Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 175 Mércores, 14 de setembro de 2022 Páx. 48562

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social e Xuventude, pola que se declara de interese galego a Fundación García Chillón Orlando e se ordena a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Examinado o expediente de declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación García Chillón Orlando, unha vez vista a proposta do subdirector xeral de Coordinación Administrativa, dítase esta resolución, baseada nos feitos e fundamentos de dereito que se expoñen a seguir:

Feitos:

Primeiro. O 7 de abril de 2022, Gabriel Alberto Baltar Giraud, en representación do padroado da Fundación, formulou solicitude de clasificación, declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Segundo. A Fundación García Chillón Orlando foi constituída por Lucasiñas, S.L.U., representada polo seu socio único, Enrique Bernardo García Chillón, en escritura pública outorgada en Vigo o 21 de marzo de 2022 ante o notario Fernando Olmedo Castañeda, co número 817 do seu protocolo.

Terceiro. En virtude do disposto no artigo 6 dos seus estatutos, a Fundación ten por obxecto:

I. A colaboración e apoio e asistencia a persoas con discapacidades físicas e/ou psíquicas e ás súas familias.

II. A asistencia a persoas desfavorecidas para mellorar a súa inserción social.

Cuarto. Na escritura de constitución constan os aspectos relativos á personalidade das persoas fundadoras e a súa capacidade e vontade de constituír a Fundación conforme os preceptos da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego (Diario Oficial de Galicia número 242, do 19 de decembro).

Quinto. Nos estatutos da Fundación constan a denominación e natureza, obxecto e actividades, o domicilio e ámbito de actuación, as regras para a aplicación dos recursos aos fins fundacionais e para a determinación dos beneficiarios, a composición do padroado, as regras para a designación e substitución dos seus membros, as causas de cesamento, as súas atribucións e a forma de deliberar e de adoptar acordos.

Sexto. O padroado inicial da Fundación está formado por Enrique Bernardo García Chillón como presidente, María Rosario Nieves Chillón Fernández como vicepresidenta e Cristal Orlando Collazo como secretaria.

Sétimo. A Comisión integrada polos secretarios xerais técnicos de todas as consellerías, na reunión do día 4 de xullo de 2022, elevoulle ao vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes proposta de clasificación como de interese asistencial da Fundación García Chillón Orlando consonte as materias que constitúen o seu obxecto fundacional, polo que, cumpríndose os requisitos exixidos na Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, e de conformidade co establecido no artigo 47 da dita lei, no artigo 51 do Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, e no artigo 7 do Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego, o protectorado será exercido pola Consellería de Política Social e Xuventude.

Oitavo. De conformidade coa dita proposta, mediante a Orde da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes do 19 de xullo de 2022, clasificouse como de interese asistencial a Fundación García Chillón Orlando e adscribiuse á Consellería de Política Social e Xuventude para os efectos do exercicio das funcións de protectorado.

Fundamentos de dereito:

Primeiro. O artigo 34 da Constitución española recoñece o dereito de fundación para fins de interese xeral e o artigo 27.26 do Estatuto de autonomía para Galicia establece que é competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega o réxime das fundacións de interese galego.

Segundo. De acordo co disposto no artigo 7.2 do Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, en relación co Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social e Xuventude, correspóndelle a esta consellería a declaración de interese galego mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación García Chillón Orlando, así como o exercicio das funcións de protectorado e as demais que correspondan á Xunta de Galicia, de conformidade co indicado no dito regulamento.

Terceiro. Á vista do disposto na Lei 12/2006, do 1 de decembro, no Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, e no Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, e logo do informe de idoneidade dos fins e de adecuación e suficiencia da dotación, resultan cumpridos os requisitos establecidos pola normativa vixente para a declaración de interese galego e inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Política Social e Xuventude, da Fundación García Chillón Orlando, polo que,

RESOLVO:

Primeiro. Declarar fundación de interese galego a Fundación García Chillón Orlando.

Segundo. Ordenar a inscrición da Fundación García Chillón Orlando no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Política Social e Xuventude.

Terceiro. Esta fundación queda sometida ao disposto na Lei 12/2006, do 1 de decembro, no Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, e no Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, así como na demais normativa que resulte de aplicación, onde se establecen especialmente as obrigas de dar publicidade suficiente do seu obxecto e actividades, ausencia de ánimo de lucro na prestación dos seus servizos, e presentar anualmente a documentación contable e o plan de actuación ante o protectorado, que será exercido pola Consellería de Política Social e Xuventude.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía administrativa, pódese interpoñer recurso de alzada ante a conselleira de Política Social e Xuventude, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2022

María Francisca Gómez Santos
Secretaria xeral técnica da Consellería de Política Social e Xuventude