Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Mércores, 14 de setembro de 2022 Páx. 48504

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 30 de xuño de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI429A).

A Secretaría Xeral da Igualdade convocou no ano 2022, a través da Resolución do 30 de xuño de 2022 (DOG núm. 132, do 12 de xullo), as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, que comprende as seguintes liñas e axuda complementaria: a) Liña Emprende; b) Liña Activa; c) Liña ITEF; d) Axuda complementaria Concilia. Estas axudas están financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

O prazo e a forma de presentación das solicitudes están regulados no artigo 10 da Resolución do 30 de xuño de 2022. Así mesmo, no artigo 11 determínase a documentación complementaria necesaria para a tramitación do procedemento.

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas ao abeiro da dita resolución de convocatoria pola unidade administrativa tramitadora e encargada da instrución do procedemento, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria, ben por non tela presentado, ben por conter erros, ou ben por non ser suficiente para a determinación do cumprimento dos requisitos exixidos.

O parágrafo segundo do artigo 15.1 da Resolución do 30 de xuño de 2022 dispón que, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os requirimentos de emenda se farán mediante publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes obxecto de requirimento por non estar debidamente cubertas e/ou non achegar a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras. Esta relación figura como anexo desta resolución (anexo: requirimentos de emenda de documentación-SI429A 2022).

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes que figuran no anexo desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución, coa advertencia de que, de non o facer, se lles terá por desistidas da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite a oportuna resolución ao abeiro do artigo 21 da dita lei.

3. Informar as persoas interesadas que, de acordo co establecido no artigo 12 das bases reguladoras, a presentación da documentación requirida debe ser realizada electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI429A&ano=2022&numpub=1&lang=gl) están dispoñibles os modelos normalizados dos anexos relativos a este procedemento (SI429A). Na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade (http://igualdade.xunta.gal/gl/axudas/subvencions-para-o-apoio-ao-emprendemento-feminino-programa-emega-ano-2022) están dispoñibles os modelos dos plans de negocio empresarial correspondentes ás liñas Emprende, Activa e ITEF.

4. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Secretaría Xeral da Igualdade a través do teléfono indicado no artigo 28 da convocatoria (981 54 53 74), ou presencialmente.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2022

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO

Requirimentos de emenda de documentación (SI429A 2022)

Relación de solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Nº de expediente

Solicitante (por orde alfabética)

Documentación requirida

SI429A-2022-00000814-00

4Eco Val do Louriña

1. Anexo I (no presentado non constan todas as promotoras).

2. Anexo II (no presentado non constan todas as promotoras).

3. Aclaración sobre se a promotora Mª José está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

4. Anexo III bis a nome da promotora Mª José.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mª José.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora Mª José.

7. Certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á promotora Mª José.

SI429A-2022-00000483-00

Abelaira Fernández, Marta

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 20.6.2022).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000258-00

Abreu Rivera, Orihanny Milosis

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000755-00

Acuña Benítez, Wilma de la Cruz

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000690-00

Adegas Sadurnín, S.L.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000369-00

Agilda Quintana, Ana Vanesa

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000389-00

Ahijon Aranda, Judit

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000271-00

Alalá, S.Coop.Galega

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000163-00

Alcántara Lorenzo, Ana Belén

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000583-00

Aldara Asesores, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Se é o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. Informe de vida laboral actualizado das tres promotoras.

SI429A-2022-00000044-00

Alemparte Portas, Vanessa Carolina

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000603-00

Alen Machinery Services, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a sociedade solicitante sexa a titular.

SI429A-2022-00000334-00

Alonso Brandariz, María Isabel

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000064-00

Alonso Gallego, Belén

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000824-00

Alonso González, Brenda

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000082-00

Alonso Pérez, Noa

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000509-00

Álvarez Balbín, Vanessa

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000736-00

Álvarez Crespo, María del Pilar

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000351-00

Álvarez Díaz, Celia

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000217-00

Álvarez Mosquera, María Consuelo

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000839-00

Álvarez Pérez, Margarita

1. Anexo II asinado.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000209-00

Álvarez Pulgarín, Nancy Estela

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000058-00

Álvarez Rodríguez, Iria

1. Anexo II asinado.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000782-00

Alves da Silva, Tania María

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000083-00

Amoedo Bernárdez, María

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000859-00

Amoedo Villar, Vanesa

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

7. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

8. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000498-00

Amoriños Family, ESPJ

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras (nos presentados non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

4. Certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á promotora Mª Luisa.

SI429A-2022-00000383-00

Anainas, S. Coop. Galega

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da sociedade cooperativa que acrediten o grao de participación indicado no anexo I, xa que da documentación presentada se desprende que existe unha terceira socia.

SI429A-2022-00000196-00

Arcce Romero, Mercedes

1. Anexo II.

SI429A-2022-00000107-00

Arias Couto, Olalla

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000744-00

Arias Fernández, Paz

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000384-00

Arrojo Seara, Noelia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000119-00

Arza Rodríguez, Sandra

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000708-00

Asemasa, S.L.

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

SI429A-2022-00000273-00

Asensio Sanjurjo, Myriam

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000235-00

Asesoría A Ponte Ourense, S.L.

1. Anexo II a nome da S.L. solicitante.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2022-00000407-00

Aular Villavicencio, Reina Andreina

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000229-00

Avanzar por ti Comunicación, S.L.

1. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que sexa titularidade da sociedade limitada que solicita a axuda.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000201-00

Ávila Simancas, Yosima Dolores

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 (solicitou a Liña Activa, pero pola data de inicio da actividade só pode acollerse á Liña Emprende).

4. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000513-00

Aviva Soluciones, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000326-00

Azuaje González, Steffany Andrea

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000696-00

Baby Shop Coruña, S.L.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mª Goretti.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000838-00

Badel Rodríguez, Nubia del Carmen

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000819-00

Balboa Chan, Alicia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000823-00

Barreiro Araújo, Ángela

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000067-00

Barrera Prada, Irene

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora (o presentado non é o da solicitante).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000860-00

Barrio Blanco, María Honorina

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000056-00

Bello Díaz, Rosa María

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000753-00

Beltrán Millán, Ana Isabel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000340-00

Bento Bento, Simone Aparecida

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000488-00

Bermúdez Sanda, María José

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000601-00

Bertoni , Andrea

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000510-00

Betatextil, S.L.

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000522-00

Blanco Fabeiro, Laura

1. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000391-00

Blanco Mayan, María Dolores

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000539-00

Blanco Roca, Ana María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000766-00

Bollo Liñeiro, Dulce María

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000871-00

Bóo Montes, María Jesús

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000103-00

Boquete Vilariño, Alba

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.7.2020).

SI429A-2022-00000188-00

Borda y más complementos infantiles, S.L.

1. Anexo II a nome da S.L. solicitante. Ademais, deberán revisar os tipos de xornada e contrato das traballadoras Mª Cristina e Lucía, xa que os datos indicados no anexo II non coinciden cos datos que constan no informe de vida laboral dos códigos de cotización da empresa.

2. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000088-00

Bornacelli Herrera, Carolina Patricia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000561-00

Botana Noya, Tamara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000243-00

Bouzada Martínez, Lorena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000770-00

Bouzas Seoane, María José

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000443-00

Brea Antelo, María Montserrat

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000468-00

Brea García, Vanesa

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.10.2020).

SI429A-2022-00000262-00

Bretal López, Rebeca

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000149-00

Brión Vidal, Eva María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000137-00

Buján Pereiras, Marta

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2022-00000572-00

Caamaño González, María Azucena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000657-00

Caballero Bouza, Laura

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000481-00

Caballero Gómez, Ana Cristina

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000678-00

Cabeiras Puga, María José

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000125-00

Cabot Gil, Adriana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000816-00

Cadavid Vilariño, María

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000869-00

Caeiro Somoza, Herminia

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

7. Copia do libro de familia.

8. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000733-00

Caixa Titiripaca, S. Coop. Galega

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000393-00

Calle Pardo, María Salomé

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000470-00

Calviño Carballo, Susana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000837-00

Calvo Ansede, Isolina

1. Os anexos I e II presentados o día 26.8.2022 como modificación da solicitude están sen asinar, polo que deberá presentar uns novos anexos debidamente cubertos e asinados.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE na actividade para a cal solicita a axuda (na certificación presentada non consta a alta na actividade con epígrafe IAE 255.2).

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000566-00

Camiña Gallego, María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000442-00

Campos Goldar, María Gloria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000876-00

Campos Triñanes, María Montserrat

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Anexo II: no presentado constan dúas promotoras cando no anexo I indica que se trata dunha empresaria individual.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

8. Copia do libro de familia.

9. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000221-00

Candal García, Susana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000226-00

Candja, Mariana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000043-00

Canedo Pena, María del Carmen

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000036-00

Canicoba Tacón, Natalia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000087-00

Cao Moldes, Tatiana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000613-00

Cao Pereira, Mónica

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000639-00

Caride Álvarez, María

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000241-00

Carnero Vázquez, Diana

1. Aclaración sobre a actividade que leva a cabo, xa que o CNAE que consta na Resolución sobre Recoñecemento de alta no RETA (9602) non coincide co que figura no informe de vida laboral (1082).

2. Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que na Resolución sobre Recoñecemento de alta no RETA consta como colectivo 521 (socia de sociedade civil).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000379-00

Carrera Dios, Noemi

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000508-00

Carro Senra, María de la Paz

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000311-00

Casais Barral, Rosa María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000492-00

Castiñeiras García, María Elena

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE (a presentada non é a da solicitante).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000683-00

Castro Alvarellos, Francisca

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

4. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000746-00

Castro Bravo, Jeimy Karolina

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000720-00

Castro Castro, Joaquina

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000162-00

Castro Ferreira, María Beatriz

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000624-00

Castro García, Ángela

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000723-00

Castro González, Eva

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000680-00

Castro Sobrino, Laura

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000710-00

Castro Tarela, Ángela Adriana

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000691-00

Castro Vilán, Tamara

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Copia do/s acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2022-00000057-00

Centro Auditivo Yeray, S.L.U.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000633-00

Centro Beyla, S.C.

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C., xa que de acordo coa escritura de constitución, a representación é mancomunada.

2. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas referida a cada unha das promotoras.

SI429A-2022-00000785-00

Centro Dental Valga, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Se é o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000609-00

Centro Médico Salma, S.L.

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L., xa que segundo a escritura de constitución a representación é mancomunada.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora Vivian.

SI429A-2022-00000357-00

Chaincomo Mabote, Holandia

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000615-00

Chavier Gaudencio, Rosangela

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000532-00

Chelo García, S.L.

1. Anexo II (no presentado os datos das promotoras non son correctos).

SI429A-2022-00000748-00

Cid Abad, Estrella

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

6. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

7. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000864-00

Cid Fontán, Rocío

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000695-00

Cirpaci, Jenica Carmen

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000712-00

CM Breijo

1. Anexo III bis a nome da promotora Carmen García.

2. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a entidade solicitante (CM Breijo) sexa a titular.

3. Aclaración sobre se a promotora Carmen Mª Breijo está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

4. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.C. no IAE.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000070-00

Codesido Mateo, María Teresa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000076-00

Coello Orgeira, Yolanda

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000826-00

Coendegal, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a entidade solicitante (Coendegal, S.L.) sexa a titular.

SI429A-2022-00000635-00

Collazo Calvo, Mónica

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000484-00

Collazo López, Paula

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000506-00

Confecciones Fíos Máxicos, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

SI429A-2022-00000291-00

Cordido Corral, Vanesa

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000590-00

Cortizo Bouzas, Carmen

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000856-00

Couceiro Rodríguez, María del Carmen

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000448-00

Couto Besteiro, Noelia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000750-00

Covela Otero, Isabel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000309-00

Cracogna, Alba Marina

1. Anexo II asinado.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000436-00

Craioveanu, Georgeta Mónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000721-00

Cruz Álvarez de Ron, María del Mar

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de no ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación de no ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000759-00

Cruz de Martínez, Juana

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

6. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

7. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000124-00

Cruz Gondelle, María

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000727-00

Curry, Jacqueline Elizabeth

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Copia do NIE.

SI429A-2022-00000594-00

Da Conceicao de Jesús, Charlene

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000061-00

Da Silva Márquez, María del Mar

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade.

SI429A-2022-00000762-00

Dacuña Sousa, Sandra

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000505-00

De Diego Misis, Sonia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000244-00

De Souza Sieves, Regiane

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000614-00

Del Val Durán, Lucía

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000365-00

Delriosanchez Asesores, S.L.

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000276-00

Di Maio, Jessica

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000596-00

Díaz López, Alba

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000709-00

Díaz Pereira, Valeria Danieli

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000813-00

Díaz Touza, María José

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000451-00

Diéguez Alonso, Leticia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000845-00

DM Apoio, Axudas e Subvencións, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE na actividade para a cal solicita a axuda (na presentada non consta ningunha actividade).

4. Certificación da mutualidade de colexio profesional actualizada correspondente á promotora Diana (a presentada é do 18.11.2021, non acredita que á data de presentación da solicitude a promotora siga estando dada de alta).

5. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000540-00

Docio Rodríguez, Sandra

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2022.

SI429A-2022-00000006-00

Domínguez Dosón, María Teresa

1. Copia do/s acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2022-00000396-00

Domínguez Martínez, María del Rosario

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000094-00

Domínguez Vidal, Laura

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000195-00

Dorado Gómez, María Mercedes

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000102-00

Dos Santos dos Anjos, Cristina

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000764-00

Dos Santos Parriao, Luziene

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

2. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000080-00

Dos Santos Rosa, Aldiceia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000777-00

Durán Pérez, Leticia Marta

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000239-00

Eceiza Baltar, Virginia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000277-00

Emovon, Esther

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000865-00

Estética y Belleza Azahar Valmiñor, S.L.U.

1. Anexo II a nome da S.L.

2. Copia do documento de constitución da S.L.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. Se é o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

5. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

6. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

8. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

9. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade.

10. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

11. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000151-00

Estévez Rodríguez, Rocío

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 2.4.2022).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000406-00

Estévez Sanz, María Victoria Elsa

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000776-00

Estudio 1917 Makeup, S.L.

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000139-00

Eyo Ferreiro, María José

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000419-00

Fabeiro Vilas, Genma

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2022-00000698-00

Fandiño López, María

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000432-00

Feijoo Mesías, Ana María

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000778-00

Feijoo Rebollo, Rosa María

1. De acordo co establecido no último parágrafo do artigo 5.1 das bases reguladoras, unha mesma persoa non pode solicitar a axuda como empresaria individual e ao mesmo tempo formar parte dunha empresa de tipo societario que tamén solicita a axuda, polo que deberá optar por unha das solicitudes.

SI429A-2022-00000874-00

Fernández Cabaleiro, Jessica

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000040-00

Fernández Caderno, Xulia

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000126-00

Fernández Carnero, Ana Belén

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000069-00

Fernández Estévez, Sandra

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000323-00

Fernández Estévez, Silvia

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexos I e II a nome da S.L.

2. Copia do NIF da S.L.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE correspondente ao exercicio 2022.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 a nome da S.L.

6. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A-2022-00000112-00

Fernández Fernández, Laura

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante e de que a sociedade que está actuando na súa representación ten previsto nos seus estatutos poder actuar en representación doutras persoas ante as Administracións Públicas (artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000446-00

Fernández Fernández, Laura

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000093-00

Fernández Gestal, Sonia María

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000818-00

Fernández López, Montserrat

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000795-00

Fernández Losada, Ana María

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000062-00

Fernández Murados, Helena

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2022.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000825-00

Fernández Quinteros, Mariela

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000397-00

Fernández Sánchez, María Aranzazu

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000095-00

Fernández Valverde, Andrea

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000858-00

Ferral Martín, Laura

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000472-00

Ferreiro Ferreiro, Ana Belén

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000598-00

Ferro, Sonia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000004-00

Fiallega Alonso, Sara

1. Anexo II.

SI429A-2022-00000884-00

Fidalgo García, Ana Rogelia

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000023-00

Figueirido Cartelle, Lucía

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

2. Aclaración sobre a xornada laboral da traballadora Beatriz, xa que o dato indicado no anexo II (33,77%) non coincide co dato que consta no informe de vida laboral do código de cotización da empresa (55%).

SI429A-2022-00000650-00

Filgueira Pouso, Margarita

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000371-00

Finberso Consultores, S.L.

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000269-00

Finot, Alice Marie Genevieve

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000395-00

Fisteus Prieto, Laura

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000045-00

Flores Sulbarán, Reyna Lucía de la Chiquinquira

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000041-00

Forma Consultora, S. Coop. Galega

1. Copia do documento de constitución da sociedade cooperativa

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da sociedade cooperativa.

SI429A-2022-00000831-00

Formoso Bua, Marisol

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000599-00

Fortes dos Santos, Josi Manuela

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Copia do NIE.

SI429A-2022-00000735-00

Fraga Basoa, María Elena

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000449-00

Franco Romero, María Jesús

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000405-00

Freire Sambade, Concepción

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000247-00

Fuentes Maya, Mónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000345-00

Fungueiriño Gómez, Desire

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000829-00

Gago Núñez, Beatriz

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000435-00

Gaia dos Nenos, S. Coop. Galega

1. Copia do documento de constitución da sociedade cooperativa.

SI429A-2022-00000558-00

Galipharos, S.L.

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social da promotora Mª Luz.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora Mª Luz.

SI429A-2022-00000020-00

Gándara Rojo, Lorena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000453-00

Gandoy Vázquez, María del Carmen

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000447-00

Gandoy Vázquez, Susana

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000473-00

Garazo Fernández, Rosa María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000763-00

García Cabeza, Sara

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000797-00

García Cid, Alba

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000811-00

García Conde, Laura

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000392-00

García Cousillas, Carmen

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000828-00

García de Jesús, Diana

1. Aclaración sobre o tipo de contrato da traballadora Carmen, xa que o indicado no anexo II (indefinido) non coincide cos datos que constan no informe de vida laboral do código de conta de cotización (402: eventual por circunstancias produción).

SI429A-2022-00000800-00

García Delgado, Paloma

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000477-00

García di Giannantonio, Leilybel Yolmar

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000254-00

García Fernández, Tania

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000761-00

García Flores, Jenny

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000872-00

García Gosende, Ana

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000607-00

García Gutiérrez, Soleymar de los Ángeles

1. Aclaración sobre se tamén solicita a liña complementaria Concilia-promotoras, xa que non anexo I non o marcou pero logo presentou copia do libro de familia.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000850-00

García Iglesias, Estefanía

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000320-00

García Larico, Diana Stefanie

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000494-00

García Liñeira, María Fe

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000595-00

García Oreiro, Alba

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000515-00

García Pereiro, Inés

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2022-00000398-00

García Pérez, María del Carmen

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000084-00

García Salazar, Marie Noella

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000409-00

García Tojo, Eva María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000341-00

Garrido Gómez, Tania

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000249-00

Garrido Grille, María Luz

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexos I e II a nome da S.L.

2. Copia do NIF da S.L.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende a nome da S.L.

4. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A-2022-00000576-00

Generosa, ESPJ

1. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a entidade solicitante (Generosa, ESPJ) sexa a titular.

SI429A-2022-00000191-00

Gil Paz, Samanta

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000182-00

Gil Seijo, Susana

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000783-00

Gil Suárez, Lucía

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

7. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000122-00

Gilino Rodríguez, Marta

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000206-00

Giraut Tuñas, Marta

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000156-00

Gómez Álvarez, Gemma

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000180-00

Gómez Álvarez, María Luisa

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000253-00

Gómez Arias, Adriana María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000697-00

Gómez Gómez, Lara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000420-00

Gonzales Caba, María Katerin

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000479-00

González Bermúdez, María

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000489-00

González Bermúdez, Montserrat

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000649-00

González Cabaña, Leonor Soledad

1. Anexo II asinado.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000382-00

González Cociña, María

1. Anexo II.

SI429A-2022-00000246-00

González Estévez, Ana María

1. Aclaración sobre a actividade que leva a cabo, xa que o CNAE que consta no informe de vida laboral e a epígrafe IAE que consta no certificado de situación no censo de actividades económicas da AEAT non coincide cos datos indicados no anexo I.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000531-00

González Feijoo, Ana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000808-00

González Freire, Avelina

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000855-00

González García, Andrea

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000809-00

González González, María Isabel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

6. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

7. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000218-00

González Grandío, Sara

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000077-00

González Lago, Marina

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000732-00

González López, Cristina

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 (o presentado está sen cubrir, non contén datos).

SI429A-2022-00000017-00

González López, María de los Ángeles

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000526-00

González Martínez, Luisa Irene

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000685-00

González Martínez, María Teresa

1. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000804-00

González Parente, María del Carmen

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000306-00

González Simón, Macarena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000578-00

Gore, Lilia

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000199-00

Graduado Sport Rugby, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

4. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

5. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000668-00

Granizo Ortega, Patricia

1. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000883-00

Grela Fariña, Laura María

1. Aclaración sobre se solicita a Liña Concilia persoas traballadoras na modalidade acordo/pacto de conciliación, xa que presentou a memoria coa proposta das medidas de conciliación pero no anexo I non marcou que solicita esta liña.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000880-00

Grela Fariña, Marta

1. Aclaración sobre se solicita a Liña Concilia persoas traballadoras na modalidade acordo/pacto de conciliación, xa que presentou a memoria coa proposta das medidas de conciliación pero no anexo I non marcou que solicita esta liña.

SI429A-2022-00000310-00

Gualda Cebrián, Laura Isabel

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000846-00

Gudim y Araújo, S.C.

1. Un anexo III bis por cada promotora.

2. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

5. Certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2022-00000577-00

Guede Vila, Jesusa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000672-00

Guerra Durán, Julia

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

2. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000882-00

Güeto Sieira, Aurora

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

7. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000817-00

Gundín Agrelo, Elsa

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Copia do libro de familia.

4. Aclaración, respecto de cada un dos acordos de teletraballo, se as xornadas laborais desenvolvidas na modalidade de teletraballo son xornadas completas ou se só se realizan en xornada partida.

SI429A-2022-00000430-00

Gutiérrez Lamazares, María del Carmen

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000758-00

Gutiérrez López, María Azucena

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000086-00

Hapalok, S.L.

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000767-00

Hermida González, Marta

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000019-00

Hernández García, Susana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Copia do/s acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2022-00000737-00

Hervés Estévez, Beatriz

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000328-00

Holibai, S.L.U.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A-2022-00000336-00

Houseling Gestión, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000833-00

Iannuzzi Contreras, Rita del Valle

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Copia do NIE.

SI429A-2022-00000536-00

Iglesias Deus, María Evangelina

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000659-00

Iglesias Nogueira, Andrea

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000704-00

Iglesias Varela, Raquel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000684-00

Iglesias y Piñón, S.L.P.

1. Copia do documento de constitución da S.L. solicitante (a presentada corresponde a outra sociedade).

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L. solicitante.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000375-00

Insua Chisca, Noela

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000051-00

Insua Sambade, Beatriz

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000312-00

Inversalud Santa Cruz, S.L.

1. Anexo II.

2. Copia do documento de constitución da S.L.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

6. Informe de vida laboral da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000266-00

Íñigo González, Ángela

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000586-00

Irarica Vasquez, Teresa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000798-00

Jeymi Alimentación, S.L.

1. Aclaración sobre se a promotora Rosa Mª está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Rosa Mª.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora Rosa Mª.

SI429A-2022-00000589-00

Jimenez Santiago, Lizeth

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000317-00

Juviño Prego, Mónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000719-00

Karavangeli, Dionysia

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2022-00000148-00

La Matinal Coffee Boiro, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado de cada unha das promotoras.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000399-00

Lado Bonino, María Jesús

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000033-00

Lage Cancela, Rocío

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000118-00

Lage Fernández, Paula

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante e de que a sociedade que está actuando na súa representación ten previsto nos seus estatutos poder actuar en representación doutras persoas ante as Administracións Públicas (artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000363-00

Lago Campos, Graciela

1. Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que o nome comercial (Limpezas Virxe da Barca) é o mesmo que o da solitante co número de expediente SI429A-2022-00000364-00.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000364-00

Lago Campos, María Sabrina

1. Aclaración sobre a forma xurídica da empresa, xa que o nome comercial (Limpezas Virxe da Barca) é o mesmo que o da solitante co número de expediente SI429A-2022-00000363-00.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000236-00

Lago Juanes, Eva

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2022.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000216-00

Lagom Arquitectura, S.L.P.

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000284-00

Lamas Álvarez, Susana

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000810-00

Lamas González, Nuria Tamara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000545-00

Landeira Dubra, María Soledad

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

SI429A-2022-00000227-00

Lapaix Alcántara, Mileisy Elizabeth

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

4. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000426-00

Lauzara Couceiro, Iria

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000713-00

Leal Sueiras, Lucía

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000128-00

Ledo Lorenzo, Sandra María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000007-00

Leech, Caroline Jane

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

4. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000115-00

Leiro Vilaboa, María del Pilar

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000741-00

Li, Xinru

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000299-00

Libertytravel Incoming, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

8. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000100-00

Lino Pérez, Verónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000740-00

Liu, Congdan

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000274-00

Llao Díaz, María del Mar

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000143-00

Llorente Díez, Alicia

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante e de que a sociedade que está actuando na súa representación ten previsto nos seus estatutos poder actuar en representación doutras persoas ante as Administracións Públicas (artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2022.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000618-00

Lodeiro Fernández, Ana Belén

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000478-00

Logicars Ibérica Transport, S.L.

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000106-00

Loira Fontenla, Áurea

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000159-00

Lope de Toledo Aranguren, Eva María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Copia do libro de familia.

3. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000212-00

López Fernández, Tania María

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000092-00

López Ferradáns, Lucía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000287-00

López Gómez, Claudia

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000055-00

López González, Beatriz

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000773-00

López López, Anabel

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000507-00

López López, Noelia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña ITEF para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000275-00

López Matos, María Aurora

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000135-00

López Mosquera, Lúa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000438-00

López Rodríguez, Dolores Lola

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000642-00

López Vázquez, Patricia

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

5. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000644-00

López Villanueva, María Soledad

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000316-00

Losada Fernández, Soraya

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000597-00

Losada González, Raquel

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000756-00

Losada Quintela, María Teresa

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000424-00

Louro García, Concepción

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000433-00

Ludoteca Compis, ESPJ

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas da promotora Mª Luz.

SI429A-2022-00000497-00

Luna Malvarez, Concepción

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000250-00

Madariaga, Kira Alejandra

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000190-00

Maimus Delgado, Ana María

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000786-00

Maisiña, S.L.

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 23.1.2020).

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000852-00

Maquieira Vales Villamarín, María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000626-00

Marcos Alonso, María del Carmen

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000504-00

Mariana Assesment, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Copia das Resolucións sobre recoñecemento de alta no correspondente réxime da Seguridade Social das promotoras Mª Pilar e Mª Jesús.

4. Informe de vida laboral actualizado das promotoras Mª Pilar e Ana.

SI429A-2022-00000452-00

Marinho da Silva Cruz, Cleemili

1. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000877-00

Martín-Serrano Fontenla, Ana Isabel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000404-00

Martínez Antonio, Raquel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000835-00

Martínez Blanco, Lolimar

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000025-00

Martínez Espasandín, Rocío

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000410-00

Martínez Fernández, Iria

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000402-00

Martínez Fernández, María José

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000878-00

Martínez Fernández, María Victoria

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000863-00

Martínez Fernández, Noelia

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

7. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000857-00

Martínez López, Marta

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000109-00

Martínez Lorenzo, Paula

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000366-00

Martínez Novo, Rosa María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000289-00

Martínez Oliveira, María Ana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000233-00

Martínez Orín, Orianna Coromoto

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade civil, deberá reformular a solicitude a nome da S.C.:

1. Anexos I e II a nome da S.C.

2. Copia do NIF da S.C.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.C., xa que a administración é mancomunada.

3. Anexo III bis a nome da promotora Mª Teresa.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mª Teresa.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora Mª Teresa.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa (S.C.) do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende a nome da S.C.

8. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.C.

SI429A-2022-00000177-00

Martínez Portela, María del Carmen

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha comunidade de bens, deberá reformular a solicitude a nome da C.B.:

1. Anexos I e II a nome da C.B.

2. Copia do NIF da C.B.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da C.B. no IAE.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa (C.B.) do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa a nome da C.B.

6. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á C.B.

SI429A-2022-00000030-00

Martínez Teira, Laura

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000427-00

Martínez Vila, María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000187-00

Mateo Bustara, Sara

1. Anexo II asinado.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Copia do libro de familia.

6. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000445-00

Mato Nieto, Rosa María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000335-00

Matus de la Parra Valenzuela, Ana María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000014-00

Mejía Hernández, Nadia Yansiri

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

4. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000123-00

Mellado Justo, María Adela

1. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000117-00

Méndez Bermúdez, Monserrat

1. Anexo II.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante e de que a sociedade que está actuando na súa representación ten previsto nos seus estatutos poder actuar en representación doutras persoas ante as Administracións Públicas (artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro).

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000230-00

Méndez Castro, Miriam

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000090-00

Merelas Iglesias, Tania

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.5.2022).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000779-00

Merelles Remy, Yolanda

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000350-00

Miel y Canela, S.P.J.

1. Un anexo III bis por cada promotora (os presentados non son válidos porque non se poden validar as sinaturas electrónicas).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000591-00

Míguez López, María Jesús

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000820-00

Millán Lledo, Alicia

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000066-00

Mondelo Cadaya, Mónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000485-00

Monteiro Santiago, Dirce

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000714-00

Morales Sánchez, Io

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000037-00

Morandeira García, Andrea

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000292-00

Moreira Domínguez, Mónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000464-00

Morel García, Camila Victoria

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000347-00

Moreno Arroba, Joana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 (o presentado non é o da solicitante).

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

4. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000296-00

Moreno Perdomo, Zeinar Carolina

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000215-00

Moreno Portillo, Salud

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000676-00

Morgade Pinar, Laura María

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.11.2020).

SI429A-2022-00000353-00

MTZ Desarrollo y Soluciones Informáticas, S.L.

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2022-00000279-00

Muebles Vidal, S.L.

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

SI429A-2022-00000264-00

Muleiro Barroso, Andrea

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000300-00

Muñiz Baños, María

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000862-00

Muñoz López, Lizbel

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000237-00

Muñoz Raña, Patricia

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000787-00

Naranjo Vázquez, Ana Cristina

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000444-00

Nashira Santiago, S.L.

1. Anexo II a nome da S.L.

2. Copia do documento de constitución da S.L.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000573-00

Neointegra Proxectos de Innovación, S.L.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos das dúas promotoras.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Aclaración sobre se a promotora Mª Pilar está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2022-00000771-00

Nerga Vilariño, Nuria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000186-00

Neumáticos Valicar, S.L.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000329-00

Nine Gil, Lucía

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000120-00

Nogueira Aristegui, María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000474-00

Nuevo Varadoiro, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000208-00

Núñez Castelo, Silvia María

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 25.5.2021).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000079-00

Núñez Collazo, María Dolores

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000617-00

Ocio Marineda, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Se é o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Ana María.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora Sandra.

SI429A-2022-00000454-00

Olveira Hermida, María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000144-00

Ortega Acosta, Iliana

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000267-00

Ortega Ledo, Glennuris Marian

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000705-00

Otero Agra, Ana María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000703-00

Otero Fernández, Clara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000523-00

Otero Justo, Aravela

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2022.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000394-00

Outrora, S. Coop. Galega Xuvenil

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da sociedade cooperativa que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

SI429A-2022-00000440-00

Pagnucco Didier, María Florencia

1. Aclaración sobre a actividade que leva a cabo, xa que o CNAE que consta no informe de vida laboral (5610) non coincide nin co que figura no anexo I (741) nin co servizo que leva a cabo indicado no plan de negocio.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000861-00

Panadeiros Vence, Silvia

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000550-00

Pardo González, Sonia Leonor

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000584-00

Pastoriza González, Miriam

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000747-00

Patiño Sanjurjo, Monserrat

1. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000360-00

Patiño Varela, Rosa Paula

1. Aclaración sobre a liña Concilia pola que solicita a axuda (no anexo I marcou Concilia-promotoras pero logo presentou un acordo de conciliación).

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. No caso de solicitar a Liña Concilia-promotoras, copia do libro de familia.

5. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000622-00

Paz Abad Peluqueras, S.C.

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 23.2.2021).

2. Aclaración sobre os postos por conta allea a ter en conta para a subvención, xa que dúas das traballadoras incluídas no anexo II (Fátima e Soraya) non aparecen no informe de vida laboral do código de cotización da empresa.

SI429A-2022-00000027-00

Paz Peña, Marta

1. Anexo II asinado.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000265-00

Pazo da Vaqueira, S.L.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

SI429A-2022-00000220-00

Pedreira Troncoso, María Aldara

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000261-00

Peixoto Martínez, María del Carmen

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000142-00

Pena Fervenza, Noelia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000147-00

Penín Díaz, María del Carmen

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000469-00

Peque Monsters, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000132-00

Pequeño Ríos, Lucinda

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000232-00

Peralta Espinal, Ángela

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000854-00

Pereira de Carvalho, Luana

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 11.2.2020).

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000174-00

Pereira Varela, Elisa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000290-00

Pereiro Abril, Beatriz

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000403-00

Pereiró Sánchez, María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000611-00

Pérez Bravo, Antía

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000627-00

Pérez Calzado, Verónica

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000412-00

Pérez Costas, Miriam

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000203-00

Pérez Díaz, Erika

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000728-00

Pérez Fandiño, Marta

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 27.8.2021).

SI429A-2022-00000686-00

Pérez Fernández, Alba

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000104-00

Pérez Fernández, Lucía

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 (solicitou a Liña Activa, pero pola data de inicio da actividade só pode acollerse á Liña Emprende).

SI429A-2022-00000840-00

Pérez Pérez, Mary

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

7. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

8. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

9. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000665-00

Pérez Pose, Katia

1. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000228-00

Pérez Rodríguez, Jenifer

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000349-00

Pérez Viqueira, Sofía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000654-00

Permuy Guerreiro, María Carmen

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000234-00

Pescados Salva, S.C.

1. Anexo III bis a nome da promotora Juana.

2. Informe de vida laboral actualidado de cada unha das promotoras.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas de cada unha das promotoras.

4. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma da promotora Rosa.

SI429A-2022-00000516-00

Peschel Carracedo, Romina

1. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000437-00

Pet Pazos, Marisa Áurea

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000013-00

Peteira Martínez, Sandra

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

SI429A-2022-00000455-00

Picón Pampín, Yolanda

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000834-00

Pilares de Belesar, S.L.

1. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a entidade solicitante (Pilares de Belesar, S.L.) sexa a titular.

2. Copia do documento de constitución da S.L.

3. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

4. Se é o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

5. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

6. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

7. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

8. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

9. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000875-00

Pili & Mili, S.C.

1. Un anexo III bis por cada promotora.

2. Aclaración sobre se as dúas promotoras están vinculadas laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora Mª Carmen.

4. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

5 Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

7. Certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2022-00000549-00

Piñeiro García, María Elena

1. Anexo II (no presentado os datos da solicitante non son correctos).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000459-00

Plaza Lens, Laura

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos correspondente á actividade para a cal está solicitando a axuda (a presentada ten como data de alta no RETA o 1.4.2013).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000525-00

Por los Pelos Ribadeo, C.B.

1. Un anexo III bis por cada promotora (os presentados non son válidos porque non se poden validar as sinaturas electrónicas).

2. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

SI429A-2022-00000295-00

Portas Castro, María Elisa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000181-00

Portela Martínez, Cecilia

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000157-00

Portela Pidre, Jenifer

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000605-00

Porto Abelleira, María del Mar

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000803-00

Pousa Barros, Andrea

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000641-00

Prado Conde, Rocío

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000097-00

Prol Cid, Alba

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000567-00

Puga Barros, Rosalía

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000670-00

Pujol Gómez, María José

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000047-00

Queijeiro Buño, Candela

1. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000548-00

Queiruga Maneiro, Lidia María

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000005-00

Quintas Insua, María Begoña

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000189-00

Rajo Ortega, Ana

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000620-00

Ramírez Abreu, Charolyn Carolina

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000425-00

Raviña Carbia, Susana

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000482-00

Real Impact Advisors, S.L.

1. Copia do documento de constitución da S.L.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

SI429A-2022-00000802-00

Refojos Díaz, Bárbara

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000647-00

Rego Eiroa, Emma María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000238-00

Regueiro Bouzón, Carmen María

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000008-00

Regueiro Lopo, Natali

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000098-00

Reig Paz, María José

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000158-00

Renda Guillán, Marta

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000689-00

Representaciones Daga, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000671-00

Residencia Rectoral Rebollo, S.L.

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

4. De acordo co establecido no último parágrafo do artigo 5.1 das bases reguladoras, unha mesma persoa non pode solicitar a axuda como empresaria individual e ao mesmo tempo formar parte dunha empresa de tipo societario que tamén solicita a axuda, polo que deberá optar por unha das solicitudes.

SI429A-2022-00000673-00

Revuelta Menéndez, Sonia

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000499-00

Rey Barreiro, María Digna

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000801-00

Rey Carrascal Servicios de Consultoría Gallega, S.L

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000822-00

Rey Pardo, Yolanda

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000841-00

Rey Valverde, Manuela

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000219-00

Reyes González, Raquel

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000544-00

Rial Durán, Ana

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000788-00

Ribao Arias, Elena

1. Aclaración sobre o tipo de contrato da traballadora Lucía, xa que o indicado no anexo II (indefinido) non coincide cos datos que constan no informe de vida laboral do código de conta de cotización (502: eventual por circunstancias produción).

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000652-00

Rico Rodríguez, Raquel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE da actividade para a cal solicita a axuda.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000717-00

Rietveld, Inger

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

4. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000423-00

Ríos Gago, Andrea

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000718-00

Rivas Domínguez, Iris

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000467-00

Rivas Fernández, Josefa

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000211-00

Rivas Pérez, Marta María

1. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000669-00

Rivera Fernández, Mariela

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000356-00

Rivera López, Thais

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000319-00

Rivera Ortiz, Almudena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000569-00

Rivera Ruggeri, María José

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000355-00

Rodríguez Álvarez, María Elena

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000556-00

Rodríguez Cabaleiro, Yaiza María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000791-00

Rodríguez Durán, Iris

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000500-00

Rodríguez Fernández, María Vanesa

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000116-00

Rodríguez Fernández, Rosa María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000587-00

Rodríguez Flórez, Daniela

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000085-00

Rodríguez Francia, Sanith

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000003-00

Rodríguez González, María de la Cruz

1. Copia do/dos acordo/s de teletraballo ou, no caso de non estar aínda formalizado/s, memoria asinada pola solicitante que recolla a proposta dos termos e contidos do teletraballo, con indicación do número de acordos que se van formalizar.

SI429A-2022-00000321-00

Rodríguez González, María Teresa

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000519-00

Rodríguez Pérez, Nerea

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000231-00

Rodríguez Rellán, Vanessa

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000768-00

Rodríguez Rodríguez, María

1. Anexo II.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000101-00

Rodríguez Rodríguez, Olalla

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000643-00

Rodríguez Sánchez, Rosa María

1. Anexo II (no presentado non están cubertos os datos do punto 1).

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora (no presentado non consta a alta no Réxime especial de traballadores autónomos).

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Copia do libro de familia.

SI429A-2022-00000793-00

Rodríguez Suárez, María del Carmen

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000416-00

Rodríguez Suárez, Sonia

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000535-00

Rodríguez Tamayo, Karina Anabella

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000796-00

Rodríguez Uzal, María Jesús

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000338-00

Rodríguez Verdes, Lucía

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000202-00

Rodríguez Viniegra, Paloma

1. Anexo II asinado.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000571-00

Romero Román, Nuria

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000570-00

Roqueiro Rey, Andrea

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000194-00

Rozas Dougan, Marta

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000555-00

Rubio Capón, Sandra

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000780-00

Rujano Prado, Delia Paola

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000765-00

Salazar Carvajal, Mónica Alexandra

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000380-00

Salazar Rodríguez, Beatriz

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000612-00

Salazar Vasquez, Shirley Nicole

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

4. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

5. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000575-00

Salgado García Peluquerías, S.C.

1. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

SI429A-2022-00000176-00

Salgueiro Álvarez, Marina

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000200-00

Sampayo Rodríguez, María Amparo

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 18.12.2019).

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000604-00

Sánchez Ruiz, Sandra

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000706-00

Sánchez Sánchez, Ángela

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000278-00

Sánchez Torres, Lucía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000879-00

Santabaya Gándara, Alba

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

6. Copia do libro de familia.

7. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

8. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000562-00

Santiago Torres 2019, S.C.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora Mª Clara.

2. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas correspondente á S.C.

3. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social correspondente á S.C.

SI429A-2022-00000646-00

Santiso Mella, Tania

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000557-00

Santiso Prado, Verónica

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000400-00

Sanz Roibás, María

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2022-00000799-00

Scasso Hernández, Anilce

1. Anexo II asinado.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000743-00

Segade Couto, María del Carmen

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2022-00000674-00

Segade García, Iria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000547-00

Seijas Vázquez, Sonia

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE correspondente ao exercicio 2022.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000653-00

Sendón Veloso, Marta

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000031-00

Seninusa, S.L.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000322-00

Senra Míguez, Lucía

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2022-00000414-00

Serviagro Galicia, S.L.

1. Documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000376-00

Servicios y Venta al por menor, S.L.

1. Aclaración sobre se a promotora Margarita está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2022-00000099-00

Sigilfar, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000141-00

Silva Ananin, Raquel

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000074-00

Silva Pérez, María Dolores

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000387-00

Silva Zafra, María del Carmen

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexos I e II a nome da S.L.

2. Copia do NIF da S.L.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 a nome da S.L.

4. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A-2022-00000192-00

Simil Fariña, Patricia

1. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000610-00

Sineiro Longo, Tamara

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.7.2022).

SI429A-2022-00000272-00

Skeirrum, S. Coop. Galega Xuvenil

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000731-00

Soares Campos, Lara María

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000390-00

Soengas Ares, Raquel

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000153-00

Soengas Barreiro, María

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000260-00

Solla Blanco, Lucía

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

3. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000867-00

Solla Sampedro, Rocío

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000223-00

Solorzano Domínguez, María Yolanda

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000760-00

Somoza Sánchez, Irene

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000348-00

Somoza y Simón, S.C.P.

1. Anexos III bis correspondentes ás promotoras Divina e Mª Aurora (os presentados non son válidos xa que consta unha persoa representante, polo que non hai a certeza de que os anexos estean asinados polas propias promotoras).

SI429A-2022-00000091-00

Souto Cabeiro, Verónica

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000466-00

Souto Hernández, María Amparo Beatriz

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000256-00

Souto López, Selene

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000559-00

Souto Rodríguez, María Jesús

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.1.2021).

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000354-00

Suárez Álvarez, Patricia

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

7. Certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

SI429A-2022-00000812-00

T&S Asesores-Moaña, S.L.

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000592-00

Táboas García, Ana Cristina

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela, xa que tamén cotiza por conta allea.

SI429A-2022-00000434-00

Taibo Alonso, Ana Belén

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000636-00

Taibo Antelo, María Vanesa

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000543-00

Tato Torres, Lorena

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000541-00

Tella López, Alba

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000458-00

Toluca Hostelería, S.L.

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000421-00

Torea Ramil, Lara

1. Anexo II.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000164-00

Torres Álvarez, María Teresa

1. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000026-00

Toxo Salón, ESPJ

1. Un anexo III bis por cada promotora.

2. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a entidade solicitante (Toxo Salón, ESPJ) sexa a titular.

SI429A-2022-00000579-00

TR Bienestar Social, S.L.

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000429-00

Troncoso García, Lara

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000315-00

Trueba Pérez, Nilda

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000843-00

Ubino Lecich, Victoria Eugenia

1. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

2. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000063-00

Ucha Mutilba, Amanda

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000681-00

Valdez Almanza, Nancy Herica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000694-00

Valencia Sotelo, Laura

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000413-00

Valladares Rodríguez, Yolanda

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

4. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

5. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000225-00

Varela Jorge, Marta

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Informe de vida laboral do código de cotización da empresa no que estea encadrado a traballadora por conta allea Lucía.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000608-00

Vázquez Calviño, Mariana

1. Anexo II.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 (presentou o plan de negocio da Liña Activa, pero pola data de inicio da actividade só pode acollerse á Liña Emprende).

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000849-00

Vázquez Feijoo, Laura

1. Aclaración sobre a titularidade da conta bancaria indicada no anexo I, xa que non consta que a solicitante sexa a titular.

SI429A-2022-00000868-00

Vázquez Iglesias, Ana

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

2. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

3. Aclaración sobre se as dúas traballadoras por conta allea incluídas no anexo II cumpren o establecido no artigo 5.2.e) das bases reguladoras (as contratacións de tipo fixo discontinuo só se terán en conta cando a duración da actividade da traballadora non sexa inferior a dez meses nun período de doce meses).

SI429A-2022-00000138-00

Vázquez Méndez, Tamara

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

SI429A-2022-00000815-00

Vázquez Salgado, Lucía

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000359-00

Vázquez Vázquez, Olalla

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000048-00

Vázquez Verao, Paula

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000255-00

Velasco Acien, María Eugenia

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000807-00

Velo Varela, Graciela

Dado que a actividade para a que se solicita a axuda está exercida por unha sociedade, deberá reformular a solicitude a nome da S.L.:

1. Anexos I e II a nome da S.L.

2. Copia do documento de constitución da S.L.

3. Copia do NIF da S.L.

4. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da S.L.

5. Se é o caso, documentación acreditativa das variacións producidas na titularidade e/ou composición do capital social da S.L. que acrediten o grao de participación indicado no anexo I.

6. Certificación da AEAT relativa á situación de alta da S.L. no IAE.

7. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos da promotora.

8. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

9. Copia do libro de familia.

10. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

11. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas, certificación acreditativa de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á S.L.

SI429A-2022-00000072-00

Velón Vázquez, Salomé

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000096-00

Ventura Solares, Irene María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000127-00

Ventureira Antelo, Ana María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000792-00

Veterinaria Baixo Miño, ESPJ

1. Un anexo III bis por cada promotora.

2. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

4. Certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas a cada unha das promotoras.

SI429A-2022-00000873-00

Vicente Peneireiro, Eva

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

3. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

4. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

5. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

6. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

7. Copia do libro de familia.

8. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000204-00

Vicente Pérez, Eva María

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000729-00

Vidal Barreiro, Ana María

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

SI429A-2022-00000528-00

Vidal Barreiro, Verónica

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000460-00

Vidal Sánchez, Beatriz

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000512-00

Vidocio Sanxenxo, S.L.

1. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000870-00

Vieites Barreiro, Olga Beatriz

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Activa para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000582-00

Vieites Calvo, María Jesús

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.10.2019).

2. Copia do acordo/pacto de conciliación ou memoria que recolla a proposta das medidas de conciliación.

SI429A-2022-00000428-00

Vieito Pena, Irene

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

3. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

4. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000493-00

Vilanova Táboas, María Antonia

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

SI429A-2022-00000588-00

Vilar Piñeiro, Yolanda

1. Anexo II.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022 debidamente cuberto en todos os seus puntos.

SI429A-2022-00000634-00

Vilariño Varela, María Victoria

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

2. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000463-00

Villalba Collante, Mirta Edith

1. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Certificación de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SI429A-2022-00000701-00

Villar Barreiro, María Rita

1. Acreditación dun período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (na certificación da AEAT presentada consta como data de alta o 1.5.2020).

SI429A-2022-00000711-00

Villar Reino, María Teresa

1. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

SI429A-2022-00000502-00

Villaverde González, Luz Angélica

1. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

2. Certificación da AEAT acreditativa de estar ao día nas obrigas tributarias para ser beneficiaria de subvencións públicas.

SI429A-2022-00000503-00

Voltermia EIQ, S.L.

1. Informe de vida laboral actualizado das dúas promotoras.

SI429A-2022-00000568-00

Xoaniñas Chispeantes, ESPJ

1. Anexo III bis a nome da promotora Marta.

2. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

3. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

4. Certificación da AEAT de estar ao día nas obrigas tributarias estatais para ser beneficiaria de subvencións, certificación de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social e certificación de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma referidas á promotora Marta.

SI429A-2022-00000847-00

Zabala Quevedo, Yadira José

1. Documentación acreditativa de representación suficiente para actuar en nome da solicitante.

2. Aclaración sobre se a promotora está vinculada laboralmente á empresa no sentido de desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional nela.

3. Certificación da AEAT relativa á situación de alta no IAE.

4. Copia da resolución sobre recoñecemento de alta no Réxime especial de traballadores autónomos.

5. Informe de vida laboral actualizado da promotora.

6. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.

7. Plan de negocio empresarial no modelo publicado na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade para a Liña Emprende para esta convocatoria 2022.

SI429A-2022-00000029-00

Zhou, Xiaowei

1. Informe de vida laboral de todos os códigos de cotización da empresa do período comprendido entre o 1.8.2021 ata a actualidade ou, no caso de non ter persoal asalariado, informe negativo de inscrición como empresario no sistema da Seguridade Social.