Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Venres, 11 de novembro de 2022 Páx. 58937

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

DECRETO 190/2022, do 13 de outubro, polo que se declara de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de San Miguel de Valga (Valga, Pontevedra).

A dispersión parcelaria e o minifundio agrario que presentan os terreos da zona de San Miguel de Valga, no concello de Valga, posta de manifesto polas persoas propietarias e agricultoras da zona, mediante solicitude dirixida á consellería competente en materia de agricultura, motivou a elaboración dun estudo previo de iniciación, unha vez superado o proceso de avaliación a que se refire o artigo 7 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, e que acadou un resultado positivo, polo que se deduce a conveniencia de levar a cabo a reestruturación parcelaria por razóns de utilidade pública.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro do Medio Rural, formulada conforme o establecido na Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trece de outubro de dous mil vinte e dous,

DISPOÑO:

Artigo 1

Declarar de utilidade pública a reestruturación parcelaria da zona de San Miguel de Valga (Valga, Pontevedra).

Artigo 2

O perímetro da zona será, en principio, o correspondente á parroquia de San Miguel de Valga, no concello de Valga. O referido perímetro quedará, en definitiva, modificado polas rectificacións, inclusións e exclusións que se acorden ao abeiro dos artigos 23 e 24 da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

Este decreto será de aplicación á totalidade dos terreos incluídos dentro do perímetro de reestruturación, independentemente da súa capacidade e situación produtiva, e calquera que sexa a súa clasificación urbanística, agás os clasificados como urbanos e urbanizables.

Artigo 3

Declarar a zona de reestruturación parcelaria como zona de actuación agraria prioritaria.

Artigo 4

Conforme o establecido polo artigo 11 da Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, a partir da entrada en vigor deste decreto a reestruturación parcelaria será obrigatoria para todas as persoas propietarias e titulares de dereitos e situacións xurídicas sobre terreos comprendidos dentro do perímetro de reestruturación, así como para os operadores públicos e privados de redes de subministración, infraestruturas e aproveitamentos.

Calquera actuación que leven a cabo outros órganos de calquera outra Administración pública deberá adaptar as súas actuacións, agás declaración de prevalencia, á fase do proceso de reestruturación que se estea levando a cabo.

Artigo 5

Á zona seranlle de aplicación os beneficios económicos programados ou asumidos pola Xunta de Galicia, para mellorar ou modernizar as explotacións agrarias.

Disposición derradeira primeira

Facúltase a persoa titular da Consellería do Medio Rural para ditar as disposicións complementarias que requira a execución do presente decreto.

Disposición derradeira segunda

Esta disposición entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trece de outubro de dous mil vinte e dous

O presidente
P.S. (Artigo 33 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro)
Francisco José Conde López
Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía,
Industria e Innovación

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural