Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Venres, 14 de outubro de 2022 Páx. 55053

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 4 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Ribeira de Piquín (expediente IN407A 2022/131-2).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27 de decembro), e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE núm. 310, do 27 de decembro), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública, en concreto, da seguinte instalación eléctrica.

Denominación: proxecto para pechamento de anel 20 kV LMT Fonsagra_1 (SE_Meira) con LMT Meira_2 (SE_Fonsagrada) CT Outariz (CD_260)-CT Vilares (CD_1035).

Solicitante: Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.

Domicilio social: rúa Aller Ulloa, Ramón María, 9, 27003 Lugo.

Características técnicas principais:

• Liña de media tensión aérea a 20 kV, cunha lonxitude de 2.213 m en condutor 94-AL1/22-ST1A (LA 110), con orixe no apoio núm. 0 proxectado en substitución do apoio BMT200000368-4BM02228-9 existente da LMT Fonsagra_1 e final na conversión aéreo-soterrada do apoio núm. 14 proxectado.

• Liña de media tensión soterrada a 20 kV, cunha lonxitude de 45 m en condutor RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16, con orixe na conversión aéreo-soterrado do apoio existente (código 1035) da LAT Meira_2 en que está instalado o centro de transformación intemperie Vilares que se vai desmontar e final no centro de transformación (CT) proxectado de Vilares.

• Liña de media tensión soterrada a 20 kV, cunha lonxitude de 85 m en condutor RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16, con orixe no CT proxectado de Vilares e final na conversión aéreo-soterrada do apoio núm. 14 da LMT Fonsagra_1 con Meira_2 proxectada.

• Centro de transformación prefabricado, cunha potencia de 50 kV, relación de transformación 20.000/400-230 V e configuración 2L+1P.

A declaración de utilidade pública, segundo o sinalado no artigo 56 da citada Lei 24/2013, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa (BOE núm. 351, de 17 de decembro).

A relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados que se consideran de necesaria ocupación figuran no anexo que se insire xunto con esta resolución.

Aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial (Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Lugo, rolda da Muralla, 70) referidas ás posibles limitacións á constitución da servidume de paso de liñas eléctricas (artigo 161 do Real decreto 1955/2000) e aqueloutras que xulguen oportunas no prazo de trinta días hábiles contado desde o día seguinte ao da última publicación ou ao da notificación individual.

Durante este prazo poderase examinar o proxecto das instalacións nesta xefatura territorial de luns a venres entre as nove da mañá e as dúas da tarde, e no seguinte enlace web da Consellería:

https://economia.xunta.gal/transparencia/distribucion-transporte/lat-fonsagrada1

Ata o mesmo momento do levantamento das actas previas, os interesados poderán facer alegacións por escrito para os únicos efectos de corrixir posibles erros que se atopen ao relacionar os bens e dereitos afectados segundo dispón o artigo 56.2 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm. 160, do 27 de xuño).

Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), cando os titulares dos predios propostos sexan descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación, ou ben, intentada a notificación, non se puidese realizar, e así dirixirlle ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de conformidade co artigo 5 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954.

Lugo, 4 de outubro de 2022

Gustavo José Casasola de Cabo
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Proxecto: pechamento do anel 20 kV LMT Fonsagra_1 (SE_Meira) con LMT Meira_2 (SE_Fonsagrada) CT Outariz (CD_260)-CT Vilares (CD_1035).

Concello: Ribeira de Piquín.

Expediente: IN407A 2022/131-2.

R.B.D.A. para expropiación

Nº de predio

Propietario

Predios

Afeccións

Nome e apelidos

Datos catastrais

Lugar

Cultivo

Apoio

LAT aérea

LAT soterrada

Políg.

Parc.

Sup. (m2)

Lonx. (ml)

Sup. (m2)

Sup. ocupac. temporal obras e accesos (m2)

Sup. ocupación permanente (m2)

1

González Alonso Elia

33

349

Valiñas

Monte alto

334

529

107

Monte baixo

0

2

195

65

2

García Cancio Amable

33

339

Valiñas

Monte alto

69

2.108

9

Monte baixo

1

2

2.039

755

3

García Cancio Amable

33

318

Cortiña

Monte baixo

75

75

4

García Cancio Amable

33

317

Cortiña

Monte baixo

91

91

5

García Cancio Amable

33

729

Cortiña

Monte baixo

112

112

6

García Cancio Amable

33

319

Cortiña

Monte baixo

241

241

7

García Cancio Amable

33

728

Cortiña

Monte baixo

69

69

8

García Cancio Amable

33

727

Cortiña

Monte baixo

10

10

9

García Cancio Amable

33

298

Cortiñoa

Monte baixo

702

702

10

García López José María

33

299

Cortiñoa

Monte baixo

34

34

11

López López Jesús

33

295

Cortiñoa

Monte baixo

2

2

453

453

66

12

González Alonso Elia

38

45

Curtiña

Monte baixo

3

3

868

868

72

14

Fernández Pin María Pura Concepción

38

41

Curtiña

Monte alto

151

151

16

García López José María

38

42

Curtiña

Monte alto

500

500

17

Fernández Pin María Pura Concepción

38

38

Curtiña

Monte alto

5

5

19

González Alonso Elia

38

50

Curtiña

Monte alto

866

866

206

20

López López Jesús

38

57

Curtiña

Monte alto

605

605

132

21

Álvarez Fernández María Teresa

38

10056

Curtiña

Monte alto

583

583

137

22

Álvarez Fernández María Teresa

38

56

Monte alto

48

48

23

Álvarez Fernández María Teresa

37

72

Estivo

Monte alto

4

3

1.093

1.093

49

25

Álvarez Fernández María Teresa

37

74

Estivo

Monte alto

6

3

1.687

1.687

152

27

López López Jesús

37

79

Estivo

Monte alto

92

92

28

González Alonso Elia

36

203

Pando

Monte alto

2.636

2.636

236

29

Fernández Pin María Pura Concepción

36

202

Pando

Monte alto

7

2

3.250

3.250

703

30

García Cancio Amable

36

201

Pando

Monte baixo

301

301

96

33

González Vidal María Alicia

36

198

Pando

Monte alto

1.311

1.311

Monte baixo

9

2

1.899

1.899

93

35

Conde García Dulcina

36

196

Trigín

Monte alto

268

268

38

Carrín Fernández Dionisio

37

145

Trasdosco

Monte baixo

4

4

39

Linares Díaz Sixto

37

146

Trasdosco

Monte baixo

54

54

41

Fernández Vidal José

37

148

Trasdosco

Monte baixo

14

10

63

63

48

12