Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 196 Venres, 14 de outubro de 2022 Páx. 55048

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 19 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Marcofán, situado nos concellos do Irixo, Boborás e Beariz, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2017/020).

Por Acordo do 20 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, sometéronse a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Marcofán, situado nos concellos do Irixo, Boborás e Beariz, na provincia de Ourense (DOG núm. 18, do 27 de xaneiro).

O 14 de setembro de 2022 tivo entrada nesta xefatura territorial a solicitude presentada por Marcofán Eólica, S.L. relativa á declaración de utilidade pública do parque eólico Marcofán, coa correspondente relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados, que se inclúe no anexo deste acordo, para dar cumprimento ao establecido no artigo 44.4 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; e no artigo 44 da citada Lei 8/2009, do 22 de decembro, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública relacionada coas instalacións descritas no Acordo do 20 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense (DOG núm. 18, do 27 de xaneiro), que se citan a seguir:

Solicitante: Marcofán Eólica, S.L.; CIF: B32495202.

Denominación do proxecto: parque eólico Marcofán.

Concellos afectados: O Irixo, Boborás e Beariz (Ourense).

Potencia que se vai instalar: 39,2 MW.

Número de aeroxeradores: 7×5,6 MW de potencia nominal unitaria.

Produción neta anual estimada: 113.198 MWh/ano.

Subestación: colectora Paraño (obxecto doutro expediente).

Liña de evacuación: CSM PE Marcofán-arqueta receptora subestación colectora Paraño.

Prazo de execución: 9 meses.

Orzamento de execución material: 24.226.677 €.

Características técnicas recollidas no proxecto:

– 7 aeroxeradores modelo V162 de 5,6 MW do fabricante Vestas, cunha altura de buxa de 119 m, diámetro de rotor de 162 m, cos seus correspondentes centros de transformación, situados na propia nacelle dos aeroxeradores, con potencia unitaria de 7.000 kVA e relación de transformación de 0,720/30 kV.

– Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e o centro de seccionamento e medida (CSM) do parque eólico, composta por tres circuítos con condutores tipo Al RHZ1-OL 18/30 (36) kV de sección variable segundo o tramo, o circuíto 1 para a interconexión dos aeroxeradores AG1 e AG2, circuíto 2 para os AG3, AG4 e AG5, e o circuíto 3 para os AG6 e AG7.

– Centro de seccionamento e medida (CSM) do parque eólico, edificio prefabricado en envolvente de formigón monobloque, con celas de protección de entrada e saída de liña a 30 kV, con interruptor automático Inom 1200 A, cela de medida de tensión e cela de protección de transformador para SSAA, de 50 kVA RT 30/0,42 kV. Equipos de control do parque composto por PC e software tipo SCADA para a supervisión local e remota de instalacións e de equipo e medida e facturación.

– Liña de evacuación LSAT a 30 kV composta por tres circuítos eléctricos subterráneos, executados en gabia única e condutores RHZ1 18/30 kV 3×(1×240/400/630) Al, con orixe no CSM do PE Marcofán e fin en arqueta receptora na subestación colectora Paraño (obxecto doutro expediente).

O obxecto da información pública será a solicitude da declaración de utilidade pública para as citadas instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita en todo caso a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e de dereitos afectados (RBDA-xuño 2022).

O que se fai público, para o coñecemento xeral, así como en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada, e de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia.

Toda a documentación poderase examinar na Xefatura Territorial da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación en Ourense, rúa Curros Enríquez, nº 1, 32003 Ourense, nos concellos afectados, e na seguinte ligazón web da Consellería:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

Ourense, 19 de setembro de 2022

Alicia María López Míguez
Xefa territorial de Ourense

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Marcofán (IN408A 2017/020)
nos concellos do Irixo, Boborás e Beariz

Nº de parcela segundo proxecto

Titularidade proposta

Datos catastrais parcela

Afeccións (m²)

Pleno dominio

Servidume de paso

Servidume de voo

Ocupación temporal

Referencia catastral

Termo municipal

Polígono

Parcela

Lugar

Cultivo

Cimentación

Plataforma

SE/CSM

Vial

Gabia

1

CMVMC Cerdeira

32036A08200108

O Irixo

082

00108

Prados do Muíño

Pastos

0,0

0,0

0,0

243,0

0,0

4.728,4

0,0

2

CMVMC O Regueiro de Abaixo, O Regueiro de Arribas e As Antas

32014A04500126

Boborás

045

00126

Alargo das Poulas

Matogueira

759,7

4.580,3

0,0

3.177,6

10.010,5

36.299,7

5.490,1

3

CMVMC As Ventelas

32012A01400271

Beariz

014

00271

Monte foral das Vent

Matogueira

0,0

0,0

0,0

19,3

0,0

0,0

0,0

4

CMVMC As Antas

32012A04400567

Beariz

044

00567

Monte As Antas

Matogueira

0,0

0,0

0,0

90,5

0,0

0,0

0,0

5

CMVMC As Ventelas

32012A01400272

Beariz

014

00272

Monte foral das Vent

Matogueira

0,0

0,0

0,0

1.454,3

0,0

0,0

0,0

6

CMVMC O Regueiro de Abaixo, O Regueiro de Arribas e As Antas

32014A04600167

Boborás

046

00167

Lomba

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

56,0

0,0

0,0

7

CMVMC As Antas

32012A01300182

Beariz

013

00182

Monte As Antas

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

86,6

0,0

0,0

8

CMVMC As Ventelas

32012A01400276

Beariz

014

00276

Monte foral das Vent

Matogueira

0,0

0,0

0,0

1.199,7

0,0

0,0

0,0

9

CMVMC O Regueiro de Abaixo, O Regueiro de Arribas e As Antas

32014A04701505

Boborás

047

01505

Carballeira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

12,1

0,0

0,0

10

CMVMC O Regueiro de Abaixo, O Regueiro de Arribas e As Antas

32014A04701550

Boborás

047

01550

Carballeira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

171,0

0,0

0,0

11

Fernández Ogando, Víctor

32012A01400165

Beariz

014

00165

Valterra

Matogueira

0,0

0,0

0,0

7,9

0,0

0,0

0,0

12

Fernández Andre, José Antonio

32012A01400162

Beariz

014

00162

Valterra

Matogueira

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

13

Lorenzo Muradas, Dulcina

32012A01400161

Beariz

014

00161

Valterra

Matogueira

0,0

0,0

0,0

11,5

0,0

0,0

0,0

14

Fernández Andre, José Antonio

32012A01400158

Beariz

014

00158

Valterra

Matogueira

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

0,0

0,0

15

CMVMC As Ventelas

32012A01300193

Beariz

013

00193

Monte foral das Vent

Matogueira

0,0

0,0

0,0

27,4

0,0

0,0

0,0

16

CMVMC O Regueiro de Abaixo, O Regueiro de Arribas e As Antas

32014A04701546

Boborás

047

01546

Lomba

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

362,7

0,0

0,0

17

CMVMC O Regueiro de Abaixo, O Regueiro de Arribas e As Antas

32014A04701552

Boborás

047

01552

Carballeira

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

607,1

0,0

0,0

18

Toubes Lorenzo, María

32012A01400157

Beariz

014

00157

Valterra

Matogueira

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

19

CMVMC As Ventelas

32012A01400277

Beariz

014

00277

Monte foral das Vent

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

493,8

0,0

0,0

0,0

20

Fernández Andre, José Antonio

32012A00600030

Beariz

006

00030

Chancela

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

465,1

0,0

0,0

21

Lorenzo Lorenzo, Francisco

32012A00600031

Beariz

006

00031

Chancela

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

18,2

0,0

0,0

22

CMVMC Muradás

32012A01400280

Beariz

014

00280

Monte Chancela

Matogueira

0,0

0,0

0,0

1.091,4

0,0

0,0

0,0

23

CMVMC As Antas

32012A00600040

Beariz

006

00040

Monte As Antas

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

0,0

3.058,1

0,0

0,0

24

CMVMC O Regueiro de Abaixo, O Regueiro de Arribas e As Antas

32014A04701504

Boborás

047

01504

Lomba e Chancela

Matogueira

0,0

0,0

0,0

0,0

11,1

0,0

0,0

25

CMVMC Muradás

32012A00700001

Beariz

007

00001

Monte Chancela

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

38,5

0,0

4.981,9

0,0

0,0

26

CMVMC Muradás

32012A00800409

Beariz

008

00409

Monte Chancela

Piñeiral madeireiro

0,0

0,0

0,0

0,0

1.210,9

0,0

0,0

27

CMVMC Muradás

32012A00800408

Beariz

008

00408

Monte Chancela

Piñeiral madeireiro

1.139,5

8.279,0

0,0

17.219,2

10.290,9

67.896,7

14.689,3

28

CMVMC Iglesario

32012A00800415

Beariz

008

00415

Monte Marcofán

Piñeiral madeireiro

759,7

4.557,8

0,0

2.837,0

2.290,5

36.354,8

3.161,7