Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Luns, 31 de outubro de 2022 Páx. 57173

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

ORDE do 19 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá nos anos 2022 a 2024, susceptible de ser cofinanciada polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se realiza a súa convocatoria (código de procedemento BS700A).

A transcendencia dos cambios sociais e a experiencia acumulada ao longo dos últimos anos que se recollen en documentos de referencia, como o Libro branco da atención temperá e o informe da Axencia Europea para o Desenvolvemento da Educación Especial, sinalaron a conveniencia de asumir un novo concepto da citada atención baseado nos dereitos dos/das nenos/as, na igualdade de oportunidades e na participación social, centrado nas necesidades da familia e na prestación dos servizos no seu contorno. Por outra banda, implica necesariamente que a saúde, a educación e os servizos sociais se involucren e interrelacionen para ofrecerlles unha acción integral.

Con base no exposto, resultaba necesaria unha nova normativa que permitise crear un espazo común de coordinación e corresponsabilidade entre os sistemas de saúde, educación e servizos sociais na procura dunha acción integral destinada a satisfacer os dereitos e necesidades dos nenos e nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos e das súas familias, así como a súa prevención. Tamén deste xeito se daría resposta á necesidade de regular os servizos de atención temperá como unha rede integral de responsabilidade pública e de carácter universal, rexida polos principios reitores de igualdade, coordinación, atención personalizada, integración social, interese superior do/da menor, prevención, autonomía persoal e participación, descentralización, proximidade, interdisciplinariedade e alta cualificación profesional, diálogo e participación familiar e calidade.

O Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá, é o marco de referencia neste novo paradigma que implica a obriga de facilitarlles aos nenos e ás nenas de 0 a 6 anos e ás súas familias esta actuación transversal tan transcendente para o seu progreso dun xeito continuado, flexible e contextualizado, a través dun marco normativo que posibilite a intervención múltiple dirixida a todos eles e á comunidade, e tendo presente o deber de cooperar e a responsabilidade de colaborar, para que cada sistema de protección achegue os medios e recursos de que dispón e evitar a duplicidade.

No Estatuto de autonomía de Galicia, artigo 4, está disposto que aos poderes públicos de Galicia lles corresponde promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas, remover os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos e galegas na vida política, económica, cultural e social, e no artigo 27 recóllese como competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega a asistencia social.

No ámbito desas competencias foi ditada a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. No seu artigo 19 está definida a intervención social, biopsicosocial, sociolóxica ou socioeducativa que favoreza a adquisición ou recuperación de funcións ou habilidades persoais e sociais para a mellora da autonomía, da convivencia social e familiar e da inclusión social, como intervención ou servizo de carácter técnico-profesional incluído dentro do Catálogo de servizos sociais. No artigo 12 están regulados os servizos sociais comunitarios específicos orientados ao desenvolvemento de programas e á xestión de centros enfocados a colectivos con problemáticas identificadas e singulares, procurando a súa normalización e reincorporación social ou como espazo de tránsito a un servizo especializado.

A súa regulación foi desenvolvida no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. No seu artigo 26, alínea d), establécense como funcións propias dos servizos sociais comunitarios específicos a atención das persoas con discapacidade a través dos centros ocupacionais, así como o apoio psicosocial e familiar vinculado á atención temperá. Así mesmo, no seu anexo IV considérase a atención psicosocial e familiar ligada a esta atención como prioritaria na formulación de programas dos servizos sociais comunitarios municipais, segundo o disposto no artigo 18 da Lei 13/2008, do 3 de decembro.

Cómpre tamén citar o Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e o funcionamento dos órganos técnicos competentes, e a Orde do 2 de xaneiro de 2012, pola que se desenvolve. Dentro do Catálogo de servizos do Sistema para a autonomía e a atención á dependencia, no artigo 3 do dito Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, recóllense os servizos de promoción da autonomía persoal, entre os cales na orde se inclúe o de atención temperá. Así mesmo, os ditos servizos recóllense no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais, para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo.

Recoñécese o ámbito municipal, pola súa proximidade á cidadanía e polo coñecemento da situación específica da súa poboación, como o idóneo para o desenvolvemento destes servizos e tendo en conta ademais que está en liña cun dos principios reitores da Rede galega de atención temperá, establecidos no artigo 3 do Decreto 183/2013, do 5 de decembro, que é o de descentralización e proximidade, co obxectivo dun achegamento eficiente destes servizos ás persoas destinatarias implementando, sempre que sexa posible, actuacións de base comunitaria para a inclusión social.

Neste marco de actuación, esta convocatoria dá continuidade ás seis anteriores co obxecto de consolidar os servizos de atención temperá subvencionados a través daquelas, así como outros xa existentes e, por outra banda, procurar a implantación de novos servizos.

As axudas reguladas nesta convocatoria son susceptibles de seren cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, dentro do obxectivo político 4; prioridade 2, Inclusión social e loita contra a pobreza, e obxectivo específico 4 k), Mellorar a igualdade e a oportunidade do acceso a uns servizos de calidade, sustentables e accesibles, incluídos os servizos que promoven o acceso á vivenda e a unha atención centrada nas persoas, incluída a asistencia sanitaria, modernizar os sistemas de protección social, tamén fomentando o acceso á protección social, con especial atención aos menores e aos grupos desfavorecidos, mellorar a accesibilidade, tamén para persoas con discapacidade, a efectividade e a resiliencia dos sistemas de asistencia sanitaria e dos servizos de coidados de longa duración, de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establece o Fondo Social Europeo Plus (FSE+) e polo que se derroga o Regulamento (UE) 1296/2013.

Co obxecto de seren susceptibles de cofinanciación polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, nesta convocatoria incorpórase o establecemento de métodos de custos simplificados conforme o disposto no Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen as disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta e ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, así como as normas financeiras para os ditos fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o Instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de Fronteiras e a Política de Visados.

A Consellería de Política Social e Xuventude, de conformidade co Decreto 124/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a súa estrutura orgánica, posúe, a través da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, entre outras, as funcións de planificación, impulso, coordinación, dirección, xestión e supervisión do conxunto das actuacións da Consellería destinadas ao apoio e atención ás persoas con discapacidade, en aplicación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, e da Lei 39/2006, do 14 de decembro, sen prexuízo das que lle correspondan a outros órganos de dirección da Consellería.

Esta orde de convocatoria axústase ao disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Por iso, e facendo uso das facultades que teño atribuídas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

RESOLVO:

Artigo 1. Obxecto, finalidade e procedemento

1. Esta orde ten como obxecto o establecemento das bases reguladoras e aproba a convocatoria para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia destinadas á prestación de servizos nos anos 2022, 2023 e 2024, ao abeiro do disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede galega de atención temperá (código de procedemento BS700A).

2. Serán subvencionables os servizos desta natureza constituídos polas actuacións sinaladas no artigo 8 que se desenvolvan no período que abrangue desde o 1 de novembro de 2022 ata o 31 de outubro de 2024, segundo o que nel se indica.

3. A prestación poderá realizarse mediante xestión individual ou compartida segundo o previsto no artigo 6 e ser directa ou indirecta mediante a concertación con terceiros da execución total ou parcial da actividade subvencionada, de acordo co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e demais normativa de aplicación.

4. As subvencións destinaranse á consecución das seguintes finalidades:

a) Programa I, destinado á consolidación dos servizos de atención temperá actualmente subvencionados pola Xunta de Galicia a través da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servizos no marco da Rede galega de atención temperá, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022.

Serán obxecto deste programa os proxectos destinados ao financiamento de unidades de atención temperá promovidos por concellos, entidades locais ou agrupacións destas que sexan continuidade daqueles que foron subvencionados ao abeiro das convocatorias precedentes desta consellería e que garantan a continuidade na atención ás persoas destinatarias no seu respectivo ámbito territorial.

b) Programa II, destinado a servizos de atención temperá existentes e actualmente non subvencionados, así como á implantación de novas unidades.

Serán obxecto deste programa os novos proxectos destinados ao financiamento de unidades de atención temperá promovidos por concellos, entidades locais ou agrupacións destas, que non foron subvencionados ao abeiro das convocatorias precedentes desta consellería.

5. O procedemento tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, ao abeiro do disposto no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e a súa xestión realizarase de acordo cos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, igualdade, non-discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración da Xunta de Galicia e eficiencia na asignación e na utilización dos recursos públicos.

6. Dado que a presente convocatoria é susceptible de ser cofinanciada polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+), no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, respectarase, de ser o caso, o previsto no Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establece o Fondo Social Europeo Plus (FSE+) e polo que se derroga o Regulamento (UE) 1296/2013; no Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, así como as normas financeiras para os ditos fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de Fronteiras e Política de Visados, así como nas normas de subvencionabilidade ditadas pola autoridade de xestión para o período 2021-2027.

Tamén é de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de xuño; o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; o Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia; o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

7. O procedemento de concesión de subvencións regulado na presente orde ten o código BS700A para os efectos de identificación na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e o acceso aos formularios de inicio específicos, de uso obrigatorio para os interesados.

Artigo 2. Definicións

De conformidade co Decreto 183/2013, do 5 de decembro, e para os efectos desta orde, considérase:

a) Atención temperá: conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, á súa familia e ao seu contorno, e que ten por obxectivo dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e nenas con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.

b) Trastornos do desenvolvemento: aquelas situacións en que, como consecuencia dunha alteración das estruturas ou funcións corporais, restricións na participación social ou calquera outro factor contextual, se produce un atraso ou desviación significativos no desenvolvemento das capacidades, adquisicións e recursos persoais típicos para a idade de referencia.

c) Situacións de risco de padecer un trastorno no desenvolvemento: aquelas circunstancias de vulnerabilidade evolutiva que requiren intervención pola descompensación negativa entre factores de risco e protección.

d) Equipo interdisciplinar: o formado por profesionais de distintas disciplinas con formación académica específica en desenvolvemento infantil e atención temperá e/ou apoio familiar, ou que acrediten experiencia suficiente nesas materias para realizar as súas funcións.

e) Plan personalizado de intervención: proposta de intervención interdisciplinaria elaborada polo equipo e que, como mínimo, deberá facer referencia a obxectivos e expectativas da intervención; atención, recursos e medios necesarios que se dirixen ao menor, á súa familia e ao seu contorno, ámbito de realización; liñas de actuación que se van desenvolver por cada profesional, coordinacións previstas con outras persoas e/ou profesionais que poidan intervir no plan.

Artigo 3. Financiamento

1. Para o financiamento desta convocatoria destínase crédito por importe total de once millóns oitocentos doce mil douscentos dezanove euros (11.812.219,00 €), que se imputarán á aplicación 13.04.312E.460.1, coa seguinte desagregación por anualidades:

Anualidade

Aplicación

Cód. de proxecto

Importe

2022

13.04.312E.460.1

2016 00172

984.351,00 €

2023

13.04.312E.460.1

2016 00172

4.921.758,00 €

2024

13.04.312E.460.1

2016 00172

5.906.110,00 €

O crédito distribuirase entre os dous programas segundo o sinalado a continuación:

Anualidade

Importe do Programa I

Importe do Programa II

Total

2022

829.121,00 €

155.230,00 €

984.351,00 €

2023

4.145.606,00 €

776.152,00 €

4.921.758,00 €

2024

4.974.727,00 €

931.383,00 €

5.906.110,00 €

2. O importe do financiamento desta convocatoria é susceptible de ser cofinanciado nunha porcentaxe do 60 % polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, dentro do obxectivo político 4; prioridade 2, Inclusión social e loita contra a pobreza, e obxectivo específico 4 k), Mellorar a igualdade e a oportunidade do acceso a uns servizos de calidade, sustentables e alcanzables, incluídos os servizos que promoven o acceso á vivenda e a unha atención centrada nas persoas, incluída a asistencia sanitaria, modernizar os sistemas de protección social, tamén fomentando o acceso á protección social, con especial atención aos menores e aos grupos desfavorecidos, mellorar a accesibilidade, tamén para persoas con discapacidade, a efectividade e a resiliencia dos sistemas de asistencia sanitaria e dos servizos de coidados de longa duración.

3. De acordo co previsto no artigo 30.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, poderase ampliar a contía máxima dos créditos dispoñibles cando o aumento veña derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de crédito, cando existan remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou a créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo ou nos supostos en que o crédito orzamentario que resulte aprobado na Lei de orzamentos sexa superior á contía inicialmente estimada. O incremento do crédito queda condicionado á declaración de dispoñibilidade como consecuencia das circunstancias sinaladas e, se é o caso, logo da aprobación da modificación orzamentaria que proceda e, de ser o caso, logo de informe favorable do Organismo Intermedio do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, a Dirección Xeral con competencias en materia de Política de Cohesión e Fondos Europeos. A ampliación do crédito publicarase nos mesmos medios que a convocatoria sen que implique a apertura de prazo para presentar novas solicitudes nin o inicio de novo cómputo para resolver.

Así mesmo, poderase reaxustar o crédito entre ambos programas no caso de resultar remanente nalgún deles, segundo o previsto no artigo 19.4.

Artigo 4. Contía das subvencións

1. Sen prexuízo do reflectido no número seguinte e no artigo 19.4, respecto dos dous programas, a contía máxima de subvención por beneficiario virá determinada polo seguinte:

a) O número total de horas de traballo totais do equipo que conforma a unidade.

b) E, en todo caso, cos seguintes importes máximos en función do tipo de xestión:

1º. Individual: 10.270,00 € por mes subvencionable.

2º. Compartida: 13.435,00 € por mes subvencionable.

2. O importe da subvención calcularase segundo o sistema de custos simplificados en función do custo unitario por hora e a porcentaxe de gastos directos e indirectos, de acordo co previsto no artigo 10.

Artigo 5. Compatibilidade das axudas

1. A percepción destas axudas é compatible con outras subvencións, axudas e ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público ou privado, agás a excepción sinalada a continuación. Porén, as actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027 ao abeiro desta orde non poderán acollerse a outras axudas procedentes do Fondo Social Europeo ou doutros fondos ou instrumentos financeiros comunitarios.

2. En caso de compatibilidade, o importe da subvención concedida non poderá en ningún caso, en concorrencia con outras subvencións ou axudas, superar o custo da actuación que vai desenvolver a entidade solicitante. En caso contrario, esta subvención reducirase na cantidade necesaria ata acadar o cumprimento do establecido anteriormente.

3. No suposto de entidades solicitantes que sexan perceptoras doutras axudas para o mesmo fin concedidas por outra entidade, deberán acreditar documentalmente a súa natureza e contía, así como calquera circunstancia que poida afectar substancialmente a execución do obxecto da subvención. En todo caso, deberá/n facerse constar de forma clara o/os concepto/s de gasto/s afectado/s, así como o importe/s imputado/s a cada unha delas e a/as correspondentes anualidades afectadas. A comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á aplicación dada aos fondos percibidos.

Artigo 6. Entidades beneficiarias e tipo de xestión

1. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia ou agrupacións delas que se relacionan a continuación:

a) Para a xestión individual: concellos, incluídos os que resulten dunha fusión municipal, que conten cun censo mínimo de 10.000 habitantes, segundo a cifra de poboación na data 1 de xaneiro de 2021 (fonte Instituto Galego de Estatística).

b) Para a xestión compartida:

1º. Agrupacións de concellos e/ou agrupacións de mancomunidades de concellos.

2º. Mancomunidades de concellos.

3º. Consorcios locais constituídos exclusivamente por concellos. Quedan excluídas as deputacións provinciais.

2. Ningún concello poderá figurar simultaneamente en solicitude de xestión individual e compartida. O incumprimento disto dará lugar á inadmisión da solicitude individual; considerarase como efectiva a de xestión compartida.

3. Non poderá obterse a condición de entidade beneficiaria destas subvencións cando concorra algunha das circunstancias ou prohibicións sinaladas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Artigo 7. Requisitos específicos

1. Para ser admitida a solicitude ao abeiro desta orde, sen prexuízo da totalidade da normativa aplicable, deberán cumprirse os seguintes requisitos específicos, que se acreditarán na forma establecida nos artigos 12 e 13 desta orde:

a) Requisitos aplicables a todos os solicitantes:

1º. Estar a/as entidade/s ou a totalidade dos concellos integrantes inscritos no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais. O cumprimento deste requisito será comprobado de oficio pola Administración.

2º. Ter adoptado polo órgano competente acordo de solicitude de subvención respecto do servizo de atención temperá de que se trate e nas condicións en que este se preste, aceptación das condicións e demais requisitos establecidos nesta orde e demais normativa aplicable, así como o compromiso de cofinanciamento para a execución no período que se sinale, que deberá estar incluído no intervalo sinalado no artigo 8.1.b).

No caso de agrupacións, o acordo pode figurar no texto do convenio sinalado na letra c), ordinal 2º, ou de xeito independente, sempre que sexa subscrito por todos os asinantes daquel.

3º. Ter cumprida a entidade ou a totalidade de concellos integrantes, no caso de xestión compartida, a obriga establecida nos artigos 208 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, referida á remisión da conta xeral do exercicio orzamentario que corresponda ao Consello de Contas.

4º. Cumprir as condicións establecidas no artigo 8 respecto da prestación do servizo para que a actuación sexa susceptible de subvención.

b) No caso de solicitude para xestión individual: contar co censo mínimo sinalado no artigo 6.1.a).

c) No suposto de solicitude para xestión compartida:

1º. Deberá xestionar o servizo de forma conxunta a agrupación ou, se é o caso, de forma mancomunada ou consorciada e implicar aforro de custos respecto dos que suporía a prestación individual por parte dos/das concellos e/ou mancomunidades integrantes. En ningún caso poderá consistir en actuacións independentes daqueles.

2º. No caso de agrupacións de concellos, ter subscrito un convenio de colaboración entre todos os integrantes cuxo obxecto sexa a prestación do servizo, nos termos especificados nos artigos 1 e 8 e con vixencia durante todo o período respecto do cal se solicita subvención e ata que transcorra o prazo establecido no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño. Ademais, deberá reflectir os seguintes datos:

2º.1. Determinación do concello encargado de xustificar a subvención, que será a nome do que, se é o caso, se ingresen os fondos.

2º.2. Nomeamento de representante.

2º.3. Determinación dos compromisos de execución asumidos por cada un dos concellos, así como a porcentaxe de subvención que lles corresponderá a cada un deles.

De ter subscrito un convenio anterior á publicación desta orde con tal obxecto e vixencia, admitirase documento anexo a el no cal se reflictan os datos sinalados neste ordinal 2º.1, 2 e 3, debidamente asinado polos correspondentes representantes.

Figurará na páxina web da Consellería (http://politicasocial.xunta.gal), na epígrafe relativa á información da presente orde, un modelo de convenio.

3º. No suposto de agrupación de concellos e consorcios locais constituídos exclusivamente por concellos, deberán determinar os concellos membros daqueles que participan na prestación do servizo.

2. Os citados requisitos deberán estar cumpridos en función das seguintes datas de referencia:

a) En data 1 de xaneiro de 2021, o recollido no número 1.b) para o caso de xestión individual.

b) Con carácter previo ao inicio do prazo de execución respecto do cal se solicita a subvención:

1º. Os establecidos no número 1.a), ordinais 1º e 4º, sen prexuízo do reflectido no artigo 8.2.

2º. Os sinalados no número 1.c), ordinais 1º, 2º e 3º, sen prexuízo da necesidade de existencia de convenio na dita data nas condicións especificadas. Os datos do número 1.c), no ordinal 2º.1, 2 e 3, poderán ser determinados con data límite de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

c) Na data límite de finalización do prazo de presentación de solicitudes os especificados no número 1.a), ordinais 2º e 3º.

Artigo 8. Actuacións e período subvencionable

1. Considéranse subvencionables, de acordo co establecido no artigo 1, a prestación de servizos de atención temperá ao abeiro do disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, e sempre que concorran as seguintes circunstancias, con independencia de que a xestión sexa directa ou indirecta:

a) O obxecto daquela estará exclusivamente integrado polo conxunto de intervencións dirixidas á poboación infantil de 0 a 6 anos, a súa familia e a súa contorna, co obxectivo de dar resposta o antes posible ás necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social. A atención estenderase ata a data de finalización do curso escolar cando o cumprimento da idade de 6 anos sexa anterior a esta.

b) O período máximo subvencionable abranguerá desde o 1 de novembro de 2022 ata o 31 de outubro de 2024; polo tanto, son 24 meses.

c) O equipo humano responsable da prestación deberá:

1º. Contar cun mínimo de tres integrantes.

2º. Ser interdisciplinar e estar integrado por profesionais diferentes de entre os seguintes graos: Pedagoxía, Psicopedagoxía, Psicoloxía, Logopedia, Educación Social, Traballo Social, Maxisterio, Enfermaría, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Medicina. O persoal deberá estar especializado en desenvolvemento infantil e atención temperá e/ou en apoio familiar, ou acreditar experiencia suficiente nestas materias para realizar as súas funcións.

d) De acordo co establecido no Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais, para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia, e se determina o sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo, os servizos de atención temperá deberán comprender as prestacións de:

1º. Diagnose e valoración dos trastornos de desenvolvemento dos/das nenos/as.

2º. Desenvolvemento psicomotor.

3º. Desenvolvemento cognitivo.

4º. Desenvolvemento da linguaxe e comunicación.

5º. Desenvolvemento da autonomía.

6º. Desenvolvemento da área social e afectiva.

7º. Apoio, información, habilitación e formación da familia.

e) A prestación do servizo deberá realizarse sen interrupcións durante todo o período subvencionado en horario de mañá todos os días hábiles da semana e, ademais, un mínimo de dous días á semana, en horario de tarde, cun mínimo de dúas horas cada tarde (desde as 15.30 horas en diante).

2. No caso de inicio do prazo de execución con anterioridade á presentación da solicitude, para que a actuación se considere subvencionable debe terse prestado desde o inicio do dito prazo de execución e nos termos expostos no número anterior, agás os requisitos establecidos nas letras c) e e), que serán exixibles unha vez vencido o prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da data de publicación da resolución de concesión da axuda.

Artigo 9. Gastos subvencionables

1. Consideraranse gastos subvencionables os derivados da execución do servizo de atención temperá nos prazos e períodos de referencia e segundo o seguinte:

a) Gastos directos: inequivocamente identificables coa actividade subvencionada e cuxo nexo poida demostrarse de maneira indubidable:

1º. Custos de persoal:

1º.1. As retribucións brutas pactadas coa empresa ou establecidas en convenio colectivo. Inclúense neste concepto as percepcións salariais seguintes: o salario base, os complementos por antigüidade, os complementos por coñecementos especiais, complemento de quendas, nocturnidade, penosidade ou outros complementos derivados da actividade, as pagas extraordinarias, os incentivos á produción, as horas extraordinarias e os complementos de residencia.

1º.2. As percepcións extrasalariais pactadas coa empresa ou establecidas en convenio colectivo para os conceptos de complemento de distancia e transporte, aboadas pola empresa aos traballadores para os efectos de minorar ou sufragar o seu desprazamento ata o centro de traballo habitual.

1º.3. A indemnización por finalización do servizo prestado que se regula no artigo 49.1.c) do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, cando o servizo estea vinculado á operación susceptible de ser cofinanciada polo FSE+.

1º.4. As cotizacións sociais e impostos a cargo do traballador e a Seguridade Social a cargo da empresa.

1º.5. Os custos de persoal que formen parte da prestación de servizos externos, sempre que na factura emitida polo provedor dos servizos se identifique claramente a parte correspondente a custos de persoal.

1º.6. No suposto de persoal propio, a identidade da actuación deberá constar no contrato de traballo ou nunha asignación previa de funcións directas e, ademais, no caso de dedicación parcial, deberá constar na xustificación documental a totalidade das horas de traballo, con pormenorización das dedicadas á actividade subvencionada, así como ás demais funcións.

1º.7. No caso de xestión indirecta mediante a concertación con terceiros da execución total ou parcial da actividade subvencionada, deberá figurar documentalmente a vinculación coa prestación da actividade subvencionada, tempo de dedicación, horarios e retribucións. Así pois, nas facturas emitidas pola entidade prestadora deberán figurar os datos persoais de cada un dos integrantes do equipo de traballo, períodos de desempeño, grupos e perfís profesionais, tipo de vinculación coa entidade, dedicación total ou parcial e número total de horas de traballo de cada técnico.

2º. Outros: axudas de custo e gastos de locomoción do persoal adscrito ao servizo que deriven das actuacións de coordinación con outros ámbitos, como o educativo, o sanitario ou outros ámbitos dos servizos sociais, visitas domiciliarias e outros desprazamentos relacionados coa execución das correspondentes tarefas.

b) Gastos indirectos: non vinculados directamente coa actividade subvencionada, mais necesarios para a súa execución. Gastos en bens consumibles e en material funxible, alugueiro de instalacións e de funcionamento: luz, auga, calefacción, teléfono, limpeza e seguridade, e outros custos xerais de estrutura necesarios para que esta actividade se realice.

2. Os citados gastos deberán estar realizados dentro do prazo establecido no artigo 1.2 e estar efectivamente pagados nas datas límite de xustificación, concretamente:

a) O 15 de novembro de 2023, para o período comprendido ente o 1 de novembro de 2022 e o 31 de outubro de 2023.

b) O 15 de novembro de 2024, para o período comprendido entre o 1 de novembro de 2023 e o 31 de outubro de 2024.

De acordo co disposto no artigo 42.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, para os efectos da consideración como subvencionable considerarase efectivamente pagado o gasto cando quede xustificado o pagamento mediante extractos ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados pola entidade beneficiaria. No caso de que o xustificante de pagamento inclúa varias facturas, deberase achegar unha relación destas.

3. Non serán subvencionables os gastos derivados de ningún tipo de taxa, tributo ou imposto, agás o imposto sobre o valor engadido non recuperable.

4. No caso de que as actuacións determinadas no artigo 8 sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, deberán cumprir as normas establecidas no Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establece o Fondo Social Europeo Plus (FSE+) e polo que se derroga o Regulamento (UE) 1296/2013; no Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, así como as normas financeiras para os ditos fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o Instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de Fronteiras e Política de Visados; e nas normas de subvencionabilidade ditadas pola autoridade de xestión para o período 2021-2027.

5. Os concellos beneficiarios da subvención poderán concertar, total ou parcialmente, a prestación de servizos de atención temperá con entidades de iniciativa social debidamente autorizadas, de acordo co establecido nos artigos 33 bis a 33 septies da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servicios sociais de Galicia; o Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e someterse ao establecido no artigo 215 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, ou, en caso de non estar dentro do seu ámbito de aplicación, ao establecido no artigo 29 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Estas entidades de servizos sociais, ademais de acreditaren a disposición de medios e recursos suficientes para garantir o cumprimento das condicións establecidas nesta convocatoria, deberán figurar inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais e cumprir os demais requisitos exixidos pola normativa que, con carácter xeral ou específico, lles sexa de aplicación.

6. As dúbidas ou controversias en relación coa subvencionabilidade dos gastos serán resoltas pola Consellería de Política Social e Xuventude por propia iniciativa ou por pedimento de calquera das entidades solicitantes.

Artigo 10. Cálculo do importe da subvención, custos simplificados e períodos de imputación

1. Sen prexuízo das contías máximas sinaladas no artigo 4, respecto dos dous programas, e tanto para o suposto de xestión directa como indirecta, o importe da axuda calcularase segundo o sistema de custos simplificados, en función do número de horas de traballo efectivo da totalidade de integrantes do equipo. O custo unitario por hora estimado en función dos custos subvencionables será o seguinte segundo o grupo de categoría de persoal laboral a que se equipare cada un dos profesionais integrantes do equipo:

a) Profesionais equiparables ao grupo I: 19,06 €.

b) Profesionais equiparables ao grupo II: 16,99 €.

Ao custo unitario engadiráselle un 30 % en concepto dos outros custos directos e os indirectos necesarios para o desenvolvemento da prestación.

2. Para o cálculo do importe de subvención seguiranse as seguintes regras, segundo as horas correspondentes a cada grupo profesional:

1º. O número total de horas do equipo de traballo multiplicarase polo custo unitario.

2º. Ao importe calculado segundo o anterior sumaráselle o 30 %.

Fórmula:

Importe de subvención= núm. de horas do equipo de traballo * Custo unitario * 1,30.

De existiren horas de traballo tanto respecto do grupo I como do grupo II, o importe final da axuda virá determinado pola suma dos parciais calculados segundo a referida fórmula respecto a cada un deles.

3. Para determinar o número de horas de traballo de cada profesional terase en conta o tempo efectivo de dedicación á actuación subvencionable, incluíndose o tempo de asistencia a cursos de formación relacionados co posto de traballo, sempre e cando o seu desempeño teña conexión con aquela.

Para estes efectos, non se deben computar as situacións con dereito a retribución nas cales non se presta servizo efectivo, como as ausencias ou as incapacidades temporais, nin as situacións recollidas no artigo 37.3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores. Nestes casos, do importe dos gastos de persoal reembolsables deberá excluírse tamén a parte proporcional das cotizacións á Seguridade Social que proceda.

En todo caso, o límite en función do período máximo subvencionable previsto no artigo 8.1.b) de 12 meses será dun máximo de 1.720 horas por profesional a xornada completa.

Nos supostos de período subvencionable inferior aos citados, así como nos de dedicación parcial, o número máximo de horas calcularase proporcionalmente.

En todo o caso, o número de horas por profesional non poderá exceder o máximo establecido na normativa de aplicación ao persoal ao servizo das Administracións públicas ou, se é o caso, do que corresponda proporcionalmente segundo o tipo de xornada.

4. O período de referencia para a imputación dos gastos subvencionables abranguerá desde o 1 de novembro de 2022 ata o 31 de outubro de 2024, ambos os dous incluídos, de acordo co previsto no artigo 8.1.b).

Artigo 11. Obrigas específicas

No suposto de que se conceda a subvención, sen prexuízo das demais obrigas establecidas nesta orde e demais normativa de aplicación, na prestación do servizo debe respectarse o seguinte:

a) Realizala, directa ou indirectamente, de acordo co disposto no Decreto 183/2013, do 5 de decembro, no artigo 8 e durante a totalidade do prazo determinado na resolución de concesión, sen prexuízo do sinalado no seu número 2.

b) Efectuar o pagamento efectivo dos gastos subvencionables no prazo sinalado no artigo 9.2.

c) Cumprir as prescricións de dar adecuada publicidade do carácter público do financiamento da actuación, e que a continuación se indican en cumprimento do previsto no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 xuño, e 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, así como, no caso de que as actuacións sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, cumprir coas medidas de visibilidade, transparencia e comunicación establecidas no Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, sen prexuízo do reflectido no artigo 28:

En particular, de conformidade co disposto nos artigos 47 e 50 do Regulamento (UE) 2021/1060, nos espazos en que se desenvolvan os servizos contarán co emblema da Unión Europea, xunto coa declaración «Cofinanciado pola Unión Europea». Igualmente, nos lugares de realización da actuación informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 ou dunha pantalla electrónica equivalente con información sobre a actuación nun lugar ben visible para o público. Tamén se fará unha breve descrición da actuación na páxina web e nas contas dos medios sociais, no caso de dispor delas, mencionando os obxectivos e resultados e destacando a axuda financeira da Unión Europea. Ademais, en todos os documentos e materiais de comunicación relacionados coa execución da actuación, destinados ao público ou ás persoas participantes, proporcionarase unha declaración que saliente a axuda da Unión Europea de xeito visible.

d) Sen prexuízo do establecido no artigo 26 sobre presentación da documentación xustificativa, cada servizo de atención temperá deberá utilizar no desenvolvemento da prestación a aplicación informática que se lle proporcionará desde a Consellería de Política Social e Xuventude, segundo as instrucións de uso establecidas pola Consellería.

e) Someterse ao cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2018, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais polas institucións, órganos e organismos da Unión, e á libre circulación deses datos, e polo que se derrogan o Regulamento (CE) 45/2001 e a Decisión 1247/2002/CE, e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, na responsabilidade do tratamento da información nos servizos de atención temperá.

f) Respecto do persoal do equipo de traballo, tanto no suposto de xestión directa do servizo pola propia entidade beneficiaria da subvención como de xestión indirecta do servizo mediante a concertación con terceiros da execución total ou parcial da actividade subvencionada, as entidades beneficiarias da subvención e as entidades prestadoras do servizo de atención temperá, respectivamente, estarán obrigadas ao cumprimento da normativa laboral e a respectar as condiciones salariais e demais condicións laborais previstas nos convenios colectivos sectoriais de aplicación, da Seguridade Social e de prevención de riscos laborais e seguridade e saúde no traballo que se encontren vixentes en cada momento.

Artigo 12. Prazo e solicitudes

1. As entidades interesadas deberán achegar a solicitude segundo o modelo normalizado que figura como anexo I dirixida á Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social e Xuventude, na cal se fará constar a totalidade de datos reflectidos naquel e que acreditan os aspectos relacionados no número 4. A súa presentación implica a aceptación da totalidade de prescricións previstas nesta orde, así como na demais normativa aplicable. Coa solicitude xuntarase a documentación complementaria indicada no artigo seguinte.

2. O prazo de presentación será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes do vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último do mes.

3. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda. Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4. Na solicitude, anexo I, asinada polo/a representante da entidade, ou no caso de agrupacións, pola persoa designada segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, deberán figurar datos identificativos e acreditativos de determinados aspectos sinalados nos artigos 5, 6 e 7 desta orde e demais normativa aplicable:

a) Identificación do solicitante, do/da representante, enderezo para notificacións, datos bancarios e identificación da persoa para as funcións de coordinación e comunicación.

b) Declaracións sobre outras subvencións, veracidade dos datos, inexistencia de causa que implique prohibición para ser beneficiario, coñecemento do cofinanciamento do FSE+, de ser o caso, obrigas e acordo coas actuacións de control.

c) Indicación da documentación complementaria que se xunta e, se é o caso, constancia dos datos relativos a documentos achegados anteriormente, con indicación do tipo, órgano administrativo ante o que se presentou, código de procedemento e data de presentación e/ou manifestación da oposición ou consentimento expreso, segundo o caso, á consulta dos documentos sinalados no artigo 14.1.

Artigo 13. Documentación complementaria

1. Coa solicitude xuntarase a documentación acreditativa da representación e dos requisitos establecidos no artigo 7.1, dos datos de execución concretos e dos susceptibles de valoración e, se é o caso, da personalidade e cumprimento de obrigas:

a) Unicamente para o caso previsto no artigo 14.2, os documentos sinalados no seu número 1.

b) Documentación acreditativa da representación (no caso de agrupacións –artigo 7.1.c).2º– acreditarase coa presentación da copia do convenio en que figure a designación).

c) Unicamente para agrupacións: copia do correspondente convenio de colaboración, que deberá ter o contido sinalado no artigo 7.1.c).2º e, se é o caso, documento complementario a aquel en que se reflictan os datos especificados no ordinal 2º.1, 2 e 3.

d) Anexo II. Certificación sobre acordo e datos. Deberá estar expedida polo/a secretario/a da entidade ou o representante da entidade ou agrupación, segundo o previsto no convenio, (artigo 7.1.c).2º) e nela constará o seguinte, en función dos termos da solicitude, a acreditación dos requisitos e datos susceptibles de valoración:

1º. Datos relativos ao acordo sobre solicitude de subvención ou, se é o caso, ao convenio, no que se reflicta a aceptación das condicións e requisitos establecidos nesta orde e demais normativa aplicable, así como os compromisos de cofinanciamento da actuación.

Especificaranse: órgano/s competente/s; data de adopción daquel ou, se é o caso, do convenio en que se inclúa o acordo; tipo de xestión, individual ou compartida, directa ou indirecta; prazo de execución incluído dentro do período susceptible de subvención; número de integrantes do equipo; número de horas totais de traballo segundo grupos profesionais, calculadas de acordo co previsto no artigo 10.3. No caso de inicio do prazo de execución con anterioridade á presentación da solicitude, a declaración de prestación nos termos do artigo 8 debe abranguer desde esa data, sen prexuízo da excepción reflectida no seu número 2.

2º. Exclusivamente para a xestión compartida: declaración sobre a xestión conxunta, mancomunada ou consorciada.

3º. Unicamente para mancomunidades e consorcios: determinación dos concellos membros que participan na prestación.

4º. Declaración sobre a data de posta en marcha do servizo configurado como tal polas entidades que presentan a solicitude.

5º. Declaración relativa á remisión de contas ao Consello de Contas de Galicia. Abrangue a obriga de todos e cada un dos concellos que formulan a solicitude ou que integran a/as entidade/s que a subscribe/n.

6º. Indicación da porcentaxe de persoas con discapacidade no/nos respectivo/s cadro/s de persoal do/dos concello/s sobre os cales se prestará o servizo. No caso de seren varios, figurará a media das citadas porcentaxes.

7º. Declaración sobre cumprimento da normativa respecto da contratación do persoal ou da aplicable en materia de subvencións e contratación administrativa, de ser o caso.

8º. Unicamente para agrupacións: indicación da data de subscrición do convenio.

e) Anexo III. Certificación sobre o equipo de atención temperá e descrición do funcionamento do servizo. Deberá estar expedida polo/a secretario/a da entidade ou o representante da entidade ou agrupación segundo o previsto no convenio (artigo 7.1.c).2º), e nela constará o seguinte en función da acreditación dos requisitos e datos valorables referidos ao prazo de execución obxecto de solicitude:

1º. Indicación dos integrantes do equipo, datos persoais, períodos de desempeño, grupos e perfís profesionais, tipo de vinculación coa entidade, dedicación total ou parcial e número de horas de traballo dedicadas ao servizo. No caso de contratación ou xestión indirecta futuras, cubrirase a totalidade dos datos, agás os persoais, e indicarase esta circunstancia.

2º. Datos relativos ás instalacións, réxime de prestación en función do horario semanal e número estimado de usuarios/as.

f) Comprobación de datos de terceiras persoas interesadas (anexo VII).

2. Sen prexuízo do disposto no número anterior, poderanse sinalar datos complementarios ou achegar calquera outra documentación que o solicitante entenda que é pertinente para unha mellor valoración. Así mesmo, a unidade tramitadora destas subvencións poderá solicitar a documentación complementaria aclaratoria que considere pertinente.

3. De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común, non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán obtidos electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderáselle solicitar novamente á persoa interesada a súa achega.

4. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente. Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberá indicarse o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada no número anterior. A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa representante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento das débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma. No caso de agrupación, consultaranse os documentos sinalados nas letras a), b), c), d) e e) de cada un dos concellos e/ou mancomunidades integrantes.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos. Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

Artigo 15. Trámites administrativos posteriores á presentación de solicitudes

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser efectuados electronicamente accedendo á Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Artigo 16. Emenda da solicitude

1. Se a solicitude non está debidamente cuberta ou non se presenta a documentación exixida, a unidade administrativa encargada da tramitación do expediente requirirá a entidade solicitante para que, no prazo máximo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se considerará que desistiu da súa solicitude, de acordo co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, logo de que se dite resolución ao abeiro do artigo 21 desta lei.

2. Sen prexuízo do disposto no número anterior, en calquera fase do procedemento anterior á proposta de resolución poderáselle requirir á entidade solicitante que achegue a información e/ou a documentación complementaria que se considere conveniente para a correcta definición, avaliación e comprobación da solicitude presentada.

3. Os requirimentos realizaranse de acordo co sinalado no artigo 22 e nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 17. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que estean vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Artigo 18. Instrución do procedemento

1. A instrución do procedemento corresponderalle á subdirección xeral competente en materia de promoción da autonomía persoal e prevención da dependencia, quen realizará, de oficio, cantas actuacións considere necesarias para a determinación, o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales se debe formular a proposta de resolución.

2. Revisada a documentación inicial e, de ser o caso, realizado o trámite de emenda, a citada unidade:

a) Formulará as correspondentes propostas de resolución de inadmisión, así como de declaración ou aceptación de desistencia respecto dos expedientes en que concorran causas para isto.

b) Remitiralle á Comisión de Valoración aqueles respecto dos cales se verificase a presentación da documentación en prazo e forma e o cumprimento de requisitos previos.

Artigo 19. Comisión de Valoración e proposta de resolución

1. De conformidade co establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, as solicitudes admitidas serán examinadas por unha comisión de valoración, coa seguinte composición:

a) Presidencia: o/a subdirector/a xeral de Programas de Apoio á Discapacidade ou persoa que o/a substitúa.

b) Secretaría: o/a xefe/a do Servizo de Programas de Apoio á Discapacidade.

c) Vogalías: dous empregados públicos da Consellería de Política Social e Xuventude.

No caso de ausencia dalgunha/s das persoas que a integran, será/n substituída/s pola persoa designada pola Presidencia da Comisión.

2. A Comisión examinará o exame do contido das actuacións obxecto de solicitude co fin de verificar se estas e os gastos que abranguen son susceptibles de subvención. Posteriormente, valorará as que se consideren con tal carácter seguindo os criterios establecidos no artigo 20 en función de cada un dos programas previstos no artigo 1.5.

3. No caso de quedar saldo de crédito dispoñible nun dos programas despois de calcular o importe que correspondería a cada unha das entidades que puideren obter a condición de beneficiaria e fose insuficiente o crédito previsto no outro programa, o importe resultante poderá ser obxecto de reaxuste co fin de financiar solicitudes a través deste último.

4. Posteriormente, a Comisión emitirá un informe segundo o cal o órgano instrutor formulará proposta de resolución ao órgano competente para resolver a concesión ou denegación da subvención, segundo proceda. A proposta de concesión formularase respecto de cada programa seguindo a respectiva orde de puntuación polo importe da axuda que corresponda ata esgotar o crédito dispoñible.

5. No suposto de que se esgote o crédito sen que poida ser obxecto de proposta de concesión de subvención a totalidade de solicitudes admitidas respecto de cada programa, as non atendidas quedarán en reserva e, se é o caso, serán susceptibles de sucesivas propostas, segundo a correspondente orde de prelación, no caso de que algunha das entidades adxudicatarias renuncie á axuda.

Artigo 20. Criterios de valoración

1. Sempre que se cumpran os requisitos establecidos para a admisión, a Comisión valorará as solicitudes de conformidade cos seguintes criterios e puntuacións en función de cada un dos programas previstos:

a) Tipo de xestión:

1. Individual: 0 puntos.

2. Compartida: 30 puntos.

b) Cobertura xeográfica e poboacional. Valoraranse os seguintes aspectos:

1º. Número de concellos que participan na solicitude de subvención. No caso de mancomunidades e consorcios, unicamente se computarán aqueles integrantes que participan no servizo para o cal se solicita esta subvención sinalados no anexo II. Escala:

1. Un: 0 puntos.

2. Dous: 5 puntos.

3. Tres: 8 puntos.

4. Catro: 12 puntos.

5. Cinco: 16 puntos.

6. Seis ou máis: 20 puntos.

2º. Poboación total dos concellos respecto dos cales se prestará o servizo, segundo a cifra oficial en data 1 de xaneiro de 2021 (fonte Instituto Galego de Estatística).

Escala segundo o número de habitantes:

1. Ata 15.000: 0 puntos.

2. De 15.001 a 20.000: 4 puntos.

3. De 20.001 a 25.000: 6 puntos.

4. De 25.001 a 30.000: 8 puntos.

5. Máis de 30.001: 10 puntos.

c) Réxime de prestación do servizo que se levará a cabo a partir do mes seguinte ao da notificación da resolución de concesión da axuda, se é o caso, en función do horario semanal, segundo o seguinte:

1º. Nos termos previstos no artigo 8.1.e): 0 puntos.

2º. Tres días á semana en horario de tarde (a partir das 15.30 horas), cun mínimo de tres horas cada un deles: 4 puntos.

3º. Catro días ou máis á semana en horario de tarde (a partir das 15.30 horas), cun mínimo de tres horas cada un deles: 5 puntos.

d) Existencia de persoas con discapacidade no/nos respectivo/s cadro de persoal do/dos concello/s sobre os cales se prestará o servizo, segundo a escala seguinte. No caso de seren varios, indicarase como cifra a media das porcentaxes de cada un deles.

1º. Ata 0,5 %: 0 puntos.

2º. Máis do 0,5 % e ata o 1 %: 2 puntos.

3º. Máis do 1 % e ata o 2 %: 4 puntos.

4º. Máis do 2 %: 6 puntos.

3. No caso de empate na puntuación entre dúas ou varias solicitudes, resolverase respecto a cada programa, en función da acadada no primeiro criterio e así sucesivamente segundo a orde en que figuran ata a resolución daquel.

De continuar o empate, será adxudicataria aquela en que a poboación sexa maior en data 1 de xaneiro de 2021.

No programa II terán preferencia aquelas entidades que non renunciasen á axuda nas convocatorias anteriores.

Artigo 21. Resolución

1. As resolucións que procedan ao abeiro desta orde serán ditadas pola persoa titular da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, que actuará por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude, despois da proposta do órgano instrutor. No caso de que o seu contido sexa a concesión de subvención, tras a fiscalización pola Intervención Delegada.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de tres meses contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia. Se transcorrese o dito prazo sen que se ditase resolución expresa, poderá entenderse desestimada a solicitude por silencio administrativo.

3. No caso de que as actuacións sexan cofinanciadas polo FSE+, deberá notificárselle a cada beneficiario un documento en que se establezan as condicións da axuda. Na resolución de outorgamento da subvención constará a información sobre o cofinanciamento do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 e, correspondente porcentaxe, con indicación do obxectivo político, prioridade e obxectivo específico.

Así mesmo, figurará a identificación da entidade beneficiaria, a contía da subvención e obrigas que lle correspondan, os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deben entregarse ou prestarse, o plan de financiamento, o prazo de execución e, se procede, o método que se aplicará para determinar os custos da operación e as condicións de pagamento da axuda, así como os demais requisitos previstos na normativa comunitaria para a selección de operación que debe conter o documento polo que se establecen as condicións da axuda (DECA). Tamén se lle informará de que a aceptación da subvención implicará a súa aparición na lista de operación, que se publicará nos termos establecidos no artigo 49.3 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021.

4. No suposto previsto no artigo 8.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e, polo tanto, cando o beneficiario sexa unha agrupación de concellos e/ou de mancomunidades destes, constarán na resolución de concesión os compromisos de execución asumidos por cada membro, así como o importe de subvención que se vai aplicar a cada un, que terán igualmente a condición de beneficiarios.

Artigo 22. Publicación e notificacións dos actos

1. Publicaranse no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os actos administrativos e as correspondentes resolucións deste procedemento. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Serán igualmente obxecto de publicidade a través da páxina web da consellería (http://politicasocial.xunta.gal).

2. Así mesmo, as notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse de forma complementaria só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, estas notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

4. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico. En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

5. Estas notificacións complementarias entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, e entenderanse rexeitadas cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

6. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, practicarase a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 23. Aceptación e renuncia

1. Tras ser notificada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria deberá comunicar no prazo de dez días (10) hábiles a súa aceptación, e comprometerase a executar a acción subvencionada nas condicións establecidas na presente convocatoria. No caso de non comunicar o dito aspecto no prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada.

2. A renuncia á subvención poderase formular por calquera medio que permita a súa constancia, de acordo co establecido no artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

3. Os importes que, se é o caso, resultaren sobrantes por causa de renuncia poderán destinarse ao outorgamento de máis subvencións, segundo o determinado nos artigos 19, 20 e 21.

Artigo 24. Réxime de recursos

1. As resolucións expresas ou presuntas ditadas ao abeiro da presente orde porán fin á vía administrativa e contra elas poderá interporse:

a) Recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución, se esta for expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

b) Ou ben recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación da resolución, se esta for expresa, ou de seis meses contados a partir do seguinte a aquel en que se produza o acto presunto.

2. Non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se desestime por silencio o recurso de reposición interposto.

Artigo 25. Modificación e rectificación da resolución

1. De acordo co disposto no artigo 17.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente doutras axudas ou subvencións outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

2. Así mesmo, segundo o previsto no artigo 35 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, unha vez ditada a resolución de concesión, a entidade beneficiaria poderá solicitar a modificación do seu contido sempre que se respecte a actuación subvencionable e non dea lugar a execución deficiente e/ou incompleta. Será de aplicación o seguinte:

a) A solicitude deberá presentarse antes de que conclúa o primeiro prazo para a presentación da documentación xustificativa (15.11.2023) da realización da actividade e con esta xuntarase:

1º. Memoria xustificativa.

2º. Relación e identificación concreta dos cambios introducidos.

3º. Orzamento modificado, se é o caso.

b) Poderase autorizar sempre que non dane dereitos de terceiros.

c) Non poderán ser tidos en conta requisitos ou circunstancias que, debendo concorrer no momento en que se ditou a resolución, tiveron lugar con posterioridade a ela.

d) Cando implique modificación do importe total concedido, tramitarase conxuntamente a do expediente de gasto. Se a modificación da resolución implicase unha modificación do importe nas anualidades previstas, será necesario a autorización previa do Consello da Xunta no caso de que os novos importes superen os límites fixados no artigo 58 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia

3. O acto polo que se acorde ou se denegue a modificación da resolución será ditado pola persoa titular da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude, logo da correspondente tramitación e, se é o caso, con audiencia da entidade interesada.

4. Cando a entidade beneficiaria da subvención poña de manifesto na xustificación que se produciron alteracións das condicións tidas en conta para a súa concesión que non alteren esencialmente a natureza ou os obxectivos da subvención, e que puidesen ter dado lugar á modificación da resolución ao se omitir o trámite de autorización administrativa previa, o órgano concedente poderá aceptar a xustificación presentada, sempre que tal aceptación non supoña danar dereitos de terceiros. Esta aceptación polo órgano concedente non exime a entidade beneficiaria das sancións que poidan corresponderlle de conformidade coa citada Lei 9/2007, do 13 de xuño.

5. A Administración poderá rectificar de oficio a resolución cando dos elementos que figuren nela se deduza a existencia de erro material, de feito ou aritmético.

Artigo 26. Xustificación da subvención: obxecto, prazo e documentación

1. A actuación executada deberá coincidir co contido da resolución de concesión da subvención e, se é o caso, coas modificacións autorizadas, e deberase acreditar o cumprimento das obrigas establecidas na normativa aplicable.

Só se considerará gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización dos prazos de xustificación determinado no número 5.

2. Para que as actuacións poidan ser cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, a xustificación realizarase a través da modalidade de custos simplificados conforme o disposto no Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021.

3. A documentación presentarase ante a Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade dentro dos prazos límite que se sinalan no número 5.

4. Figurarán os anexos relativos á documentación xustificativa na sede electrónica da Xunta de Galicia e cunha ligazón a eles na páxina web da consellería (http://politicasocial.xunta.gal), na epígrafe relativa á información da presente orde.

5. Respecto de ambos os programas e tanto xestión directa como indirecta, as entidades beneficiarias deberán presentar:

a) A documentación xustificativa do período que abrangue desde o 1 de novembro de 2022 ata o 31 de outubro de 2023, con data límite do 15 de novembro de 2023.

b) A documentación xustificativa do período que abrangue desde o 1 de novembro de 2023 ata o 31 de outubro de 2024, con data límite do 15 de novembro de 2024.

6. A documentación xustificativa da actuación executada obxecto da subvención é a seguinte:

a) Anexo IV. Solicitude de pagamento e declaración. Asinada polo/a representante da entidade ou da agrupación segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º. Ademais dos datos identificativos, faranse constar as declaracións sobre o cumprimento da finalidade e da normativa, sobre solicitude ou non doutras subvencións actualizadas e sobre a inexistencia de causa que implique prohibición para ser beneficiario. Así mesmo, relación da documentación complementaria que se xunta.

b) Anexo V. Certificación sobre condicións da execución. Asinada polo/a secretario/a da entidade ou o representante da agrupación segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, na cal figure:

1º. Declaración, de ser o caso, sobre cumprimento da normativa aplicable en materia de publicidade ás axudas financiadas a través de fondos da Unión Europea, así como en materia de subvencións e, se é o caso, en materia de contratación pública e demais normativa aplicable.

2º. Indicación do prazo de execución e do número de horas totais de traballo dedicadas segundo grupos profesionais, suma das cifras correspondentes a todos/as os/as integrantes do equipo.

3º. Datos de cada un dos integrantes do equipo: datos persoais, períodos de desempeño, grupos e perfís profesionais, tipo de vinculación coa entidade, dedicación total ou parcial e número de horas de traballo calculadas segundo o disposto no artigo 10.3. No caso de xestión indirecta, estes datos deberán corresponderse cos indicados nas facturas da entidade prestadora, das cales se achegará unha copia xunto co xustificante bancario do seu pagamento. Para que as actuacións poidan ser cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, nestas facturas darase cumprimento ao disposto nas normas de subvencionabilidade dos gastos cofinanciados con FSE+ ditadas pola autoridade de xestión para o período 2021-2027.

Así mesmo, nestas facturas deberán constar os datos persoais de cada un dos integrantes do equipo de traballo, períodos de desempeño, grupos e perfís profesionais, tipo de vinculación coa entidade, dedicación total ou parcial e número total de horas de traballo de cada técnico.

4º. Réxime da prestación en función do horario semanal.

5º. Número de usuarios/as atendidos/as desagregado por sexo, así como totais. Os datos reflectidos na certificación deberán coincidir cos recollidos na aplicación informática referida no artigo 11.

c) Anexo VI. Folla mensual de horas traballadas. Asinadas pola persoa traballadora, así como, no caso de xestión directa, polo/a secretario/a ou persoa designada segundo o previsto no artigo 7.1.c).2º, e no de xestión indirecta, pola persoa responsable da entidade prestadora. Achegarase unha por cada traballador/a e mes de desempeño en que figuren as horas diarias efectivamente traballadas dedicadas ao servizo, así como os totais. Deberá cubrirse en función do establecido no artigo 10.3. A suma das horas consignadas en todas as fichas debe ser equivalente ás contías consignadas no anexo V.

d) Documentación xustificativa da publicidade da actuación segundo o establecido nos artigos 11.c) e 28 desta orde: fotografías do lugar ou lugares en que se levou a cabo a prestación nas cales se aprecie a situación do cartel ou carteis informativo/s, con indicación da data de colocación, documentos relativos á publicidade na páxina web, por exemplo, capturas de pantalla, e na documentación escrita: copia dun exemplar de cada tipo utilizado.

e) Se é o caso, para o suposto de xestión indirecta, copia das facturas referidas na letra b), ordinal 3º, xunto cos xustificantes bancarios de pagamento.

Os datos que se consignen nos respectivos anexos e documentos sinalados neste número 5 serán unicamente os da prestación do servizo que se desenvolva durante o período reflectido na resolución de concesión da subvención.

f) Documentación acreditativa de titulación de cada un dos profesionais que conforman o equipo da respectiva unidade de atención temperá.

7. A falta de presentación da xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención, a exixencia do reintegro e as demais responsabilidades establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, segundo o disposto nela e no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

No caso de que a xustificación sexa incorrecta e/ou incompleta, requirirase a entidade para que corrixa os erros ou defectos observados e/ou achegue os documentos solicitados no prazo de dez días, e advírteselle que, de non facelo, se procederá, logo de resolución, á revogación da subvención e, de ser o caso, ao reintegro da contía percibida e á exixencia dos xuros de demora.

8. Os órganos competentes poderán solicitar as aclaracións ou informes relativos á xustificación do gasto que consideren convenientes.

Artigo 27. Pagamento da subvención e minoración

1. Unha vez xustificada a subvención nos termos establecidos no artigo 26, o órgano competente poderá realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar o cumprimento da actividade subvencionada, tal como se sinala no artigo 31.

2. Os pagamentos realizaranse coa seguinte periodicidade:

a) Para a anualidade 2022, realizarase o pagamento do 100 % da contía da subvención concedida en concepto de anticipo, que se fará efectivo unha vez notificada a resolución de concesión.

b) Para a anualidade 2023 realizarase de forma fraccionada un pagamento do 60 % da contía da subvención en concepto de anticipo, que se fará efectivo ao longo do mes de marzo de 2023.

O importe restante ou a parte que corresponda aboarase ata o 31 de outubro de 2023, que se librará logo da xustificación por parte da entidade beneficiaria do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta orde.

c) Para a anualidade 2024 realizarase de forma fraccionada un pagamento do 70 % da contía da subvención concedida en concepto de anticipo, que se fará efectivo ao longo do mes de marzo de 2024.

O importe restante ou a parte que corresponda aboarase ata o 31 de outubro de 2024, que se librará logo da xustificación por parte da entidade beneficiaria do cumprimento da finalidade para a cal se concedeu a subvención e demais condicións exixidas nesta orde.

3. Os gastos correspondentes ao período comprendido entre o 1 de novembro de 2022 e o 31 de decembro de 2022 imputaranse ao exercicio 2022. Os gastos correspondentes ao período comprendido entre 1 de xaneiro de 2023 e o 31 de outubro de 2023 imputaranse ao exercicio 2023. Os gastos correspondentes ao período entre o 1 de novembro de 2023 e o 31 de outubro de 2024, imputaranse ao exercicio 2024.

4. O importe da subvención concedida minorarase proporcionalmente sempre que estea garantida a consecución do obxecto: cando non se xustifique a totalidade das horas previstas de traballo indicadas na solicitude e tidas en conta para a asignación da subvención.

Artigo 28. Obrigas das entidades beneficiarias

Sen prexuízo do disposto no artigo 8, as entidades beneficiarias deberán cumprir, en todo caso, os requisitos e obrigas reflectidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, así como as demais condicións e obrigas establecidas nesta orde e todas as que resulten exixibles segundo a normativa de aplicación. En particular, as seguintes:

a) Destinar os fondos ao obxecto concreto para o cal foron concedidos, executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente.

b) Para as actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, manter rexistros contables independentes ou empregar códigos de contabilidade apropiados para todas as transaccións relacionadas coa operación, sen prexuízo das normas xerais da contabilidade, que permita seguir unha pista de auditoría suficiente sobre os gastos financiados con fondos do Programa FSE+ Galicia 2021-2027.

c) Para as actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, conservar toda a documentación relativa á subvención e ás persoas participantes ou usuarias e demais documentos xustificativos relacionados coa operación durante un prazo de cinco anos a partir do 31 de decembro do ano en que a autoridade de xestión do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 efectúe o último pagamento, nos termos establecidos no artigo 82 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021. O comezo deste prazo será oportunamente comunicado polo Organismo Intermedio do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, a dirección xeral con competencias en materia de política de cohesión e fondos europeos.

d) Dar cumprimento á obriga da adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do proxecto, en cumprimento do disposto no artigo 15.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 20 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

Igualmente, para as actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, cumprir coas medidas de visibilidade, transparencia e comunicación establecidas no Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021.

En todo caso, durante a execución da actuación respectarase o reflectido no artigo 11.c), sen prexuízo de que os carteis deberán permanecer colocados e na páxina web coa correspondente información, cando menos, ata a data en que remata o prazo final de xustificación da subvención establecido no artigo 26.

e) Informar as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia-Consellería de Política Social e Xuventude. Ademais, no caso de que as actuacións conten con financiamento do FSE+, informar as persoas destinatarias de que están cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, así como dos obxectivos dos fondos.

f) Para as actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, realizaranse as actuacións precisas para recoller a información suficiente relativa ao desenvolvemento da prestación que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de realización e resultados previstos no artigo 17 do Regulamento (UE) 2021/1057. Para estes efectos, seranlle facilitados os oportunos cuestionarios, que terán que respectar o principio de integridade dos datos.

Así pois, as entidades beneficiarias consignarán na aplicación informática prevista no artigo 11 os datos referentes aos indicadores de realización e de resultado inmediato e a longo prazo relativos aos/as usuarios/as, que serán os que a unidade tramitadora do procedemento incorporará, pola súa vez, na aplicación informática de rexistro e almacenamento dos datos de indicadores que poña á súa disposición o Organismo Intermedio do Programa FSE+ Galicia 2021-2027:

1º. Os de realización referiranse á situación na data inmediatamente anterior ao inicio da vinculación do/da participante coa operación subvencionada.

2º. Os de resultado inmediato á situación do participante, no período que abranga entre o día posterior á finalización da súa vinculación coa operación e ás catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención.

3º. Os de resultado a longo prazo: situación aos seis meses de finalización da vinculación do participante coa operación subvencionada.

g) Cumprir coa normativa de protección de datos de carácter persoal. Os relativos ás persoas usuarias ou participantes na actuación subvencionada incorporaranse ao rexistro de actividades de tratamento de datos. En todo caso, deberá constar necesariamente a autorización expresa da persoa interesada para o tratamento e incorporación dos seus datos, e será a entidade beneficiaria da axuda a que deberá obter e custodiar esta documentación.

h) Comunicarlle ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polas entidades beneficiarias e, de ser o caso, a solicitude e/ou a obtención concorrente de subvencións ou axudas para a mesma finalidade procedentes de calquera Administración ou ente público nacional ou internacional. Esta comunicación deberá efectuarse no momento en que se coñeza e sempre con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos.

i) Someterse ás actuacións de comprobación e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade. Ademais, para o caso das actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, someterse ás actuacións de comprobación e control e facilitar toda a información requirida polos órganos verificadores que se establezan en aplicación dos artigos 74 e 81 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, que incluirán as correspondentes visitas sobre o terreo, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Consello de Contas, o Tribunal de Contas e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control. Entre a información e a documentación que se debe conservar incluirase a seguinte:

1º. No caso de xestión directa do servizo pola propia entidade beneficiaria da subvención, deberán conservarse os contratos laborais ou mercantís, información da situación de alta na Seguridade Social das persoas traballadoras adscritas, das horas dedicadas polos traballadores a cada unha das prestacións e do lugar de impartición, documentación relativa ao control horario, ás verificacións de asistencia e aquela de que se dispoña nos casos en que a titulación exixida poida ser suplida por coñecementos adquiridos no desempeño da súa profesión e complementados con formación específica.

2º. No caso de xestión indirecta do servizo mediante a concertación con terceiros da execución total ou parcial da actividade subvencionada, deberán conservarse as facturas emitidas pola entidade adxudicataria prestadora do servizo, onde consten os datos persoais de cada un dos integrantes do equipo de traballo, períodos de desempeño, grupos e perfís profesionais, tipo de vinculación coa entidade, dedicación total ou parcial e número total de horas de traballo de cada técnico.

j) Reintegrar os fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

k) Así mesmo, cumprir coa obriga de subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro.

Artigo 29. Responsabilidade

1. A organización e materialización da actuación obxecto de subvención será responsabilidade exclusiva da entidade beneficiaria.

2. A actuación da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade da Consellería de Política Social e Xuventude quedará limitada ao outorgamento daquela e a garantir o cumprimento da normativa en materia de axudas públicas e demais normativa de aplicación pola tipoloxía do servizo subvencionado.

Artigo 30. Incumprimento, reintegros e sancións

1. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes. Para facer efectiva a devolución, tramitarase o oportuno procedemento de reintegro, que se axustará ao previsto no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento.

2. Para as actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027:

a) Procederá o reintegro do 5 % da axuda percibida no caso de incumprir a obriga de comunicarlle ao órgano concedente a solicitude doutras axudas compatibles.

b) Procederá o reintegro do 10 % da axuda percibida no caso de incumprir a obriga de comunicarlle ao órgano concedente a solicitude doutras axudas incompatibles.

c) Procederá o reintegro do 100 % do importe percibido máis os xuros de demora, sen prexuízo das sancións que puideren corresponder, no caso de incumprimento da obriga de comunicarlle ao órgano concedente a obtención doutras axudas incompatibles.

d) Procederá o reintegro do exceso percibido máis os xuros de demora, sen prexuízo das sancións que puideran corresponder, no caso de non comunicar ao órgano concedente a obtención doutras axudas compatibles que financien a acción subvencionada.

e) Particularmente, acadarán a porcentaxe dun 2 % de minoración sobre a contía total da axuda percibida, no caso de incumprimento da obriga recollida no artigo 28, letras d) e e).

3. Ás entidades beneficiarias destas subvencións seralles de aplicación o réxime de infraccións e sancións previsto no título IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 31. Comprobación, seguimento e control

1. O órgano competente para conceder a subvención comprobará a axeitada xustificación da subvención, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que determinen a concesión ou o gozo da subvención.

2. A Consellería de Política Social e Xuventude levará a cabo as actividades de inspección que considere oportunas para controlar o cumprimento das obrigas derivadas desta orde e demais normativa aplicable.

3. Sen prexuízo do indicado no número anterior, a consellería poderá realizar, ben con persoal propio ou a través de empresas auditoras, actuacións de comprobación e control para verificar sobre o terreo o cumprimento das condicións para a percepción das subvencións. As comprobacións incidirán sobre todos aqueles aspectos que garantan a realización dos compromisos adquiridos e o cumprimento dos requisitos fixados nesta orde. O persoal encargado da verificación levantará acta da actuación de control, que asinará a entidade, á cal se lle entregará unha copia, e presentaralla ao órgano competente da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade xunto co informe de verificación. A entidade queda obrigada a facilitarlle ao persoal designado copia da documentación que se lle solicite relativa ao expediente obxecto de control.

4. Ademais do anterior, todas as axudas estarán sometidas á función interventora e de control financeiro exercida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos establecidos no título III da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e a súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas. Para o caso das actuacións que sexan cofinanciadas polo FSE+, tamén quedarán suxeitas ás verificacións previstas nos artigos 74 e 81 do Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, e aos demais controis que procedan por mor do financiamento no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, incluídas as correspondentes visitas sobre o terreo.

Artigo 32. Remisión normativa

Respecto de todo o non previsto nesta convocatoria, observarase o disposto nas seguintes normas, entre outras de procedente aplicación:

a) Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e polo que se derroga a Directiva 95/46/C.

b) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento.

c) Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento.

d) Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

e) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

f) Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

g) Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

h) Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

i) Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

j) Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia.

k) Para as actuacións que sexan cofinanciadas polo Programa FSE+ Galicia 2021-2027, así mesmo será de aplicación a seguinte normativa específica:

1º. Regulamento (UE) 2021/1060 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo Plus, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo de Transición Xusta ao Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura, así como as normas financeiras para os ditos fondos e para o Fondo de Asilo, Migración e Integración, o Fondo de Seguridade Interior e o Instrumento de Apoio Financeiro á Xestión de Fronteiras e Política de Visados.

2º. Regulamento (UE) 2021/1057 do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de xuño de 2021, polo que se establece o Fondo Social Europeo Plus (FSE+) e polo que se derroga o Regulamento (UE) 1296/2013.

3º. Normas de subvencionabilidade ditadas pola autoridade de xestión para o período 2021-2027.

Artigo 33. Información ás entidades interesadas

Sobre a presente orde poderase obter información adicional a través das seguintes páxinas web: a da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/guia-deprocedementos-e-servizos, e a da Consellería de Política Social e Xuventude: http://politicasocial.xunta.gal. Así mesmo, na Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade, Subdirección Xeral de Programas de Apoio á Discapacidade, a través dos teléfonos 981 54 36 96/54 46 40, no enderezo electrónico autonomiapersoal.sxps@xunta.gal, ou ben de xeito presencial.

Disposición adicional primeira. Comunicación de feitos constitutivos de fraude ou irregularidades

Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea no marco da presente convocatoria poderá pór os ditos feitos en coñecemento do Servicio Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, por medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto e nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 3 de abril, do citado servizo.

Mentres non se habilite outra canle específica para o Programa FSE+ Galicia 2021-2027, os devanditos feitos poderán pórse en coñecemento a través da seguinte ligazón:

http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

Disposición adicional segunda. Publicidade e comunicación á Base de datos nacional de subvencións

A consellería concedente publicará no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, entidade beneficiaria, cantidade concedida e a finalidade da subvención, ao abeiro do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

Así mesmo, de conformidade co previsto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, transmitirase a información necesaria á Base de datos nacional de subvencións.

Disposición adicional terceira. Delegación de competencias

Autorízase expresamente a persoa titular da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade para actuar por delegación da persoa titular da Consellería de Política Social e Xuventude co fin de resolver a concesión, denegación, modificación ou outras incidencias en relación coas subvencións previstas nesta orde, así como para realizar os actos de autorización e disposición de gasto, recoñecemento de obrigas e proposta de pagamentos previstos no artigo 73.a) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento da orde

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade para ditar os actos e instrucións necesarios para o desenvolvemento desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2022

A conselleira de Política Social e Xuventude
P.S. (Decreto 153/2022, do 13 de setembro; DOG núm. 175, do 14 de setembro)
Francisco José Conde López
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file