Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2022 Páx. 58633

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2022, do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado mediante a Resolución do 16 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 17 de decembro), pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesións que tiveron lugar os días 17 e 19 de outubro e 2 e 4 de novembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 8 de xullo de 2022 (DOG núm. 133, do 13 de xullo) para cualificar o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría agronómica, convocado pola Resolución do 16 de decembro de 2021 (DOG núm. 241, do 17 de decembro),

ACORDOU:

Primeiro. Na sesión do 17 de outubro, ao abeiro do previsto na base II.1.2.7 da convocatoria, na quenda de acceso libre, anular as preguntas número 15, 47, 78, 85, 90, 96 e 99. O seu lugar pasa a ser ocupado polas preguntas 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188. Acórdase modificar o modelo de corrección de respostas na pregunta 80, sendo a correcta a alternativa b), e na pregunta 165, sendo a correcta a alternativa a). Acórdase anular as preguntas 136 e 181. Desestímanse na súa totalidade as restantes reclamacións.

Na quenda de promoción interna, anular as preguntas 7, 38, 45, 50, 56 e 59. O seu lugar pasa a ser ocupado polas preguntas 141, 142, 143, 144, 145 e 146. Acórdase modificar o modelo de corrección de respostas na pregunta 40, sendo a correcta a alternativa b), e na pregunta 125, sendo correcta a alternativa a). Acórdase anular a pregunta 96. Desestímanse na súa totalidade as restantes reclamacións.

Segundo. De conformidade co disposto na base II.1.1.1 da convocatoria, superarán o primeiro exercicio do proceso selectivo de estabilización as persoas aspirantes que obtiveron unha puntuación mínima de quince (15) puntos. Para estes efectos, de conformidade coas bases da convocatoria, mediante a Resolución do 26 de setembro de 2022 pola que se dá publicidade aos criterios de corrección do primeiro exercicio, estableceuse que na quenda de acceso libre superarán o primeiro exercicio as persoas que acaden as mellores puntuacións ata completar un número de 12 persoas, sempre e cando acaden o mínimo do 50 %, en cada unha das partes, das respostas correctas, unha vez feitos os descontos correspondentes.

De darse o caso de que o número de aspirantes que superasen este exercicio non sexa o previsto no parágrafo anterior, rebaixarase ao mínimo do 40 % en cada unha das partes das respostas correctas, unha vez feitos os descontos correspondentes, sempre que non superen o máximo de 12 persoas.

No acceso pola quenda de promoción interna, o tribunal acordou que superarán o primeiro exercicio as persoas aspirantes que acaden o mínimo do 50 % das respostas correctas, unha vez feitos os descontos correspondentes.

De darse o caso de que o número de aspirantes que superasen este exercicio non sexa de 1, rebaixarase ao mínimo do 40 %, en cada unha das partes, das respostas correctas, unha vez feitos os descontos correspondentes.

Feita a corrección en sesión do 19 de outubro de 2022, e consonte cos criterios anteriores, superaron o exame un total de 2 aspirantes no conxunto de todas as quendas.

Logo de publicar, exclusivamente na web corporativa funcionpublica.xunta.gal, as puntuacións, detectouse algún erro no proceso automatizado de lectura e corrección do primeiro exercicio do proceso selectivo, polo que, en sesión do 2 de novembro de 2022, este tribunal acorda solicitar á Dirección Xeral da Función Pública a realización dunha nova corrección.

Terceiro. Como resultado deste proceso, en sesión do 4 de novembro, o tribunal acorda rectificar a Resolución deste tribunal do 19 de outubro, exclusivamente no referente á relación de puntuacións obtidas polas persoas aspirantes presentadas que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría agronómica.

Cuarto. Publicar as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidade de enxeñaría agronómica, no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal, así como a relación das que non acadaron os mínimos establecidos na base II.1.1 da convocatoria.

Quinto. De acordo co disposto na base II.1.2.8 da convocatoria, as persoas aspirantes poderán presentar as alegacións que consideren oportunas con relación ás puntuacións no prazo de dez (10) días hábiles, que se contan desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Sexto. De conformidade co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2022

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do tribunal