Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2022 Páx. 58708

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 13 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 119, do 22 de xuño), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso a diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 245, do 26 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020, presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 245, do 26 de decembro), de convocatoria do proceso dispón que os/as aspirantes que dentro do prazo fixado non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles oferten e o procedemento e o prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 13 de xuño de 2022 pola que se fan públicos os acordos dos tribunais das categorías de técnico/a en farmacia, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico e técnico/a superior en radioterapia, relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 245, do 26 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020 pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional, excluír deste proceso selectivo na categoría de técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico a María Teresa Martínez Suárez, con DNI ***2855**, e na categoría de técnico/a superior en radioterapia a Raquel Gómez Sampayo, con DNI ***6517**, aspirantes da quenda de acceso libre, por non presentaren dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida.

Segundo. Declarar como aspirantes seleccionadas/os, pola quenda de acceso libre, na categoría de técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico a Breixo Mata Rivas, con DNI ***5857**, na categoría de técnico/a superior en radioterapia a Ana Isabel Losada Martínez, con DNI ***2470**, e na categoría de técnico/a en farmacia a Marta Soñora Castro, con DNI ***3608**, logo de ter presentado a documentación exixida na base 9.1 da Resolución do 13 de decembro de 2019 de convocatoria do proceso.

Terceiro. Publicar, como anexo I, a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de técnico/a en farmacia, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico e técnico/a superior en radioterapia, segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino. Na categoría de técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía realizouse a alteración da orde de prelación para a elección da praza en aplicación da base 9.7 da resolución de convocatoria do proceso.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso, e que figura como anexo II desta resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao desta publicación para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución desta dirección do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polos que optasen, non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Outras actividades

Total

Técnico/a en farmacia

1

***7992**

Tubío Lamas, Eva

PI

36,500

8,000

17,700

2,000

64,200

2

***6231**

Pérez Rigueiro, Mercedes

LI

45,500

8,000

21,799

2,000

77,299

3

***9663**

López López, Iciar

LI

39,750

8,000

27,216

2,000

76,966

4

***9946**

Pumariño Riguera, María Inmaculada

LI

44,125

8,000

21,679

0,000

73,804

5

***2048**

Gavieiro Vila, Ana María

LI

41,250

8,000

19,771

2,000

71,021

6

***6097**

Campello Acion, María de los Ángeles

LI

43,875

8,000

17,000

2,000

70,875

7

***9959**

Vilela Fernandes, Isaura

LI

43,000

8,000

17,800

2,000

70,800

8

***0462**

Vieira Fernández, Vanesa

LI

37,875

8,000

22,840

2,000

70,715

9

***2283**

Villaverde Rodríguez, Vanessa

LI

38,125

8,000

22,200

2,000

70,325

10

***3773**

Campo Escolante, Sonia

LI

45,750

8,000

14,122

2,000

69,872

11

***4517**

Vecino Rodríguez, Lucía Yésika

LI

40,000

8,000

19,800

2,000

69,800

12

***2844**

Rodríguez Fernández, Marta

LI

40,250

8,000

19,264

2,000

69,514

13

***6146**

Barros Martínez, Sandra

LI

37,500

8,000

21,801

2,000

69,301

14

***1487**

Iglesias Lamas, María José

LI

35,625

8,000

23,023

2,000

68,648

15

***1312**

Golpe Montero, Isabel

LI

36,375

8,000

22,016

2,000

68,391

16

***1479**

Casanova Cives, Sonia

LI

37,875

8,000

22,200

0,000

68,075

17

***3916**

Fuentes Rodríguez, Patricia

LI

37,375

8,000

20,570

2,000

67,945

18

***1437**

Pena Pico, María Eugenia

LI

46,500

8,000

13,204

0,000

67,704

19

***5538**

Moreda Fonte, Dulce María

LI

40,500

8,000

19,200

0,000

67,700

20

***3494**

Varela Pérez, Mónica

LI

34,625

8,000

22,802

2,000

67,427

21

***7486**

Mosquera Pereira, Mónica

LI

36,625

8,000

22,600

0,000

67,225

22

***6495**

López Alvarado, María Jesús

LI

31,000

8,000

27,898

0,000

66,898

23

***7289**

Basanta Lois, Soraya

LI

39,125

8,000

17,714

2,000

66,839

24

***4994**

García Goyos, Lucía

LI

36,625

8,000

22,201

0,000

66,826

25

***5827**

Suárez Losada, Elísabet

LI

37,125

8,000

19,601

2,000

66,726

26

***7576**

Silva Piñeiro, Yolanda

DI

38,125

8,000

20,400

0,000

66,525

27

***8766**

Becerra González, María Cristina

LI

37,750

8,000

18,600

2,000

66,350

28

***1310**

González Francisco, Mónica

LI

45,125

8,000

11,200

2,000

66,325

29

***6194**

Núñez Varela, Sandra

LI

35,000

8,000

20,875

2,000

65,875

30

***7457**

Cons Gallego, Carolina

LI

36,125

8,000

19,600

2,000

65,725

31

***1869**

Ares Rodríguez, Luis Manuel

LI

39,500

8,000

16,200

2,000

65,700

32

***0675**

Varela Graíño, Jessica

LI

36,875

8,000

18,818

2,000

65,693

33

***0322**

Álvarez Pérez, Raquel

LI

46,625

8,000

8,550

2,000

65,175

34

***9045**

Ferreira Calvo, María Pilar

DI

35,000

8,000

19,600

2,000

64,600

35

***6632**

Lamas Díaz, Andrea

LI

38,125

8,000

15,800

2,000

63,925

36

***9642**

Molina Soutullo, Elísabet

LI

41,875

8,000

11,655

2,000

63,530

37

***5020**

Otero Iglesias, Rocío

LI

41,750

8,000

12,808

0,000

62,558

38

***6041**

Álvarez Crespo, María Luisa

LI

36,750

8,000

15,800

2,000

62,550

39

***7932**

Gesto Abeijón, Iván

LI

32,000

8,000

22,400

0,000

62,400

40

***9518**

Amado Rey, María Isabel

LI

43,375

8,000

8,880

2,000

62,255

41

***2506**

Prol Ferreiro, Sara

LI

33,625

8,000

18,600

2,000

62,225

42

***9940**

Roca Cobas, Cristina

LI

38,125

8,000

14,052

2,000

62,177

43

***3691**

Losada Menacho, Alina Sonia

DI

33,625

8,000

18,523

2,000

62,148

44

***5308**

Busto Méndez, Lorena

LI

42,125

8,000

12,000

0,000

62,125

45

***7584**

Pérez González, Josefa

LI

45,500

8,000

6,200

2,000

61,700

46

***5960**

Rodríguez Pérez, Ana María

LI

46,750

8,000

4,908

2,000

61,658

47

***0505**

Fernández García, Noelia

LI

47,625

8,000

5,600

0,000

61,225

48

***8258**

Fernández Solar, Mónica

LI

37,625

8,000

13,600

2,000

61,225

49

***5093**

López Cuesta, Cristina

LI

31,375

8,000

19,800

2,000

61,175

50

***3078**

Macía Domínguez, Nuria

LI

38,125

8,000

12,742

2,000

60,867

51

***1178**

Iglesias Noya, Santiago

LI

43,125

5,000

10,570

2,000

60,695

52

***9726**

Fernández Yáñez, Lidia

LI

33,625

8,000

17,000

2,000

60,625

53

***1344**

Fernández Corbella, María Elena

LI

36,375

8,000

13,808

2,000

60,183

54

***4576**

Yáñez Altamirano, Yaiza María

LI

37,375

8,000

12,702

2,000

60,077

55

***2483**

Piñeiro Gómez, Mercedes

LI

34,250

8,000

17,800

0,000

60,050

56

***1437**

Pena Pico, Nuria

LI

42,500

8,000

7,250

2,000

59,750

57

***2193**

Sánchez-Feijoo Guimaraens, Irene

LI

31,750

8,000

17,700

2,000

59,450

58

***2438**

Riveiro Baltasar, María Rita

LI

36,875

8,000

11,900

2,000

58,775

59

***1119**

López López, María del Carmen

LI

34,875

8,000

13,150

2,000

58,025

60

***7752**

Rodríguez Rodríguez, Marta

LI

33,375

8,000

16,400

0,000

57,775

61

***8204**

Tizón Barro, Julia María

LI

39,750

8,000

8,000

2,000

57,750

62

***1441**

Pino Alonso, Minerva

LI

41,750

8,000

5,450

2,000

57,200

63

***0274**

Ruibal Pena, Silvia María

LI

38,875

8,000

8,200

2,000

57,075

64

***0564**

Lago Blanco, Ana Belén

LI

40,500

8,000

5,800

2,000

56,300

65

***6571**

Prada Álvarez, José Alberto

LI

42,375

8,000

5,800

0,000

56,175

66

***1141**

Dopico Rodríguez, Sara

LI

34,500

8,000

11,424

2,000

55,924

67

***9997**

González Iglesias, Ana Belén

LI

37,000

8,000

8,767

2,000

55,767

68

***6275**

Tubío Villanueva, Purificación

DI

40,750

8,000

5,000

2,000

55,750

69

***1838**

Rodal Piedras, Nazaret

LI

35,875

8,000

9,800

2,000

55,675

70

***4178**

Loureiro Gándara, Sandra María

LI

31,000

8,000

14,600

2,000

55,600

71

***7885**

Gondar García, Estefanía

LI

44,000

8,000

3,400

0,000

55,400

72

***7158**

Duro Trasande, Ana Isabel

LI

44,375

8,000

0,800

2,000

55,175

73

***0533**

Pedreira Quiroga, Yolanda

LI

39,000

8,000

6,040

2,000

55,040

74

***9197**

Grille Barreiro, Natividad

LI

38,875

8,000

6,000

2,000

54,875

75

***4827**

Pan Iglesias, Natalia

LI

38,625

8,000

6,000

2,000

54,625

76

***2450**

Díaz Fernández, Concepción

LI

34,500

8,000

9,900

2,000

54,400

77

***5913**

Díaz del Río Suárez, Ana

LI

33,875

8,000

10,400

2,000

54,275

78

***2153**

Pérez Diéguez, Francisco

LI

39,375

8,000

4,792

2,000

54,167

79

***6599**

Insua Paz, Pedro

LI

36,750

8,000

7,219

2,000

53,969

80

***2993**

Negreira Torreira, María José

LI

38,250

8,000

5,600

2,000

53,850

81

***1161**

Barreiro Fernández, Diego

LI

36,250

8,000

7,600

2,000

53,850

82

***3245**

Couso Fernández, José Manuel

LI

41,250

8,000

4,572

0,000

53,822

83

***3835**

García Ayala, Sandra

LI

37,375

8,000

6,150

2,000

53,525

84

***2496**

Seijo Ramos, María Isabel

LI

38,875

8,000

4,600

2,000

53,475

85

***7416**

López Pérez, Ana

LI

34,375

8,000

9,084

2,000

53,459

86

***3608**

Soñora Castro, Marta

LI

43,000

8,000

2,400

0,000

53,400

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía

1

***4282**

Seoane Seoane, Alejandro

DI

43,750

8,000

21,200

0,400

73,350

2

***4706**

Riveiros Allegue, María José

PI

47,000

8,000

24,650

2,000

81,650

3

***8133**

Alonso Veiga, María Tecla

PI

42,875

8,000

28,000

2,000

80,875

4

***4861**

Maneiro Busto, María del Carmen

PI

42,500

8,000

28,000

0,000

78,500

5

***9671**

Pena Fraga, Rosa María

PI

40,250

8,000

28,000

0,000

76,250

6

***5577**

Pérez Costoya, María del Mar

PI

39,000

8,000

28,000

0,000

75,000

7

***3336**

Blanco Tato, M. Teresa Margarita

PI

36,625

8,000

28,000

0,000

72,625

8

***0682**

Villar Comesaña, Margarita

PI

44,875

8,000

16,870

0,000

69,745

9

***8364**

Torea Valle, Esperanza

PI

41,375

8,000

15,850

0,000

65,225

10

***0194**

Santomé Rúa, María Magdalena

PI

36,750

8,000

18,450

0,000

63,200

11

***5693**

Pérez Bellas, Ana Isabel

LI

55,375

8,000

28,000

0,000

91,375

12

***0244**

Hércules Carballo, Azucena Manuela

LI

54,125

8,000

23,600

2,000

87,725

13

***4200**

García Bonome, Juan Luis

LI

49,000

8,000

28,000

0,000

85,000

14

***2898**

Penabad Durán, Natalia

LI

50,750

8,000

25,806

0,000

84,556

15

***7247**

Carballal Pérez, Silvia

LI

48,250

8,000

28,000

0,000

84,250

16

***1071**

Lema Costa, Beatriz

LI

47,000

8,000

28,000

0,950

83,950

17

***6636**

López González, Josefina

LI

47,500

8,000

28,000

0,000

83,500

18

***5736**

Yebra González, Fátima

LI

47,625

8,000

26,745

0,000

82,370

19

***6421**

Fraga Mariño, María

LI

43,250

8,000

24,670

2,400

78,320

20

***1465**

Alonso Méndez, Paula

LI

44,875

8,000

25,200

0,000

78,075

21

***2832**

Vilas Iglesias, Alejandro

LI

42,250

8,000

27,400

0,000

77,650

22

***8012**

Casas Lago, Almudena

LI

44,375

8,000

25,200

0,000

77,575

23

***0073**

Viña Vilanova, María Dolores

LI

40,375

8,000

28,000

0,000

76,375

24

***5792**

Gómez de María, Carolina

LI

46,875

8,000

17,430

4,000

76,305

25

***0827**

Souto Rodríguez, María Olga

LI

37,750

8,000

27,680

2,800

76,230

26

***3257**

Barbosa Pérez, Aránzazu

LI

43,375

8,000

24,600

0,000

75,975

27

***3827**

Fernández Costas, Alfonso

LI

46,750

8,000

17,140

4,000

75,890

28

***2619**

Lázaro Míguez, Miguel Ángel

LI

47,375

8,000

19,600

0,000

74,975

29

***5450**

Díaz Pereira, María Sonia

LI

43,625

8,000

23,200

0,000

74,825

30

***2611**

Silva Ucha, Sheila

LI

51,000

8,000

15,400

0,000

74,400

31

***6640**

Iglesias Sotelo, Cristina

LI

42,875

8,000

23,200

0,000

74,075

32

***6544**

Vázquez Enríquez, Patricia

LI

35,750

8,000

28,000

0,000

71,750

33

***6114**

Martínez López, Isabel

LI

36,875

8,000

26,400

0,000

71,275

34

***2845**

Cochón Gómez, María Jesús

LI

48,875

8,000

14,360

0,000

71,235

35

***6364**

De Castro Puente, Miriam

LI

37,500

8,000

25,600

0,000

71,100

36

***2990**

Cortina Herranz, Eva María

LI

34,875

8,000

28,000

0,000

70,875

37

***2224**

Vieiro Balo, Paula

LI

37,375

8,000

23,800

1,000

70,175

38

***3815**

Puga Rodríguez, Sofía

LI

37,250

8,000

24,832

0,000

70,082

39

***4320**

Fernández Redondo, Davinia

LI

43,625

8,000

18,018

0,000

69,643

40

***9830**

Rebolo Expósito, Tania

DI

31,250

7,340

14,400

0,000

52,990

41

***7067**

Andura Lomba, Lucía

DI

39,625

6,510

0,000

0,000

46,135

Técnico/a superior en hixiene bucodental

1

***1035**

Iglesias Santos, Yolanda

PI

35,000

8,000

27,850

2,000

72,850

2

***7264**

Seijido González, Iban

PI

48,000

8,000

15,280

0,000

71,280

3

***5801**

Calviño García, María Elena

PI

35,750

8,000

12,500

0,000

56,250

4

***3110**

Arias Sousa, Verónica

PI

35,875

8,000

10,150

2,000

56,025

5

***1870**

García Sanz, José Luis

LI

43,250

8,000

26,000

2,000

79,250

6

***8929**

Dorribo Morales, Almudena

LI

53,125

8,000

12,000

2,000

75,125

7

***1962**

Valencia Pérez, María José

LI

50,625

8,000

14,800

0,000

73,425

8

***9830**

Fernández Iglesias, Susana

LI

36,000

8,000

26,100

2,000

72,100

9

***6618**

López Díaz, Paula

LI

41,875

8,000

21,800

0,000

71,675

10

***0324**

Barros López, José Manuel

DI

34,000

8,000

25,400

0,000

67,400

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

1

***6195**

Serrano Sánchez, Susana

PI

43,375

8,000

28,000

0,000

79,375

2

***1959**

Conde Filgueira, Ana

PI

43,125

8,000

27,150

0,000

78,275

3

***2140**

Lozano Fernández, Manuela

PI

35,000

8,000

28,000

2,000

73,000

4

***2501**

Paz Souto, Ana Isabel

PI

35,875

8,000

26,510

0,000

70,385

5

***2318**

Vázquez Vasallo, Carmen

PI

39,125

8,000

22,922

0,000

70,047

6

***6981**

Seoane Lorenzo, Eloísa

PI

42,750

8,000

18,601

0,000

69,351

7

***7327**

Domínguez Pérez, Mónica Sandra

PI

44,375

8,000

14,520

0,000

66,895

8

***6121**

Martínez Rodríguez, Adelaida

PI

45,375

8,000

12,800

0,000

66,175

9

***0773**

Rodríguez Pérez, Rosa María

PI

43,375

8,000

13,650

0,000

65,025

10

***5502**

Hernández Gil, Patricia

PI

38,250

8,000

16,150

0,000

62,400

11

***6325**

Bouzas Gherssi, María del Carmen

PI

41,375

8,000

11,700

0,000

61,075

12

***5596**

Sánchez Somoza, Ramón

PI

38,750

8,000

14,019

0,000

60,769

13

***3623**

Cancela Ordóñez, Eva María

PI

37,750

8,000

11,900

0,000

57,650

14

***2963**

Caride Fernández, Ana Isabel

PI

40,125

8,000

7,150

0,000

55,275

15

***6337**

Rodríguez Martínez, María Teresa

PI

35,125

8,000

7,550

0,000

50,675

16

***2347**

Grandío Folgueira, María de los Ángeles

PI

35,625

7,220

7,720

0,000

50,565

17

***1596**

Piñeiro Álvarez, Diego

LI

49,500

8,000

28,000

0,000

85,500

18

***9771**

Vázquez López, Begoña

LI

49,000

8,000

27,801

0,000

84,801

19

***3444**

Barreira Saa, Lorena

LI

48,500

8,000

28,000

0,000

84,500

20

***8096**

Varela Iglesias, Sara

LI

47,750

8,000

28,000

0,000

83,750

21

***5147**

Rodríguez López, María Aurora

LI

50,250

8,000

25,016

0,000

83,266

22

***6617**

Rodríguez González, Beatriz

LI

53,250

8,000

22,000

0,000

83,250

23

***1609**

Fernández Formoso, Constantina

LI

47,250

8,000

28,000

0,000

83,250

24

***3186**

Piñeiro Villares, Patricia

LI

46,250

8,000

28,000

0,000

82,250

25

***1591**

Oujo Reino, Eva María

LI

46,000

8,000

28,000

0,000

82,000

26

***7293**

Albino Beltrán, Carlos

LI

51,375

8,000

22,432

0,000

81,807

27

***9958**

Baldomir Vázquez, Rosa María

LI

45,625

8,000

28,000

0,000

81,625

28

***1578**

Andre Cotarelo, Mikel

LI

47,500

8,000

25,816

0,000

81,316

29

***3524**

Geijo Castro, Alberto Alejandro

LI

46,250

8,000

26,900

0,000

81,150

30

***7545**

Durán Valladares, José Ramón

LI

52,000

8,000

21,000

0,000

81,000

31

***2553**

Lorenzo Rodríguez, Beatriz

LI

43,000

8,000

28,000

2,000

81,000

32

***7983**

Ramudo Seoane, María Pamela

LI

44,875

8,000

28,000

0,000

80,875

33

***0482**

Pena Cortés, Sofía

LI

42,500

8,000

28,000

2,000

80,500

34

***9334**

Villaverde Salgueiro, María Carmen

LI

51,125

8,000

20,880

0,000

80,005

35

***6828**

Esperante Lens, Isabel

LI

43,875

8,000

28,000

0,000

79,875

36

***9259**

Fontecoba Vilariño, María Cristina

LI

43,750

8,000

28,000

0,000

79,750

37

***6342**

Vázquez Rodríguez, Ana Isabel

LI

43,750

8,000

28,000

0,000

79,750

38

***1660**

Estévez Suárez, Elsa

LI

41,875

8,000

27,780

2,000

79,655

39

***1594**

Sánchez Rama, María Manuela

LI

46,250

8,000

25,206

0,000

79,456

40

***8133**

Rivero Sabariz, Yolanda

LI

43,375

8,000

28,000

0,000

79,375

41

***0667**

Martínez Bernárdez, Sonia

LI

42,125

8,000

26,800

2,450

79,375

42

***4328**

Burgo García, Rocío

LI

43,250

8,000

28,000

0,000

79,250

43

***9130**

Freire Sánchez, Luisa María

LI

42,750

8,000

28,000

0,000

78,750

44

***0605**

Fernández Esteban, Silvia

LI

42,375

8,000

28,000

0,000

78,375

45

***3121**

Vázquez Suárez, Silvia María

LI

42,375

8,000

28,000

0,000

78,375

46

***2824**

Santana Bermúdez, Judith

LI

40,375

8,000

28,000

2,000

78,375

47

***7621**

Lozano Seoane, Begoña

LI

42,250

8,000

28,000

0,000

78,250

48

***3755**

Pardo Alonso, Ana

LI

51,875

8,000

18,200

0,000

78,075

49

***6137**

Hidalgo Rodríguez, Óscar

LI

49,875

8,000

19,080

0,800

77,755

50

***8100**

López Mera, Ana María

LI

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

51

***9516**

Rebolo Soto, Luz Carmen

LI

41,750

8,000

28,000

0,000

77,750

52

***7430**

Aguilera Mannucci, María Victoria

LI

49,750

8,000

19,893

0,000

77,643

53

***6203**

Guzmán Vilabrille, Leylah

LI

41,125

8,000

28,000

0,000

77,125

54

***7849**

Otero Otero, Begoña

LI

42,250

8,000

26,800

0,000

77,050

55

***9679**

Cid López, Diego

LI

45,000

8,000

24,002

0,000

77,002

56

***0030**

Ferreiro Velo, Susana

LI

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

57

***9704**

Lorenzo Geada, Ana María

LI

41,000

8,000

28,000

0,000

77,000

58

***1601**

Vivas Matilla, José Diego

LI

40,875

8,000

28,000

0,000

76,875

59

***6712**

Allo Moreira, Berta

LI

50,000

8,000

18,824

0,000

76,824

60

***8218**

Rivero Rodríguez, María Teresa

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

61

***9670**

Siaba Gallego, Concepción

DI

35,875

8,000

28,000

0,000

71,875

62

***9255**

Cupeiro Folgueira, Asunción

DI

30,500

8,000

25,327

0,000

63,827

63

***7719**

Carballo Valcarce, María Isabel

DI

33,750

8,000

22,049

0,000

63,799

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

1

***1177**

Montero Enríquez, Patricia

PI

35,875

8,000

18,900

0,000

62,775

2

***8567**

Real Campo, María Dolores

PI

39,250

8,000

12,720

0,000

59,970

3

***8928**

Sampedro Pastor, María Dolores

PI

40,125

8,000

7,920

0,000

56,045

4

***7662**

Mira Rodríguez, María Luisa

LI

51,250

8,000

22,600

0,000

81,850

5

***1043**

Janeiro Gutiérrez, Celia

LI

44,750

8,000

28,000

0,000

80,750

6

***6786**

Gesto Arenas, Mireia

LI

43,875

8,000

26,776

0,000

78,651

7

***3719**

Constenla Caramés, Lucía

LI

38,375

8,000

28,000

4,000

78,375

8

***7094**

Rodríguez Calvo, Araceli

LI

47,500

8,000

22,000

0,000

77,500

9

***0481**

Rey Arias, María

LI

39,375

8,000

28,000

2,000

77,375

10

***1650**

López Vila, María Fe

LI

40,750

8,000

28,000

0,000

76,750

11

***0744**

Acuña Sobral, María Beatriz

LI

48,500

8,000

19,400

0,000

75,900

12

***9535**

Alonso Álvarez, Sira

LI

39,375

8,000

26,880

0,000

74,255

13

***2961**

Calvo Silva, María Teresa

LI

41,500

8,000

24,400

0,000

73,900

14

***6555**

Rodríguez Morandeira, María José Carmen

LI

37,000

8,000

28,000

0,000

73,000

15

***2352**

González Varela, María Begoña

LI

36,500

8,000

28,000

0,000

72,500

16

***2552**

Giz Suárez, María José

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

17

***2056**

Tilve Lameiro, María Victoria

LI

36,250

8,000

28,000

0,000

72,250

18

***4090**

González Martínez, Lucía

LI

44,375

8,000

19,800

0,000

72,175

19

***3882**

Ferreiro Díaz, Helena

LI

42,750

8,000

20,800

0,000

71,550

20

***8436**

Buján Pazos, Natalia

LI

35,500

8,000

28,000

0,000

71,500

21

***9715**

Prieto Rego, María Belén

LI

43,125

8,000

20,200

0,000

71,325

22

***1737**

Vidal Sánchez, Emérita

LI

35,125

8,000

28,000

0,000

71,125

23

***9821**

Piñeiro Romero, Alba

LI

40,500

8,000

22,600

0,000

71,100

24

***2838**

Castro Villauriz, María Elena

LI

34,875

8,000

28,000

0,000

70,875

25

***0130**

Álvarez Pérez, María Sandra

LI

43,875

8,000

18,200

0,400

70,475

26

***1725**

Vázquez Lema, Maruxa

LI

34,000

8,000

28,000

0,000

70,000

27

***8179**

Pintos Argibay, Ana María

LI

38,875

8,000

23,000

0,000

69,875

28

***6057**

Rodríguez Guerra, María Dolores

LI

36,250

8,000

25,594

0,000

69,844

29

***8056**

González Soñora, Monserrat

LI

34,750

8,000

27,000

0,000

69,750

30

***2291**

Rodríguez Osorio, Gemma María

LI

33,625

8,000

28,000

0,000

69,625

31

***3750**

Pardo Corral, María Dolores

LI

33,125

8,000

28,000

0,000

69,125

32

***3644**

Linares Castañeda, Elisa

LI

33,000

8,000

28,000

0,000

69,000

33

***4267**

Vázquez Froján, María del Carmen

LI

32,875

8,000

28,000

0,000

68,875

34

***9000**

Fraga Vidal, Susana

LI

42,375

8,000

18,000

0,000

68,375

35

***2995**

Álvarez da Gracia, Emiliana María

LI

32,000

8,000

28,000

0,000

68,000

36

***9458**

San José Vega, Josefa María

LI

40,375

8,000

19,480

0,000

67,855

37

***0588**

López Boveda, Leticia

LI

36,375

8,000

23,400

0,000

67,775

38

***9596**

Rodríguez Suárez, Eva

LI

33,375

8,000

25,800

0,000

67,175

39

***5587**

Cid Deza, Sonia

LI

40,000

8,000

19,100

0,000

67,100

40

***8709**

Chiru ---, Nicoleta Catalina

LI

37,500

8,000

21,349

0,000

66,849

41

***0115**

Piñeiro Mariño, Rebeca

LI

34,750

8,000

23,200

0,000

65,950

42

***8786**

Hermida Parada, Rocío

LI

35,000

8,000

21,800

0,000

64,800

43

***1035**

Valverde Novas, Martina

LI

40,000

8,000

16,200

0,000

64,200

44

***5765**

Lorenzo Estévez, Ana

LI

40,250

8,000

13,760

2,000

64,010

45

***1495**

Baroso García, María Neiva

LI

39,125

8,000

16,640

0,000

63,765

46

***6291**

Pérez Urdiquien, Nazaret

LI

40,250

8,000

15,400

0,000

63,650

47

***3505**

Expósito Enes, Lara María

LI

35,000

8,000

20,430

0,000

63,430

48

***7812**

Fernández Domínguez, Raquel

LI

35,500

8,000

19,832

0,000

63,332

49

***4235**

González Iglesias, María Carmen

LI

39,125

8,000

15,600

0,000

62,725

50

***4511**

Otero Caamaño, María

LI

49,625

8,000

5,000

0,000

62,625

51

***2319**

Martínez Romero, Beatriz María

LI

35,875

8,000

18,400

0,000

62,275

52

***9509**

Casal Juncal, María Victoria

LI

37,250

8,000

16,400

0,000

61,650

53

***3127**

González Santos, María

LI

34,000

8,000

19,400

0,000

61,400

54

***5077**

Coira Marín, Patricia

LI

38,500

8,000

14,400

0,000

60,900

55

***0582**

Carrera González, María Mercedes

LI

33,500

8,000

17,200

2,000

60,700

56

***9840**

Cerdeiras Lago, Jorge

DI

50,000

8,000

2,698

0,000

60,698

57

***9879**

Carro Rodríguez, Marta

LI

38,000

8,000

14,200

0,000

60,200

58

***1284**

Obeso Freire, Aida

LI

45,625

8,000

6,200

0,000

59,825

59

***6995**

Alonso González, Marta María

LI

44,750

8,000

6,000

0,000

58,750

60

***2698**

Vila Fernández, María Teresa

LI

36,250

8,000

14,000

0,000

58,250

61

***3551**

Placeres Medeiros, Beatriz

LI

36,750

8,000

12,400

0,000

57,150

62

***4554**

Ascariz Novo, Leila

LI

41,375

8,000

6,800

0,000

56,175

63

***7287**

Lis Álvarez, Luisa Mónica

LI

40,250

8,000

6,620

0,000

54,870

64

***4711**

Rivera Capón, María Elena

LI

42,000

8,000

4,800

0,000

54,800

65

***0823**

Sánchez Puga Neira, Álvaro

LI

44,375

8,000

2,400

0,000

54,775

66

***0039**

Domínguez Pazos, Nieves María

LI

35,000

8,000

11,706

0,000

54,706

67

***0150**

Pumar Muras, Vanesa

LI

38,250

8,000

8,400

0,000

54,650

68

***4696**

Landeiro Portela, Iris

LI

32,375

8,000

14,200

0,000

54,575

69

***5915**

López Valín, María del Pilar

LI

45,625

8,000

0,600

0,000

54,225

70

***5155**

Pazos Espasandín, Sandra

LI

40,000

8,000

6,200

0,000

54,200

71

***8539**

García Roca, Roberto

LI

37,500

8,000

8,668

0,000

54,168

72

***0041**

Sendón Sanvicente, Iria

LI

39,500

8,000

4,551

2,000

54,051

73

***6060**

Ferreiro Garea, María Belén

LI

39,500

8,000

6,400

0,000

53,900

74

***8308**

Sánchez Fernández, Sonia

LI

40,125

8,000

3,200

2,000

53,325

75

***6740**

Barbero Cancelo, Catarina

LI

36,875

8,000

7,469

0,800

53,144

76

***3337**

Tobío Romani, Ricardo Ramón

LI

43,125

8,000

0,000

2,000

53,125

77

***6997**

Vázquez Carlosena, Yosane

LI

40,625

8,000

4,400

0,000

53,025

78

***7596**

Fraguela Fernández, M. Carmen

LI

38,625

8,000

6,236

0,000

52,861

79

***3778**

Pardo Cao, Rocío

LI

42,375

8,000

1,800

0,000

52,175

80

***7567**

Cabanas Villamisar, Alba

LI

40,500

8,000

3,600

0,000

52,100

81

***7234**

Álvarez Rodríguez, María Jesús

LI

37,625

8,000

6,400

0,000

52,025

82

***7865**

González Pérez, Noa

LI

38,000

8,000

5,800

0,000

51,800

83

***2732**

Expósito Jato, María Isabel

LI

33,250

8,000

10,400

0,000

51,650

84

***3615**

Bernárdez Dasilva, Margarita

LI

34,125

8,000

9,200

0,000

51,325

85

***0413**

Lorenzo Fernández, Iria

LI

34,625

8,000

8,650

0,000

51,275

86

***2171**

Liñeiro Senlle, Silvia María

LI

38,125

8,000

5,076

0,000

51,201

87

***6884**

Fontán Silva, Belén

LI

37,000

8,000

6,200

0,000

51,200

88

***2431**

Bodelón González, María del Mar

LI

39,500

8,000

3,600

0,000

51,100

89

***0045**

Figueira Blanco, Ana María

LI

34,125

8,000

8,200

0,000

50,325

90

***4860**

Zapatero Santos, Elvira Teresa

LI

33,125

8,000

9,000

0,000

50,125

91

***4346**

Iravedra Fernández, Alba

LI

36,500

8,000

5,600

0,000

50,100

92

***9753**

Méndez Díaz, Eva María

LI

38,375

8,000

3,400

0,000

49,775

93

***3303**

Facal Bertoa, Patricia

LI

35,250

8,000

6,400

0,000

49,650

94

***9335**

Míguez Fernández, María Yolanda

LI

36,125

8,000

3,000

2,000

49,125

95

***9727**

Caramés Morante, Noemia

DI

40,875

8,000

0,000

0,000

48,875

96

***5497**

Santos Gonzálvez, Laura Cristina

LI

37,375

8,000

3,400

0,000

48,775

97

***1479**

Barral Faro, Tania

LI

36,750

8,000

3,800

0,000

48,550

98

***8257**

Pico Níñez, Beatriz

LI

37,875

8,000

2,672

0,000

48,547

99

***4182**

Cerqueira González, Eva

LI

37,250

8,000

3,200

0,000

48,450

100

***1970**

Fernández Gómez, Ana María

LI

34,875

8,000

4,410

0,000

47,285

101

***9192**

González Gómez, Almudena

LI

36,250

8,000

3,000

0,000

47,250

102

***8654**

Mato Vázquez, Araceli

LI

34,250

8,000

3,000

2,000

47,250

103

***5857**

Mata Rivas, Breixo

LI

39,000

8,000

0,000

0,000

47,000

104

***5566**

Regueira Rico, Ana

DI

34,000

8,000

1,800

0,000

43,800

Técnico/a superior en radioterapia

1

***4068**

Villanueva Rey, María del Carmen

LI

46,625

8,000

28,000

2,000

84,625

2

***8096**

Rial Hermida, Ana María

LI

44,750

8,000

28,000

2,000

82,750

3

***8014**

Brión Dorca, Susana

LI

43,750

8,000

26,600

0,000

78,350

4

***7303**

García Bernárdez, Laura

LI

38,750

8,000

28,000

0,000

74,750

5

***3774**

Pena Jove, Lucía

LI

48,500

8,000

16,131

2,000

74,631

6

***4742**

Manzano Martín, Sara

LI

37,000

8,000

28,000

0,000

73,000

7

***3358**

Sánchez Eiros, Silvia

LI

39,250

8,000

23,200

2,000

72,450

8

***7501**

Diz Fernández, Mónica

LI

40,750

8,000

21,000

2,000

71,750

9

***7160**

Meira Montenegro, Beatriz

LI

33,750

8,000

28,000

2,000

71,750

10

***2470**

Losada Martínez, Ana Isabel

LI

35,250

8,000

26,200

2,000

71,450

11

***8526**

Brantuas Servia, Almudena

DI

31,875

8,000

6,000

0,000

45,875

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna.

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. prazas

Técnico/a en farmacia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

19

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

11

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

10

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

15

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

6

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

6

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

13

Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

9

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

8

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

11

Técnico/a superior en hixiene bucodental

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

1

A.S. de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín-Silleda

Mañá

Lalín, Silleda

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba-Negreira

Mañá

Santa Comba, Negreira

1

A.S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

1

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

1

A.S. de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

1

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

1

A.S. de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

1

A.S. de Vigo

Val Miñor

Tarde

Nigrán

1

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

12

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

11

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

13

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

5

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

12

Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

20

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

6

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

20

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

10

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

6

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

27

Técnico/a superior en radioterapia

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

6

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

5