Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Xoves, 11 de agosto de 2022 Páx. 43553

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 4 de agosto de 2022, polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria.

A aprobación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria xustifícase polas necesidades organizativas e funcionais do organismo, así como pola adaptación ás escalas e especialidades dos corpos da Administración xeral e de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia recollidos na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e a incardinación en áreas funcionais conforme o recollido na Orde do 10 de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o cubrir (DOG nº 90, do 11 de maio).

En consecuencia, por proposta do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria, e unha vez consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa de Negociación e na Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 4 de agosto de 2022, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Aprobar a relación de postos de traballo do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria nos termos que se sinalan no anexo a este acordo, como consecuencia das súas necesidades funcionais e organizativas actuais.

Segundo. Clasificar de libre designación os postos que a seguir se relacionan en aplicación do criterio de excepcionalidade que a seguir se indica, de conformidade co previsto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e co disposto na Resolución do 25 de febreiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións para a tramitación das relacións de postos de traballo e a determinación dos criterios de excepcionalidade e funcións que definen as características que motivan a especial responsabilidade ou cualificación profesional dos postos de traballo de libre designación, de nivel 28 ou inferior, da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia:

Código do posto

Denominación

Criterio

MR.011.00.000.15770.031

XEFATURA DE SERVIZO DE AUDITORÍA INTERNA

– Asesoramento e dependencia directa dun alto cargo

– Coordinación ou dirección da inspección, nun determinado ámbito administrativo

– Realización das funcións de avaliación, auditoría e investigación, sobre o funcionamento dos servizos públicos

MR.019.10.000.15001.001

XEFATURA SERVIZO TERRITORIAL (A CORUÑA)

– Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia

– Especial responsabilidade por exercer a representación institucional da Xunta de Galicia

MR.019.10.000.27001.001

XEFATURA SERVIZO TERRITORIAL (LUGO)

-– Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia

– Especial responsabilidade por exercer a representación institucional da Xunta de Galicia

MR.019.10.000.32001.001

XEFATURA SERVIZO TERRITORIAL (OURENSE)

– Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia

– Especial responsabilidade por exercer a representación institucional da Xunta de Galicia

MR.019.10.000.36001.001

XEFATURA SERVIZO TERRITORIAL (PONTEVEDRA)

– Especial responsabilidade por xestionar información especialmente reservada da Xunta de Galicia

– Especial responsabilidade por exercer a representación institucional da Xunta de Galicia

Terceiro. Ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia para os efectos da entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 4 de agosto de 2022, relativo á aprobación da relación de postos de traballo do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria, coa finalidade de cumprir o dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda, do 8 de xaneiro de 2020, sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 16, do 24 de xaneiro), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2022

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file