Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2022 Páx. 53141

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Carballo

ANUNCIO de tarefas de prevención e defensa contra os incendios forestais en parcela no lugar de Cestro, Rebordelos (ORD. 062/2022).

Antecedentes:

Primeiro. O día 5 de agosto de 2022, a Policía Local elaborou un informe sobre a parcela con referencia catastral 15019A192001210000JP, situada no lugar de Cestro, Rebordelos, no cal sinala que se trata dunha parcela con presenza de maleza abundante. O informe constata que non cumpre coa lexislación en materia de prevención de incendios forestais.

Segundo. O día 7 de xullo de 2022 solicitáronse da Dirección Xeral do Catastro datos sobre a titularidade da parcela obxecto de denuncia. Segundo a certificación catastral, a parcela con referencia catastral 15019A192001210000JP figura con titularidade en investigación.

Referencia catastral

15019A192001210000JP

Identificación da persoa responsable

En investigación

Título polo cal é considerado persoa responsable

100 % propiedade

Lugar

Cestro

Parroquia

Rebordelos

Concello

Carballo

Superficie afectada encadrada en faixas secundarias

1.062 m2

Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias

0 m2

Total de superficie afectada

1.062 m2

Consideracións xurídicas:

Primeira. É competencia das entidades locais a ordenación da execución das obras necesarias para conservar e manter a biomasa vexetal nas condicións precisas que eviten os incendios, en consonancia cos artigos 12 e 135 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e de xeito máis concreto a ordenación e execución subsidiaria da xestión da biomasa nos termos da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais (LPDCIF, en próximas chamadas).

Segunda. A LPDCIF establece no seu artigo 21 que será obrigatorio, nas redes secundarias de faixas de xestión da biomasa, xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión da biomasa estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. Ademais, nos primeiros 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei. As distancias mediranse desde o límite do solo urbano ou núcleo rural, de ser o caso. As distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse desde o seu paramento.

Terceira. O artigo 22 da LPDCIF sinala que a execución da xestión da biomasa se fará «antes de que finalice o mes de maio de cada ano» (prazo afectado, neste ano 2020, pola pandemia da COVID e as medidas lexislativas adoptadas na súa consecuencia, que se prorrogou ao 16 de xullo) e que, no caso de incumprimento, os entes locais notificarán ás persoas responsables para que no prazo de quince días acometan as tarefas referidas. De non se executar estes traballos, as administracións públicas poderán proceder á execución subsidiaria dos traballos de xestión da biomasa, repercutíndolles os custos ás persoas responsables.

Cuarta. O artigo 20 da Ordenanza municipal reguladora da limpeza, salubridade e hixiene no termo municipal de Carballo (OMRLSH, en próximas chamadas) sinala que «os propietarios dos terreos deberán mantelos limpos, libres de restos e residuos e nas debidas condicións de hixiene, salubridade, seguridade e ornato público. Na ausencia destes, serán os que figuren como titulares catastrais os responsables do cumprimento das obrigas establecidas na presente ordenanza».

Quinta. O artigo 21 da OMRLSH recolle algunhas das obrigas, concretamente, a de «manter os predios limpos e libres de residuos» (21.1), a de «manter os predios libres de animais perigosos ou de focos potencialmente infecciosos, e realizar os labores preventivos que sexan necesarios» (21.2) ou a de «evitar o crecemento incontrolado de maleza […] así como controlar as plantacións, aínda que fosen crecementos accidentais» (21.3).

Sexta. A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPAC, en próximas chamadas), establece que «cando os interesados nun procedemento sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben, cando, intentada esta, non se puidese efectuar, a notificación farase por medio dun anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado».

Na mesma liña, a Instrución 1/2018, do 26 de abril, da Consellería do Medio Rural (DOG número 87, do 7 de maio), establece no seu artigo 8.1.c) que «cando se trate de persoas físicas e non se poida obter un domicilio para os efectos de notificacións polos medios previstos no punto anterior ou as persoas responsables sexan descoñecidas, as notificacións efectuaranse directamente mediante a publicación dun anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, cos datos catastrais do terreo. O cómputo do prazo aplicable ás persoas destinatarias das notificacións iniciarase o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado».

En cumprimento do disposto na LPDCIF e na OMRLSH, e demais normativa de aplicación, no uso das atribucións que me confire a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a quen legalmente proceda a realización das medidas de prevención de incendios forestais e xestión da biomasa na parcela da súa propiedade identificada catastralmente como 15019A192001210000JP, situada no lugar de Cestro, Rebordelos, de acordo co previsto nos artigos 21 e 22 da LPDCIF, na parte da parcela encadrada nas faixas secundarias de protección.

Segundo. A realización das tarefas de limpeza e prevención sinaladas no punto resolutivo primeiro farase polas persoas titulares do terreo afectado nos quince (15) días naturais seguintes á publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. O texto íntegro da comunicación estará ao dispor da persoa destinataria na sede electrónica do Concello de Carballo.

Terceiro. En caso de persistencia no incumprimento transcorrido o referido prazo, o Concello de Carballo realizará sen máis trámites a execución subsidiaria con repercusión dos custos da xestión da biomasa e, se é o caso, o comiso das especies arbóreas prohibidas e retiradas, de acordo co establecido na lexislación referida nas consideracións xurídicas. Quen realice os traballos de execución subsidiaria terá a facultade de acceder sen consentimento da persoa titular, agás nos supostos excepcionais previstos legalmente, e a persoa titular do terreo ou dereito de aproveitamento terá a obriga legal de facilitar o necesario acceso para a realización dos traballos.

Cuarto. No caso de proceder á execución subsidiaria, o Concello realizará a liquidación provisional dos custos a que previsiblemente dará lugar, coa advertencia de que se procederá á súa exacción inmediata en caso de persistencia no incumprimento, logo do transcurso do prazo outorgado, sen prexuízo da liquidación definitiva unha vez rematados os traballos, de ser o caso. Neste caso, a liquidación provisional dos traballos necesarios para xestionar a biomasa nas faixas secundarias establécese nunha cantidade estimada de 874,91 euros por hectárea.

Superficie afectada encadrada en faixas secundarias

1.062 m2

Superficie afectada non encadrada en faixas secundarias

0 m2

Total de superficie afectada

1.062 m2

Liquidación provisional

92,92 €

Quinto. En caso de persistencia do incumprimento, e transcorrido o prazo outorgado, iniciarase tamén o correspondente procedemento sancionador segundo o previsto no título VII da Lei 3/2007:

a) Administración competente para sancionar (artigo 54 da Lei 3/2007):

1. Será competente para incoar o procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellería con competencias en materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior superficie afectada.

2. Serán competentes para a resolución dos procedementos sancionadores por infraccións tipificadas nesta lei e incoados no ámbito da consellería con competencia en materia forestal: a persoa titular da xefatura territorial para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves; o órgano competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves; a persoa titular da consellería competente en materia forestal para a imposición de sancións pola comisión de infraccións moi graves.

3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable será competencia do Concello de Carballo. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves, graves e moi graves corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21.ter.

b) Cualificación da infracción: infracción leve (51.3.a) da LPDCIF), sen prexuízo do establecido no artigo 51.2.g) para as faltas graves.

c) Contía máxima da sanción pecuniaria que se poida impoñer no caso de infracción leve: 1.000 € (artigo 74.a) da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, en relación co disposto no artigo 50.1 da LPDCIF). No caso de ser considerada infracción grave a contía máxima da sanción será de 100.000 € (artigo 74.b).

d) Procederase ao comiso cautelar da madeira resultante da corta das especies arbóreas que deban ser retiradas de acordo co artigo 22.2 da LPDCIF, de ser o caso.

Mediante este documento notifícanse as persoas interesadas, en cumprimento do establecido no artigo 40 da LPAC e de conformidade co establecido no artigo 194 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor alternativamente o recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado, diante do alcalde do Concello de Carballo, de acordo cos artigos 123 e 124 da LPAC; ou o recurso contencioso-administrativo, diante do Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña, no prazo de dous meses, que comezará a contar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado, de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o recurso potestativo de reposición, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo mentres que aquel non se resolva expresamente ou produza efectos a súa desestimación por silencio administrativo. Todo isto sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpoñer calquera outro recurso que consideren máis acaídos ao seu dereito.

Carballo, 1 de setembro de 2022

Evencio Ferrero Rodríguez
Alcalde