Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Luns, 22 de agosto de 2022 Páx. 45085

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 8 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto de liña aéreo-subterránea 220 kV SET PE A Picota 220 kV-SET colectora Nova, nos concellos de Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames e Santiago de Compostela (expediente IN408A 2020/151).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2001, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental; na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotor: Villar Mir Energía, S.L.U. (CIF B-85253888).

Enderezo social: Edificio Torre Espacio, Paseo Castellana, 259-D, andar 46, 28046, Madrid.

Denominación do proxecto: liña aéreo-subterránea 220 kV SET PE A Picota 220 kV-SET colectora Nova.

Número de expediente: IN408A 2020/151.

Concellos afectados: Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames e Santiago de Compostela (A Coruña).

Orzamento de execución material: 9.016.953,81 €.

Prazo de execución: quince (15) meses.

Obxecto:

Co fin de evacuar a enerxía eléctrica xerada nos parques eólicos A Picota (42 MW, nº expediente IN408A 2018/12) e A Picota II (21 MW, nº expediente IN408A 2020/114), ambos localizados no concello de Mazaricos e actualmente en tramitación, proxéctase unha liña aéreo-subterránea de alta tensión (LASAT) 220 kV, con inicio na subestación eléctrica transformadora (SET) 30/220 kV do parque eólico (PE) A Picota e fin na SET colectora Nova.

Tanto a SET PE A Picota (incluída no proxecto parque eólico A Picota, nº expediente IN408A 2018/12) como a SET colectora Nova (incluída no proxecto SET colectora Nova 132/220 kV e LAT 220 kV SET colectora Nova-SET Santiago de Compostela, nº expediente IN408A 2020/166) son obxecto doutros proxectos independentes e están actualmente en tramitación.

O punto de conexión final coa rede de transporte localízase na SET Santiago de Compostela 220 kV (propiedade de REE), pero a dita conexión non se realizará a través do presente proxecto senón a través do anteriormente mencionado SET colectora Nova 132/220 kV e LAT 220 kV SET colectora Nova-SET Santiago de Compostela (nº expediente IN408A 2020/166).

Características técnicas de la instalación:

• A LAT componse dos seguintes tramos:

– Tramo 1: liña aérea de alta tensión en simple circuíto (LA-280), con orixe no pórtico da SET PE A Picota e fin no apoio nº 40. A lonxitude é de 12,514 km.

– Tramo 2: tramo subterráneo, en simple circuíto con condutor XLPE 127/220 kV 1×3×630 mm2 Al, que discorre entre os apoios nº 40 e nº 41 de conversión aéreo-subterráneo. Discorre polo termo municipal (T.M.) de Negreira, cunha lonxitude de 185 m; executarase en subterráneo para realizar o cruzamento co Camiño de Santiago.

– Tramo 3: trazado aéreo, en simple circuíto (LA-280), desde o apoio nº 41 ata o nº 87 cunha lonxitude de 15,421 km.

– Tramo 4: trazado aéreo, en simple circuíto (LA-380), desde o apoio nº 87 ata o nº 138 cunha lonxitude de 13,055 km.

– Tramo 5: tramo subterráneo, en simple circuíto con condutor RHE-RA-2OL 127/220 kV 1×1000 K Al + H155 Cu, que discorre entre los apoios nº 138 e nº 139 de conversión aéreo-subterráneo. Discorre polo T.M. de Ames, cunha lonxitude de 247 m.

– Tramo 6: trazado aéreo, en simple circuíto (LA-380), desde o apoio nº 139 ata o nº 168 cunha lonxitude de 7,282 km.

– Tramo 7: tramo subterráneo, en simple circuíto con condutor RHE-RA-2OL 127/220 kV 1×1000 K Al + H155 Cu, con orixe no apoio nº 168 de conversión aéreo-subterráneo e fin no pórtico da SET colectora Nova. Discorre polo T.M. de Santiago de Compostela cunha lonxitude de 1.445 m.

• Instalarase en toda a liña aérea dobre condutor de protección e comunicacións OPGW-48 (fibra óptica), mentres que nas liñas subterráneas se disporá de dobre cable de fibra óptica do tipo PKP no tramo 2 e PVT-48F nos tramos 5 y 7.

• A liña ten unha lonxitude total aproximada de 50,149 km, que se reparten entre 48,272 km aéreos e 1,877 km subterráneos.

• O tendido aéreo farase sobre apoios metálicos de celosía. Son 168 o número de apoios proxectados.

Obxecto da información pública:

A solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) das instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. O proxecto técnico (xuño 2022-visado 30.6.2022).

1.1. Plano xeral do proxecto.

1.2. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

1.3. Planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) (xuño 2021-asdo. 8.7.2022) máis o estudo ambiental do proxecto da SET colectora Nova (que se está a tramitar noutro expediente con nº IN408A 2020/166).

3. O proxecto de interese autonómico (PIA) (xuño 2022-visado 30.6.2022).

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o proxecto faise público para o coñecemento xeral, así como, en particular, das persoas propietarias dos predios afectados que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas que sendo titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo (no DOG ou no xornal).

A documentación estará á disposición das persoas interesadas nas dependencias da sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 18 49 17), de luns a venres, das 9.00 as 14.00 horas, así como nas casas do concello de Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames e Santiago de Compostela (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://economia.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 8 de agosto de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo proxecto da liña aéreo-subterránea 220 kV SET PE A Picota 220 kV-SET colectora Nova, nos concellos de Mazaricos, Negreira, A Baña, Ames e Santiago de Compostela (A Coruña) (expediente IN408A 2020/151)

Datos do predio

Afección liña aérea

Afección liña subterránea

Nº predio segundo proxecto

Titular(es)

Concello

Referencias catastrais

Superficie da parcela (m²)

Lugar

Uso

Lonx. (m)

Servidume voo (SV) (m2)

Servidume non arbolado (SA) (m2)

Servidume non edificación (SE) (m2)

Camiños novos (m²)

Apoios

Lonx. (m)

Ocupación perman. de gabia (m²)

Ocupación temp. de gabia (m²)

Polígono

Parcela

Superficie ocup. perman. (OP) (m²)

Superficie ocup. temp. (OT) (m²)

1

Comunidade veciñal

Mazaricos

070

00100

6478

Tras do Biquiño

Matogueira

74,29

640,15

413,44

232,94

0,00

1,00

30,47

404,05

-

-

-

2

Lema Pérez Felicidad

Mazaricos

070

00097

991

Tras do Biquiño

Matogueira

-

-

1,51

8,54

0,00

-

-

-

-

-

-

3

Villar Abuelo Ramón

Mazaricos

070

00098

1031

Tras do Biquiño

Matogueira

10,87

128,94

90,41

54,21

0,00

-

-

-

-

-

-

4

Rey Costa José

Mazaricos

070

00099

590

Fonte Branquiña

Matogueira

22,83

280,06

119,45

54,72

0,00

-

-

-

-

-

-

6

Trillo Arcos Manuel

Mazaricos

072

00001

2507

Rego do Canle

Prados ou pradeiras

54,86

667,33

338,40

172,96

222,40

-

-

-

-

-

-

7

Fernández Lema Juan Francisco, Fernández Lema María Josefa

Mazaricos

072

00115

2351

Fonte Codeso

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

32,07

-

-

-

-

-

-

8

Jurjo Jurjo Dolores

Mazaricos

072

00002

4124

Rego do Canle

Piñeiral madeirable

46,52

757,23

233,75

157,31

0,00

-

-

-

-

-

-

9

Lago Alvela Domingo

Mazaricos

072

00006

2362

Rego do Canle

Piñeiral madeirable

-

3,78

26,21

25,80

0,00

-

-

-

-

-

-

10

Senra Blanco María

Mazaricos

072

00114

10142

Prado da Lomba

Piñeiral madeirable

52,83

582,79

401,08

209,20

69,40

2,00

40,32

448,04

-

-

-

11

Trillo Gallardo Eva María

Mazaricos

072

00003

281

Rego do Canle

Piñeiral madeirable

16,13

222,83

27,70

12,11

0,00

-

-

-

-

-

-

12

Trillo Concepción

Mazaricos

072

00005

437

Rego do Canle

Prados ou pradeiras

-

138,82

69,11

40,42

0,00

-

-

-

-

-

-

13

Trillo Concepción

Mazaricos

072

00004

285

Rego do Canle

Piñeiral madeirable

8,92

208,96

48,40

19,39

0,00

-

-

-

-

-

-

14

Jurjo Jurjo Dolores

Mazaricos

072

00009

41

Rego do Canle

Matogueira

-

-

0,05

5,67

0,00

-

-

-

-

-

-

16

Senra Blanco Felicidad

Mazaricos

072

00112

2934

Rego do Canle

Piñeiral madeirable

-

99,21

97,43

69,45

0,00

-

-

-

-

-

-

17

González Martínez Genaro

Mazaricos

072

00105

29611

Rego do Canle

Prados ou pradeiras

200,06

5537,00

1194,09

660,04

0,00

-

-

-

-

-

-

19

Piñeiro Caamaño María Concepción

Mazaricos

072

00081

2970

Rego do Canle

Prados ou pradeiras

-

-

6,78

18,84

0,00

-

-

-

-

-

-

20

Alvite Núñez Antonio Domingo Manuel

Mazaricos

072

00082

2021

Rego do Canle

Prados ou pradeiras

57,15

866,88

350,84

160,05

0,00

3

43,17

73,72

-

-

-

21

Esperante Gallardo Dominga

Mazaricos

072

00083

3771

Rego do Canle

Prados ou pradeiras

40,49

883,32

260,07

158,50

0,00

-

-

343,18

-

-

-

22

Gallardo Calo Jesús

Mazaricos

072

00084

5032

Rego do Canle

Prados ou pradeiras

-

-

8,26

13,35

0,00

-

-

-

-

-

-

23

Piñeiro Caamaño María Concepción

Mazaricos

073

00124

1314

Baixo das Pedras

Matogueira

28,25

379,14

181,30

102,04

0,00

-

-

-

-

-

-

24

Senra Blanco María

Mazaricos

073

00119

1949

Baixo das Pedras

Matogueira

17,38

252,13

94,29

46,43

0,00

-

-

-

-

-

-

25

Lema Lago Antonio

Mazaricos

073

00120

7055

Baixo das Pedras

Eucaliptos

78,99

1204,62

491,35

271,50

0,00

-

-

-

-

-

-

26

Esperante Almallo Jorge

Mazaricos

073

00123

118

Baixo das Pedras

Eucaliptos

-

5,34

30,66

21,62

0,00

-

-

-

-

-

-

27

Traba Esperante José

Mazaricos

073

00116

5973

Baixo das Pedras

Eucaliptos

60,69

751,71

392,06

219,93

0,00

4

32,83

516,33

-

-

-

28

Cao Tiscar Rafael

Mazaricos

073

00121

669

Baixo das Pedras

Eucaliptos

-

-

0,77

8,69

0,00

-

-

-

-

-

-

29

Pena Lema Francisco José

Mazaricos

073

00106

2844

Baixo das Pedras

Piñeiral madeirable

-

7,89

30,80

27,85

0,00

-

-

-

-

-

-

30

Sambade Cambeiro Erundina, Traba Sambade María

Mazaricos

073

00109

3018

Baixo das Pedras

Piñeiral madeirable

11,38

231,65

86,42

48,54

0,00

-

-

-

-

-

-

31

Traba Atán Ramón Domingo, Traba Atán Antonio

Mazaricos

073

00155

854

Baixo das Pedras

Piñeiral madeirable

26,62

387,61

120,00

57,63

0,00

-

-

-

-

-

-

33

Traba Esperante Dominga

Mazaricos

073

00086

4933

Baixo das Pedras

Prados ou pradeiras

65,99

1463,32

363,40

187,72

0,00

-

-

-

-

-

-

34

Traba Atán Francisco

Mazaricos

073

00085

1095

Muíños

Eucaliptos

-

-

-

10,66

0,00

-

-

-

-

-

-

35

París Rodríguez Agustín Manuel

Mazaricos

073

00087

20416

Espiñeiros

Eucaliptos

79,95

2335,67

550,20

311,16

0,00

-

-

-

-

-

-

36

Lago Piñeiro Ángel

Mazaricos

073

00075

6423

Espiñeiros

Prados ou pradeiras

11,57

587,17

204,22

114,25

0,00

-

-

-

-

-

-

38

Moreira Baña Domingo

Mazaricos

073

00072

7074

Espiñeiros

Prados ou pradeiras

67,06

1807,83

517,74

283,66

0,00

-

-

-

-

-

-

39

Lago Rodríguez María, Lago Piñeiro Ángel

Mazaricos

073

00074

3325

Espiñeiros

Prados ou pradeiras

59,87

1071,03

174,93

96,46

0,00

-

-

-

-

-

-

40

Moreira Trillo Jesús

Mazaricos

073

00073

947

Espiñeiros

Prados ou pradeiras

19,70

273,62

125,20

61,16

34,48

5,00

28,85

247,02

-

-

-

41

Cambeiro Pereira Josefina

Mazaricos

073

00023

23073

Espiñeiros

Prados ou pradeiras

179,66

3811,46

1162,13

663,78

40,50

5

9,59

494,00

-

-

-

42

Pena Lema Francisco José

Mazaricos

073

00024

2744

Monte Mazaricos

Piñeiral madeirable

-

-

3,63

14,32

0,00

-

-

-

-

-

-

45

Lema Lago Antonio

Mazaricos

073

00014

10760

Monte Mazaricos

Prados ou pradeiras

91,11

1673,73

562,82

305,57

0,00

-

-

181,30

-

-

-

46

Concello de Mazaricos

Mazaricos

073

00013

38419

Canaveira

Prados ou pradeiras

15,62

190,79

99,57

55,22

36,56

-

-

199,87

-

-

-

47

Rial Antelo José

Mazaricos

073

00015

3227

Espiñeiros

Prados ou pradeiras

19,29

215,66

144,79

93,24

55,08

6,00

32,83

276,04

-

-

-

48

Concello de Mazaricos

Mazaricos

081

00031

302188

Forestal

Matogueira

332,24

4528,77

2130,95

1199,96

939,09

7,00

32,83

826,49

-

-

-

50

Rey Romero Ermosinda Carmen

Mazaricos

503

05135

8498

Recobeira

Piñeiral madeirable

32,32

373,42

230,21

131,97

0,00

8,00

32,83

358,39

-

-

-

51

Riveiro Paredes María

Mazaricos

503

01004

9895

Fonte dos Sapos

Matogueira

156,93

3139,19

910,53

493,40

0,00

-

-

264,05

-

-

-

52

En investigación

Mazaricos

503

00893

12349

Fonte dos Sapos

Matogueira

24,16

597,15

221,94

139,72

0,00

-

-

-

-

-

-

53

Rodríguez Varela Manuela

Mazaricos

503

00268

2818

Prado do Cortello

Labor ou labradío secaño

15,94

237,33

163,44

109,57

0,00

9,00

22,27

518,59

-

-

-

54

Otero Riomayor Cecilia

Mazaricos

503

00253

58146

Fonte dos Sapos

Eucaliptos

249,67

5010,93

1459,31

802,33

0,00

9

21,56

540,64

-

-

-

55

Otero Riomayor Cecilia

Mazaricos

503

01043

7139

Tras do Cortello

Matogueira

7,94

363,92

177,60

114,80

0,00

-

-

-

-

-

-

57

Cuns Antonio

Mazaricos

503

01003

6442

Tras da Bouza

Labor ou labradío secaño

130,07

2214,80

759,00

394,26

0,00

10,00

30,47

93,29

-

-

-

58

Villar Peón Desiderio

Mazaricos

503

00263

27520

Prado de Bouzas

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

60,63

-

-

-

59

Villargrille, S.C.

Mazaricos

503

01018

17163

Prado de Bouzas

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

103,38

-

-

-

60

Calo Rial José Miguel, Rey Domínguez María Carmen

Mazaricos

503

05130

12389

Prados da Xesteira

Prados ou pradeiras

48,59

755,37

362,89

210,06

2,20

11

7,14

253,72

-

-

-

61

Rey Domínguez María Carmen

Mazaricos

503

05129

12389

Prados da Xesteira

Prados ou pradeiras

160,94

3432,23

950,23

525,81

39,13

-

-

-

-

-

-

62

Bouzas Cacheiro José Manuel, Martínez Sanchiño Áurea

Mazaricos

503

01057

6385

Prado da Xesteira

Prados ou pradeiras

83,66

1540,94

478,16

249,62

0,00

-

-

-

-

-

-

63

Sanchiño Maneiro Hermosinda, Martínez Sanchiño Áurea

Mazaricos

503

01058

14129

Prado da Xesteira

Prados ou pradeiras

17,01

267,73

192,18

128,98

0,00

-

-

-

-

-

-

64

Concello de Mazaricos

Mazaricos

084

00142

440580

Fonte Grande

Improdutivo

483,20

8092,96

3094,75

1740,78

886,58

11 ,12

60,67

952,15

-

-

-

65

Esperante Rodríguez Juan

Mazaricos

084

00125

17102

Sotorraño

Prados ou pradeiras

81,78

1208,81

524,67

295,21

415,36

13,00

32,83

432,36

-

-

-

66

Rodríguez Carreira Manuel

Mazaricos

084

00124

16847

Sotorraño

Prados ou pradeiras

87,72

1322,39

561,73

315,94

344,40

-

-

-

-

-

-

67

Capelo Agra Manuela

Mazaricos

084

00123

7584

Sotorraño

Matogueira

40,25

719,47

257,25

144,64

0,00

-

-

-

-

-

-

68

López Otero Manuel

Mazaricos

084

00122

7122

Sotorraño

Matogueira

46,91

805,87

299,40

168,30

0,00

-

-

-

-

-

-

69

París Antelo Jaime

Mazaricos

084

00129

9138

Sotorraño

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

254,32

-

-

-

-

-

-

70

París Riveiro María Perfectina

Mazaricos

084

00121

4206

Sotorraño

Prados ou pradeiras

53,59

733,28

344,56

193,98

89,97

14,00

18,21

279,50

-

-

-

71

París Pereiro Regina María

Mazaricos

084

00131

4067

Sotorraño

Prados ou pradeiras

51,91

1091,52

331,78

186,38

0,00

-

-

-

-

-

-

72

En investigación

Mazaricos

084

00143

5535

Sotorraño

Piñeiral madeirable

58,86

1387,69

373,27

204,01

0,00

-

-

-

-

-

-

73

Concello de Mazaricos

Mazaricos

084

00128

279884

Fonte Grande

Matogueira

166,53

2885,87

1086,09

618,80

459,74

14, 15

53,06

851,79

-

-

-

74

Bermúdez Alvite Sofía Otilia

Mazaricos

084

00114

7471

Sotorraño

Piñeiral madeirable

90,12

1783,02

529,96

282,51

-

-

-

-

-

-

-

75

Bermúdez Alvite María Josefa

Mazaricos

084

00115

7078

Sotorraño

Piñeiral madeirable

30,69

725,81

231,36

144,03

-

-

-

-

-

-

-

76

París Corzón Alcira

Mazaricos

503

00369

3732

Riba da Costa

Matogueira

31,91

802,83

126,23

61,79

-

-

-

-

-

-

-

77

En investigación

Mazaricos

503

00367

641

Riba da Costa

Prados ou pradeiras

-

64,49

55,61

38,12

-

-

-

-

-

-

-

78

París Corzón Alcira

Mazaricos

503

00368

3990

Prado do Pleito

Prados ou pradeiras

57,80

1699,90

376,82

213,29

-

-

-

-

-

-

-

79

París París Manuela

Mazaricos

503

00373

6195

Prado do Pleito

Piñeiral madeirable

58,52

1496,79

294,12

155,38

-

-

-

-

-

-

-

80

París Antelo Celestino

Mazaricos

503

01064

5302

Prado do Pleito

Labor ou labradío secaño

-

121,68

86,40

58,67

-

-

-

-

-

-

81

Antelo Ramos José

Mazaricos

503

00366

14125

Prado de Lamoso

Prados ou pradeiras

132,16

2495,38

841,16

462,19

493,56

16,00

70,73

1606,67

-

-

-

82

García Casais Rosalino

Mazaricos

503

00365

10199

Prado de Lamoso

Prados ou pradeiras

29,41

633,19

193,32

119,44

-

-

-

-

-

-

-

85

Antelo Ramos José

Mazaricos

503

03041

768

Prado de Lamosa

Matogueira

9,80

291,73

93,08

54,49

-

-

-

-

-

-

-

87

Vieites Cruz Manuel

Mazaricos

503

00363

9125

Tras Casa do Muíño

Prados ou pradeiras

-

113,84

133,08

96,42

-

-

-

-

-

-

-

88

Antelo Ramos José

Mazaricos

503

03042

2908

Prado de Lamosa

Prados ou pradeiras

92,15

2166,24

302,38

133,74

-

-

-

-

-

-

-

89

Cambeiro París Manuel

Mazaricos

503

00387

3416

Braña

Prados ou pradeiras

0,02

236,69

128,74

84,10

-

-

-

-

-

-

-

91

Albite Antelo Manuela

Mazaricos

503

02236

3998

Cotón

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

54,71

-

-

-

-

-

-

92

Otero París Vicente, Fornis Martínez María Dulce

Mazaricos

503

02235

4534

Cotón

Piñeiral madeirable

-

-

-

-

0,05

-

-

-

-

-

-

93

Antelo Mancebo Ramona

Mazaricos

503

02234

5686

Cotón

Piñeiral madeirable

130,13

3063,94

795,43

440,35

-

-

-

-

-

-

-

94

Antelo Mancebo Antonio

Mazaricos

503

00436

19270

Prado de Cotón

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

735,40

-

-

-

-

-

-

95

Pereira París Constantino

Mazaricos

503

02232

3185

Cotón

Matogueira

33,50

370,32

225,03

123,27

3,86

17,00

35,40

314,83

0,00

0,00

-

96

París Antelo Manuel

Mazaricos

503

02233

7051

Cotón

Prados ou pradeiras

12,21

199,78

108,12

70,82

-

-

-

-

-

-

-

97

Vieites Capelo Manuel Eugenio

Mazaricos

503

02231

3365

Cotón

Prados ou pradeiras

11,81

149,87

107,01

73,16

61,54

-

-

223,91

0,00

0,00

-

98

García París Virginia, Vieites García Sandra, Vieites García Lorena

Mazaricos

503

02230

4023

Cotón

Labor ou labradío secaño

109,43

2171,67

503,99

243,15

-

-

-

32,41

0,00

0,00

-

99

Pereira Antelo Abel

Mazaricos

503

02630

2757

Cotón de Arriba

Prados ou pradeiras

-

131,91

152,96

108,69

-

-

-

-

-

-

-

101

Antelo Capelo Manuela Dolores, Antelo Capelo Manuela Dolores, Pereira Antelo Vanesa

Mazaricos

503

00449

4067

Tras de Tousa

Prados ou pradeiras

-

-

1,96

10,16

-

-

-

-

-

-

-

102

Vieites Cruz Manuel

Mazaricos

503

02228

585

Granxo

Matogueira

-

3,73

15,53

14,04

-

-

-

-

-

-

-

103

Capelo Manuela

Mazaricos

503

00448

8759

Tras de Tousa

Matogueira

108,06

3270,53

683,33

374,80

-

-

-

-

-

-

-

105

París Pérez Dolores

Mazaricos

503

00447

3950

Tras de Tousa

Prados ou pradeiras

54,06

1523,18

276,78

144,52

-

-

-

-

-

-

-

106

García París Virginia, García París Virginia, Vieites García Sandra, Vieites García Lorena

Mazaricos

503

00446

5620

Tras de Tousa

Prados ou pradeiras

14,67

425,69

127,57

77,19

-

-

-

-

-

-

-

107

Antelo Mancebo José

Mazaricos

503

02581

3356

Marañan

Prados ou pradeiras

23,00

614,47

187,34

111,44

-

-

-

-

-

-

-

108

Antelo Mancebo Antonio

Mazaricos

503

02468

3991

Alto da Pedreira

Prados ou pradeiras

43,21

885,72

247,83

128,31

30,03

-

-

-

-

-

-

110

Insua Antelo Manuel

Mazaricos

503

02627

5491

Marañan

Matogueira

39,46

499,69

193,20

91,49

-

18,00

70,73

950,82

-

-

-

111

Pereira Antelo José

Mazaricos

503

00915

1919

Marañan

Prados ou pradeiras

-

10,26

87,05

73,64

0,00

-

-

-

-

-

-

112

Insua Antelo Juan

Mazaricos

503

02582

2211

Marañan

Matogueira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

Bermúdez Cuns Pedro

Mazaricos

504

00084

5401

Alto da Pedreira

Prados ou pradeiras

60,50

1477,20

368,65

205,16

-

-

-

-

-

-

-

114

Bermúdez Cuns Bienvenido

Mazaricos

504

00671

6646

Alto da Pedreira

Prados ou pradeiras

55,50

1076,50

376,07

214,04

-

-

-

332,43

-

-

-

116

Concello de Mazaricos

Mazaricos

503

02605

2084

Tras do Prado

Matogueira

1,90

52,73

17,02

10,93

-

-

-

-

-

-

-

117

Alvite Pérez Andrés

Mazaricos

504

00083

8486

Alto da Pedreira

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

118

Concello de Mazaricos

Mazaricos

503

02467

88352

Prado Martiño

Matogueira

428,69

9994,42

2691,82

1502,22

389,75

19,00

52,13

992,12

-

-

-

120

Santos Cambeiro Dorinda

Mazaricos

504

01193

2671

Prado Martiño

Prados ou pradeiras

-

-

-

2,72

-

-

-

-

-

-

-

121

Bermúdez Fidalgo Manuel

Mazaricos

504

00088

24258

Cova Pedreira Mal L.

Eucaliptos

28,67

984,95

233,08

138,99

-

-

-

-

-

-

-

122

Rodríguez Mouro Lucinda

Mazaricos

504

01248

3061

Riba Campelos

Prados ou pradeiras

16,25

318,52

103,38

57,90

-

-

-

346,43

-

-

-

123

Rodríguez Mouro Donita Elpidia

Mazaricos

504

00101

4445

Riba Campelos

Prados ou pradeiras

23,96

308,94

170,16

98,54

2,74

20,00

27,81

267,86

-

-

-

124

Alvite Novio Edelmiro

Mazaricos

504

00104

21578

Riba de Campelos

Prados ou pradeiras

118,42

3570,84

679,97

372,26

-

-

-

-

-

-

-

125

Rodríguez Mouro Manuel

Mazaricos

504

01247

2193

Riba Campelos

Piñeiral madeirable

11,71

247,25

74,17

41,52

-

-

-

-

-

-

-

126

Rodríguez Mouro Carmen

Mazaricos

504

01249

4319

Riba Campelos

Prados ou pradeiras

22,74

390,14

145,66

81,59

82,17

-

-

334,81

-

-

-

127

Bermúdez Alvite Marina

Mazaricos

504

01107

37105

Prado Vello

Matogueira

-

66,47

59,82

40,89

-

-

-

-

-

-

-

128

Rodríguez Mouro Donita Elpidia

Mazaricos

504

00102

16846

Riba de Campelos

Matogueira

89,18

1692,68

591,25

333,79

-

20,00

42,92

1257,26

-

-

-

129

Rodríguez Mouro Benigno

Mazaricos

504

01246

2178

Riba Campelos

Piñeiral madeirable

11,64

258,74

73,56

41,23

-

-

-

-

-

-

-

130

Perol Peregrina

Mazaricos

504

00100

22491

Riba das Trigueiras

Matogueira

127,59

3192,62

726,38

393,73

-

-

-

-

-

-

-

131

Perol Tuñas María Josefa

Mazaricos

504

00099

6516

Riba das Trigueiras

Matogueira

-

59,87

75,81

55,95

-

-

-

-

-

-

-

133

Pugiguer Fernández María, González Bermúdez Crisanto

Mazaricos

504

00111

14219

Fonte Grande

Labor ou labradío secaño

145,74

2633,05

936,20

512,18

0,02

21,00

52,13

457,06

-

-

-

134

Barreiro Leis Orente

Mazaricos

504

01170

4386

As Trigueiras

Prados ou pradeiras

24,76

354,68

159,45

89,64

-

-

-

-

-

-

-

135

Barreiro Leis Perfecto

Mazaricos

504

01180

4283

As Trigueiras

Prados ou pradeiras

54,01

1057,49

335,93

185,71

-

-

-

-

-

-

-

136

González Blanco Esteban, Bermúdez Santos María Manuela, González Bermúdez Ernesto, González Bermúdez Crisanto, González Bermúdez Ernesto, González Bermúdez Crisanto

Mazaricos

504

00112

25014

Cortiña da Fonte Grande

Labor ou labradío secaño

-

-

0,48

6,31

9,30

-

-

214,14

-

-

-

137

Bermúdez Fidalgo Manuel

Mazaricos

504

00141

23242

Fonte Grande

Prados ou pradeiras

98,54

2515,86

637,24

361,14

-

-

-

-

-

-

-

138

Alvite Bermúdez María Hermosinda, Bermúdez Cuns Domingo

Mazaricos

504

00677

9050

Padarcas

Prados ou pradeiras

44,57

974,52

266,95

145,59

-

-

-

-

-

-

-

139

Bermúdez Fidalgo Manuel

Mazaricos

504

00142

6154

Fonte Grande

Prados ou pradeiras

61,77

1621,32

410,57

235,10

-

-

-

-

-

-

-

141

Mouro García Domingo

Mazaricos

504

00489

1050

Sabieiras

Prados ou pradeiras

38,27

417,07

192,10

94,36

87,18

22,00

38,44

99,10

-

-

-

142

García Caamiña Manuela

Mazaricos

504

01001

6719

Sabieiras

Prados ou pradeiras

-

-

21,92

24,38

-

-

-

-

-

-

-

143

Bermúdez Cuns Domingo

Mazaricos

504

00143

2507

Arriba das Soventas

Prados ou pradeiras

-

-

2,33

8,75

-

-

-

-

-

-

-

144

Alvite Bermúdez María Hermosinda

Mazaricos

504

00145

3042

Arriba das Soventas

Prados ou pradeiras

25,17

430,56

155,74

84,65

-

-

-

210,29

-

-

-

145

En investigación

Mazaricos

504

01282

2475

Arriba das Soventas

Prados ou pradeiras

55,93

886,86

283,47

149,57

-

-

-

194,09

-

-

-

146

Peón Rial María Dolores

Mazaricos

504

00490

4330

Sabieiras

Prados ou pradeiras

-

28,60

44,57

34,16

-

-

-

-

-

-

-

147

Perol Barbazan María Carmen

Mazaricos

504

00488

32430

Braña

Prados ou pradeiras

-

29,25

44,80

34,16

-

-

-

-

-

-

-

148

Tomé Cuns Enrique

Mazaricos

504

00146

7086

Arriba das Soventas

Prados ou pradeiras

4,06

145,40

84,51

55,97

-

-

-

-

-

-

-

149

Romero Peón Gloria

Mazaricos

504

01002

3587

Sabieiras

Prados ou pradeiras

45,43

1004,08

245,41

128,97

-

-

-

-

-

-

-

150

González Peón José María

Mazaricos

504

01003

3886

Sabieiras

Prados ou pradeiras

71,19

1656,71

353,74

182,22

-

-

-

-

-

-

-

152

Cives Rey Lorena, París Bermúdez Estiven

Mazaricos

504

00153

6429

Soventas

Prados ou pradeiras

-

49,77

53,93

37,80

-

-

-

-

-

-

-

153

Pereira Ramos José María

Mazaricos

504

00462

23044

Agro da Baña

Prados ou pradeiras

153,25

2728,43

1064,51

593,81

115,03

23

36,51

204,70

-

-

-

155

Rial Santos Ramiro, González Tuñas María Josefa

Mazaricos

504

01128

4808

A Cova

Prados ou pradeiras

-

911,09

509,84

287,40

8,19

24,00

6,67

239,47

-

-

-

156

Pereira Ramos José María

Mazaricos

504

01219

2354

Insuas

Labor ou labradío secaño

15,40

159,15

109,48

69,40

27,11

23,00

1,31

392,32

-

-

-

157

Alvite Santos Francisco

Mazaricos

504

00452

3808

A Cova

Matogueira

22,61

654,34

144,63

81,35

-

-

-

-

-

-

-

158

González Blanco Marigene

Mazaricos

504

01127

4108

A Cova

Prados ou pradeiras

158,67

2622,48

507,34

274,47

-

24,00

26,17

167,92

-

-

-

159

Tomé Currais Alfredo Alier

Mazaricos

504

00706

1440

Pallagueira

Prados ou pradeiras

-

-

0,16

6,40

-

-

-

-

-

-

-

161

Tomé Currais María Dulcerina

Mazaricos

504

00450

13753

Pallagueira

Prados ou pradeiras

64,13

1165,00

434,71

251,92

-

25,00

0,04

904,69

-

-

-

162

Alvite Santos José María

Mazaricos

504

00451

14238

Pallagueira

Labor ou labradío secaño

98,62

2466,96

561,66

315,86

-

-

-

-

-

-

-

163

En investigación, Pais Insua Hermindo

Mazaricos

504

00464

14424

Costa da Braña Vella

Labor ou labradío secaño

94,93

1482,12

515,24

286,71

-

-

-

-

-

-

-

164

Pais Mallo Marcelino

Mazaricos

504

00465

10977

Insuas

Labor ou labradío secaño

101,43

1703,75

648,79

364,82

-

-

-

-

-

-

-

165

Pereira Ramos José María

Mazaricos

504

02156

6961

Costa da Braña

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

351,18

-

-

-

-

-

-

166

Tomé Currais María

Mazaricos

504

00705

1917

Pallagueira

Carballeira

46,94

608,22

301,01

158,48

32,49

25,00

70,69

292,94

-

-

-

167

Alvite Tomé María, Antelo Alvite Jorge, Antelo Alvite Javier

Mazaricos

504

00432

21130

Pallagueira

Matogueira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168

Tomé Currais Manuela

Mazaricos

504

00704

2161

Pallagueira

Prados ou pradeiras

33,68

625,69

150,49

74,88

246,96

-

0,00

677,48

-

-

-

169

Cruz Rodríguez Sara

Mazaricos

504

00463

4410

Pallagueira

Labor ou labradío secaño

-

555,58

232,87

147,88

-

-

-

-

-

-

-

170

Perol Peregrina

Mazaricos

504

00454

7501

A Cova

Prados ou pradeiras

-

-

-

10,30

-

-

-

-

-

-

-

171

Blanco Oroña Germán

Mazaricos

504

00439

21161

Devesas

Pastos

149,86

4701,40

961,73

541,11

-

-

-

-

-

-

-

172

Pais Mayo Manuel

Mazaricos

504

00448

4452

Pallagueira

Labor ou labradío secaño

17,23

658,99

180,31

101,51

-

-

-

-

-

-

-

174

Tomé Pérez José María

Mazaricos

504

01036

11055

Minas

Prados ou pradeiras

-

90,04

62,73

42,51

-

-

-

-

-

-

-

175

Oroña Cuns Dolores

Mazaricos

504

03003

19417

Bouza do Barreiro

Labor ou labradío secaño

133,90

3333,44

621,92

332,69

-

-

-

-

-

-

-

176

Blanco Oroña Germán

Mazaricos

504

00434

8049

Bouza Grande

Prados ou pradeiras

66,29

992,20

455,25

265,98

-

26,00

97,31

1067,28

-

-

-

177

Lema Alvite Manuela

Mazaricos

504

00433

3414

Submontellos

Prados ou pradeiras

-

17,82

41,96

34,42

-

-

-

16,32

-

-

-

178

Oroña Cuns María Argentina

Mazaricos

504

01224

2606

Bouza Grande

Prados ou pradeiras

73,00

1279,00

368,92

189,78

-

26,00

16,54

326,00

-

-

-

180

Blanco Oroña Germán

Mazaricos

504

00438

27710

Bouza do Carreiro

Prados ou pradeiras

-

114,08

101,98

59,61

-

-

-

-

-

-

-

181

Otero García José

Mazaricos

504

01167

12660

Cascallal Cotón

Prados ou pradeiras

160,32

4230,22

820,81

432,94

-

-

-

-

-

-

-

182

Lema Alvite Manuela

Mazaricos

504

00418

18341

Bouciña

Prados ou pradeiras

62,15

1708,83

522,10

318,25

-

-

-

-

-

-

-

183

Baña Agra María Rosa

Mazaricos

504

00435

24539

Cascallal Cotón

Prados ou pradeiras

-

45,86

66,62

50,25

-

-

-

-

-

-

-

184

Alvite Santos Carlos

Mazaricos

504

00416

1909

Pradiño

Prados ou pradeiras

33,28

610,24

142,20

68,36

-

-

-

21,13

-

-

-

185

Alvite Santos Pedro

Mazaricos

504

00414

2268

Pradiño

Prados ou pradeiras

27,61

429,76

177,27

99,78

-

27

4,81

680,02

-

-

-

186

Esperante Insua Rosa Eva

Mazaricos

504

00402

21151

Pradiño

Labor ou labradío secaño

90,26

1776,80

580,31

326,44

255,40

27

51,59

873,69

-

-

-

187

Otero Lema José

Mazaricos

504

00410

3909

Tixoliño

Labor ou labradío secaño

64,08

1918,12

380,13

198,71

-

-

-

-

-

-

-

188

Esperante García Juan

Mazaricos

504

00407

4549

Sebe

Prados ou pradeiras

-

1,42

61,62

71,69

-

-

-

-

-

-

-

190

Oroña Cuns María Argentina

Mazaricos

504

00409

1406

Tixoliño

Prados ou pradeiras

38,31

900,92

130,68

71,79

-

-

-

-

-

-

-

191

Oroña Cuns Dorinda

Mazaricos

504

00408

769

Tixoliño

Prados ou pradeiras

5,31

559,93

117,16

44,64

-

-

-

-

-

-

-

193

Alvite Bermúdez Ricardo

Mazaricos

504

00385

10810

Prado do Río

Prados ou pradeiras

-

-

-

1,55

-

-

-

-

-

-

-

195

Paredes Corzón José Manuel

Mazaricos

504

00386

2639

Fonte Canle

Prados ou pradeiras

27,41

1089,58

224,55

124,55

-

-

-

-

-

-

-

196

Alvite Esperante Maximino

Mazaricos

504

00387

29722

Fonte Canle Cotro

Labor ou labradío secaño

206,06

4775,51

1223,47

684,16

-

28

52,13

726,85

-

-

-

198

Blanco Oroña Germán

Mazaricos

504

00329

31495

Surrego

Piñeiral madeirable

112,99

2378,15

714,43

399,96

-

-

-

-

-

-

-

199

García Lado José

Mazaricos

504

00332

48253

Surrego

Matogueira

242,62

6620,85

1558,30

876,17

-

-

-

-

-

-

-

200

Tomé Tuñas José Pimenio

Mazaricos

504

00333

3948

Surrego

Matogueira

15,43

224,40

69,89

34,29

-

-

-

-

-

-

-

203

Otero García Divina

Mazaricos

504

00335

5844

Pedra Pega

Labor ou labradío secaño

-

19,98

32,03

24,62

-

-

-

281,08

-

-

-

204

Novio Ferreiro Manuel

Mazaricos

504

00336

4423

Pedra Pega

Prados ou pradeiras

24,20

239,05

124,45

62,73

-

29

43,81

305,67

-

-

-

205

Rial Alvite Manuela

Mazaricos

504

00337

2269

Pedra Pega

Prados ou pradeiras

32,47

511,13

208,07

117,01

-

-

-

88,51

-

-

-

206

Martínez García Preciosa

Mazaricos

504

00338

1847

Pedra Pega

Prados ou pradeiras

23,98

419,24

114,23

64,02

-

-

-

-

-

-

-

207

En investigación, Rodríguez Alvite Manuel, Rodríguez Alvite María Dolores, Rodríguez Alvite María Felicita

Mazaricos

504

00317

30309

Pedra Pega

Matogueira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208

Blanco González José Eduardo

Mazaricos

504

00354

14786

Vao dos Carros

Prados ou pradeiras

-

-

6,85

12,15

-

-

-

-

-

-

-

209

Otero Alvite Pedro

Mazaricos

504

00339

30625

Pedra Pega

Prados ou pradeiras

177,35

3726,34

1174,07

660,54

-

-

-

-

-

-

-

210

García Ramona

Mazaricos

504

00340

9881

Pedra Grande

Prados ou pradeiras

47,92

668,94

307,40

172,90

-

-

-

-

-

-

-

211

Baña Lourido José

Negreira

003

00095

18275

Prado de Arvela

Prados ou pradeiras

54,96

822,69

333,35

177,47

-

-

-

-

-

-

-

212

Otero Camiño Amable

Mazaricos

504

00341

20064

Pedra Grande

Matogueira

38,50

391,45

266,61

160,16

831,30

30

35,40

430,55

-

-

-

213

Ferreiro Alvite Inocente

Negreira

003

00421

1506

Prado da Sursana

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

1,31

-

-

-

-

-

-

214

Otero Tomé Manuel

Negreira

003

00108

4783

Prado da Sursana

Improdutivo

-

-

-

-

309,96

-

-

-

-

-

-

215

Ferreiro Alvite Inocente

Negreira

003

00105

4280

Prado da Sursana

Prados ou pradeiras

51,70

941,46

325,07

175,88

1,33

-

-

-

-

-

-

216

Otero Alvite Vicente

Negreira

003

00096

3336

Prado da Sursana

Matogueira

17,05

301,43

114,20

71,08

-

-

-

-

-

-

-

217

Sande Agra Magdalena

Negreira

003

00419

3551

Prado da Sursana

Improdutivo

-

-

-

-

108,62

-

-

-

-

-

-

218

Blanco Sande Daniel José

Negreira

003

00106

2758

Prado da Sursana

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

199,19

-

-

-

-

-

-

219

García Bermúdez Albina, García Bermúdez Carmen, García Bermúdez Dolores, García Bermúdez Flora, García Bermúdez José, García Bermúdez María, García Bermúdez María Luz, García Bermúdez Sofía

Negreira

003

00104

9298

Prado da Sursana

Matogueira

60,58

1037,90

381,70

213,98

131,16

-

-

-

-

-

-

220

Blanco Blanco Germán, Sande Agra Magdalena

Negreira

003

00167

854

Moa

Prados ou pradeiras

33,51

380,18

142,18

67,56

42,93

31

56,40

164,98

-

-

-

221

Agra Blanco Manuela

Negreira

003

00196

1326

Granxa

Eucaliptos

0,65

33,82

38,96

28,42

-

-

-

490,14

-

-

-

222

Sande Agra Magdalena

Negreira

003

00420

1430

Prado da Sursana

Prados ou pradeiras

15,08

324,36

142,24

82,88

-

-

-

686,75

-

-

-

223

Blanco Sande Daniel José

Negreira

003

00166

882

Moa

Prados ou pradeiras

-

-

0,28

4,10

-

-

-

-

-

-

-

224

Blanco Blanco Germán

Negreira

003

00107

12619

Prado da Sursana

Prados ou pradeiras

-

-

4,84

10,49

-

-

-

-

-

-

-

225

Blanco Sande Daniel José

Negreira

003

00168

1634

Moa

Prados ou pradeiras

22,29

482,17

142,82

80,29

-

-

-

-

-

-

-

226

Blanco Blanco Germán, Sande Agra Magdalena

Negreira

003

00169

802

Moa

Prados ou pradeiras

9,75

235,35

62,53

35,09

-

-

-

-

-

-

-

227

Blanco Sande Daniel José

Negreira

003

00170

817

Braña Vao Salgueiro

Matogueira

-

-

24,75

36,16

-

-

-

-

-

-

-

229

Blanco Sande Daniel José, Gómez Lois María

Negreira

003

00171

2913

Braña Vao Salgueiro

Prados ou pradeiras

55,10

1556,64

329,06

163,52

-

-

-

-

-

-

-

230

Blanco Sande Daniel José

Negreira

003

00164

625

Vao Salgueiro

Matogueira

16,03

505,82

74,31

22,93

-

-

-

-

-

-

-

231

Blanco Sande Daniel José

Negreira

003

00163

676

Vao Salgueiro

Matogueira

17,83

517,69

56,19

31,35

-

-

-

-

-

-

-

232

Tuñas Otero José

Negreira

003

00162

1287

Vao Salgueiro

Prados ou pradeiras

12,41

511,15

117,11

65,95

-

-

-

-

-

-

-

233

Tuñas Otero Herminda

Negreira

003

00161

788

Vao Salgueiro

Prados ou pradeiras

-

-

4,85

12,29

-

-

-

-

-

-

-

234

Baña Lourido Manuela Orentina

Negreira

003

00177

1932

Vao Salgueiro

Matogueira

24,94

828,59

180,76

101,21

-

-

-

-

-

-

-

235

Baña Cuns Ramiro

Negreira

003

00179

1120

Vao Salgueiro

Matogueira

10,46

358,05

47,95

19,77

-

-

-

-

-

-

-

236

Rivas Reija Manuel

Negreira

003

00178

1140

Vao Salgueiro

Matogueira

11,38

391,85

72,24

40,02

-

-

-

-

-

-

-

237

Baña Cuns Ramiro, Santos Rey María Azucena

Negreira

003

00180

1144

Vao Salgueiro

Matogueira

9,50

285,16

32,09

18,18

-

-

-

-

-

-

-

238

Baña Cuns Ramiro

Negreira

003

00181

1429

Vao Salgueiro

Matogueira

15,28

340,32

47,49

26,48

-

-

-

-

-

-

-

239

Tuñas Otero José

Negreira

003

00152

3497

Picoto de Tras

Matogueira

-

225,77

72,04

43,93

-

-

-

-

-

-

-

240

Blanco Blanco Dolores

Negreira

003

00182

4178

Vao Salgueiro

Prados ou pradeiras

-

189,91

73,71

46,01

-

-

-

-

-

-

-

241

Agra Pérez Juan

Negreira

003

00153

4335

Picoto de Tras

Matogueira

38,43

874,41

135,05

75,62

-

-

-

-

-

-

-

242

Tuñas Fagín Herminia

Negreira

003

00206

1752

Picoto

Eucaliptos

15,27

737,42

216,83

112,41

-

-

-

-

-

-

-

244

Alvite Blanco Ilda, Agra Blanco José

Negreira

003

00154

436

Picoto de Tras

Matogueira

14,48

383,84

21,88

8,07

-

-

-

-

-

-

-

245

Sande Agra Dilma

Negreira

003

00205

1755

Picoto

Eucaliptos

-

-

13,58

21,26

-

-

-

-

-

-

-

246

Alvite Blanco Ilda, Agra Blanco José

Negreira

003

00158

6491

Picoto de Tras

Prados ou pradeiras

68,50

1676,31

434,13

235,25

-

-

-

-

-

-

-

247

Tuñas Fagín Herminia

Negreira

003

00207

2751

Picoto

Eucaliptos

-

-

0,94

8,36

-

-

-

-

-

-

-

248

Baña Lourido José

Negreira

003

00159

5218

Picoto de Tras

Matogueira

67,36

931,02

435,56

245,31

105,24

32

43,82

1060,92

-

-

-

249

Vidal Baña Antonio

Negreira

003

00264

4618

Picoto

Eucaliptos

55,52

1115,50

356,74

200,85

-

-

-

-

-

-

-

250

Ferreiro Alvite Jesús

Negreira

003

00262

1031

A Cruz

Eucaliptos

-

-

7,10

17,94

-

-

-

-

-

-

-

251

Sanandrés Sande Francisco

Negreira

003

00263

4836

Picoto

Eucaliptos

59,28

1627,06

372,44

195,29

-

-

-

-

-

-

-

253

Agra Agra Manuel

Negreira

505

00036

1462

Seixo

Labor ou labradío secaño

-

29,26

55,99

44,21

-

-

-

-

-

-

-

254

Agra Blanco María Magdalena

Negreira

505

01016

2749

Xeixo

Prados ou pradeiras

61,56

1895,47

277,34

131,42

-

-

-

-

-

-

-

255

Agra Agra Manuel

Negreira

505

01017

2727

Xeixo

Prados ou pradeiras

34,34

1083,40

206,40

115,14

-

-

-

-

-

-

-

256

Agra Agra María Divina Agra Agra José

Negreira

505

00050

5160

Xeixo

Prados ou pradeiras

28,67

966,69

258,05

157,93

-

-

-

-

-

-

-

257

Sanandrés Sande Francisco

Negreira

505

00047

898

Seixo

Prados ou pradeiras

-

-

6,05

15,48

-

-

-

-

-

-

-

258

Sande Agra Magdalena

Negreira

505

00046

3780

Baixo dos Seixos

Prados ou pradeiras

71,39

1723,92

431,44

219,29

-

-

-

-

-

-

-

259

Agra Blanco Pimenio

Negreira

505

00037

5117

Campo Chouso Arriba

Prados ou pradeiras

-

136,71

86,71

57,91

-

-

-

-

-

-

-

261

Alvite Blanco Ilda, Agra Blanco José

Negreira

505

00044

2237

Baixo dos Seixos

Prados ou pradeiras

31,45

756,91

133,52

76,26

-

-

-

-

-

-

-

262

Alvite Blanco Ilda, Agra Blanco José

Negreira

004

01154

5203

Canle das Bouciñas

Prados ou pradeiras

12,28

187,97

81,65

47,41

-

-

-

-

-

-

-

264

Agra Blanco Pimenio

Negreira

004

01155

1218

Campo Talliño

Prados ou pradeiras

6,46

112,27

42,16

26,36

-

-

-

-

-

-

-

266

Vidal Ponte José Manuel

Negreira

505

04043

1134

Bouciña

Prados ou pradeiras

14,41

182,19

92,15

51,40

-

-

-

-

-

-

-

267

Vidal Ponte José Manuel

Negreira

505

00043

12116

Bouciña

Prados ou pradeiras

98,00

1479,44

602,02

331,70

-

33

64,36

1044,38

-

-

-

268

Agra Ferreiro María Figenia, Sande Alvite José

Negreira

004

00673

5239

Antelo de Arriba

Prados ou pradeiras

74,62

1747,83

411,45

218,36

-

-

-

-

-

-

-

269

Ferreiro Alvite María del Carmen

Negreira

505

04065

3786

Vao de Antelo

Prados ou pradeiras

15,02

420,67

145,42

90,44

-

-

-

-

-

-

-

270

Blanco Blanco Germán

Negreira

004

00674

4256

Vao de Antelo

Prados ou pradeiras

-

18,84

45,84

37,64

-

-

-

-

-

-

-

272

Cancela Antelo Manuela

Negreira

004

00645

422

Vao de Antelo

Matogueira

15,59

244,05

31,11

16,94

-

-

-

-

-

-

-

273

Tomé Quintáns Herminio

Negreira

004

00646

281

Vao de Antelo

Matogueira

-

138,30

48,75

22,95

-

-

-

-

-

-

-

274

Tuñas Fajín José

Negreira

004

00647

100

Vao de Antelo

Matogueira

-

7,97

17,20

9,43

-

-

-

-

-

-

-

275

Sande Caamaño Carmen

Negreira

004

00648

123

Vao de Antelo

Matogueira

-

-

6,08

10,40

-

-

-

-

-

-

-

276

Cancela Antelo Manuela

Negreira

004

00644

176

Vao de Antelo

Carballeira

6,64

156,77

17,30

1,91

-

-

-

-

-

-

-

277

Tuñas Quintáns Matilde

Negreira

004

00649

86

Vao de Antelo

Matogueira

-

-

-

0,01

-

-

-

-

-

-

-

278

Descoñecido

Negreira

004

09043

451

Camiño de Vao do Antelo

Vía de comunicación de dominio público

4,87

125,84

35,54

19,54

-

-

-

-

-

-

-

279

Agra Pais Marcelino

Negreira

004

00427

272

Tafona

Matogueira

-

-

4,12

6,85

-

-

-

-

-

-

-

280

Tuñas Quintáns Carmen

Negreira

004

00428

1189

Tafona

Matogueira

2,14

127,34

60,67

34,94

-

-

-

-

-

-

-

281

Blanco Oroña María del Carmen

Negreira

004

00429

321

Tafona

Prados ou pradeiras

6,50

96,79

17,75

9,71

-

-

-

-

-

-

-

282

Blanco Blanco Dolores

Negreira

004

00643

842

Vao de Antelo

Matogueira

-

2,47

17,31

16,45

-

-

-

-

-

-

-

283

Ferreiro Blanco Dorinda

Negreira

004

00430

218

Tafona

Prados ou pradeiras

3,16

58,74

9,52

5,30

-

-

-

-

-

-

-

284

Sande Caamaño Carmen

Negreira

004

00431

210

Tafona

Prados ou pradeiras

3,23

66,88

9,44

5,26

-

-

-

-

-

-

-

285

Tuñas Quintáns Rosa

Negreira

004

00432

225

Tafona

Prados ou pradeiras

2,00

45,31

4,92

2,59

-

-

-

-

-

-

-

286

Agra Tuñas Florinda

Negreira

004

00433

333

Tafona

Prados ou pradeiras

6,66

154,71

36,00

13,36

-

-

-

-

-

-

-

287

Grille Blanco Manuel

Negreira

004

00434

640

Tafona

Prados ou pradeiras

8,28

187,86

52,94

29,75

-

-

-

-

-

-

-

288

Descoñecido

Negreira

004

09024

1796

Camiño de Vao do Antelo

Vía de comunicación de dominio público

-

19,49

13,85

6,80

-

-

-

-

-

-

-

289

Blanco Blanco Dolores

Negreira

004

01152

2519

Vao de Antelo

Prados ou pradeiras

11,68

293,95

78,37

46,45

-

-

-

-

-

-

-

290

Agra Blanco Pilar

Negreira

004

00435

447

Tafona

Prados ou pradeiras

7,43

164,48

47,83

26,93

-

-

-

-

-

-

-

291

Tuñas Ramos Manuel

Negreira

004

00436

547

Tafona

Prados ou pradeiras

8,36

179,08

53,69

30,22

-

-

-

-

-

-

-

292

Rodríguez Blanco José

Negreira

004

00437

423

Tafona

Prados ou pradeiras

6,16

127,89

39,68

22,33

-

-

-

-

-

-

-

293

Blanco Otero María Dolores

Negreira

004

00438

1425

Tafona

Prados ou pradeiras

14,30

304,70

115,31

67,22

-

-

-

-

-

-

-

296

Blanco Grille Secundino

Negreira

004

00488

611

Campo Bouzas Arriba

Prados ou pradeiras

18,99

215,05

54,69

29,31

-

-

-

-

-

-

-

297

Baña Tuñas Rosa

Negreira

004

00456

201

Toxal de Arriba

Matogueira

5,58

79,91

34,79

18,99

-

-

-

50,74

-

-

-

298

Grille Sanandrés Manuel Herminio

Negreira

004

00489

458

Campo Bouzas Arriba

Prados ou pradeiras

-

42,90

34,98

19,69

-

-

-

-

-

-

-

300

Baña Tuñas Rosa

Negreira

004

00455

313

Toxal de Arriba

Matogueira

8,24

109,45

49,10

20,63

-

-

-

92,40

-

-

-

301

Brea Antelo Germán, Vidal Ramos María Elena

Negreira

004

00418

2795

Toxal de Arriba

Prados ou pradeiras

5,96

143,13

119,88

80,47

29,29

-

-

-

-

-

-

302

Grille Blanco Clotilde

Negreira

004

00490

1508

Campo Bouzas Arriba

Prados ou pradeiras

-

-

3,47

7,64

-

-

-

-

-

-

-

303

Blanco Baña María Hortensia

Negreira

004

00454

345

Toxal de Arriba

Matogueira

10,24

70,02

32,65

17,63

-

34

35,30

152,11

-

-

-

304

Cuns Alvite Celestino

Negreira

004

00453

511

Toxal de Arriba

Matogueira

8,86

96,88

68,10

42,68

-

34

6,39

252,87

-

-

-

305

Tuñas Caamaño Consuelo

Negreira

004

00441

604

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

9,41

109,74

32,04

17,01

-

-

-

-

-

-

-

307

Tuñas Caamaño Celia, Tuñas Caamaño María Dolores, Tuñas Caamaño José Enrique, Tuñas Caamaño Manuel, Tuñas Caamaño María Nieves, Tuñas Caamaño José Antonio

Negreira

004

00448

154

Toxal de Arriba

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

308

Tuñas Ramos Manuel

Negreira

004

00447

154

Toxal de Arriba

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

309

Tuñas Rodríguez María del Carmen

Negreira

004

00446

243

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

310

Agra Pais José

Negreira

004

00445

285

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

311

Agra Blanco Juan

Negreira

004

00444

210

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312

Ramos Caamaño María del Carmen

Negreira

004

00443

184

Toxal de Arriba

Prados ou pradeiras

-

-

-

1,25

-

-

-

-

-

-

-

314

Tomé Quintáns José

Negreira

004

00442

393

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

0,00

66,71

25,93

12,14

-

-

-

-

-

-

-

315

Baña Agra Amelia

Negreira

004

00415

1602

Toxal de Arriba

Prados ou pradeiras

13,89

391,08

102,71

61,87

-

-

-

-

-

-

-

316

Agra Blanco Carmen, Agra Blanco Juan

Negreira

004

00440

860

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

7,16

108,09

29,70

19,56

-

-

-

-

-

-

-

317

Vidal Tuñas Víctor Manuel

Negreira

004

00417

4087

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

70,15

1586,51

403,83

211,43

-

-

-

-

-

-

-

318

Tuñas Rodríguez José

Negreira

004

00413

305

Toxal de Arriba

Prados ou pradeiras

-

18,98

22,93

16,23

-

-

-

-

-

-

-

319

Agra Val Pilar

Negreira

004

00439

248

Toxal de Abaixo

Prados ou pradeiras

-

15,58

16,10

9,20

-

-

-

-

-

-

-

320

Agra Blanco Clara

Negreira

004

00409

4423

Toxal

Prados ou pradeiras

87,38

2108,33

340,67

170,45

-

-

-

-

-

-

-

321

Tuñas Ramos Manuel

Negreira

004

00410

534

San Martiño

Prados ou pradeiras

-

281,46

91,30

50,35

-

-

-

-

-

-

-

322

Sande Caamaño José

Negreira

004

00411

1096

San Martiño

Prados ou pradeiras

-

42,14

82,22

64,86

-

-

-

-

-

-

-

323

Lema Oreiro María

Negreira

004

00407

3105

A Costa

Prados ou pradeiras

5,10

614,02

191,13

110,58

-

-

-

-

-

-

-

324

Tuñas Ramos Manuel

Negreira

004

00408

6367

Fonte da Lebre

Eucaliptos

46,85

856,10

181,89

106,31

-

-

-

-

-

-

-

325

Agra Blanco Juan

Negreira

514

00549

899

Costa de Tras

Eucaliptos

21,52

498,17

106,94

53,72

-

-

-

-

-

-

-

327

Sande Agra José

Negreira

514

00545

6785

Costa de Dentro

Eucaliptos

74,63

1146,97

451,21

246,08

-

35

43,82

1016,46

-

-

-

328

Pérez Suárez Manuel

Negreira

514

00543

21648

Agro da Costa

Eucaliptos

-

21,21

40,81

32,33

-

-

-

-

-

-

-

329

García Baña José

Negreira

514

00546

1896

Costa de Dentro

Eucaliptos

29,57

630,05

178,11

92,50

-

-

-

-

-

-

-

330

Agra Blanco Juan

Negreira

514

00550

5958

Costa de Tras

Piñeiral madeirable

-

2,41

19,75

19,85

-

-

-

-

-

-

-

331

Cancela Barbeira Juan Antonio

Negreira

514

01127

10923

Bouza da Costa

Piñeiral madeirable

58,99

1363,07

377,27

211,89

-

-

-

-

-

-

-

332

Fajín Grille María Azucena

Negreira

514

01118

5542

Bouza da Costa

Piñeiral madeirable

29,11

902,23

166,36

90,49

-

-

-

-

-

-

-

333

Sande Suárez Antonio

Negreira

514

10544

5511

Bouza da Costa

Prados ou pradeiras

42,63

1327,08

271,55

152,63

-

-

-

-

-

-

-

334

Suárez Baña Juan

Negreira

514

00544

5506

Bouza da Costa

Piñeiral madeirable

41,95

1198,54

267,49

150,33

-

-

-

-

-

-

-

335

Suárez Tuñas Carmen

Negreira

514

00484

6710

Bouza

Carballeira

-

146,06

61,44

39,14

-

-

-

-

-

-

-

337

Sande Alvite Laura

Negreira

514

00483

4510

Bouciña

Matogueira

23,22

757,05

172,37

101,24

-

-

-

-

-

-

-

338

Godon Sanandrés Manuela

Negreira

514

00482

24563

Prado da Lomba

Prados ou pradeiras

147,30

3272,48

901,21

476,03

10,01

36

50,36

772,63

-

-

-

341

Alvite Pensado Blandina

Negreira

514

00624

16950

Prado da Richa

Matogueira

-

86,38

87,13

61,96

-

-

-

-

-

-

-

342

García Pensado Manuel

Negreira

514

00625

26539

Prado da Lomba

Prados ou pradeiras

102,16

1937,89

660,48

356,80

-

-

-

-

-

-

-

343

Figueroa Lens Manuel Floriano

Negreira

514

00623

17522

Agro da Richa

Piñeiral madeirable

71,11

926,45

278,94

159,33

-

-

-

-

-

-

-

345

Sande Suárez Antonio

Negreira

514

00710

15612

Riba da Braña

Pastos

16,00

353,04

133,37

78,18

-

-

-

-

-

-

-

346

Rial Tuñas José

Negreira

514

00636

43756

Rilleira do Vao

Piñeiral madeirable

138,80

2389,35

875,24

492,51

-

-

-

-

-

-

-

347

Grille Ponte Herminio

Negreira

514

00626

3778

Bouciñas de Baixo

Piñeiral madeirable

30,57

421,25

375,11

202,06

-

37

31,58

83,19

-

-

-

348

Tomé Quintáns Manuel

Negreira

514

00622

3919

Bouzas

Piñeiral madeirable

5,81

234,19

153,16

86,35

-

-

-

-

-

-

-

349

García Pensado Manuel

Negreira

514

00711

19877

Riba da Braña

Matogueira

43,28

853,33

246,93

129,75

-

-

-

-

-

-

-

351

Barreiro Calvelo Purificación, Rey Calvelo Rosa Ana, Rey Calvelo Saladino

Negreira

514

00627

7233

Bouciñas de Baixo

Labor ou labradío secaño

75,19

911,31

480,80

269,72

4,38

-

-

68,26

-

-

-

352

Vieites Riveiro Ovidio

Negreira

514

01103

6713

Pedrousais

Matogueira

-

0,00

0,94

6,30

-

-

-

-

-

-

-

353

Rey Alvite María

Negreira

514

00621

2350

Bouzas

Prados ou pradeiras

-

0,08

23,45

31,34

-

-

-

-

-

-

-

354

Grille Tomé Herminio

Negreira

514

00630

12631

Bouzas de Riba

Matogueira

85,26

1069,90

543,91

295,23

-

38

20,48

126,60

-

-

-

355

Freire Fernández María Manuela

Negreira

514

00706

9031

Braña

Matogueira

96,36

1737,17

618,37

347,64

-

-

-

-

-

-

-

356

Freire Fernández María Manuela

Negreira

514

00633

9799

Fonte Serras

Labor ou labradío secaño

21,30

258,25

151,76

95,89

47,86

38

12,36

274,31

-

-

-

357

Rey Alvite María

Negreira

514

00638

13897

Rilleira do Vao

Prados ou pradeiras

88,02

1258,23

564,40

317,56

108,11

39

43,82

741,76

-

-

-

358

Cobas Vázquez José, Castro Godon Casilda

Negreira

514

00713

26789

Riba da Braña

Prados ou pradeiras

1,33

13,74

39,54

30,75

311,40

40

23,82

600,17

109,08

63,19

389,66

359

Freire Fernández María Manuela

Negreira

514

01091

4090

Fonte Serras

Piñeiral madeirable

-

-

-

-

570,73

-

-

-

-

-

-

360

Kamneva Tatiana

Negreira

514

00705

6601

Brañas

Eucaliptos

49,15

1048,93

283,53

150,83

-

-

-

-

-

-

-

361

Suárez Cobas Blandina

Negreira

514

00634

15470

Fonte Serras

Piñeiral madeirable

-

-

-

-

401,30

-

-

-

-

-

-

362

Tomé López Balbina

Negreira

514

00712

11084

Riba da Braña

Prados ou pradeiras

80,78

1112,68

487,90

266,08

104,96

40

14,00

368,78

-

0,10

89,79

363

Pose Cambeiro María del Pilar

Negreira

514

00704

6977

Brañas

Piñeiral madeirable

0,00

4,38

26,89

23,99

-

-

-

-

-

-

-

365

Freire Fernández María Manuela

Negreira

514

00739

20600

Campo da Gándara

Prados ou pradeiras

8,14

55,11

57,54

37,20

270,77

41

37,82

681,21

66,81

37,82

286,12

366

Freire Fernández Orendina Sofía

Negreira

514

10739

4707

Campo da Gándara

Prados ou pradeiras

38,51

453,66

246,35

134,50

85,34

-

-

-

-

-

-

367

Tomé López Balbina

Negreira

514

00740

38364

Gándara

Prados ou pradeiras

203,89

3521,89

1298,68

729,40

150,12

-

-

-

-

-

-

369

Cobas Vázquez José

Negreira

514

00738

56566

Campo da Gándara

Matogueira

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

370

Freire Fernández María Manuela, Freire Fernández Orendina Sofía

Negreira

514

00741

29261

Prado Canliño

Piñeiral madeirable

118,01

2367,38

746,05

415,49

-

42

43,82

660,67

-

-

-

371

Cobas Rodríguez Visitación

Negreira

514

00765

83192

Prado de Marcelle

Piñeiral madeirable

228,26

5761,24

1474,88

833,87

0,04

-

-

-

-

-

-

372

Oreiro Agra Manuel

Negreira

514

00767

3584

Prado do Patán

Prados ou pradeiras

8,62

103,15

95,87

65,84

-

43

25,38

766,01

-

-

-

373

Oreiro Agra Manuel

Negreira

514

00768

5486

Prado do Patán

Prados ou pradeiras

73,61

1172,87

431,60

230,80

480,64

43

31,02

306,56

-

-

-

375

Riveiro Cardeso Severino

Negreira

514

00788

80327

Alto da Armada

Eucaliptos

174,84

3399,05

1128,41

637,26

-

-

-

-

-

-

-

377

Mourelle Sande María Rosa, Mourelle Sande José

Negreira

514

00783

66108

Fonte Romeira

Matogueira

285,36

6799,15

1822,86

1023,32

-

44

38,44

576,89

-

-

-

378

Mancebo Leis José

Negreira

003

00158

1606

Agro da Armada

Eucaliptos

10,71

265,94

85,06

48,45

-

-

-

-

-

-

-

379

Lens Antelo José María

Negreira

003

00164

1310

Agro da Armada

Eucaliptos

-

-

-

-

0,22

-

-

-

-

-

-

381

Mancebo Leis José

Negreira

003

00159

5366

Agro da Armada

Eucaliptos

55,12

1097,60

337,77

189,79

33,98

-

-

-

-

-

-

382

Mancebo Leis José

Negreira

003

00160

14665

Agro da Armada

Labor ou labradío secaño

120,82

2106,37

794,35

447,08

128,89

45

43,82

1082,21

-

-

-

383

Lens Carballo Orentina

Negreira

003

00161

143

Agro da Armada

Carballeira

-

0,16

7,17

12,68

-

-

-

-

-

-

-

384

Lens Antelo Florentina

Negreira

503

00232

3023

Fonte Loba

Labor ou labradío secaño

-

44,53

61,39

43,28

-

-

-

-

-

-

-

385

García Lens María

Negreira

003

00134

1235

Rilleira

Carballeira

18,66

423,20

81,96

49,10

-

-

-

-

-

-

-

387

Lens Antelo José María

Negreira

503

00231

2879

Porto Frade

Labor ou labradío secaño

56,09

1440,34

281,10

148,33

-

-

-

-

-

-

-

389

Lens Antelo José María, Lens Antelo Florentina

Negreira

503

00230

3486

Porto Frade

Labor ou labradío secaño

41,49

1152,70

264,06

148,40

-

-

-

-

-

-

-

390

Carballo Barreiro Manuel

Negreira

503

01047

2882

Carreira

Labor ou labradío secaño

36,72

909,99

171,24

86,59

-

-

-

-

-

-

-

391

Carballo Carballo Manuel

Negreira

503

00229

2730

Carreira

Labor ou labradío secaño

10,33

312,11

118,54

66,95

-

-

-

-

-

-

-

392

Tomé Casais Ofelia, Leis Rey María Obdulia

Negreira

503

00228

4915

Carreira

Labor ou labradío secaño

0,00

0,00

6,22

12,40

-

-

-

-

-

-

-

393

Sande Sande Herminda, Sande Fernández Belarmino, Sande Fernández Josefina, Sande Fernández Francisco, Sande Fernández Juan Carlos, Sande Sande Secundino

Negreira

503

00227

5655

Seixo

Labor ou labradío secaño

88,02

1699,53

522,64

284,39

-

-

-

-

-

-

-

395

Suárez Canay María Antonia

Negreira

503

00226

1911

Santiais

Labor ou labradío secaño

-

5,28

27,57

25,86

-

-

-

-

-

-

-

397

Rey Ardións-Silva Hermosinda

Negreira

503

00217

6768

Torta

Labor ou labradío secaño

72,52

1016,91

425,31

230,32

-

46

43,82

700,40

-

-

-

398

Rey Negreira José Manuel, Hermida Gerpe María Estrella

Negreira

503

00218

2843

Carballo

Labor ou labradío secaño

8,91

192,88

99,78

65,19

-

-

-

-

-

-

-

400

García Silva Manuel

Negreira

503

00209

2569

Carballo

Labor ou labradío secaño

3,12

133,83

88,01

59,18

-

-

-

-

-

-

-

401

Brantuas Grille María Orentina

Negreira

503

00208

1793

Carballo

Labor ou labradío secaño

47,59

906,51

236,89

119,46

-

-

-

-

-

-

-

402

Rey Negreira José Manuel

Negreira

503

00207

1925

Cortiños

Labor ou labradío secaño

29,30

625,83

170,22

90,26

-

-

-

-

-

-

-

403

Rey Negreira José Manuel

Negreira

503

00206

2245

Cortiños

Labor ou labradío secaño

-

0,58

15,63

18,14

-

-

-

-

-

-

-

404

Villar Caamaño José Antonio

Negreira

503

00204

5095

Carballo

Labor ou labradío secaño

-

13,88

35,55

29,59

-

-

-

-

-

-

-

405

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Negreira

503

00205

5043

Cortiños

Prados ou pradeiras

71,43

1404,17

454,27

255,82

-

-

-

-

-

-

-

406

Villar Casais Manuela, Lorenzo Capelo José

Negreira

503

00198

5568

Cortiños

Prados ou pradeiras

0,52

40,63

49,62

36,54

-

-

-

-

-

-

-

407

Rey Calvo Francisco

Negreira

503

01043

3841

Gazpañeira

Labor ou labradío secaño

83,10

1114,76

509,62

274,14

95,70

47

34,89

672,30

-

-

-

408

Rey Calvo Manuel

Negreira

503

00197

3012

Gazpañeira

Labor ou labradío secaño

-

-

-

-

50,59

-

-

14,89

-

-

-

409

Mancebo Leis Ovidio

Negreira

003

00394

1262

A Capilla

Prados ou pradeiras

36,04

380,87

175,07

91,00

-

47

21,36

192,74

-

-

-

411

Tomé Casais Ofelia, Leis Tomé María Josefa, Leis Tomé José Francisco

Negreira

003

00395

1160

A Capilla

Eucaliptos

12,70

265,86

116,45

65,59

-

-

-

-

-

-

-

412

Tomé Casais Ofelia, Leis Tomé María Josefa, Leis Tomé José Francisco

Negreira

003

00393

711

A Capilla

Prados ou pradeiras

24,81

442,16

133,80

76,12

-

-

-

-

-

-

-

413

Leis Tomé José Francisco, Leis Tomé María Josefa

Negreira

003

00396

1094

A Capilla

Eucaliptos

5,51

161,82

67,23

44,81

-

-

-

-

-

-

-

414

Carballo Carballo Jesús

Negreira

503

00191

4164

Quintas

Labor ou labradío secaño

-

-

28,31

68,28

-

-

-

-

-

-

-

415

Fernández Grille José Manuel

Negreira

003

00397

137

A Capilla

Eucaliptos

-

-

6,87

10,08

-

-

-

-

-

-

-

416

Leis Tomé José Francisco, Leis Tomé María Josefa

Negreira

003

00392

1139

A Capilla

Prados ou pradeiras

45,84

894,20

187,15

38,89

-

-

-

-

-

-

-

417

Mancebo Leis Rosa

Negreira

003

00391

7

A Capilla

Eucaliptos

-

0,47

6,49

-

-

-

-

-

-

-

-

418

Mancebo Leis Rosa

Negreira

003

00402

86

A Capilla

Eucaliptos

-

-

-

2,75

-

-

-

-

-

-

-

419

En investigación

Negreira

003

00390

5

A Capilla

Eucaliptos

-

2,96

2,28

0,00

-

-

-

-

-

-

-

420

Negreira Lojo María de los Dolores

Negreira

003

00389

6

A Capilla

Eucaliptos

-

5,81

0,08

0,00

-

-

-

-

-

-

-

421

En investigación

Negreira

003

00401

54

A Capilla

Eucaliptos

-

0,00

1,69

5,26

-

-

-

-

-

-

-

422

Tomé Grille Albina

Negreira

003

00388

4

A Capilla

Eucaliptos

-

4,22

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

423

Negreira Lojo María de los Dolores

Negreira

003

00400

86

A Capilla

Eucaliptos

-

0,00

8,54

7,73

-

-

-

-

-

-

-

424

Rey Villar José, Villar Rey Víctor Manuel

Negreira

003

00387

3

A Capilla

Eucaliptos

-

3,13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

425

Tomé Grille Albina

Negreira

003

00399

48

A Capilla

Eucaliptos

-

1,42

9,66

5,29

-

-

-

-

-

-

-

426

Rey Villar José, Villar Rey Víctor Manuel

Negreira

003

00398

145

A Capilla

Eucaliptos

-

15,12

22,15

13,62

-

-

-

-

-

-

-

427

Rey Calvo Francisco

Negreira

003

00385

17

A Capilla

Eucaliptos

2,52

17,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

428

Rey Calvo Francisco

Negreira

003

00386

518

A Capilla

Eucaliptos

8,10

266,37

89,99

44,10

-

-

-

-

-

-

-

429

Tomé Oreiro Manuela

Negreira

003

00384

83

A Capilla

Eucaliptos

6,34

83,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430

Sande Suárez Manuel

Negreira

003

00383

162

A Capilla

Eucaliptos

9,81

148,33

13,07

0,83

-

-

-

-

-

-

-

431

Rey Barreiro María

Negreira

003

00858

82

A Capilla

Eucaliptos

1,90

64,38

12,85

4,44

-

-

-

-

-

-

-

432

Rey Barreiro María del Carmen

Negreira

003

00382

81

A Capilla

Eucaliptos

-

40,54

26,29

9,78

-

-

-

-

-

-

-

433

Rey Villar José

Negreira

003

00381

152

A Capilla

Eucaliptos

-

1,48

25,71

28,11

-

-

-

-

-

-

-

434

Rey Villar José, Villar Rey Víctor Manuel

Negreira

003

00404

1205

A Capilla

Eucaliptos

11,71

250,19

82,12

47,78

-

-

-

-

-

-

-

435

Riveiro Busto Victoria

Negreira

003

00370

2360

Quintáns

Eucaliptos

9,03

175,14

54,38

30,87

-

-

-

-

-

-

-

436

Mancebo Danza Benigno

Negreira

003

00405

1349

A Capilla

Prados ou pradeiras

7,02

142,86

46,38

24,10

-

-

-

-

-

-

-

437

Cives Lens José

Negreira

003

00379

378

A Capilla

Eucaliptos

-

-

-

6,80

-

-

-

-

-

-

-

438

Rey García Serafina

Negreira

003

00407

336

A Capilla

Prados ou pradeiras

6,00

119,99

37,18

16,97

-

-

-

-

-

-

-

439

En investigación

Negreira

003

00377

632

Bouzas

Eucaliptos

-

1,78

12,75

12,50

-

-

-

-

-

-

-

441

Ardións Rey Manuel, Ardións Rey Adelaida

Negreira

003

00376

526

Bouzas

Prados ou pradeiras

3,98

102,33

46,18

26,53

-

-

-

-

-

-

-

442

Mancebo Danza José

Negreira

003

00375

861

Bouzas

Prados ou pradeiras

20,48

347,08

92,00

45,27

0,82

-

-

144,68

-

-

-

443

García Rodríguez José

Negreira

003

00374

1461

Bouzas

Prados ou pradeiras

39,06

592,39

219,07

113,48

67,08

48

12,95

160,43

-

-

-

444

Mancebo Leis Rosa

Negreira

003

00373

1058

Bouzas

Prados ou pradeiras

8,30

85,69

86,75

58,19

-

48

37,46

232,99

-

-

-

445

Riveiro Busto Victoria

Negreira

503

00158

1888

Pereira

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

-

-

-

262,53

-

-

-

446

Brantuas Grille Manuela, Blanco Grille Manuel, Grille Neo Otilia, Grille Neo Carmen, Grille Neo María Consuelo, Grille Neo Manuel, Cerviño Grille Tomás, Cerviño Grille María Balbina, Blanco Grille Victoria, Grille Neo José Manuel Antonio

Negreira

003

00771

643

Grouxel

Prados ou pradeiras

-

54,09

49,42

30,00

-

-

-

-

-

-

-

447

Freire Freire María Carmen, Mancebo Rojo Jesús José

Negreira

003

00758

565

Cortiñas de Diante

Prados ou pradeiras

-

-

11,23

22,85

-

-

-

-

-

-

-

448

Fernández Grille José Manuel

Negreira

003

00770

142

Grouxel

Prados ou pradeiras

-

23,15

12,44

7,03

-

-

-

-

-

-

-

449

Fuentes Lens José María, Lens Blanco Herminda, Lens Blanco María Carmen Dina, Lens Fuentes Manuel, Lens Fuentes José Francisco, Lens Fuentes José Antonio, Lens Fuentes María Nieves, Fuentes Mourelle Manuela Dalia, Lens Fuentes María del Carmen, Lens Fuentes Gerardo, Lens Fuentes Monserrat, Lens Fuentes María Sandra

Negreira

003

00769

133

Grouxel

Prados ou pradeiras

-

25,87

11,83

6,65

-

-

-

-

-

-

-

450

Villar Casais Manuela

Negreira

003

00759

507

Cortiñas de Diante

Prados ou pradeiras

1,66

230,65

133,86

56,17

-

-

-

-

-

-

-

451

Busto Álvarez Blandina, Busto Álvarez Evangelina, Busto Álvarez Manuel, Busto Álvarez Manuela, Busto Álvarez Severino

Negreira

003

00765

142

Grouxel

Prados ou pradeiras

14,47

139,28

3,06

0,00

-

-

-

-

-

-

-

452

Brenlla Cancela María Carmen Herminia, Brenlla Cancela Manuel Carlos, Brenlla Cancela Josefa

Negreira

003

00768

133

Grouxel

Prados ou pradeiras

0,22

27,39

10,55

6,04

-

-

-

-

-

-

-

453

Fuentes Mourelle Manuela Dalia

Negreira

003

00767

196

Grouxel

Prados ou pradeiras

-

1,48

20,00

12,97

-

-

-

-

-

-

-

454

Fuentes Mourelle Manuela Dalia, Fuentes Mourelle Manuel

Negreira

003

00766

264

Grouxel

Prados ou pradeiras

-

21,88

27,91

15,90

-

-

-

-

-

-

-

455

Villar Rial María Teonila

Negreira

003

00764

373

Grouxel

Prados ou pradeiras

18,29

269,11

58,99

28,98

-

-

-

-

-

-

-

456

Mancebo Leis Manuel

Negreira

003

00886

431

Grouxel

Prados ou pradeiras

-

-

34,43

73,89

-

-

-

-

-

-

-

457

Godon Brenlla Manuel

Negreira

003

00884

398

Cortiñas de Diante

Prados ou pradeiras

-

-

-

17,99

-

-

-

-

-

-

-

458

Caamaño Carballo Digna

Negreira

003

00885

398

Cortiñas de Diante

Prados ou pradeiras

-

62,51

160,34

88,23

-

-

-

-

-

-

-

459

Riveiro Cardeso María Pilar

Negreira

003

00761

461

Cortiñas de Diante

Prados ou pradeiras

-

438,37

22,70

-

-

-

-

-

-

-

-

460

Mancebo Leis Manuel

Negreira

003

00762

151

Grouxel

Prados ou pradeiras

43,57

151,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

461

Mancebo Danza José

Negreira

003

00763

565

Grouxel

Prados ou pradeiras

3,54

466,94

96,84

1,62

-

-

-

-

-

-

-

462

Álvarez Sande Eva Beatriz

Negreira

003

00781

205

Grouxel

Matogueira

-

94,13

46,70

26,02

-

-

-

-

-

-

-

463

Mancebo Leis Manuel

Negreira

003

00782

1912

Grouxel

Eucaliptos

26,00

569,97

108,92

51,87

-

-

-

-

-

-

-

464

Fuentes Lens José María

Negreira

003

00783

645

Montecelos

Eucaliptos

-

-

13,14

17,62

-

-

-

-

-

-

-

465

Otero Negreira Generosa

Negreira

003

00784

778

Montecelos

Eucaliptos

4,88

127,27

31,21

17,46

-

-

-

-

-

-

-

466

Sande Barreiro María Purificación

Negreira

003

00786

657

Montecelos

Eucaliptos

5,64

147,66

36,07

20,29

-

-

-

-

-

-

-

467

Rodríguez García Agapito

Negreira

003

00787

1148

Montecelos

Eucaliptos

8,64

227,38

55,28

31,10

-

-

-

-

-

-

-

468

Busto Álvarez Blandina, Busto Álvarez Evangelina, Busto Álvarez Manuel, Busto Álvarez Manuela, Busto Álvarez Severino

Negreira

003

00788

1123

Montecelos

Eucaliptos

8,26

218,11

52,87

29,74

-

-

-

-

-

-

-

469

Antelo Otero María

Negreira

003

00789

619

Montecelos

Eucaliptos

4,62

122,06

29,60

16,65

-

-

-

-

-

-

-

470

Fuentes Lens José María, Lens Blanco Herminda, Lens Blanco María Carmen Dina, Lens Fuentes Manuel, Lens Fuentes José Francisco, Lens Fuentes José Antonio, Lens Fuentes María Nieves, Fuentes Mourelle Manuela Dalia, Lens Fuentes María del Carmen, Lens Fuentes Gerardo, Lens Fuentes Monserrat, Lens Fuentes María Sandra

Negreira

003

00790

499

Montecelos

Eucaliptos

3,79

100,06

24,27

13,65

-

-

-

-

-

-

-

471

Otero Negreira Elena

Negreira

003

00791

528

Montecelos

Eucaliptos

3,78

99,62

24,20

13,61

-

-

-

-

-

-

-

472

Mancebo Leis Manuel

Negreira

003

00887

501

Montecelos

Eucaliptos

3,55

93,49

22,74

12,79

-

-

-

-

-

-

-

473

Grille Neo Manuel

Negreira

003

00792

2267

Montecelos

Eucaliptos

16,52

431,34

105,76

59,49

-

-

-

-

-

-

-

474

Álvarez Sande Eva Beatriz

Negreira

003

00793

713

Montecelos

Eucaliptos

4,83

124,64

30,92

17,39

-

-

-

-

-

-

-

475

Brantuas Grille Manuel

Negreira

003

00794

1236

Montecelos

Eucaliptos

7,70

196,82

49,33

27,75

-

-

-

-

-

-

-

476

Riveiro Otero María del Carmen

Negreira

003

00795

1490

Montecelos

Eucaliptos

8,99

225,91

57,48

32,32

-

-

-

-

-

-

-

477

Mallón Vilas Francisco Avelino

Negreira

003

00796

509

Montecelos

Eucaliptos

5,62

139,16

36,01

20,26

-

-

-

-

-

-

-

478

Mancebo Leis Manuel

Negreira

003

00797

1646

Montecelos

Eucaliptos

7,20

175,36

46,08

25,92

-

-

-

-

-

-

-

479

Tomé Calvelo María Delmira

Negreira

003

00798

1309

Montecelos

Eucaliptos

7,64

182,12

48,89

27,50

-

-

-

-

-

-

-

480

Busto Blanco Francisco

Negreira

003

00799

1429

Montecelos

Eucaliptos

9,75

226,12

62,49

35,15

-

-

-

-

-

-

-

481

Godon Caamaño Jesús, Dacunha Vázquez Teresa

Negreira

003

00800

770

Montecelos

Eucaliptos

7,16

160,66

45,85

25,79

-

-

-

-

-

-

-

482

Calvelo Blanco Rafaela

Negreira

003

00802

2349

Montecelos

Eucaliptos

16,33

347,94

104,63

58,86

-

-

-

-

-

-

-

483

Vilas Sande Dina

Negreira

004

00218

268

Costa da Silva

Eucaliptos

2,73

55,32

17,47

9,83

-

-

-

-

-

-

-

484

Brantuas Grille Manuel

Negreira

004

00217

742

Costa da Silva

Eucaliptos

8,05

158,35

51,58

29,02

-

-

-

-

-

-

-

485

Godon Caamaño Jesús, Dacunha Vázquez Teresa

Negreira

004

00216

177

Costa da Silva

Eucaliptos

2,02

38,52

12,94

7,28

-

-

-

-

-

-

-

486

Antelo Otero María

Negreira

004

00215

201

Costa da Silva

Eucaliptos

2,37

44,50

15,17

8,53

-

-

-

-

-

-

-

487

Mancebo Leis Manuel

Negreira

004

00214

208

Costa da Silva

Eucaliptos

2,40

44,39

15,39

8,66

-

-

-

-

-

-

-

488

Grille Negreira José María

Negreira

004

00213

170

Costa da Silva

Eucaliptos

2,00

36,42

12,83

7,22

-

-

-

-

-

-

-

489

Fernández Grille José Manuel

Negreira

004

00212

159

Costa da Silva

Eucaliptos

1,88

33,68

12,02

6,76

-

-

-

-

-

-

-

490

Laíño Rey María Concepción

Negreira

004

00211

219

Costa da Silva

Eucaliptos

2,79

49,33

17,91

10,07

-

-

-

-

-

-

-

491

Silva García Blandina

Negreira

004

00210

549

Costa da Silva

Eucaliptos

6,79

115,43

43,58

24,51

-

-

-

-

-

-

-

492

Godon Caamaño Jesús, Dacunha Vázquez Teresa

Negreira

004

00209

139

Costa da Silva

Eucaliptos

1,92

31,36

12,28

6,91

-

-

-

-

-

-

-

493

Silva García Blandina

Negreira

004

00208

139

Costa da Silva

Eucaliptos

1,78

28,64

11,41

6,42

-

-

-

-

-

-

-

494

Rojo Quintáns Manuela

Negreira

004

00207

130

Costa da Silva

Eucaliptos

1,75

27,69

11,21

6,31

-

-

-

-

-

-

-

495

Godon Brenlla María Claudina

Negreira

004

00206

91

Costa da Silva

Eucaliptos

1,34

20,88

8,57

4,82

-

-

-

-

-

-

-

496

Rodríguez García Agapito

Negreira

004

00205

656

Costa da Silva

Eucaliptos

8,23

122,64

52,87

29,75

-

-

-

-

-

-

-

497

Silva García Blandina

Negreira

004

00204

740

Costa da Silva

Eucaliptos

10,31

138,26

66,19

37,23

-

-

-

26,22

-

-

-

498

Otero Negreira Elena

Negreira

004

00203

343

Costa da Silva

Eucaliptos

5,30

64,16

34,03

19,14

-

-

-

58,57

-

-

-

499

Mancebo Danza José

Negreira

004

00202

325

Costa da Silva

Eucaliptos

4,46

50,25

28,67

16,13

-

-

-

58,06

-

-

-

500

En investigación

Negreira

004

00201

504

Costa da Silva

Eucaliptos

9,24

67,53

47,62

21,72

-

49

27,88

96,31

-

-

-

501

Tuñas Outeiro Manuela

Negreira

004

00200

574

Costa da Silva

Eucaliptos

3,00

34,88

27,86

18,97

-

-

-

71,27

-

-

-

502

En investigación

Negreira

004

00194

2584

Costa da Silva

Eucaliptos

88,34

1248,67

502,73

270,53

-

-

-

69,84

-

-

-

503

Grille Neo Manuel

Negreira

004

00193

1712

Costa da Silva

Eucaliptos

-

-

-

-

-

-

-

146,83

-

-

-

504

En investigación

Negreira

004

00195

670

Costa da Silva

Eucaliptos

14,97

178,65

71,63

43,47

-

-

-

-

-

-

-

505

Godon Caamaño Jesús

Negreira

004

00196

490

Costa da Silva

Eucaliptos

0,37

72,04

40,18

24,18

-

-

-

-

-

-

-

506

Busto Álvarez Blandina, Busto Álvarez Evangelina, Busto Álvarez Manuel, Busto Álvarez Manuela, Busto Álvarez Severino

Negreira

004

00246

594

Costa da Silva

Eucaliptos

-

0,89

15,28

16,92

-

-

-

-

-

-

-

507

Tomé Calvelo María Delmira

Negreira

004

00197

715

Costa da Silva

Eucaliptos

-

31,03

38,04

24,02

-

-

-

-

-

-

-

508

En investigación

Negreira

004

00110

102

Devesa da Silva

Eucaliptos

-

81,78

20,63

0,00

-

-

-

-

-

-

-

509

Silva García Blandina

Negreira

004

00108

651

Devesa da Silva

Eucaliptos

26,61

418,93

105,03

46,68

-

-

-

-

-

-

-

510

Barreiro Sande José

Negreira

004

00113

574

Devesa da Silva

Eucaliptos

0,00

71,44

104,03

59,24

-

-

-

-

-

-

-

511

Grille Negreira José María

Negreira

004

00111

345

Devesa da Silva

Eucaliptos

16,20

235,24

82,45

22,67

-

-

-

-

-

-

-

512

Sande Tuñas Esther, Tuñas Outeiro Manuela, Sande Tuñas María Orentina, Sande Tuñas María Victoria, Sande Tuñas Joventina, Sande Tuñas Matilde

Negreira

004

01885

307

Devesa da Silva

Eucaliptos

-

-

-

0,36

-

-

-

-

-

-

-

513

Brenlla Cancela María Carmen Herminia, Brenlla Cancela Manuel Carlos, Brenlla Cancela Josefa

Negreira

004

00101

293

Devesa da Silva

Eucaliptos

-

-

16,70

30,96

-

-

-

-

-

-

-

514

Busto Álvarez Blandina, Busto Álvarez Evangelina, Busto Álvarez Manuel, Busto Álvarez Manuela, Busto Álvarez Severino

Negreira

004

00102

420

Devesa da Silva

Eucaliptos

-

22,61

72,18

46,70

-

-

-

-

-

-

-

515

Antelo Otero Manuel

Negreira

004

00112

606

Devesa da Silva

Eucaliptos

27,08

318,33

102,15

54,47

-

-

-

-

-

-

-

516

Brantuas Grille Manuel

Negreira

004

00114

841

Devesa da Silva

Eucaliptos

0,00

0,00

10,49

26,69

-

-

-

-

-

-

-

517

Casais Grille María

Negreira

004

00109

222

Devesa da Silva

Eucaliptos

16,62

148,63

39,12

20,45

-

-

-

-

-

-

-

519

Brantuas Grille Manuel

Negreira

004

00107

271

Devesa da Silva

Eucaliptos

8,43

78,03

30,35

17,75

-

-

-

-

-

-

-

520

Brantuas Grille Manuel

Negreira

004

00104

164

Devesa da Silva

Eucaliptos

1,83

42,75

47,59

28,14

-

-

-

-

-

-

-

521

Godon Brenlla María Claudina

Negreira

004

00103

237

Devesa da Silva

Eucaliptos

-

-

0,05

6,54

-

-

-

-

-

-

-

522

Vilas Sande Dina

Negreira

004

00105

142

Devesa da Silva

Eucaliptos

8,06

83,47

38,55

12,82

-

-

-

-

-

-

-

523

Grille Neo Manuel

Negreira

004

00106

506

Devesa da Silva

Eucaliptos

9,17

91,58

55,03

30,94

-

-

-

-

-

-

-

524

En investigación

Negreira

004

00037

64

Suapresa

Eucaliptos

-

-

0,47

1,50

-

-

-

46,38

-

-

-

525

Blanco Sande Hilda, Blanco Sande Manuel Ovidio, Blanco Sande Preciosa

Negreira

004

00033

318

Suapresa

Eucaliptos

4,43

22,31

32,17

17,86

-

50

18,15

102,32

-

-

-

526

En investigación

Negreira

004

00032

176

Suapresa

Eucaliptos

2,70

9,25

17,97

10,12

-

50

14,43

53,90

-

-

-

527

Rodríguez García Agapito

Negreira

004

01880

301

Suapresa

Matogueira

4,35

37,95

28,57

16,32

-

50

2,82

66,54

-

-

-

528

Rodríguez García Agapito

Negreira

004

00031

308

Suapresa

Eucaliptos

5,20

53,33

34,26

19,42

-

-

-

44,56

-

-

-

529

Brantuas Grille Manuel

Negreira

004

00030

812

Suapresa

Eucaliptos

16,71

200,44

105,92

58,62

-

-

-

142,84

-

-

-

530

Busto Álvarez Blandina, Busto Álvarez Evangelina, Busto Álvarez Manuel, Busto Álvarez Manuela, Busto Álvarez Severino

Negreira

004

00029

180

Suapresa

Árbores de ribeira

4,90

64,94

32,45

19,26

-

-

-

-

-

-

-

532

Antelo Otero Manuel

Negreira

503

00041

9929

Machados

Prados ou pradeiras

91,90

1829,31

596,00

336,76

134,34

-

-

-

-

-

-

534

Otero Negreira Juan José

Negreira

503

00066

2160

Machados

Piñeiral madeirable

37,25

912,80

226,70

117,64

-

-

-

-

-

-

-

535

Grille Negreira José María

Negreira

503

00067

1391

Machados

Prados ou pradeiras

25,37

615,06

146,32

82,24

-

-

-

-

-

-

-

536

Riveiro Otero María del Carmen, Carballo Conde Santiago

Negreira

503

00065

5299

Agro do Porto

Labor ou labradío secaño

63,88

1447,53

354,75

189,79

-

-

-

-

-

-

-

537

Grille Negreira José María

Negreira

503

00068

1255

Machados

Prados ou pradeiras

-

3,58

23,28

22,57

-

-

-

-

-

-

-

538

Rey Barreiro María

Negreira

503

00060

1931

Agra

Labor ou labradío secaño

-

39,67

53,42

39,85

-

-

-

-

-

-

-

541

Godon Brenlla María Claudina

Negreira

503

00083

2326

Agra do Porto

Labor ou labradío secaño

50,37

887,54

319,51

167,12

-

-

-

-

-

-

-

542

Lens Blanco María Carmen Dina

Negreira

503

01031

260

Agro do Porto

Prados ou pradeiras

6,21

84,93

22,82

11,16

-

-

-

-

-

-

-

543

Lens Blanco María Carmen Dina

Negreira

503

00082

712

Agro do Porto

Prados ou pradeiras

11,28

125,59

52,49

29,66

-

-

-

-

-

-

-

544

Lens Blanco Herminda

Negreira

503

00081

1501

Lagoa

Prados ou pradeiras

0,00

14,55

34,74

28,58

-

-

-

-

-

-

-

545

Sande Mayo Gabriel

Negreira

503

00076

898

Lagoa

Prados ou pradeiras

11,96

75,55

89,51

58,38

-

51

47,73

273,58

-

-

-

546

Carnota Parga Manuel

Negreira

503

00074

3438

Lagoa

Labor ou labradío secaño

-

-

-

-

-

-

-

113,70

-

-

-

548

Carnota Parga Manuel

Negreira

503

00077

1470

Lagoa

Labor ou labradío secaño

22,50

265,21

151,77

77,92

-

51

8,52

67,10

-

-

-

549

Carnota Parga Manuel

Negreira

503

00073

4526

Lagoa

Prados ou pradeiras

37,90

608,08

231,31

128,12

-

-

-

347,70

-

-

-

550

Carnota Sande Gumersinda

Negreira

503

00072

2480

Lagoa

Prados ou pradeiras

31,07

629,78

185,46

99,89

-

-

-

-

-

-

-

551

García Gómez María (Landeira)

Negreira

503

00078

3275

Pedra Maior

Prados ou pradeiras

35,42

825,19

227,84

129,06

-

-

-

-

-

-

-

552

Blanco Grille Manuel

Negreira

004

01691

1255

Pedra do Gancho

Eucaliptos

-

-

84,22

80,07

-

-

-

-

-

-

-

553

Godon Caamaño Jesús, Dacunha Vázquez Teresa

Negreira

004

01911

1783

Pedra do Gancho

Eucaliptos

43,93

1578,14

205,22

0,00

-

-

-

-

-

-

-

554

Ponte Vázquez Pedro

Negreira

004

01689

1013

Pedra do Gancho

Eucaliptos

67,77

1010,05

2,93

0,00

-

-

-

-

-

-

-

555

Grille Negreira José María

Negreira

004

01688

844

Pedra do Gancho

Eucaliptos

31,62

645,61

127,81

43,68

-

-

-

-

-

-

-

556

Calvelo Blanco Rafaela

Negreira

004

01686

1596

Pedra do Gancho

Eucaliptos

-

6,20

64,60

65,39

-

-

-

-

-

-

-

557

Otero Negreira Elena

Negreira

004

01687

2374

Pedra do Gancho

Eucaliptos

18,82

718,31

311,84

175,31

-

-

-

-

-

-

-

558

Grille Neo Manuel

Negreira

004

01690

2451

Pedra do Gancho

Eucaliptos

-

-

253,88

229,77

-

-

-

-

-

-

-

559

Grille Negreira José María

Negreira

004

01684

343

Pedra do Gancho

Eucaliptos

-

-

-

0,27

-

-

-

-

-

-

-

560

Vilas Sande Dina

Negreira

004

01758

191

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

17,69

190,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

561

Brantuas Grille Manuel

Negreira

004

01768

3062

Pedra Maior

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

349,45

-

-

-

-

-

-

562

Castro Carnota Manuel

Negreira

004

01756

506

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

-

3,68

35,92

36,82

-

-

-

-

-

-

-

563

Godon Caamaño Jesús, Dacunha Vázquez Teresa

Negreira

004

01765

366

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

-

-

-

-

23,65

-

-

-

-

-

-

564

Mancebo Leis Manuel

Negreira

004

01762

257

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

-

39,93

66,07

38,88

-

52

0,45

1,58

-

-

-

565

Barreiro Grille José

Negreira

004

01769

905

Pedra Maior

Eucaliptos

-

-

-

-

317,54

-

-

-

-

-

-

566

Sande Tuñas Esther

Negreira

004

01912

520

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

-

45,57

44,28

24,25

-

-

-

-

-

-

-

567

Rodríguez García Agapito

Negreira

004

01761

900

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

26,86

361,77

235,52

110,99

-

52

38,74

-

-

-

-

568

Sande Tuñas Esther, Sande Tuñas María Orentina, Sande Tuñas María Victoria, Sande Tuñas Joventina, Sande Tuñas Matilde

Negreira

004

01760

886

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

26,82

378,97

129,15

70,88

-

52

4,64

16,36

-

-

-

569

Blanco Grille Victoria

Negreira

004

01767

2633

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

48,93

777,96

149,08

83,19

64,48

-

-

-

-

-

-

570

Brantuas Grille Manuel

Negreira

004

01759

1293

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

11,26

222,37

114,02

66,18

-

-

-

327,69

-

-

-

571

Blanco Sande Hilda, Blanco Sande Manuel Ovidio, Blanco Sande Preciosa

Negreira

004

01764

769

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

21,24

359,84

101,74

42,12

10,55

-

-

74,01

-

-

-

572

Riveiro García Víctor

Negreira

004

01763

277

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

14,72

178,35

62,78

28,25

-

-

-

-

-

-

-

573

Rodríguez García María Preciosa

Negreira

004

01766

534

Chan da Pedra Maior

Eucaliptos

23,12

407,93

55,37

30,47

-

-

-

-

-

-

-

574

Ponte Vázquez Pedro

Negreira

004

01771

2253

Pedra Maior

Eucaliptos

-

191,56

134,93

90,85

-

-

-

-

-

-

-

575

Forján Mayo Jesús Dourino

Negreira

004

01850

1755

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

21,42

291,07

74,24

42,95

-

-

-

-

-

-

-

576

García Rey María Pilar

Negreira

004

01853

148

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

-

133,11

14,88

0,00

-

-

-

-

-

-

-

577

Grille Negreira José María

Negreira

004

01852

100

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

-

99,89

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

578

Riveiro García Víctor

Negreira

004

01851

1230

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

13,70

337,06

84,05

29,05

-

-

-

-

-

-

-

579

Caamaño Caamaño Manuel

Negreira

004

01841

1108

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

3,80

94,27

25,05

13,11

-

-

-

-

-

-

-

580

Carnota Rial Manuela

Negreira

004

01854

1527

Fonte dos Xeixos

Matogueira

-

40,27

142,51

119,03

-

-

-

-

-

-

-

581

Barbeira Grille Rogelio

Negreira

004

01840

1066

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

7,03

174,07

45,00

24,62

-

-

-

-

-

-

-

582

Riveiro Otero Manuel

Negreira

004

01839

914

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

5,21

129,11

33,37

18,77

-

-

-

-

-

-

-

583

Grille Negreira Ilda María

Negreira

004

01838

1449

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

7,29

180,23

46,61

26,22

-

-

-

-

-

-

-

584

Godon Caamaño Jesús, Dacunha Vázquez Teresa

Negreira

004

01837

804

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

4,08

100,71

26,11

14,69

-

-

-

-

-

-

-

585

Rodríguez García Agapito

Negreira

004

01836

3300

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

19,65

480,19

125,70

70,70

-

-

-

-

-

-

-

586

Casais García José María, Casais García Herminio

Negreira

004

01914

517

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

9,91

266,47

83,32

41,84

-

-

-

-

-

-

-

587

Antelo Otero Manuel

Negreira

004

01833

2406

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

9,87

239,19

72,29

43,58

-

-

-

-

-

-

-

589

Casais García Herminio

Negreira

004

01832

501

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

-

-

0,85

7,00

-

-

-

-

-

-

-

590

Fagín García Manuel

A Baña

009

00068

6291

Fonte do Xeixo

Prado ou pradeiras de regadío

9,25

357,40

166,07

103,74

-

-

-

-

-

-

-

591

En investigación

Negreira

004

01830

3370

Canle Fonte dos Xeixos

Eucaliptos

7,74

233,76

90,87

54,50

-

-

-

-

-

-

-

592

Tomé Barbeira Laura

A Baña

009

00069

1334

Fonte do Xeixo

Prado ou pradeiras de regadío

51,70

740,85

147,69

81,06

-

-

-

-

-

-

-

594

Fagín García Manuel

A Baña

009

00070

2223

Fonte do Seixo

Prado ou pradeiras de regadío

30,11

462,70

204,29

98,76

-

-

-

-

-

-

-

595

Casais Landeira Óscar Manuel

A Baña

009

00071

1481

Cortiña do Vilar

Prado ou pradeiras de regadío

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

596

Baña Rodríguez Manuel

A Baña

516

00564

2890

Vieiros

Prados ou pradeiras

18,10

123,71

116,72

65,75

8,13

53

49,91

519,92

-

-

-

597

Braña Casais María Concepción

A Baña

516

00653

2331

Vieiros

Prados ou pradeiras

23,78

257,33

152,82

85,96

128,80

53

6,34

509,61

-

-

-

598

Braña Gómez Teresa

A Baña

516

00563

2263

Vieiros

Prados ou pradeiras

20,18

296,80

129,50

72,84

89,17

-

-

0,01

-

-

-

599

Forján Cobas Jesús

A Baña

516

00562

3715

Vieiros

Prados ou pradeiras

34,16

631,31

219,21

123,31

176,09

-

-

-

-

-

-

600

Gómez Quintáns María, Fagín García Manuel

A Baña

516

00561

2412

Vieiros

Prados ou pradeiras

26,00

568,17

166,95

93,95

125,01

-

-

-

-

-

-

601

Gómez Quintáns María, Fagín García Manuel

A Baña

516

01158

4179

Vieiros

Prados ou pradeiras

54,18

1342,34

345,00

183,32

100,27

-

-

-

-

-

-

602

Quintáns Cantorna José

A Baña

516

00560

2111

Vieiros

Prados ou pradeiras

27,35

650,93

86,74

45,36

152,37

-

-

-

-

-

-

604

Casais Tembra Dolores, Casais Franco Manuel Erto, Vázquez Casais María Sinda

A Baña

516

00554

4629

Vieiros

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

0,13

-

-

-

-

-

-

605

Gómez Cantorna Amalia

A Baña

516

00559

1826

Vieiros

Prados ou pradeiras

-

0,01

7,96

11,02

5,80

-

-

-

-

-

-

606

Gómez Cantorna María

A Baña

516

00657

2814

Vieiros

Prados ou pradeiras

17,88

442,90

116,10

65,03

-

-

-

-

-

-

-

607

Gómez Cantorna María

A Baña

516

00558

1657

Vieiros

Prados ou pradeiras

11,40

286,07

79,71

46,67

-

-

-

-

-

-

-

609

Pérez García Benigna Egilda

A Baña

516

01185

4121

Vasas

Prado ou pradeiras de regadío

7,26

219,18

93,15

62,42

-

-

-

-

-

-

-

610

Casais Carnota Bernardo

A Baña

516

00577

1423

Vasas

Prados ou pradeiras

28,62

634,96

155,33

83,06

-

-

-

-

-

-

-

611

Pérez García Ubaldina

A Baña

516

00579

3093

Vasas

Prado ou pradeiras de regadío

25,81

525,64

163,35

91,13

-

-

-

-

-

-

-

613

García Mayo Antonio

A Baña

516

00637

2151

Cavada

Prados ou pradeiras

12,65

214,06

84,72

48,58

19,11

-

-

-

-

-

-

614

Parga Carnota Florinda, García Mayo Antonio

A Baña

516

00638

1440

Cavada

Labor ou labradío secaño

11,98

178,73

76,90

43,25

40,74

-

-

-

-

-

-

615

García Parga Sara Carolina

A Baña

516

00640

1102

Cavada

Labor ou labradío secaño

9,07

120,21

58,21

32,74

35,52

-

-

-

-

-

-

616

Parga Carnota Florinda, García Mayo Antonio

A Baña

516

00639

887

Cavada

Labor ou labradío secaño

6,79

81,05

43,61

24,53

27,85

-

-

-

-

-

-

617

García Mayo Antonio

A Baña

516

00641

1195

Cavada

Labor ou labradío secaño

8,44

83,96

54,42

31,62

143,68

54

5,57

261,71

-

-

-

618

Cantorna Vázquez Julio Antonio

A Baña

516

00642

2328

Cavada

Labor ou labradío secaño

22,12

175,50

145,49

81,99

51,27

54

63,32

463,82

-

-

-

619

Cantorna Vázquez Manuel

A Baña

516

01169

2659

Cavada

Labor ou labradío secaño

29,48

432,57

192,13

108,33

-

-

-

445,91

-

-

-

620

Fernández Soto María Isabel, Pazos Mayo José Antonio

A Baña

516

01165

2170

Cavada

Labor ou labradío secaño

26,20

476,70

168,25

94,39

-

-

-

-

-

-

-

621

Balboa Tomé Jesús, Balboa Godon Ramón

A Baña

516

00636

2082

Cavada

Prados ou pradeiras

30,07

525,32

121,04

60,01

-

-

-

-

-

-

-

622

Gómez García Digna

A Baña

516

01166

2041

Cavada

Labor ou labradío secaño

-

97,95

66,76

45,11

-

-

-

-

-

-

-

623

Gómez Cantorna María

A Baña

516

00513

3968

Agra de Abaixo

Prado ou pradeiras de regadío

-

-

2,04

9,04

-

-

-

-

-

-

-

624

Pose García Manuela

A Baña

516

00512

4443

Agra de Abaixo

Prados ou pradeiras

81,04

1885,44

453,42

236,73

-

-

-

-

-

-

-

625

Gómez Tomé Manuel

A Baña

516

00511

2684

Agra de Abaixo

Prados ou pradeiras

9,01

286,62

123,70

79,87

-

-

-

-

-

-

-

626

Gerpe Recarey Manuela

A Baña

516

00476

7013

Gándaras

Prados ou pradeiras

5,78

190,08

87,83

57,05

-

-

-

-

-

-

-

627

Otero Brantuas Palmira

A Baña

516

00477

3207

Gándaras

Prados ou pradeiras

48,80

1069,68

268,01

143,84

-

-

-

-

-

-

-

628

Nieto Gerpe José, Nieto Gerpe Inés, Nieto Gerpe Miguel, Nieto Gerpe Martín

A Baña

516

01138

2176

Gándara

Prado ou pradeiras de regadío

49,54

883,01

260,75

134,08

-

-

-

-

-

-

-

629

Mallón Baña Socorro

A Baña

516

00472

10569

Gándara

Prados ou pradeiras

6,38

117,23

80,46

54,60

-

-

-

-

-

-

-

631

Cantorna Rey Segundo

A Baña

516

00478

5151

Gándaras

Prados ou pradeiras

25,48

321,96

177,62

105,12

-

-

-

-

-

-

-

634

Novio Manteiga Carmen, Liñares Rey Domingo

A Baña

516

00479

2797

Gándaras

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

11,09

-

-

-

-

-

-

635

Novio Manteiga Carmen

A Baña

516

00480

1503

Gándaras

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

4,12

-

-

-

-

-

-

636

Gorgal Quintáns Áurea, Gorgal Quintáns María Paz

A Baña

516

00483

2208

Gándaras

Labor ou labradío secaño

40,82

399,58

252,93

137,24

79,77

55

35,40

294,52

-

-

-

637

Gorgal Quintáns Áurea, Gorgal Quintáns María Paz

A Baña

516

01143

3751

Bouciña

Labor ou labradío secaño

15,46

258,86

158,69

103,30

-

-

-

-

-

-

-

639

Outeiro Villar Manuel

A Baña

516

00485

1754

Casal do Mouro

Labor ou labradío secaño

-

62,30

80,03

44,25

-

-

-

-

-

-

-

642

Gorgal Quintáns Áurea, Gorgal Quintáns María Paz

A Baña

516

00484

12358

Bouciña

Prados ou pradeiras

60,80

1045,07

242,71

122,88

945,16

-

-

-

-

-

-

643

Baña Rodríguez Manuel

A Baña

516

00482

4682

Gándaras

Prados ou pradeiras

-

-

-

-

2,11

-

-

-

-

-

-

644

Quintáns Carnota Juana, Outeiro Carnota Jesús

A Baña

516

00492

3344

Casal do Mouro

Prados ou pradeiras

66,12

1524,89

434,51

245,11

54,33

-

-

-

-

-

-

645

Gorgal Quintáns Áurea, Gorgal Quintáns María Paz

A Baña

010

00606

20526

Foxas

Piñeiral madeirable

97,64

1710,45

626,01

352,51

-

56

0,75

502,01

-

-

-

646

Pose Cantorna José

A Baña

010

00690

6326

Agro do Canle

Carballeira

-

-

84,18

119,33

-

-

-

203,88

-

-

-

647

Outeiro Teresa

A Baña

010

00485

3473

Agro dos Arames

Eucaliptos

-

337,49

456,85

260,09

0,64

-

-

511,20

-

-

-

648

Mallón Baña Socorro

A Baña

010

00483

1835

Agro dos Arames

Matogueira

137,92

1635,20

148,27

8,65

-

56

43,08

-

-

-

-

649

Vilas Gorgal Soledad

A Baña

010

00486

5197

Agro dos Arames

Eucaliptos

-

-

-

-

20,53

-

-

-

-

-

-

650

Forján López María, Forján López José Manuel

A Baña

010

00479

445

Monte Negro

Matogueira

-

-

-

12,69

-

-

-

-

-

-

-

651

Cantorna Quintela Higinio

A Baña

010

00481

334

Monte Negro

Matogueira

-

30,53

200,45

100,84

-

-

-

-

-

-

-

653

Forján López María, Forján López José Manuel

A Baña

010

00480

321

Monte Negro

Matogueira

-

0,00

0,00

3,94

-

-

-

-

-

-

-

654

Cantorna Quintela Higinio

A Baña

010

00482

304

Monte Negro

Matogueira

-

41,02

165,41

87,91

-

-

-

-

-

-

-

655

Mallón Baña Socorro

A Baña

010

00484

694

Monte Negro

Matogueira

54,45

690,00

3,87

-

-

-

-

-

-

-

-

656

Almozara Outeiro Ceferino, Mayo Iglesias Rosemary

A Baña

010

00564

2022

Arames

Eucaliptos

-

44,84

173,24

99,56

74,89

-

-

-

-

-

-

657

Braña Gómez Teresa

A Baña

010

00494

1202

Campos de Busto

Matogueira

-

0,07

5,90

7,47

-

-

-

-

-

-

-

658

Cantorna Pose José

A Baña

010

00500

628

Monte Negro

Matogueira

16,94

181,32

86,75

43,72

-

-

-

-

-

-

-

659

Liñares Rey Domingo

A Baña

010

00496

1166

Monte Negro

Matogueira

1,89

32,58

25,17

14,21

-

-

-

-

-

-

-

660

Gómez Cantorna María

A Baña

010

00499

2282

Monte Negro

Matogueira

-

-

-

-

193,34

-

-

-

-

-

-

661

Almozara Outeiro Ceferino

A Baña

010

00502

1386

Monte Negro

Matogueira

11,98

82,20

76,29

42,27

321,57

57

35,96

147,27

-

-

-

662

Mallón Baña Socorro

A Baña

010

00504

1238

Monte Negro

Matogueira

6,89

54,17

46,85

27,31

-

57

16,17

205,65

-

-

-

663

Almozara Outeiro Ceferino

A Baña

010

00510

3076

Monte Negro

Matogueira

17,07

212,87

109,81

61,77

-

-

-

280,75

-

-

-

664

Manteiga García Manuela

A Baña

010

00518

599

Monte Negro

Matogueira

7,21

133,02

44,00

19,77

-

-

-

-

-

-

-

665

Almozara Outeiro Ceferino, Mayo Iglesias Rosemary

A Baña

010

00512

3375

Arriba Rego de Ouro

Matogueira

22,65

363,00

145,81

82,06

-

-

-

0,59

-

-

-

667

Almozara Outeiro Ceferino, Mayo Iglesias Rosemary

A Baña

010

00519

2756

Monte Negro

Matogueira

22,30

475,93

125,69

69,64

-

-

-

-

-

-

-

668

Mallón Baña Socorro

A Baña

010

00520

4790

Rego do Ouro

Eucaliptos

-

22,21

41,16

32,35

-

-

-

-

-

-

-

669

Pereira Pose Manuel

A Baña

010

00516

6168

Monte Negro

Eucaliptos

10,11

296,88

125,57

78,88

-

-

-

-

-

-

-

670

Baña Cobas Avelina

A Baña

010

00521

2992

Rego do Ouro

Eucaliptos

32,72

775,52

141,08

69,68

-

-

-

-

-

-

-

671

García N Regina

A Baña

010

00533

349

Monte Negro

Eucaliptos

-

77,49

29,92

16,67

-

-

-

-

-

-

-

672

Baña Cobas José Manuel

A Baña

010

00522

3848

Rego do Ouro

Eucaliptos

36,49

1040,90

231,78

130,04

-

-

-

-

-

-

-

673

Negreira Ramos Antonio Eusebio

A Baña

010

00537

778

Monte Negro

Matogueira

-

77,19

20,41

12,00

-

-

-

-

-

-

-

674

Pose Negreira Jesús

A Baña

010

00532

145

Monte Negro

Eucaliptos

10,64

144,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

676

Riveiro Barreiro Esther, Riveiro Barreiro Olga Carmen, Riveiro Barreiro José, Riveiro Barreiro María Teresa

A Baña

010

00535

2546

Sobre Posta

Matogueira

11,61

348,41

74,19

41,72

-

-

-

-

-

-

-

677

Rodríguez N Pilar

A Baña

010

00531

3204

Monte Negro

Piñeiral madeirable

-

94,88

39,76

22,82

-

-

-

-

-

-

-

678

Castro Cantorna Áurea, Vázquez Bravo Gerardo

A Baña

012

00015

26690

Agro Grande

Matogueira

104,80

2935,08

630,85

352,26

122,26

-

-

-

-

-

-

679

Negreira Ramos Antonio Eusebio

A Baña

012

00012

1295

Monte Negreiro

Matogueira

-

53,53

26,42

17,00

10,92

-

-

-

-

-

-

680

Negreira Ramos Antonio Eusebio

A Baña

010

00243

18897

Monte Negro

Matogueira

6,79

139,32

31,61

18,99

-

-

-

-

-

-

-

681

Vázquez Bravo Juan Bautista

A Baña

012

00016

25423

Agro Grande

Eucaliptos

97,70

1819,57

632,63

354,73

361,60

58

31,49

774,13

-

-

-

682

Outeiro Casais Ceferino, Outeiro Casais Rufino

A Baña

012

00011

2637

Chans dos Agros Vellos

Matogueira

-

-

-

-

46,90

-

-

-

-

-

-

683

Batalla Mato Marcos, Torreira Antelo Verónica

A Baña

012

00032

40967

Agro Grande

Carballeira

112,45

2375,94

729,06

411,31

145,28

58

18,92

629,31

-

-

-

684

Braña Suárez José

A Baña

012

00049

3314

Grela

Matogueira

27,47

902,66

174,68

95,55

-

-

-

-

-

-

-

685

Ferreiro Gómez Juan Simón

A Baña

012

00046

497

Costa de Busto

Matogueira

14,84

351,79

33,29

17,72

-

-

-

-

-

-

-

686

Negreira Caamaño José Manuel

A Baña

012

00048

535

Costa de Busto

Matogueira

4,43

141,49

28,32

15,92

-

-

-

-

-

-

-

687

Outeiro Mallón José

A Baña

012

00042

1819

Costa de Busto

Matogueira

13,82

412,23

85,34

47,08

-

-

-

-

-

-

-

688

Gómez Agra Concepción

A Baña

012

00050

4039

Carballo da Grela

Matogueira

18,47

647,28

118,14

65,59

-

-

-

-

-

-

-

689

Outeiro Casais Rufino

A Baña

012

00045

374

Costa de Busto

Matogueira

-

114,31

63,21

36,66

-

-

-

-

-

-

-

690

García Rey María Pilar

A Baña

012

00051

3165

Costa de Busto

Matogueira

-

3,19

15,72

14,75

-

-

-

-

-

-

-

692

Cobas Antiqueira Clara

A Baña

012

00041

1360

Costa de Busto

Labor ou labradío secaño

-

-

0,06

5,57

-

-

-

-

-

-

-

693

Riveiro Camiño Obdulia, Cobas Riveiro Clementina

A Baña

012

00132

11530

Campos Longo

Matogueira

154,39

4770,85

832,13

379,56

-

-

-

-

-

-

-

694

Rey Outeiro Baldomero

A Baña

012

00039

1246

Agro Costa Busto

Carballeira

-

-

5,30

39,98

-

-

-

-

-

-

-

695

Ferreiro Gómez Asunción

A Baña

012

00146

1017

Fonte Fría

Matogueira

6,84

191,06

57,22

32,18

-

-

-

-

-

-

-

696

Blanco Fins Manuel

A Baña

012

00099

3868

Fonte Fría

Prados ou pradeiras

-

130,67

89,83

60,74

-

-

-

-

-

-

-

697

Brenlla Mallón María, Carnota Barreiro Juan José

A Baña

012

00145

1713

Fonte Fría

Eucaliptos

12,73

336,81

97,20

56,95

-

-

-

-

-

-

-

698

García Díaz Egidio

A Baña

012

00148

1634

Fonte Fría

Matogueira

16,25

330,67

104,89

59,00

-

-

-

136,56

-

-

-

699

Suárez Rey Rosa María, Suárez Rey María Purificación, Suárez Rey Manuel

A Baña

012

00147

671

Fonte Fría

Matogueira

9,93

193,95

50,39

28,32

-

-

-

-

-

-

-

700

Brenlla Outeiro María Dina

A Baña

012

00150

1696

Fonte Fría

Prados ou pradeiras

17,80

308,26

115,19

64,85

-

-

-

178,39

-

-

-

701

Sanmartin Cobas José Antonio

A Baña

012

00152

994

Fonte Fría

Eucaliptos

13,33

151,03

88,78

43,68

-

59

48,10

153,69

-

-

-

702

Villar Manteiga María Amalia

A Baña

012

00154

857

Fonte Fría

Eucaliptos

11,52

154,58

36,91

19,73

-

59

2,31

173,71

-

-

-

703

Rodríguez Rodríguez María

A Baña

012

00156

1016

Fonte Fría

Matogueira

4,67

92,18

36,99

20,81

-

-

-

208,88

-

-

-

704

Rodríguez López José Erundino

A Baña

012

00158

1032

Fonte Fría

Prados ou pradeiras

-

8,35

18,96

15,23

-

-

-

120,82

-

-

-

706

Sanmartin Cobas José Antonio

A Baña

012

00153

401

Fonte Fría

Matogueira

-

0,00

0,00

2,04

-

-

-

-

-

-

-

707

Villar Manteiga María Amalia

A Baña

012

00155

418

Fonte Fría

Matogueira

-

16,56

32,83

24,64

-

-

-

-

-

-

-

708

Antiqueira Agra Dolores

A Baña

012

00182

50

Fonte Fría

Eucaliptos

-

0,00

3,63

8,40

-

-

-

-

-

-

-

709

Manteiga Casais Josefa

A Baña

012

00184

41

Fonte Fría

Eucaliptos

-

9,59

21,44

7,46

-

-

-

-

-

-

-

710

Negreira Caamaño José Manuel

A Baña

012

00157

403

Fonte Fría

Matogueira

4,74

110,27

41,60

23,53

-

-

-

-

-

-

-

711

Pais Brenlla María

A Baña

012

00912

29

Fonte Fría

Matogueira

-

25,69

3,72

-

-

-

-

-

-

-

-

712

Villar Manteiga María Amalia

A Baña

012

00947

16

Fonte Fría

Eucaliptos

-

16,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

713

Rodríguez López José Erundino

A Baña

012

00159

514

Fonte Fría

Matogueira

14,23

277,92

63,13

30,75

-

-

-

-

-

-

-

714

En investigación

A Baña

012

00948

38

Fonte Fría

Eucaliptos

1,75

38,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

715

Manteiga Riveiro Amalia

A Baña

012

00951

20

Fonte Fría

Eucaliptos

3,21

19,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

716

Rodríguez Pichel Carmen

A Baña

012

00186

20

Fonte Fría

Eucaliptos

3,36

19,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

717

Cobas Barreiro Rosa María

A Baña

012

00188

95

Fonte Fría

Eucaliptos

2,31

94,07

1,24

-

-

-

-

-

-

-

-

718

Seco Mirón Luis Manuel

A Baña

012

00190

30

Fonte Fría

Eucaliptos

-

18,36

11,39

0,25

-

-

-

-

-

-

-

719

Manteiga Gómez Ángel Manuel

A Baña

012

00192

109

Fóra do Marco

Piñeiral madeirable

-

12,56

42,39

22,37

-

-

-

-

-

-

-

720

Pais Brenlla María

A Baña

012

00913

602

Fonte Fría

Eucaliptos

-

-

0,85

6,13

-

-

-

-

-

-

-

721

Villar Manteiga María Amalia

A Baña

012

00946

204

Fonte Fría

Eucaliptos

-

-

5,16

5,25

-

-

-

-

-

-

-

722

En investigación

A Baña

012

00949

641

Fonte Fría

Eucaliptos

-

10,07

23,42

13,67

-

-

-

-

-

-

-

723

Manteiga Riveiro Amalia

A Baña

012

00950

324

Fonte Fría

Eucaliptos

-

17,18

12,96

7,46

-

-

-

-

-

-

-

724

Rodríguez Pichel Carmen

A Baña

012

00187

322

Fonte Fría

Eucaliptos

-

27,02

13,62

7,80

-

-

-

-

-

-

-

725

Cobas Barreiro Rosa María

A Baña

012

00189

1417

Fonte Fría

Eucaliptos

8,85

249,72

66,92

38,46

-

-

-

-

-

-

-

727

Seco Mirón Luis Manuel

A Baña

012

00191

332

Fonte Fría

Eucaliptos

5,58

117,90

18,93

10,59

-

-

-

-

-

-

-

728

Gómez Agra Margarita

A Baña

012

00094

2301

Agro do Reguengo

Eucaliptos

-

16,28

39,17

30,15

-

-

-

-

-

-

-

729

Manteiga Gómez Ángel Manuel

A Baña

012

00193

2051

Fóra do Marco

Piñeiral madeirable

13,50

720,57

185,33

102,03

-

-

-

-

-

-

-

730

Lois Rodríguez Preciosa, Lois Rodríguez Julio, Lois Rodríguez Jesús, Lois Rodríguez Manuel

A Baña

012

00093

3014

Agro do Reguengo

Eucaliptos

7,88

372,07

108,10

61,28

-

-

-

-

-

-

-

731

En investigación

A Baña

012

00092

1455

Agro do Reguengo

Eucaliptos

16,15

381,50

61,85

35,35

-

-

-

-

-

-

-

732

Lois Oroña Berta

A Baña

012

00091

1181

Agro do Reguengo

Eucaliptos

22,00

575,64

72,80

40,66

-

-

-

-

-

-

-

733

Brenlla Manteiga Jesús

A Baña

012

00090

1424

Fóra do Marco

Matogueira

39,53

1228,28

93,64

26,89

-

-

-

-

-

-

-

734

Barreiro Mallón Alfonso Héctor

A Baña

012

00089

570

Fóra do Marco

Matogueira

-

5,02

60,73

50,86

-

-

-

-

-

-

-

735

Cobas Barreiro Rosa María

A Baña

012

00202

1286

Fóra do Marco

Matogueira

20,76

793,68

125,30

63,53

-

-

-

-

-

-

-

736

Suárez Rey Rosa María, Suárez Rey María Purificación, Suárez Rey Manuel

A Baña

012

00201

516

Marco

Matogueira

-

108,53

73,75

45,11

-

-

-

-

-

-

-

737

Mallón Lago Encarnacion

A Baña

512

00455

3379

Marco

Prados ou pradeiras

-

64,98

125,61

82,36

-

-

-

-

-

-

-

738

Fernández Negreira Valentina, Rodríguez López María

A Baña

012

00204

595

Arriba do Marco

Matogueira

4,59

169,94

13,07

7,24

-

-

-

-

-

-

-

739

Suárez Rey Rosa María, Suárez Rey María Purificación, Suárez Rey Manuel

A Baña

012

00205

3650

Arriba do Marco

Matogueira

21,78

757,71

87,78

50,58

-

-

-

-

-

-

-

740

Rey Rey Isolino

A Baña

012

00257

597

Salgueiro

Eucaliptos

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

741

Mallón Vilas Dora

A Baña

012

00256

404

Marco

Matogueira

-

-

25,57

37,98

-

-

-

-

-

-

-

742

Mallón Vilas Dora

A Baña

012

00209

1482

Arriba do Marco

Matogueira

10,58

394,68

34,73

19,55

64,72

-

-

-

-

-

-

743

Negreira Caamaño José Manuel

A Baña

012

00210

1882

Arriba do Marco

Eucaliptos

15,83

606,85

57,57

27,12

51,10

-

-

-

-

-

-

744

Rodríguez Saludina

A Baña

012

00206

863

Arriba do Marco

Matogueira

6,12

207,68

19,98

11,26

-

-

-

-

-

-

-

745

Negreira Caamaño José Manuel

A Baña

012

00207

580

Arriba do Marco

Matogueira

4,28

146,83

13,80

7,77

-

-

-

-

-

-

-

746

Antiqueira Cancela Dolores

A Baña

012

00208

459

Arriba do Marco

Matogueira

3,40

119,40

10,90

6,14

4,18

-

-

-

-

-

-

747

Villar Manteiga María Pura

A Baña

012

00213

1154

Arriba do Marco

Matogueira

23,21

854,11

143,12

59,96

-

-

-

-

-

-

-

748

Barreiro Mallón Alfonso Héctor

A Baña

012

00211

1515

Arriba do Marco

Matogueira

11,45

432,43

50,80

21,17

49,16

-

-

-

-

-

-

749

Manteiga Manteiga Jesús

A Baña

012

00255

1888

Raposeiras

Matogueira

-

-

-

0,68

-

-

-

-

-

-

-

750

Villar Manteiga María Pura

A Baña

012

00944

288

Arriba do Marco

Matogueira

-

-

-

0,51

-

-

-

-

-

-

-

751

Bouzas Rodríguez Pilar

A Baña

012

00212

1355

Arriba do Marco

Matogueira

-

-

-

0,00

88,44

-

-

-

-

-

-

752

Negreira Caamaño José Manuel

A Baña

012

00214

3081

Arriba do Marco

Matogueira

26,81

934,40

170,99

96,11

110,75

-

-

-

-

-

-

753

Riveiro Barreiro Esther, Riveiro Barreiro Olga Carmen, Riveiro Barreiro José, Riveiro Barreiro María Teresa

A Baña

012

00215

3124

Arriba do Marco

Matogueira

32,62

1036,72

208,57

117,26

255,89

-

-

-

-

-

-

754

París Porrua Leonardo

A Baña

012

00216

2700

Pedras Ardidas

Matogueira

32,60

893,26

208,99

117,49

-

-

-

-

-

-

-

755

Negreira Ramos Antonio Eusebio

A Baña

012

00217

2933

Pedras Ardidas

Matogueira

43,97

915,94

282,17

158,54

-

-

-

-

-

-

-

756

Agra Suárez Maximino

A Baña

517

00998

9951

Detrás do Prado

Matogueira

-

-

-

-

567,49

-

-

-

-

-

-

757

Brenlla Outeiro María Dina

A Baña

012

00218

1258

Pedras Ardidas

Eucaliptos

21,86

300,21

142,26

80,35

-

60,00

8,77

370,41

-

-

-

758

Baliña Mourelle Eduardo

A Baña

517

01202

31571

Casiñas

Matogueira

93,51

1825,18

551,73

293,58

27,37

-

0,00

227,51

-

-

-

759

Antiqueira Agra Dolores

A Baña

012

00219

1878

Pedras Ardidas

Matogueira

29,58

309,83

156,44

81,57

-

60,00

41,64

592,17

-

-

-

760

Outeiro Outeiro José

A Baña

012

00220

517

Pedras Ardidas

Matogueira

0,21

34,79

23,46

13,41

-

-

-

102,80

-

-

-

761

Manteiga Manteiga Jesús

A Baña

012

00221

1487

Pedras Ardidas

Matogueira

-

6,58

42,37

38,54

-

-

-

0,86

-

-

-

762

Cobas Barreiro Rosa María

A Baña

012

00222

1220

Pedras Ardidas

Matogueira

-

-

-

5,18

-

-

-

-

-

-

-

763

Suárez Pais José, Suárez Pais Marina, Suárez Pais Manuel, Suárez Pais Miguel Ángel

A Baña

517

01201

3089

Casiñas

Matogueira

-

-

-

0,00

26,83

-

-

-

-

-

-

764

Vázquez Ramos María del Carmen

A Baña

517

01206

16345

Casiñas

Eucaliptos

109,38

2561,22

723,54

412,30

-

-

-

-

-

-

-

765

Carballo García Luis Manuel

A Baña

517

05372

1524

Pousiña

Piñeiral madeirable

11,91

248,86

69,71

36,97

-

-

-

-

-

-

-

766

Pazos Caamaño Dominga

A Baña

517

05373

2134

Pousiña

Eucaliptos

20,69

407,26

132,47

74,49

-

-

-

-

-

-

-

767

En investigación

A Baña

517

05374

588

Pousiña

Eucaliptos

6,28

115,37

40,18

22,60

-

-

-

-

-

-

-

768

García Castro Manuela

A Baña

517

05375

931

Pousiña

Eucaliptos

9,87

172,55

63,04

35,41

-

-

-

-

-

-

-

769

Fernández Barcia Ana

A Baña

517

05376

2500

Pousiña

Piñeiral madeirable

27,08

412,49

173,93

97,83

157,74

-

-

-

-

-

-

770

Salvande López Lorena

A Baña

517

05377

1348

Pousiña

Eucaliptos

15,98

194,66

101,34

56,12

-

-

-

181,07

-

-

-

771

Ramos Vidal Filomena

A Baña

517

01208

10860

Pousiñas

Eucaliptos

107,45

1787,91

631,69

348,67

-

61,00

41,60

644,07

-

-

-

773

Fernández Manteiga Concepción

A Baña

517

01209

1699

Pousiñas

Matogueira

1,37

147,95

64,22

36,15

-

-

-

-

-

-

-

774

Landeira Manteiga Divina María

A Baña

517

01210

950

Pousiñas

Matogueira

-

0,10

9,01

11,47

-

-

-

-

-

-

-

775

Hortas Iglesias Carmen, Vilar Manteiga José Antonio, Vilar Hortas María Dolores, Vilar Manteiga Celestino, Vilar Manteiga María Esther, Vilar Hortas María Dolores

A Baña

517

01241

7748

Monte Agudo

Eucaliptos

38,49

1133,71

241,52

137,05

-

-

-

-

-

-

-

776

García Lema María Juana, Carballo Lado Juan

A Baña

517

01237

30721

Monte Agudo

Eucaliptos

200,60

6758,18

1278,76

714,27

-

-

-

-

-

-

-

777

Rey Vilas José

A Baña

517

01214

1758

Pedras Lunares

Matogueira

-

64,02

56,62

39,59

-

-

-

-

-

-

-

778

Barbeira Parajo María Esther

A Baña

517

05365

2217

Cotón de Vidal

Eucaliptos

15,69

454,69

119,14

74,34

-

-

-

-

-

-

-

779

Carro Raposo María Lucía

A Baña

517

02264

17564

Pedras Lunares

Eucaliptos

-

-

-

-

14,15

-

-

-

-

-

-

780

Raposo Souto María Anuncia, Carro Mandayo Ramón

A Baña

517

01215

20748

Pedras Lunares

Matogueira

183,23

3178,80

1105,51

611,43

78,52

62,00

50,41

1387,71

-

-

-

781

Fernández Suárez Pura

A Baña

517

01216

3157

Pedras Lunares

Matogueira

32,79

675,74

209,80

118,20

-

-

-

-

-

-

-

782

Louzao Riveiro Salvador, Fernández Suárez Teresa

A Baña

517

02265

3493

Pedras

Eucaliptos

35,42

733,57

226,65

127,48

-

-

-

-

-

-

-

783

Pais Vázquez Arturo, Vázquez Capeáns Concepción, Pérez Rodríguez Juan José

A Baña

517

01217

2799

Pedras Lunares

Eucaliptos

26,95

533,95

172,50

97,03

-

-

-

-

-

-

-

784

Munis Blanco María Teresa

A Baña

517

05509

1861

Coviñas

Eucaliptos

15,59

290,81

99,86

56,17

-

-

-

-

-

-

-

785

Muñiz Blanco María Manuela

A Baña

517

05510

2060

Coviñas

Eucaliptos

14,99

262,65

96,06

54,04

-

-

-

-

-

-

-

787

Estévez Reyes Melisa, Estévez Reyes Virginia, Estévez Reyes Susana Claudia

A Baña

517

05511

2437

Coviñas

Matogueira

22,32

352,86

142,80

59,16

1,94

-

-

-

-

-

-

788

Cordeiro García Jesús

A Baña

517

05512

2963

Coviñas

Eucaliptos

15,98

219,22

102,50

56,82

-

-

-

57,18

-

-

-

789

Cardeso Linares Manuel

A Baña

517

05513

4837

Detrás de Quintín

Matogueira

-

-

0,19

22,12

0,55

-

-

-

-

-

-

790

Mallón Fins María Josefa Isabel

A Baña

517

05514

23499

Agro das Coviñas

Matogueira

145,64

2331,79

933,99

525,72

-

63,00

38,44

754,54

-

-

-

791

Fernández Antiqueira Isolino

A Baña

517

01373

2169

Monte de Quintín

Eucaliptos

-

23,36

52,05

42,14

-

-

-

-

-

-

-

792

Agra Caldas María

A Baña

517

01372

5331

Monte de Quintín

Eucaliptos

89,04

1656,18

518,34

278,55

-

-

-

-

-

-

-

794

Fernández Suárez Teresa

A Baña

517

01371

560

Quintín

Eucaliptos

-

1,64

12,74

8,68

-

-

-

-

-

-

-

795

Pena Gerpe Manuela, Pena Gerpe José María

A Baña

517

01294

20457

Quintín

Eucaliptos

108,55

3792,39

946,39

517,38

-

64,00

50,41

858,58

-

-

-

796

Vilas Castro María Carmen

A Baña

517

01295

9133

Quintín

Eucaliptos

138,29

3321,89

496,55

280,57

-

-

-

100,45

-

-

-

797

Pose Antelo María Teresa, Antelo Estévez José

A Baña

517

01296

3032

Quintín

Matogueira

-

242,08

139,85

92,35

-

-

-

-

-

-

-

799

Fundacion María Esperanza Rubido Romero

A Baña

517

01318

1424

Agro de Arriba

Prados ou pradeiras

19,28

601,70

59,11

33,22

-

-

-

-

-

-

-

800

Antonio Vilas Laura Pastora

A Baña

517

01300

3125

Agra de Arriba

Prados ou pradeiras

-

160,74

102,58

67,34

-

-

-

-

-

-

-

801

Antonio Vilas Laura Pastora

A Baña

517

01317

7300

Agro de Arriba

Prados ou pradeiras

96,74

3410,78

579,32

316,00

-

-

-

-

-

-

-

802

Cancela Beneitez Manuel

A Baña

517

01316

10038

Agro do Prado

Matogueira

15,09

502,14

156,24

97,12

-

-

-

-

-

-

-

803

Fernández Cancela María Carmen

A Baña

517

02332

8712

Agro do Prado

Eucaliptos

108,62

2140,31

643,10

353,06

-

65,00

50,41

1300,67

-

-

-

804

Antonio Vilas María Dolores

A Baña

517

02295

14479

Agro de Vilas

Piñeiral madeirable

136,47

3837,22

876,35

492,95

444,34

-

-

4,66

-

-

-

805

Pena Antonio Dolores

A Baña

517

01313

4044

Agro de Vilas

Prados ou pradeiras

9,49

497,72

161,21

100,56

-

-

-

-

-

-

-

806

Antonio Vilas María Dolores

A Baña

517

01315

265

Agro de Vilas

Matogueira

2,39

163,29

29,79

16,15

-

-

-

-

-

-

-

808

Muñiz Baña Manuel Juan

A Baña

517

01314

2671

Agro de Vilas

Matogueira

55,09

1593,90

211,24

104,21

-

-

-

-

-

-

-

809

Cardeso Liñares María

A Baña

517

02291

14151

Agro de Vilas

Matogueira

-

21,68

27,26

20,40

-

-

-

-

-

-

-

810

Cardeso Liñares Jesús José María

A Baña

517

02293

7658

Agro de Vilas

Matogueira

80,29

2446,64

483,70

270,86

-

-

-

-

-

-

-

811

Cardeso Liñares Julio

A Baña

517

02292

16401

Agro de Vilas

Matogueira

0,50

103,46

27,74

15,52

-

-

-

-

-

-

-

812

Rodríguez Insua María del Carmen

A Baña

014

00294

549

Vista do Señor

Eucaliptos

4,71