Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2022 Páx. 57107

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 30 de xuño de 2022, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19 (SI429A).

Mediante a Resolución do 30 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2022 as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia (DOG núm. 132, do 12 de xullo).

Segundo o artigo 18.3 das bases reguladoras, por tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, e de conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 16.2 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor, e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino ás iniciativas empresariais lideradas por mulleres que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia, no caso de empate, establecidos no artigo 17 da convocatoria, pola contía que se reflicte no anexo, fixada en función da liña subvencionada e do número de empregos xerados ou mantidos segundo o previsto nas bases reguladoras, por un importe total de 4.376.000 euros con cargo á aplicación 11.02.313B.470.0, código de proxecto 2021 00060, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Ao abeiro do establecido no artigo 22 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, para as beneficiarias que así se especifican no anexo I os efectos desta resolución quedan condicionados á presentación da renuncia ás axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega, así como, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibisen. Para estes efectos, outórgase un prazo de dez (10) días hábiles para acreditaren que presentaron ante o correspondente órgano competente a renuncia e, de ser o caso, o reintegro das axudas previamente obtidas incompatibles co programa Emega.

De acordo co establecido no artigo 21.1 das bases reguladoras, a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 18 de novembro de 2022. Dentro do dito prazo, as beneficiarias deberán presentar a documentación que se relaciona no punto 2 do mesmo artigo a través da Carpeta cidadá da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 22.1 das bases reguladoras, as beneficiarias poderán percibir un primeiro pagamento en concepto de anticipo con anterioridade á xustificación da axuda, que se fará efectivo a partir da presentación da aceptación da subvención e sempre que o soliciten expresamente mediante a presentación da comunicación de aceptación da subvención e anticipo no modelo anexo IV das bases reguladoras; o dito anexo está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/). O importe do anticipo poderá acadar o 80 % da subvención concedida cando esta non supere os 18.000 euros; no caso de que os supere, prevese ademais o pagamento anticipado dun 10 % adicional sobre o importe que exceda os 18.000 euros.

Segundo. No anexo II relaciónanse as solicitudes que quedan na lista de espera segundo a orde de puntuación e que, de ser o caso, poderán ser atendidas a través do crédito que quede sen comprometer por se producir algunha renuncia ou ben por un posible incremento do crédito orzamentario destinado a estas subvencións. Para estes efectos, poderanse realizar sucesivas propostas de resolución con anterioridade á fin do prazo de xustificación das axudas.

Terceiro. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo III, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 15.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Cuarto. Informar as beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) Estas axudas están financiadas nun 100 % con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, obxectivo temático 13: «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía»; prioridade de investimento 13.1: «Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía; obxectivo específico 13.1.1: «Apoiar o acceso ao mercado de traballo das persoas en situación de vulnerabilidade, o acceso aos sistemas sociais e as medidas de inclusión social e erradicación da pobreza» e liña de actuación 124 – «Medidas de apoio e reactivación do emprego feminino, a través de fórmulas de autoemprego ou emprendemento, especialmente do afectado pola crise derivada da COVID-19».

b) Así mesmo, de acordo co establecido no artigo 3 das bases reguladoras, estas axudas quedan sometidas ao réxime de minimis nos termos establecidos no Regulamento (UE) núm. 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L352, do 24 de decembro).

c) A aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos beneficiarios ou beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) núm. 1303/2013, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) núm. 2018/1046 e polo Regulamento (UE) núm. 2020/2221, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

Así mesmo, as empresas beneficiarias deberán informar as traballadoras por conta propia e por conta allea tidas en conta para a concesión da subvención de que a iniciativa emprendedora segundo o emprego feminino xerado está financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

d) Estas axudas son incompatibles con outras axudas para a mesma finalidade nos termos establecidos no artigo 4 das bases reguladoras.

e) As beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, cos requisitos e obrigas exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como coas condicións e obrigas establecidas nos artigos 23 (Obrigas das beneficiarias) e 24 (Obriga de permanencia mínima da actividade empresarial e do mantemento do emprego) das bases reguladoras, e demais que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación.

f) No artigo 25 das bases reguladoras establécense os criterios de gradación dos posibles incumprimentos que determinan, de ser o caso, a perda do dereito ao cobramento da subvención, a minoración da cantidade concedida ou, de ser o caso, o reintegro total ou parcial da axuda percibida.

g) Ao abeiro do establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no caso das agrupacións de persoas físicas sen personalidade (comunidades de bens, sociedades civís e entidades sen personalidade xurídica), os compromisos de execución asumidos por cada persoa membro da agrupación, así como o importe da subvención que se aplicará por cada unha delas, serán os derivados do grao de participación na entidade segundo conste no seu documento de constitución.

Quinto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderase interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2022

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Nº expediente

Beneficiaria
(por orde alfabética)

Iniciativa

Puntos

Emprego feminino xerado e/ou mantido

Liña/s

Incentivo/s

Total

Observacións/condición sobre os efectos da resolución

SI429A-2022-00000483-00

Abelaira Fernández, Marta

Actividades xurídicas

31

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000258-00

Abreu Rivera, Orihanny Milosis

Servizo de perrucaría a domicilio

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2022-00000178-00

Acuña Ruibal, Nuria

Aloxamento turístico

37

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

1. A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.
2. O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (art. 5.2.e).

SI429A-2022-00000692-00

Agarimos Puericultura, S.L.

Tenda de produtos de puericultura

23

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000163-00

Alcántara Lorenzo, Ana Belén

Taxista

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000583-00

Aldara Asesores, S.L.

Asesoría

40

3 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000064-00

Alonso Gallego, Belén

Asesoría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-teletraballo

12.000
1.000

13.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2022-00000082-00

Alonso Pérez, Noa

Venda en liña de produtos téxtiles

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000283-00

Álvarez Currás, Sonia

Floraría

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000058-00

Álvarez Rodríguez, Iria

Tenda alimentación

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

1. A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.
2. Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2022-00000782-00

Alves da Silva, Tania María

Elaboración comida para levar

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000524-00

Amado García, Laura

Perrucaría

20

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000498-00

Amoriños Family, E.S.P.J.

Perrucaría canina

29

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000383-00

Anainas, S. Coop. Galega

Venda por xunto de produtos de cosmética

31

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000134-00

Araújo Santos, Ana Isabel

Tapiceira

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000154-00

Arcaverde, S.L.

Fabricación de produtos cosméticos

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000774-00

Ardanuy Pizarro, Alicia Rocío

Clínica dental

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A-2022-00000107-00

Arias Couto, Olalla

Venda de lotaría e apostas do Estado

29

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000119-00

Arza Rodríguez, Sandra

Atención a persoas dependentes

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000235-00

Asesoría A Ponte Ourense, S.L.

Asesoría

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000520-00

Audioprótesis Vilalba, S.L.

Venda de produtos médicos

38

2 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000326-00

Azuaje González, Steffany Andrea

Servizos de publicidade

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia ás axudas incompatibles dos procedementos TR341D e PR937A e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000819-00

Balboa Chan, Alicia

Tenda de roupa

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

Non acredita o cumprimento dos requisitos da liña Concilia-acordo.

SI429A-2022-00000533-00

Baldomir Regueira, Lorena

Tenda de roupa

21

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000640-00

Barreira Gallego, Teresa

Guía turística

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000067-00

Barrera Prada, Irene

Protésica dental

20

1 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A-2022-00000860-00

Barrio Blanco, María Honorina

Consultoría

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000745-00

Barros Romero, Silvia

Tenda de artigos relacionados co Karting

27

1 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A-2022-00000224-00

Barrosa Vázquez, Manuela

Farmacia

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000456-00

Bella Nails Salón, S.C.

Centro de estética e perrucaría

33

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000056-00

Bello Díaz, Rosa María

Restaurante e aloxamento turístico

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000753-00

Beltrán Millán, Ana Isabel

Transporte mercadorías

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000601-00

Bertoni, Andrea

Deseño e produción de produtos personalizados

35

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000510-00

Betatextil, S.L.

Tenda de roupa

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A-2022-00000677-00

Blanco Otero, Paula María

Aloxamento turístico

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000378-00

Blanco Varela, Amparo

Asesoría

21

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000699-00

Bolaño Charro, Alicia Belén

Axente de márketing

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000766-00

Bollo Liñeiro, Dulce María

Café bar

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000871-00

Bóo Montes, María Jesús

Distribución de produtos alimenticios e bebidas

29

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000188-00

Borda y más complementos infantiles, S.L.

Confección

40

1 cta. propia
8 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2022-00000561-00

Botana Noya, Tamara

Tenda alimentación

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000243-00

Bouzada Martínez, Lorena

Servizos de estética a domicilio

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000770-00

Bouzas Seoane, María José

Fabricación artesanal de galletas

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000645-00

Bustamante Lisbona, Victoria

Periodista

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000657-00

Caballero Bouza, Laura

Servizos de comunicación e márketing dixital

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2022-00000678-00

Cabeiras Puga, María José

Tenda de artigos téxtiles

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000417-00

Cabello Hurtado, María Dolores

Aloxamento turístico

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000553-00

Cabo Cerviño, Uxía

Libraría

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000733-00

Caixa Titiripaca, S. Coop. Galega

Gardaría

35

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000470-00

Calviño Carballo, Susana

Deseño e elaboración de produtos de coiro

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000837-00

Calvo Ansede, Isolina

Perrucaría e elaboración e venda de produtos cosméticos

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000566-00

Camiña Gallego, María

Deseñadora gráfica

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000011-00

Cancela Blanco, María Begoña

Cafetaría

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000043-00

Canedo Pena, María del Carmen

Oleira

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000036-00

Canicoba Tacón, Natalia

Fabricación produtos téxtiles para cans

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000087-00

Cao Moldes, Tatiana

Panadaría/pastelaría

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2022-00000613-00

Cao Pereira, Mónica

Fabricación de artigos de marroquinaría

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000496-00

Cardero Blanco, María Cruz

Farmacia

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000639-00

Caride Álvarez, María

Venda de vehículos

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000848-00

Caride García, Marisol

Café bar

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

O posto por conta allea que non está ocupado por unha muller non se ten en conta para a determinación da contía da axuda (art. 6.2).

SI429A-2022-00000241-00

Carnero Vázquez, Diana

Servizos de estética

20

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000136-00

Carreiras Ferreira, Marta Isabel

Servizo de terapia ocupacional

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000508-00

Carro Senra, María de la Paz

Restauradora de pezas antigas

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000311-00

Casais Barral, Rosa María

Perrucaría

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000720-00

Castro Castro, Joaquina

Aloxamento turístico

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000723-00

Castro González, Eva

Alugamento de vivendas

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000490-00

Castro Suárez, Silvia Irene

Lavandaría

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000169-00

Centeno Costa, Diana

Lavandaría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000619-00

Centro Crecer, S.C.

Centro de atención temperá e desenvolvemento infantil

40

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000785-00

Centro Dental Valga, S.L.

Clínica dental

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000015-00

Centro Estético LCA, S.L.

Perrucaría

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000609-00

Centro Médico Salma, S.L.

Centro de estética

30

3 cta. propia

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000532-00

Chelo García, S.L.

Transporte mercadorías

32

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000695-00

Cirpaci, Jenica Carmen

Tenda de produtos de segunda man

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000387-00

Clabosil, S.L.

Reparación de vehículos

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000537-00

Concheiro Varela, Olalla

Clínica dental

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000305-00

Conde Pérez, Rosa María

Produción pezas de aluminio

30

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000331-00

Conde Prol, María José

Perrucaría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000590-00

Cortizo Bouzas, Carmen

Pastelaría

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000856-00

Couceiro Rodríguez, María del Carmen

Taxista

29

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000309-00

Cracogna, Alba Marina

Confección

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000177-00

Croqueta Studio, C.B.

Estudio de deseño

20

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000721-00

Cruz Álvarez de Ron, María del Mar

Deseñadora de interiores

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000124-00

Cruz Gondelle, María

Clínica fisioterapia

43

1 cta. propia
6 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000346-00

Cuore Boutique, S.L.

Zapataría

43

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

17.000
3.000

20.000

SI429A-2022-00000179-00

Currás González, María Carmen

Actividades deportivas

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000727-00

Curry, Jacqueline Elizabeth

Academia de inglés

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000594-00

Da Conceicao de Jesús, Charlene

Servizos de estética

21

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000061-00

Da Silva Márquez, María del Mar

Perrucaría

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000505-00

De Diego Misis, Sonia

Servizos de publicidade e márketing dixital

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000596-00

Díaz López, Alba

Floraría

22

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000281-00

Díaz Martínez, Laura

Centro de ocio

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000002-00

Díaz Regueira, María Goretti

Galería e tenda produtos artesanía

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000318-00

Díaz Sánchez, Emilia

Farmacia

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2022-00000451-00

Diéguez Alonso, Leticia

Asesoría de empresas e oficina técnica enxeñaría

50

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000418-00

Diz Sotelo, Milagros

Perrucaría

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000195-00

Dorado Gómez, María Mercedes

Café bar

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000239-00

Eceiza Baltar, Virginia

Café bar

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000054-00

Essencia Asturgalaica, S.L.

Perrucaría

20

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000010-00

Estévez González, María Pilar

Asesoría

49

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000333-00

Estévez Santamaría, María Victoria

Construción

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000406-00

Estévez Sanz, María Victoria Elsa

Grafóloga

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000776-00

Estudio 1917 Makeup, S.L.

Formación e servizos de maquillaxe

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000419-00

Fabeiro Vilas, Genma

Asesora de saúde e benestar

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000367-00

Fabeiro Vilas, Inmaculada

Profesora de ioga

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000698-00

Fandiño López, María

Actividades de información e comunicación

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000715-00

Farmacia Salcidos

Farmacia

34

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2022-00000432-00

Feijoo Mesías, Ana María

Panadaría

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000778-00

Feijoo Rebollo, Rosa María

Psicóloga

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000040-00

Fernández Caderno, Xulia

Axente comercial

34

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000521-00

Fernández Calvo, Isaura

Pastelaría

35

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000069-00

Fernández Estévez, Sandra

Centro de estética

20

1 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A-2022-00000446-00

Fernández Fernández, Laura

Formación e consultoría

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000131-00

Fernández Fernández, María Josefa

Residencia 3ª idade

51

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2022-00000818-00

Fernández López, Montserrat

Servizos de fotografía

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000004-00

Fiallega Alonso, Sara

Servizos de nutrición

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000585-00

Filgueiras López, Marisol

Nutrición e clínica deportiva

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000371-00

Finberso Consultores, S.L.

Consultoría

40

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2022-00000269-00

Finot, Alice Marie Genevieve

Actividades deportivas e publicitarias

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000395-00

Fisteus Prieto, Laura

Atención a persoas dependentes

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000045-00

Flores Sulbarán, Reyna Lucía de la Chiquinquira

Importación e exportación de produtos de seguridade

28

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000631-00

Freire Luces, María Gloria

Perrucaría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000247-00

Fuentes Maya, Mónica

Cafetaría-pastelaría

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000435-00

Gaia dos Nenos, S. Coop. Galega

Venda de produtos puericultura ecolóxica

35

3 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000020-00

Gándara Rojo, Lorena

Atención a persoas dependentes

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000473-00

Garazo Fernández, Rosa María

Tenda alimentación

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000302-00

García Álvarez, Sonia

Estudio de ilustración e deseño

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000392-00

García Cousillas, Carmen

Perrucaría

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000828-00

García de Jesús, Diana

Tenda de complementos

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (art. 5.2.e).

SI429A-2022-00000110-00

García Febrero, Yolanda

Axente de seguros

20

1 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A-2022-00000254-00

García Fernández, Tania

Zapataría

25

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000850-00

García Iglesias, Estefanía

Zapataría

21

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000320-00

García Larico, Diana Stefanie

Café bar

22

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000551-00

García Martínez, Catalina

Restaurante

44

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000341-00

Garrido Gómez, Tania

Axente comercial

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000576-00

Generosa, E.S.P.J.

Panadaría

27

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000752-00

Gestal Bello, Sandra

Axencia de viaxes

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

O posto por conta allea subvencionado a través da axuda da Deputación Provincial da Coruña PEL-pemes creación/ampliación non se ten en conta para a concesión.

SI429A-2022-00000130-00

Gil Iglesias, Marta

Servizo de atención a persoas dependentes

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Os postos por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se teñen en conta para a concesión (art. 5.2.e).

SI429A-2022-00000191-00

Gil Paz, Samanta

Escola infantil

46

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (art. 5.2.e).

SI429A-2022-00000182-00

Gil Seijo, Susana

Docente

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000206-00

Giraut Tuñas, Marta

Clínica fisioterapia

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000156-00

Gómez Álvarez, Gemma

Axente comercial

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000479-00

González Bermúdez, María

Óptica

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000489-00

González Bermúdez, Montserrat

Arquitecta

26

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000649-00

González Cabaña, Leonor Soledad

Confección

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000246-00

González Estévez, Ana María

Redeira

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000531-00

González Feijoo, Ana

Produtora audiovisual

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000732-00

González López, Cristina

Servizos de desenvolvemento rural

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000685-00

González Martínez, María Teresa

Centro de estética

32

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000749-00

González Noya, María Cruz

Froitaría

44

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000730-00

González Piñeiro, Andrea

Centro de ocio infantil

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000578-00

Gore, Lilia

Deseñadora gráfica

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000199-00

Graduado Sport Rugby, S.L.

Café bar

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000880-00

Grela Fariña, Marta

Clínica podoloxía

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000846-00

Gudim y Araújo, S.C.

Café bar

20

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000430-00

Gutiérrez Lamazares, María del Carmen

Reparación de electrodomésticos

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000086-00

Hapalok, S.L.

Portal inmobiliario

50

1 cta. propia

ITEF

18.000

18.000

SI429A-2022-00000401-00

Hidalgo Brito, Génesis Mariel

Servizos de márketing empresarial

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000328-00

Holibai, S.L.U.

Xestión alugamento de vivendas

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000336-00

Houseling Gestión, S.L.

Axente da propiedade inmobiliaria

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000184-00

Huerga Alonso, Noemia

Academia

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000415-00

Ibáñez Cerdeira, Montserrat

Peixaría

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000656-00

Inés y Carmen, C.B.

Asesoría

40

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-teletraballo

17.000
2.000

19.000

SI429A-2022-00000375-00

Insua Chisca, Noela

Arquitecta

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000051-00

Insua Sambade, Beatriz

Servizos fotográficos

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000487-00

Joaquín Mejía, Milagros

Discoteca

35

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000317-00

Juviño Prego, Mónica

Tenda produtos agrícolas

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000719-00

Karavangeli, Dionysia

Construción

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000148-00

La Matinal Coffee Boiro, S.L.

Café bar

22

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000363-00

Lago Campos, Graciela

Servizos de limpeza

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000216-00

Lagom Arquitectura, S.L.P.

Estudio de arquitectura

30

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000133-00

Lamas Álvarez, María Jesús

Ebanistaría e restauración de mobles

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000284-00

Lamas Álvarez, Susana

Enxeñeira agrícola

29

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000713-00

Leal Sueiras, Lucía

Tenda de produtos alimenticios e de hixiene

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000128-00

Ledo Lorenzo, Sandra María

Clínica fisioterapia

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000115-00

Leiro Vilaboa, María del Pilar

Instalación de carpintaría

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000299-00

Libertytravel Incoming, S.L.

Axencia de viaxes

21

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2022-00000100-00

Lino Pérez, Verónica

Formación

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000618-00

Lodeiro Fernández, Ana Belén

Servizos forestais

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000478-00

Logicars Ibérica Transport, S.L.

Transporte mercadorías

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000507-00

López López, Noelia

Servizo de I+D+i a empresas do sector primario

40

1 cta. propia

ITEF
Concilia-promotoras

18.000
3.000

21.000

SI429A-2022-00000275-00

López Matos, María Aurora

Venda de cosméticos

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000806-00

López Paz, Berta María

Taberna e tenda produtos locais

44

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000438-00

López Rodríguez, Dolores Lola

Taxista

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000644-00

López Villanueva, María Soledad

Café bar

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Os postos de carácter temporal (contrato formación) non se teñen en conta para a concesión (artigo 6.2).

SI429A-2022-00000065-00

Losada Vieira, Manuela

Café bar

31

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000424-00

Louro García, Concepción

Construción

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000250-00

Madariaga, Kira Alejandra

Panadaría/pastelaría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2022-00000190-00

Maimus Delgado, Ana María

Axente comercial

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000786-00

Maisiña, S.L.

Floraría

24

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000465-00

Marina Náutica Arousa, S.L.

Explotación porto deportivo

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000404-00

Martínez Antonio, Raquel

Atención a persoas dependentes

24

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000213-00

Martínez Castro, Candela

Servizos de dietética e nutrición

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000025-00

Martínez Espasandín, Rocío

Axencia de viaxes

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000878-00

Martínez Fernández, María Victoria

Centro de estética

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000366-00

Martínez Novo, Rosa María

Atención a persoas dependentes

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000289-00

Martínez Oliveira, María Ana

Tenda alimentación e bebidas

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000632-00

Martínez Serrano, Lidia

Perrucaría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000335-00

Matús de la Parra Valenzuela, Ana María

Profesora de ioga

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000014-00

Mejía Hernández, Nadia Yansiri

Tenda artigos de segunda man

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000123-00

Mellado Justo, María Adela

Café bar

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000090-00

Merelas Iglesias, Tania

Consultoría

20

1 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

8.000
3.000

11.000

SI429A-2022-00000385-00

Míguez Garrido, Bárbara

Centro de estética

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000591-00

Míguez López, María Jesús

Arquitecta

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000820-00

Millán Lledo, Alicia

Servizo de cociña a domicilio

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000675-00

Mira Trillo, María Pilar

Arquitecta

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000066-00

Mondelo Cadaya, Mónica

Transporte mercadorías

30

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000037-00

Morandeira García, Andrea

Servizos fotográficos

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000292-00

Moreira Domínguez, Mónica

Servizos de estética

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000347-00

Moreno Arroba, Joana

Construción

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000297-00

Moreno Molera, Eva

Profesora de ioga

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000353-00

MTZ Desarrollo y Soluciones Informáticas, S.L.

Servizos de dixitalización a empresas

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000279-00

Muebles Vidal, S.L.

Fabricación de mobles

35

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000237-00

Muñoz Raña, Patricia

Guía turística

20

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000324-00

Narro Goicochea, Elizabeth Amelia

Cafetaría

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

SI429A-2022-00000573-00

Neointegra Proxectos de Innovacion, S.L.

Consultoría

25

2 cta. propia

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000186-00

Neumáticos Valicar, S.L.

Mantemento e reparación de vehículos

33

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

SI429A-2022-00000529-00

Nimo Piñeiro, María

Centro de formación en novas tecnoloxías

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000120-00

Nogueira Aristegui, María

Tenda artigos decoración

20

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000474-00

Nuevo Varadoiro, S.L.

Café bar

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000285-00

Núñez Docabo, Mireia

Adestradora persoal

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia ás axudas incompatibles do procedemento TR341D e da axuda da Deputación Provincial de Ourense (EmprendOu) e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000617-00

Ocio Marineda, S.L.

Centro de ocio

54

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

No caso de que algún dos postos por conta allea que imputa ao programa Emega sexa mesmo que se subvenciona a través da axuda da Deputación Provincial da Coruña PEL-pemes creación/ampliación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000248-00

Ogando Abeledo, María Anastasia

Restauradora de obras de arte

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000781-00

Oliveira Lourido, Ana Belén

Perrucaría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000705-00

Otero Agra, Ana María

Albergue e café bar

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000703-00

Otero Fernández, Clara

Fisioterapeuta

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000523-00

Otero Justo, Aravela

Centro multidisciplinar de atención á infancia e ás familias

37

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000016-00

Palmeiro Chao, María

Ensino deportivo

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000861-00

Panadeiros Vence, Silvia

Axente de seguros

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000323-00

Panadería Xuliñas, S.L.

Panadaría

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000584-00

Pastoriza González, Miriam

Alugamento de vehículos

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000747-00

Patiño Sanjurjo, Monserrat

Perrucaría

38

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

No caso de que algún dos postos por conta allea que imputa ao programa Emega sexa o mesmo que se subvenciona a través da axuda da Deputación Provincial da Coruña PEL-pemes creación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000622-00

Paz Abad Peluqueras, S.C.

Perrucaría

41

2 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000265-00

Pazo da Vaqueira, S.L.

Cafetaría

27

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000486-00

Pazos Penín, María Isabel

Tenda de roupa

30

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000411-00

Pedreira Cendón, Ana Belén

Farmacia

28

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000261-00

Peixoto Martínez, María del Carmen

Ilustradora

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000147-00

Penín Díaz, María del Carmen

Lavado de vehículos

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000469-00

Peque Monsters, S.L.

Escola infantil

53

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000132-00

Pequeño Ríos, Lucinda

Servizos de limpeza

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000232-00

Peralta Espinal, Ángela

Servizos de limpeza

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000290-00

Pereiro Abril, Beatriz

Servizos de mensaxaría e repartición

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000301-00

Pérez Canosa, María

Lavandaría

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000412-00

Pérez Costas, Miriam

Produtora audiovisual

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000121-00

Pérez Iglesias, María del Carmen

Servizo de apoio educativo

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000665-00

Pérez Pose, Katia

Café bar

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende
Concilia-acordo

20.000
4.000

24.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000738-00

Pérez Rial, María Cristina

Construción

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000155-00

Pérez Senande, Camila

Servizos de fotografía

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia ás axudas incompatibles dos procedementos TR341D e PR937A e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000790-00

Pérez Troncoso, María del Pilar

Servizos de limpeza

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000349-00

Pérez Viqueira, Sofía

Axente comercial

32

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000654-00

Permuy Guerreiro, María Carmen

Mercería

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000437-00

Pet Pazos, Marisa Áurea

Consulta medicina

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000358-00

Petkova, Tatyana Katyova

Café bar

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000875-00

Pili & Mili, S.C.

Tenda de roupa

23

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000549-00

Piñeiro García, María Elena

Taxista

27

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000381-00

Pita Vieito, Verónica

Perrucaría

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000459-00

Plaza Lens, Laura

Representante de comercio

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000168-00

Porbén Riveira, Andrea

Creación e venda de complementos

22

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000181-00

Portela Martínez, Cecilia

Arquitecta

27

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000605-00

Porto Abelleira, María del Mar

Café bar

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000803-00

Pousa Barros, Andrea

Tenda artigos decoración

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000641-00

Prado Conde, Rocío

Lavandaría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000567-00

Puga Barros, Rosalía

Escola de danza

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (art. 5.2.e).

SI429A-2022-00000108-00

Puga López, Almudena

Café bar

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 6.2).

SI429A-2022-00000047-00

Queijeiro Buño, Candela

Servizos de publicidade e deseño gráfico

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000005-00

Quintas Insua, María Begoña

Café bar

41

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000386-00

Redonda Martínez, Begoña

Café bar

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000802-00

Refojos Díaz, Bárbara

Perrucaría

22

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000647-00

Rego Eiroa, Emma María

Servizos de tatuaxe

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000238-00

Regueiro Bouzón, Carmen María

Avogada

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000008-00

Regueiro Lopo, Natali

Restaurante

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000098-00

Reig Paz, María José

Fabricación de artigos impresión 3D

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000158-00

Renda Guillán, Marta

Atención a persoas dependentes

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000689-00

Representaciones Daga, S.L.

Intermediaria comercio

31

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR807I e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000801-00

Rey Carrascal Servicios de Consultoría Gallega, S.L

Consultoría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-acordo

12.000
4.000

16.000

SI429A-2022-00000021-00

Rey Eimil, Tania

Docente formación ocupacional

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000165-00

Rey Gómez, Beatriz

Academia

27

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000788-00

Ribao Arias, Elena

Centro dental e médico estético

40

1 cta. propia
5 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-acordo

17.000
4.000

21.000

SI429A-2022-00000652-00

Rico Rodríguez, Raquel

Aloxamento turístico

23

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000717-00

Rietveld, Inger

Formadora en turismo

23

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000423-00

Ríos Gago, Andrea

Centro de estética

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000718-00

Rivas Domínguez, Iris

Fabricación de artigos impresión 3D

26

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000211-00

Rivas Pérez, Marta María

Axencia de publicidade

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-teletraballo

12.000
1.000

13.000

O posto de carácter temporal non se ten en conta para a concesión (artigo 7.2).

SI429A-2022-00000356-00

Rivera López, Thais

Gardaría

30

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000648-00

Rodríguez Berza, Sara

Actividades deportivas

25

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000587-00

Rodríguez Flórez, Daniela

Servizos de estética

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000003-00

Rodríguez González, María de la Cruz

Veterinaria

23

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000321-00

Rodríguez González, María Teresa

Tenda alimentación

26

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000022-00

Rodríguez López, Natalia

Servizos de estética

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000768-00

Rodríguez Rodríguez, María

Axente comercial

28

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000373-00

Rodríguez Romero, Camila

Café bar

37

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

1. A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.
2. No caso de que algún dos postos por conta allea que imputa ao programa Emega sexa o mesmo que se subvenciona a través da axuda da Deputación Provincial da Coruña PEL-pemes creación/ampliación, a concesión do programa Emega queda condicionada a que presente a renuncia á dita axuda e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000643-00

Rodríguez Sánchez, Rosa María

Tenda alimentación

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

Non cumpre os requisitos da liña Concilia-promotoras (artigo 9.2).

SI429A-2022-00000821-00

Rodríguez Suárez, María del Pilar

Centro de estética

21

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000796-00

Rodríguez Uzal, María Jesús

Perrucaría

31

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa
Concilia-promotoras

14.000
3.000

17.000

SI429A-2022-00000202-00

Rodríguez Viniegra, Paloma

Clínica dental

25

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000167-00

Romero Paz, Ana Paula

Tenda de lambetadas

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000194-00

Rozas Dougan, Marta

Servizos de limpeza

40

1 cta. propia
4 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (art. 5.2.e).

SI429A-2022-00000555-00

Rubio Capón, Sandra

Gardaría

30

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000765-00

Salazar Carvajal, Mónica Alexandra

Servizos de estética

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000575-00

Salgado García Peluquerías, S.C.

Perrucaría

25

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

A concesión queda condicionada a que as dúas promotoras presenten a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibisen.

SI429A-2022-00000604-00

Sánchez Ruiz, Sandra

Venda de pinturas ecolóxicas e restauración de mobles

29

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000278-00

Sánchez Torres, Lucía

Servizos de tatuaxe

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000160-00

Sanjurjo Pérez, María Esperanza

Tenda de roupa

34

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000562-00

Santiago Torres 2019, S.C.

Restaurante

32

2 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000400-00

Sanz Roibás, María

Escola de música

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000313-00

Seara Fernández, María Purificación

Revista dixital de negocios para mulleres

36

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000674-00

Segade García, Iria

Quiropráctica

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000547-00

Seijas Vázquez, Sonia

Restaurante

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000198-00

Sequeira Álvarez, Noemi

Avogada

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000431-00

Servicios de Ocio Educativo, S.L.

Servizos de ocio educativo e de conciliación

21

1 cta. propia

Activa

8.000

8.000

SI429A-2022-00000376-00

Servicios y Venta al por menor, S.L.

Fontanaría e instalación de calefacción

40

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000099-00

Sigilfar, S.L.

Parafarmacia

21

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000141-00

Silva Ananin, Raquel

Café bar

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000294-00

Silva Espiña, Cristina Ultreia

Creación gráfica

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000337-00

Singjan, Miss Uraiwan

Masaxista

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000272-00

Skeirrum, S.Coop. Galega Xuvenil

Actividades recreativas e de entretemento

43

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000390-00

Soengas Ares, Raquel

Axente de seguros

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000760-00

Somoza Sánchez, Irene

Perrucaría

22

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000348-00

Somoza y Simón, S.C.P.

Asesoría

30

3 cta. propia

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000060-00

Sotelino Rodríguez, Rebeca

Café bar

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000256-00

Souto López, Selene

Clínica podoloxía

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000185-00

Souto Pose, Lucía

Servizos de estética

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000812-00

T&S Asesores-Moaña, S.L.

Asesoría

42

1 cta. propia
7 cta. allea indefinida

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000592-00

Táboas García, Ana Cristina

Panadaría

41

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

1. A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.
2. O posto por conta allea cunha xornada laboral inferior ao 50 % non se ten en conta para a concesión (art. 5.2.e).

SI429A-2022-00000434-00

Taibo Alonso, Ana Belén

Servizos de nutrición

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000630-00

The Lab School Of English, S.C.

Academia de inglés

20

2 cta. propia

Activa

12.000

12.000

SI429A-2022-00000026-00

Toxo Salón, E.S.P.J.

Perrucaría

20

2 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

16.000
3.000

19.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000579-00

TR Bienestar Social, S.L.

Atención a persoas dependentes

61

1 cta. propia
7 cta. allea indefinidos

Emprende

22.000

22.000

SI429A-2022-00000315-00

Trueba Pérez, Nilda

Perrucaría

36

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento PR937A e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000681-00

Valdez Almanza, Nancy Herica

Aloxamento turístico

20

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000628-00

Valea Noroeste, S.L.

Asesoría

20

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Activa
Concilia-promotoras

12.000
3.000

15.000

SI429A-2022-00000225-00

Varela Jorge, Marta

Aloxamento turístico

34

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000707-00

Vázquez Álvarez, Marina

Servizos de limpeza

33

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Emprende

20.000

20.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000849-00

Vázquez Feijoo, Laura

Atención a persoas dependentes

48

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000868-00

Vázquez Iglesias, Ana

Educación ambiental e eco-turismo

30

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

SI429A-2022-00000138-00

Vázquez Méndez, Tamara

Albergue

23

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000304-00

Vázquez Rodríguez, Andrea María

Gardaría

33

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000105-00

Vázquez Souto, María Ángeles

Xeadaría

24

1 cta. propia
1 cta. allea indefinido

Emprende

16.000

16.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

SI429A-2022-00000048-00

Vázquez Verao, Paula

Libraría

23

1 cta. propia

Emprende
Concilia-promotoras

10.000
3.000

13.000

SI429A-2022-00000792-00

Veterinaria Baixo Miño, E.S.P.J.

Clínica veterinaria

29

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000204-00

Vicente Pérez, Eva María

Autoescola

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000729-00

Vidal Barreiro, Ana María

Servizos de limpeza

42

1 cta. propia
3 cta. allea indefinidos

Activa

17.000

17.000

SI429A-2022-00000460-00

Vidal Sánchez, Beatriz

Albergue

25

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

SI429A-2022-00000582-00

Vieites Calvo, María Jesús

Asesoría

37

1 cta. propia
2 cta. allea indefinidos

Activa

14.000

14.000

1. O posto por conta allea subvencionado a través da axuda da Deputación Provincial da Coruña PEL-pemes non se ten en conta para a concesión.
2. Non acredita o cumprimento dos requisitos da liña Concilia-acordo de conciliación.

SI429A-2022-00000503-00

Voltermia EIQ, S.L.

Reparación de caldeiras

40

2 cta. propia

Emprende

16.000

16.000

SI429A-2022-00000029-00

Zhou, Xiaowei

Tenda de telefonía

21

1 cta. propia

Emprende

10.000

10.000

A concesión queda condicionada a que presente a renuncia á axuda incompatible do procedemento TR341D e, de ser o caso, ao reintegro dos fondos públicos que percibise.

ANEXO II

Lista de espera

Orde

Nº expediente

Solicitante

Iniciativa

Liña/s

Puntos

1

SI429A-2022-00000539-00

Blanco Roca, Ana María

Asesoría

Activa

20

2

SI429A-2022-00000569-00

Rivera Ruggeri, María José

Servizos de xardinaría

Emprende

20

3

SI429A-2022-00000610-00

Sineiro Longo, Tamara

Avogada

Activa
Concilia-promotoras

20

4

SI429A-2022-00000669-00

Rivera Fernández, Mariela

Xeadaría

Emprende

20

5

SI429A-2022-00000831-00

Formoso Búa, Marisol

Venda en liña de roupa

Emprende

20

6

SI429A-2022-00000024-00

Tubío Mosquera, Sonia

Asesoría

Emprende

19

7

SI429A-2022-00000059-00

Papelería San Paio, S.L.

Papelaría

Emprende

19

8

SI429A-2022-00000139-00

Eyo Ferreiro, María José

Tenda en liña produtos interiorismo

Emprende

19

9

SI429A-2022-00000144-00

Ortega Acosta, Iliana

Perrucaría canina

Emprende

19

10

SI429A-2022-00000161-00

López Alonso, Sonia

Tenda de produtos alimenticios

Emprende

19

11

SI429A-2022-00000180-00

Gómez Álvarez, María Luisa

Café bar

Emprende

19

12

SI429A-2022-00000207-00

Loureiro Vázquez, Raquel

Supermercado

Emprende

19

13

SI429A-2022-00000228-00

Pérez Rodríguez, Jenifer

Perrucaría canina

Emprende

19

14

SI429A-2022-00000274-00

Llao Díaz, María del Mar

Servizos de selección de persoal

Emprende

19

15

SI429A-2022-00000293-00

Alonso García, Gemma

Café bar

Emprende

19

16

SI429A-2022-00000322-00

Senra Míguez, Lucía

Servizos de publicidade e dixitalización

Emprende

19

17

SI429A-2022-00000442-00

Campos Goldar, María Gloria

Intermediaria seguros

Emprende

19

18

SI429A-2022-00000448-00

Couto Besteiro, Noelia

Docente

Emprende

19

19

SI429A-2022-00000477-00

García di Giannantonio, Leilybel Yolmar

Tenda alimentación

Emprende
Concilia-promotoras

19

20

SI429A-2022-00000515-00

García Pereiro, Inés

Tenda roupa e outros artigos

Emprende

19

21

SI429A-2022-00000598-00

Ferro, Sonia

Servizos de publicidade

Emprende

19

22

SI429A-2022-00000602-00

Pérez Ucha, María Sonia

Cafetaría

Emprende

19

23

SI429A-2022-00000611-00

Pérez Bravo, Antía

Perrucaría canina

Emprende

19

24

SI429A-2022-00000614-00

Del Val Durán, Lucía

Avogada

Activa

19

25

SI429A-2022-00000624-00

Castro García, Ángela

Decoradora

Emprende

19

26

SI429A-2022-00000634-00

Vilariño Varela, María Victoria

Asesoría

Emprende

19

27

SI429A-2022-00000735-00

Fraga Basoa, María Elena

Venda en liña de xoguetes

Emprende

19

28

SI429A-2022-00000028-00

Poceiro Arzúa, Cristina

Libraría

Emprende

19

29

SI429A-2022-00000033-00

Lage Cancela, Rocío

Confección e arranxos de roupa

Emprende

19

30

SI429A-2022-00000137-00

Buján Pereiras, Marta

Escultora

Activa

19

31

SI429A-2022-00000149-00

Brión Vidal, Eva María

Café bar

Emprende

19

32

SI429A-2022-00000151-00

Estévez Rodríguez, Rocío

Docente

Activa

19

33

SI429A-2022-00000174-00

Pereira Varela, Elisa

Organización e formación no ámbito artístico

Activa

19

34

SI429A-2022-00000364-00

Lago Campos, María Sabrina

Servizos de limpeza

Emprende

19

35

SI429A-2022-00000382-00

González Cociña, María

Matrona

Emprende
Concilia-promotoras

19

36

SI429A-2022-00000491-00

Fernández Presa, María Carmen

Carnizaría

Emprende

19

37

SI429A-2022-00000513-00

Aviva Soluciones, S.L.

Formación e consultoría

Emprende

19

38

SI429A-2022-00000548-00

Queiruga Maneiro, Lidia María

Servizos de fotografía

Emprende

19

39

SI429A-2022-00000557-00

Santiso Prado, Verónica

Deseñadora gráfica

Emprende

19

40

SI429A-2022-00000625-00

Tobares Quevedo, Gemma Mª

Tenda de roupa

Activa

19

41

SI429A-2022-00000686-00

Pérez Fernández, Alba

Formadora

Emprende

19

42

SI429A-2022-00000822-00

Rey Pardo, Yolanda

Albergue

Activa

19

43

SI429A-2022-00000870-00

Vieites Barreiro, Olga Beatriz

Perrucaría

Activa

19

44

SI429A-2022-00000872-00

García Gosende, Ana

Servizos de estética

Activa

19

45

SI429A-2022-00000013-00

Peteira Martínez, Sandra

Zapataría

Emprende

18

46

SI429A-2022-00000027-00

Paz Peña, Marta

Servizos de terapia familiar

Emprende

18

47

SI429A-2022-00000030-00

Martínez Teira, Laura

Clínica podoloxía

Emprende

18

48

SI429A-2022-00000035-00

López Sarceda, María Consuelo

Confección farrapos e vestidos de gaita

Emprende

18

49

SI429A-2022-00000084-00

García Salazar, Marie Noella

Psicóloga

Emprende

18

50

SI429A-2022-00000085-00

Rodríguez Francia, Sanith

Centro de estética

Emprende

18

51

SI429A-2022-00000088-00

Bornacelli Herrera, Carolina Patricia

Servizos administrativos en liña a empresas

Emprende

18

52

SI429A-2022-00000114-00

Franco Pardo, Eva

Tenda en liña de roupa vintage

Emprende

18

53

SI429A-2022-00000127-00

Ventureira Antelo, Ana María

Perrucaría

Emprende

18

54

SI429A-2022-00000218-00

González Grandío, Sara

Fabricación e venda de complementos e artigos téxtiles

Emprende

18

55

SI429A-2022-00000223-00

Solorzano Domínguez, María Yolanda

Psicóloga

Emprende

18

56

SI429A-2022-00000227-00

Lapaix Alcántara, Mileisy Elizabeth

Perrucaría

Emprende

18

57

SI429A-2022-00000229-00

Avanzar por ti Comunicación, S.L.

Servizos de publicidade

Emprende

18

58

SI429A-2022-00000236-00

Lago Juanes, Eva

Tenda-degustación

Emprende

18

59

SI429A-2022-00000253-00

Gómez Arias, Adriana María

Masaxista

Emprende

18

60

SI429A-2022-00000255-00

Velasco Acien, María Eugenia

Servizos de persoal para eventos

Emprende

18

61

SI429A-2022-00000259-00

Álvarez Suárez, Raquel

Panadaría/pastelaría

Emprende

18

62

SI429A-2022-00000263-00

Sangil Seco, S.L.

Aloxamento turístico

Emprende

18

63

SI429A-2022-00000276-00

Di Maio, Jessica

Tenda alimentación e produtos para o fogar

Emprende

18

64

SI429A-2022-00000295-00

Portas Castro, María Elisa

Corretoría de seguros

Emprende

18

65

SI429A-2022-00000306-00

González Simón, Macarena

Venda de enxoval de cociña

Emprende

18

66

SI429A-2022-00000330-00

Mosquera Vidal, Antía

Produción e arranxo de xoias e complementos

Emprende

18

67

SI429A-2022-00000338-00

Rodríguez Verdes, Lucía

Servizos agrícolas

Emprende

18

68

SI429A-2022-00000342-00

Nunes Correa, Fernanda

Produción e arranxo de xoias e complementos

Emprende

18

69

SI429A-2022-00000351-00

Álvarez Díaz, Celia

Deseñadora de moda

Emprende

18

70

SI429A-2022-00000355-00

Rodríguez Álvarez, María Elena

Servizos de tatuaxe

Emprende

18

71

SI429A-2022-00000361-00

Morari Faico, Svetlana

Venda en liña de xoias

Emprende

18

72

SI429A-2022-00000362-00

Novo Rodríguez, Beatriz

Axencia de viaxes

Emprende

18

73

SI429A-2022-00000380-00

Salazar Rodríguez, Beatriz

Confección

Emprende

18

74

SI429A-2022-00000421-00

Torea Ramil, Lara

Bar

Emprende

18

75

SI429A-2022-00000463-00

Villalba Collante, Mirta Edith

Café bar

Emprende

18

76

SI429A-2022-00000472-00

Ferreiro Ferreiro, Ana Belén

Axencia de viaxes

Emprende

18

77

SI429A-2022-00000481-00

Caballero Gómez, Ana Cristina

Centro de estética e benestar

Emprende

18

78

SI429A-2022-00000484-00

Collazo López, Paula

Docente

Emprende

18

79

SI429A-2022-00000519-00

Rodríguez Pérez, Nerea

Servizos de deseño gráfico

Emprende

18

80

SI429A-2022-00000535-00

Rodríguez Tamayo, Karina Anabella

Servizos de fotografía

Emprende

18

81

SI429A-2022-00000538-00

Vidal Ramos, María del Carmen

Perrucaría

Activa

18

82

SI429A-2022-00000552-00

Calatayud Álvarez, María de la Lanzada

Consultoría en turismo

Emprende

18

83

SI429A-2022-00000572-00

Caamaño González, María Azucena

Tenda de roupa

Emprende

18

84

SI429A-2022-00000588-00

Vilar Piñeiro, Yolanda

Lavandaría

Emprende

18

85

SI429A-2022-00000599-00

Fortes dos Santos, Josi Manuela

Servizos de limpeza

Emprende

18

86

SI429A-2022-00000646-00

Santiso Mella, Tania

Servizos de tatuaxe

Emprende

18

87

SI429A-2022-00000664-00

Bastos Pampín, María Dolores

Confección e arranxos de roupa

Emprende

18

88

SI429A-2022-00000691-00

Castro Vilán, Tamara

Tenda alimentación

Emprende

18

89

SI429A-2022-00000694-00

Valencia Sotelo, Laura

Asistencia a persoas con mobilidade reducida

Emprende

18

90

SI429A-2022-00000755-00

Acuña Benítez, Wilma de la Cruz

Servizos de limpeza

Emprende

18

91

SI429A-2022-00000756-00

Losada Quintela, María Teresa

Servizos de estética

Emprende

18

92

SI429A-2022-00000761-00

García Flores, Jenny

Perrucaría

Emprende

18

93

SI429A-2022-00000773-00

López López, Anabel

Lavandaría

Activa

18

94

SI429A-2022-00000780-00

Rujano Prado, Delia Paola

Tenda alimentación

Emprende

18

95

SI429A-2022-00000810-00

Lamas González, Nuria Tamara

Confección

Emprende

18

96

SI429A-2022-00000811-00

García Conde, Laura

Servizos de enmarcación

Emprende

18

97

SI429A-2022-00000838-00

Badel Rodríguez, Nubia del Carmen

Venda en liña de produtos de pastelaría

Activa

18

98

SI429A-2022-00000844-00

Castro Fernández, Lorena

Estanco

Emprende

18

99

SI429A-2022-00000249-00

Garrido Grille, S.L.

Servizos de publicidade

Emprende

17

100

SI429A-2022-00000268-00

Pérez Conillera, Tania

Perrucaría

Emprende

17

101

SI429A-2022-00000365-00

Delriosanchez Asesores, S.L.

Asesoría

Activa

17

102

SI429A-2022-00000597-00

Losada González, Raquel

Clínica podoloxía

Activa

17

103

SI429A-2022-00000697-00

Gómez Gómez, Lara

Restaurante

Emprende

17

104

SI429A-2022-00000706-00

Sánchez Sánchez, Ángela

Libraría

Emprende

17

105

SI429A-2022-00000815-00

Vázquez Salgado, Lucía

Servizos de publicidade

Activa

17

106

SI429A-2022-00000852-00

Maquieira Vales Villamarín, María

Ilustradora

Activa

17

107

SI429A-2022-00000042-00

Rivas Couceiro, María

Fabricación artesanal de galletas

Activa

16

108

SI429A-2022-00000063-00

Ucha Mutilba, Amanda

Tenda artigos decoración

Emprende

16

109

SI429A-2022-00000076-00

Coello Orgeira, Yolanda

Tenda de agasallos infantís

Emprende

16

110

SI429A-2022-00000092-00

López Ferradáns, Lucía

Servizos de educación financeira

Activa
Concilia-promotoras

16

111

SI429A-2022-00000122-00

Gilino Rodríguez, Marta

Promotora e produtora de música

Emprende

16

112

SI429A-2022-00000125-00

Cabot Gil, Adriana

Pastelaría

Activa

16

113

SI429A-2022-00000142-00

Pena Fervenza, Noelia

Tenda alimentación

Emprende

16

114

SI429A-2022-00000164-00

Torres Álvarez, María Teresa

Zapataría

Emprende

16

115

SI429A-2022-00000257-00

Gago Domínguez, María Purificación

Asesoría

Activa

16

116

SI429A-2022-00000262-00

Bretal López, Rebeca

Tenda de produtos de limpeza ecolóxicos

Emprende

16

117

SI429A-2022-00000280-00

Pérez Suárez, Concepción

Floraría

Emprende

16

118

SI429A-2022-00000343-00

Puente Calvo, Rocío

Artesá

Emprende

16

119

SI429A-2022-00000369-00

Agilda Quintana, Ana Vanesa

Tenda de electrodomésticos

Emprende

16

120

SI429A-2022-00000436-00

Craioveanu, Georgeta Mónica

Servizos de estética

Emprende

16

121

SI429A-2022-00000526-00

González Martínez, Luisa Irene

Avogada

Emprende
Concilia-promotoras

16

122

SI429A-2022-00000540-00

Docio Rodríguez, Sandra

Tenda de agasallos

Activa

16

123

SI429A-2022-00000574-00

Martín Velázquez, Arlette

Profesora de piano

Emprende

16

124

SI429A-2022-00000679-00

Otero Bravo, María Soledad

Tenda de produtos alimenticios

Emprende

16

125

SI429A-2022-00000835-00

Martínez Blanco, Lolimar

Axente de seguros

Emprende

16

126

SI429A-2022-00000017-00

González López, María de los Ángeles

Café bar

Emprende

15

127

SI429A-2022-00000023-00

Figueirido Cartelle, Lucía

Centro de psicoloxía e logopedia

Activa

15

128

SI429A-2022-00000055-00

López González, Beatriz

Tenda de artesanía galega

Activa

15

129

SI429A-2022-00000062-00

Fernández Murados, Helena

Avogada

Activa

15

130

SI429A-2022-00000072-00

Velón Vázquez, Salomé

Café bar

Activa

15

131

SI429A-2022-00000095-00

Fernández Valverde, Andrea

Xoguetaría

Emprende
Concilia-promotoras

15

132

SI429A-2022-00000101-00

Rodríguez Rodríguez, Olalla

Decoradora

Emprende
Concilia-promotoras

15

133

SI429A-2022-00000103-00

Boquete Vilariño, Alba

Tenda de roupa e artigos puericultura

Activa

15

134

SI429A-2022-00000109-00

Martínez Lorenzo, Paula

Avogada

Activa

15

135

SI429A-2022-00000189-00

Rajo Ortega, Ana

Consultoría

Emprende

15

136

SI429A-2022-00000197-00

Izurieta Romero, Yaiza Alicia

Academia

Emprende

15

137

SI429A-2022-00000212-00

López Fernández, Tania María

Inmobiliaria

Activa

15

138

SI429A-2022-00000215-00

Moreno Portillo, Salud

Clínica fisioterapia

Activa

15

139

SI429A-2022-00000217-00

Álvarez Mosquera, María Consuelo

Inmobiliaria

Activa

15

140

SI429A-2022-00000277-00

Emovon, Esther

Perrucaría

Emprende

15

141

SI429A-2022-00000300-00

Muñiz Baños, María

Asesoría

Activa

15

142

SI429A-2022-00000316-00

Losada Fernández, Soraya

Zapataría

Emprende

15

143

SI429A-2022-00000319-00

Rivera Ortiz, Almudena

Centro de estética

Emprende

15

144

SI429A-2022-00000359-00

Vázquez Vázquez, Olalla

Fisioterapeuta

Activa

15

145

SI429A-2022-00000372-00

Pereira Bartolomé, Silvia

Traballadora social

Emprende

15

146

SI429A-2022-00000407-00

Aular Villavicencio, Reina Andreina

Asesoramento en selección persoal e formación

Activa

15

147

SI429A-2022-00000410-00

Martínez Fernández, Iria

Tenda alimentación para animais

Emprende

15

148

SI429A-2022-00000429-00

Troncoso García, Lara

Clínica podoloxía

Emprende

15

149

SI429A-2022-00000447-00

Gandoy Vázquez, Susana

Asesoría

Activa
Concilia-promotoras

15

150

SI429A-2022-00000450-00

Rodríguez Pérez, Miriam

Docente e creación artística

Emprende

15

151

SI429A-2022-00000453-00

Gandoy Vázquez, María del Carmen

Asesoría

Activa

15

152

SI429A-2022-00000471-00

Felpeto Prado, Yolanda

Axente de seguros

Activa

15

153

SI429A-2022-00000495-00

Moreira Castro, Laura

Tenda de roupa

Emprende

15

154

SI429A-2022-00000528-00

Vidal Barreiro, Verónica

Profesora de ioga

Activa

15

155

SI429A-2022-00000541-00

Tella López, Alba

Asesoramento e orientación laboral

Emprende

15

156

SI429A-2022-00000556-00

Rodríguez Cabaleiro, Yaiza María

Deseño e organización de rutas turísticas

Emprende

15

157

SI429A-2022-00000570-00

Roqueiro Rey, Andrea

Clínica dental

Emprende

15

158

SI429A-2022-00000577-00

Guede Vila, Jesusa

Tenda de roupa

Emprende

15

159

SI429A-2022-00000608-00

Vázquez Calviño, Mariana

Perrucaría

Emprende

15

160

SI429A-2022-00000658-00

Calviño Cancela, María Dolores

Servizos de limpeza

Activa

15

161

SI429A-2022-00000680-00

Castro Sobrino, Laura

Elaboración produtos repostaría

Emprende

15

162

SI429A-2022-00000701-00

Villar Barreiro, María Rita

Florista

Activa

15

163

SI429A-2022-00000714-00

Morales Sánchez, Io

Obradoiro téxtil artesán

Activa

15

164

SI429A-2022-00000724-00

Pérez Vázquez, Lisette

Astróloga

Activa

15

165

SI429A-2022-00000725-00

Saiz Muñoz, Tamara

Servizos e venda de produtos de nutrición

Activa

15

166

SI429A-2022-00000728-00

Pérez Fandiño, Marta

Servizos de nutrición

Activa

15

167

SI429A-2022-00000731-00

Soares Campos, Lara María

Carnizaría

Emprende

15

168

SI429A-2022-00000734-00

Cano Baba, Odile

Escola obradoiro en deseño e produción artigos de ourivaría

Emprende

15

169

SI429A-2022-00000737-00

Hervés Estévez, Beatriz

Tenda de roupa

Emprende

15

170

SI429A-2022-00000743-00

Segade Couto, María del Carmen

Axencia de viaxes

Activa

15

171

SI429A-2022-00000791-00

Rodríguez Durán, Iris

Deseño e elaboración de xoiería

Emprende

15

172

SI429A-2022-00000793-00

Rodríguez Suárez, María del Carmen

Tenda de agasallos e lentes

Emprende

15

173

SI429A-2022-00000799-00

Scasso Hernández, Anilce

Café bar

Emprende
Concilia-promotoras

15

174

SI429A-2022-00000800-00

García Delgado, Paloma

Servizos de enmarcación

Activa

15

175

SI429A-2022-00000816-00

Cadavid Vilariño, María

Docente

Emprende

15

176

SI429A-2022-00000858-00

Ferral Martín, Laura

Fisioterapeuta

Activa

15

177

SI429A-2022-00000862-00

Muñoz López, Lizbel

Perrucaría

Activa

15

178

SI429A-2022-00000867-00

Solla Sampedro, Rocío

Estudio de deseño e axencia publicidade

Activa

15

ANEXO III

Solicitudes excluídas e desistidas

Nº expediente

Solicitante (por orde alfabética)

Causa

SI429A-2022-00000814-00

4Eco Val do Louriña

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000368-00

AD Alquileres e Inversiones 2022, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000690-00

Adegas Sadurnin, S.L.

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000389-00

Ahijon Aranda, Judit

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000441-00

Aitutaki, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000271-00

Alalá, S. Coop. Galega

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000240-00

Alasino, Candelaria

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000242-00

Alasino, Julieta

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000044-00

Alemparte Portas, Vanessa Carolina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000603-00

Alen Machinery Services, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000334-00

Alonso Brandariz, María Isabel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000377-00

Alonso de las Heras, Marta

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000824-00

Alonso González, Brenda

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000509-00

Álvarez Balbín, Vanessa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000736-00

Álvarez Crespo, María del Pilar

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000839-00

Álvarez Pérez, Margarita

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000209-00

Álvarez Pulgarín, Nancy Estela

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000716-00

Álvarez Raposeiras, Iria

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000530-00

Alvite del Río, Olalla

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000083-00

Amoedo Bernárdez, María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000859-00

Amoedo Villar, Vanesa

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas tributarias estatais e á Seguridade Social con anterioridade a ditarse a proposta de resolución.

SI429A-2022-00000129-00

Amoreira Business, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000196-00

Arcce Romero, Mercedes

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000744-00

Arias Fernández, Paz

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000075-00

Arribeirados, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000384-00

Arrojo Seara, Noelia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000757-00

Ars in Manibus I, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000708-00

Asemasa, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000273-00

Asensio Sanjurjo, Myriam

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000201-00

Ávila Simancas, Yosima Dolores

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000517-00

Ávila Sirit, Oriana Andreina

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000696-00

Baby Shop Coruña, S.L.

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000823-00

Barreiro Araújo, Ángela

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000422-00

Barros Maquieira, Dolores

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000340-00

Bento Bento, Simone Aparecida

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000488-00

Bermúdez Sanda, María José

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000580-00

BL Peixe Galego, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000522-00

Blanco Fabeiro, Laura

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000391-00

Blanco Mayan, María Dolores

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000314-00

Bouzas Fernández, Nuria

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000443-00

Brea Antelo, María Montserrat

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000468-00

Brea García, Vanesa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000081-00

Brenlla López, Claudia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000546-00

Brunch Limon, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres. Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000012-00

Bustelo González, Kelly

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000542-00

Busto Rural, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: pequena empresa cuxo capital social non está maioritariamente subscrito por mulleres. Artigo 6.1a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica para a cal solicita a axuda é anterior ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000869-00

Caeiro Somoza, Herminia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000651-00

Cafetería Pardal, S.C.

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000393-00

Calle Pardo, María Salomé

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000876-00

Campos Triñanes, María Montserrat

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000221-00

Candal García, Susana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000226-00

Candja, Mariana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000379-00

Carrera Dios, Noemi

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000492-00

Castiñeiras García, María Elena

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000683-00

Castro Alvarellos, Francisca

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento á Administración pública da Comunidade Autónoma con anterioridade a ditarse a proposta de resolución.

SI429A-2022-00000746-00

Castro Bravo, Jeimy Karolina

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000162-00

Castro Ferreira, María Beatriz

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000710-00

Castro Tarela, Ángela Adriana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000053-00

Centro Auditivo Lucus Augusti, S.L.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000057-00

Centro Auditivo Yeray, S.L.U.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000633-00

Centro Beyla, S.C.

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000034-00

Centro de Día Bicos, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000038-00

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Nuestra Señora de la Esperanza, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000357-00

Chaincomo Mabote, Holandia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000615-00

Chavier Gaudencio, Rosangela

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000748-00

Cid Abad, Estrella

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000864-00

Cid Fontán, Rocío

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000039-00

Cidanes Domínguez, Alicia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000616-00

Clínicas Baston Estética y Salud Dental, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000712-00

CM Breijo

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000070-00

Codesido Mateo, María Teresa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000826-00

Coendegal, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000635-00

Collazo Calvo, Mónica

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000506-00

Confecciones Fíos Máxicos, S.L.

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000637-00

Confitería San Luis, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000291-00

Cordido Corral, Vanesa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000018-00

Costas Cea, Estefanía

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000769-00

Couselo Castaño, María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000222-00

Couto Nogueiras, Susana

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000750-00

Covela Otero, Isabel

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000759-00

Cruz de Martínez, Juana

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora. Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento das obrigas tributarias estatais e á Seguridade Social con anterioridade a ditarse a proposta de resolución.

SI429A-2022-00000762-00

Dacuña Sousa, Sandra

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000881-00

De Armas Sasias, Yanina Daniela

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000244-00

De Souza Sieves, Regiane

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000457-00

Delgado Inafuku, Ángela Namiko

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000352-00

Despunte Diseño e Ingeniería, S. Coop. Galega

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000709-00

Díaz Pereira, Valeria Danieli

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000813-00

Díaz Touza, María José

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000845-00

DM Apoio, Axudas e Subvencións, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta dunha das promotoras na mutualidade de colexio profesional está formalizada con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000308-00

Domínguez Andrade, María del Pilar

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000006-00

Domínguez Dosón, María Teresa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000396-00

Domínguez Martínez, María del Rosario

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000001-00

Domínguez Trillo, María Elena

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000094-00

Domínguez Vidal, Laura

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000102-00

Dos Santos dos Anjos, Cristina

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000764-00

Dos Santos Parriao, Luziene

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000080-00

Dos Santos Rosa, Aldiceia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000777-00

Durán Pérez, Leticia Marta

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial (anteriormente ao 1.1.2022 non era a titular dunha explotación, senón que era autónoma colaboradora). Liña Emprende: non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000754-00

El Camino, E.S.P.J.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000865-00

Estética y Belleza Azahar Valmiñor, S.L.U.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000874-00

Fernández Cabaleiro, Jessica

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000126-00

Fernández Carnero, Ana Belén

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000049-00

Fernández Cruces, Ainoa

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000112-00

Fernández Fernández, Laura

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000093-00

Fernández Gestal, Sonia María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000795-00

Fernández Losada, Ana María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000825-00

Fernández Quinteros, Mariela

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000146-00

Fernández Sánchez, Joselena Verónica

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000397-00

Fernández Sánchez, María Aránzazu

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000884-00

Fidalgo García, Ana Rogelia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000650-00

Filgueira Pouso, Margarita

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000041-00

Forma Consultora, S. Coop. Galega

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000565-00

Fraga Pallas, Clara

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000449-00

Franco Romero, María Jesús

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000661-00

Freire Peteiro, Ángeles

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000405-00

Freire Sambade, Concepción

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000172-00

Frutas Palmor, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000345-00

Fungueiriño Gómez, Desire

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no pagamento á Seguridade Social con anterioridade a ditarse a proposta de resolución.

SI429A-2022-00000829-00

Gago Núñez, Beatriz

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000558-00

Galipharos, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000339-00

Ganadería Gaiolo, S.C.

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000408-00

Ganadería Rancaño, S.L.

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000702-00

Gao, Xuejing

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000388-00

Gar-Vin, Estilistas

A promotora Patricia desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000763-00

García Cabeza, Sara

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000797-00

García Cid, Alba

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000607-00

García Gutiérrez, Soleymar de los Ángeles

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000494-00

García Liñeira, María Fe

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000563-00

García Novais, Beatriz

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000595-00

García Oreiro, Alba

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000398-00

García Pérez, María del Carmen

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000370-00

García Seoane, Laura

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras. Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000303-00

García Silva, Alicia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000775-00

García Somoza, Emma

Artigos 5.2.f) e 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000409-00

García Tojo, Eva María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000842-00

Gebell Essence, S.L.

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000560-00

Gesto Cobas, María del Carmen

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000175-00

Gesto Lodeiro, Laura

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000629-00

Gil Rey, Cristina

Artigo 5.2.i) das bases reguladoras: percibiu a axuda do programa Emega ao abeiro da convocatoria do ano 2019.

SI429A-2022-00000783-00

Gil Suárez, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000476-00

Gil Vicente, Ana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000251-00

Gómez Barros, Cristina

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000420-00

Gonzales Caba, María Katerin

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000564-00

González Araújo, María Sonia

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000726-00

González Díaz, María Loreto

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000808-00

González Freire, Avelina

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000855-00

González García, Andrea

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000809-00

González González, María Isabel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000077-00

González Lago, Marina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000804-00

González Parente, María del Carmen

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000286-00

González Pérez, Josefa

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000668-00

Granizo Ortega, Patricia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000883-00

Grela Fariña, Laura María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000310-00

Gualda Cebrián, Laura Isabel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000672-00

Guerra Durán, Julia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000882-00

Güeto Sieira, Aurora

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000606-00

Guiance Pena, Jesusa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000817-00

Gundín Agrelo, Elsa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000758-00

Gutiérrez López, María Azucena

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000832-00

Guzmán Morales, Maite Javiera

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000210-00

Hadsmart Concept, S.L.

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000514-00

Henfunk Studio, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000767-00

Hermida González, Marta

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000019-00

Hernández García, Susana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000833-00

Iannuzzi Contreras, Rita del Valle

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000536-00

Iglesias Deus, María Evangelina

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000078-00

Iglesias Míguens, Eva

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000659-00

Iglesias Nogueira, Andrea

Non acredita o cumprimento do requisito establecido no artigo 5.2.d) das bases reguladoras: as promotoras deben desenvolver de forma habitual a súa actividade profesional na empresa.

SI429A-2022-00000593-00

Iglesias Varela, María Inmaculada

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000704-00

Iglesias Varela, Raquel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000684-00

Iglesias y Piñón, S.L.P.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000700-00

Infante Viña, Iyennys de los Ángeles

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000312-00

Inversalud Santa Cruz, S.L.

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000266-00

Íñigo González, Ángela

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000586-00

Irarica Vasquez, Teresa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000205-00

Irigoyen Vázquez, Beatriz

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000693-00

Jarque Azañedo, Paula

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000798-00

Jeymi Alimentación, S.L.

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2022-00000589-00

Jimenez Santiago, Lizeth

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000270-00

Juncal Pájaro, Ilda María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000399-00

Lado Bonino, María Jesús

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000118-00

Lage Fernández, Paula

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000173-00

Laíño Pérez, Diana

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000554-00

Lamas Alcalde, Carmen

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000545-00

Landeira Dubra, María Soledad

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000426-00

Lauzara Couceiro, Iria

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000007-00

Leech, Caroline Jane

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000741-00

Li, Xinru

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000740-00

Liu, Congdan

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000143-00

Llorente Díez, Alicia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000106-00

Loira Fontenla, Áurea

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000159-00

Lope de Toledo Aranguren, Eva María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000655-00

López Díaz, Ana

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000287-00

López Gómez, Claudia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000135-00

López Mosquera, Lúa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000642-00

López Vázquez, Patricia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000462-00

López Vieites, María del Carmen

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000089-00

Lorente Martín, Nieves

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000245-00

Lorenzo Regueiro, María Lucía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000638-00

Loureiro Facal, Lidia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000433-00

Ludoteca Compis, E.S.P.J.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000497-00

Luna Malvárez, Concepción

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000050-00

Mahía Vázquez, Elena

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000252-00

Mapisbazgarci, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000171-00

Marcial Pérez, Rosa María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000626-00

Marcos Alonso, María del Carmen

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000504-00

Mariana Assesment, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000772-00

Marín Pérez, Paola Andrea

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000452-00

Marinho da Silva Cruz, Cleemili

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000332-00

Mariño Lens, Ana

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000877-00

Martín-Serrano Fontenla, Ana Isabel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000722-00

Martínez Comesaña, Beatriz

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000402-00

Martínez Fernández, María José

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000863-00

Martínez Fernández, Noelia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000621-00

Martínez Golán, María Isabel

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000288-00

Martínez Iglesias, Mireia

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000857-00

Martínez López, Marta

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000233-00

Martínez Orín, Orianna Coromoto

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000667-00

Martínez Paredes, Ana Silvia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000663-00

Martínez Prieto, Emilia Ana

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000427-00

Martínez Vila, María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000170-00

Maseda y Asociados Gestoría, S.L.P.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000187-00

Mateo Bustara, Sara

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000445-00

Mato Nieto, Rosa María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000117-00

Méndez Bermúdez, Monserrat

Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000230-00

Méndez Castro, Miriam

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000779-00

Merelles Remy, Yolanda

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000866-00

Mi Vestidor Azul, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000350-00

Miel y Canela, S.P.J.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000298-00

Migueles Álvarez, Antía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000485-00

Monteiro Santiago, Dirce

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000527-00

Montenegro Costas, E.S.P.J.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000464-00

Morel García, Camila Victoria

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000296-00

Moreno Perdomo, Zeinar Carolina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000676-00

Morgade Pinar, Laura María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000264-00

Muleiro Barroso, Andrea

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000787-00

Naranjo Vázquez, Ana Cristina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000444-00

Nashira Santiago, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000113-00

Naya Varela, Lucía

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000771-00

Nerga Vilariño, Nuria

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000329-00

Nine Gil, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000853-00

Nodal Rodríguez, Rocío

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000208-00

Núñez Castelo, Silvia María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000079-00

Núñez Collazo, María Dolores

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000071-00

Ocampo López, Ana Belén

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000454-00

Olveira Hermida, María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000267-00

Ortega Ledo, Glennuris Marian

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000394-00

Outrora, S. Coop. Galega Xuvenil

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000440-00

Pagnucco Didier, María Florencia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000682-00

Palacios Rodríguez, Noelia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000550-00

Pardo González, Sonia Leonor

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000501-00

Parrillada Amieiral, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000660-00

Patasdepeixe Editora, S.L.

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: existen períodos de inactividade que superan os tres meses.

SI429A-2022-00000360-00

Patiño Varela, Rosa Paula

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000220-00

Pedreira Troncoso, María Aldara

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000534-00

Peluquería Sisters, S.C.

Artigo 5.2.d) das bases reguladoras: unha das promotoras non está vinculada laboralmente á empresa desenvolvendo de forma habitual a súa actividade profesional nela.

SI429A-2022-00000830-00

Pereira Carreiro, Paula

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000854-00

Pereira de Carvalho, Luana

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000403-00

Pereiró Sánchez, María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000627-00

Pérez Calzado, Verónica

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000581-00

Pérez Castro, Ana Pilar

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000203-00

Pérez Díaz, Erika

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000104-00

Pérez Fernández, Lucía

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000840-00

Pérez Pérez, Mary

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000234-00

Pescados Salva, S.C.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000516-00

Peschel Carracedo, Romina

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000455-00

Picón Pampín, Yolanda

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000834-00

Pilares de Belesar, S.L.

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000518-00

Piñeiro Fonseca, María Jesús

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000325-00

Piñeiro González, Eva

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000742-00

Piñeiro Pires, Sofía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000600-00

Plantazen, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000739-00

Ponte, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000525-00

Por los Pelos Ribadeo, C.B.

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000157-00

Portela Pidre, Jenifer

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000662-00

Prieto Losada, María Antonia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000097-00

Prol Cid, Alba

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000670-00

Pujol Gómez, María José

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000327-00

Ramalho, Manuela

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000620-00

Ramírez Abreu, Charolyn Carolina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000666-00

Ramírez López, Mayerling Naileth

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000836-00

Ramos Maroño, Rocío

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres. Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000461-00

Ramos Mujico, Sandra

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000425-00

Raviña Carbia, Susana

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000480-00

Real Impact Advisors, S.L.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000482-00

Real Impact Advisors, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000688-00

Reboredo Rivera, Estefanía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000111-00

Regueira Martínez, Marta

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000671-00

Residencia Rectoral Rebollo, S.L.

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000673-00

Revuelta Menéndez, Sonia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000499-00

Rey Barreiro, María Digna

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000841-00

Rey Valverde, Manuela

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000219-00

Reyes González, Raquel

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000544-00

Rial Durán, Ana

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000073-00

Ríos García, Davinia

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000467-00

Rivas Fernández, Josefa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000068-00

Rivas Vilaseca, Uxía

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000794-00

Rocha Penabella, Adela

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000500-00

Rodríguez Fernández, María Vanesa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000116-00

Rodríguez Fernández, Rosa María

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000231-00

Rodríguez Rellán, Vanessa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000145-00

Rodríguez Rodríguez, Paula

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000152-00

Rodríguez Soto, Raquel

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000416-00

Rodríguez Suárez, Sonia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000439-00

Rodríguez Villar, Patricia

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000571-00

Romero Román, Nuria

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000166-00

Rueda Rueda, Yudy Milena

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000612-00

Salazar Vasquez, Shirley Nicole

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000176-00

Salgueiro Álvarez, Marina

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000200-00

Sampayo Rodríguez, María Amparo

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000214-00

Sánchez Andrade, Roselín Cecilia

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000687-00

Sánchez Souto, Fabián

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: pequena empresa cuxo capital social non está maioritariamente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000140-00

Sangil Santamaría, Beatriz

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000851-00

Sanjurjo Pérez, María Esperanza

Desistencia expresa: artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

SI429A-2022-00000879-00

Santabaya Gándara, Alba

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000307-00

Santiago Trillo, María del Carmen

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000032-00

Sedofeito Sestayo, Ruth

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000653-00

Sendón Veloso, Marta

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000031-00

Seninusa, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000414-00

Serviagro Galicia, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000074-00

Silva Pérez, María Dolores

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000784-00

Silva Torres, Patricia Rosa

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000192-00

Simil Fariña, Patricia

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000374-00

Soares Cándido, Jennifer

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000153-00

Soengas Barreiro, María

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000260-00

Solla Blanco, Lucía

Artigo 23.4 das bases reguladoras: non acredita estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias estatais con anterioridade a ditarse a proposta de resolución.

SI429A-2022-00000091-00

Souto Cabeiro, Verónica

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000466-00

Souto Hernández, María Amparo Beatriz

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000559-00

Souto Rodríguez, María Jesús

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000354-00

Suárez Álvarez, Patricia

Desenvolveu actividade empresarial na mesma actividade económica nos tres anos inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade para a cal solicita a axuda (artigo 6.1.e) das bases reguladoras).

SI429A-2022-00000183-00

Suárez Domínguez, Fátima Carmen

Artigo 6.1.a) das bases reguladoras: o inicio da actividade económica produciuse con anterioridade ao 1.8.2021. Artigo 6.1.d) das bases reguladoras: a alta da promotora no correspondente réxime da Seguridade Social está formalizada con anterioridade ao 1.8.2021.

SI429A-2022-00000344-00

Suárez Quinteiro, Olaya

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000789-00

Suárez Rey, Thais

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000636-00

Taibo Antelo, María Vanesa

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000805-00

Taibo Cabrera, Marlene Nathaly

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000543-00

Tato Torres, Lorena

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000623-00

Taveras Reynoso, Rafaelina

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000458-00

Toluca Hostelería, S.L.

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000751-00

Toxo Verde, S.C.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000843-00

Ubino Lecich, Victoria Eugenia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000413-00

Valladares Rodríguez, Yolanda

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000193-00

Vázquez Becerra, Sara

Actividade excluída do ámbito do Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo ás axudas de minimis, réxime que rexe as axudas Emega de acordo co establecido no artigo 3.1 das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000052-00

Vázquez Castro, Uxía

Artigo 7.1.a) das bases reguladoras: no mes de finalización do prazo de presentación de solicitudes non acredita un período mínimo de tres anos de realización efectiva da actividade empresarial.

SI429A-2022-00000150-00

Vázquez Cid, Alba

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000475-00

Vázquez Suárez, Miriam

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000827-00

Vázquez Vázquez, Inmaculada

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000807-00

Velo Varela, Graciela

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000096-00

Ventura Solares, Irene María

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000873-00

Vicente Peneireiro, Eva

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000512-00

Vidocio Sanxenxo, S.L.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000428-00

Vieito Pena, Irene

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000493-00

Vilanova Táboas, María Antonia

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000009-00

Vilas Martínez, Iria

Non cumpre o requisito de desemprego nos termos establecidos no artigo 6.1.c) das bases reguladoras.

SI429A-2022-00000711-00

Villar Reino, María Teresa

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000502-00

Villaverde González, Luz Angélica

Artigo 7.1 das bases reguladoras: non presenta un proxecto de reactivación ou mellora.

SI429A-2022-00000511-00

Vinca, E.S.P.J.

Artigo 5.2.b) das bases reguladoras: microempresa cuxo capital social non está integramente subscrito por mulleres.

SI429A-2022-00000568-00

Xoaniñas Chispeantes, E.S.P.J.

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).

SI429A-2022-00000847-00

Zabala Quevedo, Yadira José

Artigo 15.1 das bases reguladoras: non emenda e/ou achega toda a documentación requirida no prazo establecido pola Resolución da Secretaría Xeral da Igualdade do 2 de setembro de 2022 (DOG núm. 175, do 14 de setembro).