Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2022 Páx. 52972

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2022 pola que se outorgan as prazas para o grupo de tecnificación, ao abeiro da Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

Antecedentes.

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia número 148, do 4 de agosto, publicouse a Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23. No seu artigo 5 estableceuse un prazo límite de presentación das solicitudes dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.

Segundo. Unha vez que todas as federacións obxecto desta convocatoria presentaron as solicitudes correspondentes, o 2 de setembro de 2022 a comisión de selección comunícalles ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avaliación de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria para a formulación de alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Terceiro. O 5 de setembro de 2022, a Comisión de Selección eleva o informe-proposta de valoración á Secretaría Xeral para o Deporte. Con base nese informe, a Secretaría Xeral para o Deporte emite a proposta de resolución definitiva tendo en conta que non figuran no procedemento nin son tidos en conta na resolución otros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polos interesados.

Fundamentos xurídicos.

– Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

– Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

– Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola Comisión de Selección a que se refire o artigo 10 da Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, tendo en conta a proposta da Secretaría Xeral para o Deporte, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgar as prazas para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva ás persoas deportistas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas por deporte e alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar as solicitudes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obter a condición de beneficiaria con base no establecido nos artigos 19, 21 e 22 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Publicar as puntuacións outorgadas a cada persoa deportista no anexo III desta resolución.

Cuarto. Esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia, exporase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte http://deporte.xunta.gal/ e será notificada ás federacións deportivas galegas solicitantes.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse un recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben un recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2022

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

Listaxe de persoas deportistas admitidas

Deportista

Curso 2022/23

Deporte

Praza adxudicada

Nova/renova

1

Corbacho Vidal, Aixa

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

2

Martínez Tilve, Erika

4º ESO

Atletismo

Residente 1

Nova

3

Pereira Rubín, Blanca

2º Bach.

Atletismo

Residente 1

Renova

4

Vallines Fernández, Fernando

2º Bach.

Atletismo

Residente 1

Nova

5

Alfaya Sánchez, Pablo

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

6

Barcala Iglesias, Iziar

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

7

Carulla Kocsis, Nikol

2º Bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

8

Porto Táboas, Basilio

2º Bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

9

Rodríguez Gómez, Iker

4º ESO

Bádminton

Residente 1

Renova

10

Rodríguez Vidal, Adrián

3º ESO

Bádminton

Residente 1

Nova

11

Sanjurjo Rivas, Rodrigo

2º Bach.

Bádminton

Residente 1

Renova

12

Blanco García, Aroa

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

13

Freire González, Nicolás

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

14

Moreno Campo, June

2º Bach.

Judo

Residente 1

Nova

15

Patiño Herrero, Alejandro

2º Bach.

Judo

Residente 1

Nova

16

Pazos Trillo, Lucía

1º Bach.

Judo

Residente 1

Renova

17

Sánchez Rubín, Javier

2º Bach.

Judo

Residente 1

Renova

18

Vázquez Fernández, Irene

3º ESO

Judo

Residente 1

Nova

19

Villamediana Juncal, Leyre

1º Bach.

Judo

Residente 1

Renova

20

Rodríguez Loredo, Eva

2º Bach.

Karate

Residente 1

Renova

21

Soto Fidalgo, Martina

2º Bach.

Karate

Residente 1

Renova

22

Varela Freire, Alejandro

1º Bach.

Karate

Residente 1

Renova

23

Bello Álvarez, Moisés

2º Bach.

Loita

Residente 1

Renova

24

Castro Grediaga, Candela

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

25

Fernández Alonso, Iago

2º Bach.

Loita

Externo 1

Renova

26

Fouzi Laili, Yassine

2º Bach.

Loita

Residente 1

Renova

27

Iemma, Alessandro

2º Bach.

Loita

Residente 1

Renova

28

Medina Mendoza, Leonardo David

3º ESO

Loita

Residente 1

Nova

29

Naveiro Álvarez, Carmen

4º ESO

Loita

Externo 1

Renova

30

Rey Suárez, Noelia

4º ESO

Loita

Residente 1

Nova

31

Silva Lage, Alex

2º Bach.

Loita

Residente 1

Renova

32

Bouzas Pedreira, Alicia

2º Bach.

Natación

Externo 1

Renova

33

Carrón Muiña, Carla

2º Bach.

Natación

Residente 1

Renova

34

Mourenza Rocha, Inés

4º ESO

Natación

Residente 1

Nova

35

Mourenza Rocha, Sofía

4º ESO

Natación

Residente 1

Nova

36

Navarro Losada, Sergi

4º ESO

Natación

Residente 1

Nova

37

Rocha González, Oliver

3º ESO

Natación

Externo 1

Nova

38

Rodríguez Alonso, Julia

2º Bach.

Natación

Residente 1

Renova

39

Suárez Martínez, Diego

3º ESO

Natación

Residente 1

Nova

40

Blanco Laza, Antía

4º ESO

Natación artística

Residente 1

Renova

41

Carballeda Pazó, Paula

3º ESO

Natación artística

Residente 1

Nova

42

Fernández Rodríguez, Iria

4º ESO

Natación artística

Residente 1

Renova

43

Fidalgo García, Blanca

4º ESO

Natación artística

Residente 1

Renova

44

López Castrillo, Helena

3º ESO

Natación artística

Residente 1

Nova

45

Suárez Fernández, Daniela

3º ESO

Natación artística

Externo 1

Nova

46

Bernal Diñeiro, Gael

3º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

47

Blanco Sotelo, Miguel

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

48

Braña Rial, Nicolás

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

49

Cao Herva, Antón

2º Bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

50

Carlés Fontán, Marta

1º Bach.

Piragüismo

Externo 1

Nova

51

Castiñeiras Castro, Marta

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

52

Dorado Zas, Antón

1º Bach

Piragüismo

Residente 1

Renova

53

Fernández Busto, Raúl

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

54

Gago García, Silvia

3º ESO

Piragüismo

Externo 1

Nova

55

Gómez García, Lucas

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

56

López González, Borja

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

57

Martínez Adega, Nicolás

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

58

Moreira García, Natalia

4º ESO

Piragüismo

Externo 1

Renova

59

Novo Romero, Nerea

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

60

Parada Piñeiro, Sofía

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

61

Pérez Pérez, Alejandro

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

Nova

62

Quintás Vázquez, Germán

1º Bach.

Piragüismo

Externo 1

Nova

63

Remigio Besada, Lara

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

Renova

64

Rodríguez Requejo, Alba Mª

2º Bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

65

Tenreiro Suárez, Lucía

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

66

Torrado Mollinedo, Pedro

2º Bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

67

Veiga Pérez, Iker

2º Bach.

Piragüismo

Residente 1

Renova

68

Alfaya Montes, Pablo

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

69

Expósito Díaz, Diego

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

70

Gómez da Cunha, Brais

3º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

71

Varela Muñoz, Valentín

1º Bach.

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

72

Alvedro del Río, Álvaro

4º ESO

Remo

Residente 1

Renova

73

Fernández Covelo, Xiana

4º ESO

Remo

Externo 1

Nova

74

García Valle, Irene

3º ESO

Remo

Residente 1

Nova

75

Gómez Quintero, Álvaro

1º Bach.

Remo

Residente 1

Renova

76

Gutiérrez Dopazo, Xian

3º ESO

Remo

Externo 1

Nova

77

Vázquez Purriños, Emma

2º Bach.

Remo

Residente 1

Renova

78

Boudjenane Liñares, Mateo

1º Bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

79

Dávila Rodríguez, Adrián

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Renova

80

Meilán Irago, Samuel

2º Bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

81

Otero Refigio, Silvia

1º Bach.

Taekwondo

Residente 1

Nova

82

Otero Sousa, Javier

1º Bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

83

Rebón Fedoroba, Ekaterina

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

Nova

84

Salanova Liste, Adrián

2º Bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

85

Troitiño Amoedo, Sergio

2º Bach.

Taekwondo

Residente 1

Renova

86

Alberte Teijeiro, Óscar

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

87

Alen Fernández, Irea

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Nova

88

Campos Tato, Uxía

2º Bach.

Tríatlon

Residente 1

Nova

89

García Picón, Lucas

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

90

Novo Dios, Marta

1º Bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

91

Piñón Pereira, Lucía

1º Bach.

Tríatlon

Residente 1

Renova

92

Sánchez Touza, Candela

4º ESO

Tríatlon

Externo 1

Renova

93

Suárez Couto, Damián

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

Renova

94

Díaz Martínez, Alba

1º Bach.

Vela

Residente 1

Renova

95

Llorens Jorge, Pablo

2º Bach.

Vela

Residente 1

Renova

96

Rodríguez Trillo, Pablo

2º Bach.

Vela

Residente 1

Renova

97

Castaño Garrido, Pedro

4º ESO

Ximnasia

Residente 1

Nova

98

Rodríguez Pérez, Hugo

1º Bach.

Ximnasia

Residente 1

Nova

99

Rodríguez Rodríguez, Saúl

1º Bach.

Ximnasia

Residente 1

Renova

A listaxe é pola máxima puntuación obtida e o tipo de praza sobre a cota de prazas de cada modalidade e especialidade deportiva.

Segundo indica o artigo 12.3: «[...], a persoa beneficiaria disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada».

E no artigo 12.4 di: «As baixas que se produzan unha vez publicada a listaxe definitiva teñen que ser comunicadas inmediatamente e por escrito polo/a interesado/a ao enderezo de correo cgtd@xunta.gal para que poidan ser cubertas».

ANEXO II

Listaxe de solicitudes denegadas

Deportista

Curso 22/23

Deporte

Praza solicitada

Motivo

1

Labella Blanco, Alfonso

1º Bach.

Atletismo

Residente 1

g

2

Martínez García, Aroa

Atletismo

Residente 1

c, g

3

Neira Rodríguez, Marta

2º Bach.

Atletismo

Residente 1

b, f, g

4

Álvarez Álvarez, Xoel

3º ESO

Bádminton

Residente 1

g

5

Dávila Martínez, Nicolás

3º ESO

Bádminton

Residente 1

g

6

Illán Rodríguez, Lía

4º ESO

Bádminton

Residente 1

g

7

Otero Añón, Iker

3º ESO

Bádminton

Residente 1

g

8

Táboas Fernández, Arón

4º ESO

Bádminton

Residente 1

g

9

Baldonero Vila, Candela

3º ESO

Judo

Residente 1

g

10

Carrodeguas Díaz, Bruno

1º Bach.

Judo

Residente 1

g

11

Castro López, Esteban

4º ESO

Judo

Residente 1

g

12

Fernández de la Iglesia, David

1º Bach.

Judo

Residente 1

g

13

García Amado, Esther

1º Bach.

Judo

Residente 1

g

14

Martín Gago, Adrián

2º Bach.

Judo

Residente 1

g

15

Noel Iglesias, Sara

3º ESO

Judo

Residente 1

g

16

Plou Pereira, Desiree

3º ESO

Judo

Residente 1

g

17

Sánchez Taboada, Nuria

2º Bach.

Judo

Residente 1

g

18

Tenreiro Leira, Mario

4º ESO

Judo

Residente 1

g

19

Mazoy Cortiñas, Roque

1º Bach.

Karate

Residente 1

g

20

Álvarez Posada, Xacobe

1º Bach.

Loita

Residente 1

g

21

Mellid Penas, Lía

3º ESO

Loita

Residente 1

g

22

Alonso Vidal, Teo

4º ESO

Natación

Residente 1

g

23

Álvarez Pazos, María

4º ESO

Natación

Residente 1

g

24

Borrazas Rodríguez, Noa

3º ESO

Natación

Residente 1

g

25

Díaz Couce, Rubén

1º Bach.

Natación

Residente 1

g

26

Faro Martínez, Yoel

4º ESO

Natación

Residente 1

g

27

García Castro, Mateo

2º Bach.

Natación

Residente 1

g

28

Martínez Zabala, Sunai

4º ESO

Natación

Residente 1

g

29

Pereiro Rodríguez, Carolina

3º ESO

Natación

Residente 1

g

30

Ramos Pérez, Nicolás Antón

1º Bach.

Natación

Residente 1

g

31

Rodríguez Viéitez, Hugo

3º ESO

Natación

Residente 1

g

32

Tabeira Olascoaga, Tadeo

4º ESO

Natación

Residente 1

g

33

Teijeiro Prado, Xoel

1º Bach.

Natación

Residente 1

g

34

Villarnovo Pazos, Lucía

3º ESO

Natación

Residente 1

g

35

Faro Expósito, Nayeli

3º ESO

Natación artística

Externo 1

g

36

Millán Moya, Ariadna

3º ESO

Natación artística

Externo 1

g

37

Ojea Vázquez, Estela Luisa

4º ESO

Natación artística

Residente 1

g

38

Araújo Rodríguez, Roque Manuel

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

39

Baliñas Villa, Alexandre

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

40

Chao López, Lucas

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

41

Corredoira Fernández, Iris

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

42

Dacosta Fandiño, Sabela

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

43

Devesa Núñez, Juan

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

44

Díaz López, Carlota

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

45

Fernández Docherty, Emily

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

46

Fernández Vázquez, Daniel

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

47

Fonseca Jover, Aida

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

48

Fontán García, Anxela

2º Bach.

Piragüismo

Externo 1

g

49

García Noya, Eva

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

50

Gómez Rodríguez, Alejandro

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

51

González Balea, Marcos

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

52

González Sedes, Bruno

2º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

53

Lodeiro Cabado, Lucía

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

54

López Aguilar, Manuel

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

55

Moscoso Fernández, Daniel

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

56

Niebla Rodríguez, Yeray

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

57

Núñez Ferreiro, Antón

2º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

58

Núñez Moldes, Daniel

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

59

Palmas Iglesias, Lena

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

60

Pérez Cadenas, Hugo

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

61

Pérez Chan, Lorena

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

62

Rey Lapido, Iker

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

63

Rodríguez García, Ainara

3º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

64

Tilve Señoráns, Iria

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

65

Varela Méndez, Diego

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

66

Varela Vales, Marcos

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

67

Villaverde Casal, María

1º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

68

Zas Gómez, Alejandro

2º Bach.

Piragüismo

Residente 1

g

69

Zurita Mollinedo, Jairo

4º ESO

Piragüismo

Residente 1

g

70

Álvarez Vázquez, Efrén

1º Bach.

Piragüismo-S

Residente 1

g

71

Díez Núñez, Sara

2º Bach.

Piragüismo-S

Residente 1

g

72

Gutiérrez Ontiveros, Nerea

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

g

73

Pena Cundíns, Xesús

4º ESO

Piragüismo-S

Residente 1

g

74

Afonso Aspres, Lucía

4º ESO

Remo

Residente 1

c, g

75

Balado Moreira, Helenca

1º Bach.

Remo

Residente 1

c, g

76

Castro Parcero, Antía

4º ESO

Remo

Residente 1

g

77

Couce Filgueira, Aldara

2º Bach.

Remo

Residente 1

g

78

Fariña Fernández, Breogán

1º Bach.

Remo

Externo 1

g

79

Horta Pombo, Millán

4º ESO

Remo

Residente 1

g

80

Lara Calonge, Conrado

3º ESO

Remo

Residente 1

g

81

López Vior, Santiago

3º ESO

Remo

Residente 1

g

82

Méndez Ángel, Laura

2º Bach.

Remo

Residente 1

g

83

Rodríguez Guerreiro, Jacobo

1º Bach.

Remo

Residente 1

g

84

Romero López, Javier

3º ESO

Remo

Residente 1

g

85

Silva Martínez, Nieves del Carmen

1º Bach.

Remo

Residente 1

g

86

Vázquez Paulo, Martín

3º ESO

Remo

Residente 1

g

87

Del Río Carames, Manuel

4º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

88

Franco Martínez, Tomasa

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

89

García Suárez, Helena

1º Bach.

Taekwondo

Residente 1

g

90

Hermelo Rodríguez, Ada

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

91

Salanova Liste, Lucía

3º ESO

Taekwondo

Residente 1

g

92

Bautista Bugarín, Carlos

2º Bach.

Tríatlon

Residente 1

g

93

Bello Rodríguez, Anxo

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

94

Franco Fernández, Sergio

2º Bach.

Tríatlon

Residente 1

g

95

García Valbuena, Antía

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

96

González Pernas, Diego

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

97

Novo Carballeira, Diego

2º Bach.

Tríatlon

Residente 1

g

98

Otero Martínez, Nagore

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

99

Pereira-Borrajo Vayo, Marta

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

100

Rial Sieira, Leo

1º Bach.

Tríatlon

Residente 1

g

101

Riola Delgado, Lucas

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

102

Sánchez Grandal, Samuel

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

103

Serantes Barreiro, Inés

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

104

Souto Andújar, Hugo

4º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

105

Souto Durán, Noa

3º ESO

Tríatlon

Residente 1

g

106

Pereira Lorenzo, Lucía

1º Bach.

Ximnasia

Residente 1

g

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non cumpre os requisitos académicos.

b

Non obtén «apto» na análise médica.

c

Non cumpre as bases da convocatoria.

d

Renuncia á bolsa concedida.

e

Superado o límite de alumnado por curso establecido pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

f

Informe técnico negativo da federación (art. 22.d).

g

Cota de prazas de tecnificación da modalidade cubertas, segundo o artigo 22.5.

ANEXO III

Puntuacións

Mellor resultado
cto. de España

Mellor resultado
cto. galego

Mellor resultado cto. galego sen c. esp. inf.

Deportista

Federación solicitante

Réxime de praza solicitada

Nova/ renova

Total ptos.

Posto

Proba

Ptos.

Posto

Proba

Ptos.

Ind.

Ptos.

Selección Española mod. olímpica

Ptos.

8 primeiros Cto. do Mundo/Cto. de Europa/copas m-e

Ptos.

Selección Española mod. non olímpica

Ptos.

3 primeiros Cto. do Mundo/Cto. de Europa

Ptos.

Preferencia federación

Ptos.

Criterios académicos

Ptos.

Criterio de actitude

Observacións/ pendente de:

Pereira Rubín, Blanca

Atletismo

Residente 1

Renova

44,00

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

11

4

8,5

9

5,0

2

Yallines Fernández, Fernando

Atletismo

Residente 1

Nova

31,50

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

1

10,0

6,4

4,0

-

Corbacho Vidal, Aixa

Atletismo

Residente 1

Nova

28,50

6

Ind.

8,0

2

Ind.

6,5

3

9,0

9,9

5,0

-

Neira Rodríguez, Marta

Atletismo

Residente 1

Renova

24,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

6.

5,8

2

Informe específico non apto; informe federativo negativo (art. 22.1.e)

Martínez Tilve, Erika

Atletismo

Residente 1

Nova

24,50

-

4

Ind.

5,0

2*

19,5

5,2

-

* Aplicación artigo 22.1.e) da resolución

Labella Blanco, Alfonso

Atletismo

Residente 1

Nova

15,50

10

Ind.

4,0

1

Ind.

7,5

5.

6,9

4,0

-

Martínez García, Aroa

Atletismo

Residente 1

Nova

0,00

-

-

-

Non cumpre as bases da resolución. on existe a súa especialidade

Porto Táboas, Basilio

Bádminton

Residente 1

Renova

41,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

Cto. Europa

2,0

3

9,0

7,7

4,0

2

Carulla Kocsis, Nikol

Bádminton

Residente 1

Renova

40,00

1

Ind.

15,0

Cto. Europa

6,0

Cto. Europa

2,0

1

10,0

8,1

5,0

2

Sanjurjo Rivas, Rodrigo

Bádminton

Residente 1

Renova

39,50

3

Ind.

11,0

3

Ind.

5,5

Cto. Europa

6,0

Cto. Europa

2,0

2

9,5

6,2

4,0

1,5

Barcala Iglesias, Iziar

Bádminton

Residente 1

Nova

36,00

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

Copa Europa

4,0

4

8,5

8,3

5,0

-

Rodríguez Vidal, Adrián

Bádminton

Residente 1

Nova

30,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

5

8,0

6,1

4,0

-

Rodríguez Gómez, Iker

Bádminton

Residente 1

Renova

26,00

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

6

7,5

6.

2

Alfaya Sánchez, Pablo

Bádminton

Residente 1

Renova

20,50

9

Dob.

2,5

2

Ind.

6,5

7

7,0

7,8

4,0

0,5

Otero Añón, Iker

Bádminton

Residente 1

Nova

14,00

5

Dob.

4,5

3

Ind.

5,5

9.

6,8

4,0

-

Illán Rodríguez, Lía

Bádminton

Residente 1

Nova

13,00

9

Dob.

2,5

3

Ind.

5,5

10.

10

5,0

-

Álvarez Álvarez, Xoel

Bádminton

Residente 1

Nova

12,00

9

Dob.

2,5

3

Ind.

5,5

8.

6,8

4,0

-

Táboas Fernández, Arón

Bádminton

Residente 1

Nova

12,00

9

Dob.

2,5

5

Ind.

4,5

11.

8,9

5,0

-

Dávila Martínez, Nicolás

Bádminton

Residente 1

Nova

7,30

-

2

Dob.

3,3

12.

7,1

4,0

-

Pazos Trillo, Lucía

Judo

Residente 1

Renova

39,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

Copa Europa

4,0

1

10,0

9,3

5,0

2

Freire González, Nicolás

Judo

Residente 1

Nova

35,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

3

9,0

6,5

4,0

-

Moreno Campo, June

Judo

Residente 1

Nova

34,00

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

8

6,5

8,6

5,0

-

Villamediana Juncal, Leyre

Judo

Residente 1

Renova

34,00

7

Ind.

7,0

2

Ind.

6,5

Copa Europa

4,0

2

9,5

8,6

5,0

2

Vázquez Fernández, Irene

Judo

Residente 1

Nova

33,00

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

4

8,5

7,9

4,0

-

Patiño Herrero, Alejandro

Judo

Residente 1

Nova

27,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

7

7,0

6.

-

Blanco García, Aroa

Judo

Residente 1

Nova

27,50

7

Ind.

7,0

1

Ind.

7,5

5

8,0

9,4

5,0

-

Sánchez Rubín, Javier

Judo

Residente 1

Renova

23,50

-

3

Ind.

5,5

Copa Europa

4,0

6

7,5

9

5,0

1,5

García Amado, Esther

Judo

Residente 1

Renova

12,50

-

3

Ind.

5,5

9.

8,5

5,0

2

Baldonero Vila, Candela

Judo

Residente 1

Nova

11,50

-

1

Ind.

7,5

13.

7

4,0

-

Plou Pereira, Desiree

Judo

Residente 1

Nova

11,50

-

1

Ind.

7,5

14.

6,5

4,0

-

Fernández de la Iglesia, David

Judo

Residente 1

Renova

11,00

-

3

Ind.

5,5

10.

8

4,0

1,5

Noel Iglesias, Sara

Judo

Residente 1

Nova

10,50

-

2

Ind.

6,5

15.

7,4

4,0

-

Tenreiro Leira, Mario

Judo

Residente 1

Nova

10,50

-

2

Ind.

6,5

12.

6,4

4,0

-

Martín Gago, Adrián

Judo

Residente 1

Nova

9,50

-

3

Ind.

5,5

16.

7,7

4,0

-

Sánchez Taboada, Nuria

Judo

Residente 1

Nova

9,50

-

3

Ind.

5,5

17.

7,1

4,0

-

Castro López, Esteban

Judo

Residente 1

Nova

7,50

-

1

Ind.

7,5

11.

5,7.

-

Carrodeguas Díaz, Bruno

Judo

Residente 1

Nova

4,00

-

9

Ind.

0,0

18.

7,6

4,0

-

Rodríguez Loredo, Eva

Karate

Residente 1

Renova

35,00

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

2

9,5

9,4

5,0

2

Soto Fidalgo, Martina

Karate

Residente 1

Renova

34,00

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

1

10,0

7,9

4,0

1,5

Varela Freire, Alejandro

Karate

Residente 1

Renova

23,50

-

1

Ind.

7,5

3

9,0

9,1

5,0

2

Mazoy Cortiñas, Roque

Karate

Residente 1

Nova

11,50

-

1

Ind.

7,5

4.

6,8

4,0

-

Fernández Alonso, Iago

Loita

Externo 1

Renova

34,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

1

10,0

7,5

4,0

2

Fouzi Laili, Yassine

Loita

Residente 1

Renova

31,50

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

3

9,0

6,8

4,0

2

Castro Grediaga, Candela

Loita

Residente 1

Nova

30,00

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

4

8,5

7

4,0

-

Rey Suárez, Noelia

Loita

Residente 1

Nova

29,50

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

5

8,0

8

4,0

-

Naveiro Álvarez, Carmen

Loita

Externo 1

Renova

28,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

10.

7,8

4,0

2

Bello Álvarez, Moisés

Loita

Residente 1

Renova

26,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Xoves promesas 1º

8.

6

4,0

0

Silva Lage, Alex

Loita

Residente 1

Renova

26,50

3

Ind.

11,0

2

Ind.

6,5

Xoves promesas 6º

6

7,5

5,4.

1,5

Iemma, Alessandro

Loita

Residente 1

Renova

25,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

9.

6,5

4,0

1

* Non ten nacionalidade española

Medina Mendoza, Leonardo David

Loita

Residente 1

Nova

24,00

7

Ind.

7,0

1

Ind.

7,5

2

9,5

-

* Non ten nacionalidade española

Mellid Penas, Lía

Loita

Residente 1

Nova

23,50

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

7

7,0

5,3.

-

Álvarez Posada, Xacobe

Loita

Residente 1

Nova

17,50

3

Ind.

11,0

2

Ind.

6,5

11.

5,6.

-

Carrón Muíña, Carla

Natación

Residente 1

Renova

44,00

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Mundo

7,0

Cto. Mundo

2,0

7*

10,0

5,7

2,0

0,5

* Aplicación artigo 22.1.e) da resolución

Suárez Martínez, Diego

Natación

Residente 1

Nova

35,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

3

9,0

8

4,0

-

Navarro Losada, Sergi

Natación

Residente 1

Nova

35,00

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

2

9,5

9,5

5,0

-

Rodríguez Alonso, Julia

Natación

Residente 1

Renova

33,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

4

8,5

7,2

4,0

0,5

Mourenza Rocha, Inés

Natación

Residente 1

Nova

33,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

5

8,0

8,1

5,0

-

Mourenza Rocha, Sofía

Natación

Residente 1

Nova

33,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

1

10,0

8,6

5,0

-

Borrazas Rodríguez, Noa

Natación

Residente 1

Nova

31,00

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

6

7,5

8,4

5,0

-

Villarnovo Pazos, Lucía

Natación

Residente 1

Nova

25,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

15.

8,6

5,0

-

García Castro, Mateo

Natación

Residente 1

Nova

24,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

11.

6

4,0

-

Bouzas Pedreira, Alicia

Natación

Externo 1

Renova

24,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

8.

6,7

4,0

2

Faro Martínez, Yoel

Natación

Residente 1

Nova

22,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

16.

6,9

4,0

-

Rocha González, Oliver

Natación

Externo 1

Nova

22,50

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

9.

9

5,0

-

Teijeiro Prado, Xoel

Natación

Residente 1

Nova

22,50

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

12.

8,7

5,0

-

Ramos Pérez, Nicolás Antón

Natación

Residente 1

Nova

22,50

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

14.

8,1

5,0

-

Alonso Vidal, Teo

Natación

Residente 1

Nova

21,50

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

13.

10

5,0

-

Pereiro Rodríguez, Carolina

Natación

Residente 1

Nova

19,50

6

Ind.

8,0

1

Ind.

7,5

18.

6,4

4,0

-

Álvarez Pazos, María

Natación

Residente 1

Nova

19,50

7

Ind.

7,0

1

Ind.

7,5

10.

8,8

5,0

-

Tabeira Olascoaga, Tadeo

Natación

Residente 1

Nova

16,50

9

Ind.

5,0

1

Ind.

7,5

17.

7,1

4,0

-

Díaz Couce, Rubén

Natación

Residente 1

Nova

12,50

32

Ind.

0,0

1

Ind.

7,5

19.

9,7

5,0

-

Rodríguez Viéitez, Hugo

Natación

Residente 1

Nova

10,50

18

Ind.

0,0

2

Ind.

6,5

20.

6,3

4,0

-

Martínez Zabala, Sunai

Natación

Residente 1

Nova

10,50

-

3

Ind.

5,5

21.

9,6

5,0

-

López Castrillo, Helena

Natación artística

Residente 1

Nova

35,00

1

Ind.

15,0

2

Ind.

6,5

4

8,5

9,7

5,0

-

Suárez Fernández, Daniela

Natación artística

Externo 1

Nova

31,50

14

Ind.

0,0

1

Ind.

7,5

Cto. Mundo

7,0

Cto. Mundo

2,0

6.*

10,0

9,1

5,0

-

* Aplicación artigo 22.1.e) da resolución

Fernández Rodríguez, Iria

Natación artística

Residente 1

Renova

29,00

8

Ind.

6,0

1

Ind.

7,5

3

9,0

9,8

5,0

1,5

Fidalgo García, Blanca

Natación artística

Residente 1

Renova

26,50

2

Ind.

13,0

2

Ind.

6,5

7.

10

5,0

2

Blanco Laza, Antía

Natación artística

Residente 1

Renova

26,50

8

Ind.

6,0

3

Ind.

5,5

1

10,0

7,9

4,0

1

Carballeda Pazó, Paula

Natación artística

Residente 1

Nova

22,75

2

Dob.

6,5

2

Dob.

3,3

5

8,0

9,1

5,0

-

Faro Expósito, Nayeli

Natación artística

Externo 1

Nova

20,00

28

Ind.

0,0

2

Ind.

6,5

2

9,5

7,6

4,0

-

Ojea Vázquez, Estela Luisa

Natación artística

Residente 1

Renova

12,25

8

Oct.

0,8

5

Ind.

4,5

8.

9

5,0

2

Millán Moya, Ariadna

Natación artística

Externo 1

Nova

5,69

14

Ind.

0,0

0,7

9.

9,9

5,0

-

García Martínez, Iago

Piragüismo

Residente 1

Nova

34,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

Cto. Europa

2,0

34.

7

4,0

-

Renuncia á praza

Torrado Mollinedo, Pedro

Piragüismo

Residente 1

Renova

34,00

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Mundo

3,0

16

2,5

7

4,0

2

Rodríguez Requejo, Alba Mª

Piragüismo

Residente 1

Renova

33,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Mundo

3,0

17

2,0

8

4,0

2

Blanco Sotelo, Miguel

Piragüismo

Residente 1

Renova

33,50

1

Ind.

15,0

2

Ind.

6,5

11

5,0

9

5,0

2

Remigio Besada, Lara

Piragüismo

Residente 1

Renova

32,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

15

3,0

9

5,0

2

Novo Romero, Nerea

Piragüismo

Residente 1

Nova

32,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

5

8,0

1sus

2,0

-

Castiñeiras Castro, Marta

Piragüismo

Residente 1

Nova

32,00

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

10

5,5

8

4,0

-

Cao Herva, Antón

Piragüismo

Residente 1

Renova

31,50

5

Ind.

9,0

4

Ind.

5,0

Cto. Europa

6,0

12

4,5

9

5,0

2

Parada Piñeiro, Sofía

Piragüismo

Residente 1

Nova

31,00

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

14

3,5

9

5,0

-

Braña Rial, Nicolás

Piragüismo

Residente 1

Renova

31,00

1

Ind.

15,0

2

Ind.

6,5

13

4,0

8

4,0

1,5

Pérez Pérez, Alejandro

Piragüismo

Residente 1

Nova

31,00

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

8

6,5

6

4,0

-

Veiga Pérez, Iker

Piragüismo

Residente 1

Renova

31,00

3

Ind.

11,0

2

Ind.

6,5

6

7,5

7

4,0

2

Tenreiro Suárez, Lucía

Piragüismo

Residente 1

Renova

30,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

7

7,0

5

2,0

1

Dorado Zas, Antón

Piragüismo

Residente 1

Renova

30,50

3

Ind.

11,0

2

Ind.

6,5

9

6,0

9

5,0

2

Gómez García, Lucas

Piragüismo

Residente 1

Nova

30,00

3

Ind.

11,0

3

Ind.

5,5

4

8,5

9

5,0

-

López González, Borja

Piragüismo

Residente 1

Renova

29,25

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

3

9,0

6

4,0

-0,25

Fernández Busto, Raúl

Piragüismo

Residente 1

Nova

29,00

3

Ind.

11,0

6

Ind.

4,0

1

10,0

7

4,0

-

Chao López, Lucas

Piragüismo

Residente 1

Nova

28,50

5

Ind.

9,0

4

Ind.

5,0

2

9,5

9

5,0

-

López González, Martín

Piragüismo

Residente 1

Renova

27,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

Cto. Mundo

3,0

35.

6

4,0

-

Renuncia á praza

Gayol Santamarina, Nicolás

Piragüismo

Residente 1

Renova

25,25

7

Ind.

7,0

2

Ind.

6,5

Cto. Europa

6,0

36.

8

4,0

1,75

Renuncia á praza

Moreira García, Natalia

Piragüismo

Externo 1

Renova

24,50

3

Ind.

11,0

1

Ind.

7,5

20.

7

4,0

2

Allegue Pena, Óscar Juan

Piragüismo

Residente 1

Renova

23,50

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

37.

7

4,0

2

Renuncia á praza

Bernal Diñeiro, Gael

Piragüismo

Residente 1

Nova

22,50

2

Ind.

13,0

3

Ind.

5,5

21.

6

4,0

-

González Balea, Marcos

Piragüismo

Residente 1

Nova

20,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

25.

2 sus

-

Zurita Mollinedo, Jairo

Piragüismo

Residente 1

Nova

20,50

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

26.

6

4,0

-

Carlés Fontán, Marta

Piragüismo

Externo 1

Nova

20,50

4

Ind.

10,0

3

Ind.

5,5

19.

9

5,0

-

Corredoira Fernández, Iris

Piragüismo

Residente 1

Nova

20,50

4

Ind.

10,0

3

Ind.

5,5

18.

9

5,0

-

Quintás Vázquez, Germán

Piragüismo

Externo 1

Nova

20,50

4

Ind.

10,0

3

Ind.

5,5

23.

9

5,0

-

Gago García, Silvia

Piragüismo

Residente 1

Nova

19,50

5

Ind.

9,0

3

Ind.

5,5

24.

9

5,0

-

Villaverde Casal, María

Piragüismo

Residente 1

Nova

19,00

5

Ind.

9,0

4

Ind.

5,0

59.

9

5,0

-

Devesa Fernández, Víctor

Piragüismo

Residente 1

Renova

18,75

2

Ind.

13,0

10

Ind.

0,0

38.

7

4,0

1,75

Renuncia á praza

Gómez Rodríguez, Alejandro

Piragüismo

Residente 1

Nova

18,50

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

27.

5

2,0

-

Baliñas Villa, Alexandre

Piragüismo

Residente 1

Nova

18,50

6

Ind.

8,0

2

Ind.

6,5

28.

6

4,0

-

Pérez Chan, Lorena

Piragüismo

Residente 1

Nova

18,00

2

Dob.

6,5

2

Ind.

6,5

29.

9

5,0

-

Núñez Ferreiro, Antón

Piragüismo

Residente 1

Nova

17,50

4

Ind.

10,0

3

Ind.

5,5

30.

5

2,0

-

Palmas Iglesias, Lena

Piragüismo

Residente 1

Nova

17,00

6

Ind.

8,0

4

Ind.

5,0

33.

8

4,0

-

Araújo Rodríguez, Roque Manuel

Piragüismo

Residente 1

Nova

17,00

7

Ind.

7,0

4

Ind.

5,0

31.

9

5,0

-

García Noya, Eva

Piragüismo

Residente 1

Nova

17,00

1

Dob.

7,5

5

Ind.

4,5

32.

9

5,0

-

Martínez Adega, Nicolás

Piragüismo

Residente 1

Renova

17,00

no mín. part

no mín.part

22*

10,0

9

5,0

2

* Aplicación artigo 22.1.e) da resolución

Fernández Docherty, Emily

Piragüismo

Residente 1

Nova

16,75

6

Ind.

8,0

1

Dob.

3,8

39.

9

5,0

-

Fonseca Jover, Aida

Piragüismo

Residente 1

Nova

16,50

8

Ind.

6,0

3

Ind.

5,5

41.

9

5,0

-

Tilve Señoráns, Iria

Piragüismo

Residente 1

Nova

16,50

7

Ind.

7,0

5

Ind.

4,5

40.

9

5,0

-

Fontán García, Anxela

Piragüismo

Externo 1

Nova

15,50

8

Ind.

6,0

3

Ind.

5,5

42.

7

4,0

-

Rey Lapido, Iker

Piragüismo

Residente 1

Nova

15,00

2

Ind.

13,0

7

Ind.

0,0

43.

5

2,0

-

Varela Vales, Marcos

Piragüismo

Residente 1

Nova

15,00

3

Dob.

5,5

3

Ind.

5,5

45.

7

4,0

-

Varela Méndez, Diego

Piragüismo

Residente 1

Nova

15,00

8

Ind.

6,0

4

Ind.

5,0

44.

6

4,0

-

Rodríguez García, Ainara

Piragüismo

Residente 1

Nova

14,50

4

Dob.

5,0

5

Ind.

4,5

46.

9

5,0

-

Niebla Rodríguez, Yeray

Piragüismo

Residente 1

Nova

13,50

10

Ind.

4,0

5

Ind.

4,5

47.

9

5,0

-

López Aguilar, Manuel

Piragüismo

Residente 1

Nova

13,00

6

Ind.

8,0

0,0

48.

9

5,0

-

González Sedes, Bruno

Piragüismo

Residente 1

Nova

12,50

10

Ind.

4,0

5

Ind.

4,5

49.

8

4,0

-

Lodeiro Cabado, Lucía

Piragüismo

Residente 1

Nova

12,50

8

Dob.

3,0

5

Ind.

4,5

50.

9

5,0

-

Zas Gómez, Alejandro

Piragüismo

Residente 1

Nova

12,00

9

Dob.

2,5

3

Ind.

5,5

51.

6

4,0

-

Pérez Cadenas, Hugo

Piragüismo

Residente 1

Nova

7,88

6

Cua.

2,0

1

Cua.

1,9

52.

6

4,0

-

Devesa Núñez, Juan

Piragüismo

Residente 1

Nova

7,75

1

Cua.

3,8

7

Ind.

0,0

53.

7

4,0

-

Moscoso Fernández, Daniel

Piragüismo

Residente 1

Nova

7,75

1

Cua.

3,8

7

Ind.

0,0

54.

6

4,0

-

Fernández Vázquez, Daniel

Piragüismo

Residente 1

Nova

6,75

7

Cua.

1,8

11

Ind.

0,0

55.

9

5,0

-

Díaz López, Carlota

Piragüismo

Residente 1

Nova

5,00

15

Ind.

0,0

10

Ind.

0,0

56.

9

5,0

-

Núñez Moldes, Daniel

Piragüismo

Residente 1

Nova

5,00

15

Ind.

0,0

14

Ind.

0,0

57.

9

5,0

-

Dacosta Fandiño, Sabela

Piragüismo

Residente 1

Nova

2,00

15

Ind.

0,0

9

Ind.

0,0

58.

5

2,0

-

Varela Muñoz, Valentín

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

38,00

4

Ind.

10,0

1

Ind.

7,5

1*

20,0

5,7.

0,5

* Aplicación artigo 22.1.e) da resolución

Alfaya Montes, Pablo

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

34,00

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

2

9,5

7

4,0

-

Gómez da Cunha, Brais

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

32,50

2

Ind.

13,0

2

Ind.

6,5

3

9,0

6,8

4,0

-

Expósito Díaz, Diego

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

29,00

5

Ind.

9,0

2

Ind.

6,5

4

8,5

9,8

5,0

-

Álvarez Vázquez, Efrén

Piragüismo-S

Residente 1

Renova

13,50

18

Ind.

0,0

2

Ind.

6,5

5.

8,3

5,0

2

Gutiérrez Ontiveros, Nerea

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

10,50

16

Ind.

0,0

2

Ind.

6,5

6.

7

4,0

-

Pena Cundíns, Xesús

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

9,00

26

Ind.

0,0

4

Ind.

5,0

7.

7,6

4,0

-

Díez Núñez, Sara

Piragüismo-S

Residente 1

Nova

4,00

16

Ind.

0,0

8.

6,9

4,0

-

Gómez Quintero, Álvaro

Remo

Residente 1

Renova

41,75

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

Cto. Europa

2,0

2

9,5

6,2

4,0

-0,25

García Valle, Irene

Remo

Residente 1

Nova

37,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

1

10,0

9,2

5,0

-

Vázquez Purriños, Emma

Remo

Residente 1

Renova

37,00

7

Ind.

7,0

3

Ind.

5,5

Cto. Mundo

7,0

Cto. Mundo

2,0

4

8,5

9,5

5,0

2

Alvedro del Río, Álvaro

Remo

Residente 1

Renova

34,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Copa Europa

4,0

3

9,0

5,6

0,0

-1

Silva Martínez, Nieves del Carmen

Remo

Residente 1

Renova

33,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Copa Europa

4,0

Copa Europa

1,0

5

7,2

4,0

2

Couce Filgueira, Aldara

Remo

Residente 1

Nova

19,50

6

Ind.

8,0

2

Ind.

6,5

15

9

5,0

-

Rodríguez Guerreiro, Jacobo

Remo

Residente 1

Renova

17,00

5

Ind.

9,0

3

Ind.

5,5

13

6

4,0

-1,5

Horta Pombo, Millán

Remo

Residente 1

Nova

16,50

1

Dob.

7,5

4

Ind.

5,0

7

7

4,0

-

Lara Calonge, Conrado

Remo

Residente 1

Nova

14,00

2

Dob.

6,5

1

Ind.

7,5

18

5,3.

-

Gutiérrez Dopazo, Xián

Remo

Residente 1

Nova

14,00

6

Dob.

4,0

4

Ind.

5,0

9

9,2

5,0

-

Fernández Covelo, Xiana

Remo

Residente 1

Nova

12,30

5

Dob.

4,5

1

Dob.

3,8

8

6,3

4,0

-

Castro Parcero, Antía

Remo

Residente 1

Renova

12,00

5

Dob.

4,5

3

Ind.

5,5

12

6,4.

2

Fariña Fernández, Breogán

Remo

Externo 1

Nova

10,50

10

Ind.

4,0

2

Ind.

6,5

19

5.

-

Méndez Ángel, Laura

Remo

Residente 1

Nova

10,30

9

Dob.

2,5

1

Dob.

3,8

16

7,8

4,0

-

Romero López, Javier

Remo

Residente 1

Nova

10,30

8

Dob.

3,0

2

Dob.

3,3

6

6,8

4,0

-

Vázquez Paulo, Martín

Remo

Residente 1

Nova

8,80

3

Dob.

5,5

2

Dob.

3,3

10

5.

-

López Vior, Santiago

Remo

Residente 1

Nova

6,50

-

4

Dob.

2,5

17

6,8

4,0

-

Balado Moreira, Helenca

Remo

Residente 1

Nova

4,00

-

-

14

7,4

4,0

-

Non cumpre as bases da resolución. Non existe a súa especialidade. Resultados en bateis

Afonso Aspres, Lucía

Remo

Residente 1

Nova

0,00

-

-

11

5.

-

Non cumpre as bases da resolución. Non existe a súa especialidade. Resultados en bateis

Troitiño Amoedo, Sergio

Taekwondo

Residente 1

Renova

46,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

Cto. Europa

2,0

1

10,0

6,2

4,0

2

Salanova Liste, Adrián

Taekwondo

Residente 1

Renova

46,00

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Mundo

7,0

2

9,5

8,2

5,0

2

Otero Sousa, Javier

Taekwondo

Residente 1

Renova

45,00

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

Cto. Europa

2,0

4

8,5

7,3

4,0

2

Dávila Rodríguez, Adrián

Taekwondo

Residente 1

Renova

40,50

3

Ind.

11,0

2

Ind.

6,5

6*

17,5

7

4,0

1,5

* Aplicación artigo 22.1.e) da resolución

Meilán Irago, Samuel

Taekwondo

Residente 1

Renova

36,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

3

9,0

7,9

4,0

1

Rebón Fedoroba, Ekaterina

Taekwondo

Residente 1

Nova

34,50

1

Ind.

15,0

1

Ind.

7,5

7

7,0

9,3

5,0

-

Boudjenane Liñares, Mateo

Taekwondo

Residente 1

Renova

32,00

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

5

8,0

5,6.

1,5

Otero Refigio, Silvia

Taekwondo

Residente 1

Nova

31,00

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

8

6,5

6,3

4,0

-

García Suárez, Helena

Taekwondo

Residente 1

Nova

30,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

9.

7,4

4,0

-

Salanova Liste, Lucía

Taekwondo

Residente 1

Nova

25,50

1

Ind.

15,0

2

Ind.

6,5

10.

7,2

4,0

-

Franco Martínez, Tomasa

Taekwondo

Residente 1

Nova

25,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

11.

8,2

5,0

-

Hermelo Rodríguez, Ada

Taekwondo

Residente 1

Nova

20,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

12.

6.

-

Del Río Caramés, Manuel

Taekwondo

Residente 1

Nova

10,50

2

Ind.

6,5

13.

7,1

4,0

-

Novo Dios, Marta

Tríatlon

Residente 1

Renova

35,50

3

Ind.

11,0

2

Ind.

6,5

Copa Europa

4,0

28

6

7,5

8,2

5,0

1,5

Piñón Pereira, Lucía

Tríatlon

Residente 1

Renova

34,00

6

Ind.

8,0

1

Ind.

7,5

Copa Europa

4,0

18

5

8,0

8,2

5,0

1,5

García Picón, Lucas

Tríatlon

Residente 1

Renova

28,50

3

Ind.

11,0

2

Ind.

6,5

7

7,0

7,6

4,0

0

Suárez Couto, Damián

Tríatlon

Residente 1

Renova

24,00

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

8.

6,8

4,0

-0,5

Alberte Teijeiro, Óscar

Tríatlon

Residente 1

Nova

23,00

1

18,0

10.

8,2

5,0

-

Campos Tato, Uxía

Tríatlon

Residente 1

Nova

23,00

5*

Ind.

4,5

3

Ind.

5,5

3

9,0

6,6

4,0

* Cto. esp. áquatlon

Alen Fernández, Irea

Tríatlon

Residente 1

Nova

23,00

6*

Ind.

4,0

4

Ind.

5,0

1

10,0

7,5

4,0

-

* Cto. esp. áquatlon

Pereira-Borrajo Vayo, Marta

Tríatlon

Residente 1

Nova

22,00

-

-

1

18,0

7,3

4,0

-

Souto Durán, Noa

Tríatlon

Residente 1

Nova

21,00

2

16,0

9,6

5,0

-

Sánchez Touza, Candela

Tríatlon

Externo 1

Renova

21,00

10*

Ind.

2,0

1

Ind.

7,5

2

9,5

6,4.

2

* Cto. esp. áquatlon

Souto Andújar, Hugo

Tríatlon

Residente 1

Nova

19,50

5*

Ind.

4,5

2

Ind.

6,5

4

8,5

5.

-

* Cto. esp. dúatlon

Riola Delgado, Lucas

Tríatlon

Residente 1

Nova

13,50

4*

Ind.

5,0

5

Ind.

4,5

6,1

4,0

-

* Cto. esp. áquatlon

González Pernas, Diego

Tríatlon

Residente 1

Nova

13,00

6*

Ind.

4,0

4

Ind.

5,0

6,6

4,0

-

* Cto. esp. áquatlon

Bautista Bugarín, Carlos

Tríatlon

Residente 1

Nova

13,00

11*

Ind.

1,5

2

Ind.

6,5

8,1

5,0

-

* Cto. esp. áquatlon

Bello Rodríguez, Anxo

Tríatlon

Residente 1

Nova

10,75

7*

Ind.

3,5

2*

Ind.

3,3

9.

6,9

4,0

-

* Cto. esp. dúatlon

Novo Carballeira, Diego

Tríatlon

Residente 1

Nova

10,00

18

Ind.

0,0

4

Ind.

5,0

8,1

5,0

-

* Cto. esp. dúatlon

Serantes Barreiro, Inés

Tríatlon

Residente 1

Nova

9,50

14

Ind.

0,0

3

Ind.

5,5

8

4,0

-

* Cto. esp. áquatlon

Sánchez Grandal, Samuel

Tríatlon

Residente 1

Nova

5,75

7*

Ind.

3,5

5*

Ind.

2,3

6,3.

-

* Cto. esp. áquatlon

García Valbuena, Antía

Tríatlon

Residente 1

Nova

5,00

130

Ind.

20

Ind.

0,0

8,3

5,0

-

* Cto. esp. dúatlon

Rial Sieira, Leo

Tríatlon

Residente 1

Nova

4,00

-

-

-

7,6

4,0

-

Franco Fernández, Sergio

Tríatlon

Residente 1

Nova

4,00

-

13

Ind.

0,0

7,4

4,0

-

Otero Martínez, Nagore

Tríatlon

Residente 1

Nova

4,00

126

Ind.

14

Ind.

0,0

6,6

4,0

-

Díaz Martínez, Alba

Vela

Residente 1

Renova

37,50

5

Ind.

9,0

2

Ind.

6,5

Cto. Europa

6,0

3

9,0

8,6

5,0

2

Llorens Jorge, Pablo

Vela

Residente 1

Renova

31,50

4

Ind.

10,0

2

Ind.

6,5

1

10,0

6,7

4,0

1

Rodríguez Trillo, Pablo

Vela

Residente 1

Renova

30,50

4

Ind.

10,0

2

Ind.

6,5

2

9,5

6,7

4,0

0,5

Rodríguez Rodríguez, Saúl

Ximnasia

Residente 1

Renova

38,50

5

Ind.

9,0

1

Ind.

7,5

Cto. Europa

6,0

1

10,0

6,6

4,0

2

Rodríguez Pérez, Hugo

Ximnasia

Residente 1

Nova

33,00

2

Ind.

13,0

2

Ind.

6,5

2

9,5

6,6

4,0

-

Castaño Garrido, Pedro

Ximnasia

Residente 1

Nova

20,50

2

Ind.

13,0

1

Ind.

7,5

4

5,4

-

-

Pereira Lorenzo, Lucía

Ximnasia

Residente 1

Nova

17,00

-

-

Cto. Mundo

3,0

Non

0,0

3

9,0

9

5,0

-