Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2022 Páx. 56183

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede á resolución parcial do proceso selectivo, ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, convocado pola Resolución do 18 de abril de 2022.

O artigo 35 da Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (Diario Oficial de Galicia núm. 251, do 31 de decembro), tendo en conta as dificultades excepcionais relacionadas coa escaseza de profesionais médicos de familia, incorpora a creación da nova categoría estatutaria de facultativo/a especialista de atención primaria. En atención ao carácter extraordinario da situación, o número 3 dese artigo 35 dispón que neste ano 2022 se tramite un proceso selectivo, polo sistema de concurso, para acceder á condición de persoal fixo da nova categoría.

O Decreto 38/2022, do 24 de marzo (Diario Oficial de Galicia núm. 63, do 31 de marzo), polo que se aproba a oferta de emprego público para esta nova categoría, establece a necesidade de impulsar unha tramitación áxil da correspondente convocatoria do proceso selectivo, máxime nas circunstancias sanitarias actuais, que fan necesario impulsar con urxencia calquera medida que permita incrementar os recursos de persoal médico.

Realizado o acto de elección de destino convocado pola Resolución do 22 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 184, do 27 de setembro), resultaron adxudicadas 91 prazas, polo que cómpre resolver o proceso selectivo respecto dos destinos adxudicados dadas as necesidades expostas. Do acto de elección resultaron pendentes de adxudicación 15 prazas.

A base novena da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 18 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 80, do 27 de abril), pola que se convoca o proceso selectivo, polo sistema de concurso, para o acceso á condición de persoal estatutario fixo da categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, dispón que o/a aspirante que non seleccionase destino ou non resultase adxudicatario/a non poderá ser nomeado/a, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións.

A base décima da mesma resolución establece que, unha vez adxudicados os destinos, se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declare finalizado o proceso selectivo, co nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e asignación de destino daqueles/as aspirantes seleccionados/as que acrediten o cumprimento dos requisitos exixidos.

Ao abeiro da dita resolución, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base novena da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 18 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 80, do 27 de abril), pola que se convoca o proceso selectivo, excluír do proceso selectivo para o acceso a esta categoría, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os dereitos derivados da súa participación neste proceso, os/as seguintes aspirantes:

DNI

Nome

Quenda

***4486**

Belmonte Otero, Ángela

Libre

***4864**

Caamaño Fernández, Iria Lucía

Libre

***5895**

Cabaleiro Gómez, Noemí

Libre

***0622**

Calvo Muñoz, Marcos

Libre

***8239**

Capón Ávarez, Jéssica

Libre

***0204**

Cordido Carro, María

Libre

***8900**

Da Costa Moure, Manuel Luis

Libre

***6065**

Díaz Luaces, Roberto

Libre

***8514**

Dios Parada, Noelia

Libre

***2392**

Docampo Pérez, Natalia

Libre

***7939**

Félix Taveras, Indhira Buenaventura

Libre

***4676**

Fernández Castro, Marcelino

Libre

***8644**

Galbán Rodríguez, Ana Beatriz

Libre

***1810**

García Camiñas, María Isabel

Libre

***4502**

García Pinto, Lola

Libre

***4273**

Gómez Vázquez, Román

Promoción interna

***6378**

González Lemos, José Miguel

Promoción interna

***3494**

Ladra González, Marta

Libre

***3533**

Lugaresi Lacruz, Kenya Del Socorro

Discapacidade

***8620**

Martínez Gestoso, Sandra

Libre

***2308**

Martínez Lamas, Amparo

Libre

***3329**

Martínez Puñal, María Dolores

Libre

***0551**

Noriega Sánchez, Martiño

Libre

***3293**

Ocampo Fontangordo, Marta

Libre

***3529**

Otero Alfaya, Pedro Antonio

Libre

***0697**

Peleteiro Gómez, Laura

Libre

***1765**

Pereiras Maceira, María del Carmen

Libre

***8985**

Pérez Vidal, Elba

Libre

***0928**

Piñón Gamallo, Ana Belén

Libre

***8697**

Ponce Paucarmayta, Ladislao

Discapacidade

***4624**

Queijeiro Presa, Ana María Inés

Libre

***0203**

Quintana Del Río, Leticia

Libre

***8783**

Ramos Méndez, Rebeca

Libre

***4410**

Rivadulla Montaña, Josefa Ermitas

Discapacidade

***7381**

Rodríguez Fernández, Cristina

Libre

***3549**

Rodríguez Fosado, Juan

Libre

***6762**

Saturno De Gracia, Juan Agustín

Libre

***2382**

Soneira Pérez, Miguel

Libre

***2179**

Varela Mariño, María

Libre

***6025**

Vargas Casaseca, Isabel

Libre

***2295**

Vázquez Doce, María Jesés

Libre

***8088**

Vílchez Dosantos, Sandra

Libre

***0484**

Villamarín Bello, María Beatriz

Libre

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

Segundo. Publicar a relación actualizada de aspirantes definitivamente seleccionados/as no proceso selectivo e nomear como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde, na categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, os/as aspirantes que se inclúen no anexo desta resolución.

Adxudicarlles aos/ás ditos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, a praza correspondente que figura no indicado anexo e declarar finalizado para eses aspirantes o concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de atención primaria, convocado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 18 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 80, do 27 de abril).

Terceiro. Os/as aspirantes nomeados/as disporán do prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para incorporarse á praza adxudicada.

De conformidade coa base décima da resolución de convocatoria do proceso, a non incorporación ao servizo activo no destino adxudicado e no prazo establecido, sen causa xustificada, sobrevida á solicitude de participación no concurso, ou de forza maior, impedirá a perfección do nomeamento e a adquisición da condición de persoal estatutario fixo do/da aspirante, e quedarán sen efecto todas as súas actuacións no proceso.

Cuarto. De conformidade coa disposición adicional segunda do Decreto 70/2017, do 13 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 145, do 1 de agosto), como condición para o perfeccionamento do nomeamento que se expida, os/as aspirantes seleccionados/as deberán realizar, con carácter obrigatorio, e nun prazo non superior aos seis meses contados desde a data de publicación do correspondente nomeamento como persoal estatutario fixo,no Diario Oficial de Galicia, as actividades formativas para a obtención do nivel básico de coñecemento en materia de igualdade de xénero e prevención e loita contra a violencia de xénero, previstas no artigo 4 da citada regulación.

Non terán que realizar esta actividade formativa os/as aspirantes seleccionados/as que a realizasen con anterioridade, se consta rexistrada en Fides/expedient-e e foi debidamente validada.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante esta dirección, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Definitivamente seleccionados, nomeamento e adxudicación de destino

DNI

Apelidos e nome

Centro directivo

Servizo de AP

Centro/s de saúde

Quenda

PAC/s de referencia

***4062**

ALLUT VIDAL, GERMAN

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Rianxo

Desprazable

Rianxo-Valga-Padrón

***1409**

ALVAREZ DOMINGUEZ, ROCIO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco de Valdeorras

O Barco de Valdeorras

Mañá

O Barco de Valdeorras

***8520**

ANGUERA NOVO, MARTA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo San Roque

San Roque

Tarde

Lugo

***0760**

BALDONEDO SUAREZ, AGUEDA

A.S. de Vigo

A Guarda

O Rosal

Mañá

A Guarda-Val Miñor

***9641**

BERDULLAS SILVA, MERCEDES

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Pontedeume

Mañá

Pontedeume-Ferrol-Fene

***3273**

BERNAL MOURE, ANTONIO

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany

UAP F.M.

Tarde

Ferrol-Fene-Pontedeume

***4941**

BRAVO BOSCH, LUCILA

A.S. de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Mañá

Ponteareas-Vigo

***1969**

BUELA SILVA, MONICA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Ribeira-Palmeira-Corrubedo

Desprazable

Ribeira-A Pobra-Boiro

***3749**

CABO PEREZ, MARIA CONCEPCION

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

A Estrada

Tarde

A Estrada-Santiago

***9909**

CALVIÑO GONZALEZ, MARIA TERESA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

A Ponte-Piñor de Cea

Desprazable

Ourense-Coles

***7852**

CARRERA LOPO, KATIA ASUNCION

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo-Baltar

Sanxenxo-Baltar

Desprazable

Sanxenxo-O Grove

***7336**

CARTAYA TRAVIESO, ANA CECILIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas/A Lama

Ponte Caldelas

Mañá

Pontevedra

***8379**

CASO SOLIS, MARIA CRISTINA

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Carballo

Desprazable

Carballo

***1922**

CASTELO DIAZ, DOMINGO

A.S. de Ferrol

Caranza

Caranza

Tarde

Ferrol-Fene-Pontedeume

***3409**

CLEMENTE GASCON, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Ordes-Tordoia-Mesía-Frades-Trazo

Tarde

Ordes

***4184**

COSTAS LOZOYA, JAIME ALFONSO

A.S. de Vigo

Moaña

Moaña

Tarde

Cangas-Moaña-Redondela

***5325**

CUESTA GARCIA, JOSE DAVID

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo Illas Canarias

Illas Canarias

Desprazable

Lugo-Meira

***8220**

CUÑARRO SANTAS, PEDRO RAMON

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

San Roque

Tarde

Vilagarcía-Caldas de Reis

***6304**

DE ALENCAR ADAMY, SAMANTHA

A.S. de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Tarde

Ponteareas-Vigo

***6588**

DE CASTRO PALOMARES, ALVARO

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Sandiás-Vilar de Santos

Mañá

Xinzo

***4165**

DE LA FUENTE SANCHEZ, SANDRA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Ribadeo

Ribadeo

Mañá

Ribadeo-Mondoñedo

***4156**

DE LA PAZ SOLIS, ADRIANA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

O Carballiño-Punxín

Desprazable

O Carballiño-Ribadavia

***6381**

DIAZ SANISIDRO, EDUARDO

A.S. de Vigo

Ponteareas

Ponteareas

Tarde

Ponteareas-Vigo

***7158**

EGUIA ANGELES, EDWIN ABDON

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso

Cabana

Mañá

Ponteceso-Cee

***0371**

ESPASANDIN DUARTE, IRENE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Cambados

Desprazable

Cambados-O Grove

***4679**

ESTEVEZ GARCIA, ROSA MARY

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Os Blancos-Calvos de Randín

Mañá

Xinzo

***7303**

FABELO GARCIA, OSCAR

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro

Viveiro

Mañá

Viveiro-Ribadeo

***4170**

FEIJOO BORREGO, MARIA ISABEL

A.S. de Vigo

Redondela

Redondela-Pazos de Borbén-Fornelos

Mañá

Redondela-Cangas-Moaña

***6334**

FERNANDEZ PEREZ, PERFECTINO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte

Monforte

Mañá

Monforte

***2101**

FERNANDEZ-ARRUTY FERRO, SONIA MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Virxe Peregrina

Desprazable

Pontevedra-Sanxenxo-O Grove

***8617**

FERREIRO SERRANO, MARIA TERESA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide

Melide-Santiso-Toques

Mañá

Melide-Arzúa

***7756**

FOO GIL, KEITH ALBERT

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Laza

Mañá

Verin -Z.E.U. A Gudiña- A Mezquita

***4788**

GARCIA-CABALLERO PEREZ, TOMAS MANUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

San Roque

Desprazable

Vilagarcía-Caldas de Reis

***4821**

GARCIA-CIUDAD YOUNG, VANESSA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Bertamiráns-Brión

Desprazable

Bertamiráns-Padrón-Noia

***6798**

GARRIDO FERNANDEZ, MARIA JESUS

A.S. de Vigo

Val Miñor

Val Miñor

Mañá

Val Miñor-A Guarda

***4486**

GARRIDO SIERRA, JULIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande

Bande-Lobeira

Mañá

Bande

***2613**

GAYOSO MARCHANTE, ANDRES AVELINO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***0717**

GINESTA POMBO, VICENTE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Boiro

Tarde

Ribeira-A Pobra-Boiro

***2812**

GOMEZ CAPELO, SONIA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Xinzo-Trasmiras

Mañá

Xinzo

***4028**

GOMEZ CERQUEIRO, TERESA DEL CARMEN

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Marín

Mañá

Marín

***9197**

GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco de Valdeorras

O Barco de Valdeorras

Desprazable

O Barco de Valdeorras

***9219**

GRANDE RODRIGUEZ, MANUEL

A.S. de Vigo

A Cañiza

Valeixe-Crecente

Mañá

A Cañiza-Vigo

***2809**

IGLESIAS CARDET, MANUEL ANTONIO

A.S. de Ferrol

Fene

Fene

Desprazable

Fene-Ferrol-Pontedeume

***4829**

IGLESIAS FREIRE, JOSEFINA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Arzúa

Mañá

Arzúa-Melide

***3079**

JARDON ALVAREZ, MARIA TERESA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Fontiñas

Fontiñas

Tarde

Santiago-A Estrada

***4173**

LAMIGUEIRO MERINO, ALBA

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Monfero

Mañá

Pontedeume-Ferrol-Fene

***6116**

LAYA GARCIA, NATIVIDAD

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

San Roque

Desprazable

Vilagarcía-Caldas de Reis

***7665**

LEBRON PATRICIO, YENNY

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Monterrei-Verín

Desprazable

Verín-Z.E.U. A Gudiña- A Mezquita

***1525**

LISSARRAGUE SANZ, ANTONIO

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Arteixo

Tarde

Arteixo-A Coruña

***7764**

LLANOS CASCARET, JORGE ENRIQUE

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra-Sanxenxo-O Grove

***4087**

LOPEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Rianxo

Desprazable

Rianxo-Valga-Padrón

***9678**

LOPEZ GRONZO, MABEL LILIANA

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros

Oleiros-Perillo

Tarde

Oleiros-A Coruña

***7433**

LOPEZ PEREIRO, OLAYA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

O Carballiño-Beariz

Desprazable

O Carballiño-Ribadavia

***2766**

LOPEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova

Celanova-Ramirás

Mañá

Celanova

***5474**

MAGADAN ALVAREZ, MARIA JESUS

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Viana do Bolo

Viana do Bolo

Mañá

Viana do Bolo

***8340**

MARCOS BELTRAN, PELAYO CARLOS

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Ribeira

Desprazable

Ribeira-A Pobra-Boiro

***7347**

MARTIN DOMINGUEZ, JOSE LUIS

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Verín

Mañá

Verín-Z.E.U. A Gudiña- A Mezquita

***1580**

MOLANO ZARATE, RUBEN EDUARDO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo A Milagrosa

Milagrosa

Desprazable

Lugo-Palas de Rei

***9464**

MUÑOZ GONZALEZ, ISACHI

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Leiro-Beade

Mañá

Ribadavia

***5402**

ORTEGA VILLALON, LUA

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Carballo

Tarde

Carballo

***1052**

OTERO PALLEIRO, MARIA MERCEDES

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Miño

Mañá

Betanzos-Curtis

***4875**

PASCUAL SOUTO, MARIA JOSE

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-Couto

Novoa Santos-Cenlle

Desprazable

Ourense-Ribadavia

***5031**

PAZ CADABAL, MARIA ENCARNACION

A.S. de Vigo

Coia

Coia

Tarde

Vigo

***4830**

PENA NAVEIRO, MARIA JOSE

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Teo-Cacheiras

Teo-Cacheiras

Mañá

Santiago-A Estrada

***4082**

PEREIRA SAEZ, MARIA CONSUELO

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Vilalba

Mañá

Lugo

***7056**

PEREZ GRAÑA, JULIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Arcade-Vilaboa

Vilaboa

Mañá

Pontevedra

***0089**

PEREZ VARELA, MARIA LUCIA

A.S. de Ferrol

Narón

Narón

Desprazable

Narón-Cedeira-As Pontes

***2914**

PICHEL PEREIRA, MANUEL

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Lérez

Lérez

Mañá

Pontevedra

***0841**

PRIETO GRANJA, ROSA MARÍA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Lalín

Desprazable

Lalín-Silleda-A Estrada

***4137**

QUINTAS RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeira

A Valenza-San Cibrao

Mañá

Ourense

***3548**

RIVAS FERNANDEZ, VERONICA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Vilalba

Tarde

Lugo-Meira

***2263**

RIVAS GRAÑA, CARMEN MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Moraña

Mañá

Caldas de Reis

***4260**

RODRIGUEZ BLANCO, ANA FATIMA

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Malpica

Mañá

Carballo

***4142**

RODRIGUEZ CASCARET, MARDEVIS CARINA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Virxe Peregrina

Desprazable

Pontevedra-Sanxenxo-O Grove

***7185**

RODRIGUEZ CORTIZO, LAURA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Lalín-Dozón

Desprazable

Lalín-Silleda-A Estrada

***7038**

RODRIGUEZ GARRIDO, ARIDANES

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Mariñamansa

Mariñamansa-San Amaro

Mañá

Ourense-O Carballiño

***3662**

RODRIGUEZ LOSADA, GERMAN

A.S. de Ferrol

Narón

Narón

Tarde

Narón-Cedeira-As Pontes

***4198**

RODRIGUEZ RIVAS, SARA

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Carballeira

A Carballeira-San Cibrao

Mañá

Ourense

***1794**

ROMERO SILVA, EDUARDO FABIAN

A.S. de Vigo

O Porriño

O Porriño

Tarde

O Porriño-Tui

***5942**

SANTANA RAMOS, SILVIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Ribadumia

Desprazable

Cambados-O Grove

***0854**

SANTOS COUCE, MARIA SUSANA

A.S. da Coruña e Cee

Cambre

Carral

Mañá

Cambre-Sada

***3946**

SECO NOVO, LUCIA

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Sarria

Mañá

Sarria-Guntín

***4351**

SIMON RODRIGUEZ, LORENZO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Cambados

Desprazable

Cambados-O Grove

***1845**

SOLLA CIMADEVILA, MARIA

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Meaño

Mañá

Sanxenxo-O Grove

***3443**

VARELA DOPICO, JOSE MIGUEL

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Cabanas

Mañá

Pontedeume-Ferrol-Fene

***4241**

VARELA PEREZ, MARTA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Lalín-Rodeiro

Desprazable

Lalín-Silleda-A Estrada

***4133**

VARGAS MARTINEZ, ELISA

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

A Pobra do Caramiñal

Desprazable

Ribeira-A Pobra-Boiro

***1494**

VASQUEZ COSTA, MELISA EDITH

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castro Caldelas

Castro Caldelas-Parada de Sil

Mañá

Castro Caldelas

***2590**

VASQUEZ JIMENEZ, JOSE DANIEL

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso

Cabana

Mañá

Ponteceso-Cee

***4623**

VAZQUEZ FERRO, MARIA DOLORES

A.S. de Vigo

Moaña

Moaña

Tarde

Cangas-Moaña-Redondela

***5395**

VIDAL BERMUDEZ, MARIA ROSARIO

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Marín

Desprazable

Marín