Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Luns, 22 de agosto de 2022 Páx. 45354

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Ponte Caldelas

ANUNCIO do 26 de xullo de 2022 de notificación do procedemento da orde de execución relativo á xestión da biomasa (expediente 1009-2022).

De conformidade cos artigos 44 e 46.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de se intentar sen efecto a notificación do acto que se indica por causas non imputables á Administración, ao non ser posible efectuar a comunicación á cal se refire o número 2 do artigo 22 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, aos titulares das parcelas que se relacionan a continuación, por causas non imputables a esta administración, de conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, faise pública a comunicación de xestión da biomasa.

Publícase este anuncio no Diario Oficial de Galicia (DOG) para que sirva de notificación á persoa interesada, para o que se lle comunica que tanto a notificación como o expediente se encontran á súa disposición no Concello de Ponte Caldelas (avenida de Galicia, 17, 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra). Igualmente poderá acceder a través da sede electrónica desta entidade.

Logo de considerar que o artigo 22.3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, establece que cando non se puidese determinar a identidade da persoa responsable da xestión da biomasa vexetal e da retirada das especies arbóreas prohibidas ou resultase infrutuosa a notificación da comunicación, esta efectuarase mediante un anuncio no Boletín Oficial del Estado (BOE) e no DOG, dos datos catastrais da parcela.

Logo de considerar que o artigo 22.4 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, posibilita este concello para a execución subsidiaria en caso de incumprimento dos traballos de xestión da biomasa, repercutindo os custos ás persoas responsables.

Logo de considerar que o artigo 22.6 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, establece a obriga das persoas responsables de facilitar os necesarios accesos ás entidades responsables dos traballos de xestión da biomasa, que non requirirán de ningunha autorización para a execución subsidiaria da xestión da biomasa nas redes de faixas de xestión.

Acto que se notifica: orde de execución (expediente 1009-2022).

Interesado/a: en investigación.

Referencia catastral: 36043A036012370000JE (polígono 36-parcela 1237).

Prazo: 15 días naturais.

Ponte Caldelas, 26 de xullo de 2022

Andrés Díaz Sobral
Alcalde presidente