Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Venres, 14 de outubro de 2022 Páx. 54897

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 4 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados entre o persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (código de procedemento ED012A).

De conformidade co Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes recollidos na Lei orgánica de educación e outros procedementos de provisión de prazas para seren cubertos por estes, e coa Orde EPF/834/2022, do 2 de agosto, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2022/23, para persoal funcionario dos corpos docentes recollidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, e existindo prazas vacantes nos centros docentes e na Inspección Educativa, que se deben prover entre persoal funcionario dos corpos que a seguir se citan, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades dispuxo convocar concurso de traslados de acordo coas seguintes bases:

Primeira. Obxecto

1. Convócase concurso de traslados (código de procedemento ED012A), de acordo coas especificacións que se citan nesta orde, para a provisión de prazas vacantes entre o persoal funcionario docente dos corpos que a seguir se relacionan cos códigos de corpo que se indica:

Corpo

Código do corpo

Inspectores ao servizo da Administración educativa

509

Inspectores de educación

510

Catedráticos de ensino secundario

511

Profesores de ensino secundario

590

Profesores técnicos de formación profesional

591

Catedráticos de escolas oficiais de idiomas

512

Profesores de escolas oficiais de idiomas

592

Catedráticos de música e artes escénicas

593

Profesores de música e artes escénicas

594

Catedráticos de artes plásticas e deseño

513

Profesores de artes plásticas e deseño

595

Mestres de taller de artes plásticas e deseño

596

Mestres

597

2. Con independencia do código do corpo a que pertence o persoal funcionario, os corpos que a seguir se relacionan terán o seguinte código de participación:

Corpo a que pertence

Descrición do corpo de participación

511 Catedráticos de ensino secundario

590

512 Catedráticos de escolas oficiais de idiomas

592

513 Catedráticos de artes plásticas e deseño

595

509 Inspectores ao servizo da Administración educativa

555

510 Inspectores de educación

555

3. Este concurso rexerase, sen prexuízo doutra normativa que resulte de aplicación, polas seguintes disposicións:

– Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto básico do empregado público (TREBEP).

– Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada pola Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro.

– Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, polo que se regula o concurso de traslados de ámbito estatal entre persoal funcionario dos corpos docentes recollidos na Lei orgánica de educación e outros procedementos de provisión de prazas para cubrir por estes.

– Real decreto 1284/2002, do 5 de decembro, polo que se establecen as especialidades dos corpos de profesorado de artes plásticas e deseño e mestres de taller de artes plásticas e deseño.

– Real decreto 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e os ensinos de réxime especial e establécense as especialidades dos corpos docentes de ensino secundario.

– Real decreto 665/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolven determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e os ensinos de réxime especial, a formación inicial do profesorado e as especialidades dos corpos docentes de ensino secundario.

– Real decreto 336/2010, do 19 de marzo, polo que se establecen as especialidades dos corpos de catedráticos e de profesores de escolas oficiais de idiomas a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificado polo Real decreto 516/2013, do 5 de xullo, e polo Real decreto 287/2014, do 25 de abril.

– Real decreto 427/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de catedráticos de música e artes escénicas vinculadas aos ensinos superiores de música e danza.

– Real decreto 428/2013, do 14 de xuño, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de profesores de música e artes escénicas vinculadas aos ensinos de música e danza.

– Real decreto 588/2022, do 19 de xullo, polo que se establecen as especialidades docentes dos corpos de profesores e de catedráticos de música e artes escénicas vinculadas aos ensinos de arte dramática.

– Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, parcialmente modificado polo Real decreto 1058/2015, do 20 de novembro.

– Real decreto 777/1998, do 30 de abril, polo que se desenvolven determinados aspectos da ordenación da formación profesional no ámbito do sistema educativo.

– Real decreto 1138/2002, do 31 de outubro, polo que se regula a Administración do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no exterior.

– Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinos distintos das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a este.

– Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e regúlase o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria décimo sétima da citada lei.

– Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

– Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que se regula a organización e o funcionamento da Inspección Educativa e o acceso ao corpo de inspectores de educación na Comunidade Autónoma de Galicia.

– Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.

– Orde EPF/834/2022, do 2 de agosto, pola que se establecen as normas procedementais aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante o curso 2022/23, para persoal funcionario dos corpos docentes contemplados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Segunda. Vacantes que se convocan

1. Ao abeiro da presente orde convócanse, ademais das vacantes previstas no momento da convocatoria, as que se produzan por xubilación forzosa por cumprimento dos 70 anos de idade durante o curso académico 2022/23, as que se produzan como consecuencia de xubilacións ou outras circunstancias ata o 31 de decembro de 2022 e as que resulten da resolución do concurso en cada corpo polo cal se concursa, así como as que se orixinen, no ámbito da xestión da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e os restantes departamentos das administracións educativas que se atopen en pleno exercicio das competencias en materia de educación. Todas elas sempre que se correspondan con prazas que teñan o seu funcionamento previsto na planificación xeral educativa ou na planificación do funcionamento da Inspección Educativa.

Non se ofertan, polo tanto, aquelas prazas que se poidan producir como resultas da resolución dos concursos de traslados, cando unha persoa obteña destino definitivo nun corpo pero o seu destino definitivo de orixe o posúa noutro corpo distinto.

Poderán ofertarse vacantes nos centros integrados de formación profesional nas especialidades con competencia docente para impartir os módulos formativos de comunicación e sociedade e de ciencias aplicadas da formación profesional básica.

2. Publicación das vacantes.

As vacantes provisionais e definitivas dos centros e postos publicaranse na páxina web da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (www.edu.xunta.gal/), mediante resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos asinada electronicamente, con anterioridade ás seguintes datas:

– Vacantes provisionais: antes da resolución da adxudicación provisional.

– Vacantes definitivas: antes da resolución da adxudicación definitiva.

Na resolución pola que se fagan públicas as vacantes definitivas suprimiranse aquelas vacantes anunciadas na resolución provisional nas cales se produciu un erro de definición nestas ou se trate de prazas cuxo funcionamento non se atope previsto na planificación escolar.

Nas vacantes dos centros de educación infantil e primaria, primaria, educación especial, centros públicos integrados e institutos de ensino secundario incluíranse as vacantes itinerantes que procedan das especialidades de Pedagoxía Terapéutica. Ao mesmo tempo, considéranse itinerantes as prazas correspondentes aos colexios rurais agrupados das especialidades 032, 033, 034, 035, 036 e 037 do corpo 597.

Incluíranse tamén as vacantes existentes nas extensións das escolas oficiais de idiomas.

Terceira. Participación conxunta de persoal funcionario de distintos corpos ás mesmas vacantes

De conformidade co establecido no punto 5 da disposición adicional oitava da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 5 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, o persoal funcionario dos corpos de catedráticos de ensino secundario, de escolas oficiais de idiomas e de artes plásticas e deseño participará no concurso de provisión de postos conxuntamente co persoal funcionario dos corpos de profesores dos niveis correspondentes, ás mesmas vacantes, sen prexuízo dos méritos específicos que lle sexan de aplicación pola súa pertenza aos mencionados corpos de catedráticos.

Cuarta. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de inspectores de educación e de inspectores ao servizo da Administración educativa

O persoal funcionario pertencente a estes corpos poderá solicitar as prazas das sedes que se relacionan no anexo II. Todas as prazas corresponderán á especialidade co código 600.

Quinta. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de catedráticos e de profesores de ensino secundario

O profesorado pertencente a estes corpos poderá solicitar as prazas correspondentes ás especialidades de que sexan titulares, para as localidades e os centros que figuran no anexo III da presente orde, e para as especialidades que se indican no anexo IX. A petición de localidade implica que se solicitan todos os centros desta pola orde en que aparecen relacionados no anexo III.

Sexta. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente ao corpo de profesores técnicos de formación profesional

O profesorado pertencente a este corpo poderá solicitar as prazas correspondentes ás especialidades das que sexa titular, para as localidades e os centros que figuran no anexo III e para as especialidades que figuran no anexo X. A petición de localidade implica que se solicitan todos os centros desta pola orde en que aparecen relacionados no anexo III. As prazas dos centros de educación especial non serán adxudicadas de oficio nin se consideran solicitadas nas peticións á localidade.

Sétima. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas

O profesorado pertencente a estes corpos, de acordo coas especialidades das que sexa titular, poderá solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo IV e para as especialidades que figuran no anexo XI.

Oitava. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas

O profesorado pertencente ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas, de acordo coas especialidades das que sexan titulares, poderá solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo V e para as especialidades que aparecen no anexo XII.

Novena. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente ao corpo de profesores de música e artes escénicas

O profesorado de música e artes escénicas, de acordo coas especialidades de que sexa titular, poderá solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo VI e para as especialidades que figuran no anexo XIII.

Poderá, polo tanto, solicitar prazas nos conservatorios superiores (anexo V), para impartir as materias propias do corpo de profesores de música e artes escénicas.

Décima. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente aos corpos de catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño

1. Os catedráticos e catedráticas e o profesorado do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades das que sexan titulares, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo VII, para as especialidades que figuran no anexo XIV.

2. O persoal funcionario do corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño, de acordo coas especialidades das que sexan titulares, poderá solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo VII, para as especialidades que figuran no anexo XV.

Décimo primeira. Prazas que pode solicitar o persoal pertencente ao corpo de mestres

1. O persoal funcionario do corpo de mestres, de acordo coas especialidades das que sexa titular ou que teña recoñecidas, poderán solicitar as prazas dos centros que aparecen no anexo VIII para as especialidades que figuran no anexo XVI.

De conformidade co establecido no artigo décimo da Orde do 23 de xuño de 2020 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres(código de procedemento ED020A), a especialidade de educación primaria será recoñecida de oficio ao persoal funcionario de carreira do corpo de mestres que posúa algunha das titulacións que para esta especialidade se determinan no anexo do Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro.

2. Ademais, os titulares da especialidade de pedagoxía terapéutica poderán solicitar as prazas do código 60 nos centros públicos integrados e nos institutos de educación secundaria que figuran no anexo VIII.

Con todo, o persoal do corpo de mestres que posúa destino definitivo por esta especialidade en institutos de educación secundaria ou en centros públicos integrados pola especialidade código 60, non poderá optar ás prazas das especialidades indicadas no parágrafo seguinte.

3. De conformidade co establecido na disposición transitoria primeira do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, o persoal funcionario do corpo de mestres, que á entrada en vigor da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, estivese adscrito con carácter definitivo a postos dos dous primeiros cursos de educación secundaria obrigatoria, poderá exercer o dereito á súa mobilidade en relación coas vacantes destes dous primeiros cursos, nos centros que figuran no anexo VIII, sempre que acredite a habilitación correspondente de acordo coas seguintes equivalencias:

Mestres con certificación de habilitación en:

Prazas de 1º e 2º curso da ESO para as cales queda habilitado

Ciencias sociais

Xeografía e Historia

Matemáticas e Ciencias Naturais

Matemáticas

Matemáticas e Ciencias Naturais

Ciencias da natureza

Filoloxía: Lingua Castelá

Lingua Castelá e Literatura

Filoloxía: Lingua Galega

Lingua Galega e Literatura

Lingua estranxeira: Inglés

Lingua estranxeira: Inglés

Lingua estranxeira: Francés

Lingua estranxeira: Francés

Educación Física

Educación Física

Música

Música

Así mesmo, poderán exercer a súa mobilidade a prazas ou postos de educación infantil e primaria para os que estean habilitados e, no caso de obtelas, perderán toda opción a futuras vacantes dos cursos primeiro e segundo de educación secundaria obrigatoria.

4. No caso de supresión do posto, nos cursos primeiro e segundo de educación secundaria obrigatoria, no que estivese adscrito con carácter definitivo, poderase seguir optando nos concursos de traslados á obtención dun novo destino nos devanditos postos.

Décimo segunda. Requisitos específicos para determinadas prazas

1. Requisitos para cubrir determinadas prazas dos centros plurilingües.

Para acceder ás prazas dos centros plurilingües, o profesorado das especialidades correspondentes deberá acreditar, como mínimo, o nivel B2 do marco común europeo da lingua correspondente, acreditado cunha das titulacións que se publican como anexo da Orde do 18 de febreiro de 2011, modificada pola Orde do 21 de xuño de 2016, pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (DOG do 26 de abril de 2011 e 7 de xullo de 2016). Será válido, así mesmo, o certificado de nivel intermedio expedido polas escolas oficiais de idiomas, equivalente ao nivel B2 do Marco común europeo de referencia das linguas, expedido conforme ao plan de estudos aprobado polo Real decreto 1041/2017, do 22 de decembro.

2. Requisito de acreditación de coñecemento da lingua galega.

Nas especialidades de educación infantil, primaria, ciencias sociais –xeografía e historia– do corpo de mestres, nas de xeografía e historia, bioloxía e xeoloxía e en todas as especialidades do corpo de profesores de ensino secundario referentes á formación profesional específica e en todas as especialidades do corpo de profesores técnicos de formación profesional, e en todas as especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas, será requisito imprescindible posuír o certificado de lingua galega (Celga 4), ter superado o curso de perfeccionamento de lingua galega, ter a validación correspondente ou telo superado a través de proba libre, ou ter o nivel avanzado de galego da escola oficial de idiomas das ensinanzas reguladas polo Real decreto 1629/2006, do 29 de decembro, ou o nivel Intermedio B2 das ensinanzas reguladas polo Real decreto 1041/2017, do 22 de decembro. Para estes únicos efectos, entenderase que reúnen este requisito os que superasen, no ano en que accederon á fase de prácticas, a proba de coñecementos de lingua galega no procedemento selectivo de acceso ao corpo de mestres, profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, ou no acceso a calquera dos corpos de catedráticos.

Décimo terceira. Modalidade de participación voluntaria

1. Persoal funcionario dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

1.1. Poderá participar con carácter voluntario neste concurso de traslados.

a) O persoal funcionario que está en situación de servizo activo con destino definitivo en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, sempre que, de conformidade co establecido na disposición adicional sexta da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no artigo 12.1 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, transcorresen ao final do presente curso académico, polo menos, dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo.

b) O persoal funcionario que se atope en situación de servizos especiais declarada desde centros actualmente dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, sempre que transcorresen ao final do presente curso académico, polo menos, dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo.

c) O persoal funcionario que estea en situación de excedencia voluntaria concedida pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia.

Se se trata do suposto de excedencia voluntaria por interese particular recollida no artigo 173 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, só poderán participar se ao finalizar o curso escolar en que se realicen as convocatorias transcorrese un ano desde que pasan a esta situación e dous anos desde que obtivo o destino definitivo en que lle foi concedida, se fora o caso, a excedencia.

d) O persoal funcionario que se atope en situación de suspensión declarada desde centros actualmente dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, sempre que ao finalizar o presente curso escolar transcorrese o tempo de duración da sanción disciplinaria de suspensión.

1.2. Para os efectos previstos na epígrafe 1.1, entenderase como data de finalización do curso o 31 de agosto de 2023.

1.3. As persoas participantes ás que se alude na epígrafe 1.1.a) e b) desta base poderán igualmente incluír na súa solicitude prazas correspondentes ás convocatorias realizadas polas restantes administracións educativas, se cumpren os requisitos establecidos nas devanditas convocatorias.

1.4. As persoas participantes ás que se alude na epígrafe 1.1.c) desta base poderán igualmente incluír na súa solicitude prazas correspondentes ás convocatorias realizadas polas restantes administracións educativas, sempre que tivesen obtido o seu primeiro destino definitivo no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades ou noutra Administración educativa, e cumpran os requisitos establecidos nas devanditas convocatorias.

1.5. As persoas participantes que desexen exercer un dereito preferente para a obtención de destino deberán aterse ao que se determina nas bases décimo sexta, décimo sétima e décimo oitava desta convocatoria.

2. Persoal funcionario dependente doutras administracións educativas.

Poderá solicitar prazas correspondentes a esta convocatoria o persoal funcionario dependente doutras administracións educativas sempre que cumpra os requisitos e condicións que se establecen nesta orde. Estes funcionarios ou funcionarias deberán ter obtido o seu primeiro destino definitivo no ámbito de xestión da Administración educativa á que se circunscribía a convocatoria pola que foron seleccionados.

As persoas concursantes deberán dirixir a súa solicitude de participación ao órgano que se determine na convocatoria que realice a Administración educativa da que depende o seu centro de destino definitivo.

Décimo cuarta. Modalidade de participación forzosa

1. Está obrigado a optar ás prazas anunciadas nesta convocatoria, dirixindo a súa solicitude á Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades nos termos indicados na base vixésima, o persoal funcionario que se atope nalgunha das situacións que se indican a seguir:

a) Persoal funcionario que, procedente da situación de excedencia ou suspensión de funcións, reingresase con destino provisional no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades con anterioridade á data de publicación desta convocatoria.

No suposto de que non participen no presente concurso ou non soliciten suficiente número de prazas vacantes, adxudicaráselle de oficio destino definitivo en prazas que poidan ocupar de acordo coas especialidades das que sexa titular ou, no caso do corpo de mestres, teña recoñecidas, en centros situados na Comunidade Autónoma.

De non se lles adxudicar destino definitivo, permanecerán na situación de destino provisional.

b) O persoal funcionario que se atope na situación de excedencia forzosa ou suspensión de funcións con perda do posto de destino e que, cumprida a sanción, non obtivese un reingreso provisional, e que fose declarado nestas situacións desde un centro dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O persoal funcionario incluído no parágrafo anterior, no suposto de non participar no presente concurso, ou se participando, non solicitase suficiente número de centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades en que corresponde impartir ensinos ao seu corpo, cando non obteña destino definitivo, quedará na situación de excedencia voluntaria, prevista no artigo 173 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do empregado público de Galicia.

c) O persoal funcionario que, estando adscrito a prazas no exterior, deba reincorporarse ao ámbito territorial de xestión da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no curso 2023/24 ou que, despois de reincorporarse en cursos anteriores, non obtivese un destino definitivo.

O profesorado que desexe exercer o dereito preferente á localidade previsto no artigo 17.1.e) do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, deberá solicitar, de conformidade co establecido na base décimo oitava desta convocatoria, todas as prazas a que poida optar en virtude das especialidades das que sexa titular ou teña recoñecidas, correspondentes aos centros da localidade en que tiveron o seu último destino definitivo. No caso de que non obteñan destino, quedará adscrito provisionalmente á devandita localidade.

d) O persoal funcionario que tivese perdido o seu destino definitivo en cumprimento de sentenza ou resolución de recurso, ou por atoparse en situación de desprazado por falta de horario ou suprimido do posto que desempeñaba con carácter definitivo.

O profesorado que no curso académico 2022/23 está desprazado do seu centro de destino definitivo por falta de horario participará no concurso cos mesmos dereitos que o profesorado suprimido, sen prexuízo da prioridade establecida no artigo 17 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro.

A situación de desprazado por falta de horario acreditarase mediante certificación da Dirección do centro educativo co visto e prace da Inspección Educativa, agás que xa figurasen nos anexos da Resolución do 2 de agosto de 2022 (DOG nº 158, do 22 de agosto), da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se adxudica destino provisional para o curso académico 2022/23 ao profesorado que non ten horario no seu centro.

Este profesorado poderá exercer o dereito preferente a centro, á localidade e a zona educativa na forma que se indica nas bases décimo sexta e décimo oitava.

O persoal docente do corpo de mestres que exerza este dereito preferente farao con carácter forzoso á localidade en que estaba situado o seu centro de destino, no caso de que exista outro ou outros centros na localidade; pola contra, participará á localidade na que se recoñecese o dereito preferente como consecuencia da escolarización do alumnado. Pode participar con carácter voluntario a unha ou máis localidades da zona do seu ámbito, podendo, neste suposto, priorizar no apartado de peticións estas localidades sobre as cales acredita o dereito.

O persoal docente en situación de suprimido ou desprazado por falta de horario que cumpra co deber de participar no concurso de traslados e que exerza o dereito preferente á localidade ou zona educativa na que se atopaba o seu centro, non será destinado de oficio.

Así mesmo, este persoal docente que non exerza o dereito preferente, mentres cumpra co deber de participar no concurso de traslados, non será destinado de oficio mentres non se cumpran as seis convocatorias previstas no Decreto 140/2006, do 31 de agosto.

e) O persoal funcionario que, con perda da praza docente que desempeñaban con carácter definitivo, pasase a prestar servizos en postos non docentes da Administración pública, mantendo a súa situación de servizo activo no corpo docente, sempre que cesase nos devanditos postos e obtivese un destino provisional en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

f) O profesorado con destino provisional que durante o curso 2022/23 estea a prestar servizos en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades sempre que accedese ao corpo por convocatoria de procedemento selectivo realizada pola Comunidade Autónoma de Galicia. Este persoal funcionario está obrigado a solicitar prazas da especialidade ou especialidades das cales sexa titular ou teña recoñecidas de acordo coas bases desta convocatoria.

Ao profesorado incluído neste punto que non concurse ou que, facéndoo, non solicite suficiente número de prazas vacantes, adxudicaráselle de oficio destino definitivo en postos aos que poida optar polas especialidades das cales sexa titular ou teña recoñecidas en centros situados na Comunidade Autónoma.

No caso de non obter destino definitivo serán destinados provisionalmente pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, polo procedemento que se estableza.

g) O persoal funcionario en prácticas que superou o procedemento selectivo pola quenda libre ou reserva de persoas con discapacidade convocado pola Orde do 28 de xaneiro de 2022 (DOG nº 20, do 31 de xaneiro).

Ao profesorado que, debendo participar por este apartado, non presente solicitude ou que participando non solicite suficiente número de centros, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades adxudicaralle de oficio destino definitivo en prazas que poida ocupar segundo as especialidades das cales sexa titular ou, se é o caso, destino provisional.

2. As persoas participantes no concurso pola letra g) do número anterior farano con cero puntos.

O destino que puidese corresponderlles estará condicionado, se é o caso, á superación da fase de prácticas e ao nomeamento como persoal funcionario de carreira.

3. Quedan exceptuados da obrigatoriedade de concursar:

O profesorado desprazado do centro cando nel teña destino definitivo un profesor ou profesora da mesma especialidade nacido/a antes de 31 de agosto de 1959. Se existe máis dun profesor desprazado, non estará obrigado a concursar o que teña maior dereito, conforme aos criterios establecidos no Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes.

Décimo quinta. Dereito preferente a centro

Con ocasión de vacante no corpo docente polo que se participa, terá dereito preferente para obter destino definitivo no mesmo centro no que tivese destino definitivo o profesorado que, atopándose nalgún dos supostos que se indican, reúna as condicións establecidas na presente convocatoria e pola orde de prelación en que nestes se relacionan:

1. Por supresión da praza ou posto que desempeñaba con carácter definitivo nun centro, ata que obteña outro destino definitivo.

2. Por modificación da praza ou posto que desempeñaba con carácter definitivo nun centro, ata que obteña outro destino definitivo. Dentro deste suposto entenderase incluído aquel persoal docente ao cal se lle suprimiu a praza de carácter ordinario creándose simultaneamente outra de carácter itinerante ou viceversa da mesma especialidade e optou por cesar nela.

3. Por desprazamento dos seus centros por insuficiencia total de horario ou por dispoñer de menos de cinco sesións lectivas da súa especialidade que poidan ser asumidas por profesorado doutro departamento, nas mesmas condicións que os titulares dos postos suprimidos.

Neste suposto está incluído o profesorado que resultou desprazado a outro centro por traslado de ensinanzas, e que, durante os seis anos seguintes á realización do devandito traslado, ten dereito preferente ao seu centro de orixe en calquera das especialidades de que sexa titular, conforme ao establecido no artigo 10 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto.

4. Para o profesorado dos corpos de catedráticos de ensino secundario, profesores de ensino secundario e profesores técnicos de formación profesional por adquisición de novas especialidades no corpo no que se ten destino definitivo no centro, ao abeiro do disposto nos reais decretos 850/1993, do 4 de xuño, 334/2004, do 27 de febreiro e 276/2007, do 23 de febreiro, para obter un posto, da nova especialidade adquirida, no centro onde tivesen destino definitivo. Unha vez obtido o novo posto, só se poderá exercer este dereito con ocasión da adquisición doutra nova especialidade.

Décimo sexta. Forma de exercer o dereito preferente a centro

Para exercer o dereito preferente a centro a persoa interesada deberá cubrir na terceira lapela da solicitude o código do centro no que exerce o dereito preferente se se produce a vacante. Na mesma lapela marcará cunha «X» o suposto polo que exerce este dereito e consignará, tamén na mesma lapela, en «tipo de praza» a especialidade ou especialidades das que é titular ou está habilitado prioriazándoas coas combinacións posibles, se é o caso, de vernáculo (V), bilingüismo (B) e itinerancia (I). Para estes efectos, poderá repetir a mesma especialidade todas as veces que sexan necesarias, ata as 40 combinacións que, como máximo, se poden efectuar.

A aplicación informática que resolve o concurso de traslados combinará o centro de dereito preferente coas prioridades explicitadas en «tipo de praza», dando lugar a outras tantas peticións voluntarias, que serán priorizadas sobre todas as restantes. O persoal concursante que exerza o dereito preferente a centro non deberá incluír este centro na páxina 7 da solicitude.

De non explicitar todas as especialidades das que é titular ou teña recoñecidas seranlle incorporadas de oficio pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Non se incorporarán de oficio as prazas con bilingüismo nin as itinerantes.

Sen prexuízo do anterior, o persoal que exerce o dereito preferente a centro poderá exercer na mesma solicitude o dereito preferente á localidade e poderá exercelo á zona educativa e/ou incluír outras peticións de centros ou localidades, se desexa concursar a elas fóra do dereito preferente.

Décimo sétima. Dereito preferente a localidade ou zona educativa

Conforme ao establecido no artigo 12.c) do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, o persoal funcionario que teña dereito preferente a obter destino nunha localidade ou, no caso de mestres, zona educativa determinada, se desexa facer uso deste dereito ata que alcance aquel, deberá participar en todas as convocatorias que, para estes efectos, realice a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. De non participar, terase por decaído no dereito preferente.

Terá este dereito preferente, con ocasión de vacante, o persoal funcionario de carreira que se atope nalgún dos supostos que se indican, e pola orde de prelación en que estes se relacionan:

1. Por supresión ou modificación da praza ou posto de traballo que desempeñaba con carácter definitivo nun centro.

2. Por desprazamento do seu centro por insuficiencia de horario, nas mesmas condicións, que as persoas titulares de postos suprimidos. Neste apartado está incluído tamén o profesorado que estea a prestar servizos no seu centro noutra especialidade por non ter ningunha hora na súa.

En todo caso, considérase profesorado desprazado por falta de horario o que, como consecuencia de traslado de ensinanzas, non puido quedar adscrito definitivamente no centro receptor, segundo dispón o artigo 7.3 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias ou funcionarios docentes.

3. Por desempeñar outro posto na Administración pública, con perda da praza docente que desempeñaban con carácter definitivo, e sempre que cesasen no último posto.

4. Por reincorporación á docencia en España, de conformidade cos artigos 10.6 e 14.4 do Real decreto 1138/2002, do 31 de outubro, polo que se regula a Administración do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no exterior, por finalización da adscrición en postos ou prazas no exterior, ou por algunha outra das causas legalmente establecidas.

5. En virtude de execución de sentenza ou resolución de recurso administrativo.

6. As persoas que tras seren declaradas xubiladas por incapacidade permanente fosen rehabilitadas para o servizo activo.

Décimo oitava. Forma de exercer o dereito preferente a localidade e/ou zona educativa

O persoal docente pertencente ao corpo de mestres deberá exercer este dereito necesariamente na localidade da que dimana o dereito e poderá exercelo, igualmente, en calquera outra ou en todas as localidades do ámbito da zona. O restante profesorado deberá exercer o dereito preferente á localidade onde tivo o último destino definitivo.

Para exercer o dereito preferente a localidade e/ou zona educativa a persoa interesada deberá cubrir na cuarta lapela da solicitude o código da localidade e, se é o caso, da zona na que exerce o dereito preferente se se produce a vacante. Na mesma lapela marcará cunha «X» o suposto polo que exerce este dereito e consignará, tamén na mesma lapela, en «tipo de praza» a especialidade ou especialidades das que é titular ou está habilitada, priorizándoas coas combinacións posibles de vernáculo (V), bilingüismo (B) e itinerancia (I). Para estes efectos poderá repetir a mesma especialidade todas as veces que sexan necesarias, ata as 40 combinacións que, como máximo, se poden efectuar.

O persoal docente que exerza este dereito preferente deberá, na páxina 7 da solicitude, nos cadros de centro ou localidade, especificar por orde de prioridade os códigos dos centros ou localidades nos que exercen este dereito, especificando no cadro correspondente referido a «tipo de praza», as siglas «DPL», que significan dereito preferente a localidade. Nestes casos en «tipo de praza» non se poñerá o código da especialidade.

Todas as peticións correspondentes á localidade ou zona na que se exerce o dereito preferente virán consignadas por bloques homoxéneos, de tal maneira que todas as peticións de centros dunha mesma localidade deben vir correlativos, sen que se poida repetir dúas veces un bloque correspondente a unha mesma localidade.

A aplicación informática que resolve o concurso de traslados combinará ambas as dúas táboas, a da páxina 4 da solicitude e a da páxina 7, e daráselle prioridade á localidade sobre a especialidade, pero á especialidade sobre o centro.

De non explicitar todas as especialidades das que é titular ou ten recoñecidas, seranlle incorporadas de oficio pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Non se incorporarán de oficio as prazas con bilingüismo nin as itinerantes.

Sen prexuízo do anterior, o persoal que exerce o dereito preferente a localidade e/ou zona educativa poderá realizar outras peticións de centros ou localidades, se desexa concursar a elas fóra do dereito preferente, e que virán sempre consignadas con posterioridade ás peticións nas que se exerce o dereito preferente.

Nestas peticións de carácter voluntario, no recadro «tipo de praza», especificarase o código da especialidade.

Nunha circular informativa da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, sobre o concurso de traslados, que se publicará na páxina web da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exemplificaranse supostos de exercicio de dereito preferente a centro, localidade e zona educativa.

Décimo novena. Dereito de concorrencia

1. Enténdese por dereito de concorrencia a posibilidade de que varias persoas funcionarias de carreira dun mesmo corpo docente con destino definitivo condicionen a súa voluntaria participación á obtención de destino nun ou varios centros dunha provincia determinada.

2. Este dereito terá as seguintes peculiaridades:

2.1. As persoas participantes incluirán nas súas peticións centros ou localidades dunha soa provincia, a mesma para cada grupo de concorrencia. Os centros poderán corresponder á mesma provincia na que teña ou teñan destino definitivo.

2.2. O número de persoas participantes en cada grupo será, como máximo, de catro, sendo preciso que cada unha presente solicitude por separado.

2.3. A adxudicación de destino virá determinada pola aplicación do baremo de méritos que se indica no anexo XVII.

2.4. Esta modalidade de participación ten como finalidade que todas as persoas participantes dun mesmo grupo obteñan á vez destino nun ou varios centros dunha mesma provincia. No caso de que algún deles non puidesen obter unha praza consideraranse desestimadas por esta vía as solicitudes das restantes persoas compoñentes do grupo.

3. O persoal docente que se acolla a esta modalidade de participación deberá cubrir os datos de identificación das persoas funcionarias que o exerzan conxuntamente coa persoa solicitante. A omisión ou a formalización incorrecta de calquera destes datos levará consigo á anulación de todas as solicitudes do conxunto de persoas concorrentes.

Vixésima. Forma de participación

1. As solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código de procedemento ED012A).

As solicitudes tamén poderán cubrirse na páxina web https://www.edu.xunta.gal/cxt e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a corrección.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Na solicitude consignarase o código do corpo e da especialidade que figuran nas bases desta convocatoria. Cando se concurse por máis dunha especialidade, o persoal concursante presentará unha única solicitude e, no suposto de participar no concurso de traslados por máis dun corpo, presentarase unha solicitude por cada corpo que se participa. No caso de presentar máis dunha solicitude do mesmo tipo, soamente se admitirá a última presentada na sede electrónica da Xunta de Galicia neste procedemento normalizado.

2. De conformidade co disposto na Orde EPF/834/2022, do 2 de agosto, aínda cando se concurse por máis dunha especialidade, ou se soliciten prazas de diferentes administracións educativas, o persoal concursante presentará unha única solicitude.

3. No suposto de participar no concurso de traslados por máis dun corpo, presentarase unha solicitude por cada corpo que se participa.

4. Documentación complementaria.

Non será necesaria a presentación de documentación complementaria xunto coa solicitude de participación no concurso de traslados.

Con todo, o persoal concursante deberá proceder do modo que se indica a seguir:

4.1. Persoal concursante con expediente actualizado.

De conformidade co establecido no artigo 4.3 da Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 (código de procedemento ED011A), todos os datos, tanto de identificación como académicos e profesionais que obren no expediente, serán empregados na tramitación e valoración de requisitos e méritos nos correspondentes procesos, entre outros, de provisión de postos de traballo, de xeito que non é necesaria a súa xustificación.

O persoal concursante poderá verificar todos os méritos que constan no seu expediente mediante a lapela que permite o acceso ao expediente persoal desde a solicitude de participación no concurso xeral de traslados. Así mesmo, na solicitude de participación do concurso poderá comprobar aqueles méritos que se consideran para os efectos de baremo desta convocatoria, así como a puntuación total e por apartados, epígrafes e subepígrafes, de ser o caso, que se lle outorga.

Para estes efectos, a baremación da epígrafe 4.1 do anexo XVIII desta convocatoria para o corpo de inspectores de educación e das epígrafes 6.1 e 6.3 do anexo XVII para os restantes corpos é a outorgada pola Comisión de Avaliación para o persoal que participou no concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010 (DOG do 16 de novembro) ou nas convocatorias seguintes. No suposto de estar de acordo coa puntuación outorgada deberá marcar a opción de «Acóllome ao baremo do último concurso no que participei» na solicitude de actualización do expediente, e non será necesario neste caso presentar esta solicitude de actualización. No caso de posuír nestas epígrafes novos méritos perfeccionados con posterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes da última convocatoria pola que participaron ou se, con carácter excepcional, o persoal interesado discrepa da puntuación outorgada nelas, deberá proceder segundo o establecido na subepígrafe 4.2.1 desta base para o persoal concursante sen expediente actualizado.

De estar conforme coa puntuación outorgada, o persoal concursante unicamente deberá presentar a solicitude de participación no concurso xeral de traslados de acordo co establecido no punto primeiro deste apartado.

4.2. Persoal concursante con expediente sen actualizar.

No prazo de presentación de solicitudes establecido na base vixésimo segunda desta orde, o persoal docente que participe no concurso de traslados e non teña o seu expediente actualizado, ademais de presentar a solicitude de participación no concurso por medios electrónicos (código de procedemento ED012A), deberá presentar a solicitude de actualización e/ou modificación do expediente xunto coa documentación xustificativa de acordo co establecido no artigo 7 da Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regula o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 (código de procedemento ED011A).

Para optar a prazas dos centros plurilingües deberá constar o título ou certificado acreditativo da competencia lingüística do idioma correspondente no expediente do persoal concursante.

4.2.1. Alegacións aos méritos recollidos nas epígrafes 4.1 do anexo XVIII e 6.1 e 6.3 do anexo XVII.

A baremación destas epígrafes é a outorgada pola Comisión de Avaliación para o persoal que participou no concurso de traslados convocado pola Orde do 8 de novembro de 2010 (DOG do 16 de novembro) ou nas convocatorias seguintes.

No suposto de posuír nestas epígrafes novos méritos perfeccionados con posterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes da última convocatoria pola que participaron, deberán marcar a opción de «Acóllome ao baremo pero desexo alegar publicacións posteriores ao último concurso no que participei» na lapela correspondente da solicitude de actualización do expediente e, ademais de presentar a solicitude de participación no concurso por medios electrónicos (código de procedemento ED012A), deberán presentar tamén por medios electrónicos a solicitude de actualización e/ou modificación do expediente, xunto coa documentación xustificativa de acordo co establecido no artigo 7 da Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 (código de procedemento ED011A).

Se con carácter excepcional, o persoal interesado discrepa da puntuación outorgada nestas epígrafes, deberá marcar na lapela correspondente da solicitude de actualización do expediente a opción de «Non me acollo ao baremo e quero volver alegar todo» e, ademais de presentar a solicitude de participación no concurso por medios electrónicos (código de procedemento ED012A), deberá presentar tamén por medios electrónicos a solicitude de actualización e/ou modificación do expediente, xunto coa documentación xustificativa, de acordo co establecido no artigo 7 da Orde do 2 de xuño de 2021 pola que se regula o contido, uso e acceso ao expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 (código de procedemento ED011A). Neste concreto suposto, no procedemento código ED011A deberá achegar xunto coa solicitude, toda a documentación para a cal solicita baremación relativa a estas epígrafes.

No tocante á presentación dos arquivos electrónicos relativos á devandita documentación xustificativa deberá aterse aos requirimentos técnicos soportados pola sede electrónica da Xunta de Galicia, que poden consultarse na lapela de presentación: «Presentar documentación de gran tamaño: Consulte como proceder cos documentos de gran tamaño e en distintos formatos», que figuran na guía de procedementos e servizos correspondente ao procedemento código ED011A.

4.3. Incorporación das novas alegacións ao expediente persoal.

A Comisión baremadora á que se fai referencia no apartado segundo da base vixésimo sexta será a competente para a verificación da documentación presentada no procedemento código ED011A e posterior incorporación ao expediente do persoal docente, sen prexuízo do establecido no artigo 6.1 da Orde do 2 de xuño de 2021 no relativo ás competencias de recoñecemento, certificación e rexistro das actividades de formación do profesorado.

A nova baremación resultante dos méritos alegados reflectirase no baremo do concurso de traslados cando as novas alegacións sexan validadas, de ser o caso, por esta comisión e poderá ser consultada polo persoal concursante na lapela «Baremo existente na solicitude de participación do concurso».

5. Comprobación de datos.

5.1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

– DNI/NIE da persoa solicitante ou representante.

5.2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

5.3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

6. O persoal participante forzoso que nunca obtivo o seu primeiro destino definitivo poderá acollerse a non ter puntuación no concurso, marcando esta opción na lapela de baremación. Neste caso, participará no concurso unicamente coa puntuación que corresponda polas subepígrafes 1.1.2 e 1.2.1 do baremo que se publica como anexo XVII desta orde.

7. Aínda cando se concorra a prazas de diferentes especialidades, soamente poderá obterse un único destino.

Vixésimo primeira. Data en que se deben reunir os requisitos de participación e de méritos

Todos os requisitos de participación, sen prexuízo do establecido na base común décimo terceira, así como os méritos alegados, teñen que reunirse na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, e serán acreditados na forma que se establece na presente convocatoria.

Non serán tidos en conta aqueles méritos alegados que non fosen debidamente xustificados no prazo de presentación de solicitudes establecido na base vixésimo segunda así como aqueles que non se presenten por medios electrónicos e de acordo co establecido na Orde do 2 de xuño de 2021 (ED011A). Sen prexuízo do anterior, cando a documentación achegada non reúna os requisitos establecidos nesta convocatoria, requirirase por medios electrónicos á persoa interesada para que presente os documentos preceptivos, coa indicación de que, se así non o fixer, teráselle por desistida da súa petición ou non se terá en conta o mérito alegado correspondente.

Vixésimo segunda. Prazo de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes do concurso de traslados, mediante o procedemento normalizado ED012A, será desde o día 17 de outubro ata o 7 de novembro de 2022, ambos os dous incluídos. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas e os seus termos terán carácter vinculante para as persoas solicitantes. Así mesmo, tampouco se admitirá ningunha documentación complementaria alegada mediante o procedemento ED011A, de conformidade co establecido na epígrafe 4 da base vixésima, unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes do concurso de traslados.

Vixésimo terceira. Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos que non vaian ser obxecto de publicación de conformidade co previsto nesta orde practicaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal.

Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta ao dispor das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderá de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse practicadas no momento no que se produza o acceso ao seu contido, e entenderanse rexeitadas cando transcorran dez días naturais desde a posta a disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Vixésimo cuarta. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Vixésimo quinta. Forma de realizar as peticións

1. No prazo establecido na base vixésimo segunda, o persoal participante deberá manifestar na solicitude, de modo expreso, que reúnen os requisitos exixidos na convocatoria, e consignará os centros que soliciten por orde de preferencia, cos números de código e especialidade que figuran nos anexos da presente orde e, se é o caso, nos correspondentes anexos ás convocatorias de concurso de traslados efectuadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e os departamentos de Educación das administracións educativas convocantes.

2. Prazas dos centros plurilingües.

Nas prazas dos centros plurilingües especificarase na solicitude o código 1, 2 ou 3 segundo o idioma sexa francés, inglés ou alemán, respectivamente, no recadro correspondente da petición da sección bilingüe (B). Cando a praza no centro queira solicitarse sen impartirse en lingua estranxeira e posteriormente impartíndose en lingua estranxeira deberá repetirse o código do centro, nun caso sen poñer o código 1, 2 ou 3, e noutro poñéndoo.

3. Prazas itinerantes.

Se as prazas que se solicitan teñen carácter de itinerante deberá facerse constar tal circunstancia marcando cun «1» o recadro correspondente (columna «I»). Cando a praza no centro queira solicitarse sen itinerancia e posteriormente con itinerancia deberá repetirse o código do centro, nun caso sen marcar a columna «I», e noutro marcándoa.

No suposto de formular petición á localidade deberá procederse do mesmo xeito se se queren solicitar prazas con itinerancia e sen itinerancia.

4. Prazas con requisito de coñecemento da lingua galega.

No suposto de solicitar prazas dalgunha das especialidades relacionadas no punto 2 da base común décimo segunda desta convocatoria, consignarase un 1 no recadro referido ao perfil lingüístico. Nas prazas das restantes especialidades especificarase un 0 ou deixarase en branco.

5. Peticións a centro ou á localidade.

As peticións poderán facerse a centro concreto ou á localidade, sendo compatibles ambas as dúas modalidades.

Nas peticións formuladas á localidade non están incluídos os centros rurais agrupados. Para o suposto de que se desexe á adxudicación nos colexios rurais agrupados, deberán solicitarse preceptivamente por código de centro.

No caso dos participantes polo corpo de profesores técnicos de formación profesional, nas peticións formuladas á localidade non están incluídos os centros de educación especial. Para o suposto de que se desexe a adxudicación nos centros de educación especial, deberán solicitarse preceptivamente por código de centro.

6. Número de peticións máximas que poden realizarse.

O número de peticións que cada participante pode incluír na súa solicitude non poderá exceder de 300, aínda que estas poderán ser a centro e/ou localidades, como se específica no número anterior.

Vixésimo sexta. Comisión de Avaliación

1. Para avaliar os méritos alegados polas persoas concursantes, no que se refire ás epígrafes 4.1 do anexo XVIII e 6.1 e 6.3 do anexo XVII da presente orde, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades designará unha Comisión de Avaliación, composta polas seguintes persoas:

Presidencia: unha persoa funcionaria do corpo de inspectores de educación ou do corpo de inspectores ao servizo da Administración educativa designado polo director xeral de Centros e Recursos Humanos.

Vogais:

• Unha persoa funcionaria do corpo de inspectores de educación ou do corpo de inspectores ao servizo da Administración educativa.

• Dúas persoas funcionarias do corpo de catedráticos de ensino secundario ou do corpo de profesores de ensino secundario.

• Unha persoa funcionaria do corpo de profesores técnicos de formación profesional.

• Unha persoa funcionaria do corpo de catedráticos ou de profesores de escolas oficiais de idiomas.

• Unha persoa funcionaria do corpo de profesores de música e artes escénicas.

• Unha persoa funcionaria do corpo de profesores ou de mestres de taller de artes plásticas e deseño.

• Dúas persoas funcionarias do corpo de mestres.

Actuará como persoa secretaria da comisión a persoa vogal con menor antigüidade na función pública docente como persoal funcionario de carreira, agás que a comisión acorde determinalo doutro xeito.

Os vogais serán designados por sorteo público entre o persoal funcionario de carreira do corpo correspondente con destino definitivo na localidade de Santiago de Compostela, adecuándose ao criterio de paridade entre muller e home. O sorteo terá lugar o día 22 de novembro de 2022, ás 10.00 horas, na sala de xuntas da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Poderá asistir ás reunións da Comisión de Avaliación unha persoa representante de cada organización sindical con presenza na mesa sectorial docente non universitaria, con voz e sen voto.

A Comisión de Avaliación poderá solicitar o asesoramento que considere oportuno.

As persoas membros da comisión estarán suxeitos ás causas de abstención e recusación establecidas nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Esta Comisión de Avaliación terá a súa sede na Inspección Educativa de Santiago de Compostela, sita na rúa da Besada, San Lázaro 107, código postal 15703.

2. A asignación de puntuación que corresponde ao persoal concursante polos restantes apartados do baremo de méritos será realizada por persoal destinado na Subdirección Xeral de Recursos Humanos ou por unha comisión constituída por persoas funcionarias destinadas na Subdirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

3. Estas comisións estarán cualificadas na categoría primeira, para os efectos do previsto no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (DOG do 18 de xullo).

Vixésimo sétima. Criterios de prioridade na adxudicación de destinos

1. Dereito preferente a centro.

a) O dereito preferente a centro considerado no artigo 16 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, implica, en canto á obtención de destino, unha prelación respecto ás persoas participantes que exerzan o dereito preferente á localidade e zona educativa.

b) Entre varios dereitos preferentes ao mesmo centro a prelación virá determinada pola orde en que os supostos se relacionan na base décimo quinta da presente convocatoria.

c) Se hai dúas ou máis persoas participantes con dereito a centro que participan polo mesmo apartado, a prioridade virá determinada pola maior puntuación total na aplicación do baremo de méritos.

d) No caso en que se produzan empates na puntuación total, utilizarase como primeiro criterio de desempate o maior tempo de servizos efectivos como persoal funcionario de carreira no centro.

e) De resultar necesario, aplicaranse os demais criterios previstos no apartado 3 desta base común.

2. Dereito preferente a localidade ou zona educativa.

Coa finalidade de establecer o dereito á reserva dunha praza da localidade ou zona educativa, establecerase a seguinte prioridade:

a) Entre varios dereitos preferentes á mesma localidade, a prelación virá determinada pola orde en que os supostos se relacionan na base común décimo oitava da presente convocatoria.

b) Se hai dous ou máis persoas participantes con dereito á localidade que participan polo mesmo apartado, a prioridade virá determinada pola maior puntuación total na aplicación do baremo de méritos.

c) No suposto de que se produzan empates no total das puntuacións, aplicaranse os criterios de desempate establecidos no punto terceiro da presente base.

Obtida a reserva á localidade e especialidade como consecuencia do exercicio do dereito preferente, o centro concreto adxudicarase en concorrencia coas persoas participantes que non exercen o dereito preferente, e determinarase a súa prioridade de acordo co baremo establecido.

Se realizada a adxudicación das peticións voluntarias a persoa interesada non obtivese unha praza, asignarase de oficio o centro que teña un número de orde máis baixa entre os que queden vacantes na localidade e especialidade reservada. A reserva previa garante que, polo menos, quedará sempre unha praza para cada persoa participante nesta situación.

3. Adxudicación ordinaria.

Sen prexuízo da prioridade determinada polo exercicio dos dereitos preferentes previstos na convocatoria, o concurso resolverase atendendo á puntuación resultante da aplicación do baremo de méritos contidos nos anexos XVII ou XVIII.

No caso de producirse empates no total das puntuacións, estes resolveranse atendendo sucesivamente á maior puntuación en cada unha das epígrafes do baremo, conforme á orde en que aparecen nel. Se persistise o empate, atenderase á puntuación obtida nas distintas subepígrafes pola orde, igualmente, en que aparecen no baremo. En ambos os dous casos, as puntuación que se tome en consideración en cada epígrafe non poderá exceder da puntuación máxima establecida para cada un deles no baremo, nin, no suposto das subepígrafes, o que corresponda como máximo á epígrafe en que se atopen incluídos. Cando ao aplicar estes criterios, algún ou algúns das subepígrafes alcance a máxima puntuación outorgada á epígrafe á que pertence, non se tomarán en consideración as puntuacións do resto de subepígrafes. De resultar necesario, empregarase como criterio de desempate o ano en que se convocou o procedemento selectivo a través do cal se ingresou no corpo e a puntuación pola que resultou seleccionada.

4. A adxudicación de destinos ao persoal funcionario en prácticas farase tendo en conta a puntuación obtida no proceso selectivo e, se é o caso, o número de orde obtida no devandito proceso.

Vixésimo oitava. Adxudicación de oficio

1. No caso das modalidades de participación obrigatoria, atenderase en primeiro lugar ás peticións voluntarias a centro ou localidade que a persoa interesada consignase na súa solicitude.

2. Cando a persoa participante estea obrigada a obter destino, de acordo coas normas desta convocatoria, no caso de non obter adxudicación entre as prazas consignadas voluntariamente, procederase a tentar a adxudicación de oficio, para o cal a aplicación informática de resolución do concurso xerará tantas peticións como resulte de combinar as táboas para a adxudicación de oficio, referidas a ámbitos territoriais, especialidades, vernáculos e bilingüismo.

3. A aplicación informática de resolución do concurso xerará tantas peticións de oficio a cada provincia como combinacións sexan posibles de provincia máis especialidade, máis vernáculo, máis bilingüe, na orde de prioridade, que veñan consignadas nas correspondentes táboas e na orde que se consigne.

4. Cando a persoa concursante non consignase todas as provincias para a adxudicación de oficio, as que falten serán incorporadas pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. En primeiro lugar engadirá a provincia de orixe e a continuación as restantes por orde crecente de código.

Así mesmo, de non constar todas as especialidades das que é titular ou nas que está habilitada, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades incorporaraas na orde de código da especialidade.

5. Durante o proceso de adxudicación de vacantes percorreranse sucesivamente, para cada provincia, especialidade e, se é o caso, vernáculo e bilingüe, todos os centros pola orde que figuran nos anexos da presente convocatoria, en función do corpo polo que se concurse, ata que se atope unha vacante para adxudicar.

6. Para os efectos de prioridade de obtención de destino, as peticións xeradas de oficio terán o mesmo tratamento que as peticións consignadas voluntariamente pola persoa interesada, é dicir, aplicaráselles o mesmo baremo e criterios de desempate, de modo que o persoal docente en participación obrigatoria ao que teña que adxudicárselle de oficio obterá destino antes ca outro con menor puntuación que el ou ela, aínda que este último solicitase a mesma praza voluntariamente.

7. En ningún caso se adxudicarán de oficio prazas itinerantes nin aquelas para as cales non se reúnen os requisitos. As prazas bilingües non se adxudicarán tampouco de oficio agás que o persoal concursante as solicite expresamente na lapela correspondente á adxudicación de oficio.

Vixésimo novena. Resolución provisional do concurso

Unha vez recibidas na Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades as actas da Comisión de Avaliación, coas puntuacións asignadas ao persoal concursante, procederase, conforme ás peticións e méritos das persoas participantes, á adxudicación dos destinos e faranse públicos mediante resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.gal/).

Trixésima. Reclamacións e renuncias

O persoal concursante poderá presentar reclamacións á resolución provisional por medios electrónicos mediante o trámite activado para este efecto na Carpeta cidadá no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte á publicación da adxudicación de destinos provisionais na páxina web da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (www.edu.xunta.gal).

Sen prexuízo do parágrafo anterior, o persoal concursante poderá presentar reclamacións á puntuación outorgada, con anterioridade á resolución provisional do concurso, unha vez que se fagan públicas na páxina web desta consellería.

Así mesmo, no mesmo prazo de dez (10) días hábiles, poderán presentar renuncia á súa participación no concurso por medios electrónicos mediante o trámite activado para este efecto na Carpeta cidadá. Esta renuncia afectará a todas as peticións e especialidades consignadas na súa solicitude de participación. A renuncia deberá realizarse tamén, dentro deste mesmo prazo na páxina web do concurso (www.edu.xunta.gal/cxt) na lapela habilitada para estes efectos.

As persoas que desexen renunciar á súa participación no concurso, deberán realizar a renuncia aínda no suposto de que non obteñan destino na resolución provisional, xa que, de non o facer, poderán obter destino na resolución definitiva, cos efectos previstos na base seguinte.

De conformidade co establecido no artigo 9 do Decreto 140/2006, do 31 de agosto, o persoal funcionario docente desprazado por falta de horario, que participe no concurso de traslados exercendo o dereito preferente, poderá renunciar á participación no concurso nas catro primeiras convocatorias desde que se produciu a situación de desprazado, mantendo o dereito preferente a obter destino no centro ou localidade.

Trixésimo primeira. Resolución definitiva

Consideradas as reclamacións e renuncias a que se refire a base anterior, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ditará as resolucións definitivas destes concursos de traslados. As ditas resolucións publicaranse no Diario Oficial de Galicia e na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.gal/). As prazas adxudicadas nas citadas resolucións son irrenunciables, polo que as persoas participantes deberán incorporarse ás prazas obtidas. Non obstante, cando se participe simultaneamente por distintos corpos docentes e se obteña destino en máis dun, deberase optar por un deles no prazo de dez (10) días hábiles seguintes á publicación da resolución definitiva mediante escrito presentado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia e dirixido á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos. De non se realizar a devandita opción, deberase tomar posesión na praza obtida correspondente ao corpo desde o cal se participou en situación de servizo activo. As prazas ás cales non se opte terán a consideración de vacantes desertas e cubriranse regulamentariamente na forma que determine a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

As persoas concursantes que obteñan praza neste concurso nalgunha das especialidades relacionadas na base décimo segunda.2 estarán obrigadas, no prazo de dous anos contados a partir de 1 de setembro de 2022, a obter, polo menos, o certificado de lingua galega (Celga 4), agás que acrediten telo superado con anterioridade ou que posúan algunha das súas validacións ou homologacións.

O prazo máximo para resolver e publicar a resolución definitiva non poderá exceder os seis meses, contados a partir da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Transcorrido o dito prazo sen se ditar resolución expresa, as solicitudes poderán entenderse rexeitadas por silencio administrativo.

Contra a resolución definitiva as persoas interesadas poderán interpor recurso de reposición ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG segundo establecen os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Trixésimo segunda. Retribucións

O persoal funcionario docente que, mediante a convocatoria realizada ao abeiro desta orde, obteña destino definitivo nun ámbito de xestión distinto ao do seu posto de orixe, percibirá as súas retribucións de acordo coas normas retributivas correspondentes ao ámbito en que se obtivo destino.

Trixésimo terceira. Mobilidade por razón de violencia de xénero e violencia sexual

1. De conformidade co establecido no artigo 82 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, no artigo 4 do Real decreto 1364/2010, do 29 de outubro, e no artigo 102 da Lei 2/2015, do 29 de abril, as funcionarias vítimas de violencia de xénero ou de violencia sexual que se vexan obrigadas a abandonar o posto de traballo na localidade na que viñan prestando os seus servizos, para facer efectiva a súa protección ou o dereito a asistencia integral, terán dereito ao traslado a outro posto de traballo propio do seu corpo, de análogas características, sen necesidade de que a dita vacante sexa de necesaria cobertura mediante o concurso de traslados. Aínda así, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades estará obrigada a comunicarlles as vacantes situadas na mesma localidade ou localidades que as interesadas expresamente soliciten.

2. Se concorreran as circunstancias previstas legalmente, a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades adxudicará unha praza ou posto propio do seu corpo e especialidade.

Esta adxudicación terá carácter definitivo sempre que a interesada estea conforme. No caso de non manifestar a súa conformidade no prazo de tres anos desde a asignación do posto, o destino terá carácter provisional.

Este traslado terá a consideración de traslado forzoso.

3. Nas actuacións e procedementos relacionados coa violencia de xénero ou coa violencia sexual, protexerase a intimidade das vítimas, en especial os seus datos persoais, os dos seus descendentes e os de calquera persoa que estea baixo a súa garda ou custodia.

4. Para o devandito traslado, as interesadas indicarán a localidade ou localidades da súa preferencia, así como a especialidade ou especialidades solicitadas.

A situación de violencia de xénero acreditarase coa orde de protección a favor da vítima. Excepcionalmente, será título de acreditación desta situación o informe do Ministerio Fiscal que indique a existencia de indicios de que a persoa demandante é vítima de violencia de xénero ata que se dite a orde de protección.

Pola súa vez, a situación de violencia sexual acreditarase de conformidade co artigo 37 da Lei orgánica 10/2022, de 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual.

Trixésimo cuarta. Toma de posesión

A toma de posesión dos novos destinos terá efectividade administrativa do 1 de setembro de 2023.

Disposición adicional única. Recursos

De conformidade co establecido nos artigos 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, contra a presente orde, que pon fin á vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia ou poderá formularse directamente recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

A presente orde entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO II

Código de localidade

Localidade

Concello

Código de centro

Centro

Tipo de centro

150300001

A Coruña

A Coruña

15990026

Inspección da Coruña

Delegacións territoriais (centros do corpo de inspectores)

150360001

Ferrol

Ferrol

15990027

Inspección de Ferrol

Delegacións territoriais (centros do corpo de inspectores)

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15990028

Inspección de Santiago de Compostela

Delegacións territoriais (centros do corpo de inspectores)

270282701

Lugo

Lugo

27990031

Inspección de Lugo

Delegacións territoriais (centros do corpo de inspectores)

320541201

Ourense

Ourense

32990034

Inspección de Ourense

Delegacións territoriais (centros do corpo de inspectores)

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36990037

Inspección de Pontevedra

Delegacións territoriais (centros do corpo de inspectores)

360573101

Vigo

Vigo

36990038

Inspección de Vigo

Delegacións territoriais (centros do corpo de inspectores)

ANEXO III

Código de localidade

Localidade

Concello

Código de centro

Centro

Tipo de centro

150070100

San Vicente

A Baña

15019301

CPI de San Vicente

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005211

IES Salvador de Madariaga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005233

IES Agra do Orzán

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005245

IES Monelos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005269

IES Urbano Lugrís

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15024513

CIFP Someso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15025611

IES Monte das Moas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15027770

IES A Sardiñeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15027800

CIFP Imaxe e Son

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150411207

Torás

A Laracha

15027654

IES Agra de Leborís

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150670401

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150011800

Viós

Abegondo

15027125

IES de Viós

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150220726

Biduído (Santa María)

Ames

15032807

IES do Milladoiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150020801

Ortoño

Ames

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150040101

Ares

Ares

15000338

CPI As Mirandas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150050200

Arteixo

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150050200

Arteixo

Arteixo

15023314

IES de Sabón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150050200

Arteixo

Arteixo

15032145

IES de Pastoriza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150060100

Arzúa

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150700509

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15021767

IES Plurilingüe Castro da Uz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150700509

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15025694

IES Moncho Valcarce

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150080202

Bergondo

Bergondo

15001070

CPI de Cruz do Sar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150090001

Betanzos

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150090001

Betanzos

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150100505

Gándara

Boimorto

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150110303

Boiro

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150110303

Boiro

Boiro

15026698

IES Espiñeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150110303

Boiro

Boiro

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150120102

Boqueixón

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150130901

Viceso

Brión

15026352

IES Brión

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150140307

As Revoltas

Cabana de Bergantiños

15001926

CPI As Revoltas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150160300

Ponte do Porto

Camariñas

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150170501

Cambre

Cambre

15026704

IES David Buján

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150170501

Cambre

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150190703

Carballo

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150190703

Carballo

Carballo

15002591

IES Monte Neme

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150190703

Carballo

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150610201

Cariño

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150200100

Carnota

Carnota

15027885

IES Lamas de Castelo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150210000

Carral

Carral

15032923

IES de Carral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150220104

Cedeira

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150230000

Cee

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150230000

Cee

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150240108

Cerceda

Cerceda

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150291208

San Roque

Coristanco

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150310202

O Burgo

Culleredo

15005749

CIFP Universidade Laboral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150310202

O Burgo

Culleredo

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150310202

O Burgo

Culleredo

15032935

IES Rego de Trabe

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150320402

Curtis

Curtis

15022620

IES de Curtis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150330311

Laíño

Dodro

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150350000

Fene

Fene

15023405

CPI A Xunqueira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150350000

Fene

Fene

15032081

IES de Fene

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006687

IES de Catabois

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15021469

CIFP Leixa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15021470

IES Canido

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15025566

IES Ferrol Vello

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carvalho Calero

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150370300

Fisterra

Fisterra

15027915

IES Fin do Camiño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150380800

Ledoira

Frades

15007400

CPI de Ponte Carreira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150400101

Laxe

Laxe

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150420421

Lousame

Lousame

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150430801

Vilanova

Malpica de Bergantiños

15008301

IES Urbano Lugrís

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150451207

Mazaricos

Mazaricos

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150461902

Melide

Melide

15008817

IES de Melide

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150471209

Xanceda

Mesía

15020854

CPI de Xanceda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150480402

Castro

Miño

15009071

CPI Castro Baxoi

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150500300

San Fiz de Monfero

Monfero

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150510302

Mugardos

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150530400

Serres

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150530400

Serres

Muros

15027940

IES As Insuas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150520900

Muxía

Muxía

15027927

IES Ramón Caamaño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150540900

Narón

Narón

15010058

CPI do Feal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150540900

Narón

Narón

15025268

IES As Telleiras

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150540900

Narón

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150550201

Neda

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150561501

Negreira

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150570000

Noia

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150570000

Noia

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150660100

Arca

O Pino

15019347

CPI Camiño de Santiago

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150580801

Oleiros

Oleiros

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150580801

Oleiros

Oleiros

15027228

IES María Casares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150580801

Oleiros

Oleiros

15027952

IES Miraflores

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150590900

Ordes

Ordes

15027782

IES Ordes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150590900

Ordes

Ordes

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150600700

Oroso

Oroso

15027964

IES de Oroso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150612101

Ortigueira

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150620618

A Serra de Outes

Outes

15027976

IES Poeta Añón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150650505

Padrón

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150650505

Padrón

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150140421

Ponteceso

Ponteceso

15026406

IES Eduardo Pondal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15020556

IES Breamo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15025682

CIFP Fraga do Eume

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150710812

Noal

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150720507

Rianxo

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150730904

Ribeira

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150730904

Ribeira

Ribeira

15014568

IES nº 1

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150730904

Ribeira

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150740906

Rois

Rois

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150750604

Sada

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150750604

Sada

Sada

15032662

IES O Mosteirón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150760700

San Sadurniño

San Sadurniño

15014957

CPI de San Sadurniño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150771400

Santa Comba

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15021482

IES San Clemente

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027058

IES As Fontiñas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150820100

Cacheiras

Teo

15027411

IES de Cacheiras

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150840411

Cabaleiros

Tordoia

15021317

CPI Pecalama

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150851703

Touro

Touro

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150860310

Campo

Trazo

15020994

CPI de Viaño Pequeno

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150880201

Bembibre

Val do Dubra

15018203

CPI de Bembibre

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150870702

Valdoviño

Valdoviño

15018148

CPI de Atios

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150891101

Vedra

Vedra

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150921411

Vimianzo

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150930203

Baio

Zas

15019281

CPI de Zas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150930203

Baio

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270180901

A Fonsagrada

A Fonsagrada

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270441200

A Pastoriza

A Pastoriza

27016716

IES Fonmiñá

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270480900

Vilaoudriz

A Pontenova

27016297

IES Enrique Muruais

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270020600

San Pedro de Mor

Alfoz

27016649

IES Alfoz-Valadouro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

279010301

Baralla

Baralla

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270060301

Becerreá

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

279020000

Burela

Burela

27013934

IES Perdouro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

279020000

Burela

Burela

27013958

IES Monte Castelo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270100000

Ribeiras de Lea

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270113701

Castroverde

Castroverde

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270120701

San Román de Cervantes

Cervantes

27002353

CPI de Cervantes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270130000

Lieiro

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270161400

Chantada

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270161400

Chantada

Chantada

27003175

IES Val do Asma

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270151507

Sistallo

Cospeito

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270170706

Seoane

Folgoso do Courel

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270190403

Foz

Foz

27020562

IES de Foz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270200901

Friol

Friol

27004635

CPI Dr. López Suárez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270220410

Lagostelle

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270231000

Guntín de Pallares

Guntín

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270261402

A Pobra de San Xiao

Láncara

27005913

CPI Ramón Piñeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27016455

IES Sanxillao

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270290113

Meira

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270300701

Mondoñedo

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270321705

Monterroso

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270341202

Navia de Suarna

Navia de Suarna

27007788

CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270582602

Vilasante

O Saviñao

27012450

CPI Plurilingüe Dr. López Suárez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270402902

Palas de Rei

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270450901

Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro

27015967

CPI Uxío Novoneira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270501508

Quiroga

Quiroga

27015189

IES de Quiroga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270530101

Rábade

Rábade

27016613

IES Río Miño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270574201

Sarria

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270574201

Sarria

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270600605

Taboada

Taboada

27012504

CPI San Tomé do Carballo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270652901

Vilalba

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270652901

Vilalba

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270661201

Viveiro

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270661201

Viveiro

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270250102

Xove

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320340401

A Gudiña

A Gudiña

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320631301

A Pobra de Trives

A Pobra de Trives

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320720201

A Rúa de Valdeorras

A Rúa

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320010200

Allariz

Allariz

32016339

IES de Allariz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320060101

Bande

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320171401

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320171401

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320230401

Castro Caldelas

Castro Caldelas

32003643

CPI Virxe dos Remedios

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320240904

Celanova

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320260401

Cambeo

Coles

32004118

CPI Antonio Faílde

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320430705

Maceda

Maceda

32016431

IES San Mamede

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320450603

Maside

Maside

32006929

CPI Terras de Maside

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001683

IES Martaguisela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001725

IES Lauro Olmo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320190500

O Carballiño

O Carballiño

32003001

IES nº 1

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320190500

O Carballiño

O Carballiño

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009190

IES As Lagoas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009360

CPI Plurilingüe José García García

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32015207

IES O Couto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32016765

CIFP Portovello

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320560217

Crespos

Padrenda

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320690501

Ribadavia

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320760707

Cea

San Cristovo de Cea

32012103

CPI Virxe da Saleta

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320851400

Verín

Verín

32013582

IES García-Barbón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320851400

Verín

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320851400

Verín

Verín

32016790

IES Castro de Baronceli

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320863201

Viana do Bolo

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320870818

Vilamarín

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360090203

A Cañiza

A Cañiza

36001148

CPI da Cañiza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360090203

A Cañiza

A Cañiza

36015101

IES da Cañiza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360170000

A Estrada

A Estrada

36002335

IES Manuel García Barros

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360170000

A Estrada

A Estrada

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360170000

A Estrada

A Estrada

36020258

IES nº 1

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360230201

A Guarda

A Guarda

36019244

IES A Sangriña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360610514

A Illa de Arousa

A Illa de Arousa

36020283

IES da Illa de Arousa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360340506

Tortoreos

As Neves

36019402

IES Pazo da Mercé

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360030301

Baiona

Baiona

36000247

CPI de Cova Terreña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360030301

Baiona

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360020000

Barro

Barro

36020234

IES de Barro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360040201

Bueu

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360040201

Bueu

Bueu

36020246

IES Illa de Ons

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36000405

CPI Plurilingüe Alfonso VII

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360060101

Cambados

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360060101

Cambados

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360080201

Cangas

Cangas

36000922

IES María Soliño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360080201

Cangas

Cangas

36018501

IES Monte Carrasco

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360080201

Cangas

Cangas

36019475

IES de Rodeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360100400

Oeste

Catoira

36001252

CPI do Progreso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360120000

Tenorio

Cerdedo-Cotobade

36024197

IES de Cotobade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360150405

Cuntis

Cuntis

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360180406

Forcarei

Forcarei

36019323

IES Chano Piñeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210510

Gondomar

Gondomar

36019220

IES Auga da Laxe

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210510

Gondomar

Gondomar

36020261

IES Plurilingüe Terra de Turonio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360242707

Lalín

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360242707

Lalín

Lalín

36013758

IES Laxeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360260401

Marín

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360260401

Marín

Marín

36015159

IES Chan do Monte

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360260401

Marín

Marín

36020295

IES Mestre Landín

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360270000

Meaño

Meaño

36020301

IES de Meaño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360280701

Mosteiro

Meis

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210000

Moaña

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210000

Moaña

Moaña

36018999

IES As Barxas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360300505

Mondariz

Mondariz

36004927

CPI de Mondariz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360320910

Saiáns

Moraña

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360330700

Petelos

Mos

36020131

IES de Mos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360350000

Nigrán

Nigrán

36005865

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360350000

Nigrán

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360350000

Nigrán

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360220106

O Grove

O Grove

36019232

IES Monte da Vila

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360220106

O Grove

O Grove

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360390702

O Porriño

O Porriño

36007011

IES Pino Manso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360390702

O Porriño

O Porriño

36019529

IES Ribeira do Louro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360480209

O Rosal

O Rosal

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360370702

Pazos

Pazos de Borbén

36006079

CPI Curros Enríquez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360410213

Poio

Poio

36020143

IES de Poio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360430709

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

36020313

IES de Ponte Caldelas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36024781

IES do Barral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360440106

Pontecesures

Pontecesures

36007621

CPI de Pontecesures

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006419

IES Montecelo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360400305

Portas

Portas

36007035

CPI Domingo Fontán

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36007734

IES Mendiño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36019566

IES de Chapela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36020325

IES Illa de San Simón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360460106

Barrantes

Ribadumia

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360471706

Rodeiro

Rodeiro

36008155

CPI Plurilingüe de Rodeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360490303

Parderrubias

Salceda de Caselas

36024628

IES Pedras Rubias

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360501400

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360510900

Adina

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360510900

Adina

Sanxenxo

36020349

IES de Sanxenxo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360523000

Silleda

Silleda

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360530101

Arcade

Soutomaior

36024987

IES de Soutomaior

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360540000

Tomiño

Tomiño

36019751

IES Antón Alonso Ríos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360551201

Tui

Tui

36009901

IES San Paio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360551201

Tui

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360560400

Valga

Valga

36020362

IES de Valga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011567

IES Castelao

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011579

IES A Guía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011592

IES Santa Irene

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36018173

IES de Teis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019050

IES de Beade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019062

IES Rosais 2

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019426

IES Coruxo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019670

IES do Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36020374

IES Valadares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36024461

IES Audiovisual de Vigo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360591000

Vila de Cruces

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360580517

Vilaboa

Vilaboa

36013588

CPI do Toural

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36013771

CIFP Fermín Bouza Brey

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36018380

IES O Carril

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360610701

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36019414

IES A Basella

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360610701

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36024203

IES Faro das Lúas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

ANEXO IV

Código de localidade

Localidade

Concello

Código de centro

Centro

Tipo de centro

150070100

San Vicente

A Baña

15019301

CPI de San Vicente

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005211

IES Salvador de Madariaga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005233

IES Agra do Orzán

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005245

IES Monelos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005269

IES Urbano Lugrís

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15005579

IES Plurilingüe Elviña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15022607

CIFP Ánxel Casal-Monte Alto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15024513

CIFP Someso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15025611

IES Monte das Moas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15027770

IES A Sardiñeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15027800

CIFP Imaxe e Son

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150300001

A Coruña

A Coruña

15027897

CIFP Paseo das Pontes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150411207

Torás

A Laracha

15027654

IES Agra de Leborís

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150670401

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150011800

Viós

Abegondo

15027125

IES de Viós

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150220726

Biduído (Santa María)

Ames

15032807

IES do Milladoiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150020801

Ortoño

Ames

15027721

IES Plurilingüe de Ames

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150040101

Ares

Ares

15000338

CPI As Mirandas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150050200

Arteixo

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150050200

Arteixo

Arteixo

15023314

IES de Sabón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150050200

Arteixo

Arteixo

15032145

IES de Pastoriza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150060100

Arzúa

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150700509

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15021767

IES Plurilingüe Castro da Uz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150700509

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15025694

IES Moncho Valcarce

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150080202

Bergondo

Bergondo

15001070

CPI de Cruz do Sar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150090001

Betanzos

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150090001

Betanzos

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150100505

Gándara

Boimorto

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150110303

Boiro

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150110303

Boiro

Boiro

15026698

IES Espiñeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150110303

Boiro

Boiro

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150120102

Boqueixón

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150130901

Viceso

Brión

15026352

IES Brión

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150140307

As Revoltas

Cabana de Bergantiños

15001926

CPI As Revoltas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150160300

Ponte do Porto

Camariñas

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150170501

Cambre

Cambre

15026704

IES David Buján

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150170501

Cambre

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150190703

Carballo

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150190703

Carballo

Carballo

15002591

IES Monte Neme

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150190703

Carballo

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150610201

Cariño

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150200100

Carnota

Carnota

15027885

IES Lamas de Castelo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150210000

Carral

Carral

15032923

IES de Carral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150220104

Cedeira

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150230000

Cee

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150230000

Cee

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150240108

Cerceda

Cerceda

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150291208

San Roque

Coristanco

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150310202

O Burgo

Culleredo

15005749

CIFP Universidade Laboral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150310202

O Burgo

Culleredo

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150310202

O Burgo

Culleredo

15032935

IES Rego de Trabe

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150320402

Curtis

Curtis

15022620

IES de Curtis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150330311

Laíño

Dodro

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150350000

Fene

Fene

15023405

CPI A Xunqueira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150350000

Fene

Fene

15032081

IES de Fene

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006687

IES de Catabois

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006754

CIFP Ferrolterra

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006778

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15021469

CIFP Leixa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15021470

IES Canido

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15025566

IES Ferrol Vello

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150360001

Ferrol

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carvalho Calero

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150370300

Fisterra

Fisterra

15027915

IES Fin do Camiño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150380800

Ledoira

Frades

15007400

CPI de Ponte Carreira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150400101

Laxe

Laxe

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150420421

Lousame

Lousame

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150430801

Vilanova

Malpica de Bergantiños

15008301

IES Urbano Lugrís

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150451207

Mazaricos

Mazaricos

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150461902

Melide

Melide

15008817

IES de Melide

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150471209

Xanceda

Mesía

15020854

CPI de Xanceda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150480402

Castro

Miño

15009071

CPI Castro Baxoi

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150500300

San Fiz de Monfero

Monfero

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150510302

Mugardos

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150530400

Serres

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150530400

Serres

Muros

15027940

IES As Insuas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150520900

Muxía

Muxía

15027927

IES Ramón Caamaño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150540900

Narón

Narón

15010058

CPI do Feal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150540900

Narón

Narón

15025268

IES As Telleiras

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150540900

Narón

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150550201

Neda

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150561501

Negreira

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150570000

Noia

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150570000

Noia

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150660100

Arca

O Pino

15019347

CPI Camiño de Santiago

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150580801

Oleiros

Oleiros

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150580801

Oleiros

Oleiros

15027228

IES María Casares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150580801

Oleiros

Oleiros

15027952

IES Miraflores

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150590900

Ordes

Ordes

15027782

IES Ordes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150590900

Ordes

Ordes

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150600700

Oroso

Oroso

15027964

IES de Oroso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150612101

Ortigueira

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150620618

A Serra de Outes

Outes

15027976

IES Poeta Añón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150650505

Padrón

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150650505

Padrón

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150140421

Ponteceso

Ponteceso

15026406

IES Eduardo Pondal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15020556

IES Breamo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15025682

CIFP Fraga do Eume

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150710812

Noal

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150720507

Rianxo

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150730904

Ribeira

Ribeira

15014556

CIFP Coroso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150730904

Ribeira

Ribeira

15014568

IES nº 1

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150730904

Ribeira

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150740906

Rois

Rois

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150750604

Sada

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150750604

Sada

Sada

15032662

IES O Mosteirón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150760700

San Sadurniño

San Sadurniño

15014957

CPI de San Sadurniño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150771400

Santa Comba

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15016000

CIFP Compostela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15021482

IES San Clemente

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027058

IES As Fontiñas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150820100

Cacheiras

Teo

15027411

IES de Cacheiras

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150840411

Cabaleiros

Tordoia

15021317

CPI Pecalama

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150851703

Touro

Touro

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150860310

Campo

Trazo

15020994

CPI de Viaño Pequeno

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150880201

Bembibre

Val do Dubra

15018203

CPI de Bembibre

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150870702

Valdoviño

Valdoviño

15018148

CPI de Atios

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150891101

Vedra

Vedra

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150921411

Vimianzo

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150930203

Baio

Zas

15019281

CPI de Zas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

150930203

Baio

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270180901

A Fonsagrada

A Fonsagrada

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270441200

A Pastoriza

A Pastoriza

27016716

IES Fonmiñá

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270480900

Vilaoudriz

A Pontenova

27016297

IES Enrique Muruais

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270020600

San Pedro de Mor

Alfoz

27016649

IES Alfoz-Valadouro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

279010301

Baralla

Baralla

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270060301

Becerreá

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

279020000

Burela

Burela

27013934

IES Perdouro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

279020000

Burela

Burela

27013958

IES Monte Castelo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270100000

Ribeiras de Lea

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270113701

Castroverde

Castroverde

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270120701

San Román de Cervantes

Cervantes

27002353

CPI de Cervantes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270130000

Lieiro

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270161400

Chantada

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270161400

Chantada

Chantada

27003175

IES Val do Asma

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270151507

Sistallo

Cospeito

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270170706

Seoane

Folgoso do Courel

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270190403

Foz

Foz

27020562

IES de Foz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270200901

Friol

Friol

27004635

CPI Dr. López Suárez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270220410

Lagostelle

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270231000

Guntín de Pallares

Guntín

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270261402

A Pobra de San Xiao

Láncara

27005913

CPI Ramón Piñeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006516

CIFP Politécnico de Lugo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006528

CIFP As Mercedes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27016455

IES Sanxillao

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270282701

Lugo

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270290113

Meira

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270300701

Mondoñedo

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270321705

Monterroso

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270341202

Navia de Suarna

Navia de Suarna

27007788

CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270582602

Vilasante

O Saviñao

27012450

CPI Plurilingüe Dr. López Suárez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270402902

Palas de Rei

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270450901

Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro

27015967

CPI Uxío Novoneira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270501508

Quiroga

Quiroga

27015189

IES de Quiroga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270530101

Rábade

Rábade

27016613

IES Río Miño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27020793

CIFP Porta da Auga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270574201

Sarria

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270574201

Sarria

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270600605

Taboada

Taboada

27012504

CPI San Tomé do Carballo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270652901

Vilalba

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270652901

Vilalba

Vilalba

27013326

IES Lois Peña Novo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270661201

Viveiro

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270661201

Viveiro

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

270250102

Xove

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320340401

A Gudiña

A Gudiña

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320631301

A Pobra de Trives

A Pobra de Trives

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320720201

A Rúa de Valdeorras

A Rúa

32016637

IES Cosme López Rodríguez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320010200

Allariz

Allariz

32016339

IES de Allariz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320060101

Bande

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320171401

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320171401

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32016467

IES Sección de Sobradelo-Carballeda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320230401

Castro Caldelas

Castro Caldelas

32003643

CPI Virxe dos Remedios

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320240904

Celanova

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320260401

Cambeo

Coles

32004118

CPI Antonio Faílde

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320430705

Maceda

Maceda

32016431

IES San Mamede

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320450603

Maside

Maside

32006929

CPI Terras de Maside

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001683

IES Martaguisela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001725

IES Lauro Olmo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320190500

O Carballiño

O Carballiño

32003001

IES nº 1

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320190500

O Carballiño

O Carballiño

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32008902

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009190

IES As Lagoas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32009360

CPI Plurilingüe José García García

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32015050

CIFP A Farixa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32015207

IES O Couto

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320541201

Ourense

Ourense

32016765

CIFP Portovello

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320560217

Crespos

Padrenda

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320690501

Ribadavia

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320760707

Cea

San Cristovo de Cea

32012103

CPI Virxe da Saleta

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320851400

Verín

Verín

32013582

IES García-Barbón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320851400

Verín

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320851400

Verín

Verín

32016790

IES Castro de Baronceli

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320863201

Viana do Bolo

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320870818

Vilamarín

Vilamarín

32016285

IES de Vilamarín

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360090203

A Cañiza

A Cañiza

36001148

CPI da Cañiza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360090203

A Cañiza

A Cañiza

36015101

IES da Cañiza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360170000

A Estrada

A Estrada

36002335

IES Manuel García Barros

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360170000

A Estrada

A Estrada

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360170000

A Estrada

A Estrada

36020258

IES nº 1

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360230201

A Guarda

A Guarda

36019244

IES A Sangriña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360610514

A Illa de Arousa

A Illa de Arousa

36020283

IES da Illa de Arousa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360340506

Tortoreos

As Neves

36019402

IES Pazo da Mercé

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360030301

Baiona

Baiona

36000247

CPI de Cova Terreña

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360030301

Baiona

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360020000

Barro

Barro

36020234

IES de Barro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360040201

Bueu

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360040201

Bueu

Bueu

36020246

IES Illa de Ons

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36000405

CPI Plurilingüe Alfonso VII

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360060101

Cambados

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360060101

Cambados

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360080201

Cangas

Cangas

36000922

IES María Soliño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360080201

Cangas

Cangas

36018501

IES Monte Carrasco

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360080201

Cangas

Cangas

36019475

IES de Rodeira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360100400

Oeste

Catoira

36001252

CPI do Progreso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360120000

Tenorio

Cerdedo-Cotobade

36024197

IES de Cotobade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360150405

Cuntis

Cuntis

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360180406

Forcarei

Forcarei

36019323

IES Chano Piñeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210510

Gondomar

Gondomar

36019220

IES Auga da Laxe

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210510

Gondomar

Gondomar

36020261

IES Plurilingüe Terra de Turonio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360242707

Lalín

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360242707

Lalín

Lalín

36013758

IES Laxeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360260401

Marín

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360260401

Marín

Marín

36015159

IES Chan do Monte

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360260401

Marín

Marín

36020295

IES Mestre Landín

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360270000

Meaño

Meaño

36020301

IES de Meaño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360280701

Mosteiro

Meis

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210000

Moaña

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360210000

Moaña

Moaña

36018999

IES As Barxas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360300505

Mondariz

Mondariz

36004927

CPI de Mondariz

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360320910

Saiáns

Moraña

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360330700

Petelos

Mos

36020131

IES de Mos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360350000

Nigrán

Nigrán

36005865

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360350000

Nigrán

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360350000

Nigrán

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360220106

O Grove

O Grove

36019232

IES Monte da Vila

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360220106

O Grove

O Grove

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360390702

O Porriño

O Porriño

36007011

IES Pino Manso

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360390702

O Porriño

O Porriño

36019529

IES Ribeira do Louro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360480209

O Rosal

O Rosal

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360370702

Pazos

Pazos de Borbén

36006079

CPI Curros Enríquez

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360410213

Poio

Poio

36020143

IES de Poio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360430709

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

36020313

IES de Ponte Caldelas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36024781

IES do Barral

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360440106

Pontecesures

Pontecesures

36007621

CPI de Pontecesures

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006419

IES Montecelo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36014489

CIFP A Xunqueira

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360400305

Portas

Portas

36007035

CPI Domingo Fontán

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36007734

IES Mendiño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36019566

IES de Chapela

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360450801

Redondela

Redondela

36020325

IES Illa de San Simón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360460106

Barrantes

Ribadumia

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360471706

Rodeiro

Rodeiro

36008155

CPI Plurilingüe de Rodeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360490303

Parderrubias

Salceda de Caselas

36024628

IES Pedras Rubias

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360501400

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360510900

Adina

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360510900

Adina

Sanxenxo

36020349

IES de Sanxenxo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360523000

Silleda

Silleda

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360530101

Arcade

Soutomaior

36024987

IES de Soutomaior

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360540000

Tomiño

Tomiño

36019751

IES Antón Alonso Ríos

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360551201

Tui

Tui

36009901

IES San Paio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360551201

Tui

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360560400

Valga

Valga

36020362

IES de Valga

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011567

IES Castelao

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011579

IES A Guía

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011592

IES Santa Irene

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36013448

CIFP Manuel Antonio

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36014568

CIFP Valentín Paz Andrade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36018173

IES de Teis

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019050

IES de Beade

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019062

IES Rosais 2

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019426

IES Coruxo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36019670

IES do Castro

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36020374

IES Valadares

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360573101

Vigo

Vigo

36024461

IES Audiovisual de Vigo

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360591000

Vila de Cruces

Vila de Cruces

36020386

IES Marco do Camballón

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360580517

Vilaboa

Vilaboa

36013588

CPI do Toural

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36012471

IES Castro Alobre

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36013771

CIFP Fermín Bouza Brey

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36018380

IES O Carril

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360600101

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa

36019669

IES Armando Cotarelo Valledor

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360610701

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36019414

IES A Basella

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

360610701

Vilanova de Arousa

Vilanova de Arousa

36024203

IES Faro das Lúas

Institutos de bacharelato e centros de formación profesional

ANEXO V

Código de localidade

Localidade

Concello

Código de centro

Centro

Tipo de centro

150300001

A Coruña

A Coruña

15026492

CMUS Superior da Coruña

Centros de ensinanza de Música

360573101

Vigo

Vigo

36016085

CMUS Superior de Vigo

Centros de ensinanza de Música

ANEXO VI

Código de localidade

Localidade

Concello

Código de centro

Centro

Tipo de centro

150300001

A Coruña

A Coruña

15026492

CMUS Superior da Coruña

Centros de ensinanza de Música

150300001

A Coruña

A Coruña

15032303

CMUS Profesional da Coruña

Centros de ensinanza de Música

150360001

Ferrol

Ferrol

15027617

CMUS Profesional Xan Viaño

Centros de ensinanza de Música

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15032418

CMUS Profesional de Santiago

Centros de ensinanza de Música

270282701

Lugo

Lugo

27016558

CMUS Profesional Xoán Montes

Centros de ensinanza de Música

270282701

Lugo

Lugo

27020707

CDAN Conservatorio Profesional de Danza

Centros de ensinanza de Música

320541201

Ourense

Ourense

32016443

CMUS Profesional de Ourense

Centros de ensinanza de Música

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019700

CMUS Profesional Manuel Quiroga

Centros de ensinanza de Música

360573101

Vigo

Vigo

36016085

CMUS Superior de Vigo

Centros de ensinanza de Música

360573101

Vigo

Vigo

36024471

CMUS Profesional de Vigo

Centros de ensinanza de Música

360573101

Vigo

Vigo

36024586

ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

Centros de ensinanza de Música

ANEXO VII

Código de localidade

Localidade

Concello

Código de centro

Centro

Tipo de centro

150300001

A Coruña

A Coruña

15005506

EASD Pablo Picasso

Centros de ensinanzas artísticas

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015834

EASD Mestre Mateo

Centros de ensinanzas artísticas

270282701

Lugo

Lugo

27006589

EASD Ramón Falcón

Centros de ensinanzas artísticas

320541201

Ourense

Ourense

32016030

EASD Antonio Failde

Centros de ensinanzas artísticas

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019621

ES de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia

Centros de ensinanzas artísticas

ANEXO VIII

Código
de zona

Zona

Código de localidade

Localidade

Concello

Código
do centro

Centro

150060

A Baña

150070111

San Vicente

A Baña

15019301

CPI de San Vicente

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15004745

CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15004964

CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15004976

CEIP Curros Enríquez

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15004988

CEIP Eusebio da Guarda

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15004991

CEIP Cidade Vella

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005002

IES Ramón Otero Pedrayo

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005014

CEIP Raquel Camacho

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005026

CEIP Torre de Hércules

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005038

CEIP de Prácticas

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005211

IES Salvador de Madariaga

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005221

IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005233

IES Agra do Orzán

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005245

IES Monelos

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005257

IES Ramón Menéndez Pidal

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005269

IES Urbano Lugrís

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005336

CEE Nosa Señora do Rosario

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005361

CEIP Rosalía de Castro

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005385

CEE María Mariño

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005397

IES Fernando Wirtz Suárez

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005518

CEIP María Pita

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005521

CEIP Ramón de la Sagra

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005579

IES Plurilingüe Elviña

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15005701

CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15019311

CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15019323

CEIP Plurilingüe Alborada

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15020568

CEIP Plurilingüe Labaca

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15021536

CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15021548

CEIP Sal Lence

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15021627

CEIP Emilia Pardo Bazán

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15021721

CEIP de Zalaeta

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15021792

CEIP Salgado Torres

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15023375

CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15024902

CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15025025

CEIP San Francisco Javier

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15025037

CEIP Sagrada Familia

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15025611

IES Monte das Moas

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15026421

IES Plurilingüe Rafael Dieste

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15026716

IES Plurilingüe Adormideras

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15027241

CEIP Juan Fernández Latorre

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15027770

IES A Sardiñeira

150241

A Coruña

150300001

A Coruña

A Coruña

15033228

CEIP Novo Mesoiro

150241

A Coruña

150300200

Elviña

A Coruña

15023363

CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

150320

A Laracha

150410203

Caión

A Laracha

15007655

CEIP de Caión

150320

A Laracha

150410810

Lestón

A Laracha

15025256

CEIP Alfredo Brañas

150320

A Laracha

150411200

Torás

A Laracha

15007886

CEIP Ramón Otero Pedrayo

150320

A Laracha

150411200

Torás

A Laracha

15027654

IES Agra de Leborís

150551

A Pobra do Caramiñal

150670401

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

15013163

EEI Fernández Varela

150551

A Pobra do Caramiñal

150670401

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

15013199

CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

150551

A Pobra do Caramiñal

150670401

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

15025530

IES da Pobra do Caramiñal

150551

A Pobra do Caramiñal

150670401

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

15026236

EEI da Angustia

150551

A Pobra do Caramiñal

150670211

Lesón

A Pobra do Caramiñal

15013072

EEI da Granxa

150551

A Pobra do Caramiñal

150670300

Posmarcos

A Pobra do Caramiñal

15023417

CEP Pilar Maestu Sierra

150551

A Pobra do Caramiñal

150670113

Xobre

A Pobra do Caramiñal

15013059

EEI de Vilariño

150010

Abegondo

150010100

Abegondo

Abegondo

15000016

CEIP Plurilingüe San Marcos

150010

Abegondo

150011800

Viós

Abegondo

15027125

IES de Viós

150022

Ames

150020300

Ames

Ames

15026637

CEIP de Barouta

150022

Ames

150220726

Biduído

Ames

15025220

CEP Plurilingüe de Ventín

150022

Ames

150220726

Biduído

Ames

15032649

EEI do Milladoiro

150022

Ames

150220726

Biduído

Ames

15032807

IES do Milladoiro

150022

Ames

150020503

Covas

Ames

15020659

EEI de Covas

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15000107

CEIP A Maía

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15019542

EEI da Igrexa

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15027721

IES Plurilingüe de Ames

150022

Ames

150020700

Ortoño

Ames

15032625

CEIP Agro do Muíño

150034

Ares

150040101

Ares

Ares

15000338

CPI As Mirandas

150046

Arteixo

150050100

Armentón

Arteixo

15020672

EEI de Rorís

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15000363

CEIP Ponte dos Brozos

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15023302

IES Manuel Murguía

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15032145

IES de Pastoriza

150046

Arteixo

150050200

Arteixo

Arteixo

15032716

CEIP de Arteixo

150046

Arteixo

150050600

Larín

Arteixo

15020714

EEI de Larín de Arriba

150046

Arteixo

150051109

Meicende

Arteixo

15000569

CEIP San Xosé Obreiro

150046

Arteixo

150051000

Oseiro

Arteixo

15023041

CEIP de Galán

150046

Arteixo

150051000

Oseiro

Arteixo

15032376

EEI de Vilarrodís-Oseiro

150046

Arteixo

150051100

Pastoriza

Arteixo

15020933

EEI de Barrionovo

150046

Arteixo

150051200

Sorrizo

Arteixo

15020775

EEI da Lagoa

150058

Arzúa

150060201

Arzúa

Arzúa

15000612

CEIP de Arzúa

150058

Arzúa

150060201

Arzúa

Arzúa

15027733

IES de Arzúa

150587

As Pontes de García Rodríguez

150180400

A Capela

A Capela

15020969

CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

150587

As Pontes de García Rodríguez

150700543

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15013591

CEIP Plurilingüe Santa María

150587

As Pontes de García Rodríguez

150700543

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15013643

CEIP Plurilingüe A Magdalena

150587

As Pontes de García Rodríguez

150700543

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15021767

IES Plurilingüe Castro da Uz

150587

As Pontes de García Rodríguez

150700543

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15025694

IES Moncho Valcarce

150587

As Pontes de García Rodríguez

150700543

As Pontes de García Rodríguez

As Pontes de García Rodríguez

15026194

CEIP Plurilingüe A Fraga

150587

As Pontes de García Rodríguez

150810216

A Igrexa

As Somozas

15025074

CEIP O Marbán

150071

Bergondo

150080200

Bergondo

Bergondo

15001070

CPI de Cruz do Sar

150071

Bergondo

150080200

Bergondo

Bergondo

15032561

CRA de Bergondo

150083

Betanzos

150030610

Vilarraso

Aranga

15021779

CEIP da Castellana

150083

Betanzos

150090001

Betanzos

Betanzos

15001124

CEIP Francisco Vales Villamarín

150083

Betanzos

150090001

Betanzos

Betanzos

15001136

IES Francisco Aguiar

150083

Betanzos

150090001

Betanzos

Betanzos

15001148

IES As Mariñas

150083

Betanzos

150270200

Coirós

Coirós

15022152

EEI de Coirós

150083

Betanzos

150270600

Oís

Coirós

15024215

EEI de Fontelo

150083

Betanzos

150260300

Bragade

Oza-Cesuras

15021780

CEIP Plurilingüe Bragade

150083

Betanzos

150630506

Oza

Oza-Cesuras

15012420

CEIP de Oza dos Ríos

150083

Betanzos

150640100

Adragonte

Paderne

15024045

EEI de Areas

150083

Betanzos

150640902

Viñas

Paderne

15021603

EEI de Viñas

150083

Betanzos

150191210

Torres

Vilarmaior

15018801

CEIP de Torres

150095

Boimorto

150100505

Gándara

Boimorto

15001239

CPI Armando Cotarelo Valledor

150095

Boimorto

150800800

Porta

Sobrado

15016784

CEIP Plurilingüe Virxe do Portal

150101

Boiro

150110101

Abanqueiro

Boiro

15001367

CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15001471

CEIP Praia Xardín

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15021500

CEIP Santa Baia

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15022085

CEIP de Pazos-Comoxo

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15023338

IES Praia Barraña

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15026698

IES Espiñeira

150101

Boiro

150110303

Boiro

Boiro

15027851

IES Plurilingüe A Cachada

150101

Boiro

150110407

Cabo de Cruz

Boiro

15023341

CEIP Santa María do Castro

150101

Boiro

150110500

Cespón

Boiro

15027149

CEIP Plurilingüe de Cespón

150101

Boiro

150110700

Lampón

Boiro

15001616

CEIP de Escarabote

150113

Boqueixón

150120100

Boqueixón

Boqueixón

15001665

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

150113

Boqueixón

150120800

Lestedo

Boqueixón

15032571

CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

150125

Brión

150130300

Bastavales

Brión

15001811

EEI de Sabaxáns

150125

Brión

150130500

Brión

Brión

15001847

CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

150125

Brión

150130103

Os Ánxeles

Brión

15001744

EEI dos Ánxeles

150125

Brión

150130900

Viceso

Brión

15026352

IES Brión

150137

Cabana de Bergantiños

150140307

As Revoltas

Cabana de Bergantiños

15001926

CPI As Revoltas

150149

Camariñas

150160100

Camariñas

Camariñas

15002050

CEIP O Areal

150149

Camariñas

150160202

Camelle

Camariñas

15002062

CEIP de Camelle

150149

Camariñas

150160405

Ponte do Porto

Camariñas

15002086

CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

150149

Camariñas

150160405

Ponte do Porto

Camariñas

15027861

IES Plurilingüe Pedra da Aguia

150150

Cambre

150170302

Brexo

Cambre

15025554

CEIP Emilio González López

150150

Cambre

150170501

Cambre

Cambre

15002165

CEIP Wenceslao Fernández Flórez

150150

Cambre

150170501

Cambre

Cambre

15027873

IES Afonso X O Sabio

150150

Cambre

150171103

O Temple

Cambre

15023053

CEIP Portofaro

150150

Cambre

150171103

O Temple

Cambre

15032426

CEIP Plurilingüe Graxal

150150

Cambre

150170900

Pravio

Cambre

15019608

EEI de San Bartolomeu

150150

Cambre

150171000

Sigrás

Cambre

15023065

CEIP Gonzalo Torrente Ballester

150150

Cambre

150171000

Sigrás

Cambre

15026704

IES David Buján

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15002578

CEIP Fogar

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15002581

IES Alfredo Brañas

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15002591

IES Monte Neme

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15021354

CEIP Bergantiños

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15021524

CEIP Plurilingüe A Cristina

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15027307

IES Isidro Parga Pondal

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15027393

CEIP Xesús San Luís Romero

150162

Carballo

150190703

Carballo

Carballo

15032251

CRA Ponte da Pedra

150162

Carballo

150191300

Razo

Carballo

15024896

CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

150162

Carballo

150191700

Sofán

Carballo

15023077

CEIP Plurilingüe de Gándara-Sofán

150174

Cariño

150610201

Cariño

Cariño

15011661

CEIP Manuel Fraga Iribarne

150174

Cariño

150610201

Cariño

Cariño

15021755

IES Cabo Ortegal

150186

Carnota

150200201

Carnota

Carnota

15002761

CEIP Plurilingüe de Carnota

150186

Carnota

150200201

Carnota

Carnota

15027885

IES Lamas de Castelo

150186

Carnota

150200120

O Pindo

Carnota

15002852

CEIP do Pindo

150198

Carral

150210206

Carral

Carral

15032923

IES de Carral

150198

Carral

150210206

Carral

Carral

15032959

CEIP Vicente Otero Valcárcel

150198

Carral

150210613

Tabeaio

Carral

15003017

CEIP de Tabeaio

150204

Cedeira

150220104

Cedeira

Cedeira

15003054

CEIP Nicolás del Río

150204

Cedeira

150220104

Cedeira

Cedeira

15026376

IES Punta Candieira

150204

Cedeira

150250107

A Barqueira

Cerdido

15003534

CEIP da Barqueira

150216

Cee

150230500

A Pereiriña

Cee

15022139

EEI da Pereiriña

150216

Cee

150230200

Brens

Cee

15022127

CEIP da Igrexa

150216

Cee

150230300

Cee

Cee

15003212

IES Agra de Raíces

150216

Cee

150230300

Cee

Cee

15003224

IES Fernando Blanco

150216

Cee

150230302

Escabanas

Cee

15003248

CEIP Plurilingüe Eugenio López

150216

Cee

150280101

Corcubión

Corcubión

15003789

CEIP Praia de Quenxe

150216

Cee

150340307

Dumbría

Dumbría

15021810

CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría

150228

Cerceda

150240100

Cerceda

Cerceda

15003376

CPI Plurilingüe O Cruce

150228

Cerceda

150240625

Rodís

Cerceda

15020970

CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro

150230

Coristanco

150290100

Agualada

Coristanco

15003807

CEIP de Bormoio-Agualada

150230

Coristanco

150290400

Coristanco

Coristanco

15033198

CRA A Tarandeira

150230

Coristanco

150297000

Erbecedo

Coristanco

15002670

CEIP Canosa-Rus

150230

Coristanco

150291309

San Roque

Coristanco

15003881

CPI Alcalde Xosé Pichel

150253

Culleredo

150310100

Almeiras

Culleredo

15027253

CEIP Isaac Díaz Pardo

150253

Culleredo

150310100

Almeiras

Culleredo

15032480

CRA de Culleredo

150253

Culleredo

150310501

Culleredo

Culleredo

15005828

CEIP Plurilingüe de Tarrío

150253

Culleredo

150310501

Culleredo

Culleredo

15027708

CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

150253

Culleredo

150310200

O Burgo

Culleredo

15027903

IES Eduardo Blanco Amor

150253

Culleredo

150310200

O Burgo

Culleredo

15032935

IES Rego de Trabe

150253

Culleredo

150310800

Rutis

Culleredo

15021809

CEIP Sofía Casanova

150253

Culleredo

150310800

Rutis

Culleredo

15033149

CEIP Vila de Rutis

150265

Curtis

150320100

Curtis

Curtis

15005877

CEIP de Teixeiro

150265

Curtis

150320100

Curtis

Curtis

15022620

IES de Curtis

150265

Curtis

150320400

Lurdes

Curtis

15005932

CEIP de Curtis

150265

Curtis

150900500

Présaras

Vilasantar

15020921

CEIP de Présaras

150277

Dodro

150330100

Dodro

Dodro

15032492

CRA de Dodro

150277

Dodro

150330311

Laíño

Dodro

15023399

CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

150289

Fene

150350100

Barallobre

Fene

15020982

CEIP Plurilingüe O Ramo

150289

Fene

150350100

Barallobre

Fene

15032081

IES de Fene

150289

Fene

150350500

Maniños

Fene

15025633

CEIP Plurilingüe Os Casais

150289

Fene

150350209

Perlío

Fene

15022981

CEIP Plurilingüe de Centieiras

150289

Fene

150350209

Perlío

Fene

15023405

CPI A Xunqueira

150289

Fene

150350700

Sillobre

Fene

15006365

CEIP de Sillobre

150290

Ferrol

150360406

Doniños

Ferrol

15024941

CEIP Plurilingüe A Laxe

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006663

CEIP Cruceiro de Canido

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006687

IES de Catabois

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006699

CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006730

IES Sofía Casanova

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006742

IES Concepción Arenal

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006791

IES Saturnino Montojo

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15006845

CEIP Isaac Peral

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021470

IES Canido

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021834

CEIP Manuel Masdías

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021846

CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15021858

CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15024938

CEIP de Esteiro

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15025566

IES Ferrol Vello

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15025645

IES Ricardo Carvalho Calero

150290

Ferrol

150360001

Ferrol

Ferrol

15026960

CEIP Plurilingüe de Ponzos

150290

Ferrol

150360700

Leixa

Ferrol

15006729

CEE Terra de Ferrol

150290

Ferrol

150361101

Serantes

Ferrol

15024227

CEIP de Pazos

150307

Fisterra

150370302

Fisterra

Fisterra

15007242

CEIP Mar de Fóra

150307

Fisterra

150370302

Fisterra

Fisterra

15027915

IES Fin do Camiño

150307

Fisterra

150370406

Sardiñeiro

Fisterra

15007266

CEIP Areouta

150319

Frades

150380800

Ledoira

Frades

15007400

CPI de Ponte Carreira

150332

Laxe

150400101

Laxe

Laxe

15007621

CPI Plurilingüe Cabo da Area

150332

Laxe

150400303

Torrexallóns

Laxe

15020842

CEIP de Torrexallóns

150332

Laxe

150400600

Traba

Laxe

15021160

EEI de Traba

150344

Lousame

150420400

Lousame

Lousame

15008039

CPI Plurilingüe Cernadas de Castro

150356

Malpica de Bergantiños

150430201

Buño

Malpica de Bergantiños

15021861

CEIP Joaquín Rodríguez Otero

150356

Malpica de Bergantiños

150430602

Malpica de Bergantiños

Malpica de Bergantiños

15026765

CEIP Milladoiro

150356

Malpica de Bergantiños

150430800

Vilanova

Malpica de Bergantiños

15008301

IES Urbano Lugrís

150368

Mazaricos

150450200

Antes

Mazaricos

15008490

CEIP Víctor Sáenz

150368

Mazaricos

150451200

Mazaricos

Mazaricos

15008714

CPI Plurilingüe da Picota

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15008805

CEIP de Melide nº 1

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15008817

IES de Melide

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15023910

CEIP Martagona

150370

Melide

150461902

Melide

Melide

15027526

CEIP Mestre Pastor Barral

150370

Melide

150790100

Arcediago

Santiso

15016450

CEIP de Arcediago

150370

Melide

150830200

Capela

Toques

15017314

CEIP Plurilingüe de Toques

150381

Mesía

150471100

Olas

Mesía

15008982

EEI de Olas

150381

Mesía

150471200

Visantoña

Mesía

15009007

EEI Visantoña

150381

Mesía

150470810

Xanceda

Mesía

15020854

CPI de Xanceda

150393

Miño

150480103

Bemantes

Miño

15023223

CEIP de Bemantes

150393

Miño

150480402

Castro-Baxoi

Miño

15009071

CPI Castro Baxoi

150400

Monfero

150500336

San Fiz de Monfero

Monfero

15009241

CPI Plurilingüe Virxe da Cela

150411

Mugardos

150510101

Franza

Mugardos

15009391

CEIP Santiago Apóstolo

150411

Mugardos

150510302

Mugardos

Mugardos

15009445

CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

150411

Mugardos

150510302

Mugardos

Mugardos

15025657

IES de Mugardos

150423

Muros

150530202

Esteiro

Muros

15009810

CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

150423

Muros

150530301

Louro

Muros

15024951

CEIP Plurilingüe de Louro

150423

Muros

150530400

Muros

Muros

15023727

EEI de Muros

150423

Muros

150530512

Serres

Muros

15009998

CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

150423

Muros

150530512

Serres

Muros

15026388

IES Plurilingüe Fontexería

150423

Muros

150530512

Serres

Muros

15027940

IES As Insuas

150423

Muros

150530700

Tal

Muros

15021214

EEI de Tal de Abaixo

150435

Muxía

150520404

Coucieiro

Muxía

15009597

CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

150435

Muxía

150520700

Moraime

Muxía

15024239

CEIP dos Muíños

150435

Muxía

150520901

Muxía

Muxía

15009676

CEIP Virxe da Barca

150435

Muxía

150520901

Muxía

Muxía

15027927

IES Ramón Caamaño

150447

Narón

150540900

Narón

Narón

15025268

IES As Telleiras

150447

Narón

150541000

Pedroso

Narón

15019499

CEIP de Piñeiros

150447

Narón

150540807

San Xiao

Narón

15026111

CRA de Narón

150447

Narón

150540603

Santa Icía

Narón

15023740

CEIP A Solaina

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15010058

CPI do Feal

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15010162

CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15022310

CEIP A Gándara

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15023508

CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

150447

Narón

150540500

Xubia

Narón

15026455

IES Terra de Trasancos

150459

Neda

150550300

Neda

Neda

15010307

CEIP San Isidro

150459

Neda

150550300

Neda

Neda

15022577

CEIP de Maciñeira

150459

Neda

150550300

Neda

Neda

15027216

IES Fernando Esquío

150460

Negreira

150560200

Aro

Negreira

15022826

EEI de Aro

150460

Negreira

150561501

Negreira

Negreira

15010575

CEIP O Coto

150460

Negreira

150561501

Negreira

Negreira

15026391

IES Xulián Magariños

150472

Noia

150570205

Barro

Noia

15010681

CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

150472

Noia

150570000

Noia

Noia

15010812

IES Virxe do Mar

150472

Noia

150570000

Noia

Noia

15010848

CEIP Felipe de Castro

150472

Noia

150570000

Noia

Noia

15026731

IES Campo de San Alberto

150540

O Pino

150660100

Arca

O Pino

15019347

CPI Camiño de Santiago

150540

O Pino

150660807

Gonzar

O Pino

15020611

EEI Gonzar

150484

Oleiros

150580400

Liáns

Oleiros

15025670

CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

150484

Oleiros

150580700

Oleiros

Oleiros

15011026

CEIP Plurilingüe da Rabadeira

150484

Oleiros

150580700

Oleiros

Oleiros

15027228

IES María Casares

150484

Oleiros

150580700

Oleiros

Oleiros

15027952

IES Miraflores

150484

Oleiros

150580700

Oleiros

Oleiros

15032911

CEIP Juana de Vega

150484

Oleiros

150580801

Perillo

Oleiros

15025050

CEIP Ramón María del Valle-Inclán

150484

Oleiros

150580801

Perillo

Oleiros

15026121

IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

150484

Oleiros

150580900

Serantes

Oleiros

15023089

CEIP Luís Seoane

150496

Ordes

150590100

Ardemil

Ordes

15011105

CEIP de Mesón do Vento

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15011336

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15025487

CEIP Campomaior

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15027782

IES Ordes

150496

Ordes

150590914

Ordes

Ordes

15027939

IES Plurilingüe Maruxa Mallo

150502

Oroso

150600705

Oroso

Oroso

15011567

CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

150502

Oroso

150600705

Oroso

Oroso

15027964

IES de Oroso

150502

Oroso

150600705

Oroso

Oroso

15032868

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

150502

Oroso

150601100

Vilarromarís

Oroso

15032509

CRA de Oroso

150514

Ortigueira

150440412

Mogor

Mañón

15008398

CEIP Francisco López Estrada

150514

Ortigueira

150612101

Ortigueira

Ortigueira

15011981

CEIP José María Lage

150514

Ortigueira

150612101

Ortigueira

Ortigueira

15020544

IES de Ortigueira

150526

Outes

150620600

A Serra de Outes

Outes

15027976

IES Poeta Añón

150526

Outes

150620623

Outes

Outes

15033101

CEIP Plurilingüe de Outes

150538

Padrón

150650100

Carcacía

Padrón

15028002

CEIP de Pousada Carcacía

150538

Padrón

150650206

Cruces

Padrón

15022322

EEI da Escravitude

150538

Padrón

150650400

Iria

Padrón

15012626

EEI de Pontecesures

150538

Padrón

150650400

Iria

Padrón

15021056

EEI de Arretén

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15012717

CEIP Rosalía de Castro

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15012730

IES Camilo José Cela

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15012742

CEIP Flavia

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15020374

EEI de Extramundi de Arriba

150538

Padrón

150650505

Padrón

Padrón

15023090

IES Macías o Namorado

150563

Ponteceso

150680501

Corme-Porto

Ponteceso

15013230

CEIP As Forcadas

150563

Ponteceso

150680000

Ponteceso

Ponteceso

15026406

IES Eduardo Pondal

150563

Ponteceso

150681400

Tella

Ponteceso

15013291

CEIP Eduardo Pondal

150563

Ponteceso

150681408

Trabe

Ponteceso

15027848

CRA Nosa Señora do Faro

150575

Pontedeume

150150404

San Martiño de Porto

Cabanas

15002025

CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

150575

Pontedeume

150690100

Andrade

Pontedeume

15024963

CEIP Plurilingüe de Andrade

150575

Pontedeume

150690500

Ombre

Pontedeume

15013412

CEIP de Ombre

150575

Pontedeume

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15013503

CEIP Couceiro Freijomil

150575

Pontedeume

150690701

Pontedeume

Pontedeume

15020556

IES Breamo

150599

Porto do Son

150710100

Baroña

Porto do Son

15013761

CEIP Plurilingüe de Campanario

150599

Porto do Son

150710201

Caamaño

Porto do Son

15013783

EEI de Caamaño

150599

Porto do Son

150710300

Goiáns

Porto do Son

15025062

CEIP de Portosín

150599

Porto do Son

150710600

Muro

Porto do Son

15013898

CEIP de Seráns

150599

Porto do Son

150710600

Muro

Porto do Son

15024756

EEI de Carballosa

150599

Porto do Son

150710700

Nebra

Porto do Son

15013928

CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

150599

Porto do Son

150710809

Porto do Son

Porto do Son

15013977

CEIP Santa Irene

150599

Porto do Son

150710809

Porto do Son

Porto do Son

15027691

IES de Porto do Son

150599

Porto do Son

150710904

Queiruga

Porto do Son

15013989

EEI de Queiruga

150599

Porto do Son

150710400

Xuño

Porto do Son

15025542

CEIP Xuño

150605

Rianxo

150720200

Asados

Rianxo

15027401

CEIP Ana María Diéguez

150605

Rianxo

150720200

Asados

Rianxo

15027551

CRA de Rianxo

150605

Rianxo

150720507

Rianxo

Rianxo

15014180

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

150605

Rianxo

150720507

Rianxo

Rianxo

15026807

IES Félix Muriel

150605

Rianxo

150720600

Taragoña

Rianxo

15023430

CEP Xosé María Brea Segade

150617

Ribeira

150730101

Aguiño

Ribeira

15014261

CEIP Heroínas de Sálvora

150617

Ribeira

150730200

Artes

Ribeira

15014271

CEIP Plurilingüe de Artes

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15014295

EEI Capela-Carreira

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15021731

CEIP Plurilingüe de Frións

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15024771

CEP Plurilingüe de Carreira

150617

Ribeira

150730300

Carreira

Ribeira

15027711

IES Leliadoura

150617

Ribeira

150730700

Olveira

Ribeira

15025281

CEIP de Olveira

150617

Ribeira

150730800

Palmeira

Ribeira

15014465

CEIP Plurilingüe de Palmeira

150617

Ribeira

150730900

Ribeira

Ribeira

15014571

EEI Deán Grande

150617

Ribeira

150730904

Santa Uxía de Ribeira

Ribeira

15014544

CEIP Plurilingüe O Grupo

150617

Ribeira

150730904

Santa Uxía de Ribeira

Ribeira

15014568

IES nº 1

150629

Rois

150740900

Rois

Rois

15014738

CPI Plurilingüe dos Dices

150629

Rois

150741200

Urdilde

Rois

15014799

CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

150630

Sada

150750400

Mosteirón

Sada

15032662

IES O Mosteirón

150630

Sada

150750400

Mosteirón

Sada

15032686

CEIP Plurilingüe O Mosteirón

150630

Sada

150750305

Quintán-Mondego

Sada

15014829

CEIP Pedro Barrié de la Maza

150630

Sada

150750604

Sada

Sada

15014881

CEIP Sada y sus contornos

150630

Sada

150750604

Sada

Sada

15026029

IES Isaac Díaz Pardo

150642

San Sadurniño

150490420

Moeche

Moeche

15009081

CEIP de San Ramón

150642

San Sadurniño

150760704

San Sadurniño

San Sadurniño

15014957

CPI de San Sadurniño

150654

Santa Comba

150771412

Santa Comba

Santa Comba

15015238

CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

150654

Santa Comba

150771412

Santa Comba

Santa Comba

15026030

IES Terra de Xallas

150654

Santa Comba

150770411

Xallas de Castriz

Santa Comba

15026777

CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña

150666

Santiago de Compostela

150781100

A Enfesta

Santiago de Compostela

15016085

CEIP Arquitecto Casas Novoa

150666

Santiago de Compostela

150781600

Laraño

Santiago de Compostela

15016221

EEI do Rial

150666

Santiago de Compostela

150781600

Laraño

Santiago de Compostela

15027745

CEE A Barcia

150666

Santiago de Compostela

150781800

Marrozos

Santiago de Compostela

15016267

EEI Bispo Teodomiro

150666

Santiago de Compostela

150781004

O Eixo

Santiago de Compostela

15024112

EEI do Gaioso

150666

Santiago de Compostela

150782000

Sabugueira

Santiago de Compostela

15016292

CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015652

CEIP Apóstolo Santiago

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015676

CEIP de Prácticas López Ferreiro

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015688

CEIP Raíña Fabiola

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015743

IES Arcebispo Xelmírez I

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015755

IES Plurilingüe Rosalía de Castro

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015861

IES Eduardo Pondal

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15015998

CEIP Ramón Cabanillas

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15016012

CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15019359

CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15021883

CEIP de Vite I

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15022589

CEIP Lamas de Abade

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15023466

IES Lamas de Abade

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15024975

CEIP Pío XII

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025301

IES Arcebispo Xelmírez II

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15025712

IES Antonio Fraguas Fraguas

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15026753

IES A Pontepedriña

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027319

IES de Sar

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027332

CEIP das Fontiñas

150666

Santiago de Compostela

150780001

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

15027502

CEE Manuel López Navalón

150666

Santiago de Compostela

150782800

Villestro

Santiago de Compostela

15022590

CEIP de Roxos

150678

Teo

150820102

Cacheiras

Teo

15025724

CEIP Plurilingüe Os Tilos

150678

Teo

150820102

Cacheiras

Teo

15027411

IES de Cacheiras

150678

Teo

150820200

Calo

Teo

15017041

CEIP A Igrexa-Calo

150678

Teo

150820200

Calo

Teo

15026169

CRA de Teo

150678

Teo

150820402

Lucí

Teo

15017107

CEIP Plurilingüe da Ramallosa

150680

Tordoia

150840400

Cabaleiros

Tordoia

15021317

CPI Pecalama

150691

Touro

150851700

Touro

Touro

15017880

CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

150708

Trazo

150860300

Campo

Trazo

15020994

CPI de Viaño Pequeno

150710

Val do Dubra

150880202

Bembibre

Val do Dubra

15018203

CPI de Bembibre

150710

Val do Dubra

150880900

Portomouro

Val do Dubra

15018343

CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera

150721

Valdoviño

150870700

Valdoviño

Valdoviño

15018148

CPI de Atios

150721

Valdoviño

150870700

Valdoviño

Valdoviño

15026509

CRA de Valdoviño

150733

Vedra

150890400

Ribadulla

Vedra

15018471

CEIP Ortigueira

150733

Vedra

150891101

Vedra

Vedra

15020911

CPI Plurilingüe de Vedra

150745

Vimianzo

150920102

Baíñas

Vimianzo

15026789

CEIP Baíñas

150745

Vimianzo

150920602

Carantoña

Vimianzo

15018938

EEI de Carantoña

150745

Vimianzo

150920702

Carnes

Vimianzo

15021299

EEI de Carnés

150745

Vimianzo

150921000

Salto

Vimianzo

15018987

CEIP de Castromil

150745

Vimianzo

150921411

Vimianzo

Vimianzo

15019372

CEIP Plurilingüe San Vicenzo

150745

Vimianzo

150921411

Vimianzo

Vimianzo

15026418

IES Terra de Soneira

150757

Zas

150930200

Baio

Zas

15027368

IES Maximino Romero de Lema

150757

Zas

150930203

Baio Pequeno

Zas

15019086

CEIP Labarta Pose

150757

Zas

150931603

Zas

Zas

15019281

CPI de Zas

270118

A Fonsagrada

270180901

A Fonsagrada

A Fonsagrada

27003850

CEIP Plurilingüe Santa María

270118

A Fonsagrada

270180901

A Fonsagrada

A Fonsagrada

27014811

IES Plurilingüe Fontem Albei

270246

A Pastoriza

270440400

Bretoña

A Pastoriza

27009463

CEIP de Bretoña

270246

A Pastoriza

270441201

Pastoriza

A Pastoriza

27009608

CEIP O Salvador

270246

A Pastoriza

270441201

Pastoriza

A Pastoriza

27016716

IES Fonmiñá

270258

A Pontenova

270480400

A Pontenova

A Pontenova

27010325

CEIP Plurilingüe da Pontenova

270258

A Pontenova

270480902

Vilaoudriz

A Pontenova

27016297

IES Enrique Muruais

270258

A Pontenova

270540812

As Rodrigas

Riotorto

27011287

CEIP Plurilingüe de Riotorto

270015

Alfoz

270020402

O Castro de Ouro

Alfoz

27013922

CEIP Plurilingüe do Castro de Ouro

270015

Alfoz

279999991

San Pedro de Mor

Alfoz

27016649

IES Alfoz-Valadouro

270015

Alfoz

270630401

Ferreira

O Valadouro

27012826

CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

270039

Baralla

270360301

Baralla

Baralla

27007958

CPI Luís Díaz Moreno

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27002584

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27013934

IES Perdouro

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27013958

IES Monte Castelo

270040

Burela

270130101

Burela

Burela

27015751

CEIP Plurilingüe Vista Alegre

270052

Castro de Rei

270100601

Castro de Rei

Castro de Rei

27001609

CEIP Ramón Falcón

270052

Castro de Rei

270102205

Ribeiras de Lea

Castro de Rei

27001816

CEIP Veleiro-Docampo

270052

Castro de Rei

270102205

Ribeiras de Lea

Castro de Rei

27015891

IES da Terra Chá, José Trapero Pardo

270064

Castroverde

270040506

A Esperela

Baleira

27000319

CEIP Plurilingüe Concepción López Rey

270064

Castroverde

270113701

Castroverde

Castroverde

27002249

CPI Plurilingüe de Castroverde

270076

Cervo

270130000

Cervo

Cervo

27015301

CEIP de Cervo

270076

Cervo

270130400

Lieiro

Cervo

27016509

IES Marqués de Sargadelos

270076

Cervo

270130400

Lieiro

Cervo

27020859

CEIP Península da Paz

270088

Chantada

270091700

Lousada

Carballedo

27001440

CEIP Xosé Luís Taboada

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27003126

CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27003151

IES Lama das Quendas

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27003175

IES Val do Asma

270088

Chantada

270161400

Chantada

Chantada

27013697

CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

270090

Cospeito

270150800

Muimenta

Cospeito

27016388

CEIP Plurilingüe de Muimenta

270090

Cospeito

270150400

Sistallo

Cospeito

27002997

CPI Plurilingüe Virxe do Monte

270120

Foz

270190403

Foz

Foz

27004428

CEIP Plurilingüe de Foz nº 1

270120

Foz

270190403

Foz

Foz

27016391

CEIP O Cantel

270120

Foz

270190403

Foz

Foz

27020562

IES de Foz

270120

Foz

270190600

Nois

Foz

27004519

CEIP Fondo Nois

270131

Friol

270201101

Friol

Friol

27004635

CPI Dr. López Suárez

270143

Guitiriz

270220500

Lagostelle

Guitiriz

27005020

CEIP Plurilingüe Lagostelle

270143

Guitiriz

270220500

Lagostelle

Guitiriz

27016200

IES Poeta Díaz Castro

270143

Guitiriz

270220900

Parga

Guitiriz

27005056

CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

270155

Guntín

270231002

Guntín de Pallares

Guntín

27014008

CPI Plurilingüe Tino Grandío

270155

Guntín

270231301

Lousada

Guntín

27005263

CEIP Plurilingüe de Lousada

270167

Láncara

270261402

A Pobra de San Xiao

Láncara

27005913

CPI Ramón Piñeiro

270167

Láncara

270112303

O Páramo

O Páramo

27016492

CEIP Plurilingüe do Páramo

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006164

CEIP Albeiros

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006292

CEIP As Gándaras

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006334

CEIP das Mercedes

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006371

CEIP Anexa

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006383

CEIP A Ponte

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006395

CEIP Plurilingüe Benigno Quiroga Ballesteros

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006401

CEIP Sagrado Corazón

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006449

CEIP Rosalía de Castro

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006531

IES Lucus Augusti

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006541

IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27006553

IES Xoán Montes

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27013673

CEIP de Casás

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014033

EEI Fingoi nº 2

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014057

CEE Santa María

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014665

CEIP Luís Pimentel

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27014793

CEIP Paradai

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27015761

IES Ánxel Fole

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27015773

IES Muralla Romana

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016455

IES Sanxillao

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016467

CEIP Menéndez Pelayo

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016704

IES Leiras Pulpeiro

270180

Lugo

270282701

Lugo

Lugo

27016728

CEIP Illa Verde

270180

Lugo

270280402

Nadela

Lugo

27006048

CEIP Plurilingüe Manuel Mallo Mallo

270180

Lugo

270141302

O Corgo

O Corgo

27014847

CEIP Plurilingüe do Corgo

270180

Lugo

270491304

Portomarín

Portomarín

27010520

CEIP Plurilingüe Virxe da Luz

270192

Meira

270290113

Meira

Meira

27006735

CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz

270192

Meira

270290113

Meira

Meira

27016303

IES Pedregal de Irimia

270192

Meira

270461502

Mosteiro

Pol

27010064

CEIP Plurilingüe Rosalía de Castro

270209

Mondoñedo

270270100

Lourenzá

Lourenzá

27006000

CEIP Juan Rey

270209

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

Mondoñedo

27006954

CEIP Plurilingüe Álvaro Cunqueiro Mora

270209

Mondoñedo

270300701

Mondoñedo

Mondoñedo

27006966

IES Plurilingüe San Rosendo

270210

Monforte de Lemos

270471703

A Pobra de Brollón

A Pobra do Brollón

27010155

CEIP Plurilingüe da Pobra de Brollón

270210

Monforte de Lemos

270080101

Bóveda

Bóveda

27001087

CEIP Rosalía de Castro

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007247

IES Francisco Daviña Rey

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27007259

IES Río Cabe

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27014860

CEIP Plurilingüe A Gándara

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27015311

IES A Pinguela

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27015360

CEE Infanta Elena

270210

Monforte de Lemos

270311101

Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

27016662

CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

270210

Monforte de Lemos

270411003

Castro-Pantón

Pantón

27009050

CEIP Plurilingüe Monte Baliño

270210

Monforte de Lemos

270590400

Arroxo

Sober

27012474

CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

270222

Monterroso

270030601

Antas de Ulla

Antas de Ulla

27000198

CEIP Plurilingüe de Antas de Ulla

270222

Monterroso

270321705

Monterroso

Monterroso

27016248

IES de Monterroso

270222

Monterroso

270321705

Monterroso

Monterroso

27020801

CEIP Plurilingüe de Monterroso

270106

O Courel

270170906

Seoane

Folgoso do Courel

27003655

CPI Poeta Uxío Novoneyra

270106

O Courel

270501508

Quiroga

Quiroga

27013703

CEIP de Quiroga

270106

O Courel

270501508

Quiroga

Quiroga

27015189

IES de Quiroga

270106

O Courel

270520510

San Clodio

Ribas de Sil

27011032

CEIP de San Clodio

270301

O Saviñao

270582700

Vilaesteva

O Saviñao

27015785

CEIP de Currelos

270301

O Saviñao

270581213

Vilasante

O Saviñao

27012450

CPI Plurilingüe Dr. López Suárez

270027

Os Ancares

270370501

As Nogais

As Nogais

27008148

CEIP das Nogais

270027

Os Ancares

270060301

Becerreá

Becerreá

27000629

CEIP Plurilingüe San Xoán

270027

Os Ancares

270060301

Becerreá

Becerreá

27016315

IES de Becerreá

270027

Os Ancares

270120700

San Román de Cervantes

Cervantes

27002353

CPI de Cervantes

270027

Os Ancares

270341202

Navia de Suarna

Navia de Suarna

27007788

CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

270027

Os Ancares

270450901

Pedrafita do Cebreiro

Pedrafita do Cebreiro

27015967

CPI Uxío Novoneira

270234

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

Palas de Rei

27014070

CEIP Plurilingüe de Palas de Rei

270234

Palas de Rei

270402902

Palas de Rei

Palas de Rei

27016352

IES do Camiño

270271

Rábade

270070202

Begonte

Begonte

27000897

CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño

270271

Rábade

270391802

Outeiro de Rei

Outeiro de Rei

27008513

CEIP Laverde Ruíz

270271

Rábade

270560101

Rábade

Rábade

27011639

CEIP Otero Pedrayo

270271

Rábade

270560101

Rábade

Rábade

27016613

IES Río Miño

270283

Ribadeo

270050107

San Cosme de Barreiros

Barreiros

27016224

CEIP de San Cosme

270283

Ribadeo

270050617

San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

27000541

CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

270283

Ribadeo

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27010891

CEIP Gregorio Sanz

270283

Ribadeo

270510801

Ribadeo

Ribadeo

27020902

IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

270283

Ribadeo

270610500

Trabada

Trabada

27012607

CEIP Plurilingüe Celso Currás

270295

Sarria

270241200

O Incio

O Incio

27005469

CEIP Ricardo Gasset

270295

Sarria

270421500

Paradela

Paradela

27009347

CEIP Plurilingüe San Miguel

270295

Sarria

270552004

Samos

Samos

27014240

CEIP de Samos

270295

Sarria

270571303

Choente

Sarria

27011743

CEIP Plurilingüe Antonio Fernández López

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27012012

CEIP Frei Luís de Granada

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27012036

IES Gregorio Fernández

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27012048

IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

270295

Sarria

270574201

Sarria

Sarria

27014082

EEI Xela Arias

270295

Sarria

270620704

Triacastela

Triacastela

27015979

CEIP Eduardo Cela Vila

270313

Taboada

270600605

Taboada

Taboada

27012504

CPI San Tomé do Carballo

270325

Vilalba

270010100

Abadín

Abadín

27000010

CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

270325

Vilalba

270330535

Muras

Muras

27015876

CEIP Antía Cal Vázquez

270325

Vilalba

270651500

Lanzós

Vilalba

27015724

CEIP Monseivane

270325

Vilalba

270652200

Román

Vilalba

27015827

CEIP Terra Chá

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27013296

CEIP Manuel Mato Vizoso

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27013314

IES Santiago Basanta Silva

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27013338

CEIP Antonio Insua Bermúdez

270325

Vilalba

270652901

Vilalba

Vilalba

27014094

EEI de Vilalba

270325

Vilalba

270210508

Xermade

Xermade

27014859

CEIP Plurilingüe de Xermade

270337

Viveiro

270640725

O Vicedo

O Vicedo

27012887

CEIP do Vicedo

270337

Viveiro

270660202

Celeiro

Viveiro

27013387

CEIP de Celeiro

270337

Viveiro

270660302

Covas

Viveiro

27016406

CEIP Plurilingüe de Covas

270337

Viveiro

270660600

Galdo

Viveiro

27016170

CEIP Plurilingüe Santa Rita

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27013636

IES María Sarmiento

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27013648

IES Vilar Ponte

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27014100

EEI San Roque

270337

Viveiro

270661201

Viveiro

Viveiro

27016674

CEP Luís Tobío

270349

Xove

270250102

Xove

Xove

27005691

CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

270349

Xove

270250102

Xove

Xove

27016625

IES Illa de Sarón

320090

A Gudiña

320340401

A Gudiña

A Gudiña

32005305

CPI Plurilingüe Laureano Prieto

320090

A Gudiña

320480601

A Mezquita

A Mezquita

32007272

CEIP Augusto Assía

320143

A Pobra de Trives

320631301

A Pobra de Trives

A Pobra de Trives

32010601

CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

320143

A Pobra de Trives

320631301

A Pobra de Trives

A Pobra de Trives

32015876

IES Xermán Ancochea Quevedo

320143

A Pobra de Trives

320440301

Manzaneda

Manzaneda

32006747

CEIP de Manzaneda

320167

A Rúa

320720201

A Rúa de Valdeorras

A Rúa

32011755

CEIP Manuel Respino

320167

A Rúa

320720201

A Rúa de Valdeorras

A Rúa

32016637

IES Cosme López Rodríguez

320167

A Rúa

320150101

O Bolo

O Bolo

32015098

CEIP do Bolo

320015

Allariz

320010200

Allariz

Allariz

32000058

CEIP Padre Feijoo

320015

Allariz

320010200

Allariz

Allariz

32016339

IES de Allariz

320015

Allariz

320360504

Xunqueira de Ambía

Xunqueira de Ambía

32005691

CEIP Padre Crespo

320027

Bande

320060101

Bande

Bande

32001002

CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

320027

Bande

320060101

Bande

Bande

32016340

IES Aquis Querquernis

320027

Bande

320300100

Entrimo

Entrimo

32014902

CEIP Santa María A Real

320027

Bande

320420700

Lobios

Lobios

32006358

CEIP Plurilingüe do Xurés

320027

Bande

320510700

Muíños

Muíños

32007739

CEIP Valle-Inclán

320040

Carballeda de Valdeorras

320170301

Casaio

Carballeda de Valdeorras

32015025

CEIP de Casaio

320040

Carballeda de Valdeorras

320171401

Sobradelo

Carballeda de Valdeorras

32002781

CPI Tomás Terrón Mendaña

320064

Castro Caldelas

320230401

Castro Caldelas

Castro Caldelas

32003643

CPI Virxe dos Remedios

320076

Celanova

320470503

A Merca

A Merca

32015189

CEIP Joaquina Gallego Jorreto

320076

Celanova

320200204

Cartelle

Cartelle

32003059

CEIP San Marcos

320076

Celanova

320240904

Celanova

Celanova

32003771

CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

320076

Celanova

320240904

Celanova

Celanova

32016625

IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

320076

Celanova

320680301

Freás de Eiras

Ramirás

32011135

CEIP Rogelio Garcia Yáñez

320088

Coles

320591105

A Peroxa

A Peroxa

32010121

CEIP Roberto Blanco Torres

320088

Coles

320260401

Cambeo

Coles

32004118

CPI Antonio Faílde

320118

Maceda

320070302

Baños de Molgas

Baños de Molgas

32001312

CEIP de Baños de Molgas

320118

Maceda

320430705

Maceda

Maceda

32006553

CEIP Plurilingüe de Maceda

320118

Maceda

320430705

Maceda

Maceda

32016431

IES San Mamede

320120

Maside

320450603

Maside

Maside

32006929

CPI Terras de Maside

320120

Maside

320650400

Punxín

Punxín

32010775

CEIP de Punxín

320120

Maside

320740200

Beariz

San Amaro

32015921

CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira

320039

O Barco de Valdeorras

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001658

CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

320039

O Barco de Valdeorras

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001671

CEIP Ramón Otero Pedrayo

320039

O Barco de Valdeorras

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001683

IES Martaguisela

320039

O Barco de Valdeorras

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32001725

IES Lauro Olmo

320039

O Barco de Valdeorras

320090201

O Barco

O Barco de Valdeorras

32015116

CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

320039

O Barco de Valdeorras

320730903

Rubiá

Rubiá

32011901

CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

320039

O Barco de Valdeorras

320880000

Vilamartín de Valdeorras

Vilamartín de Valdeorras

32013958

CEIP Xosé Manuel Folla Respino

320052

O Carballiño

320110102

Beariz

Beariz

32001920

CEIP de Beariz

320052

O Carballiño

320130900

Xuvencos

Boborás

32002122

CEIP Nosa Señora de Xuvencos

320052

O Carballiño

320190500

O Carballiño

O Carballiño

32002951

CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

320052

O Carballiño

320190500

O Carballiño

O Carballiño

32003001

IES nº 1

320052

O Carballiño

320190500

O Carballiño

O Carballiño

32015037

IES Manuel Chamoso Lamas

320052

O Carballiño

320350100

Campo

O Irixo

32005408

CEIP Virxe da Pena da Sela

320155

O Ribeiro

320030200

A Arnoia

A Arnoia

32015891

CEIP San Salvador

320155

O Ribeiro

320040300

Avión

Avión

32000708

CEIP Virxe de Guadalupe

320155

O Ribeiro

320180401

Carballeda de Avia

Carballeda de Avia

32015906

CEIP Pena Corneira

320155

O Ribeiro

320220100

Astariz

Castrelo de Miño

32003503

CEIP de Castrelo de Miño

320155

O Ribeiro

320250101

Cenlle

Cenlle

32015918

CEIP Carmen García Carrasco

320155

O Ribeiro

320270201

Cortegada

Cortegada

32015268

CEIP Plurilingüe Otero Novas

320155

O Ribeiro

320400510

Leiro

Leiro

32006000

CEIP Emilia Pardo Bazán

320155

O Ribeiro

320460200

Quins

Melón

32016261

CEIP de Quins

320155

O Ribeiro

320560200

Crespos

Padrenda

32015177

CPI de Padrenda-Crespos

320155

O Ribeiro

320690501

Ribadavia

Ribadavia

32011305

CEIP Plurilingüe Ribadavia

320155

O Ribeiro

320690501

Ribadavia

Ribadavia

32015475

IES O Ribeiro

320155

O Ribeiro

320690802

San Paio

Ribadavia

32020628

CRA Amencer

320131

Ourense

320020200

Amoeiro

Amoeiro

32000356

CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

320131

Ourense

320080603

Valenzá

Barbadás

32016789

CEIP Filomena Dato

320131

Ourense

320080603

Valenzá

Barbadás

32020781

CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

320131

Ourense

320520806

Nogueira de Ramuín

Nogueira de Ramuín

32008033

CEIP Plurilingüe de Luíntra

320131

Ourense

320580812

Santa Marta de Moreiras

O Pereiro de Aguiar

32016029

CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

320131

Ourense

320540104

Arrabaldo

Ourense

32015529

CEE O Pino

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008392

CEIP Plurilingüe Inmaculada

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008768

CEIP O Couto

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008771

CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008793

CEIP Manuel Luís Acuña

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008801

CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008811

CEIP Virxe de Covadonga

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008835

CEIP Curros Enríquez

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008847

CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008941

IES Eduardo Blanco Amor

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32008951

IES Ramón Otero Pedrayo

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009116

IES 12 de Outubro

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009153

CEIP Mariñamansa

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009165

CEIP Plurilingüe As Mercedes

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32009190

IES As Lagoas

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015190

CEIP Plurilingüe Albino Núñez

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015207

IES O Couto

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015219

CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015220

CEIP Vistahermosa

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32015669

CEIP Mestre Vide

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32016273

IES Xesús Ferro Couselo

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32016327

CEIP A Ponte

320131

Ourense

320541201

Ourense

Ourense

32016455

IES Julio Prieto Nespereira

320131

Ourense

320541705

Seixalbo

Ourense

32009301

CEIP Plurilingüe de Seixalbo

320131

Ourense

320541800

Tras do Hospital

Ourense

32009360

CPI Plurilingüe José García García

320131

Ourense

320542100

Velle

Ourense

32015463

CEE Miño

320131

Ourense

320750200

Noalla

San Cibrao das Viñas

32015396

EEI de Noalla

320131

Ourense

320750406

Santa Cruz da Rabeda

San Cibrao das Viñas

32015402

EEI de Santa Cruz

320131

Ourense

320790500

Taboadela

Taboadela

32015426

EEI de Taboadela

320131

Ourense

320810708

Toén

Toén

32012711

CEIP Saco e Arce

320179

San Cristovo de Cea

320760201

Cea

San Cristovo de Cea

32012103

CPI Virxe da Saleta

320180

Verín

320210201

Castrelo do Val

Castrelo do Val

32015682

CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

320180

Verín

320280401

Cualedro

Cualedro

32004398

CEIP Vicente Risco

320180

Verín

320390602

Laza

Laza

32015165

CEIP O Castiñeiro

320180

Verín

320500101

Albarellos

Monterrei

32020801

CRA de Monterrei

320180

Verín

320500600

Medeiros

Monterrei

32015657

CEIP de Medeiros

320180

Verín

320530401

Oímbra

Oímbra

32008173

CEIP de Oímbra

320180

Verín

320710504

Riós

Riós

32015256

CEIP das Vendas da Barreira

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32013521

CEIP Princesa de España

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32013582

IES García-Barbón

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32013612

IES Xesús Taboada Chivite

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32015797

CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

320180

Verín

320851400

Verín

Verín

32016790

IES Castro de Baronceli

320180

Verín

320911101

Vilardevós

Vilardevós

32014501

CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez

320192

Viana do Bolo

320832701

A Veiga

A Veiga

32013168

CEIP Eduardo Ávila Bustillo

320192

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

Viana do Bolo

32013661

CEIP Bibei

320192

Viana do Bolo

320863201

Viana do Bolo

Viana do Bolo

32016777

IES Carlos Casares

320192

Viana do Bolo

320921001

Vilariño de Conso

Vilariño de Conso

32015141

CEIP de Vilariño de Conso

320209

Xinzo de Limia

320050201

Baltar

Baltar

32016236

CEIP de Baltar

320209

Xinzo de Limia

320120201

Os Blancos

Os Blancos

32002043

CEIP Plurilingüe dos Blancos

320209

Xinzo de Limia

320670606

Rairiz de Veiga

Rairiz de Veiga

32011032

CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui

320209

Xinzo de Limia

320770305

Sandiás

Sandiás

32016042

CEIP de Sandiás

320209

Xinzo de Limia

320780903

Sarreaus

Sarreaus

32012425

CEIP de Sarreaus

320209

Xinzo de Limia

320890901

Vilar de Barrio

Vilar de Barrio

32014151

CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32004829

CEIP Rosalía de Castro

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32004830

CEIP Carlos Casares

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32014801

IES Cidade de Antioquía

320209

Xinzo de Limia

320320602

Xinzo de Limia

Xinzo de Limia

32015232

IES Lagoa de Antela

360076

A Cañiza

360090203

A Cañiza

A Cañiza

36001148

CPI da Cañiza

360076

A Cañiza

360090992

Valeixe

A Cañiza

36014945

CEIP de Valeixe

360076

A Cañiza

360010100

Arbo

Arbo

36000031

CEIP Antonio Carpintero

360076

A Cañiza

360140405

Crecente

Crecente

36001707

CEIP Plurilingüe Manuel Sieiro

360118

A Estrada

360170000

A Estrada

A Estrada

36002335

IES Manuel García Barros

360118

A Estrada

360170000

A Estrada

A Estrada

36002347

CEIP Pérez Viondi

360118

A Estrada

360170000

A Estrada

A Estrada

36002359

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

360118

A Estrada

360170000

A Estrada

A Estrada

36013618

CEIP de Figueiroa

360118

A Estrada

360170000

A Estrada

A Estrada

36020258

IES nº 1

360118

A Estrada

360171507

Codeseda

A Estrada

36002220

CEIP Cabada Vázquez

360118

A Estrada

360172900

Oca

A Estrada

36014854

CEIP Plurilingüe de Oca

360118

A Estrada

360174000

Rubín

A Estrada

36002773

CEIP do Foxo

360118

A Estrada

360174809

San Xurxo de Vea

A Estrada

36014866

CEIP Manuel Villar Paramá

360155

A Guarda

360230201

A Guarda

A Guarda

36003959

CEIP Manuel Rodríguez Sinde

360155

A Guarda

360230201

A Guarda

A Guarda

36018653

CEIP Plurilingüe As Solanas- Nicolás Gutiérrez Campo

360155

A Guarda

360230201

A Guarda

A Guarda

36019244

IES A Sangriña

360155

A Guarda

360230303

Salcidos

A Guarda

36015135

CEIP A Sangriña

360155

A Guarda

360230303

Salcidos

A Guarda

36015706

EEI da Gándara

360155

A Guarda

360360203

Loureza

Oia

36016735

CEIP de Refoxos

360155

A Guarda

360360400

Oia

Oia

36006067

CEIP Mestre Manuel García

360246

As Neves

360340506

As Neves

As Neves

36005555

CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

360246

As Neves

360340900

Rubiós

As Neves

36005622

EEI de Rubiós

360246

As Neves

360341100

Taboexa

As Neves

36005658

EEI de Taboexa

360246

As Neves

360341200

Tortoreos

As Neves

36019402

IES Pazo da Mercé

360015

Baiona

360030100

Baíña

Baiona

36014921

CEIP de Fontes-Baíña

360015

Baiona

360030301

Baiona

Baiona

36000247

CPI de Cova Terreña

360015

Baiona

360030301

Baiona

Baiona

36019657

IES Primeiro de Marzo

360015

Baiona

360030200

Baredo

Baiona

36014362

EEI de Agro-Baredo

360015

Baiona

360030500

Belesar

Baiona

36018963

CEIP Plurilingüe de Belesar

360015

Baiona

360030614

Santa Cristina da Ramallosa

Baiona

36000302

CEP de Sabarís

360015

Baiona

360030614

Santa Cristina da Ramallosa

Baiona

36014374

EEI O Areal

360027

Barro

360020300

Curro

Barro

36015381

EEI de Curro

360027

Barro

360020400

Perdecanai

Barro

36000181

CEIP Amor Ruibal

360027

Barro

360020400

Perdecanai

Barro

36020234

IES de Barro

360039

Bueu

360040100

Beluso

Bueu

36000326

CEIP Plurilingüe Montemogos

360039

Bueu

360040201

Bueu

Bueu

36000341

CEIP Plurilingüe A Pedra

360039

Bueu

360040201

Bueu

Bueu

36019463

IES Johan Carballeira

360039

Bueu

360040201

Bueu

Bueu

36020246

IES Illa de Ons

360039

Bueu

360040400

Cela

Bueu

36000375

CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

360040

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36000405

CPI Plurilingüe Alfonso VII

360040

Caldas de Reis

360050301

Caldas de Reis

Caldas de Reis

36016127

IES Plurilingüe Aquis Celenis

360040

Caldas de Reis

360050605

Cesar

Caldas de Reis

36015861

CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar

360040

Caldas de Reis

360050800

Saiar

Caldas de Reis

36024938

CRA de Caldas de Reis

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36000478

CEP Antonio Magariños Pastoriza

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36000481

IES Ramón Cabanillas

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36015093

CEIP San Tomé

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36019396

IES Francisco Asorey

360052

Cambados

360060101

Cambados

Cambados

36019773

EEI da Pastora

360052

Cambados

360060200

Castrelo

Cambados

36000508

CEIP Plurilingüe de Castrelo

360052

Cambados

360060300

Corbillón

Cambados

36016103

CEIP de Corvillón

360052

Cambados

360060500

Vilariño

Cambados

36000648

CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

360052

Cambados

360060500

Vilariño

Cambados

36018859

EEI Modia

360064

Cangas

360080100

Aldán

Cangas

36015950

CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

360064

Cangas

360080201

Cangas

Cangas

36000879

CEIP Nazaret

360064

Cangas

360080201

Cangas

Cangas

36000922

IES María Soliño

360064

Cangas

360080201

Cangas

Cangas

36019475

IES de Rodeira

360064

Cangas

360080300

Coiro

Cangas

36000934

CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

360064

Cangas

360080300

Coiro

Cangas

36018975

CEIP A Rúa

360064

Cangas

360080400

Darbo

Cangas

36001033

CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

360064

Cangas

360080400

Darbo

Cangas

36018501

IES Monte Carrasco

360064

Cangas

360080500

O Hío

Cangas

36001057

CEIP do Hío

360088

Catoira

360100300

Dimo

Catoira

36001240

EEI de Dimo

360088

Catoira

360100400

Oeste

Catoira

36001252

CPI do Progreso

360090

Cotobade

360120400

Carballedo

Cerdedo-Cotobade

36001550

CEIP Plurilingüe de Carballedo

360090

Cotobade

360121100

Tenorio

Cerdedo-Cotobade

36001665

CEIP Plurilingüe de Tenorio

360090

Cotobade

360121100

Tenorio

Cerdedo-Cotobade

36024197

IES de Cotobade

360106

Cuntis

360150405

Cuntis

Cuntis

36015111

CPI Aurelio Marcelino Rey García

360120

Forcarei

360110207

Cerdedo

Cerdedo-Cotobade

36001343

CEIP San Xoán Bautista

360120

Forcarei

360180507

A Madanela de Montes

Forcarei

36003170

CEIP de Soutelo de Montes

360120

Forcarei

360180403

Forcarei

Forcarei

36003111

CEIP Nosa Señora das Dores

360120

Forcarei

360180403

Forcarei

Forcarei

36019323

IES Chano Piñeiro

360131

Gondomar

360210400

Donas

Gondomar

36017703

CEIP Plurilingüe Souto-Donas

360131

Gondomar

360210510

Gondomar

Gondomar

36019220

IES Auga da Laxe

360131

Gondomar

360210510

Gondomar

Gondomar

36020261

IES Plurilingüe Terra de Turonio

360131

Gondomar

360210600

Mañufe

Gondomar

36003662

CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

360131

Gondomar

360210800

Peitieiros

Gondomar

36018631

CEP Xosé Neira Vilas

360131

Gondomar

360210800

Peitieiros

Gondomar

36018987

CRA Antía Cal

360131

Gondomar

360211000

Vincios

Gondomar

36014672

CEIP Serra-Vincios

360167

Lalín

360201400

Ferreiroa

Agolada

36003480

CEIP de Agolada

360167

Lalín

360160205

O Castro

Dozón

36001975

CEIP Pío Cabanillas Gallas

360167

Lalín

360241601

Cercio

Lalín

36014970

CEIP Plurilingüe Varela Buxán

360167

Lalín

360241902

Donramiro

Lalín

36013916

EEI de Donramiro

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36004095

CEIP Manuel Rivero

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36004101

CEIP Xesús Golmar

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36004137

IES Ramón Mª Aller Ulloa

360167

Lalín

360242707

Lalín

Lalín

36013758

IES Laxeiro

360167

Lalín

360243900

Prado

Lalín

36004149

CEIP Xoaquín Loriga

360167

Lalín

360244700

Vilatuxe

Lalín

36004174

CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

360179

Marín

360260100

Ardán

Marín

36004460

CEIP de Ardán

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004472

CEIP do Carballal

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004484

CEIP da Laxe

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004496

CEIP de Sequelo-Marín

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004538

EEI Nosa Señora do Carme

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36004551

IES Illa de Tambo

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36014982

EEI O Grupo

360179

Marín

360260401

Marín

Marín

36020295

IES Mestre Landín

360179

Marín

360260500

Mogor

Marín

36015159

IES Chan do Monte

360179

Marín

360260709

Seixo

Marín

36004681

CEIP de Seixo

360180

Meaño

360270200

Dena

Meaño

36004691

CEIP de Coirón-Dena

360180

Meaño

360270500

Meaño

Meaño

36015871

CEIP Plurilingüe de Meaño-As Covas

360180

Meaño

360270500

Meaño

Meaño

36020301

IES de Meaño

360192

Meis

360280100

A Armenteira

Meis

36018446

CEIP da Armenteira

360192

Meis

360280605

Mosteiro

Meis

36004708

CPI de Mosteiro-Meis

360192

Meis

360280400

San Lourenzo de Nogueira

Meis

36024604

CRA de Meis

360209

Moaña

360290100

Domaio

Moaña

36004711

CEIP Plurilingüe Domaio

360209

Moaña

360290200

Meira

Moaña

36004733

CEIP Plurilingüe de Reibón

360209

Moaña

360290200

Meira

Moaña

36013552

CEIP de Seara

360209

Moaña

360290200

Meira

Moaña

36019438

CEIP A Guía

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36004745

IES Plurilingüe A Paralaia

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36016590

CEIP de Abelendo

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36016607

CEIP de Quintela

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36016796

EEI de Verducedo

360209

Moaña

360290300

Moaña

Moaña

36018999

IES As Barxas

360209

Moaña

360290400

Tirán

Moaña

36015378

CEIP Plurilingüe de Tirán

360209

Moaña

360290400

Tirán

Moaña

36016814

EEI do Con

360210

Mondariz

360300506

Mondariz

Mondariz

36004927

CPI de Mondariz

360210

Mondariz

360310101

Mondariz-balneario

Mondariz-balneario

36005087

CEIP Nosa Señora de Lourdes

360222

Moraña

360320100

Amil

Moraña

36013540

EEI de Amil

360222

Moraña

360320500

Lamas

Moraña

36013527

EEI de Lamas

360222

Moraña

360320912

Saiáns

Moraña

36005142

CPI Plurilingüe Santa Lucía

360222

Moraña

360320602

San Lourenzo de Moraña

Moraña

36013539

EEI San Lourenzo de Moraña

360234

Mos

360330100

Cela

Mos

36016619

CEIP de Atín-Cela

360234

Mos

360330500

Mos

Mos

36005245

CEIP Mestre Martínez Alonso

360234

Mos

360330700

Petelos

Mos

36019441

CEIP de Petelos

360234

Mos

360330700

Petelos

Mos

36020131

IES de Mos

360234

Mos

360330800

Sanguiñeda

Mos

36017648

CEIP Mestre Valverde Mayo

360234

Mos

360330900

Tameiga

Mos

36013564

CEIP Plurilingüe Pena de Francia

360258

Nigrán

360350700

A Ramallosa

Nigrán

36005956

CEIP Carlos Casares

360258

Nigrán

360350700

A Ramallosa

Nigrán

36018434

CEIP Mallón

360258

Nigrán

360350100

Camos

Nigrán

36016620

CEIP da Cruz

360258

Nigrán

360350300

Nigrán

Nigrán

36005774

CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

360258

Nigrán

360350300

Nigrán

Nigrán

36014428

IES Val Miñor

360258

Nigrán

360350300

Nigrán

Nigrán

36015184

IES Escolas Proval

360258

Nigrán

360350400

Panxón

Nigrán

36005865

CPI Plurilingüe Arquitecto Palacios

360258

Nigrán

360350400

Panxón

Nigrán

36015160

EEI As Dunas Panxón

360258

Nigrán

360350400

Panxón

Nigrán

36024756

CEE de Panxón

360143

O Grove

360220106

O Grove

O Grove

36003807

CEIP Rosalía de Castro

360143

O Grove

360220106

O Grove

O Grove

36003832

CEIP Valle-Inclán

360143

O Grove

360220106

O Grove

O Grove

36014878

CEIP Plurilingüe de Conmeniño

360143

O Grove

360220106

O Grove

O Grove

36018100

CEIP As Bizocas

360143

O Grove

360220106

O Grove

O Grove

36019232

IES Monte da Vila

360143

O Grove

360220106

O Grove

O Grove

36020271

IES Plurilingüe As Bizocas

360337

O Porriño

360390106

Atios

O Porriño

36018422

CEIP Plurilingüe de Atios

360337

O Porriño

360390200

Budiño

O Porriño

36016929

CEIP da Cruz-Budiño

360337

O Porriño

360390500

Mosende

O Porriño

36017570

EEI de Mosende

360337

O Porriño

360390702

O Porriño

O Porriño

36007011

IES Pino Manso

360337

O Porriño

360390702

O Porriño

O Porriño

36007023

CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

360337

O Porriño

360390702

O Porriño

O Porriño

36019529

IES Ribeira do Louro

360337

O Porriño

360390800

Torneiros

O Porriño

36017685

CEIP Plurilingüe da Ribeira

360337

O Porriño

360390800

Torneiros

O Porriño

36017715

CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

360386

O Rosal

360480200

O Rosal

O Rosal

36013576

CPI Manuel Suárez Marquier

360386

O Rosal

360480408

Pías

O Rosal

36024173

CRA María Zambrano

360271

Pazos de Borbén

360370700

Nespereira

Pazos de Borbén

36014684

EEI de Outeiro

360271

Pazos de Borbén

360370802

Pazos

Pazos de Borbén

36006079

CPI Curros Enríquez

360283

Poio

360410103

Combarro

Poio

36007060

CEIP Plurilingüe de Chancelas

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36007199

CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36007242

CEIP de Viñas

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36013710

EEI do Vao

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36015202

CEIP de Lourido

360283

Poio

360410300

Poio

Poio

36020143

IES de Poio

360283

Poio

360410400

Raxó

Poio

36015895

CEIP de Espedregada

360295

Ponte Caldelas

360250915

Pedreira

A Lama

36014611

CEIP A Lama

360295

Ponte Caldelas

360190300

Fornelos de Montes

Fornelos de Montes

36003388

CEIP Doutor Suárez

360295

Ponte Caldelas

360430709

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

36007591

CEIP Manuel Cordo Boullosa

360295

Ponte Caldelas

360430709

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

36020313

IES de Ponte Caldelas

360295

Ponte Caldelas

360430904

Tourón

Ponte Caldelas

36015536

CEIP Plurilingüe A Reigosa

360301

Ponteareas

360130505

Covelo

Covelo

36001690

CEIP Antonio Blanco Rodríguez

360301

Ponteareas

360421305

Guláns

Ponteareas

36007370

CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

360301

Ponteareas

360421400

Moreira

Ponteareas

36024069

CRA A Picaraña

360301

Ponteareas

360421800

Oliveira

Ponteareas

36016942

CEIP de Santiago de Oliveira

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36007497

CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36007539

CEIP Fermín Bouza Brey

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36013692

IES Val do Tea

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36014520

IES Pedra da Auga

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36016954

CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

360301

Ponteareas

360422301

Ponteareas

Ponteareas

36024781

IES do Barral

360313

Pontecesures

360440106

Pontecesures

Pontecesures

36007621

CPI de Pontecesures

360325

Pontevedra

360070100

O Campo

Campo Lameiro

36000685

CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño

360325

Pontevedra

360380405

Campañó

Pontevedra

36006109

CEIP de Parada-Campañó

360325

Pontevedra

360380900

Lérez

Pontevedra

36006134

CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

360325

Pontevedra

360381000

Lourizán

Pontevedra

36006195

CEIP A Carballeira

360325

Pontevedra

360381100

Marcón

Pontevedra

36019608

CEIP de Marcón

360325

Pontevedra

360381400

Ponte Sampaio

Pontevedra

36006778

CEIP de Ponte Sampaio

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006122

CEIP A Xunqueira nº 1

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006316

CEIP Daría González García

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006353

CEIP de Vilaverde-Mourente

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006377

CEIP Álvarez Limeses

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006390

CEIP Manuel Vidal Portela

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006407

CEIP Plurilingüe Froebel

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006420

CEP Campolongo

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006717

IES Sánchez Cantón

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006729

IES Valle-Inclán

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36006730

IES Frei Martín Sarmiento

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36013761

IES A Xunqueira I

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36013837

EEI Fina Casalderrey

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36014994

EEI Concepción Crespo Rivas

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36015172

CEIP A Xunqueira nº 2

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36017201

CEE Pontevedra

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36017661

CEIP Plurilingüe Praza de Barcelos

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018379

IES A Xunqueira II

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36018677

IES Luís Seoane

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019268

IES Gonzalo Torrente Ballester

360325

Pontevedra

360381301

Pontevedra

Pontevedra

36019611

CEP Marcos da Portela

360325

Pontevedra

360381500

Salcedo

Pontevedra

36006833

CEIP San Martiño

360325

Pontevedra

360381500

Salcedo

Pontevedra

36018690

CEIP de Cabanas

360325

Pontevedra

360380202

Verducido

Pontevedra

36015500

EEI de Verducido

360325

Pontevedra

360380700

Xeve

Pontevedra

36019517

CEIP Santo André de Xeve

360349

Portas

360400200

Lantaño

Portas

36013311

EEI de Lantaño

360349

Portas

360400300

Portas

Portas

36007035

CPI Domingo Fontán

360349

Portas

360400412

Romai

Portas

36013333

EEI de Romai

360350

Redondela

360450100

Cabeiro

Redondela

36007631

CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

360350

Redondela

360450200

Cedeira

Redondela

36015007

CEIP Plurilingüe de Cedeira

360350

Redondela

360450300

Cesantes

Redondela

36007643

CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

360350

Redondela

360450300

Cesantes

Redondela

36015214

EEI de San Pedro de Cesantes

360350

Redondela

360450400

Chapela

Redondela

36014817

CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

360350

Redondela

360450400

Chapela

Redondela

36014881

CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

360350

Redondela

360450400

Chapela

Redondela

36016644

CEIP de Laredo

360350

Redondela

360450400

Chapela

Redondela

36019566

IES de Chapela

360350

Redondela

360450600

Quintela

Redondela

36018410

CEIP Plurilingüe Quintela

360350

Redondela

360450700

Reboreda

Redondela

36007709

CEIP Plurilingüe de Reboreda

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36007710

CEP Santa Mariña

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36007734

IES Mendiño

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36014726

EEI A Marisma

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36016656

IES Pedro Floriani

360350

Redondela

360450801

Redondela

Redondela

36020325

IES Illa de San Simón

360350

Redondela

360451100

Ventosela

Redondela

36015548

EEI de Ventosela

360362

Ribadumia

360460302

Barrantes

Ribadumia

36007813

CPI Julia Becerra Malvar

360362

Ribadumia

360460400

Leiro

Ribadumia

36024616

CRA de Ribadumia

360374

Rodeiro

360471707

Rodeiro

Rodeiro

36008155

CPI Plurilingüe de Rodeiro

360398

Salceda de Caselas

360490300

Parderrubias

Salceda de Caselas

36024628

IES Pedras Rubias

360398

Salceda de Caselas

360490000

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas

36008489

CEP Altamira

360398

Salceda de Caselas

360490608

Santa María de Salceda

Salceda de Caselas

36024318

CRA Raíña Aragonta

360404

Salvaterra de Miño

360500100

Alxén

Salvaterra de Miño

36016966

CEP Carlos Casares

360404

Salvaterra de Miño

360501418

Lagoa

Salvaterra de Miño

36008751

CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

360404

Salvaterra de Miño

360500700

Leirado

Salvaterra de Miño

36014738

CEIP Plurilingüe de Leirado

360404

Salvaterra de Miño

360500000

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

36020337

IES de Salvaterra de Miño

360404

Salvaterra de Miño

360500000

Salvaterra de Miño

Salvaterra de Miño

36024070

CRA A Lagoa

360416

Sanxenxo

360510100

Adina

Sanxenxo

36008805

CEIP de Portonovo

360416

Sanxenxo

360510100

Adina

Sanxenxo

36020349

IES de Sanxenxo

360416

Sanxenxo

360510701

Aios

Sanxenxo

36017582

EEI de Aios

360416

Sanxenxo

360510400

Dorrón

Sanxenxo

36008829

CEIP Magaláns-Dorrón

360416

Sanxenxo

360510600

Nantes

Sanxenxo

36019104

CEIP Plurilingüe Nantes

360416

Sanxenxo

360510700

Noalla

Sanxenxo

36015846

CEIP de Noalla-Telleiro

360416

Sanxenxo

360510800

Padriñán

Sanxenxo

36008866

CEIP Plurilingüe A Florida

360416

Sanxenxo

360510900

Vilalonga

Sanxenxo

36008878

CEIP Plurilingüe Cruceiro

360416

Sanxenxo

360510900

Vilalonga

Sanxenxo

36019256

IES de Vilalonga

360428

Silleda

360520202

Manduas

Silleda

36009032

CEIP Ramón de Valenzuela

360428

Silleda

360523108

Silleda

Silleda

36009135

CEIP Plurilingüe de Silleda

360428

Silleda

360523108

Silleda

Silleda

36020350

IES Plurilingüe Pintor Colmeiro

360430

Soutomaior

360530101

Arcade

Soutomaior

36024987

IES de Soutomaior

360430

Soutomaior

360530101

Arcade

Soutomaior

36025013

CEIP Manuel Padín Truiteiro

360430

Soutomaior

360530200

Soutomaior

Soutomaior

36014763

EEI de Romariz

360441

Tomiño

360540702

Goián

Tomiño

36009411

CEIP Pintor Antonio Fernández

360441

Tomiño

360540205

Mosteiro-Barrantes

Tomiño

36019049

CEIP de Barrantes

360441

Tomiño

360541423

Seixo

Tomiño

36024045

CRA Mestre Manuel Garcés

360441

Tomiño

360541000

Sobrada

Tomiño

36015238

CEIP de Sobrada

360441

Tomiño

360541200

Tebra

Tomiño

36009494

CEIP Plurilingüe de Tebra

360441

Tomiño

360541400

Tomiño

Tomiño

36009524

CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán

360441

Tomiño

360541400

Tomiño

Tomiño

36019751

IES Antón Alonso Ríos

360453

Tui

360550300

Caldelas de Tui

Tui

36016668

CEIP de Caldelas

360453

Tui

360550400

Guillarei

Tui

36014775

CEIP Plurilingüe de Guillarei

360453

Tui

360550700

Pazos de Reis

Tui

36009755

CEIP de Pazos de Reis

360453

Tui

360550900

Randufe

Tui

36015020

CEIP de Randufe

360453

Tui

360551000

Rebordáns

Tui

36018471

CEIP de Rebordáns

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36009846

CEIP Plurilingüe nº 1

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36009895

CEIP Plurilingüe nº 2

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36009901

IES San Paio

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36014544

IES Indalecio Pérez Tizón

360453

Tui

360551201

Tui

Tui

36024112

CRA Mestra Clara Torres

360465

Valga

360560100

Campaña

Valga

36024161

CRA de Valga

360465

Valga

360560304

Cordeiro

Valga

36018161

CEP Plurilingüe Xesús Ferro Couselo

360465

Valga

360560500

Valga

Valga

36020362

IES de Valga

360465

Valga

360560200

Xanza

Valga

36009913

CEIP Plurilingüe de Baño-Xanza

360477

Vigo

360570100

Alcabre

Vigo

36009949

CEIP Plurilingüe Javier Sensat

360477

Vigo

360570200

Beade

Vigo

36009974

CEIP de Coutada-Beade

360477

Vigo

360570300

Bembrive

Vigo

36009998

CEIP de Mosteiro-Bembrive

360477

Vigo

360570300

Bembrive

Vigo

36015032

CEIP de Chans-Bembrive

360477

Vigo

360570500

Cabral

Vigo

36010071

CEIP Plurilingüe Santa Mariña

360477

Vigo

360570500

Cabral

Vigo

36010083

CEIP Plurilingüe Carballal-Cabral

360477

Vigo

360570500

Cabral

Vigo

36010101

CEIP Plurilingüe O Sello

360477

Vigo

360570600

Candeán

Vigo

36010137

CEIP da Igrexa-Candeán

360477

Vigo

360570700

Castrelos

Vigo

36010150

CEIP Mestres Goldar

360477

Vigo

360570900

Comesaña

Vigo

36010204

CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

360477

Vigo

360571202

Coruxo

Vigo

36010228

CEIP A Paz

360477

Vigo

360571202

Coruxo

Vigo

36015354

CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

360477

Vigo

360571400

Lavadores

Vigo

36010484

CEIP Eduardo Pondal

360477

Vigo

360571500

Matamá

Vigo

36009962

CEIP Otero Pedrayo

360477

Vigo

360571500

Matamá

Vigo

36010459

CEIP Josefa Alonso de Alonso

360477

Vigo

360571600

Navia

Vigo

36010460

CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

360477

Vigo

360571900

Oia

Vigo

36010472

CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

360477

Vigo

360572700

Sárdoma

Vigo

36010587

CEIP de Sárdoma-Moledo

360477

Vigo

360572900

Teis

Vigo

36010666

CEIP San Salvador

360477

Vigo

360572900

Teis

Vigo

36010678

CEIP Plurilingüe Paraixal

360477

Vigo

360573000

Valadares

Vigo

36010691

CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

360477

Vigo

360573000

Valadares

Vigo

36015044

EEI Monte do Alba

360477

Vigo

360573000

Valadares

Vigo

36015810

CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010009

CEIP Virxe do Rocío

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010125

CEIP de Fonte Escura

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010162

CEIP A Canicouva

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010241

CEIP Illas Cíes

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010265

EEI Cristo da Victoria

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010423

CEIP Valle-Inclán

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010538

CEIP Plurilingüe Lope de Vega

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010629

CEIP Vicente Risco

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010708

CEIP Emilia Pardo Bazán

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010711

CEP Dr. Fleming

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010721

CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36010733

CEE Saladino Cortizo

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011567

IES Castelao

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011579

IES A Guía

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011580

IES San Tomé de Freixeiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011592

IES Santa Irene

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011634

IES Politécnico de Vigo

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36011798

IES Alexandre Bóveda

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014325

EEI Rúa Aragón

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014556

CEP Plurilingüe Santa Tegra-Teis

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014601

IES Álvaro Cunqueiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014787

EEI Monte da Guía

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36014799

EEI Vila Laura

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015068

CEIP Balaídos

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015241

CEP Celso Emilio Ferreiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015251

CEIP Plurilingüe Frián-Teis

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015366

CEIP Plurilingüe O Pombal

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015627

CEIP Plurilingüe García Barbón

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36015834

CEIP Altamar

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36016051

CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36016061

CEIP Plurilingüe A Doblada

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36016681

IES Carlos Casares

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36017697

CEIP Escultor Acuña

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36018173

IES de Teis

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36018185

CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36018461

IES República Oriental do Uruguai

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019050

IES de Beade

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019062

IES Rosais 2

360477

Vigo

360573101

Vigo

Vigo

36019153

EEI Rúa Hernán Cortés