Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2022 Páx. 52998

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2022 pola que se outorgan as prazas para o grupo de rendemento ao abeiro da Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

Antecedentes:

Primeiro. No Diario Oficial de Galicia número 148, do 4 de agosto, publicouse a Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e estableceuse no seu artigo 5 un prazo límite de presentación das solicitudes dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.

Segundo. Unha vez que todas as federacións obxecto desta convocatoria presentaron as solicitudes correspondentes, o 2 de setembro de 2022 a comisión de selección comunícalles ás federacións solicitantes a listaxe provisional de avaliación de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda, presentadas ao abeiro da mencionada resolución de convocatoria, para a formulación de alegacións, emendar erros ou achegar documentación.

Terceiro. Na data do 5 de setembro de 2022, a comisión de selección eleva o informe-proposta de valoración á Secretaría Xeral para o Deporte. Con base neste informe, a Secretaría Xeral para o Deporte emite a proposta de resolución definitiva tendo en conta que non figuran no procedemento nin son tidos en conta na resolución otros feitos nin outras alegacións ou probas que as aducidas polos interesados.

Fundamentos xurídicos:

– Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

– Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

– Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

– Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

Acreditadas as actuacións levadas a cabo pola comisión de selección a que se refire o artigo 10 da Orde do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, tendo en conta a proposta da Secretaría Xeral para o Deporte, logo do estudo detallado das solicitudes formuladas comprobando a concorrencia dos requisitos requiridos, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

RESOLVO:

Primeiro. Outorgarlles as prazas para o uso das instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva ás persoas deportistas que se recollen no anexo I desta resolución, ordenadas alfabeticamente, unha vez aplicados os criterios establecidos nos artigos 18, 19, 21 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Segundo. Denegar as solicitudes que se recollen no anexo II desta resolución, ordenadas alfabeticamente, por non obteren a condición de beneficiario con base no establecido nos artigos 18, 19, 21 e 23 das bases reguladoras do procedemento.

Terceiro. Publicar as puntuacións outorgadas ás persoas solicitantes no anexo III desta resolución.

Cuarto. Esta resolución publicarase no Diario Oficial de Galicia, exporase na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte http://deporte.xunta.gal/ e será notificada ás federacións deportivas galegas solicitantes.

Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela pode interporse un recurso potestativo de reposición perante a persoa titular da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 125 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigo 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2022

Diego Calvo Pouso
Vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia,
Xustiza e Deportes

ANEXO I

Listaxe de persoas deportistas admitidas

Bolsas de residente 2:

Deportista

Federación

Praza adxudicada

Nova/renova

1

Castro Santos, Natalia

Tríatlon

Residente 2

Renova

2

Cerdanas González, Ana

Natación

Residente 2

Renova

3

Domínguez Martín, Diego

Piragüismo

Residente 2

Renova

4

Domínguez Martín, Noel

Piragüismo

Residente 2

Renova

5

Feijoo Pérez, Lara

Piragüismo

Residente 2

Renova

6

Fernández Enríquez, Ignacio

Bádminton

Residente 2

Renova

7

Fontán Señoráns, Manuel

Piragüismo

Residente 2

Renova

8

Horta Pombo, Caetano

Remo

Residente 2

Renova

9

Ínsua Iglesias, Noelia

Judo

Residente 2

Renova

10

Rodríguez García, Lucía

Bádminton

Residente 2

Renova

11

Rodríguez Muñoz, Melania

Ximnasia

Residente 2

Renova

12

Vázquez Fernández, Laura

Judo

Residente 2

Renova

Segundo indica o artigo 12.3: «[...], o beneficiario disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; trascorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada».

E no artigo 12.4 di: «As baixas que se produzan unha vez publicada a listaxe definitiva teñen que ser comunicadas inmediatamente e por escrito polo/a interesado/a ao enderezo de correo cgtd@xunta.gal para que poidan ser cubertas».

Bolsas de externo 2:

Deportista

Federación

Praza adxudicada

Nova/renova

1

Barreiro Hermelo, David

Piragüismo

Externo 2

Renova

2

Baustista García, Fernando David

Piragüismo

Externo 2

Renova

3

Bekbol Onggarov

Loita

Externo 2

Nova

4

Bello Álvarez, Saúl

Loita

Externo 2

Nova

5

Braña Barreiros, Alejandra

Ximnasia

Externo 2

Renova

6

Brea González, Santiago

Ximnasia

Externo 2

Nova

7

Cernadas Ageitos, Nuria

Taekwondo

Externo 2

Nova

8

Crespo Penas, Pablo

Piragüismo

Externo 2

Renova

9

Dapena García, Aintzane

Ximnasia

Externo 2

Renova

10

Domínguez Figueira, Mauro

Piragüismo

Externo 2

Renova

11

Duro Pichel, Jaime

Piragüismo

Externo 2

Renova

12

Fariña Mallón, Aitana

Taekwondo

Externo 2

Nova

13

Franco Martínez, Borja Domingo

Taekwondo

Externo 2

Renova

14

García Martínez, Iván

Taekwondo

Externo 2

Renova

15

García Vidal, Miryam

Taekwondo

Externo 2

Renova

16

González da Costa Evangelista, Noa

Judo

Externo 2

Renova

17

González Silva, David

Loita

Externo 2

Renova

18

Graña Alonso, Pablo

Piragüismo

Externo 2

Renova

19

Graña Galbán, Lucía

Piragüismo

Externo 2

Renova

20

Jácome Couto, Martín

Piragüismo

Externo 2

Renova

21

Lago Andrade, Xiana

Atletismo

Externo 2

Renova

22

Lalín Canda, Noelia

Loita

Externo 2

Nova

23

Landeira Noya, Antía

Piragüismo

Externo 2

Renova

24

Lata Cagiao, Irene

Piragüismo

Externo 2

Renova

25

Méndez Puga, Mario

Natación

Externo 2

Renova

26

Naveiro Parada, Elena

Piragüismo

Externo 2

Renova

27

Oliveira Otero, Valeria

Piragüismo

Externo 2

Renova

28

Ortiz Benito, Arlet

Taekwondo

Externo 2

Renova

29

Otero Santiago, Antía

Piragüismo

Externo 2

Renova

30

Pampín Blanco, Nerea

Loita

Externo 2

Renova

31

Pardavila Lorenzo, Mauro

Piragüismo

Externo 2

Renova

32

Pérez Touriño, Lydia

Loita

Externo 2

Renova

33

Puente-Dood Álvarez, Noa

Ximnasia

Externo 2

Renova

34

Reimúndez Queimadelos, Yadira

Taekwondo

Externo 2

Renova

35

Rodríguez Huertas, Iria

Tríatlon

Externo 2

Renova

36

Rodríguez Rilo, Alejandro

Tríatlon

Externo 2

Renova

37

Romero Fraga, Diego

Piragüismo

Externo 2

Renova

38

Santos Veiga, Xavier

Karate

Externo 2

Renova

39

Serrat Seoane, Antonio

Tríatlon

Externo 2

Renova

40

Sieiro Barreiro, Adrián

Piragüismo

Externo 2

Renova

41

Suárez Barros, Cristian

Loita

Externo 2

Renova

42

Tomás González, Lois

Taekwondo

Externo 2

Renova

Segundo indica o artigo 12.3: «[...], o beneficiario disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; trascorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada».

E no artigo 12.4 di: «As baixas que se produzan unha vez publicada a listaxe definitiva teñen que ser comunicadas inmediatamente e por escrito polo/a interesado/a ao enderezo de correo cgtd@xunta.gal para que poidan ser cubertas».

ANEXO II

Listaxe de solicitudes denegadas

Deportista

Federación

Praza solicitada

Observacións

1

Acuña García, Candido

Piragüismo-S

Externo 2

b

2

Alonso Lage, Iván

Piragüismo

Externo 2

b

3

Álvarez Ferreira, Alexandre

Tríatlon

Externo 2

b

4

Álvarez Yates, Tania

Piragüismo

Externo 2

b

5

Bastero Comesaña, Alejandro

Judo

Externo 2

b

6

Bouzón García, Víctor

Tríatlon

Externo 2

b

7

Campos García, Manuel Antonio

Piragüismo

Externo 2

b

8

Castro Parga, Yago

Vela

Externo 2

b

9

Feijoo Gómez, Eva

Natación

Externo 2

b

10

Fernández Moscoso, Anxo

Judo

Externo 2

b

11

Fuego López, Ángel

Piragüismo

Externo 2

b

12

García García, Pablo

Loita

Externo 2

b

13

García Silva, Antía

Natación

Externo 2

b

14

García Vidal, Yeray

Piragüismo

Externo 2

b

15

García Villaverde, Anxo

Piragüismo

Externo 2

b

16

González Borges, David

Tríatlon

Externo 2

b

17

González Mariño, Jorge

Tríatlon

Externo 2

b

18

Guisande Vieito, Carla

Tríatlon

Residente 2

b

19

Iglesias Rodríguez, Joaquín

Piragüismo

Externo 2

b

20

Insua Iglesias, Andrea

Judo

Externo 2

b

21

Laccone Cariglia, Francesco

Judo

Externo 2

b

22

López Peón, Alicia

Judo

Externo 2

b

23

Palmas Reguera, Antonio

Piragüismo

Externo 2

b

24

Paz Iglesias, Rocío

Piragüismo

Externo 2

b

25

Prada Pérez, Adrián

Piragüismo

Externo 2

b

26

Puentes Barcia, Iván

Tríatlon

Externo 2

b

27

Quintás Castro, Gabriela

Tríatlon

Externo 2

b

28

Rodríguez Martínez, Sergio

Piragüismo-S

Externo 2

b

Motivo da non concesión da bolsa:

a

Non obtén «apto» na análise médica

b

Non cumpre as bases da convocatoria ou non obtén puntuación

c

Renuncia á bolsa concedida

d

Informe técnico negativo da federación (artigo 22.d)

e

Cota de prazas da modalidade cubertas, segundo o artigo 19

ANEXO III

Puntuacións

A adxudicación definitiva das prazas desta listaxe quedará condicionada polos seguintes aspectos:

– O número de bolsas, como se indica no artigo 19, para o grupo de rendemento: 12 prazas de residente 2, o resto serán externos 2, ata completar as 160 prazas ofertadas na resolución.

– A orde de concesión de praza é pola máxima nota obtida e a continuación concédese o tipo de praza en función da cota asignada; o resto serán externo 2.

Deportista

Federación

Praza solicitada

Nova/ renova

Total puntos

XX.OO. XX.PP. Cto. Mundo mod. olímpica

Puntos

Cto. Europa mod. olímpica

Puntos

Participacion internacional selec. nacional mod. olímpica

Puntos

Cto España mod. olímpica individual

Puntos

Parcial rendemento deportivo

Tecnificación 2022/23

Puntos

1

Lago Andrade, Xiana

Atletismo

Externo 2

Renova

5

Copa Europa

1

3

3

Si

2

1

Rodríguez García, Lucía

Bádminton

Residente 2

Renova

23

9

4

1

9

Cto. Mundo

5

1

3

21

Si

2

2

Fernandez Enriquez, Ignacio

Bádminton

Residente 2

Renova

8

Cto. Mundo

5

1

3

8

Non

0

1

Vázquez Fernández, Laura

Judo

Residente 2

Renova

24

2

11

5

5

Cto. Mundo

5

1

3

24

Non

0

2

Ínsua Iglesias, Noelia

Judo

Residente 2

Renova

7

Cto. Mundo

5

2

2

7

Non

0

3

González da Costa Evangelista, Noa

Judo

Externo 2

Renova

3

Copa Mundo

3

1

1

Si

2

4

López Peón, Alicia

Judo

Externo 2

Renova

0

Copa Mundo

15

0

0

Si

0

5

Laccone Cariglia, Francesco

Judo

Externo 2

Renova

0

Copa Mundo

9

0

0

Si

0

6

Fernández Moscoso, Anxo

Judo

Externo 2

Renova

0

-

0

Non

0

7

Ínsua Iglesias, Andrea

Judo

Externo 2

Nova

0

Copa Mundo

9

0

0

Non

0

8

Bastero Comesaña, Alejandro

Judo

Externo 2

Nova

0

7

0

0

Non

0

1

Santos Veiga, Xavier

Karate

Externo 2

Renova

5

Cto. Mundo

5

5

0

5

Non

0

1

Pampín Blanco, Nerea

Loita

Externo 2

Renova

13

5

5

Cto. Mundo

5

1

3

13

Non

0

2

Pérez Touriño, Lydia

Loita

Externo 2

Renova

9

9

1

Cto. Mundo

5

1

3

9

Non

0

3

Lalín Canda, Noelia

Loita

Externo 2

Nova

3

Beach wrestling

1

3

3

Non

0

4

González Silva, David

Loita

Residente 2

Renova

2

Xoves promesas

2

2

2

Non

0

5

Suárez Barros, Cristian

Loita

Externo 2

Renova

2

Xoves promesas

2

2

2

Non

0

6

Bello Álvarez, Saúl

Loita

Residente 2

Nova

2

Xoves promesas

2

2

2

Non

0

7

Bekbol Onggarov

Loita

Externo 2

Nova

2

2

2

2

Non

0

8

García García, Pablo

Loita

Externo 2

Nova

0

Inter Ukraína

5

0

0

Non

0

1

Cerdanas González, Ana

Natación

Residente 2

Renova

15

4

6

Cto. Europa

4

1

3

13

Si

2

2

Méndez Puga, Mario

Natación

Residente 2

Renova

4

2

2

2

Si

2

3

Feijoo Gómez, Eva

Natación

Externo 2

Nova

0

11

0

0

Non

0

4

García Silva, Antía

Natación

Externo 2

Nova

0

4

0

0

Non

0

1

Domínguez Martín, Diego

Piragüismo

Residente 2

Renova

22

7

6

2

8

Cto. Mundo

5

1

3

22

Non

0

2

Fontan Señorans, Manuel

Piragüismo

Residente 2

Renova

16

4

9

8

2

Cto. Mundo

5

16

Non

0

3

Jácome Couto, Martín

Piragüismo

Externo 2

Renova

16

4

9

8

2

Cto. Mundo

5

16

Non

0

4

Domínguez Martín, Noel

Piragüismo

Residente 2

Renova

16

10

3

2

8

Cto. Mundo

5

16

Non

0

5

Otero Santiago, Antía

Piragüismo

Externo 2

Renova

16

1

9

Cto. Europa

4

1

3

16

Non

0

6

Oliveira otero, valeria

Piragüismo

Externo 2

Renova

16

2

8

Cto. Europa

4

2

2

14

Si

2

7

Domínguez Figueira, Mauro

Piragüismo

Residente 2

Renova

14

1

9

Cto. Mundo

5

14

Non

0

8

Baustista García, Fernando David

Piragüismo

Externo 2

Renova

13

5

8

Cto. Mundo

5

13

Non

0

9

Feijoo Pérez, Lara

Piragüismo

Residente 2

Renova

13

7

6

8

2

Cto. Mundo

5

13

Non

0

10

Sieiro Barreiro, Adrián

Piragüismo

Externo 2

Renova

13

1

9

Cto. Europa

4

13

Non

0

11

Crespo Penas, Pablo

Piragüismo

Externo 2

Renova

12

13

0

3

7

Cto. Mundo

5

12

Non

0

12

Graña Alonso, Pablo

Piragüismo

Residente 2

Renova

11

3

7

Cto. Europa

4

11

Non

0

13

Barreiro Hermelo, David

Piragüismo

Residente 2

Renova

9

16

0

6

4

Cto. Mundo

5

9

Non

0

14

Lata Cagiao, Irene

Piragüismo

Residente 2

Renova

8

16

0

7

3

Cto. Mundo

5

8

Non

0

15

Pardavila Lorenzo, Mauro

Piragüismo

Externo 2

Renova

6

Cto. Europa

4

4

Si

2

16

Landeira Noya, Antía

Piragüismo

Externo 2

Renova

6

11

0

Cto. Europa

4

4

Si

2

17

Graña Galbán, Lucía

Piragüismo

Externo 2

Renova

4

2

2

2

Si

2

18

Naveiro Parada, Elena

Piragüismo

Externo 2

Renova

3

1

3

3

Non

0

19

Romero Fraga, Diego

Piragüismo

Externo 2

Renova

3

1

3

3

Non

0

20

Duro Pichel, Jaime

Piragüismo

Externo 2

Renova

2

2

2

2

Non

0

21

Campos García, Manuel Antonio

Piragüismo

Externo 2

Renova

0

0

Non

0

22

Fuego López, Ángel

Piragüismo

Externo 2

Renova

0

0

Non

0

23

Álvarez Yates, Tania

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

24

Alonso Lage, Iván

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

25

García Vidal, Yeray

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

26

García Villaverde, Anxo

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

27

Iglesias Rodríguez, Joaquín

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

28

Palmas Reguera, Antonio

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

29

Paz Iglesias, Rocío

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

30

Prada Pérez, Adrián

Piragüismo

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

1

Acuña García, Candido

Piragüismo-S

Externo 2

Renova

0

0

Non

0

2

Rodríguez Martínez, Sergio

Piragüismo-S

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

1

Horta Pombo, Caetano

Remo

Residente 2

Renova

24

7

6

1

9

XX.OO.

6

1

3

24

Non

0

1

García Martínez, Iván

Taekwondo

Externo 2

Renova

15

2

8

Cto. Europa

4

1

3

15

Non

0

2

Ortiz Benito, Arlet

Taekwondo

Externo 2

Renova

12

5

5

Cto. Europa

4

1

3

12

Non

0

3

Cernadas Ageitos, Nuria

Taekwondo

Externo 2

Nova

9

5

5

Cto. Europa

4

5

0

9

Non

0

4

Reimúndez Queimadelos, Yadira

Taekwondo

Externo 2

Renova

9

9

1

Cto. Europa

4

2

2

7

Si

2

5

Tomás González, Lois

Taekwondo

Externo 2

Renova

4

2

2

2

Si

2

6

Franco Martínez, Borja Domingo

Taekwondo

Residente 2

Renova

3

3

1

1

Si

2

7

Fariña Mallón, Aitana

Taekwondo

Externo 2

Nova

2

2

2

2

Non

0

8

García Vidal, Miryam

Taekwondo

Residente 2

Renova

1

3

1

1

Non

0

1

Serrat Seoane, Antonio

Tríatlon

Externo 2

Renova

18

8

5

2

8

Cto. Mundo

5

-

18

Non

0

2

Castro Santos, Natalia

Tríatlon

Residente 2

Renova

13

3

7

Cto. Europa

4

2

2

13

Non

0

3

Rodriguez Huertas, Iria

Tríatlon

Residente 2

Renova

5

14

0

Cto. Mundo

5

-

5

Non

0

4

Rodríguez Rilo, Alejandro

Tríatlon

Externo 2

Renova

4

Copa Europa

2

2

2

Si

2

5

Quintás Castro, Gabriela

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

8

0

0

Non

0

6

Guisande Vieito, Carla

Tríatlon

Residente 2

Nova

0

8

0

0

Non

0

7

Álvarez Ferreira, Alexandre

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

-

0

Non

0

8

González Borges, David

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

Copa Europa

-

0

Non

0

9

González Mariño, Jorge

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

Copa Europa

-

0

Non

0

10

Bouzón García, Víctor

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

28

0

0

Non

0

11

Puentes Barcia, Iván

Tríatlon

Externo 2

Nova

0

-

0

Non

0

1

Castro Parga, Yago

Vela

Externo 2

Nova

0

0

Non

0

1

Rodríguez Muñóz, Melania

Ximnasia

Residente 2

Renova

20

7

6

3

7

Cto. Mundo

5

2

2

20

Non

0

2

Braña Barreiros, Alejandra

Ximnasia

Externo 2

Renova

6

Cto. Europa

4

6

0

4

Si

2

3

Puente-Dood Álvarez, Noa

Ximnasia

Externo 2

Renova

5

52

0

Cto. Mundo

5

4

0

5

Non

0

4

Dapena García, Aintzane

Ximnasia

Externo 2

Renova

5

Cto. Mundo

5

5

Non

0

5

Brea González, Santiago

Ximnasia

Externo 2

Nova

5

Cto. Mundo

5

8

0

5

Non

0