Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 199 Mércores, 19 de outubro de 2022 Páx. 55540

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2022 pola que se resolven as solicitudes de subvención convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (procedemento MR340A).

A Orde do 30 de decembro de 2021 (publicada no DOG do 7 de febreiro de 2022), establece as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e convoca as do exercicio orzamentario de 2022.

As axudas convocadas consisten en subvencións, así como en garantías para préstamos destinados a financiar os investimentos. A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 12 das bases reguladoras, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias, procede resolver a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvención de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 (publicada no DOG do 7 de febreiro de 2022), que establece as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e convoca as do exercicio orzamentario de 2022, que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 12 da convocatoria, pola contías e anualidades que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación 14.04.741A.770.0 e proxecto 201600195 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022, 2023 e 2024.

Estas axudas teñen por finalidade incentivar os investimentos para a transformación e comercialización de produtos agrarios.

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención que se relacionan no anexo II por non acadar a puntuación mínima de 20 puntos necesaria para a concesión da subvención, tal como se establece no punto 1 do artigo 12 da orde.

Terceiro. Informar as empresas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son con carácter xeral as establecidas na Orde desta consellería do 30 de decembro de 2021 que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Non se admitirán modificacións dos investimentos aprobados nin do calendario e datas máximas de xustificación establecidas, salvo nos casos e condicións admitidos no artigo 18 da Orde do 30 de decembro de 2021.

c) Para a concesión desta axuda e o establecemento das súas características tívose en conta a información e a documentación incluída coa solicitude de axuda. Calquera modificación que afecte esta información ou documentación achegada poderá dar lugar á modificación desta resolución, coa revogación da axuda, se é o caso.

d) A subvención concedida aboarase nas anualidades indicadas no calendario de execución establecido para cada beneficiario, e incluído do anexo I desta resolución, coas datas máximas de xustificación para cada anualidade indicadas a seguir:

Anualidade

Data máxima xustificación

2022

10.11.2022

2023

10.10.2023

2024

10.10.2024

e) Para proceder ao pagamento da subvención correspondente a cada anualidade, o beneficiario deberá cumprir as condicións establecidas na Orde do 30 de decembro de 2021 e presentar a documentación indicada no seu artigo 17, así como, no caso de pagamentos da última anualidade da axuda, presentar a documentación particular indicada no anexo I desta resolución, todo iso sen superar as datas máximas de xustificación indicadas anteriormente. No caso de pagamentos a conta superiores a 18.000 €, deberá presentar unha garantía do 110 % do importe do/dos pagamento/s.

f) Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión, executando e xustificando todos os conceptos dos investimentos aprobados nos prazos establecidos, e cumprindo co resto dos requisitos da resolución de concesión, aboarase a totalidade da subvención concedida. De non ser así, procederase conforme o establecido no artigo 20 da Orde do 30 de decembro de 2021, relativo a incumprimentos.

g) A actividade obxecto da axuda, así como os conceptos subvencionados, deberanse manter durante un período non inferior a cinco anos contados a partir da data do pagamento final da axuda. Así mesmo, no caso de empresas non pemes, o beneficiario deberá devolver a axuda se nos dez anos seguintes ao pagamento final da axuda, a actividade produtiva se somete a unha relocalización fóra da Unión Europea.

h) Conforme o disposto no artigo 66.c) do Regulamento (CE) nº 1305/2013, o beneficiario da axuda deberá levar un sistema de contabilidade separado ou ben un código contable axeitado para todas as transaccións relativas á operación subvencionada.

i) Esta axuda procede do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (medida 4.20), e está cofinanciada nun 75 % con fondos da Unión Europea a través do Feader.

j) Conforme o establecido no artigo 65 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, unha operación poderá recibir axuda dun ou varios fondos EIE ou dun ou varios programas e doutros instrumentos da Unión, coa condición de que a partida de gasto incluída nunha solicitude de pagamento para o reembolso por un dos fondos EIE non estea subvencionada por outro fondo ou instrumento da Unión, nin polo mesmo fondo conforme un programa distinto.

Estas axudas son compatibles con instrumentos financeiros comunitarios nas condicións establecidas no artigo 37 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 indicado. En calquera caso, a suma total das axudas concedidas, incluídas as de minimis, non poderá superar as porcentaxes de axuda indicadas no número 2 do artigo 4 da Orde do 30 de decembro de 2021.

k) O beneficiario deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader establecida no artigo 13 e no anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014, e demais normas de aplicación.

Cuarto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse potestativamente recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercitar calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2022

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Código

expediente

Beneficiario

NIF

Investimento

subvencionable

Puntuación criterios de valoración

Subvención

concedida

Calendario de execución

Documentación particular para presentar para o pagamento da última anualidade da axuda

%

Importe

Ano

Investimento subvencionable para xustificar

Subvención para pagar

P-12-PDR-22

Cobideza, S.C.G.

F36211019

119.250,00

65

50

59.625,00

2022

69.165,00

34.582,50

 

2023

50.085,00

25.042,50

C-06-PDR-22

Casa Grande de

Xanceda, S.L.

B15934912

275.742,18

59

30

82.722,65

2022

275.742,18

82.722,65

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

L-22-PDR-22

Granja Campomayor, S.L.

B27015429

1.266.523,68

59

45

569.935,66

2022

506.609,47

227.974,26

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

759.914,21

341.961,40

L-23-PDR-22

Alibos Galicia, S.L.

B27347954

1.822.643,96

59

45

820.189,78

2022

364.528,80

164.037,96

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

729.057,58

328.075,91

2024

729.057,58

328.075,91

L-25-PDR-22

Mieles Anta, S.L.

B15351620

89.450,00

59

45

40.252,50

2022

89.450,00

40.252,50

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

L-33-PDR-22

Pazo de Lusio, S.L.

B15990971

75.502,55

59

45

33.976,15

2022

75.502,55

33.976,15

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2. O proxecto (e/ou certificación final de obra) subvencionado.

L-34-PDR-22

José Luis Carrera

Valín

***5591**

73.120,00

59

45

32.904,00

2022

73.120,00

32.904,00

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

O-07-PDR-22

Casa Quiroga

Hortofrutícola, S.A.

A27461300

1.075.217,81

59

45

483.848,01

2022

354.821,88

159.669,84

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

720.395,93

324.178,17

C-37-PDR-22

SAT Queinaga N 871 XUGA

V15426497

3.219.718,27

59

45

1.448.873,22

2022

643.943,65

289.774,64

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

4. Certificación final de obra subvencionada.

2023

1.609.859,14

724.436,61

2024 

965.915,48 

434.661,97 

P-02-PDR-22

Avícola Tratante, S.L.

B36040541

826.860,45

58

45

372.087,20

2022

248.058,14

111.626,16

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

578.802,31

260.461,04

L-42-PDR-22

Celega, S.L.

B27103837

3.407.737,15

55

40

1.363.094,86

2022

2.044.642,29

817.856,92

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2. Proxecto e certificación final de obra para a instalación da caldeira de vapor.

3. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2023 

1.363.094,86 

545.237,94 

P-16-PDR-22

Agrupación de Cooperativas

Lácteas, S.L.

B94059623

3.676.904,90

55

40

1.470.761,96

2022

1.103.071,47

441.228,59

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

1.838.452,45

735.380,98

2024

735.380,98

294.152,39

C-22-PDR-22

Dairylac, S.L.

B15775570

885.977,14

55

40

354.390,86

2022

177.195,43

70.878,18

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

708.781,71

283.512,68

C-14-PDR-22

Orballo Innovaciones Forestales, S.L.

B70349543

82.463,63

54

40

32.985,45

2022

65.970,90

26.388,36

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados para as instalacións situadas en Paderne. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario tanto para as instalacións situadas en Paderne como para as instalacións situadas en Oleiros.

2023

16.492,73

6.597,09

C-38-PDR-22

Iago Vilela Quintana

***7747**

67.609,53

52

40

27.043,81

2022

20.282,86

8.113,14

1. Declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

2023

47.326,67

18.930,67

L-15-PDR-22

Crisanto, S.A.T.

V27321785

172.847,05

51

40

69.138,82

2022

138.277,64

55.311,06

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

34.569,41

13.827,76

L-24-PDR-22

Novafrigsa, S.A.

A27199140

7.829.906,47

50

40

3.000.000,00

2022

1.565.981,29

626.392,51

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Actualización do Rexistro sanitario ou certificado no que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o Rexistro sanitario existente.

3. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

3.131.962,59

1.252.785,04

2024

3.131.962,59

1.120.822,45

P-09-PDR-22

Industrias Frigoríficas del Louro, S.A.

A36001998

2.321.994,16

50

40

928.797,66

2022

928.797,66

371.519,06

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Proxectos e certificacións finais de obra subvencionados.

3. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023 

1.393.196,50 

557.278,60 

L-28-PDR-22

Innolact, S.L.

B27341502

10.380.795,24

47

40

3.000.000,00

2022

2.076.159,05

830.463,62

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

3. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos sustituídos.

2023

5.190.397,62

2.076.159,05

2024

3.114.238,57

93.377,33

P-01-PDR-22

Cogal, S.C.G.

F36030518

933.294,93

47

40

373.317,97

2022

186.658,99

74.663,59

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados. 

2023

373.317,97

149.327,19

2024

373.317,97

149.327,19

L-30-PDR-22

Quintián, S.C.

J27335553

153.733,25

45

35

53.806,64

2022

43.045,31

15.065,86

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2. Proxecto da instalación fotovoltaica subvencionado.

2023

110.687,94

38.740,78

C-39-PDR-22

Apigal Galicia Natura, S.L.

B16887275

175.157,42

45

35

61.305,10

2022

87.578,71

30.652,55

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

2023

87.578,71

30.652,55

L-18-PDR-22

Lacto Baltar, S.L.

B27498575

64.966,25

44

35

22.738,19

2022

37.680,43

13.188,15

2023

27.285,82

9.550,04

C-17-PDR-22

Horticina, S.A.

A15776842

777.594,85

44

35

272.158,20

2022

155.518,97

54.431,64

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

2023

622.075,88

217.726,56

C-16-PDR-22

Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña, S.C.G.

F15000177

158.226,14

44

20

31.645,23

2022

158.226,14

31.645,23

L-02-PDR-22

Jamones González, S.L.

B27011741

160.036,27

43

35

56.012,69

2022

128.029,02

44.810,16

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

32.007,25

11.202,53

C-07-PDR-22

Xallas de Santa Comba, S.C.G.

F15020290

125.850,00

41

35

44.047,50

2022

31.462,50

11.011,88

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos: moega de semente de algodón e compresor.

2023

37.755,00

13.214,25

2024

56.632,50

19.821,37

C-25-PDR-22

Forraxes de Xallas e Barcala, S.C.G.

F70171202

200.705,00

41

35

70.246,75

2022

200.705,00

70.246,75

 

L-36-PDR-22

Cooperativas Lácteas Unidas, S.C.G.

F70509096

125.000,00

41

35

43.750,00

2022

25.000,00

8.750,00

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

100.000,00

35.000,00

L-37-PDR-22

Cooperativas Lácteas Unidas, S.C.G.

F70509096

147.388,37

41

35

51.585,93

2022

29.477,67

10.317,19

2023

117.910,70

41.268,74

C-12-PDR-22

El Plantel Comarcal de Betanzos, S.C.G.

F15021272

69.475,09

41

35

24.316,28

2022

13.895,02

4.863,26

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda dos silos substituídos.

2023

55.580,07

19.453,02

L-44-PDR-22

Aira, S.C.G.

F27317593

1.630.004,76

41

35

570.501,67

2022

326.000,95

114.100,33

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Proxectos e certificacións finais de obra subvencionados.

2023

1.304.003,81

456.401,34

C-27-PDR-22

Cooperativas Lácteas Unidas, S.C.G.

F70509096

60.417,00

41

35

21.145,95

2022

12.083,40

4.229,19

1. Certificado de cumprir a normativa sanitaria sobre elaboración de produtos para alimentación animal.

2. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

48.333,60

16.916,76

C-09-PDR-22

Cusoviame, S.C.G.

F15025810

277.546,55

41

35

97.141,29

2022

138.773,28

48.570,65

2023

138.773,27

48.570,64

C-11-PDR-22

Piensos Albores, S.C.G.

F15055668

492.708,30

41

35

172.447,91

2022

197.083,32

68.979,16

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos. 

2023

295.624,98

103.468,75

C-31-PDR-22

Central de Frades, S.C.G.

F15018534

264.999,61

41

35

92.749,86

2022

52.999,92

18.549,97

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

158.999,77

55.649,92

2024

52.999,92

18.549,97

L-05-PDR-22

Orujos y Licores Augavella, S.L.

B27318559

85.100,00

40

30

25.530,00

2022

85.100,00

25.530,00

1. Declaración, e/ou xustificación se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

C-01-PDR-22

Gestora de Subproductos de Galicia, S.L.

B15862667

3.297.167,00

40

35

1.154.008,45

2022

1.648.583,50

577.004,23

2023

989.150,10

346.202,54

2024

659.433,40

230.801,68

L-31-PDR-22

Finca Casa Barbeiro, S.L.U

B09831090

508.939,70

40

35

178.128,90

2022

101.787,94

35.625,78

1. Rexistro sanitario.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

305.363,82

106.877,34

2024

101.787,94

35.625,78

C-26-PDR-22

Lácteos Algra, S.L.

B70452792

594.317,92

40

35

208.011,27

2022

118.863,58

41.602,25

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa Autorización ambiental integrada nin Avaliación de impacto ambiental nin Declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

4. A queixería deberá contar co equipamento básico indicado no anexo A4 e nos planos achegados (cuba de callar, prensa/s, envasadora de leite) e de capacidades acordes coa documentación presentada.

2023

356.590,75

124.806,76

2024

118.863,59

41.602,26

C-29-PDR-22

Queixería Barral, S.L.U.

B15909328

90.084,60

39

35

31.529,61

2022

18.016,92

6.305,92

 

2023

72.067,68

25.223,69

L-14-PDR-22

Queserías Sarrianas, S.L.

B27266055

1.359.409,44

39

35

475.793,30

2022

951.586,61

333.055,31

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Declaración, e/ou xustificación se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

407.822,83

142.737,99

L-38-PDR-22

Queserías Prado, S.L.

B27015981

1.058.857,36

39

35

370.600,08

2022

529.428,68

185.300,04

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

529.428,68

185.300,04

C-10-PDR-22

Lácteos Ferrado Verde, S.L.

B67254763

305.076,20

39

35

106.776,67

2022

61.015,24

21.355,33

1. Declaración, e/ou xustificación se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

244.060,96

85.421,34

P-05-PDR-22

Pazo de Valdomiño, S.A.

A36297455

164.469,78

39

30

49.340,93

2022

65.787,91

19.736,37

2023

98.681,87

29.604,56

C-36-PDR-22

Queizuar, S.L.

B15594401

2.057.088,93

39

35

719.981,13

2022

822.835,57

287.992,45

1. Actualización do Rexistro sanitario ou certificado no que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o Rexistro sanitario existente.

2. Declaración, e/ou xustificación se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

3. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

822.835,57

287.992,45

2024

411.417,79

143.996,23

O-06-PDR-22

Aceites Abril, S.L.

B32218356

8.630.636,60

37

35

3.000.000,00

2022

1.726.127,32

604.144,56

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

4.315.318,30

1.510.361,41

2024

2.589.190,98

885.494,03

C-08-PDR-22

Matadero del Sar, S.L.

B70587977

4.557.258,68

37

35

1.595.040,54

2022

911.451,74

319.008,10

1. Declaración de incidencia ambiental do proxecto, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa declaración de incidencia ambiental.

2. Rexistro sanitario.

3. Certificado de cumprir a normativa de benestar animal.

4. Declaración e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda do equipamento sustituído.

5. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

1.822.903,47

638.016,22

2024 

1.822.903,47 

638.016,22

C-03-PDR-22

Ecocentro, S.C.

J27489954

2.168.692,51

37

35

759.042,38

2022

1.734.954,01

607.233,90

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada, nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Actualización do Rexistro sanitario ou certificado no que se sinale que á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o Rexistro sanitario existente.

3. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023 

433.738,50 

151.808,48 

P-06-PDR-22

Comercializadora de Plantas de Galicia, S.L.

B36475325

149.955,68

37

35

52.484,49

2022

149.955,68

52.484,49

C-20-PDR-22

Leche Celta, S.L.U.

B82523648

1.961.440,76

36

35

686.504,27

2022

784.576,30

274.601,71

1. Autorización ambiental integrada, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que esta estableza relativa aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2023

1.176.864,46

411.902,56

C-02-PDR-22

Piensos Sil, S.L.

B06951438

6.474.813,52

34

30

1.942.444,06

2022

4.532.369,46

1.359.710,84

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente, e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados.

2. Certificado de cumprir a normativa sanitaria sobre elaboración de produtos para alimentación animal.

3. Proxectos e certificacións finais de obra subvencionados.

4. Acreditación do peche das seguintes instalacións de elaboración de pensos para a alimentación animal: RIG nº 15019453 ubicada en A Balsa As Pontes de García Rodríguez-A Coruña e RIG nº 15016889 ubicada no polígono de Sabón Arteixo- A Coruña.

2023 

1.942.444,06 

582.733,22

O-09-PDR-22

Cuevas y Cía., S.A.

A32000630

198.323,29

33

30

59.496,99

2022

198.323,29

59.496,99

L-06-PDR-22

Prolactea, S.A.U

A49009863

251.516,00

33

30

75.454,80

2022

50.303,20

15.090,96

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2023

125.758,00

37.727,40

2024

75.454,80

22.636,44

L-17-PDR-22

Caponcito, S.L.

B27236793

475.622,60

33

30

142.686,78

2022

380.498,08

114.149,42

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

95.124,52

28.537,36

L-35-PDR-22

Rubén Fernández, S.L.U.

B27162486

184.184,00

33

30

55.255,20

2022

55.255,20

16.576,56

1. Actualización do Rexistro sanitario ou certificado no que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o Rexistro sanitario existente.

2. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023 

128.928,80 

38.678,64 

L-12-PDR-22

Leche de Galicia, S.L.

B27126010

1.572.600,00

33

30

471.780,00

2022

821.054,46

246.316,34

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2023

329.931,48

98.979,44

2024

421.614,06

126.484,22

L-21-PDR-22

Oviganic Ibérica, S.L.

B14590046

14.614.613,00

33

30

3.000.000,00

2022

2.922.922,60

876.876,78

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

5.845.845,20

1.753.753,56

2024

5.845.845,20

369.369,66

L-04-PDR-22

Entrepinares, S.A.U.

A47037296

3.558.106,88

33

30

1.067.432,06

2022

711.621,38

213.486,41

1. Proxecto para a instalación fotovoltaica subvencionado.

2. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2023

1.779.053,44

533.716,03

2024

1.067.432,06

320.229,62

C-15-PDR-22

Inleit Ingredients, S.L.U.

B87477139

4.727.602,02

33

30

1.418.280,61

2022

3.309.321,41

992.796,42

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Para percibir a axuda correspondente ao sistema de prequecemento tubular o beneficiario deberá xustificar a realización completa do investimento descrito na oferta número ES062-4 do 11 de febreiro de 2022 de SiccaDania A/S achegada coa solicitude.

2023

1.418.280,61

425.484,19

C-13-PDR-22

Galmesano, S.L.

B70478516

469.554,00

33

20

93.910,80

2022

93.910,80

18.782,16

1. Actualización do Rexistro sanitario ou certificado no que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o Rexistro sanitario existente.

2. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023

375.643,20

75.128,64

L-10-PDR-22

Cárnicos Río, S.L.

B27107416

545.907,21

32

30

163.772,16

2022

109.181,44

32.754,43

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

327.544,33

98.263,30

2024

109.181,44

32.754,43

O-03-PDR-22

Serra do Larouco,  S.L.

B32302325

88.200,00

32

30

26.460,00

2022

88.200,00

26.460,00

 

L-32-PDR-22

Lugar da Veiga, S.L.L.

B27317007

380.012,28

32

20

76.002,46

2022

228.007,37

45.601,47

1. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos. 

2023

152.004,91

30.400,99

L-19-PDR-22

Hermelino Javier Sixto Lorenzo

***5649**

927.806,81

32

30

278.342,04

2022

185.561,36

55.668,41

1. Rexistro sanitario.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

278.342,04

83.502,61

2024

463.903,41

139.171,02

L-09-PDR-22

Cárnicas Pintín, S.L.

B27471051

937.307,90

32

30

281.192,37

2022

187.461,58

56.238,47

1. Rexistro sanitario.

2. Proxecto subvencionado.

3. Documento de compra venda que acredite a dispoñibilidade da parcela.

2023

187.461,58

56.238,47

2024

562.384,74

168.715,43

P-14-PDR-22

Industrias Cárnicas Fontefría, S.L.

B36054245

213.034,00

32

30

63.910,20

2022

42.734,62

12.820,39

1. Planos e manuais da liña de desconxelación coa respectiva certificación CE. 

2023

170.299,38

51.089,81

C-24-PDR-22

Produtos Ecolóxicos Maruxas, S.L.

B27390632

165.160,58

32

30

49.548,17

2022

132.128,46

39.638,54

1. Actualización do Rexistro sanitario ou certificado no que se sinale que, á vista dos novos produtos elaborados, se considera que segue vixente o Rexistro sanitario existente. 

2023

33.032,12

9.909,63

L-08-PDR-22

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

B27116979

368.941,12

31

30

110.682,34

2022 

368.941,12 

110.682,34 

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

L-45-PDR-22

Sopregal, S.L.U

B27431154

1.477.279,94

30

30

443.183,98

2022

301.217,38

90.365,21

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados. 

2023

420.138,41

126.041,52

2024

755.924,15

226.777,25

C-35-PDR-22

Cooperativas Lácteas Unidas, S.C.G.

F70509096

622.516,71

30

30

186.755,01

2022

124.503,34

37.351,00

1. Autorización ambiental integrada, ou declaración de incidencia ambiental correspondente e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa autorización ambiental integrada, nin avaliación de impacto ambiental nin declaración de incidencia ambiental.

2. Certificado de cumprir a normativa sanitaria sobre elaboración de produtos para alimentación animal: elaboración de novos formatos de produtos.

3. Declaración, e/ou xustificación, se é o caso, sobre o valor de venda da maquinaria e/ou equipamentos substituídos.

2023 

498.013,37 

149.404,01 

L-20-PDR-22

Naturleite, S.L.

B56091929

1.042.289,37

26

30

312.686,81

2022

312.686,81

93.806,05

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2023

364.801,28

109.440,38

2024

364.801,28

109.440,38

L-29-PDR-22

Atilano Anllo, S.L.

B27275189

60.263,00

25

25

15.065,75

2022

15.065,75

3.766,44

2023

45.197,25

11.299,31

C-04-PDR-22

Productos Cárnicos Domínguez, S.L.

B15551534

321.547,69

25

25

80.386,92

2022

321.547,69

80.386,92

P-08-PDR-22

Tripasdeza, S.L.

B94131190

252.820,09

25

25

63.205,02

2022

252.820,09

63.205,02

P-13-PDR-22

Embutidos Lalinense, S.L.

B36020998

859.546,93

25

25

214.886,73

2022

300.841,43

75.210,36

1. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

2023

300.841,43

75.210,36

2024

257.864,07

64.466,01

C-05-PDR-22

Avícola Grao, S.L.

B15592017

721.451,02

25

25

180.362,76

2022

432.870,61

108.217,66

2023

288.580,41

72.145,10

L-39-PDR-22

Industrias Lácteas de Nadela, S.L.

B27501824

217.404,80

22

25

54.351,20

2022

217.404,80

54.351,20

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

O-02-PDR-22

Matadero de

Carballiño, S.L.

B32480840

114.502,99

20

25

28.625,75

2022 

114.502,99 

28.625,75 

1. Certificado de cumprir a normativa de benestar animal.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

L-07-PDR-22

Torre de Núñez de Conturiz, S.L.

B27116979

269.279,08

20

25

67.319,77

2022 

269.279,08 

67.319,77 

1. Actualización da autorización ambiental integrada e, de ser o caso, a acreditación do cumprimento das condicións que estas establezan relativas aos investimentos afectados. Non será exixible este requisito se a autoridade competente informa de que, á vista do proxecto indicado, non se precisa unha nova autorización ambiental integrada.

2. Proxecto e certificación final de obra subvencionados.

C-19-PDR-22

Cárnicas Galbán, S.L.

B27415892

119.163,60

20

25

29.790,90

2022

119.163,60

29.790,90

 

ANEXO II

Denegacións

Código expediente

Beneficiario

NIF

Investimento subvencionable

Puntuación criterios de valoración

Subvención concedida

%

Importe

P-03-PDR-22

Panadería de Rubín, S.C.

J36569549

85.312,56

11

0,00

0,00