Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2022 Páx. 53085

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se nomean como persoal estatutario fixo e se lles adxudica destino definitivo ás persoas aspirantes seleccionadas no concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo especialista de área das especialidades de cirurxía ortopédica e traumatoloxía, e medicina interna, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020.

A base novena da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, dispón que o/a aspirante que, no prazo e conforme o procedemento que se estableza, non tivese seleccionado todos os destinos que se oferten pola orde de prelación que considere, e non resultase adxudicatario/a de ningún polos cales tivese optado, non poderá ser nomeado/a e quedarán sen efecto todas as súas actuacións. Neste suposto, a autoridade convocante realizará o chamamento de novos/as aspirantes, no número que se corresponda coas prazas ofertadas e non elixidas, coa finalidade de que manifesten a súa opción por elas, logo da acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos. Esta opción realizarase pola orde de prelación que resulte da lista definitiva.

A base décima da mesma resolución establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola cal se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da dita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.8 da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área, excluír do proceso selectivo para o acceso á especialidade de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía as aspirantes Lorena Fontao Fernández, con DNI ***3649**, e Alicia Sánchez Parada, con DNI ***2255**, polo que quedan anuladas as súas actuacións e decaen en todos os dereitos derivados da súa participación no procedemento. Declárase, no seu lugar, como aspirantes seleccionadas, logo da acreditación do cumprimento dos requisitos exixidos, a María Naharro Tobío, con DNI ***8339**, e a Alejandra Cea Riveiro, con DNI **0592**.

Segundo. Declarar finalizado o concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de área nas especialidades de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía e Medicina Interna, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro).

Terceiro. Nomear persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, na categoría de facultativo especialista de área das especialidades de cirurxía ortopédica e traumatoloxía e medicina interna, as persoas aspirantes seleccionadas que se inclúen no anexo desta resolución.

Cuarto. Adxudicarlles ás ditas aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo.

Quinto. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a toma de posesión da praza efectuarase no centro de xestión a que pertenza esta. A falta de incorporación no prazo referido, cando sexa imputable ao/á interesado/a e non responda a causas xustificadas, producirá o decaemento do seu dereito a obter a condición de persoal estatutario fixo como consecuencia do concreto proceso selectivo.

No entanto, en casos de forza maior, e por instancia do/da interesado/a, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde poderá prorrogar o prazo de toma de posesión.

Sexto. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio, nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación no Diario Oficial de Galicia do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, conste rexistrada en Fides/expedient-e e fose debidamente validada.

Sétimo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición, ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, de 27 setembro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Relación definitiva de adxudicatarios/as e destinos

Facultativo/a especialista de área de cirurxía ortopédica e traumatoloxía

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***3865**

Amhaz Escanlar, Samer

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***9767**

Balvis Balvis, Patricia María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***9332**

Barreiro Cuquejo, Fermín

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***3752**

Blanco Fernández, Patricia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

***2890**

Bravo Pérez, Manuel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***3925**

Castaño Montón, Vicente

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***7252**

Castro Arias, Iván

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

***0592**

Cea Riveiro, Alejandra

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***2752**

Cons Lamas, Santiago

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***0577**

Corredoira Trobajo, Marta

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***3285**

Cortegoso Tubío, María Isabel

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***0928**

Díaz Ben, Beatriz

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***5510**

Esmorís López, Olalla María

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***2961**

Ferradas García, Lucía

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

Monforte de Lemos

***7977**

Freire Abelleira, Carolina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***4247**

García Cabanas, Sofía

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***6950**

Gómez Bardasco, Pablo

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***1568**

González Carrero Sixto, Alejandro

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***3247**

González-Zabaleta González, José Luis

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***6229**

Herrero Castilla, Aida

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***9867**

Ismail Hejazy, Amir

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***4178**

Jorge Mora, Alberto Agustín

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***4514**

Leboráns Eiras, Susana

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***0096**

López Alonso, Sergio

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

***4212**

López Fernández, Vanesa

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***9173**

López Paz, Mario

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***6518**

Martín Sánchez, Carlos José

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***4530**

Méndez Álvarez, Marta

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***0297**

Mendoza Álvarez, Marta

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***8339**

Naharro Tobío, María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***6392**

Otero Naveiro, Víctor

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***5971**

Otero Villar, Juan

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***4178**

Ouro Vázquez, José Manuel

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***4924**

Pena Paz, Silvia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***7095**

Pena Sánchez, Catuxa

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***2333**

Pérez Abilleira, Sergio José

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***1987**

Pernal Durán, Carlos

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***3794**

Pombo Expósito, Sergio

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***5259**

Prol Rodríguez, Alberto

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***5075**

Puig Romero, Carlos

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***6766**

Quinteiro Antolín, Tomás

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***0185**

Rieiro Mena, Guillermo

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***6675**

Rion Giraldo, Ricardo Andrés

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***1729**

Rivas Tobío, Fátima

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***3579**

Rodríguez Casas, Natalia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***4093**

Ruíz Rituerto, Carlos

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***3797**

Sánchez Eiris, Alberto

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***8784**

Sanmartín Villaverde, Marco Antonio

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***3189**

Sende Munín, Noelia

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***1207**

Sines Castro, Fernando

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***6388**

Suárez Novoa, Xurxo

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***0168**

Suárez Ourens, Yago

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***2689**

Villardefrancos Gil, Silvia

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

Facultativo/a especialista de área de medicina interna

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Centro

Concello

***5075**

Balo Araújo, Susana

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***1818**

Barros Alcalde, Paula

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***0078**

Cigarrán Vicente, Beatriz

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***4957**

Clavero Fernández, Elvira

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***7167**

De la Cruz Álvarez, Julio

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***3398**

De la Iglesia Fanjul, Ignacio

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***1055**

Fernández Fernández, Francisco Javier

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***9943**

Fernández Méndez, Catalina

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***9340**

Fernández Villar, Jesús Manuel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***8997**

Gamallo Theodosio, María del Rocío

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***3045**

Íñiguez Vázquez, Iria

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***5958**

Jiménez Beatty Navarro, María Dolores

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***6236**

Jove Castelo, María Jesús

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***8224**

Lobo García, Julia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***3406**

Martínez Braña, Lucía

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***3960**

Matesanz Fernández, María

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***4312**

Mena de Cea, Álvaro

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

***6672**

Mouriño López, Yago

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***4431**

Novo Veleiro, Ignacio

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***0502**

Núñez Calvo, María Luisa

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Santiago de Compostela

***6159**

Núñez Viejo, Miguel Ángel

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***0799**

Pazo Núñez, María

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***9389**

Pazos Añón, María Rosario

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***6249**

Pazos Ferro, Ana

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

***1824**

Pazos Otero, Noa María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***4684**

Peña Zemsch, Milagros María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Ourense

***1384**

Pérez Carral, Óscar

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***9161**

Pernas Souto, Berta

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

Cee

***5177**

Piñeiro Parga, Patricia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

Lugo

***6437**

Roca Pardiñas, Lorena María

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***3378**

Rodríguez Fernández, Sergio

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***5018**

Rodríguez Gómez, Ana María

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***9957**

Sánchez García, Eva María

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***5205**

Sánchez Trigo, Sabela

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***1516**

Seoane González, Beatriz Alicia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

***7055**

Soto Iglesias, Ignacio

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

Verín

***9549**

Sousa Otero, Josefa

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Pontevedra

***9046**

Touza Rey, Francisco José

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

***8064**

Valcarcel Rodríguez, Alba Catalina

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

Vilagarcía de Arousa

***6571**

Vaqueiro Rodríguez, Inés

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***4272**

Vares González, María

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

Coruña, A

***1408**

Vázquez Rodríguez, Pilar

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***3804**

Vázquez Triñanes, Matilde Caritina

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Vigo

***4601**

Vázquez Vigo, Rocío

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

Ferrol

***4392**

Ventura Valcarcel, Pablo

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

Burela

***8268**

Verdeal Dacal, Rodrigo

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

Barco de Valdeorras, O

***1836**

Vilariño Maneiro, Laura

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

Ribeira

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro