Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2022 Páx. 56176

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2022 pola que se nomean como persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre, para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 225, do 26 de novembro).

Unha vez rematado o proceso selectivo pola quenda de acceso libre para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro), e realizado o acto de elección de destino provisional previsto na Resolución do 28 de setembro de 2022 (DOG núm. 188, do 3 de outubro), esta consellería, de conformidade co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e demais normas concordantes,

RESOLVE:

Primeiro. Nomear persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, as persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais, segundo o disposto na base IV.6, os que figuran no mesmo anexo.

Para adquiriren a condición de persoal funcionario de carreira, as persoas a que se refire o anexo desta resolución deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 60 da Lei 2/2015, do 29 de abril, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Segundo. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2022

O conselleiro de Facenda e Administración Pública
P.D. (Orde do 8.1.2020; DOG núm. 16, do 24 de xaneiro)
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Denominación

Cons.

Centro destino

Centro directivo

Concello

Subgrupo

Niv.

Titulación

Formación

Observ.

1

***0122**

González López, Elena

48

EIC992090136030005

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Baiona

Servizos periféricos

Baiona

A1

20

 

 

 

2

***9662**

Guardado Calvo, Jeanette María

67

FCC020000315770011

Xefatura de Sección

FC

S. X. de Apoio Técnico-Xurídico

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

3

***1151**

Souto García, Germán

28

MAO191000027001062

Xefatura da Sección de Aluguer e Rexistro de Demandantes

MA

Área Provincial de Lugo

IGVS/Áreas provinciais

Lugo

A1, A2, C1

25

 

Lic./Grao en Dereito (mérito)

 

4

***6375**

Caridad Sabio, Carlos

5

EDC991000015001044

Xefatura da Sección de Xestión Económica

ED

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2, C1

25

 

 

 

5

***2659**

Constenla Patiño, María Belén

54

SAC020000015770011

Posto base subgrupo A1

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

6

***1756**

Taboada Fernández, José Luis

6

Nomeado no mesmo corpo e no mesmo posto pola Resolución do 14.10.2022 (DOG núm. 200, do 20 de outubro)-base I.2.7 da convocatoria

7

***7994**

Lloret Ares, María Purificación

76

MAC030000315770028

Xefatura da Área Prevención e Minimización de Residuos

MA

S. X. de Residuos

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A1, A2

26

Licenciado/a en Dereito

 

 

8

***1475**

Arias Graña, María Pilar

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

 

9

***2645**

García Rodríguez, Belén

37

MAA010000015770026

Posto base subgrupo A1

IV

Secretaría Xeral

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

A1

20

 

Lic./Grao en Dereito (mérito)

 

10

***7637**

Pardo Manzanares, Marta

7

FCC020000215770010

Xefatura da Sección de Inventario

FC

S. X. do Patrimonio

Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

11

***0297**

Pan Fernández, Carmen María

8

EIC991000015001383

Técnico/a instrutor/a en formación ocupacional

EM

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

A1, A2

24

 

Permiso de conducir B (R.I.)

 

12

***9418**

Escribano Fernández, Paula María

9

EIC991000032001520

Técnico/a instrutor/a en formación ocupacional

EM

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

24

 

Permiso de conducir B (R.I.)

 

13

***1867**

Sarmiento Cabezas, Salomé

47

EIC992090236001008

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Pontevedra Bisbarra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

20

 

 

 

14

***7888**

Ledo Montes, Iria

19

EIC991020136001005

Técnico/a conciliador/a

EM

Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC), Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1, A2

22

Licenciado/a en Dereito

 

 

15

***9651**

Castro Mosquera, Yolanda

65

MRC030000115770027

Xefatura da Sección I

MR

S. X. de Prevención

Dirección Xeral de Defensa do Monte

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

16

***9638**

Cacheiro Villamisar, Carlos Iván

72

MRO120000015770026

Xefatura da Sección de Seguimento dos Fondos da PAC

MR

Secretaría do Fogga

Fogga/Secretaría do Fogga

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

17

***1926**

Lorenzo Grandío, Oliva

70

MRC991060127001011

Xefatura da Sección de Inspección da Cadea Alimentaria

MR

Servizo de Industrias, Calidade e Cadea Agroalimentaria (Lugo)

Servizos periféricos

Lugo

A1, A2, C1

25

 

Lic./Grao en Económicas/ Empresariais (mérito)

 

18

***6460**

Gómez López, Diego

77

EIC992090236560008

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Sanjurjo Badía

Servizos periféricos

Vigo

A1

20

 

 

 

19

***1429**

Otero Pérez, Iván

71

MRC991060132001014

Xefatura da Sección de Inspección da Cadea Alimentaria

MR

Servizo de Industrias, Calidade e Cadea Agroalimentaria (Ourense)

Servizos periféricos

Ourense

A1, A2, C1

25

 

Lic./Grao en Económicas/ Empresariais (mérito)

 

20

***1566**

Vivero Fresco, María Teresa

66

ED4020000215770005

Xefatura da Sección de Xestión

ED

S. X. de Recursos Humanos

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

21

***7543**

Crespo López, Celso Santiago

13

PEC030000215770056

Xefatura da Sección de Promoción de Produtos Pesqueiros

PE

S. X. de Pesca e Mercados da Pesca

Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

22

***2703**

López Sánchez, Silvia

10

EI4010000115770006

Xefatura da Sección de Estruturas Comerciais

EI

S. X. de Comercio

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

23

***1560**

Piñeiro Sabarís, Julio César

2

ED2010000215770032

Xefatura da Sección de Orzamentos

ED

S. X. de Coordinación Económica e Contratación

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

24

***9686**

Jurjo García, Diana María

18

SAS050000315770008

Xefatura da Sección de Réxime Xurídico

SA

S. X. de Relacións Laborais e Réxime Xurídico

Dirección Xeral de Recursos Humanos

Santiago de Compostela

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

25

***8947**

Martín Barrios, Cristina

69

MRC040000015770021

Xefatura da Sección de Xestión Económica e Adtva.

MR

D. X. de Planificación e Ordenación Forestal

Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

26

***9434**

Fontao Paradela, Ana

31

PRC991000032001203

Posto base subgrupo A1

PR

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

 

 

27

***4062**

Hermida Hermida, Estefanía

26

EI5020000015770010

Posto base subgrupo A1

EM

D. X. de Orientación e Promoción Laboral

Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral

Santiago de Compostela

A1

20

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.)

 

28

***7956**

Goldar Pérez, María Teresa

68

MRC030000115770026

Xefatura da Sección II

MR

S. X. de Prevención

Dirección Xeral de Defensa do Monte

Santiago de Compostela

A1, A2, C1

25

 

 

 

29

***1907**

Barreal Faginas-Valoria, Pablo

51

ED5010000015770003

Posto base subgrupo A1

ED

Secretaría Xeral de Cultura

Secretaría Xeral de Cultura

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

30

***0808**

Ferradas Cao, Iris

50

ED3010000015770005

Posto base subgrupo A1

ED

Secretaría Xeral de Universidades

Secretaría Xeral de Universidades

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

31

***1819**

Thomas de Carranza Moreira, Catalina Anastasia

64

CUA110000115770013

Xefatura da Sección de Apoio Xurídico

ED

Departamento de Xestión

Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)

Santiago de Compostela

A1, A2

25

Licenciado/a en Dereito

 

 

32

***6931**

Fernández Lago, Miguel

3

ED5020000015770011

Posto base subgrupo A1

ED

D. X. do Patrimonio Cultural

Dirección Xeral do Patrimonio Cultural

Santiago de Compostela

A1

20

Licenciado/a en Dereito

 

 

33

***4006**

Marcos Torres, María

74

EIC991020115770006

Técnico/a conciliador/a

EM

Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC), Santiago de Compostela

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A1, A2

22

Licenciado/a en Dereito

 

 

34

***9022**

Reimonde Martínez, Ana María

4

PXA291000027001002

Posto base subgrupo A1

PX

Área Provincial de Lugo

Axencia Turismo de Galicia (Servizos periféricos)

Lugo

A1

20

 

 

 

35

***3202**

Montoiro González, Alba

24

MAC020000015770014

Posto base subgrupo A1

MA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

36

***9148**

Cousido Fernández, José Alberto

30

MRC991000036001010

Posto base subgrupo A1

MR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1

20

 

 

 

37

***2090**

Álvarez Meda, Tania

15

SAC020000015770015

Posto base subgrupo A1

SA

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

38

***0918**

Morán Tenreiro, David

12

PEC020000015770017

Posto base subgrupo A1

PE

S. X. Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

 

Lic./Grao en Dereito (mérito)

 

39

***2626**

Casal Vicente, Juan Manuel

20

PRC991000036001116

Inspector/a de xogo

PR

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

A1, A2

25

 

Para persoal doutra Administración, curso de perfeccionamento de galego (R.I.); permiso de conducir B (R.I.)

Horario especial

40

***0672**

Astray Yepes, Emilio

33

PSC030000015770010

Posto base subgrupo A1

PS

D. X. de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

41

***6129**

Vázquez Espasandín, Adrián

40

EI5010000015770007

Posto base subgrupo A1

EM

S. X. de Emprego

Secretaría Xeral de Emprego

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

42

***1807**

Herrero Alfeirán, Liliana María

16

PSC020000015770010

Posto base subgrupo A1

PS

Secretaría Xeral Técnica

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

A1

20

Licenciado/a en Dereito

 

 

43

***0866**

Martínez Romero Malfaz, Marina

56

MAC040000015770009

Posto base subgrupo A1

MA

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

44

***6174**

Míguez González, Aldara

36

MAC030000015770005

Posto base subgrupo A1

MA

D. X. de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

45

***9000**

Alonso López, Jaime

63

MAC040000015770012

Posto base subgrupo A1

MA

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

46

***9119**

Paz García, Santiago

17

SAC991000032001010

Posto base subgrupo A1

SA

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

A1

20

 

 

 

47

***9236**

Utrera Iglesias, David Martin

52

EIA110000115770010

Posto base subgrupo A1

EI

Área de Xestión

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

48

***4989**

Blanco Álvarez, Paula

55

MAC030000015770007

Posto base subgrupo A1

MA

D. X. de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

49

***4226**

Vázquez Feijoo, Jorge

73

PSC070000015770010

Posto base subgrupo A1

PS

D. X. de Xuventude, Participación e Voluntariado

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

50

***8022**

López López, Gema María

1

MRC991000027001012

Posto base subgrupo A1

MR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

20

 

 

 

51

***0461**

Regueiro Esporas, Tania

53

EIA110000115770011

Posto base subgrupo A1

EI

Área de Xestión

Axencia Galega de Innovación (Gain)

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

52

***8096**

Verdía Barbara, Blanca

62

MAC030000015770020

Posto base subgrupo A1

MA

D. X. de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

53

***0801**

Castro García, Silvia

39

MAA010000115770005

Posto base subgrupo A1

IV

S. X. de Xestión do Dominio Público Hidráulico

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

A1

20

 

Lic./Grao en Dereito (mérito)

 

54

***4765**

Sánchez Galache, Sabela

29

MRC991000027001014

Posto base subgrupo A1

MR

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

20

 

 

 

55

***6150**

Padreda Expósito, Iván

60

MAO110000415770046

Posto base subgrupo A1

MA

Dirección Técnica de Solo, Edificación e Calidade

IGVS/Dirección Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

A1

20

 

Lic./Grao en Dereito (mérito)

 

56

***6964**

Rodríguez Pérez, Miriam

32

PSC050000015770003

Posto base subgrupo A1

PS

D. X. de Maiores e Persoas con Discapacidade

Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

57

***1808**

Nogueira González, Pablo

49

EIC992090136590003

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

A1

20

 

 

 

58

***2885**

Lado González, Ignacio

38

MAA010000015770027

Posto base subgrupo A1

IV

Secretaría Xeral

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

A1

20

 

Lic./Grao en Dereito (mérito)

 

59

***5392**

Sanda Mato, Milagros

78

MAA010000015770025

Posto base subgrupo A1

IV

Secretaría Xeral

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

A1

20

 

Lic./Grao en Dereito (mérito)

 

60

***8403**

Quelle Lloret, Ana Carlota

14

PEC991000027650089

Xefatura da Sección de Formación Pesqueira

PE

Xefatura Territorial de Lugo (Celeiro)

Servizos periféricos

Viveiro

A1, A2, C1

25

 

 

 

61

***3190**

Vázquez Vázquez, Daniel

35

PEC040000315770078

Técnico/a en Cartografía

PE

S. X. de Investigación e Apoio Científico-Técnico

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Santiago de Compostela

A1, A2

20

Licenciado/a en Xeografía; Enxeñaría Técnica en Topografía

 

 

62

***5630**

Rial Rodríguez, Cándido

75

EIC992090136440011

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Redondela

Servizos periféricos

Redondela

A1

20

 

 

 

63

***7309**

García Clemente, Irene

61

IVC040000015770010

Posto base subgrupo A1

IV

Xurado de Expropiación de Galicia

Xurado de Expropiación de Galicia

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

64

***0673**

Rodil Davila, Sara

46

EIC992090215770007

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Santiago-Norte

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

65

****6835*

Meghazi, Farrah Lisa

42

EIC992090115190010

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Carballo

Servizos periféricos

Carballo

A1

20

 

 

 

66

***3056**

Lavandeira Pintane, Marina

57

EIC992090215770013

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Santiago-Norte

Servizos periféricos

Santiago de Compostela

A1

20

 

 

 

67

***5142**

Pastur de Dios, Inés

27

EIC992090115350018

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Centro

Servizos periféricos

Ferrol

A1

20

 

 

 

68

***1594**

Cernadas Calvo, Laura María

43

EIC992090115350020

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Centro

Servizos periféricos

Ferrol

A1

20

 

 

 

69

***5684**

Barreiro Pereira, Marc

22

EIC992090136380010

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego do Porriño

Servizos periféricos

O Porriño

A1

20

 

 

 

70

***6997**

Rodríguez Outes, Antía

41

EIC992090115110010

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Boiro

Servizos periféricos

Boiro

A1

20

 

 

 

71

***5446**

Castro Fernández, Cristina

45

EIC992090215350010

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Esteiro

Servizos periféricos

Ferrol

A1

20

 

 

 

72

***6396**

Fraga Vázquez, Javier

59

EIC992090136590018

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa

Servizos periféricos

Vilagarcía de Arousa

A1

20

 

 

 

73

***0775**

Pérez Montero, María Teresa

34

PSC991000027001017

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

20

Licenciado/a en Dereito

 

 

74

***1195**

Boquete Rodríguez, Beatriz

23

PSC991000027001013

Posto base subgrupo A1

PS

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

A1

20

Licenciado/a en Dereito

 

 

75

***8767**

Fernández Rodríguez, Pablo

 

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público

76

***0972**

Tuñas Caamaño, Antía

44

EIC992090115350021

Posto base subgrupo A1

EM

Oficina de Emprego de Ferrol-Centro

Servizos periféricos

Ferrol

A1

20