Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2022 Páx. 56200

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2022 pola que se nomea catedrático de universidade da área de coñecemento de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial.

De conformidade coa proposta da Comisión designada para xulgar o concurso de acceso que convocou esta universidade mediante a Resolución do 10 de xuño de 2022 (BOE do 23 de xuño), para a provisión da praza número 22/032, de catedrático de universidade da área de coñecemento de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial, Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información desta universidade, a favor de Carlos Gómez Rodríguez, con DNI ***3904**, e unha vez que a persoa interesada acreditou os requisitos establecidos na convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións que lle confire o artigo 20 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e demais disposicións que a desenvolven, resolveu nomear a Carlos Gómez Rodríguez Catedrático de universidade da área de coñecemento de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial, Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información desta universidade.

No prazo máximo de vinte días, contados desde o día seguinte ao da publicación deste nomeamento no Boletín Oficial del Estado, a persoa candidata deberá tomar posesión do seu destino.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que se contarán desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Previamente, e con carácter potestativo, poderá interpoñer un recurso de reposición, ante esta reitoría, no prazo dun mes, de acordo co establecido nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

A Coruña, 11 de outubro de 2022

Julio Ernesto Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña