Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2022 Páx. 58655

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de área e se inicia o prazo para a elección de destino.

Mediante a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, do 13 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 119, do 22 de xuño), habilitouse o prazo dun mes para que os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o acceso á categoría de facultativo/a especialista de área en diversas especialidades, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020, presentasen a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos da convocatoria.

A base novena da Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro), de convocatoria do proceso, dispón que os/as aspirantes que, dentro do prazo fixado, non presentasen a documentación ou do exame dela se deducise que carecen dalgún dos requisitos para participar no presente proceso selectivo non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán anuladas as súas actuacións.

A mesma base dispón que, comprobada a documentación de todos/as os/as aspirantes aprobados/as, a Dirección Xeral de Recursos Humanos publicará no Diario Oficial de Galicia a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, as prazas que se lles oferten e o procedemento e o prazo para que estes/as manifesten a súa opción polos destinos ofertados.

En virtude do exposto, comprobada a documentación dos/das aspirantes e finalizados os prazos de impugnación administrativa contra a Resolución do 13 de xuño de 2022, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais da categoría de facultativo/a especialista de área en diversas especialidades, relativos á baremación definitiva da fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. En cumprimento da base 9.2 da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades na categoría de facultativo/a especialista de área, excluír do proceso selectivo, quedando anuladas as súas actuacións e decaendo en todos os dereitos derivados da participación nel, os/as seguintes aspirantes por non presentaren dentro do prazo fixado a documentación preceptiva exixida:

DNI

Apelidos e nome

Especialidade

***2462**

Vázquez Cinza, Carlos Javier

Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo

***4288**

Pérez Martínez, Noelia

Obstetricia e Xinecoloxía

***3701**

Galán Avella, Luis

Oftalmoloxía

***7568**

Méndez Martínez, Silvia

Oftalmoloxía

***2038**

Casal Valiño, María

Oftalmoloxía

***6414**

Galindo Torres, Blanca Pilar

Otorrinolaringoloxía

***5099**

Martínez Gómez, María del Carmen

Psiquiatría

***5279**

Barreiro Mallo, Aarón

Uroloxía

***4189**

Salgado López, Diego

Xeriatría

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

Segundo. Declarar como aspirantes seleccionados/as, na categoría de facultativo/a especialista de área, pola quenda de acceso libre, logo de achegar a documentación exixida na base 9.1 da Resolución do 13 de decembro de 2019, de convocatoria do proceso, os seguintes aspirantes:

DNI

Apelidos e nome

Especialidade

***7810**

Portela Pérez, Iván

Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo

***5350**

Porto Bujía, María

Nefroloxía

***7737**

Freire Calvo, Cristina

Obstetricia e Xinecoloxía

***7435**

Camiña Núñez, Miriam

Oftalmoloxía

***4437**

De la Fuente Iglesias, Margarita

Oftalmoloxía

***4543**

Guerriero Barrios, Carlos José

Oftalmoloxía

***8130**

Dablanca Blanco, María

Otorrinolaringoloxía

***5108**

Cruces Sánchez, Agustina

Psiquiatría

***8764**

Diz Gil, Rita

Uroloxía

***2441**

Pérez Soto, Daniel

Xeriatría

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

Terceiro. Publicar como anexo I a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo/a especialista de área en diversas especialidades segundo a orde que, en aplicación das bases da convocatoria, deberá seguirse para os efectos da adxudicación de destino. Na especialidade de Medicina Física e Rehabilitación alterouse a orde de prelación para a elección da praza en aplicación da base 9.7 da resolución de convocatoria do proceso.

Cuarto. Aprobar a relación de destinos que se ofertan aos/ás aspirantes seleccionados/as neste proceso e que figura como anexo II desta resolución.

Quinto. Abrir un prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao desta publicación, para que os/as aspirantes que constan nesta resolución seleccionen telematicamente, a través do sistema de información Fides/expedient-e, os destinos ofertados por orde de prelación.

No procedemento de selección de destinos resultarán de aplicación as bases aprobadas pola Resolución desta Dirección do 28 de maio de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, do 5 de xuño).

Os/as aspirantes que, neste prazo e conforme o procedemento establecido, non seleccionen ningún destino ou non resulten adxudicatarios/as de ningún polo que optasen non poderán ser nomeados/as persoal estatutario fixo e quedarán sen efecto todas as súas actuacións neste proceso.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante este órgano directivo, no prazo dun mes a partir do día seguinte á súa publicación, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderase impugnar directamente na xurisdición contencioso-administrativa, nos termos da Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I

Relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as

DNI

Apelidos e nome

Acceso

Nota OPE

Formación

Experiencia

Docencia, investigación e innovación

Total

Facultativo/a especialista de área de Alergoloxía

1

***0159**

Escudero Arias, Elena

LI

48,875

9,045

22,000

1,500

81,420

2

***7806**

Martín Lázaro, Joaquín

LI

42,500

11,900

22,000

3,064

79,464

3

***7481**

López Freire, Sara

LI

46,750

10,585

9,600

2,632

69,567

4

***2827**

García Paz, Vanessa

LI

40,875

10,361

13,080

3,251

67,567

5

***4599**

Fernández Rodríguez, Mónica

LI

36,750

7,217

22,000

1,000

66,967

Facultativo/a especialista de área de Análises Clínicas

1

***4209**

González Vilanova, Marta María

DI

47,250

10,580

22,000

1,645

81,475

2

***9314**

Mosquera Rey, Alejandro

LI

40,875

11,710

22,000

4,000

78,585

3

***3411**

Zaera Penas, Sofía Rosario

LI

47,500

13,140

13,400

2,296

76,336

4

***8854**

Formoso Lavandeira, María Dolores

LI

41,250

10,550

22,000

2,211

76,011

5

***2052**

Rodríguez Pedreira, María Montserrat

LI

38,750

12,540

22,000

2,704

75,994

6

***6135**

García Mayo, Susana

LI

40,000

11,610

22,000

1,150

74,760

7

***0177**

Suárez Fuentetaja, Natalia

LI

39,000

13,198

18,088

4,000

74,286

8

***6214**

Guerrero Navarrete, Nicolás Adolfo

LI

38,375

10,520

19,800

0,570

69,265

9

***7176**

Requeijo Pascual, Raquel

LI

34,625

11,511

22,000

1,000

69,136

10

***9463**

Souto Fernández, Raquel

DI

44,500

10,530

13,400

0,630

69,060

11

***7422**

Díaz Lozano, María del Carmen

LI

43,625

12,520

11,222

0,379

67,746

12

***2175**

Ramos Rodríguez, María Oliva

LI

35,375

10,560

20,000

0,994

66,929

13

***9694**

Constanso Conde, Ignacio Pedro

LI

35,625

10,600

18,200

2,074

66,499

14

***5101**

Pombar Pérez, Marta

LI

35,000

11,660

13,400

2,089

62,149

15

***0041**

Miguel Fernández, Diego

LI

32,250

10,275

16,800

2,767

62,092

16

***4275**

Sagastagoia Epelde, Olatz

LI

39,375

11,590

8,000

1,478

60,443

17

***0635**

Pousa Fuente, María del Carmen

LI

32,875

4,590

22,000

0,400

59,865

18

***0401**

Seijo Formoso, Guillermo

LI

35,000

10,880

13,600

0,363

59,843

19

***4385**

Romero Santos, Susana

LI

36,000

11,580

11,000

1,036

59,616

20

***7142**

Sanmartín Fenollera, Lorena

LI

33,000

11,840

12,360

1,000

58,200

21

***5399**

Martínez Loredo, Patricia

LI

33,875

10,600

11,200

0,778

56,453

22

***3491**

Anadón Ruíz, Aránzazu Isabel

LI

38,000

13,590

3,720

0,800

56,110

23

***0735**

Fernández Bao, Luis Alberto

LI

43,750

5,413

4,600

0,100

53,863

24

***0114**

Sánchez Batán, Sonia

LI

39,625

10,500

1,000

1,275

52,400

Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patolóxica

1

***3955**

Celeiro Muñoz, Catuxa

LI

47,250

11,415

15,654

4,000

78,319

2

***5096**

Peteiro Cancelo, María de los Ángeles

LI

40,500

11,226

22,000

3,748

77,474

3

***3924**

Neira de Paz, Carlos Manuel

LI

47,375

9,878

17,000

1,100

75,353

4

***1283**

Aliste Santos, Carlos

LI

43,250

5,771

22,000

3,600

74,621

5

***0851**

Iglesias Rodríguez, María Begoña

LI

34,125

8,979

22,000

4,000

69,104

6

***1449**

Carrera Álvarez, Juan José

LI

42,000

8,230

15,632

0,758

66,620

7

***0641**

Hermida Romero, María Teresa

LI

34,000

11,640

18,200

1,651

65,491

8

***4008**

Lazare Iglesias, Héctor

LI

41,250

10,610

9,000

3,412

64,272

9

***3021**

Mateos Martín, Alejandro

LI

43,875

3,010

13,850

0,000

60,735

10

***5893**

López Solache, Laura

LI

48,375

9,759

1,200

0,950

60,284

11

***7001**

Juaneda Magdalena Benavides, Laura

LI

38,125

10,560

8,000

1,546

58,231

12

***3161**

Carro Rey, Enrique Ovidio

LI

32,250

2,955

22,000

0,600

57,805

13

***3333**

Vázquez Bueno, José Ángel

LI

42,375

3,375

11,200

0,100

57,050

14

***4752**

Reguera Arias, Ana

LI

44,375

10,540

1,468

0,572

56,955

15

***7811**

Chantada de la Fuente, Débora

LI

37,750

10,550

5,800

1,347

55,447

Facultativo/a especialista de área de Anestesioloxía e Reanimación

1

***3088**

Lombardía Cortiña, Mónica

PI

49,375

11,550

9,650

2,800

73,375

2

***6681**

Gil Campelo, María Ángeles

PI

48,000

10,590

14,100

0,464

73,154

3

***4445**

Diéguez García, Paula

LI

53,500

13,660

22,000

4,000

93,160

4

***1359**

Cabezón Ramos, Lucía

LI

58,125

10,820

18,900

2,105

89,950

5

***4451**

Vilanova Vázquez, Vanesa

LI

52,500

11,580

22,000

3,198

89,278

6

***7299**

Veiga Gil, Leonor

LI

51,250

13,710

20,140

4,000

89,100

7

***1162**

Álvarez San José, César

LI

54,500

10,570

22,000

1,421

88,491

8

***8884**

Areán González, Iván

LI

52,125

11,590

21,200

2,965

87,880

9

***3815**

López Sánchez, Marta

LI

52,375

10,620

22,000

1,784

86,779

10

***6767**

Corujeira Rivera, María del Carmen

LI

49,500

11,600

22,000

3,332

86,432

11

***6705**

Figueiredo González, Olalla

LI

50,000

11,590

22,000

2,300

85,890

12

***3524**

González Castro, Ana María

LI

52,625

10,590

20,800

1,200

85,215

13

***3341**

Varela Vales, Sergio

LI

52,750

11,570

18,600

2,046

84,966

14

***2770**

Rodríguez Rodríguez, Ana Belén

LI

51,125

10,270

21,300

2,000

84,695

15

***8099**

Domínguez Varela, María

LI

53,750

10,570

18,400

1,947

84,667

16

***8386**

Fernández Feijoo, Francisco

LI

52,750

11,610

18,400

1,351

84,111

17

***6671**

Varela García, Olalla

LI

51,500

13,630

16,000

2,934

84,064

18

***5712**

Estévez González, Eva

LI

51,250

11,600

18,982

2,155

83,987

19

***1905**

Fernández Menéndez, Lucía

LI

51,375

11,600

18,900

2,047

83,922

20

***1373**

Vizcaíno Martínez, Lucía

LI

47,250

11,570

22,000

3,000

83,820

21

***9067**

Román Fernández, Adriana

LI

51,875

11,610

18,800

1,400

83,685

22

***9948**

Moreno López, Esther

LI

48,250

10,530

22,000

2,761

83,541

23

***1840**

Vázquez Dopazo, Patricia

LI

52,500

10,580

18,400

1,988

83,468

24

***3797**

Sánchez Eiris, Laura

LI

55,125

10,610

17,384

0,000

83,119

25

***2141**

Tubío Pose, Ana Belén

LI

48,125

11,620

20,800

1,449

81,994

26

***9005**

Filgueira Garrido, María del Pilar

LI

48,125

10,560

22,000

1,100

81,785

27

***0108**

Santos Pérez, Javier

LI

47,625

10,497

22,000

1,400

81,522

28

***1019**

Vieito Amor, María

LI

46,000

11,840

22,000

1,594

81,434

29

***3514**

Castro Pérez, Asel

LI

48,750

10,500

22,000

0,100

81,350

30

***3202**

Campo Núñez, Rocío

LI

46,875

11,610

21,000

1,664

81,149

31

***9916**

García Quiroga, David

LI

52,500

8,905

18,600

1,000

81,005

32

***8470**

Fernández Rodríguez, Jorge

LI

53,750

10,570

14,350

2,101

80,771

33

***6575**

Mariño Valiño, Gumersindo

LI

51,875

11,590

15,096

2,201

80,762

34

***9470**

Mayo Martínez, María Dolores

LI

52,125

6,480

22,000

0,000

80,605

35

***2792**

Rodríguez Losada, María

LI

45,625

11,550

22,000

1,400

80,575

36

***3633**

Lamelas Rodríguez, Laura

LI

52,875

10,570

16,076

0,961

80,482

37

***8609**

Prada Hervella, Gloria María

LI

55,000

10,680

13,140

1,661

80,481

38

***6149**

González Bardanca, María Sonia

LI

48,500

13,610

15,150

3,050

80,310

39

***1325**

Curt Nuño, Federico

LI

55,000

10,600

13,800

0,901

80,301

40

***7766**

Taboada Barja, María Cristina

LI

44,875

11,500

22,000

1,864

80,239

41

***4544**

Limeres Arias, Estefanía

LI

52,125

10,660

16,000

1,226

80,011

42

***2695**

Regueiro Vilarín, Sandra

LI

52,375

11,650

14,432

1,449

79,906

43

***0011**

Rojo Rodríguez, Elena

LI

51,250

10,590

16,200

1,375

79,415

44

***7092**

Reinoso Hermida, Javier

LI

45,375

11,650

22,000

0,100

79,125

45

***5532**

Reparaz Andrade, José Ramón

LI

51,250

11,570

14,000

2,099

78,919

46

***4125**

López Pais, Pablo

LI

43,750

10,758

20,400

4,000

78,908

47

***9839**

Valle Yáñez, Rosana

LI

51,125

10,560

16,576

0,628

78,889

48

***7275**

Dos Santos Carregal, Laura

LI

49,500

10,620

16,000

1,926

78,046

49

***2585**

Noya García, Daniel

LI

55,125

10,640

11,200

0,778

77,743

50

***4885**

Gómez Viana, Leticia

LI

55,625

10,570

9,001

2,118

77,314

51

***4594**

Peiteado Montero, Marcos

LI

53,125

10,710

11,400

1,738

76,973

52

***6282**

Martínez Salgado, Adrián

LI

55,625

10,680

8,800

1,854

76,959

53

***8313**

Eiras Mariño, María del Mar

LI

53,125

10,590

11,000

1,972

76,687

54

***4974**

Alonso Prieto, Laura

LI

50,875

10,560

13,801

1,101

76,337

55

***7638**

Alvarado de la Torre, Sonia

LI

53,250

11,690

8,800

1,952

75,692

56

***9128**

Lago López, Miguel

LI

48,250

10,550

16,000

0,826

75,626

57

***2914**

Rey Vázquez, Saleta María

LI

49,125

11,550

13,150

1,701

75,526

58

***4265**

Prado Núñez, Gloria Patricia

LI

47,000

10,530

16,000

1,664

75,194

59

***1192**

Algara Fonte, Julia

LI

52,125

10,750

11,000

0,774

74,649

60

***3613**

Pumariño Carballés, María Victoria

LI

53,750

10,660

8,800

1,054

74,264

61

***7540**

Novoa del Valle, María del Carmen

LI

48,125

10,590

13,600

1,701

74,016

62

***6455**

Rois Vázquez, Cristina

LI

46,125

10,580

16,000

0,976

73,681

63

***8331**

Rodríguez Rodríguez, Iria

LI

53,750

10,700

8,600

0,446

73,496

64

***6061**

Vasilev Petrov, Iván

LI

43,000

8,320

22,000

0,000

73,320

65

***1584**

Torres Rodríguez, Daniel

LI

53,125

10,630

6,200

3,353

73,308

66

***6429**

Martínez Guitián, Pedro

LI

55,250

10,630

6,200

1,201

73,281

67

***5468**

Moran Álvarez, Africa

LI

53,125

10,550

8,842

0,554

73,071

68

***4632**

Pérez de Lis Novo, Marta

LI

43,875

10,891

14,050

4,000

72,816

69

***8721**

Sandoval González, María Dolores

LI

56,875

10,610

3,800

1,400

72,685

70

***5318**

Vázquez Villares, Nasira

LI

52,500

10,690

8,800

0,452

72,442

71

***0077**

Martínez Chaves, Olga

LI

51,875

10,660

8,600

1,201

72,336

72

***7195**

García Calo, Efrén

LI

52,625

10,500

8,600

0,452

72,177

73

***7091**

Sampayo Rodríguez, Lucía

LI

53,750

10,630

6,200

1,588

72,168

74

***7540**

Rojas Gil, Suyin Elizabeth

LI

48,625

7,620

13,982

1,476

71,703

Facultativo/a especialista de área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

1

***6903**

Vidal Rey, Jorge

LI

57,750

11,600

22,000

4,000

95,350

2

***5078**

Pena Holguín, Juan

LI

57,750

7,305

22,000

2,800

89,855

3

***6798**

Torre Eiriz, Jorge

LI

53,250

11,670

22,000

2,500

89,420

4

***4335**

López Arquillo, Irene María

LI

54,500

11,660

16,450

3,191

85,801

5

***6993**

Martínez Gallego, Eva Lucía

LI

51,375

10,750

18,400

2,602

83,127

6

***0914**

Rubio Taboada, Carola

LI

49,375

11,050

18,600

1,800

80,825

7

***5578**

Domínguez Bahamonde, José Manuel

LI

43,375

11,580

22,000

2,965

79,920

8

***3646**

Rodríguez Río, Alejandro

LI

57,625

11,550

8,800

0,857

78,832

Facultativo/a especialista de área de Aparello Dixestivo

1

***1814**

Ferreiro Iglesias, Rocío

LI

52,000

13,610

19,800

4,000

89,410

2

***9972**

Vázquez Rodríguez, Sergio

LI

53,750

11,610

22,000

2,024

89,384

3

***6359**

Vázquez Rey, María Teresa

LI

54,750

10,660

21,100

2,000

88,510

4

***4200**

Ledo Rodríguez, Alejandro

LI

51,250

11,351

22,000

3,148

87,749

5

***7504**

González de la Balli González, Enrique

LI

52,000

10,610

22,000

2,307

86,917

6

***9941**

Souto Rodríguez, Raquel

LI

52,375

10,640

17,870

4,000

84,885

7

***4376**

Dacal Rivas, Andrés

LI

50,625

11,620

18,600

3,901

84,746

8

***2436**

Álvarez Castro, Ana María

LI

46,500

11,630

22,000

4,000

84,130

9

***3755**

Pin Vieito, Noel

LI

52,500

11,630

14,256

3,636

82,022

10

***3311**

Marti Marqués, Eva

LI

49,750

10,570

18,600

3,049

81,969

11

***8574**

Rodríguez Fariña, Eva

LI

49,375

10,670

19,490

2,000

81,535

12

***6564**

Salazar Laya, Ana María

LI

55,000

8,870

16,000

1,175

81,045

13

***8028**

Francisco González, María

LI

47,375

11,590

15,815

4,000

78,780

14

***1143**

Rivas Moral, Laura

LI

52,500

10,560

13,128

2,267

78,455

15

***0896**

Puga Giménez de Azcarate, Manuel

LI

51,875

13,650

8,708

2,300

76,533

16

***2117**

Herrero Rivas, Jesús Miguel

LI

49,500

10,680

12,514

3,401

76,095

17

***6718**

García Diéguez, Leticia

LI

50,875

10,600

13,600

0,701

75,776

18

***6048**

Crespo Suárez, Belén

LI

42,750

10,930

22,000

0,000

75,680

19

***7235**

Bastón Rey, Iria

LI

54,500

11,060

6,200

3,225

74,985

20

***7767**

Delgado Roel, Sofía

LI

46,875

4,510

22,000

0,000

73,385

21

***4793**

Vallejo Senra, Nicolau

LI

48,125

7,831

13,200

3,673

72,829

22

***9916**

De la Iglesia García, Daniel

LI

48,125

10,500

10,200

4,000

72,825

23

***3914**

Valdivielso Cortázar, Eduardo

LI

49,875

6,180

11,400

4,000

71,455

24

***7358**

López Álvarez, María

LI

52,625

10,690

6,212

1,285

70,812

25

***5369**

Iglesias Varela, María José

LI

49,750

10,600

9,086

0,854

70,290

26

***6521**

Fernández de Castro, Jesús Daniel

LI

52,375

10,600

6,304

1,000

70,279

27

***9959**

Fernández Fernández, Nereida

LI

45,750

11,620

8,800

4,000

70,170

28

***4668**

Guerrero Montañés, Alberto

LI

49,625

10,640

8,815

0,650

69,730

29

***8019**

Yáñez González-Dopeso, Loreto

LI

54,500

10,700

3,810

0,700

69,710

30

***5727**

Germade Martínez, Arantza

LI

48,625

10,540

8,600

1,789

69,554

31

***1452**

Rodríguez D. Jesús, Antonio José

LI

44,375

8,346

12,810

4,000

69,531

32

***3073**

Ruíz Barcia, María Jesús

LI

43,375

10,127

15,746

0,150

69,398

33

***4048**

Díaz López, Mario

LI

48,750

4,060

15,800

0,500

69,110

34

***8751**

Romero Mosquera, Beatriz

LI

50,000

10,720

6,200

1,924

68,844

Facultativo/a especialista de área de Cardioloxía

1

***0166**

Méndez Eirín, Elizabet

LI

47,625

14,000

16,000

4,000

81,625

2

***6033**

Barreiro Pérez, Manuel

LI

49,750

14,000

11,400

4,000

79,150

3

***9499**

Prada Delgado, Óscar

LI

43,875

11,720

18,400

4,000

77,995

4

***2347**

Santas Álvarez, Melisa

LI

42,625

11,670

19,600

4,000

77,895

5

***9890**

Rodríguez Vilela, Alejandro

LI

39,750

11,730

22,000

3,549

77,029

6

***2779**

Barge Caballero, Gonzalo

LI

44,375

12,830

14,800

4,000

76,005

7

***3321**

Dobarro Pérez, David

LI

46,875

7,230

17,660

4,000

75,765

8

***4726**

Román Rego, Ana

LI

37,750

11,760

22,000

3,500

75,010

9

***2285**

Ocampo Míguez, Juan

LI

42,500

12,531

18,600

1,114

74,745

10

***2550**

Teijeira Fernández, Elvis

LI

40,125

11,874

18,200

4,000

74,199

11

***1646**

Pérez Pérez, Alberto José

LI

39,750

11,650

18,600

4,000

74,000

12

***3832**

López Pérez, Manuel

LI

46,000

10,374

13,400

4,000

73,774

13

***6866**

Bayón Lorenzo, Jeremias

LI

35,375

11,970

22,000

4,000

73,345

14

***4162**

Agra Bermejo, Rosa María

LI

39,000

13,850

16,000

4,000

72,850

15

***3602**

Cabanas Grandío, María Pilar

LI

39,625

13,670

15,200

4,000

72,495

16

***9254**

García Campos, Ana

LI

39,875

12,790

15,000

4,000

71,665

17

***1743**

Gutiérrez Feijoo, Mario

LI

37,625

11,250

21,838

0,566

71,279

18

***8591**

Álvarez Álvarez, Belén

LI

42,125

13,650

11,200

4,000

70,975

19

***7104**

Rodríguez Mañero, Moisés

LI

38,000

11,070

15,200

4,000

68,270

20

***5122**

Larrañaga Moreira, José María

LI

52,500

11,080

1,400

2,579

67,559

21

***2684**

García López, Martín

LI

35,125

13,240

15,800

3,300

67,465

22

***9963**

Calvo Cuervo, David

LI

33,000

8,310

22,000

4,000

67,310

23

***6899**

Casas Lago, Sheila María

LI

37,375

7,175

20,732

1,837

67,119

24

***7057**

Gargallo Fernández, Paula

LI

40,125

11,800

11,200

3,973

67,098

25

***8308**

Uribarri González, Aitor

LI

35,250

13,620

13,400

4,000

66,270

26

***7628**

Barbeito Caamaño, Cayetana María

LI

45,000

10,700

5,600

4,000

65,300

27

***3294**

González Bermúdez, Inmaculada

LI

38,125

11,650

13,790

1,606

65,171

28

***4959**

Rioboo Lestón, Lucía

LI

37,500

10,680

11,400

1,800

61,380

29

***4495**

López López, Andrea

LI

36,750

11,740

8,400

4,000

60,890

30

***7920**

Sánchez Fernández, Gabriel

LI

40,375

10,640

6,400

3,394

60,809

31

***7069**

García López, Fernando

LI

35,250

7,657

15,800

1,413

60,120

32

***4145**

Bouzas Cruz, Noelia

LI

37,000

9,590

8,200

3,582

58,372

33

***6931**

López Rodríguez, Elena

DI

35,000

3,855

0,200

1,764

40,819

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Cardiovascular

1

***3490**

Martínez Cereijo, José Manuel

LI

56,250

13,680

17,000

4,000

90,930

2

***6961**

Iglesias Gil, María del Carmen

LI

58,875

11,630

15,800

4,000

90,305

3

***5868**

Martín Gutiérrez, Elio

LI

59,375

7,610

15,800

4,000

86,785

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Torácica

1

***4121**

Blanco Ramos, Montserrat

LI

58,375

14,000

22,000

4,000

98,375

2

***6232**

Fieira Costa, Eva María

LI

54,000

10,650

14,400

4,000

83,050

3

***0316**

Paradela de la Morena, Marina

LI

49,375

4,077

16,800

4,000

74,252

4

***7559**

Obeso Carillo, Gerardo Andrés

LI

49,125

6,125

5,800

4,000

65,050

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

1

***6202**

Pérez Domínguez, Lucinda

LI

54,125

11,640

20,800

4,000

90,565

2

***2298**

Pérez Moreiras, María Isabel

LI

54,000

11,660

21,000

3,350

90,010

3

***2662**

Meléndez Villar, María Reyes

LI

53,750

11,620

22,000

1,950

89,320

4

***4098**

González López, Rocío

LI

57,500

11,570

16,400

1,926

87,396

5

***3420**

Muinelo Lorenzo, Manuel

LI

49,500

13,590

20,600

1,949

85,639

6

***2695**

Rojo Fernández, Yago

LI

49,500

11,580

21,788

2,685

85,553

7

***9535**

Iglesias Porto, Eva

LI

49,875

11,570

22,000

1,813

85,258

8

***5354**

Brox Jiménez, Antonia

DI

45,125

13,590

22,000

4,000

84,715

9

***9198**

Basanta Calderón, Yago

LI

50,625

10,135

22,000

1,661

84,421

10

***0439**

Gay Fernández, Ana María

LI

50,875

10,570

20,600

1,900

83,945

11

***8361**

Muíños Ruano, Laura

LI

51,250

11,680

19,800

1,200

83,930

12

***5820**

Ordas Macías, Héctor

LI

50,000

11,500

22,000

0,084

83,584

13

***8167**

Mariño Padín, Ester

LI

57,625

9,783

13,800

2,354

83,562

14

***6235**

Diz Jueguen, Susana

LI

48,000

10,560

22,000

2,365

82,925

15

***0534**

Sartal Cuñarro, María Isabel

LI

48,125

13,600

18,600

2,093

82,418

16

***7030**

Romay Cousido, Gabriela

LI

50,750

10,600

18,600

1,934

81,884

17

***5221**

Cano Valderrama, Óscar

LI

48,500

14,000

15,000

4,000

81,500

18

***3241**

Senra del Río, Paula

LI

54,125

10,500

12,400

4,000

81,025

19

***0353**

Fernández López, Lucía

LI

54,500

10,580

14,724

0,640

80,444

20

***3454**

Pérez Grobas, Jorge

LI

48,375

11,550

16,760

2,567

79,252

21

***3941**

García Oro, Iria

LI

47,750

8,050

22,000

1,400

79,200

22

***3035**

Núñez Fernández, Sandra

LI

48,250

13,540

16,049

1,135

78,974

23

***9768**

Montoto Santomé, Paula

LI

53,000

10,680

13,800

1,461

78,941

24

***2570**

Darriba Fernández, María Isaura

LI

53,250

10,740

12,689

1,416

78,095

25

***6974**

Echevarría Canoura, María

LI

51,875

10,590

13,400

2,051

77,916

26

***6457**

Iglesias Diz, David

LI

41,250

13,580

21,000

1,401

77,231

27

***8302**

Salgado Vázquez, Marta

LI

47,500

13,640

15,330

0,686

77,156

28

***8234**

García-Mayor Fernández, Ricardo Lucas

LI

44,625

13,600

16,200

2,638

77,063

29

***4605**

Paz Novo, Manuel

LI

53,875

10,550

11,000

1,571

76,996

30

***7012**

Vives Rodríguez, Eulalia

LI

46,250

10,570

18,400

1,397

76,617

31

***3996**

López Goye, Sara

LI

51,250

10,500

13,262

1,540

76,552

32

***4664**

Vigorita, Vincenzo

LI

43,000

11,540

17,600

4,000

76,140

33

***2516**

Civeira Taboada, Tatiana María

LI

54,625

10,600

10,000

0,441

75,666

34

***4155**

Conde Rodríguez, María

LI

52,875

8,913

10,600

2,583

74,971

35

***3366**

López Blanco, Marta

LI

42,500

13,580

17,800

1,000

74,880

36

***0933**

Bouzón Alejandro, Alberto

LI

50,250

8,801

11,530

4,000

74,581

37

***1786**

Carral Freire, María Luisa

LI

47,250

11,570

13,600

2,115

74,535

38

***4417**

Martínez Peral, Alberto

LI

41,375

7,120

22,000

3,110

73,605

39

***3801**

Sanluis Verdes, Namibia

LI

56,875

10,690

5,294

0,676

73,535

40

***6581**

Gómez Fandiño, Yolanda

LI

39,125

10,570

22,000

1,450

73,145

41

***4280**

García Novoa, María Alejandra

LI

49,375

13,920

5,600

4,000

72,895

42

***8249**

Martínez Míguez, Marta

LI

50,750

8,062

12,600

0,753

72,165

43

***8816**

Castiñeira Piñeiro, Andrea

LI

54,000

9,525

6,200

1,329

71,054

44

***3382**

Amoza Pais, Sonia

LI

42,500

10,600

15,449

2,447

70,996

45

***7810**

Portela Pérez, Iván

LI

45,375

3,345

22,000

0,000

70,720

46

***0758**

Pérez Martín, Berta

DI

50,875

10,600

1,200

0,042

62,717

Facultativo/a especialista de área de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

1

***3752**

Arevalo Bermúdez, María Pilar

PI

43,750

13,610

18,192

0,600

76,152

2

***6736**

Fernández Torres, Rosa María

LI

52,000

14,000

22,000

4,000

92,000

3

***1662**

Posada García, Celia

LI

48,625

11,710

22,000

4,000

86,335

4

***2384**

Rodríguez Pazos, Laura

LI

48,375

14,000

17,500

4,000

83,875

5

***3902**

Batalla Cebey, Ana

LI

43,375

14,000

18,400

4,000

79,775

6

***4847**

Otero Rivas, María Mercedes

LI

49,625

11,700

13,200

3,269

77,794

7

***7889**

Espasandín Arias, Martina

LI

51,250

10,700

11,000

2,085

75,035

8

***0194**

Pampín Franco, Ana

LI

44,875

9,185

13,000

3,581

70,641

9

***7295**

Loureiro Martínez, Manuel

LI

40,750

5,885

22,000

2,000

70,635

10

***5699**

Vázquez Osorio, Igor

LI

44,875

10,680

11,000

4,000

70,555

11

***0983**

Usero Barcena, Teresa

LI

44,750

10,640

13,200

1,638

70,228

12

***0854**

Suh Oh, Hae Jin

LI

43,875

10,720

10,350

2,866

67,811

13

***0484**

Villamarín Bello, Nuria

LI

49,000

10,630

7,000

0,483

67,113

Facultativo/a especialista de área de Endocrinoloxía e Nutrición

1

***9447**

Prieto Tenreiro, Alma María

LI

57,000

11,710

22,000

4,000

94,710

2

***7425**

Mantiñán Gil, Beatriz

LI

55,000

11,710

22,000

3,366

92,076

3

***7584**

Riveiro Villanueva, Javier

LI

58,125

11,670

17,350

4,000

91,145

4

***6630**

Outeiriño Blanco, Elena

LI

52,125

13,790

21,200

4,000

91,115

5

***9498**

Sánchez Sobrino, Paula

LI

55,000

11,700

20,600

3,650

90,950

6

***2390**

Rivero Luis, María Teresa

LI

52,875

11,058

22,000

4,000

89,933

7

***3705**

Palmeiro Carballeira, Regina

LI

52,375

11,690

18,284

3,868

86,217

8

***2444**

Lugo Rodríguez, Gloria

LI

53,125

11,630

18,594

2,601

85,950

9

***6726**

Pita Gutiérrez, Francisco

LI

50,000

13,970

17,800

4,000

85,770

10

***7496**

Martínez González, Ángel

DI

46,500

12,660

4,270

0,515

63,945

Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria

1

***2989**

Samartín Ucha, Marisol

LI

48,625

14,000

22,000

4,000

88,625

2

***0705**

Lago Rivero, Natividad

LI

48,250

14,000

22,000

4,000

88,250

3

***3703**

Mejuto Pérez del Molino, Beatriz

LI

47,500

13,690

22,000

3,590

86,780

4

***2238**

Giráldez Montero, José María

LI

49,500

11,570

21,400

3,965

86,435

5

***9410**

Pereira Vázquez, María

LI

49,625

11,530

19,867

4,000

85,022

6

***6826**

Gayoso Rey, Mónica

LI

45,500

13,750

22,000

3,129

84,379

7

***2280**

Neira Blanco, Pilar

LI

49,750

10,670

22,000

1,600

84,020

8

***1118**

Ballester Viéitez, Ana María

LI

49,000

10,740

22,000

1,700

83,440

9

***8352**

López Sandomingo, Laura

LI

47,625

10,630

22,000

2,698

82,953

10

***2053**

Barbazán Vázquez, Francisco Javier

LI

46,375

11,820

22,000

1,400

81,595

11

***0233**

Lema Oreiro, Martina

LI

46,125

11,700

22,000

1,617

81,442

12

***2672**

Cid Silva, Purificación

LI

49,250

13,700

14,400

4,000

81,350

13

***6507**

Romero Ventosa, Elena Yaiza

LI

46,375

13,720

16,200

4,000

80,295

14

***1098**

Martínez Casal, Xavier

LI

42,875

14,000

22,000

0,899

79,774

15

***4164**

López-Vizcaíno Castro, Ana María

LI

44,375

10,670

22,000

1,682

78,727

16

***4978**

Gulín Davila, Jaime

LI

47,250

12,000

15,317

3,409

77,976

17

***6403**

Tourís Lores, Manuel

LI

42,625

10,540

22,000

2,500

77,665

18

***0104**

Montero Hernández, Ana María

LI

41,500

11,590

22,000

1,883

76,973

19

***6983**

Noguerol Cal, María

LI

41,875

11,590

22,000

0,497

75,962

20

***0663**

Fernández Ribeiro, María Francisca

LI

44,125

10,620

19,000

2,200

75,945

21

***8787**

Esteban Cartelle, Helena

LI

49,875

12,630

10,600

2,677

75,782

22

***3874**

Blanco Barca, Iria

DI

37,750

14,000

22,000

1,000

74,750

23

***9831**

Senra Afonso, Lucía

DI

35,000

9,408

0,000

0,000

44,408

Facultativo/a especialista de área de Hematoloxía e Hemoterapia

1

***2907**

Vázquez Álvarez, Judith

LI

48,640

11,540

19,220

1,446

80,846

2

***1933**

Suárez Ordóñez, Sandra

LI

41,458

11,640

22,000

2,297

77,395

3

***3718**

Galego García, Andrea

LI

43,724

10,570

13,186

2,087

69,567

4

***7293**

Torrado Chedas, Tamara

LI

46,631

10,530

10,800

0,684

68,645

5

***1239**

Fontanes Trabazo, Emilia

LI

36,410

11,590

15,200

2,232

65,432

6

***0357**

Fernández Docampo, Marta

LI

38,674

10,102

14,800

0,100

63,676

7

***4156**

Fernández Mellid, Eugenia

LI

33,261

10,580

17,400

1,129

62,370

8

***1501**

Sánchez Sánchez, María José

LI

33,639

10,560

15,482

2,464

62,145

9

***6696**

Navarro Menéndez, Inés

LI

31,511

10,660

17,230

1,333

60,734

10

***2167**

Campoy García, Fiz

LI

33,131

10,540

16,200

0,826

60,697

11

***0754**

Salido Toimil, Fátima

LI

42,837

10,620

5,800

0,218

59,475

12

***7531**

Iglesias Domínguez, Laura

LI

35,398

10,620

12,134

0,912

59,064

13

***8371**

Fernández Villar, Ana María

LI

34,390

9,845

13,600

0,701

58,536

14

***3777**

Santos Díaz, Patricia

LI

36,289

10,620

10,800

0,762

58,471

15

***5463**

Nieto Vázquez, Agustín

LI

42,468

10,640

3,800

0,396

57,304

16

***7331**

Calviño Suárez, Michael

LI

34,142

10,580

8,800

0,776

54,298

17

***9725**

Davila Valls, Julio

LI

30,392

10,750

8,200

4,000

53,342

18

***2355**

Rodríguez Núñez, Rosa María

LI

36,525

10,670

1,400

0,139

48,734

19

***4936**

Ferreiro Ferro, Roi

DI

38,553

3,100

0,000

0,064

41,717

20

***0621**

Mosquera Orgueira, Adrián

LI

35,542

2,770

1,200

1,200

40,712

21

***6259**

Martínez-Geijo Román, Carla

LI

34,014

5,500

0,420

0,000

39,934

22

***1251**

Yeguas Bermejo, Ana

LI

28,133

2,775

0,000

0,800

31,708

Facultativo/a especialista de área de Medicina Física e Rehabilitación

1

***3716**

Rodríguez Gacio, Susana

DI

33,875

1,660

0,000

0,000

35,535

2

***9473**

Jurjo Agulleiro, Rocío

PI

45,625

11,500

15,200

0,655

72,980

3

***1972**

Martín Mourelle, Rosa

LI

51,500

11,580

22,000

4,000

89,080

4

***6759**

Barrio Alonso, Manuela

LI

50,000

9,408

22,000

4,000

85,408

5

***8470**

Fernández Rodríguez, Raquel

LI

47,750

10,016

22,000

1,000

80,766

6

***7437**

López Castro, Alejandro

LI

45,375

10,276

22,000

2,800

80,451

7

***0829**

López Pesado, Isabel

LI

44,625

9,769

21,600

1,132

77,126

8

***5505**

Otero Villaverde, Sergio

LI

50,000

10,610

11,200

2,756

74,566

9

***3011**

Conde Abalo, María

LI

48,750

12,040

12,150

1,242

74,182

10

***4469**

García Armesto, Isabel

LI

38,375

11,650

22,000

1,400

73,425

11

***6446**

Gestoso do Porto, Lara

LI

42,375

7,725

22,000

0,489

72,589

12

***3294**

Fernández Caamaño, Cristina

LI

42,625

8,489

19,290

1,931

72,335

13

***3680**

Yebra Martínez, María

LI

45,625

8,284

16,700

0,989

71,598

14

***9497**

Giadas Piñeiro, Rocío

LI

49,375

10,364

11,000

0,572

71,311

15

***6076**

Antelo Pose, Ana María

LI

42,500

8,133

18,200

1,750

70,583

16

***4214**

Bascuas Rodríguez, Iria

LI

43,500

6,389

17,800

2,291

69,980

17

***0194**

Camino Martínez, Lucía

LI

38,750

11,425

17,660

0,786

68,621

18

***8147**

Rodríguez Sánchez, Lucía

LI

39,875

10,540

14,179

2,256

66,850

19

***8299**

Canosa Hermida, Eva

LI

50,125

10,630

3,800

2,043

66,598

20

***7134**

Ouviña Arribas, Rubén

LI

36,375

7,565

18,600

1,800

64,340

21

***8263**

Pedrosa González, Aránzazu

LI

35,750

7,916

20,600

0,000

64,266

22

***3889**

Pensado Parada, Sabela

LI

43,250

7,381

13,400

0,000

64,031

23

***8045**

Cabrera Sarmiento, Jorge Jesús

LI

41,250

11,500

8,800

1,651

63,201

24

***2146**

Lourido Estévez, María Victoria

LI

39,625

8,329

13,150

1,345

62,449

25

***7244**

López Vázquez, Alicia

LI

44,250

7,773

8,728

0,659

61,410

Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva

1

***4802**

Rivas Vilas, María Digna

PI

44,875

11,540

19,580

1,000

76,995

2

***6703**

Touceda Bravo, Alberto

PI

47,250

11,560

8,200

1,248

68,258

3

***6046**

Seoane Quiroga, Leticia

LI

51,250

11,540

22,000

4,000

88,790

4

***6689**

Vara Adrio, Sabela

LI

50,750

11,590

22,000

1,853

86,193

5

***3709**

Vidal Cortés, Pablo

LI

49,625

11,590

20,800

3,268

85,283

6

***4448**

Gómez Casal, Vanesa

LI

51,250

11,640

20,200

2,000

85,090

7

***0697**

Aller Fernández, Ana Vanesa

LI

50,125

10,317

22,000

2,400

84,842

8

***2283**

Pérez Veloso, Marcos Antonio

LI

50,125

10,560

22,000

1,701

84,386

9

***9819**

Camba Dopazo, Vanesa

LI

49,125

10,600

22,000

2,400

84,125

10

***1803**

Sanmartín Mantiñán, Eva

LI

49,375

10,550

22,000

2,000

83,925

11

***6715**

Álvarez Montero, Laura

LI

48,250

10,680

22,000

2,300

83,230

12

***7795**

Fernández Ugidos, Paula

LI

46,250

13,550

20,800

2,401

83,001

13

***5136**

Sayagues Moreira, Laura

LI

44,500

13,580

22,000

2,700

82,780

14

***3370**

Bouza Vieiro, María Teresa

LI

45,875

11,590

22,000

3,050

82,515

15

***2822**

Gómez López, Rocío

LI

51,625

13,710

14,750

1,842

81,927

16

***9968**

Vilaboy Alvite, Eva María

LI

46,375

11,560

22,000

1,000

80,935

17

***9432**

González Prado, Susana

LI

45,375

10,600

22,000

2,900

80,875

18

***1130**

Menor Fernández, Eva María

LI

46,000

11,670

17,600

1,838

77,108

19

***8983**

Domínguez Antelo, María Cristina

LI

40,375

11,540

22,000

2,700

76,615

20

***1665**

Hurtado Doce, Ana Isabel

LI

38,875

11,417

22,000

1,200

73,492

21

***5743**

Piñeiro Sande, Néstor

DI

42,000

8,205

22,000

1,200

73,405

22

***4169**

Pastor Marcos, Diego

LI

43,500

11,590

16,000

1,807

72,897

23

***5636**

Martín Oliva, Silvia

LI

40,125

10,022

22,000

0,500

72,647

Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear

1

***7721**

Nogueiras Alonso, José Manuel

LI

51,250

8,893

22,000

4,000

86,143

2

***7346**

Domínguez Prado, Inés

LI

54,375

9,727

18,040

4,000

86,142

3

***9973**

Pombo Pasín, María del Carmen

LI

37,125

13,274

20,900

4,000

75,299

4

***9662**

Loira Bamio, Francisco Javier

LI

37,875

11,530

20,800

1,400

71,605

Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

1

***3769**

Pardo Landrove, M. José

PI

38,125

11,540

11,550

0,000

61,215

2

***1863**

Purriños Hermida, María Jesús

LI

49,375

11,550

22,000

4,000

86,925

3

***1630**

Almazán Ortega, Raquel

LI

47,875

10,015

22,000

4,000

83,890

4

***1941**

Mateos Mazón, Marta

LI

44,750

11,620

22,000

2,074

80,444

5

***2736**

Varela Camino, Ángela

LI

47,375

10,580

22,000

0,000

79,955

Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo

1

***5177**

Martínez Moar, María Lourdes

LI

49,375

10,540

22,000

0,000

81,915

2

***5327**

Notario Marqués, Carlos

LI

37,625

10,950

21,754

0,000

70,329

3

***5772**

Quintián Lagares, María Milagros

LI

41,000

11,610

14,577

0,000

67,187

Facultativo/a especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía

1

***7195**

Rey Cao, Sonia María

LI

48,750

11,265

19,574

4,000

83,589

2

***2751**

Barbeito Castiñeiras, Gema

LI

47,875

13,540

18,000

4,000

83,415

3

***7689**

Navarro de la Cruz, Daniel

LI

50,000

13,680

14,000

4,000

81,680

4

***3607**

Gude González, María José

LI

45,000

13,550

18,000

4,000

80,550

5

***6030**

Méndez Lage, Susana

LI

41,625

11,840

22,000

3,900

79,365

6

***8796**

Moldes Suárez, Luz María

LI

40,500

11,518

22,000

3,564

77,582

7

***8386**

González Domínguez, María

LI

43,750

14,000

13,974

4,000

75,724

8

***4461**

Oviaño García, Marina

LI

48,125

13,970

9,070

4,000

75,165

9

***9921**

Arias Temprano, Marta

LI

37,000

11,560

22,000

1,950

72,510

10

***9183**

Ordóñez Barrosa, Patricia

LI

38,750

7,720

22,000

3,200

71,670

Facultativo/a especialista de área de Nefroloxía

1

***6771**

Santos Nores, Juan

LI

48,875

11,570

22,000

3,800

86,245

2

***7235**

Millán Díaz, Beatriz

LI

49,750

10,560

22,000

3,500

85,810

3

***8345**

Iglesias Lamas, Elena

LI

51,000

11,570

18,600

4,000

85,170

4

***2333**

Fidalgo Díaz, Manuel

LI

47,000

10,620

22,000

2,900

82,520

5

***9425**

Cillero Rego, Sonia

LI

49,125

11,416

16,860

3,806

81,207

6

***9900**

Cobelo Casas, Carmen Raquel

LI

42,875

11,339

22,000

4,000

80,214

7

***0582**

Da Cunha Naveira, Marta

LI

47,625

12,421

16,850

2,160

79,056

8

***3062**

Guitián Pena, Ana

LI

40,250

13,630

22,000

0,500

76,380

9

***4728**

Delgado Cordova, Margarita

LI

43,125

12,550

18,380

1,400

75,455

10

***9241**

González Tabarés, Lourdes

LI

38,625

11,600

19,760

4,000

73,985

11

***4190**

Conde Rivera, Olaia

LI

43,375

11,580

15,900

2,500

73,355

12

***3309**

Becerra Mosquera, Vanesa

LI

43,125

8,145

18,600

2,100

71,970

13

***7585**

Feijoo Piñeiro, Diana

LI

41,625

6,310

22,000

1,100

71,035

14

***3953**

López Iglesias, Antía

LI

45,625

10,500

8,515

2,905

67,545

15

***8205**

Calvo Rodríguez, María

LI

41,250

8,740

12,912

3,626

66,528

16

***4522**

García Enríquez, Alba María

LI

40,875

10,580

7,256

2,946

61,657

17

***4192**

Ferreiro Hermida, Tamara

LI

36,000

5,608

15,836

2,814

60,258

18

***6641**

Nájera de la Garza, Walfred

LI

32,250

10,500

14,800

2,247

59,797

19

***5657**

Ferreiro Álvarez, Beatriz

LI

45,125

5,553

3,800

0,900

55,378

20

***5350**

Porto Bujía, María

LI

30,875

9,330

14,000

1,162

55,367

Facultativo/a especialista de área de Neurocirurxía

1

***3783**

Otero López, Rocío

LI

55,000

11,600

18,000

1,729

86,329

2

***2704**

Santín Amo, José María

LI

50,000

6,720

21,000

4,000

81,720

3

***6379**

Azevedo González, Eva

LI

47,750

10,078

22,000

1,548

81,376

4

***4834**

Sanromán Álvarez, Pablo

LI

52,125

10,485

8,600

3,951

75,161

5

***3532**

Gayoso García, Sonia

LI

53,000

10,800

8,200

1,651

73,651

6

***4449**

Lista Martínez, Olalla

LI

45,625

10,610

13,400

0,400

70,035

7

***0732**

Frieiro Dantas, Carla

LI

47,250

4,836

13,800

2,597

68,483

8

***0264**

Pita Buezas, Lara

LI

51,875

4,355

8,800

1,852

66,882

9

***0893**

Rico Cotelo, María

LI

45,250

4,400

11,000

0,979

61,629

Facultativo/a especialista de área de Neurofisioloxía Clínica

1

***0919**

Gómez Rodríguez, Antonio

PI

49,875

11,540

22,000

1,550

84,965

2

***2429**

Novoa Vidal, Antonio

LI

52,500

11,013

22,000

0,758

86,271

3

***8306**

Domínguez Lorenzo, José María

LI

47,625

9,224

13,600

1,831

72,280

4

***7532**

Velasco González, Raquel

LI

44,500

11,500

16,000

0,000

72,000

5

***6646**

Moreno Morales, Eros Yamel

LI

44,500

4,619

17,800

0,800

67,719

6

***5562**

Lagoa Labrador, Iria

LI

46,875

6,490

6,600

1,164

61,129

7

***5359**

Volkmer García, Claudia María

LI

44,125

10,630

5,069

0,326

60,150

Facultativo/a especialista de área de Neuroloxía

1

***3176**

Arias Rivas, Susana

LI

55,000

13,840

22,000

4,000

94,840

2

***8207**

Rodríguez Osorio, Xiana

LI

53,375

13,670

22,000

4,000

93,045

3

***1769**

López Díaz, Luis Manuel

LI

53,750

11,560

22,000

3,950

91,260

4

***6341**

Guijarro del Amo, Mónica

LI

54,125

11,680

22,000

2,814

90,619

5

***3346**

Santamaría Cadavid, María

LI

57,500

14,000

14,400

4,000

89,900

6

***8203**

Bellas Lamas, Paula

LI

52,250

11,590

22,000

3,547

89,387

7

***9758**

Alberte Woodward, Miguel

LI

53,125

9,050

22,000

3,200

87,375

8

***2513**

Canneti Heredia, Beatrice

LI

55,625

10,550

16,594

4,000

86,769

9

***2647**

García Antelo, María José

LI

50,875

11,560

22,000

2,200

86,635

10

***1665**

Aneiros Díaz, Ángel

LI

48,500

11,590

22,000

4,000

86,090

11

***3490**

Pias Peleteiro, Juan Manuel

LI

48,250

13,640

19,400

4,000

85,290

12

***5215**

Fraga Bau, Arturo

LI

58,125

10,580

14,506

1,703

84,914

13

***4327**

Costa Arpín, Eva

LI

51,250

13,500

14,600

4,000

83,350

14

***1646**

Lema Facal, María Teresa

LI

47,750

11,580

22,000

1,950

83,280

15

***6698**

Puy Núñez, Alfredo

LI

48,750

11,620

20,344

2,512

83,226

16

***5846**

López Fernández, María

LI

52,500

11,065

17,722

1,184

82,471

17

***4356**

González Suárez, Inés

LI

53,750

11,971

11,800

4,000

81,521

18

***2514**

Pato Pato, Antonio

LI

47,375

13,600

14,000

4,000

78,975

19

***5629**

Fernández Pajarín, Gustavo

LI

54,375

7,320

13,200

4,000

78,895

Facultativo/a especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía

1

***0023**

Peña Fernández, Maite

LI

51,250

11,630

22,000

4,000

88,880

2

***3320**

Turrado Sánchez, Elena María

LI

50,750

11,680

22,000

2,000

86,430

3

***6192**

Míguez Vázquez, Verónica

LI

53,125

10,670

18,400

2,051

84,246

4

***4206**

Nieto Serradilla, Laura

LI

47,375

11,900

22,000

2,698

83,973

5

***6969**

Díaz Gómez, María

LI

51,875

10,610

18,200

2,132

82,817

6

***8250**

Rodríguez López, Silvia

LI

48,750

10,600

20,840

2,300

82,490

7

***7695**

Buján Costas, Vanesa

LI

46,375

11,590

21,000

3,383

82,348

8

***3742**

Señarís López, Ana

LI

48,375

11,740

20,400

1,800

82,315

9

***7760**

Freiria Somoza, María Isabel

LI

47,500

11,315

20,800

2,300

81,915

10

***6020**

Fonseca Roza, María

LI

46,875

11,840

22,000

1,000

81,715

11

***7542**

Vélez Castillo, María

LI

46,375

11,560

22,000

1,698

81,633

12

***4213**

García Díaz, Vanessa

LI

48,125

11,660

18,400

3,345

81,530

13

***7641**

Faíña Puig, Virginia

LI

47,500

10,600

22,000

1,100

81,200

14

***3572**

Rey Míguez, Marina

LI

47,750

10,600

20,800

1,900

81,050

15

***4199**

Gómez Mosquera, Antón

LI

48,125

11,710

18,600

2,449

80,884

16

***3911**

Guldrís Nieto, Eva María

LI

47,625

11,560

20,000

1,500

80,685

17

***6553**

Frade Galego, Patricia

LI

47,000

11,600

22,000

0,000

80,600

18

***3677**

Díaz Carballada, Carlota Czestokowa

LI

43,500

11,570

22,000

3,100

80,170

19

***8031**

Pereda Ríos, Ana

LI

51,250

11,220

13,910

3,633

80,013

20

***1369**

Romay Bello, Ana Belén

LI

41,875

12,120

22,000

3,800

79,795

21

***5650**

Fernández Blanco, María del Carmen

LI

44,375

11,580

22,000

1,800

79,755

22

***9341**

Kasperski Fanfoni, Alejandra

LI

46,125

10,500

22,000

1,000

79,625

23

***8886**

Pérez Adán, Marta

LI

52,750

10,680

12,479

3,374

79,283

24

***6721**

Castro Vilar, Lucía

LI

45,500

11,570

18,784

3,034

78,888

25

***8103**

Hervella López, Patricia

LI

47,125

11,610

18,400

1,701

78,836

26

***8398**

García Grandal, Tamara

LI

47,125

7,695

22,000

1,764

78,584

27

***1408**

Leal Gómez, Elisa

LI

46,375

10,580

19,136

2,374

78,465

28

***4306**

Fernández García, Sheila

LI

43,750

14,000

18,200

1,942

77,892

29

***5570**

Correa Orbán, Isabel

LI

44,875

10,590

22,000

0,100

77,565

30

***1035**

Llano Fontela, Ruth

LI

51,875

10,760

13,458

1,430

77,523

31

***3662**

Méndez Barreiro, María

LI

43,875

10,620

21,200

1,800

77,495

32

***5433**

Rodríguez Losada, María del Carmen

LI

43,625

10,590

22,000

1,150

77,365

33

***3468**

Ouviña Millán, Olalla

LI

42,750

10,570

22,000

1,950

77,270

34

***5922**

García Lavandeira, Sandra

LI

46,000

10,620

15,978

4,000

76,598

35

***3560**

Aneiros Suárez, Carolina

LI

50,125

10,600

13,800

1,880

76,405

36

***1838**

Pérez Fernández, Rebeca

LI

45,250

11,580

16,800

1,864

75,494

37

***1483**

López Salgado, Marta

LI

43,750

10,365

20,800

0,533

75,448

38

***3818**

Fernández Rial, María

LI

47,000

10,630

16,200

1,424

75,254

39

***9001**

Cuñarro López, Yolanda

LI

48,750

11,140

13,400

1,500

74,790

40

***8179**

Dono Pérez, Alma María

LI

45,500

10,600

17,172

1,222

74,494

41

***6202**

Iglesias Faustino, Sabela

LI

51,250

10,590

11,000

1,419

74,259

42

***6077**

González Rodríguez, Laura

LI

46,625

10,600

13,816

2,882

73,923

43

***1489**

García Casals, Cristina

LI

45,875

10,500

16,400

1,009

73,784

44

***0691**

Cernadas Pires, Sofía

LI

41,250

11,600

18,480

2,193

73,523

45

***4674**

Seoane Villaverde, Marta

LI

47,875

10,670

14,590

0,000

73,135

46

***3224**

Justo Alonso, Olaia

LI

38,250

11,520

22,000

0,538

72,308

47

***3614**

Correa Lugilde, Nora

LI

41,000

11,580

17,800

1,669

72,049

48

***3551**

Veiga López, María

LI

44,625

10,610

15,200

1,491

71,926

49

***4160**

Bahillo Varela, Ana María

LI

46,375

5,975

19,000

0,407

71,757

50

***8016**

Lamelas Polo, Melania

LI

44,250

10,630

15,600

1,244

71,724

51

***3337**

Cervelo Mourullo, Patricia

LI

36,250

11,590

22,000

1,699

71,539

52

***0813**

Montes Prieto, Cristina

LI

48,750

10,570

11,200

0,833

71,353

53

***3735**

López García, Tamara

LI

49,500

10,610

10,389

0,447

70,946

54

***6618**

Gil Piñeiro, Herminda

LI

47,500

10,660

11,200

1,437

70,797

55

***3153**

Barroso Domínguez, Saínza

LI

49,125

9,352

11,000

0,664

70,141

56

***5175**

Castro Pérez, Norma Bismara

LI

36,750

10,700

22,000

0,000

69,450

57

***9951**

Castro Díaz, María Covadonga

LI

43,875

4,940

18,400

1,951

69,166

58

***6634**

Fernández Grande, Iria

LI

43,000

10,610

14,284

1,108

69,002

59

***5388**

Cordeiro Vidal, Gloria

LI

43,875

10,620

10,200

4,000

68,695

60

***8954**

Otero Estévez, Iria

LI

48,875

10,660

8,600

0,515

68,650

61

***2511**

Morales Arca, Margely

LI

45,625

10,670

10,800

1,377

68,472

62

***7778**

Valladares Bajo, Zoila

LI

42,625

10,500

13,400

1,435

67,960

63

***5759**

Gajino Suárez, Clara

LI

45,000

10,620

11,200

1,021

67,841

64

***3344**

Castro Pena, Sara

LI

50,250

10,660

6,400

0,325

67,635

65

***3058**

Asorey Veiga, Vanesa

DI

42,250

11,590

11,500

2,129

67,469

66

***7904**

Ferreiro García, Esteban

DI

33,000

11,630

20,600

2,000

67,230

67

***7478**

García Díaz, Patricia

LI

39,000

11,640

16,000

0,350

66,990

68

***8405**

Fuentes Ricoy, Laura

LI

44,375

11,560

9,300

1,278

66,513

69

***4577**

Domínguez Vigo, Paula

LI

42,625

10,590

8,720

3,600

65,535

70

***3887**

Fraga Blanco, Paula

LI

48,250

10,710

5,600

0,842

65,402

71

***6383**

Vitureira Fernández, Viviana Teresa

LI

34,750

11,820

17,400

0,909

64,879

72

***4606**

Bacariza Goiri, Sara

LI

47,750

10,640

5,200

1,050

64,640

73

***7737**

Freire Calvo, Cristina

LI

41,375

10,550

11,126

1,472

64,523

Facultativo/a especialista de área de Oftalmoloxía

1

***6551**

Bande Rodríguez, Manuel Francisco

LI

48,250

14,000

17,800

4,000

84,050

2

***2102**

Vázquez Ferreiro, Pedro

LI

43,500

11,900

22,000

4,000

81,400

3

***3497**

Gil Martínez, María

LI

49,500

14,000

12,200

4,000

79,700

4

***6376**

Pérez Rodríguez, Antonio Javier

LI

43,875

11,620

22,000

2,000

79,495

5

***2790**

Méndez Coto, Sofía

LI

45,250

9,985

22,000

1,758

78,993

6

***8390**

Martínez Pérez, Laura

LI

46,000

14,000

15,600

2,889

78,489

7

***6014**

Lorente Bulnes, Betty

LI

53,250

10,580

10,000

2,955

76,785

8

***8341**

Simón Alonso, Patricia

LI

44,500

11,570

17,800

1,949

75,819

9

***5387**

García Ben, Antonio

LI

39,875

14,000

17,800

4,000

75,675

10

***0942**

Sevillano Torrado, Carlos

LI

40,750

11,650

20,000

3,250

75,650

11

***3918**

Fernández Ledo, Noa

LI

46,375

8,640

19,058

1,228

75,301

12

***4300**

Varela Agra, María

LI

51,000

10,026

11,640

1,873

74,539

13

***2670**

García Fondevila, Alejandra

LI

46,625

10,660

16,080

0,738

74,103

14

***3595**

Santiago Varela, María

LI

38,250

14,000

17,800

4,000

74,050

15

***0417**

Fernández Fidalgo, Sonia

LI

46,250

11,560

14,000

1,713

73,523

16

***4697**

Catalán López, Sara

LI

43,500

11,580

15,800

2,177

73,057

17

***5718**

Álvarez Portela, Marcelino Domingo

LI

39,750

10,371

19,650

2,819

72,590

18

***4577**

García Ben, Emma

LI

37,375

11,405

22,000

1,500

72,280

19

***5182**

Andión Fernández, Mónica

LI

50,125

10,700

10,370

0,442

71,637

20

***3308**

Mansilla Cuñarro, Raquel

LI

49,875

10,680

8,600

2,446

71,601

21

***0568**

González Garrido, María de los Ángeles

LI

34,500

11,630

22,000

1,457

69,587

22

***7756**

Pose Bazarra, Sara

LI

45,750

11,620

10,000

2,011

69,381

23

***1163**

Romeo Villadoniga, Stephanie

LI

48,125

10,650

8,800

1,452

69,027

24

***8525**

Portas Ferradás, Alba Mariña

LI

46,250

11,770

8,800

1,234

68,054

25

***5348**

Barreiro González, José Ramón

LI

33,375

11,540

22,000

0,950

67,865

26

***9198**

Basanta Calderón, Iván

LI

36,500

10,600

18,600

1,300

67,000

27

***7011**

Parafita Fernández, Alberto

LI

46,500

13,011

4,200

3,064

66,775

28

***6446**

Gestoso do Porto, Antía

LI

42,500

8,940

13,340

1,157

65,937

29

***6497**

Sampil González, Marta

LI

45,750

10,175

7,993

1,600

65,518

30

***4696**

Paniagua Fernández, Laura

LI

44,875

10,640

7,400

2,287

65,202

31

***9402**

Lozano Vázquez, María

LI

39,000

7,676

15,400

2,724

64,800

32

***4729**

Pérez Varela, Vivian

LI

33,125

7,755

22,000

1,325

64,205

33

***8359**

Treus Suárez, María Ángeles

LI

46,500

8,057

7,800

1,484

63,841

34

***5625**

Álvarez-Novoa Rodríguez-Cadarso, Andrea

LI

48,375

7,985

6,000

1,091

63,451

35

***9944**

Valcarce Rial, Laura

LI

42,125

7,870

10,220

2,232

62,447

36

***8111**

Moraña Borrageiros, María Noelia

LI

45,625

10,720

3,800

2,014

62,159

37

***7317**

Ferreira Taboas, Miguel

LI

44,250

10,560

6,400

0,322

61,532

38

***4437**

De la Fuente Iglesias, Margarita

LI

41,125

10,570

8,600

0,899

61,194

39

***7435**

Camiña Núñez, Miriam

LI

36,250

9,168

13,200

1,087

59,705

40

***4543**

Guerriero Barrios, Carlos José

LI

36,875

10,500

11,000

0,947

59,322

Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Médica

1

***9377**

Brozos Vázquez, Elena María

DI

51,000

11,730

20,800

4,000

87,530

2

***7145**

Anido Herranz, Urbano

LI

45,500

11,600

22,000

4,000

83,100

3

***7702**

Areses Manrique, María Carmen

LI

44,500

12,600

22,000

4,000

83,100

4

***4038**

Carral Maseda, Alberto

LI

46,250

11,660

22,000

2,762

82,672

5

***3135**

Azpitarte Raposeiras, Cristina

LI

49,125

11,570

17,400

2,614

80,709

6

***9719**

Vilchez Simo, María del Rocío

LI

47,000

11,610

20,660

1,260

80,530

7

***5048**

González Villarroel, Paula

LI

44,000

11,630

22,000

2,819

80,449

8

***8412**

Covela Rúa, Marta

LI

45,375

11,590

19,122

3,500

79,587

9

***3215**

Iglesias Rey, Leticia

LI

44,000

11,660

19,058

2,481

77,199

10

***8549**

Afonso Afonso, Francisco Javier

LI

38,125

11,770

22,000

4,000

75,895

11

***4962**

Martínez Lago, Nieves Purificación

LI

44,000

13,600

13,000

4,000

74,600

12

***5893**

Pena Álvarez, Carolina

LI

41,500

10,610

14,360

3,979

70,449

13

***7200**

Fernández Núñez, Natalia

LI

41,750

10,500

13,679

4,000

69,929

14

***3400**

Alonso Herrero, Ana

LI

48,125

10,750

7,400

1,251

67,526

15

***0813**

Molina Díaz, Aurea

LI

43,750

10,570

11,000

1,172

66,492

16

***2615**

Cadavid Viéitez, Lorena

LI

41,250

10,630

11,598

1,438

64,916

17

***2006**

Aguín Losada, Santiago

LI

38,375

5,645

16,800

3,000

63,820

Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringoloxía

1

***4951**

San Román Rodríguez, Elena

LI

50,750

11,540

22,000

4,000

88,290

2

***0623**

Deus Abelenda, María del Carmen

LI

53,375

7,869

22,000

1,700

84,944

3

***6894**

Castro Macía, Olalla

LI

50,375

9,675

20,400

3,300

83,750

4

***6413**

Patiño Castiñeira, Berta Margarita

LI

48,500

11,570

20,926

2,013

83,009

5

***3695**

Villares Soriano, Jaime

LI

50,875

11,620

16,002

1,926

80,423

6

***1964**

González Poggioli, Nicolás

LI

44,000

11,550

22,000

2,600

80,150

7

***5462**

Quintana Sanjuas, Ana

LI

44,375

13,680

19,766

1,460

79,281

8

***6417**

Paulos Novoa, Marta

LI

44,250

10,438

22,000

2,215

78,903

9

***6824**

Álvarez-Buylla Blanco, Mercedes

LI

44,375

13,560

17,308

3,362

78,605

10

***0079**

Varela Martínez, Ernesto

LI

45,000

9,493

22,000

0,800

77,293

11

***9239**

Martínez Capoccioni, Gabriel Adolfo

LI

42,375

12,929

16,400

4,000

75,704

12

***8301**

Rouco Pérez, Julia María

LI

40,250

10,626

22,000

0,600

73,476

13

***5119**

Seoane García, María Victoria

LI

41,250

6,670

22,000

0,457

70,377

14

***4260**

Sebio Vázquez, Alicia

LI

37,750

8,539

18,400

2,820

67,509

15

***1075**

Fuertes Carballeira, Andrés Ignacio

LI

46,375

9,003

10,800

1,062

67,240

16

***9122**

Vicente Fernández, Cristina

LI

49,375

8,821

6,200

2,021

66,417

17

***1952**

Castro Millos, Ángela María

LI

37,125

11,580

15,800

0,888

65,393

18

***8825**

González Paz, Tamara

LI

41,625

10,479

11,000

2,145

65,249

19

***7283**

Hurtado Ruzza, Rafael Alfonso

LI

39,500

8,706

16,000

0,812

65,018

20

***8437**

Rey Marcos, María

LI

41,875

6,677

15,800

0,400

64,752

21

***0523**

Varela Vázquez, Patricia

LI

48,750

5,380

8,400

1,822

64,352

22

***1127**

Huertas Pardo, Belén

LI

43,500

6,085

11,000

2,919

63,504

23

***8130**

Dablanca Blanco, María

LI

36,750

8,355

16,000

2,333

63,438

Facultativo/a especialista de área de Pediatría e as súas Áreas Específicas

1

***4286**

Lorenzo Legeren, Cristina

PI

35,000

11,720

19,250

0,827

66,797

2

***8125**

Campuzano Martín, Samuel Héctor

PI

39,375

13,690

9,350

2,100

64,515

3

***4621**

Otero Suárez, Iria

PI

45,625

11,760

4,600

0,000

61,985

4

***7776**

Vilas Rodríguez, Patricia

PI

40,500

11,690

8,256

1,100

61,546

5

***8396**

Melcón Crespo, Cristina

LI

53,000

13,630

22,000

3,300

91,930

6

***8050**

Moreno Álvarez, Ana

LI

52,125

13,760

22,000

4,000

91,885

7

***3016**

López Suárez, Olalla Elena

LI

51,375

13,720

22,000

4,000

91,095

8

***8090**

Busto Cuíñas, María de las Mercedes

LI

54,375

11,760

22,000

2,800

90,935

9

***0601**

González Colmenero, Eva

LI

50,875

13,610

22,000

4,000

90,485

10

***8291**

Cobelas Cobelas, María Consuelo

LI

53,875

11,680

22,000

2,300

89,855

11

***6866**

Martinón Torres, Nazareth

LI

51,000

14,000

20,400

4,000

89,400

12

***3775**

Durán Fernández Feijoo, Cristina

LI

48,875

13,660

20,600

4,000

87,135

13

***1315**

Fontenla García, Julio

LI

52,750

11,502

21,026

1,600

86,878

14

***1621**

Muñoz García, Gema María

LI

51,250

11,600

22,000

1,615

86,465

15

***1688**

Marcos Alonso, Sonia

LI

46,875

13,393

22,000

4,000

86,268

16

***3584**

Crujeiras Martínez, Vanesa

LI

50,000

13,600

18,600

4,000

86,200

17

***7028**

Paz Vilar, Armando Manuel

LI

52,500

10,630

22,000

1,000

86,130

18

***6570**

Suárez Albo, María

LI

46,375

13,600

22,000

4,000

85,975

19

***3427**

Romarís Barca, Rosa María

LI

48,125

11,620

22,000

4,000

85,745

20

***3850**

Fernández Caamaño, Beatriz

LI

55,000

10,770

15,400

4,000

85,170

21

***1487**

Rivera González, Iria

LI

48,125

11,610

22,000

3,350

85,085

22

***1364**

Novoa Gómez, Gemma

LI

48,000

11,309

22,000

2,817

84,126

23

***7021**

Tallón García, María

LI

47,625

11,640

22,000

2,800

84,065

24

***2503**

Novoa Carballal, Reyes

LI

49,125

13,710

18,340

2,601

83,776

25

***6720**

Ortiz Pallares, Manuel

LI

48,125

11,080

22,000

2,400

83,605

26

***1811**

Baña Souto, Ana María

LI

43,375

13,640

22,000

4,000

83,015

27

***9833**

Álvarez Demanuel, Diana

LI

52,500

11,720

16,400

1,776

82,396

28

***0011**

Amado Puentes, Alfonso

LI

46,250

10,680

22,000

3,300

82,230

29

***6784**

Pardal Souto, María Jesús

LI

47,750

11,700

21,974

0,400

81,824

30

***2694**

Moure González, José Domingo

LI

41,875

13,715

22,000

4,000

81,590

31

***8932**

Dosil Gallardo, Silvia

LI

43,125

11,590

22,000

4,000

80,715

32

***8598**

Prado Carro, Ana María

LI

47,875

11,600

19,840

1,300

80,615

33

***0101**

Carballeira González, Iria

LI

46,875

11,600

18,400

3,452

80,327

34

***5927**

González Rodríguez, Lorena

LI

52,000

10,610

16,645

0,408

79,663

35

***4334**

Sardina Ríos, Alicia

LI

55,000

11,820

11,278

1,338

79,436

36

***7638**

García Hernández, Irene

LI

40,750

13,554

22,000

2,850

79,154

37

***7284**

González Durán, María Luisa

LI

41,375

11,660

22,000

4,000

79,035

38

***6876**

Otero Durán, Lidia

LI

50,500

11,580

16,800

0,100

78,980

39

***4307**

Lemos Bouzas, María Xesús

LI

49,125

11,620

16,200

1,790

78,735

40

***8107**

Piñeiro Rodríguez, Loreley

LI

48,375

10,610

19,436

0,250

78,671

41

***6689**

Torrado Chouciño, Adriana María

LI

49,625

11,540

16,050

0,901

78,116

42

***4198**

Cantero Rey, Raquel

LI

46,500

11,620

17,600

2,047

77,767

43

***3809**

Regueiro García, Alexandra

LI

48,500

10,827

13,600

4,000

76,927

44

***0539**

Fuertes Moure, Ángeles Sara

LI

50,625

11,680

12,400

2,133

76,838

Facultativo/a especialista de área de Pneumoloxía

1

***8879**

Rodríguez Núñez, Nuria

LI

58,750

10,570

21,200

4,000

94,520

2

***9828**

Ferreiro Fernández, Lucía

LI

58,375

14,000

15,200

4,000

91,575

3

***5094**

Rabade Castedo, Carlos

LI

53,375

12,030

22,000

4,000

91,405

4

***9604**

Sanjuán López, María Pilar

LI

52,875

11,580

22,000

4,000

90,455

5

***9827**

Botana Rial, María Isabel

LI

47,750

13,590

22,000

4,000

87,340

6

***7790**

Lourido Cebreiro, Tamara

LI

52,625

10,590

17,504

3,865

84,584

7

***2439**

Calvo Álvarez, Uxío

LI

44,000

13,530

22,000

4,000

83,530

8

***7076**

Dacal Quintas, Raquel

LI

50,375

11,640

16,450

4,000

82,465

9

***5429**

Lama López, Adriana

LI

56,875

10,600

10,200

4,000

81,675

10

***2651**

Martín Robles, Irene Carla

LI

52,500

11,580

10,700

4,000

78,780

11

***6373**

Santalla Martínez, Mari Luz

LI

43,250

11,099

22,000

1,300

77,649

12

***3605**

Brun Otero, Miguel

LI

45,875

10,600

21,120

0,000

77,595

13

***9367**

Paredes Vila, Sonia

LI

42,375

9,130

22,000

3,300

76,805

14

***1538**

Fernández Rodríguez, María Mercedes

LI

49,625

7,155

17,050

1,329

75,159

15

***0360**

Mouronte Roibas, Cecilia

LI

51,000

13,570

5,800

4,000

74,370

16

***9468**

Ramos Hernández, Cristina

LI

50,875

10,620

8,800

4,000

74,295

17

***7467**

Barros Casas, David

LI

47,750

10,500

13,480

2,546

74,276

18

***9122**

Gómez Márquez, Hugo

LI

46,750

10,620

13,100

1,400

71,870

19

***7801**

Blanco Cid, Nagore

LI

46,375

10,237

12,000

2,387

70,999

20

***7997**

Lombardía Agra, María Elena

LI

37,375

7,880

22,000

2,800

70,055

21

***7309**

Pereiro Brea, Tara

LI

48,250

10,500

5,200

3,438

67,388

22

***8034**

Tubío Pérez, Ramón Antonio

LI

52,500

10,570

3,600

0,653

67,323

Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica

1

***7208**

Reijas Ruíz, María Teresa

LI

45,625

13,740

22,000

2,199

83,564

2

***5572**

Mondragón Vicente, María Rita

LI

45,125

8,913

22,000

1,750

77,788

3

***1764**

Vázquez Domínguez, María Josefa

LI

46,375

11,580

18,800

1,018

77,773

4

***9730**

Lastra Barreira, Cristina

LI

46,000

7,573

22,000

1,695

77,268

5

***7733**

Villares González, María Jesús

LI

45,125

7,789

22,000

2,142

77,056

6

***0836**

Rodríguez Otero, José Eduardo

LI

51,875

11,680

11,450

0,742

75,747

7

***9457**

Sánchez Muñoz, Beatriz

LI

38,000

10,979

22,000

0,750

71,729

8

***6823**

Ruíz Salvador, María Belén

LI

40,625

10,550

17,516

0,872

69,563

9

***3988**

Seijas Gómez, Raquel

LI

41,000

13,710

10,690

4,000

69,400

10

***1318**

Fernández Cabana, Mercedes

LI

43,875

13,540

10,178

1,800

69,393

11

***3252**

Guitián Rodríguez, Delia

LI

37,750

8,495

22,000

1,000

69,245

12

***4815**

Vázquez Gómez, Ricardo

DI

40,250

6,510

0,000

0,800

47,560

Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría

1

***3050**

Serrano Cartón, María del Carmen

LI

55,125

11,740

22,000

2,000

90,865

2

***7703**

Saiz Otero, Jesús

LI

55,625

11,590

19,252

1,400

87,867

3

***2047**

Cinos Galán, Carmen Inés

LI

52,500

10,614

22,000

2,488

87,602

4

***2942**

Gato Gómez, Elena

LI

51,375

11,620

22,000

2,483

87,478

5

***9880**

Fernández Pazos, Eva María

LI

50,000

11,540

22,000

2,000

85,540

6

***7837**

Campos Pérez, José Antonio

LI

48,250

11,650

22,000

2,988

84,888

7

***6093**

Cuello Hormigo, Lourdes

LI

52,625

11,550

18,800

1,772

84,747

8

***0649**

Tomé Rodríguez, Rosa María

LI

48,875

10,590

22,000

2,794

84,259

9

***2552**

Martínez Gómez, Pablo

LI

48,750

11,690

22,000

1,800

84,240

10

***2476**

González Santos, Mónica

LI

49,500

8,859

21,200

2,000

81,559

11

***1112**

Armas Barbazán, Carmen María

LI

46,625

10,640

20,997

3,273

81,535

12

***9544**

Delgado Rodríguez, Ángel

LI

47,500

11,650

20,582

1,000

80,732

13

***1498**

Cores Viqueira, Paula

LI

44,500

11,600

22,000

2,450

80,550

14

***5573**

Alonso García, María Carmen

LI

47,000

9,335

22,000

2,197

80,532

15

***5449**

Carballeira Rifon, Yolanda

LI

42,500

10,530

22,000

3,773

78,803

16

***1868**

Peleteiro Pensado, Luisa Fernanda

LI

43,125

11,750

22,000

1,706

78,581

17

***2325**

Abella Arosa, María José

LI

43,125

10,570

22,000

1,000

76,695

18

***0813**

Blanco Pena, Tania Isabel

LI

48,750

11,600

13,000

2,360

75,710

19

***6006**

Mariño Díaz, Elisa

LI

42,875

11,570

18,400

2,270

75,115

20

***6247**

Ortega Ruibal, Francisco José

LI

52,000

10,570

9,990

1,682

74,242

21

***8213**

Cortiñas Otero, María Aurora

LI

44,000

6,559

22,000

1,301

73,860

22

***1879**

Vaquero Saldaña, Ana María

LI

40,250

8,624

22,000

2,643

73,517

23

***0681**

Rozados Villaverde, María del Carmen

LI

44,750

11,540

15,800

1,086

73,176

24

***5108**

Cruces Sánchez, Agustina

LI

34,750

13,570

22,000

1,825

72,145

25

***4034**

Costas González, Mirian

DI

42,250

11,560

6,200

0,470

60,480

Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico

1

***2029**

Martínez Calvo, Alberto

LI

59,375

10,640

20,594

2,379

92,988

2

***5356**

Pérez López, Cristina

LI

54,375

11,590

19,550

3,033

88,548

3

***0271**

Fernández da Ponte García, Carlos

LI

53,375

11,660

22,000

1,000

88,035

4

***5732**

Martínez Isla, María Carmen

LI

52,500

11,650

22,000

1,000

87,150

5

***9811**

Vázquez Martín, Alicia María

LI

52,125

11,570

22,000

0,400

86,095

6

***8477**

Hierro Torner, Tania

LI

48,750

11,580

22,000

0,972

83,302

7

***8059**

Marey Garrido, Manuel

LI

48,625

11,550

22,000

0,400

82,575

8

***3585**

Fraga Manteiga, Daniel

LI

55,000

10,630

13,400

2,459

81,489

9

***4221**

Álvarez Devesa, Lucía

LI

52,625

10,390

17,070

1,350

81,435

10

***7562**

Prado Monzo, María Cristina

LI

49,500

10,500

20,000

1,258

81,258

11

***3535**

Ares Rego, María

LI

48,625

8,135

22,000

2,400

81,160

12

***3091**

Mosqueira Martínez, Antonio Jesús

LI

56,875

13,610

6,600

4,000

81,085

13

***4074**

García Durán, Cristina

LI

49,375

11,610

17,471

1,910

80,366

14

***3801**

Trillo Fandiño, Laura

LI

53,500

10,256

15,200

1,090

80,046

15

***6106**

Caldera Díaz, Adriana Carolina

LI

48,625

10,600

18,600

1,651

79,476

16

***4263**

Orihuela Palomino, Amelia del Rosario

LI

53,875

10,500

14,026

0,684

79,085

17

***6842**

López Rey, Daniel

LI

54,375

10,570

13,002

0,900

78,847

18

***8117**

Ageitos Casais, María de la Cruz

LI

54,625

10,550

11,200

2,242

78,617

19

***2804**

Pérez Alarcón, María

LI

49,625

7,983

18,800

1,951

78,359

20

***2097**

Seoane Dopico, Marta María

LI

50,250

4,460

22,000

1,400

78,110

21

***4181**

Varela Ponte, Rafael

LI

46,875

11,550

17,550

1,990

77,965

22

***8575**

Blanco Lobato, Patricia

LI

53,125

9,230

13,400

2,181

77,936

23

***3795**

Pardo Souto, María del Carmen

LI

57,500

10,660

8,800

0,702

77,662

24

***4636**

López Carballeira, Andrés

LI

54,500

11,680

8,800

2,018

76,998

25

***3427**

Rodríguez Antuña, Jorge

LI

56,875

10,600

8,554

0,520

76,549

26

***0412**

Fernández Armendariz, Pablo

LI

55,625

10,710

8,600

0,841

75,776

27

***7986**

Corral Rivadulla, Rosa Ana

LI

43,500

8,815

22,000

1,000

75,315

28

***4959**

Mateos Yeguas, Lucía Ana

LI

51,750

10,590

10,800

1,298

74,438

29

***5468**

García Vázquez-Noguerol, Miriam

LI

52,000

10,560

10,200

1,677

74,437

30

***8069**

Arango Díaz, Amadeo

LI

51,000

10,640

11,000

1,572

74,212

31

***2320**

Flores Ríos, Enrique

LI

51,375

10,610

9,200

2,187

73,372

32

***1613**

López Sánchez, María Cristina

LI

49,375

11,560

11,550

0,690

73,175

33

***1664**

Pazos Silva, Verónica

LI

56,250

10,790

5,800

0,300

73,140

34

***6977**

Trujillo Ariza, María Virginia

LI

45,500

9,314

16,200

1,826

72,840

35

***4273**

Méndez Garrido, Sandra

LI

55,750

10,700

5,340

0,596

72,386

36

***9171**

Pazos Lameiro, Ana María

LI

44,500

6,310

21,005

0,483

72,298

37

***4420**

Otero Muinelo, Susana Altea

LI

53,875

9,535

6,289

2,325

72,024

38

***6205**

Rodríguez Pan, Ana

LI

53,875

9,640

7,500

0,900

71,915

39

***5204**

Fraga Sánchez, María

LI

51,500

10,590

8,800

0,918

71,808

40

***7589**

Giraldo Marin, Juan Pablo

LI

46,375

10,510

13,430

0,781

71,096

41

***1325**

Couto Rodríguez, Iria

LI

48,750

6,505

13,400

1,294

69,949

42

***5440**

Seijo Rodríguez, Raquel

LI

52,625

10,690

6,200

0,389

69,904

43

***2135**

Villalustre Barreiro, Sabela

LI

52,250

8,132

8,800

0,654

69,836

44

***6596**

Rois Siso, Alba

LI

51,875

10,700

5,120

1,280

68,975

45

***3218**

Toranzo Ferreras, Paula

LI

46,125

10,650

11,216

0,576

68,567

46

***3186**

Fernández Blanco, Mónica

LI

51,000

10,600

6,200

0,525

68,325

47

***8374**

Pérez Ramos, Tania

LI

54,375

7,199

6,200

0,520

68,294

48

***1445**

Abelenda Pazos, Patricia

LI

48,125

4,330

15,000

0,812

68,267

49

***0005**

Martín Lores, Irene

LI

51,500

3,910

11,000

1,674

68,084

50

***0516**

Fernández Pérez, Cristina

LI

49,500

6,447

11,000

0,717

67,664

51

***4593**

Calvo Arrojo, Gabriela

LI

46,250

3,525

16,200

1,426

67,401

52

***4426**

Gómez Varela, Cristina

LI

54,000

8,882

3,800

0,663

67,345

Facultativo/a especialista de área de Radiofísica Hospitalaria

1

***6657**

Pérez Fernández, María

LI

46,625

11,109

22,000

1,609

81,343

2

***1094**

López Sánchez, Miguel

LI

44,000

10,541

22,000

1,772

78,313

3

***8774**

Cons Pérez, Néstor

LI

50,125

11,530

10,600

0,017

72,272

4

***0592**

Del Moral Vila, Félix

LI

42,625

9,325

12,600

2,716

67,266

5

***8525**

Portas Ferradás, Breixo Carmelo

LI

35,000

10,620

15,800

1,202

62,622

Facultativo/a especialista de área de Reumatoloxía

1

***3989**

Maneiro Fernández, José Ramón

LI

55,000

14,000

20,800

4,000

93,800

2

***0696**

Pombo Suárez, Manuel Enrique

LI

51,250

9,625

22,000

4,000

86,875

3

***2971**

Vázquez Pérez-Coleman, Julio César

LI

50,625

11,560

22,000

1,378

85,563

4

***4275**

Losada Ares, Laura

LI

48,375

11,670

22,000

1,600

83,645

5

***6577**

Salgado Pérez, Eva

LI

43,125

13,570

22,000

4,000

82,695

6

***6574**

Vázquez Rodríguez, Tomas Ramón

LI

41,625

11,660

22,000

4,000

79,285

7

***3318**

Souto Vilas, Alejandro

LI

43,875

13,660

16,200

4,000

77,735

8

***4248**

Álvarez Rivas, María Noelia

LI

49,875

11,620

13,200

2,651

77,346

9

***0041**

Fernández Aguado, Sabela

LI

44,750

8,035

22,000

0,400

75,185

Facultativo/a especialista de área de Uroloxía

1

***8162**

Muller Arteaga, Carlos Andrés

LI

49,625

13,730

19,396

4,000

86,751

2

***9929**

Portela Pereira, Paula

LI

50,625

10,640

14,028

3,141

78,434

3

***3892**

Sabell Pérez Salgado, Francisco

LI

41,750

11,560

22,000

1,750

77,060

4

***5951**

Romero Selas, Estefanía

LI

41,625

11,690

19,200

4,000

76,515

5

***5999**

Sánchez García, Juan Francisco

LI

45,750

9,805

16,450

3,201

75,206

6

***4921**

Novoa Martín, Rosa María

LI

46,750

11,270

11,464

1,627

71,111

7

***4227**

Casas Agudo, Vicente Pastor

LI

40,750

4,172

22,000

1,227

68,149

8

***8559**

Mosquera Seoane, Teresa

LI

49,375

9,290

9,000

0,452

68,117

9

***1369**

Fernández Baltar, Carlos

LI

52,500

8,170

4,586

1,796

67,052

10

***7032**

Chaves Santamaría, Mirian

LI

53,125

10,650

1,441

0,739

65,955

11

***3706**

Suárez de Lis, María Luisa

LI

35,125

7,211

22,000

0,698

65,034

12

***5598**

Freire Calvo, Jacobo

LI

40,125

10,540

13,900

0,400

64,965

13

***5897**

López García, Sabela

DI

39,375

5,943

17,000

2,494

64,812

14

***2239**

Aller Rodríguez, Marcos

LI

42,000

8,643

11,115

2,618

64,376

15

***0960**

Almuster Domínguez, Sheila

LI

44,250

13,670

4,000

1,198

63,118

16

***6925**

Caramés Masana, Francisco

LI

46,000

10,640

3,800

1,461

61,901

17

***7371**

Vázquez-Martul Pazos, Darío

LI

37,500

6,963

13,200

3,700

61,363

18

***1784**

Orosa Andrada, Andrea María

LI

41,875

7,546

8,600

2,800

60,821

19

***2670**

León Mata, Juan Gabriel

LI

39,250

10,500

7,715

1,950

59,415

20

***5770**

López López, Borja

LI

39,625

6,494

8,950

2,250

57,319

21

***2260**

Blanco Gómez, Benito

LI

39,000

6,698

8,800

0,853

55,351

22

***1518**

Grinard de León, Edwin Ariel

LI

35,625

5,940

13,000

0,000

54,565

23

***8764**

Diz Gil, Rita

LI

48,875

3,410

0,000

0,865

53,150

Facultativo/a especialista de área de Xeriatría

1

***1005**

Magariños Losada, María del Mar

LI

45,500

10,869

22,000

2,566

80,935

2

***2683**

Pérez García, Marta

LI

42,500

11,550

15,200

1,454

70,704

3

***6946**

Ridruejo Gutiérrez Camara, Elena

LI

32,375

11,175

22,000

2,000

67,550

4

***9589**

Barros Cerviño, Sonia María

LI

38,250

4,510

22,000

2,500

67,260

5

***2441**

Pérez Soto, Daniel

LI

42,625

10,560

11,000

1,623

65,808

Acceso: DI: discapacidade xeral; LI: libre; PI: promoción interna

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.

ANEXO II

Destinos que se ofertan

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

Núm. de prazas

Facultativo/a especialista de área de Alergoloxía

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2

Facultativo/a especialista de área de Análises Clínicas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

7

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

4

Facultativo/a especialista de área de Anatomía Patolóxica

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

4

Facultativo/a especialista de área de Anestesioloxía e Reanimación

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

13

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

7

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

9

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

8

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

6

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

6

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

13

Facultativo/a especialista de área de Anxioloxía e Cirurxía Vascular

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2

Facultativo/a especialista de área de Aparello Dixestivo

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

5

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

6

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

6

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

5

Facultativo/a especialista de área de Cardioloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

5

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

4

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

6

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

7

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Cardiovascular

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

2

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Torácica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Facultativo/a especialista de área de Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

4

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

7

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

5

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

5

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

4

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

9

Facultativo/a especialista de área de Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2

Facultativo/a especialista de área de Endocrinoloxía e Nutrición

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

3

Facultativo/a especialista de área de Farmacia Hospitalaria

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

1

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

7

Facultativo/a especialista de área de Hematoloxía e Hemoterapia

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

8

Facultativo/a especialista de área de Medicina do Traballo

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

Facultativo/a especialista de área de Medicina Física e Rehabilitación

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

4

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

5

Facultativo/a especialista de área de Medicina Intensiva

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

5

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

4

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

6

Facultativo/a especialista de área de Medicina Nuclear

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

2

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.- Vigo

-

Vigo

2

Facultativo/a especialista de área de Medicina Preventiva e Saúde Pública

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

Facultativo/a especialista de área de Microbioloxía e Parasitoloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2

Facultativo/a especialista de área de Nefroloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

4

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Facultativo/a especialista de área de Neurocirurxía

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2

Facultativo/a especialista de área de Neurofisioloxía Clínica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

2

Facultativo/a especialista de área de Neuroloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

5

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

4

Facultativo/a especialista de área de Obstetricia e Xinecoloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

15

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

6

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

10

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

5

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

6

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

6

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

13

Facultativo/a especialista de área de Oftalmoloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

10

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

6

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

7

Facultativo/a especialista de área de Oncoloxía Médica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

4

Facultativo/a especialista de área de Otorrinolaringoloxía

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

5

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

5

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2

Facultativo/a especialista de área de Pediatría e as súas Áreas Específicas

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

5

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

2

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

7

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

14

Facultativo/a especialista de área de Pneumoloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

3

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

3

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

5

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

3

Facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Facultativo/a especialista de área de Psiquiatría

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

2

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

1

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

5

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

4

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

5

Facultativo/a especialista de área de Radiodiagnóstico

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

4

A.S. da Coruña e Cee

Hospital Público Virxe da Xunqueira

-

Cee

3

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

7

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

10

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

4

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

3

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

4

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

5

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

1

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

7

Facultativo/a especialista de área de Radiofísica Hospitalaria

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

2

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

2

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.- Centro itinerante (UTPR)*

-

Santiago de Compostela

1

* Require horarios establecidos en función da actividade dos centros aos que asisten e desprazamento por toda a Comunidade Autónoma.

Facultativo/a especialista de área de Reumatoloxía

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

2

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

Facultativo/a especialista de área de Uroloxía

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

6

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

2

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

1

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

4

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

2

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

4

Facultativo/a especialista de área de Xeriatría

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

3

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2