Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 172 Venres, 9 de setembro de 2022 Páx. 48088

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publica a Resolución do 25 de agosto de 2022 de concesión das subvencións presentadas ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022, pola que se regulan as bases que rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS320A).

No Diario Oficial de Galicia núm. 101, do 27 de maio de 2022, publícase a Orde do 12 de maio de 2022, da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento BS320A).

De conformidade co artigo 14 da antedita orde, a resolución do procedemento de axuda, logo da fiscalización da proposta facendo uso das competencias conferidas no artigo 7.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, correspóndelle á directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude.

Así mesmo, o artigo 15 da mesma orde establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia de conformidade co artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, entre outras, a correspondente resolución deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Por todo o exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución de concesión do 25 de agosto de 2022, para o procedemento BS320A, de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa de voluntariado xuvenil para o ano 2022.

Segundo. Comunicar que a Resolución do 25 de agosto de 2022 esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Unha vez notificada a resolución polo órgano competente, as entidades beneficiarias disporán dun prazo de 10 días computado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa, se entenderá tacitamente aceptada.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2022

Cristina Pichel Toimil
Directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

ANEXO

Resolución do 25 de agosto de 2022 ditada no procedemento BS320A
de concesión de axudas para entidades de acción voluntaria e entidades
locais enmarcadas no Programa de voluntariado xuvenil

Vista a proposta de resolución do Servizo de Voluntariado e Participación de conformidade co disposto nos artigos 12 e 14 da Orde do 12 de maio de 2022 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder a axuda ás entidades locais propostas no anexo I, ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade dos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de 113.860 € para entidades locais, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.312F.460.0.

Segundo. Conceder a axuda ás entidades de acción voluntaria propostas no anexo II, ao abeiro da Orde do 12 de maio de 2022 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no Programa de voluntariado xuvenil.

Esta concesión resulta de aplicación de conformidade cos criterios de valoración previstos no artigo 13 das bases reguladoras, por un importe total de 133.822,22 €, para entidades de acción voluntaria, con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.312F.481.0.

Da contía prevista para entidades locais resérvase un 15 % para as solicitudes presentadas conxuntamente.

Terceiro. As axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento de todas as obrigas establecidas na Orde do 12 de maio de 2022 e, especialmente, as establecidas no artigo 20.

A xustificación das subvencións realizarase de acordo co establecido no artigo 17 da convocatoria.

Así mesmo, o pagamento das axudas realizarase de acordo co previsto no artigo 19 da mesma convocatoria.

Cuarto. Establecer a lista de reserva que se recolle no anexo III, de acordo co artigo 6.6.

Quinto. Denegar e/ou inadmitir as solicitudes que se relacionan no anexo IV, con indicación da causa concreta que motivou a denegación ou inadmisión.

Sexto. Esta resolución que finaliza o procedemento esgota a vía administrativa e contra ela poderá interporse recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2022. A conselleira de Política Social e Xuventude. P.D. (Artigo 14 e disposición adicional segunda da Orde do 12.5.2022), Cristina Pichel Toimil, directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

ANEXO I

Axudas concedidas a entidades locais

Concesións conxuntas.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2022/079

Concello de Boqueixón/Voluntariado Social

P1501200H

A Coruña

57,50

12.000 €

2

2022/043

Concello de Monterrei

P3205100E

Ourense

61,50

12.000 €

3

2022/072

Concello de Vilar de Barrio

P3209000C

Ourense

50,50

4.800 €

Total

28.800 €

Concesións individuais.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2022/048

Concello de Padrón

P1506600D

A Coruña

61,50

450 €

2

2022/012

Concello de Lousame

P1504300C

A Coruña

53,50

4.800 €

3

2022/044

Concello de Boimorto

P1501000B

A Coruña

53,50

4.800 €

4

2022/017

Concello da Laracha

P1504200E

A Coruña

53,00

4.800 €

5

2022/015

Concello de Val do Dubra

P1508900F

A Coruña

51,00

4.800 €

6

2022/063

Concello de Mesía

P1504800B

A Coruña

50,00

3.600 €

7

2022/032

Concello de Xove

P2702500F

Lugo

59,00

1.520 €

8

2022/007

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

Lugo

51,00

4.800 €

9

2022/025

Concello de Cervo

P2701300B

Lugo

50,50

4.800 €

10

2022/030

Concello de Guitiriz

P2702200C

Lugo

50,50

2.720 €

11

2022/029

Concello de Quiroga

P2705000D

Lugo

50,00

4.800 €

12

2022/047

Concello de Viveiro (Oficina Municipal de Voluntariado)

P2706700H

Lugo

50,00

2.160 €

13

2022/014

Concello de Ribadavia

P3207000E

Ourense

50,50

4.800 €

14

2022/071

Concello da Veiga

P3208400F

Ourense

50,25

2.400 €

15

2022/018

Concello de Muíños

P3205200C

Ourense

50,00

4.800 €

16

2022/035

Concello de Rairiz de Veiga

P3206800I

Ourense

50,00

4.800 €

17

2022/057

Concello de Verín

P3208600A

Ourense

50,00

4.800 €

18

2022/082

Concello de Ponteareas/Oficina Municipal de Voluntariado

P3604200J

Pontevedra

63,50

4.800 €

19

2022/005

Concello de Vila de Cruces

P3605900D

Pontevedra

51,25

2.160 €

20

2022/041

Concello de Tomiño

P3605400E

Pontevedra

50,75

2.850 €

21

2022/058

Concello de Mos

P3603300I

Pontevedra

50,75

4.800 €

22

2022/036

Concello de Valga

P3605600J

Pontevedra

50,00

4.800 €

Total

85.060 €

ANEXO II

Axudas concedidas a entidades de acción voluntaria

Concesións individuais.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento concedido

1

2022/042

Fundación Abrente

G70397849

A Coruña

69,50

4.800 €

2

2022/062

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

A Coruña

69,00

4.800 €

3

2022/051

Asociación Itínera de Voluntarios en Saúde Mental

G15983570

A Coruña

67,25

4.800 €

4

2022/037

Asociación Centinelas

G70390745

A Coruña

66,00

4.800 €

5

2022/003

Asociación Integro para a Diversidade Funcional das Comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra

G15173263

A Coruña

61,50

4.800 €

6

2022/080

Asociación Ecos do Sur

G15354483

A Coruña

60,50

3.000 €

7

2022/039

Acción Familiar Ferrol

G15745466

A Coruña

59,75

3.900 €

8

2022/023

Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros (Adisbismur)

G15052137

A Coruña

55,50

1.400 €

9

2022/016

Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPAS)

G15031537

A Coruña

54,50

4.800 €

10

2022/066

Asociación Centro Xuvenil Don Bosco

G15071566

A Coruña

54,50

2.400 €

11

2022/006

Asociación Medioambiental Amabul

G15925209

A Coruña

54,00

4.800 €

12

2022/010

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia (Amicos)

G15747678

A Coruña

54,00

4.800 €

13

2022/076

Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia

G15450828

A Coruña

54,00

4.560 €

14

2022/011

Asociación Liga Reumatolóxica Galega: Loita contra o Reumatismo (Ligare)

G15552987

A Coruña

53,00

1.482,22 €

15

2022/021

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Laracha

G15688922

A Coruña

53,00

4.800 €

16

2022/054

Asociación Centro Xuvenil Abeiro

G15456700

A Coruña

51,75

2.400 €

17

2022/081

ONGD Senvalos

G70610282

A Coruña

51,75

4.800 €

18

2022/067

Asociación Raiolas-Lugo

G27255991

Lugo

60,00

600 €

19

2022/046

Asociación Aliad-Ultreia

G27021120

Lugo

53,50

3.100 €

20

2022/073

Asociación Grupo Scout Ilex

G32466187

Ourense

64,00

4.800 €

21

2022/055

Valoresc Innovation

G70377585

Ourense

62,25

4.800 €

22

2022/009

Asociación Cultural, Social, Deportiva, Lúdica, Ecolóxica, da Muller, de Inclusión, do Rural, Vive Vilariño

G32504508

Ourense

56,00

4.800 €

23

2022/050

Asociación Sustinea

G32422834

Ourense

56,00

4.800 €

24

2022/034

Asociación Cultural, Social, Ecolóxica e Económica Os Tres Reinos

G32345274

Ourense

55,25

4.800 €

25

2022/027

Asociación Limisi, para a Promoción das Persoas con Diversidade Funcional da Comarca da Limia

G32302671

Ourense

54,50

4.800 €

26

2022/045

Asociación Xuvenil Amencer

G32025405

Ourense

53,50

4.180 €

27

2022/001

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas

G32122384

Ourense

52,00

1.700 €

28

2022/060

Asociación pola Igualdade e a Coeducación (Apico)

G94088549

Pontevedra

63,50

4.800 €

29

2022/008

Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra (Cogami-Pontevedra)

G36704195

Pontevedra

60,00

1.800 €

30

2022/059

APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

G36624120

Pontevedra

59,00

1.900 €

31

2022/038

Asociación acción solidaria de galicia (Asdegal)

G27727593

Pontevedra

58,00

4.800 €

32

2022/019

Centro Cultural, Artístico e Recreativo de Valadares

G36617082

Pontevedra

54,00

4.800 €

33

2022/074

Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual (Aceesca)

G36021970

Pontevedra

53,50

600 €

34

2022/078

Asociación Cultural O Castro

G36116879

Pontevedra

53,50

4.800 €

35

2022/053

Asociación Protectora de Animais Os Biosbardos

G27753268

Pontevedra

52,25

4.800 €

Total

133.822,22 €

ANEXO III

Lista de reserva

Entidades entidades de acción voluntaria.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Puntuación

Orzamento

solicitado

1

2022/033

Fundación Ingada

G70394374

A Coruña

51,5

4.800 €

2

2022/031

Asociación Grupo Scout Chan-292

G70250428

A Coruña

51,4

4.200 €

3

2022/065

ONG Mestura, para la Integración Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes

G15940414

A Coruña

51,25

4.800 €

4

2022/026

Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF)

G15121676

A Coruña

51,1

2.400 €

5

2022/020

Feafes Galicia, Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia

G15545353

A Coruña

51

3.000 €

6

2022/002

Fundació Isidre Esteve

G25726316

Pontevedra

50,75

1.560 €

7

2022/004

Sociedade Deportiva Compostela

G70000385

A Coruña

50,5

4.800 €

ANEXO IV

Solicitudes inadmitidas ou denegadas

Denegadas entidades locais.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa de inadmisión ou denegación

1

2022/064

Concello da Baña

P1500700H

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

2

2022/049

Concello de Rois

P1507500E

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

3

2022/028

Concello de Ponteceso

P1506900H

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

4

2022/061

Concello de Irixoa

P1504000I

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

5

2022/068

Concello de Castro Caldelas

P3202400B

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

Denegadas entidades de acción voluntaria.

Nº exp.

Entidade

NIF

Provincia

Causa de inadmisión ou denegación

1

2022/022

Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo)

G70605530

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

2

2022/077

Asociación Antonio Noche

G15210388

A Coruña

Non alcanzar a puntuación requirida

3

2022/056

Asociación Esgaia Inserta

G16918641

Ourense

Non alcanzar a puntuación requirida

4

2022/070

Asociación de Pais, Nais, Familiares e Amigos de Persoas con Trastornos do Espectro Autista TEA Un Máis

G94046380

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

5

2022/075

Asociación Xuvenil Abertal

G36633394

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

6

2022/052

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida

7

2022/040

Asociación Vodea

G27861061

Pontevedra

Non alcanzar a puntuación requirida