Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 211 Luns, 7 de novembro de 2022 Páx. 58052

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Medio Rural

ORDE do 26 de outubro de 2022 pola que se nomean os vogais do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal.

O artigo 10 do Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos, crea o Consello Reitor como órgano colexiado de goberno da Axencia.

O número 2 do artigo 13 do referido decreto regula a composición deste consello reitor e dispón o seguinte:

a) Presidente/a: a persoa titular da Presidencia da Axencia.

b) Vicepresidente/a: a persoa titular da Dirección da Axencia.

c) Nove vogais, nomeados/as pola persoa titular da consellería de adscrición:

1º. Dous vogais representarán a consellería competente en materia de economía e serán designados por esta entre as persoas titulares dos órganos superiores ou de dirección.

2º. Dous vogais representarán a consellería competente en materia de medio rural e serán propostos por esta entre as persoas titulares dos órganos superiores ou de dirección.

3º. Dous vogais representarán a consellería competente en materia de ambiente e ordenación do territorio, e serán propostos por esta entre as persoas titulares dos órganos superiores ou de dirección.

4º. Un/unha vogal representará a consellería competente en materia de facenda, e será proposto/a por esta entre as persoas titulares dos órganos superiores ou de dirección.

5º. Dous vogais representarán as corporacións locais e serán propostos pola Fegamp.

d) Secretario/a: designado/a e nomeado/a polo Consello Reitor entre o persoal que presta servicios na Axencia. A persoa titular da Secretaría asistirá ás reunións con voz pero sen voto

O Decreto 73/2022, do 25 de maio, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia, adscribiu no seu artigo 10.b).4 a Axencia Galega da Industria Forestal á Consellería do Medio Rural.

En consonancia con esta regulación, o Decreto 109/2022, do 16 de xuño, modificou o artigo 2.2 do Decreto 149/2018, do 5 de decembro, creando un novo parágrafo d) nese artigo, en que se regula a dita adscrición.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 13 do Estatuto da Axencia Galega da Industria Forestal e das atribucións que me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

ACORDO:

Primeiro. Nomear como vogais titulares do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal as persoas titulares dos órganos que se indican:

– Axencia Galega de Innovación (Gain), en representación da consellería competente en materia de economía.

– Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), en representación da consellería competente en materia de economía.

– Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, en representación da consellería competente en materia de medio rural.

– Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, en representación da consellería competente en materia de medio rural.

– Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, en representación da consellería competente en materia de ambiente, territorio e vivenda.

– Dirección Xeral de Patrimonio Natural, en representación da consellería competente en materia de ambiente, territorio e vivenda.

– Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, en representación da consellería competente en materia de facenda.

Segundo. Nomear como vogais titulares do Consello Reitor da Axencia Galega da Industria Forestal as dúas seguintes persoas que propuxo a Fegamp, en representación das corporacións locais:

a) Juan Vicente Penabad Muras, alcalde do Concello de Ortigueira.

b) Pablo Pérez Pérez, tenente alcalde do Concello de Quintela de Leirado.

Terceiro. Esta orde producirá efectos desde o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2022

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural