Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 200 Xoves, 20 de outubro de 2022 Páx. 55758

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2022 pola que se nomean como persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 21, do 31 de xaneiro).

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 21, do 31 de xaneiro), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 28 de setembro de 2022 (DOG núm. 188, do 3 de outubro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nas demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais ou definitivos, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2022

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Destino

Código do posto

Denominación

Centro directivo

Centro destino

Concello

Subgrupo

Nivel

Formación

1

***1756**

Taboada Fernández, José Luis

6

Provisional

FCC020000015770006

Posto base grupo A1

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1

20

2

***6435**

Vázquez Santamarina, María Mercedes

Definitivo

ED3010000115770009

Xefatura da Sección de Información á Comunidade Universitaria

S.X. Universidades

S.X. Universidades

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

3

***1725**

Bardal Sanmiguel, Marta Teresa

Definitivo

PSC020000515770034

Inspector/a

Secretaría Xeral Técnica

S.X. Autorización e Inspección de Servizos Sociais

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

Curso de inspección de servizos sociais (R.I.). Permiso de conducir B (R.I.)

4

***9322**

Sánchez Barreiro, María Carmen

Definitivo

PSC994080036560510

Xefatura da Sección Administrativa

Servizos periféricos

Complexo Residencial de Atención a Persoas Dependentes

Vigo

A1, A2, C1

22

5

***5453**

Piñeiro López, María del Carmen

Definitivo

EI5020000215770021

Xefatura da Sección III

S.X. de Promoción Laboral

Promoción do Emprego e Igualdade

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

6

***4843**

Lamas Miranda, Marta

11

Provisional

IVC991000315001012

Xefatura da Sección III

Servizo de Mobilidade

(A Coruña)

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

25

7

***5340**

López Pato, Catuxa

Definitivo

PSC020000515770036

Inspector/a

Secretaría Xeral Técnica

S.X. de Autorización e Inspección de Servizos Sociais

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

Curso de inspección de servizos sociais (R.I.). Permiso de conducir B (R.I.)

8

***1707**

García Brandariz, Eva

25

Provisional

ED3010000115770012

Xefatura da Sección de Apoio ao Sistema Universitario de Galicia

S.X. de Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

9

***4654**

Vázquez Rivas, Nuria Isabel

Definitivo

PSC991000027001160

Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Xefatura Territorial de Lugo

Xefatura Territorial de Lugo

Lugo

A1, A2

28

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)