Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 181 Xoves, 22 de setembro de 2022 Páx. 49384

III. Outras disposicións

Escola Galega de Administración Pública

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2022 pola que se convoca o Curso superior sobre auditoría no sector público.

Conforme os fins que lle asigna á Escola Galega de Administración Pública (EGAP) a normativa que a regula (Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública, modificada pola Lei 10/1989, do 10 de xullo) e os obxectivos do Instituto de Economía Pública de Galicia recollidos no Protocolo entre a Consellería de Facenda e Administración Pública e a Escola Galega de Administración Pública polo que se establecen os principios reitores e de funcionamento do devandito instituto, e aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública para o ano 2022 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio,

RESOLVO:

Convocar o Curso superior sobre auditoría no sector público, de acordo coas bases que se indican a continuación:

Primeira. Obxectivos e contidos

O Curso superior sobre auditoría no sector público ten como obxectivo afondar no coñecemento, desde unha perspectiva aplicada, dunha das principais técnicas de control da xestión pública. En particular, preténdese proporcionar os instrumentos necesarios para desenvolver auditorías eficaces no seo das administracións. Para tal fin, analizarase todo o proceso dunha auditoría desde a súa planificación ata a execución do traballo e a elaboración de informes, a difusión dos seus resultados e o seguimento de recomendacións.

Así mesmo, pretendese ofrecer ao alumnado unha visión dos distintos tipos de auditorías e as especificidades da súa aplicación nas distintas áreas de xestión.

De acordo con estes obxectivos, neste curso superior abordaranse, entre outros, os seguintes contidos:

• O control da xestión pública, concepto e clases de auditoría pública e normas técnicas.

• Metodoloxía de auditoría: planificación e execución dos traballos.

• Auditoría do orzamento e dos estados financeiros.

• Auditoría de sistemas.

• Auditoría de cumprimento das principais áreas de gasto e ingreso.

• Auditorías de xestión e avaliación de políticas públicas.

• Auditoría de fondos europeos e do Mecanismo de recuperación e resiliencia.

• Auditoría de empresas públicas, fundacións e outras entidades instrumentais.

• O informe de auditoría, a difusión de resultados e o seguimento das recomendacións.

Segunda. Persoas destinatarias

O curso diríxese ao persoal empregado público dos subgrupos A1 e A2 que presten servizos no Consello de Contas, na Intervención Xeral da Comunidade Autónoma (IXCA) e nas intervencións das entidades locais de Galicia.

Terceira. Desenvolvemento

Modalidade: presencial.

Duración: 42 horas.

Datas: desde o 5 de outubro ao 30 de novembro, os mércores (salvo o mércores 12 de outubro e o 9 de novembro) en horario de mañá das 11.30 ás 14.30 horas e de tarde das 16.00 ás 19.00 horas.

Cuarta. Número de prazas

70.

Quinta. Solicitudes e prazos

1. O prazo para a inscrición estará aberto desde as 9.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do 27 de setembro de 2022.

2. As solicitudes de participación nesta actividade formativa só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática, dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula>. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

3. Antes de formalizar a súa inscrición nesta actividade, todas as persoas deberán introducir ou actualizar os datos da súa área de matrícula, de acordo co indicado na base segunda desta convocatoria respecto das persoas destinatarias.

Aquelas persoas solicitantes que non pertenzan á Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia deberán enviar ao enderezo electrónico <iep.egap@xunta.gal> a documentación acreditativa do grupo ou subgrupo profesional a que pertencen. A non presentación desta documentación no prazo de matrícula establecido nesta convocatoria suporá a exclusión da persoa solicitante.

4. As persoas interesadas deberán seleccionar primeiro a área en que está integrada esta actividade (réxime xurídico e actividade financeira das administracións públicas) e despois seleccionar o nome do curso: Curso superior sobre auditoría no sector público.

5. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que no se axusten ao formulario de matrícula telemática, que non teñan cubertos correctamente os datos precisos para a realización do proceso de selección ou sexan presentadas fóra de prazo.

6. As persoas que oculten ou falseen datos esenciais para a selección serán automaticamente excluídas da actividade solicitada e pasarán ao final dos listados de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte contado desde que se detectou o feito.

7. As persoas interesadas en recibir mensaxes sobre o proceso de selección deberán facilitar un enderezo de correo electrónico e/ou un número de teléfono móbil.

8. A EGAP adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación das solicitudes. Poderá obterse calquera outra información no teléfono 881 99 71 74, en horario das 9.00 ás 14.00 horas, e no enderezo electrónico iep.egap@xunta.gal

Sexta. Comprobación de datos

1. Conforme o disposto no artigo 28.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, para a tramitación do procedemento de selección consultaranse automaticamente os datos das persoas solicitantes das accións formativas necesarias para realizar o proceso de selección, salvo que a persoa interesada se opoña a iso. Neste caso, a persoa interesada deberá indicalo incluíndo os motivos de oposición relacionados coa súa situación particular e enviar, ademais, unha copia dos documentos a cuxa consulta se opón a través do seguinte enderezo electrónico: iep.egap@xunta.gal

2. En caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo expresamente incluíndo os motivos de oposición relacionados coa súa situación particular e enviar os documentos que indiquen a súa situación administrativa, tipo de persoal e antigüidade na Administración a través do seguinte enderezo electrónico <iep.egap@xunta.gal>

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes.

4. A EGAP poderá pedir as certificacións necesarias para realizar a selección de acordo cos criterios recollidos nesta convocatoria.

Sétima. Criterios de selección

A orde de admisión virá determinada pola data e a hora de presentación das solicitudes ata completar o número de prazas.

Oitava. Publicación do listado do alumnado seleccionado

Na epígrafe desta actividade da páxina web da EGAP (https://egap.xunta.gal/), publicarase a listaxe de persoas seleccionadas, así como tamén un número adecuado de reservas no caso de que o número de solicitudes recibidas sexa superior ao número de prazas.

Entenderase que as persoas que non figuren en ningunha das listas foron excluídas por algunha das razóns expresadas nas bases da convocatoria, ocupan un posto máis afastado na listaxe de espera ou foron excluídas de acordo co disposto no punto segundo, ordinal 6º, da Resolución do 4 de xaneiro de 2008 pola que se actualizan os criterios de participación nas actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (DOG núm. 7, do 10 de xaneiro).

Novena. Cambios ou substitucións na selección, renuncia e asistencia

1. En ningún caso serán admitidos cambios ou substitucións entre as persoas seleccionadas.

2. Renuncia:

a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

• Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

• Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte das persoas responsables dos centros directivos.

• Por razóns de conciliación familiar.

• Por outras causas xustificadas documentalmente.

b) A renuncia deberá ser comunicada, enviando un correo electrónico a iep.egap@xunta.gal, cunha antelación mínima de tres días anteriores ao inicio da actividade formativa, sen prexuízo do previsto no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro). Na páxina web da Escola estará dispoñible un modelo de renuncia.

c) As persoas que incumpran o previsto nas alíneas a) e b) pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte, contado a partir do día da finalización desta actividade.

3. Asistencia e puntualidade:

a) Serán obrigatorias a asistencia ás sesións presenciais da actividade formativa e a puntualidade.

b) Durante a actividade formativa realizaranse controis de asistencia e puntualidade.

c) As faltas de asistencia:

1. Non poden superar en ningún caso o 10 % das horas lectivas presenciais. En todo caso, as faltas de asistencia deberán xustificarse documentalmente ante as persoas responsables da actividade formativa nun prazo máximo de 10 días contados a partir do día da finalización desta actividade. As persoas que incumpran o especificado anteriormente perderán o dereito ao certificado de asistencia desta actividade formativa.

2. Aquelas persoas cuxas faltas de asistencia superen o 50 % das horas lectivas pasarán ao final das listas de espera de todas as actividades formativas que soliciten e cuxo prazo de matrícula comece dentro do ano seguinte, contado a partir do día de finalización desta actividade.

Décima. Certificado electrónico de aproveitamento

O alumnado deberá superar o exame correspondente para obter o certificado de aproveitamento.

Superado o exame, expedirase un certificado electrónico de aproveitamento, descargable desde a área de matrícula (https://egap.xunta.gal/matricula), a aquelas persoas inscritas que participasen asiduamente e sempre que a súa asistencia fose igual ou superior ao 90 % das horas lectivas programadas. Este documento estará asinado electronicamente pola EGAP e incluirá, de forma expresa, o contido, a carga lectiva, a data e o lugar de realización do curso, así como un código de verificación electrónica (CVE) para contrastar a súa autenticidade.

Décimo primeira. Facultades da EGAP

1. A EGAP reserva para si a facultade de interpretar e de resolver as incidencias que podan xurdir no desenvolvemento desta actividade, así como a facultade de cancelala, se é o caso, ou o número de solicitudes non xustificase a súa realización, caso en que se empregarán os medios de notificación ás persoas interesadas previstos na normativa vixente.

2. A EGAP garantirá na acción derivada desta convocatoria a promoción da igualdade real e efectiva entre mulleres e homes, a eliminación de calquera tipo de discriminación e o fomento dos dereitos de conciliación.

Santiago de Compostela, 14 de setembro de 2022

Sonia Rodríguez-Campos González
Directora da Escola Galega de Administración Pública