Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Venres, 11 de novembro de 2022 Páx. 58890

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se publica a Resolución do 25 de outubro de 2022 da Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A).

No Diario Oficial de Galicia número 149, do 5 de agosto de 2022, publícase a Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A).

De conformidade co disposto no seu artigo 15, a resolución dos expedientes de axudas correspóndelle ao director xeral de Inclusión Social. As resolucións ditadas notificaránselles ás entidades interesadas no prazo máximo de cinco meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde. As resolucións estarán motivadas e indicarán a puntuación acadada no proceso de valoración.

Dado que a subvención está cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, na resolución de concesión informarase a entidade beneficiaria do cofinanciamento comunitario, con expresión do obxectivo temático, prioridade de investimento, obxectivo específico e porcentaxe de cofinanciamento.

Ademais, na resolución de concesión estableceranse as condicións da axuda a que quedan sometidas as ditas entidades beneficiarias derivadas da aceptación da axuda, en especial os requisitos específicos relativos aos produtos ou servizos que deban obterse con ela, o plan financeiro e o prazo de execución. Así mesmo, informaráselle de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións cos nomes dos ou das beneficiarias, no suposto de seren entidades xurídicas, así como a outra información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica.

No seu artigo 18 establece que os actos administrativos e a correspondente resolución ditada no procedemento para a concesión de subvencións se publicarán no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Esta publicación producirá os efectos de notificación.

Polo exposto,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia do contido íntegro da Resolución do 25 de outubro de 2022, ditada no procedemento BS631A de concesión de axudas ás entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, que se xunta no anexo.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2022

Arturo Parrado Puente
Director xeral de Inclusión Social

ANEXO

Resolución do 25 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Inclusión Social, pola que se resolve o procedemento BS631A de concesión de axudas convocadas destinadas ás entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020

Antecedentes:

1. A Subdirección Xeral de Prestacións e Programas de Inclusión, unha vez consultada a base de datos do Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais dependente da Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Servizos Sociais, comprobou que as entidades cumprían os requisitos establecidos na orde de convocatoria.

2. A Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social emite certificado en que se constata o cumprimento por parte das entidades dos requisitos establecidos para acceder ás subvencións.

3. Respecto da concesión de subvencións para a realización de actuacións previstas no artigo 4.1.a), e de acordo co disposto no artigo 12.1 da orde, realízanse mediante concorrencia non competitiva, e distribúese a contía orzada entre as solicitudes admitidas segundo os criterios e contías previstos no artigo 12.

4. A Comisión de Valoración de Subvencións emitiu informe de valoración para as actuacións do artigo 4.1.b).1º, b).2º e b).3º. Conforme o artigo 12.2, a determinación das concesións realízase mediante o procedemento de concorrencia competitiva. Propúxose a denegación e a concesión das solicitudes de actuacións prioritarias e non prioritarias de todas as tipoloxías seguindo o procedemento establecido e a ponderación dos criterios obxectivos de concesión establecidos no artigo 12.4.

5. Unha vez elevada a proposta de resolución o 24 de outubro de 2022 e fiscalizado o gasto de conformidade pola Intervención Delegada, o 25 de outubro de 2022 o director xeral de Inclusión Social, en virtude do artigo 15 e disposición adicional primeira, resolveu a concesión e denegación das subvencións.

Consideracións legais e técnicas:

A convocatoria réxese polo establecido na Orde do 21 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2022 e 2023, financiada parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A).

De conformidade cos artigos 11, 12 e 13 das bases, o órgano instrutor elevará a proposta comprendendo, tras o informe elaborado pola Comisión de Valoración, as sometidas ao réxime de concorrencia competitiva, ao órgano competente para resolver. A composición da Comisión de Valoración está recollida no artigo 13. Esta comisión aplica os criterios recollidos no artigo 12, segundo o baremo establecido, en relación coas actuacións do artigo 4.1.b).1º, b).2º e b).3º, sometidas ao réxime de concorrencia competitiva.

Polo exposto,

RESOLVO:

Primeiro. A concesión de subvencións ás seguintes entidades (relación no anexo I).

Segundo. A denegación das solicitudes de subvención das actuacións polas razóns indicadas (relación no anexo II).

Terceiro. A denegación das actuacións por non acadar a puntuación suficiente (relación no anexo III).

Cuarto. As contías correspondentes ás actuacións do artigo 4.1.b).2º e 4.1.b).3º están subvencionadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, nunha porcentaxe do 100 %, obxectivo temático 13, Favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia da COVID-19 e as súas consecuencias sociais e preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía; obxectivo especifico 13.1.2, Apoiar o acceso ao mercado de traballo das persoas en situación de vulnerabilidade, o acceso aos sistemas sociais e as medidas de inclusión social e erradicación da pobreza, e liña de actuación 106, Medidas de apoio á inclusión sociolaboral específicas da estratexia de inclusión social de Galicia.

As contías correspondente ás actuacións do artigo 4.1.a) e 4.1.b).1º están subvencionadas con fondos propios da Xunta de Galicia.

Quinto. O método utilizado para a estimación dos custos será, para aquelas axudas subvencionadas con fondos REACT-UE, o de custos simplificados, e no caso das axudas financiadas con fondos propios da Xunta será o de custos reais a través da conta xustificativa.

Sexto. A aceptación da axuda implica a aceptación da inclusión das entidades beneficiarias na lista de operacións que se publicará no portal da Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda, co contido previsto no número 1 do anexo XII e no artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, así como na Base de datos nacional de subvencións.

Sétimo. A recepción deste documento implica aceptar a obriga de aplicar medidas antifraude eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión e cumprir a normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións (RDC artigo 125.4.c), empregando para iso, entre outras ferramentas, as facilitadas polo organismo intermedio (matriz ex post).

Canto á detección de feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, no marco da presente convocatoria, poderá pór os citados feitos en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, por medios electrónicos a través da canle habilitada para o efecto http://www.conselleriadefacenda.es/areas-tematicas/planificacion-e-fondos/periodo-comunitario-2014-2020/medidas-antifraude/snca-olaf

Oitavo. Dispón de 10 días para comunicar a súa aceptación. No caso de non comunicación, entenderase tacitamente aceptada en todas as súas condicións.

Noveno. O pagamento das axudas farase de acordo co establecido no artigo 24 e unha vez xustificada cada anualidade nos prazos e forma previstos no artigo 23 da orde de convocatoria.

As entidades beneficiarias das actuacións recollidas no artigo 4.1.a) e 4.1.b).1º deberán xustificar cada anualidade de maneira independente. A primeira comprende as actuacións realizadas entre o 1 de xullo de 2022 e o 30 de novembro de 2022, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 7 de decembro de 2022. A segunda anualidade comprende as actuacións realizadas entre o 1 de decembro de 2022 e o 30 de abril de 2023, ambos incluídos, e a xustificación presentarase con data límite do 15 de maio de 2023, incluído.

Para as entidades beneficiarias das actuacións recollidas nos artigos 4.1.b).2º e 4.1.b).3º deberán xustificar a execución das actividades subvencionadas finalizadas con data límite do 15 de maio de 2023, incluído. Nas actuacións da tipoloxía dos artigos 4.1.b).2º e 4.1.b).3º, unha vez notificada a resolución, aceptada e, se é o caso, feita e aceptada a reformulación requirida, a contía concedida no ano 2022 pagarase ao 100 % do importe en concepto de anticipo. Deberán ter en conta que o importe anticipado no ano 2022 se xustificará con gastos realizados na mesma anualidade.

Décimo. Cando a subvención teña por obxecto o financiamento de actuacións recollidas no artigo 4.1.b) da orde de convocatoria e o importe da axuda sexa inferior ao solicitado, de conformidade co previsto no artigo 25 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e 15.5 da orde de convocatoria, a entidade beneficiaria poderá, nun prazo de dez días desde a notificación, reformular a solicitude para axustar os compromisos e as condicións á subvención proposta e/ou formular as alegacións que considere pertinentes. En calquera caso, a reformulación de solicitudes deberá respectar o obxecto, as condicións e a finalidade da subvención, así como os criterios de valoración establecidos e que deron lugar ao seu outorgamento. Así mesmo, a dita reformulación non poderá comprometer a viabilidade do programa, polo que se deberán manter os gastos necesarios para o seu correcto desenvolvemento.

Décimo primeiro. En xeral, as axudas concedidas condicionaranse ao cumprimento das obrigas establecidas na orde, polo que deberá:

a) Executar e acreditar a realización da actuación que fundamenta a concesión da subvención e o cumprimento dos requisitos e das condicións desta ante o órgano concedente. En todo caso, as actuacións prestaranse de acordo co establecido na Carteira de servizos sociais de inclusión, definida no Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, en todos os aspectos que sexan de aplicación.

b) Manter un sistema de contabilidade separado ou un código contable adecuado en relación con todas as transaccións relacionadas cos gastos subvencionados.

c) En todo caso, respecto das axudas financiadas polo FSE, deberán manter unha pista de auditoría suficiente, dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao beneficiario en cada caso, e manter de forma separada na contabilidade os ingresos da axuda percibida e conservar toda a documentación relativa á subvención durante, polo menos, un período de dous anos, a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas en que estean incluídos os gastos definitivos da operación concluída ante a Comisión Europea, de conformidade co artigo 140.1 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. De ser o caso, o comezo deste prazo será oportunamente comunicado polo organismo intermedio do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (actualmente, a Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos).

d) Os beneficiarios comprométense a asumir a responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público información sobre as operacións financiadas. No caso das axudas financiadas polo FSE, deberá darse cumprimento á obriga de dar a adecuada publicidade do carácter público do financiamento en todas as actuacións que deriven da execución do programa, en cumprimento do disposto no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, modificado polo Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 e polo Regulamento (UE) nº 2020/2221. Así, en todo tipo de publicidade e información relativos ás actuacións subvencionadas, terá que constar a condición de subvencionadas pola Consellería de Política Social e Xuventude e polo FSE con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19. En particular, en todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo, o beneficiario deberá recoñecer o apoio recibido dos fondos ao proxecto, e deberá figurar o emblema da Unión Europea e a referencia ao Fondo Social Europeo. Durante a realización do proxecto informarase do apoio dos fondos a través dun cartel dun tamaño mínimo A3 nun lugar destacado e visible. Tamén se informará na páxina web, no caso de dispor dela, sobre a actuación e a axuda financeira recibida da Unión Europea e sobre os obxectivos e resultados da operación financiada. Na páxina web da Consellería de Política Social e Xuventude estará dispoñible a información, os emblemas da Unión Europea e do órgano concedente, así como un modelo coas características do cartel, emblemas e contido de obrigada inclusión.

e) Informar, de ser o caso, as persoas destinatarias de que as actuacións en que participan están financiadas pola Xunta de Galicia (Consellería de Política Social e Xuventude) e polo FSE con fondos REACT-UE, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19. Os emblemas correspondentes deberán figurar, como mínimo, nos partes de asistencia/participación, enquisas de avaliación ou certificados de asistencia.

f) Adecuar a metodoloxía das actuacións, así como a de recollida e proceso de datos de seguimento e acreditación da realización da actividade de persoas beneficiadas ás fórmulas que, de ser o caso, propoña a Consellería de Política Social e Xuventude e, se así é requirido, incorporarse como usuarias da aplicación informática deseñada e implantada para a xestión da Estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. En particular, no caso das axudas financiadas polo FSE, deberán adecuar a metodoloxía de recollida e proceso de datos de seguimento e de acreditación da realización da actividade de persoas beneficiarias ás fórmulas requiridas a través da aplicación Participa 1420, realizando as actuacións precisas para recoller a información suficiente relativa ao desenvolvemento das actuacións que permita dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de produtividade e resultados enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, relativo ao FSE. Neste sentido, na súa cobertura deberá respectarse o principio de integridade dos datos.

Os indicadores de produtividade relativos á persoa solicitante refírense á data inmediatamente anterior ao inicio da vinculación do participante coas actuacións subvencionadas, mentres que os indicadores de resultado inmediato deberán referirse ao período comprendido entre o día posterior á finalización da súa vinculación coa operación e as catro semanas seguintes, no período de xustificación da correspondente subvención. Así mesmo, a Administración poderá requirir novos datos no prazo de seis meses desde que finalice a vinculación do participante coa actividade cofinanciada, coa finalidade de formalizar os indicadores de resultado a longo prazo descritos no antedito regulamento. Para estes efectos, seralles facilitado ás entidades beneficiarias o acceso á aplicación Participa 1420.

g) Con respecto ás persoas participantes, obterá información sobre os indicadores de execución, produtividade e resultado. Para acreditar este aspecto, a entidade deberá obter e custodiar unha declaración das persoas participantes ou outra documentación análoga que lle permita responsabilizarse da súa declaración conxunta perante a Dirección Xeral de Inclusión Social. Esta mesma obriga se contraerá cos servizos sociais comunitarios de referencia da persoa participante, cando sexa solicitado para o seguimento da súa intervención social.

Estes indicadores deberá consignalos e telos á disposición da Consellería de Política Social e Xuventude cando sexan requiridos. No caso particular das axudas financiadas polo FSE, para dar cumprimento a estes requisitos de información, as entidades beneficiarias deberán introducir os datos do perfil cos indicadores de produtividade e de resultado das persoas participantes na aplicación Participa 1420. Así mesmo, as entidades beneficiarias deberán custodiar a ficha individualizada de seguimento e os cuestionarios de indicadores de produtividade e de resultado inmediato de cada unha das persoas participantes, asinada pola participante, segundo os modelos dispoñibles na aplicación Participa 1420.

h) Comunicar as variacións das datas de inicio e remate das actuacións previstas na solicitude, así como os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social e Xuventude, en especial, os relativos á subministración de información nos termos establecidos no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei e certificado en que se indique o número estimado da poboación beneficiada para a actuación no período subvencionado pola orde de convocatoria.

i) Controlar a asistencia ás accións formativas e expedir certificado de finalización da acción formativa para os participantes que asistisen como mínimo ao 60 % do total das súas horas.

j) Solicitarlle, de ser o caso, á Dirección Xeral de Inclusión Social a autorización das modificacións que afecten as actuacións subvencionadas cunha antelación de cinco días respecto á data en que se produzan. A autorización considérase outorgada tacitamente unha vez transcorrido o prazo de quince días desde que se recibiu a solicitude.

k) Remitir, no prazo de dez días, os informes e demais documentación que reclamen os órganos competentes da Consellería de Política Social e Xuventude.

l) Someterse ás actuacións de comprobación e control que poidan realizar os órganos competentes, tanto autonómicos como estatais ou comunitarios, e facilitar toda a información requirida pola Dirección Xeral de Inclusión Social e polos órganos verificadores que se establezan en aplicación dos artigos 72, 73 e 74 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, así como pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas e outros órganos de control impostos pola normativa comunitaria no exercicio das súas funcións de fiscalización e control.

En particular, no caso das axudas financiadas polo PO FSE Galicia 2014-2020, a entidade beneficiaria quedará sometida ás verificacións que poidan realizar os organismos implicados na xestión e seguimento do FSE, que incluirán as oportunas visitas sobre o terreo.

Entre a información e a documentación que debe conservarse incluiranse os contratos laborais e os mercantís se se trata de persoal externo; información da situación de alta na Seguridade Social das persoas traballadoras adscritas, das horas dedicadas polos traballadores a cada unha das prestacións e do lugar de impartición. Ademais, deberase conservar a documentación relativa ao control horario, ás verificacións de asistencia e aquela de que dispoñan nos casos en que a titulación exixida poida ser suplida por coñecementos adquiridos no desempeño da súa profesión e complementados con formación específica.

m) Contratar un seguro para o alumnado ou participantes nas actuacións que cubra os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento das actividades e os dos desprazamentos para a asistencia a elas.

n) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos, total ou parcialmente, no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión ou nos supostos previstos no título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño.

ñ) Todas aquelas obrigas e requisitos que se desprendan do articulado desta orde e dos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, e da súa normativa de desenvolvemento.

Os servizos da Consellería de Política Social e Xuventude poderán efectuar as comprobacións que consideren oportunas en canto ao cumprimento por parte das entidades de iniciativa social participantes dos requisitos exixidos pola Lei 13/2008, do 3 de decembro, e pola súa normativa de desenvolvemento. Así mesmo, poderán solicitar informes dos servizos da rede pública de servizos sociais en canto aos aspectos de complementariedade, oportunidade e eficacia dos servizos e actuacións das entidades solicitantes recollidos nel.

No que respecta ás obrigas previstas nas letras c) e d) de comunicar e informar os cidadáns de que as actuacións foron subvencionadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, para xustificar o cumprimento dos indicadores de comunicación previstos no programa operativo, a Dirección Xeral de Inclusión Social solicitará proba documental do cumprimento desta obriga, que deberá ser facilitada no prazo de 10 días. O incumprimento desta obriga ou non proporcionar a proba documental nos prazos exixidos poderá supor unha minoración da contía total da axuda na forma prevista no artigo 24.

Décimo segundo. As resolucións expresas ou presuntas que se diten ao abeiro desta orde porán fin á vía administrativa e contra elas poderá interporse, se é o caso, recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir da notificación da resolución expresa, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, ante o mesmo órgano que as ditou, de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante a orde xurisdicional competente, de conformidade co establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, no prazo de dous meses, contados desde a súa notificación, se o acto é expreso, ou seis meses a partir do día seguinte a que se produza o acto presunto, e sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que coiden oportuno.

Santiago de Compostela, 25 de outubro de 2022, a conselleira de Política Social e Xuventude, P.D. (artigo 15.1 da Orde do 21 de xullo de 2022; Diario Oficial de Galicia núm. 149, do 5 de agosto), Arturo Parrado Puente, director xeral de Inclusión Social.

ANEXO I

Resolucións concedidas

a) Para o funcionamento de centros de inclusión e emerxencia social (artigo 4.1.a) con cargo á aplicación orzamentaria sinalada, coa seguinte desagregación.

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Concedido 2022

Concedido 2023

BS631A 2022/42

G15077225

Asociación Albergue de Sor Eusebia

Centro de acollida básica Hogar Sor Eusebia

73.440,00 €

72.480,00 €

BS631A 2022/14

G15279219

Comité Cidadán Antisida da Coruña (Casco)

Centro de acollida básica Casco Coruña

67.320,00 €

66.440,00 €

BS631A 2022/14

G15279219

Comité Cidadán Antisida da Coruña (Casco)

Centro de acollida básica Casco II

61.200,00 €

60.400,00 €

BS631A 2022/1

G15029176

Cocina Económica de Ferrol

Cocina económica de Ferrol

50.000,00 €

50.000,00 €

BS631A 2022/26

G15028483

Cocina Económica de A Coruña

Cocina económica

50.000,00 €

50.000,00 €

BS631A 2022/27

G15028863

Sociedad Fundadora Cocina Económica de Santiago

Cocina económica de Santiago

50.000,00 €

50.000,00 €

BS631A 2022/30

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Comedor social Padre Rubinos

50.000,00 €

50.000,00 €

BS631A 2022/105

G36626174

Fundación Casa de caridad Vigo-Hogar San José

Comedor de la esperanza

50.000,00 €

50.000,00 €

BS631A 2022/81

G32169609

Asociación Comité Cidadán Anti-Sida de Ourense

Centro de acollida básica Casco Ourense

48.960,00 €

48.320,00 €

BS631A 2022/32

G36039980

Voluntarias de la Caridad de San Vicente de Paúl

Comedor benéfico San Vicente de Paúl

41.920,00 €

41.280,00 €

BS631A 2022/28

R1500299A

Pía Unión la Obra de la Señora

Centro de acollida básica El buen pastor

36.720,00 €

36.240,00 €

BS631A 2022/25

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Comedor social O Viso II

26.316,00 €

25.972,00 €

BS631A 2022/67

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Comedor social

24.480,00 €

24.160,00 €

BS631A 2022/10

G15561301

Hogar Santa Lucía para Mujeres sin Techo

Casa de acollida básica de mulleres sen teito Santa Lucía

22.984,00 €

22.952,00 €

BS631A 2022/56

R3600388G

Misión del Silencio

Comedor social Virgen de Lourdes

22.176,00 €

21.472,00 €

BS631A 2022/2

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Centro de atención social continuada Rexurdir

20.850,00 €

20.850,00 €

BS631A 2022/30

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Albergue Padre Rubinos

20.850,00 €

20.850,00 €

BS631A 2022/30

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Centro de atención social continuada Padre Rubinos

20.850,00 €

20.850,00 €

BS631A 2022/50

G15037070

Fundación Santo Hospital de Caridad

Refuxio Pardo de Atín

20.850,00 €

20.850,00 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Centro de día de inclusión social Gabriel Vázquez Seijas

20.850,00 €

20.850,00 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Albergue de transeúntes San Javier

20.850,00 €

20.850,00 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Albergue Juan XXIII

20.850,00 €

20.850,00 €

BS631A 2022/14

G15279219

Comité Cidadán Antisida da Coruña (Casco)

Centro de atención social continuada Casco

18.972,00 €

18.600,00 €

BS631A 2022/6

R0800086A

Congregación Siervas de la Pasión

Centro de acollida básica Santa Isabel

18.360,00 €

18.120,00 €

BS631A 2022/17

G36642726

Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete

Centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete II, Centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete I, Centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete III

18.360,00 €

18.120,00 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Tambo I, centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Tambo II, centro de acollida de transición á vida autónoma Illa de Cortegada, centro de acollida de transición á vida autonoma Illa de Sálvora

18.360,00 €

18.120,00 €

BS631A 2022/69

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Albergue Dignidad

18.207,00 €

17.969,00 €

BS631A 2022/39

G36204931

Asociación de Caridad Santiago Apóstol

Comedor social Santiago Apóstol

16.600,00 €

20.800,00 €

BS631A 2022/28

R1500299A

Pía Unión la Obra de la Señora

Centro de acollida básica San José de la Obra de la Señora

14.688,00 €

14.496,00 €

BS631A 2022/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

Centro de atención social continuada en Lugo

13.728,00 €

13.332,00 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Centro de atención social continuada Vieiro

13.080,00 €

13.920,00 €

BS631A 2022/67

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Centro de día Virxe da Covadonga

12.480,00 €

11.880,00 €

BS631A 2022/11

R1500247J

Betania de Jesús Nazareno

Centro de acollida básica Betania

12.240,00 €

12.080,00 €

BS631A 2022/67

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Centro de transición á vida autónoma A Valenzá (especial)

12.240,00 €

12.080,00 €

BS631A 2022/88

G15030372

Asociación Patronato Concepción Arenal

Centro de acollida básica Patrón

12.240,00 €

12.080,00 €

BS631A 2022/68

G36897247

Dar Máis

Centro de acollida básica Bugarín

11.016,00 €

10.872,00 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Comedor social Cáritas Arousa

9.180,00 €

9.060,00 €

BS631A 2022/38

G84913946

Fundación de Solidaridad Amaranta

Centro de acollida de transición á vida autonoma Érguete Muller

8.568,00 €

8.456,00 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Centro de acollida básica San Cibrán

6.120,00 €

6.104,00 €

BS631A 2022/86

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

Centro de acollida básica María Nazarena

6.120,00 €

6.040,00 €

BS631A 2022/59

G79408852

Médicos do Mundo

Centro de día de redución de danos Médicos do Mundo

5.312,00 €

5.184,00 €

BS631A 2022/2

G36208387

Asociación Rexurdir Provincial

Centro de apoio social a procesos terapéuticos Rexurdir

4.896,00 €

4.832,00 €

BS631A 2022/75

G27021120

Aliad-Ultreia

Centro de acollida e transición a vida autónoma Aliad Ultreia II

1.224,00 €

1.208,00 €

b) Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun programa de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos ou atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social, incluíndo aquela dirixida de xeito exclusivo á poboación inmigrante (artigo 4.1.b):

1) Actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de carácter innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios básicos (artigo 4.1.b).1º), coa seguinte desagregación:

Atención das necesidades básicas:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Concedido 2022

Concedido 2023

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: servizo de cobertura de necesidade de alimento

Prioritaria

97

19.500,00 €

19.500,00 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: achegas económicas (vivenda, saúde, educación…)

Prioritaria

97

15.600,00 €

15.600,00 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo Redes: provisión de recursos básicos (hixiene, roupeiro, lavandaría e limpeza)

Prioritaria

93

3.600,00 €

3.600,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

Comparte (necesidades básicas)

Prioritaria

83

3.600,00 €

3.600,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: servizo de cobertura de necesidades de alimentos

Prioritaria

82

1.800,00 €

1.800,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: servizo de provisión de recursos básicos (material de apoio)

Prioritaria

82

1.800,00 €

1.800,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: servizo de provisión de recursos básicos (hixiene)

Prioritaria

82

1.800,00 €

1.800,00 €

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Incorporación social e laboral: cubrir necesidades básicas- redución do dano

Prioritaria

82

540,00 €

540,00 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Aferrados

Prioritaria

78

8.220,00 €

8.220,00 €

BS631A 2022/100

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Esgallo: servizo de provisión de recursos básicos

Prioritaria

77

4.800,00 €

4.800,00 €

BS631A 2022/100

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Ábaco: servizo de cobertura da necesidade de alimento

Prioritaria

77

4.800,00 €

4.800,00 €

BS631A 2022/23

G70260906

Asoc. Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial)

Cobertura da necesidade de alimento

Prioritaria

75

18.240,00 €

20.760,00 €

BS631A 2022/47

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Colabora social (necesidades básicas)

Prioritaria

75

3.000,00 €

3.000,00 €

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de recursos básicos: roupeiros

Prioritaria

72

8.400,00 €

4.800,00 €

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de necesidades básicas: alimentos

Prioritaria

72

14.400,00 €

14.400,00 €

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizo de recursos básicos: apoio material

Prioritaria

72

13.200,00 €

13.200,00 €

BS631A 2022/25

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Servizo de necesidades de alimentos

Prioritaria

71

720,00 €

480,00 €

BS631A 2022/25

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Provisión de recursos básicos (hixiene, lavandaría, apoio material...)

Prioritaria

71

720,00 €

480,00 €

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura doutras necesidades ás familias en situación de carencia de recursos económicos

Prioritaria

71

16.356,00 €

16.356,00 €

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura de necesidades alimenticias ás familias en situación de carencia de recursos económicos

Prioritaria

71

19.500,00 €

19.500,00 €

BS631A 2022/67

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Servizo de apoio ás necesidades básicas: roupeiro

Prioritaria

71

4.440,00 €

6.000,00 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti sanas (provisión de recursos básicos)

Prioritaria

69

420,00 €

420,00 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti mercas (cobertura de necesidade de alimento)

Prioritaria

69

420,00 €

420,00 €

BS631A 2022/87

G32394082

Asociación RedMadre Ourense

Anxela-Recursos básicos

Prioritaria

67

900,00 €

900,00 €

BS631A 2022/87

G32394082

Asociación RedMadre Ourense

Anxela-Alimentación

Prioritaria

67

900,00 €

900,00 €

BS631A 2022/115

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Repartición de roupa, produtos de hixiene e enxoval doméstico

Prioritaria

66

18.000,00 €

21.000,00 €

BS631A 2022/115

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Repartición de alimentos

Prioritaria

66

18.000,00 €

21.000,00 €

BS631A 2022/115

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Achegas para alugueiro de vivenda e subministracións básicas

Prioritaria

64

4.920,00 €

7.680,00 €

BS631A 2022/5

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

Cobertura de necesidades básicas

Prioritaria

62

2.244,00 €

2.244,00 €

BS631A 2022/54

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

O armario de Ayuvi

Prioritaria

61

2.640,00 €

3.360,00 €

BS631A 2022/54

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

O ultramarino de Ayuvi

Prioritaria

61

2.160,00 €

3.000,00 €

BS631A 2022/54

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

Outros recursos básicos (hixiene familiar)

Prioritaria

61

2.160,00 €

3.000,00 €

BS631A 2022/22

G70180229

Asociación RedMadre Coruña

Repartición de alimentos infantís

Prioritaria

60

1.656,00 €

1.704,00 €

BS631A 2022/22

G70180229

Asociación RedMadre Coruña

Axudas de emerxencia social a familias con menores de 3 anos a cargo

Prioritaria

60

36,00 €

36,00 €

BS631A 2022/22

G70180229

Asociación RedMadre Coruña

Repartición de produtos de hixiene infantil

Prioritaria

60

1.656,00 €

1.704,00 €

BS631A 2022/37

G36884708

Asociación Vida Digna

Roupeiro social e repartición de enxoval

Prioritaria

59

24.000,00 €

15.000,00 €

BS631A 2022/37

G36884708

Asociación Vida Digna

Atencións básicas, hixiene e farmacia

Prioritaria

59

24.000,00 €

15.000,00 €

BS631A 2022/37

G36884708

Asociación Vida Digna

Repartición de alimentos

Prioritaria

59

24.000,00 €

15.000,00 €

BS631A 2022/54

G36802536

Asociación de Ayuda a la Vida (Ayuvi)

Outros recursos básicos (kits posparto)

Prioritaria

59

240,00 €

300,00 €

BS631A 2022/4

G15121254

Asociación Renacer

Proxecto Solidariedade

Prioritaria

58

11.820,00 €

11.820,00 €

BS631A 2022/13

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Servizo de cobertura de necesidade de alimentos

Prioritaria

58

10.500,00 €

10.500,00 €

BS631A 2022/13

G28256667

Sociedad de San Vicente de Paúl

Servizo de provisión de recursos básicos (roupeiro)

Prioritaria

58

10.500,00 €

10.500,00 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Necesidades básicas: hixiene

Prioritaria

58

3.600,00 €

3.600,00 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Necesidades básicas: alimentos

Prioritaria

58

6.000,00 €

6.000,00 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Necesidades básicas: roupeiro

Prioritaria

58

4.800,00 €

4.800,00 €

BS631A 2022/19

G94000379

Asociación Asistencial SOS Tomiño

Compra e distribución de alimentos

Prioritaria

57

4.800,00 €

4.800,00 €

BS631A 2022/53

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Anxela-Roupeiro

Prioritaria

57

900,00 €

900,00 €

BS631A 2022/53

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Anxela-Alimentación

Prioritaria

57

1.992,00 €

1.992,00 €

BS631A 2022/53

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Anxela-Hixiene

Prioritaria

57

1.992,00 €

1.992,00 €

BS631A 2022/73

G27862507

Asociación Benéfica Unida Solidaria

Repartición de alimentos

Prioritaria

57

11.160,00 €

13.200,00 €

BS631A 2022/73

G27862507

Asociación Benéfica Unida Solidaria

Provisión de recursos básicos (roupeiro, lavandaría, hixiene, apoio material)

Prioritaria

57

11.160,00 €

13.200,00 €

BS631A 2022/53

G27707686

Asociación RedMadre Pontevedra

Anxela-Enxoval infantil

Prioritaria

55

456,00 €

456,00 €

BS631A 2022/58

G94069416

Asociación Vida Digna Morrazo

Repartición de alimentos

Prioritaria

55

4.080,00 €

4.080,00 €

BS631A 2022/58

G94069416

Asociación Vida Digna Morrazo

Roupeiro social e repartición de enxoval

Prioritaria

55

4.080,00 €

4.080,00 €

BS631A 2022/22

G70180229

Asociación RedMadre Coruña

Repartición de roupa e enxoval infantís

Prioritaria

54

1.656,00 €

1.704,00 €

BS631A 2022/65

R2802129C

Diaconía

Servizo de provisión de recursos básicos: roupeiro

Prioritaria

44

0,00 €

3.600,00 €

BS631A 2022/12

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Atención de rúa

Prioritaria

42

720,00 €

1.440,00 €

BS631A 2022/12

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Repartición de roupa, enxoval para o fogar e mobles

Prioritaria

42

1.836,00 €

3.648,00 €

BS631A 2022/12

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

Repartición de alimentos básicos

Prioritaria

42

1.392,00 €

2.928,00 €

Prevención e primeira atención:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Concedido 2022

Concedido 2023

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes: valoración, orientación e información

Prioritaria

92

4.000,00

11.000,00

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

Brújula (orientación, información e valoración)

Prioritaria

78

1.500,00

1.500,00

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso: servizo de prevención e primeira atención

Prioritaria

75

250,00

250,00

BS631A 2022/47

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Activa social (valoración, orientación e información)

Prioritaria

72

1.250,00

1.250,00

BS631A 2022/82

G27252279

Asociación Albores

Servizo de primeira atención

Prioritaria

69

260,00

265,00

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Ti solicitas (valoración, orientación e información)

Prioritaria

68

2.000,00

2.000,00

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Infórmate

Prioritaria

67

750,00

750,00

BS631A 2022/16

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de valoración, orientación e información

Prioritaria

66

125,00

125,00

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Servizos de valoración, orientación e información

Prioritaria

65

9.000,00

9.000,00

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Sistema de atención e orientación

Prioritaria

63

5.955,00

4.460,00

BS631A 2022/5

G28197564

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

Intervención sociofamiliar

Prioritaria

61

3.925,00

3.925,00

BS631A 2022/93

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

Servizo de prevención e primeira atención

Prioritaria

57

600,00

450,00

BS631A 2022/115

G36660348

Asoc. Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN)

Programa de información e orientación legal e xurídica

Prioritaria

57

1.625,00

2.250,00

BS631A 2022/37

G36884708

Asociación Vida Digna

Atención, orientación e derivación

Prioritaria

54

3.471,00

5.812,00

2) Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social (artigo 4.1.b).2º), coa seguinte desagregación:

Actuacións destinadas ao desenvolvemento do Plan de atención ás personas sen fogar en Galicia. Enfoque inclusivo da vivenda:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Concedido 2022

Concedido 2023

BS631A 2022/52

G70480900

Asociación Poten100mos

Inclusión residencial

Prioritaria

68

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/30

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Programa de apoio á inclusión residencial

Prioritaria

37

0,00 €

13.068,79 €

BS631A 2022/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

Prestacións do servizo de apoio á inclusión residencial

Prioritaria

27

16.399,15 €

16.399,15 €

Resto de actuacións da tipoloxía b2:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Concedido 2022

Concedido 2023

BS631A 2022/89

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Proyecto Abrente

Prioritaria

90

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/89

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Proyecto Acouguiño

Prioritaria

90

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/71

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Rol

Prioritaria

83

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/71

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Tesela

Prioritaria

83

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/89

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Proyecto Resilencia

Prioritaria

80

8.268,48 €

8.268,48 €

BS631A 2022/89

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Proyecto Andaina

Prioritaria

80

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/52

G70480900

Asociación Poten100mos

Itinerarios de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

76

19.105,55 €

19.185,94 €

BS631A 2022/71

G20486825

Emaús Fundación Social

Programa Tira do fío

Prioritaria

73

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_6/22_Alfabetización dixital no GDR Sil_Bibei_Navea

Prioritaria

73

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_7/23_Alfabetización dixital no rural

Prioritaria

73

0,00 €

2.679,60 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_5/23_Competencias clave no rural

Prioritaria

73

0,00 €

2.679,60 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_7/22_Alfabetización dixital no Rural

Prioritaria

73

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_6/23_Alfabetización dixital no GDR Sil_Bibei_Navea

Prioritaria

73

0,00 €

2.679,60 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Rocha itinerarios

Prioritaria

71

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Prioritaria

70

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/23_Competencias dixitais básicas Foz

Prioritaria

70

0,00 €

4.394,54 €

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_1/22_Competencias clave Cervo

Prioritaria

70

3.376,30 €

5.412,79 €

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_3/22_Competencias dixitais básicas O Valadouro

Prioritaria

70

3.376,30 €

1.071,84 €

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_2/22_Competencias clave Mondoñedo

Prioritaria

70

3.376,30 €

5.412,79 €

BS631A 2022/89

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

Proxecto conciliación amigo

Prioritaria

70

12.757,75 €

12.757,75 €

BS631A 2022/25

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Proxecto RAS (recuperación de aprendizaxes e saberes)

Prioritaria

69

1.339,80 €

1.339,80 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

Programa ECCA contigo

Prioritaria

69

0,00 €

19.185,94 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

Ribeiras do Tea

Prioritaria

69

12.218,98 €

19.185,94 €

BS631A 2022/25

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Includere

Prioritaria

68

12.471,62 €

12.471,62 €

BS631A 2022/25

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

Rural Emprégate

Prioritaria

68

8.735,50 €

8.735,50 €

BS631A 2022/25

G32122376

Asociación Centro de Desenvolvemento Rural O Viso

OU_1/22_Competencias dixitais contra a exclusión

Prioritaria

68

669,90 €

2.813,58 €

BS631A 2022/52

G70480900

Asociación Poten100mos

Itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

68

6.270,26 €

16.445,09 €

BS631A 2022/52

G70480900

Asociación Poten100mos

Apoio á conciliación

Prioritaria

68

12.811,36 €

10.667,20 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_1/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

1.875,72 €

0,00 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_2/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_1/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

1.875,72 €

0,00 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_2/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_1/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

1.875,72 €

0,00 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_4/23_Formación en competencias clave nivel II

Prioritaria

68

0,00 €

4.260,56 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_5/23_Formación en competencias clave nivel II

Prioritaria

68

0,00 €

4.260,56 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_3/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

CO_3/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_5/23_Formación en competencias clave nivel II

Prioritaria

68

0,00 €

4.260,56 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_3/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_2/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_4/23_Formación en competencias clave nivel II

Prioritaria

68

0,00 €

4.260,56 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_4/23_Formación en competencias clave nivel II

Prioritaria

68

0,00 €

4.260,56 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

PO_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

68

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/57

G35103431

Radio ECCA. Fundación Canaria

OU_5/23_Formación en competencias clave nivel II

Prioritaria

68

0,00 €

4.260,56 €

BS631A 2022/75

G27021120

Aliad-Ultreia

Programa paso a paso

Prioritaria

68

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/96

G81164105

Fundación Acción contra el Hambre

Efecto emprega Galicia 2023

Prioritaria

68

0,00 €

15.354,11 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_10/23_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_8/23_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/22_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

401,94 €

0,00 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/22_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

401,94 €

0,00 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_9/23_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_11/23_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_7/23_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_3/22_ Trámites administrativos

Prioritaria

68

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Orienta-T Prestacións do servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

67

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/89

R1500230F

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos

CO_1/22_Conectadas

Prioritaria

67

375,14 €

964,66 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_1/22_Alfabetización dixital Rocha

Prioritaria

66

4.019,40 €

0,00 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Itinerario Sementando

Prioritaria

66

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/24

G36791960

Plan Comunitario de Teis

Programa integral A Punto Teis

Prioritaria

64

9.876,24 €

9.876,24 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé. Dinamización social comunitaria. Rede de apoio interterritorial

Prioritaria

63

5.010,85 €

19.105,55 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_2/23_Competencias clave inglés

Prioritaria

63

0,00 €

1.607,76 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_4/22_Informática básica

Prioritaria

63

535,92 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_1/23_Competencias clave

Prioritaria

63

0,00 €

4.689,30 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_3/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

63

535,92 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_1/22_Competencias clave

Prioritaria

63

2.009,70 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_2/22_Competencias clave inglés

Prioritaria

63

857,47 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé. Integración e futuro

Prioritaria

63

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_5/22_Internet e redes sociais

Prioritaria

63

535,92 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_4/23_Informática básica

Prioritaria

63

0,00 €

2.143,68 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_3/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

63

0,00 €

1.071,84 €

BS631A 2022/97

G83207712

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (RAIS)

O acceso, o mantemento e a mellora do emprego a persoas en situación de sen fogar

Prioritaria

63

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/47

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Emprégate

Prioritaria

61

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/61

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

Itinerarios personalizados sen fogar

Prioritaria

61

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Guía-T

Prioritaria

61

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

CO_1/22_Cursos dixitalizados

Prioritaria

61

535,92 €

1.018,25 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Proxecto Circulab-laboratorio de iniciativas

Prioritaria

61

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral básica

Prioritaria

60

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/63

G32383549

Asoc. para a prevención e educación social (APES)

Punto de partida, itinerarios acompañamento a persoas reclusas e exreclusas

Prioritaria

59

4.938,12 €

16.445,09 €

BS631A 2022/63

G32383549

Asoc. para a prevención e educación social (APES)

Proxecto Presentes, acompañamento para o emprego

Prioritaria

59

5.761,14 €

19.185,94 €

BS631A 2022/92

G70179189

Asociacion Arraianas (antes Raizame)

NosOutras

Prioritaria

59

7.690,45 €

19.185,94 €

BS631A 2022/20

G15784978

Instituto Galego Xestión Terceiro Sector (Igaxes)

Programa de apoio á inserción sociolaboral para persoas sen fogar

Prioritaria

58

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/51

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Xogoteca-espazo de conciliación

Prioritaria

58

0,00 €

12.757,75 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_4/22_Competencias clave-Bros

Prioritaria

58

4.448,14 €

7.878,02 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_5/23_Brújula competencias clave alfabetización

Prioritaria

56

0,00 €

6.699,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_4/22_Brújula competencias clave

Prioritaria

56

5.359,20 €

0,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_4/23_Brújula competencias clave

Prioritaria

56

0,00 €

5.359,20 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_5/22_Brújula competencias clave alfabetización

Prioritaria

56

6.699,00 €

0,00 €

BS631A 2022/67

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

Itinerarios de transición ao emprego

Prioritaria

56

10.128,89 €

16.345,56 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Alares

Prioritaria

55

8.245,51 €

8.222,54 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Vieiro itinerarios

Prioritaria

55

7.188,98 €

9.393,91 €

BS631A 2022/110

G70009949

Fundacion Nortempo

React-UE Fundacion Nortempo

Prioritaria

55

19.185,94 €

19.185,94 €

BS631A 2022/30

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Programa de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

54

19.212,73 €

19.185,84 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_1/23_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

54

0,00 €

428,74 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_2/23_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

54

0,00 €

428,74 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_1/22_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

54

428,74 €

0,00 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

CO_3/23_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

54

0,00 €

428,74 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

LU_01/23_Alfabetización dixital Vilalba

Prioritaria

54

0,00 €

428,74 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

LU_2/23_Alfabetización dixital Vilalba

Prioritaria

54

0,00 €

428,74 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé. Conciliación

Prioritaria

53

3.573,60 €

8.934,00 €

BS631A 2022/97

G83207712

Fundación Apoyo Integración Sociolaboral (RAIS)

Do acompañamento individualizado á inclusión activa

Prioritaria

53

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_5/22_Competencias dixitais Bros

Prioritaria

53

589,51 €

1.018,25 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

Labora social

Prioritaria

52

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/94

G79408696

Asociación Provivienda

PO_1/23_Raizar: enraizando no dixital-básico

Prioritaria

52

0,00 €

6.699,00 €

BS631A 2022/94

G79408696

Asociación Provivienda

PO_3/23_Raizar: enraizando no dixital-avanzado

Prioritaria

52

0,00 €

5.734,34 €

BS631A 2022/94

G79408696

Asociación Provivienda

PO_2/23_Raizar: enraizando no dixital-medio

Prioritaria

52

0,00 €

6.699,00 €

BS631A 2022/94

G79408696

Asociación Provivienda

Raizar: itinerarios individuais de integración sociolaboral

Prioritaria

52

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

Emerhouse

Prioritaria

52

8.199,58 €

8.199,58 €

BS631A 2022/7

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora: IPIS

Prioritaria

51

7.690,45 €

19.185,94 €

BS631A 2022/59

G79408852

Médicos do Mundo

Inclusión social básica para persoas sen fogar

Prioritaria

51

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/64

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupo de dinamización comunitaria

Prioritaria

51

4.019,40 €

6.699,00 €

BS631A 2022/100

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Apoio á inclusión básica A Carón

Prioritaria

51

8.222,54 €

8.245,51 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_1/22_Competencias clave. Persoas adultas

Prioritaria

51

1.554,17 €

2.947,56 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_1/23_Competencias clave galego

Prioritaria

51

0,00 €

669,90 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_7/22_Iniciación á informática Marín

Prioritaria

50

2.277,66 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_02/23_Competencias clave II

Prioritaria

50

0,00 €

2.572,42 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_03/23_ESA II

Prioritaria

50

0,00 €

2.572,42 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_03/22_ESA I

Prioritaria

50

1.286,21 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_1/22_Dixitalízate I

Prioritaria

50

803,88 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_02/22_Competencias clave I

Prioritaria

50

1.286,21 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_1/23_Dixitalízate II

Prioritaria

50

0,00 €

803,88 €

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

Emerxendo-Itinerarios de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

50

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/64

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Inclusión social básica

Prioritaria

49

5.121,86 €

5.144,83 €

BS631A 2022/64

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupos de dinamización mulleres

Prioritaria

49

2.679,60 €

4.019,40 €

BS631A 2022/92

G70179189

Asociacion Arraianas (antes Raizame)

A Tribo

Prioritaria

49

1.286,50 €

6.396,74 €

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Proxecto Familias Monforte

Prioritaria

48

16.307,28 €

16.307,28 €

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Proxecto Familias Lugo

Prioritaria

48

16.445,09 €

16.445,09 €

BS631A 2022/80

G67805622

Asociación Raiceiras Acción Rural

Falan as mulleres + podcast

Prioritaria

48

0,00 €

19.132,34 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_3/22_Competencias clave Cangas

Prioritaria

47

1.607,76 €

3.751,44 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_1/22_Competencias clave Marín

Prioritaria

47

1.607,76 €

3.751,44 €

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Proxecto Familias Sarria

Prioritaria

47

12.632,40 €

16.445,09 €

BS631A 2022/43

R2701016D

Cáritas Diocesana de Lugo

Proxecto Familias Silleda-Lalín

Prioritaria

47

6.890,40 €

16.445,09 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_3/22_ESA comunicación

Prioritaria

46

5.359,20 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/22_ESA científico

Prioritaria

46

6.699,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_1/23_ESA científico

Prioritaria

46

0,00 €

6.699,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/23_ESA social

Prioritaria

46

0,00 €

3.215,52 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_2/22_ESA social

Prioritaria

46

3.215,52 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_7/22_Conectadxs grupo 2

Prioritaria

46

6.699,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_6/22_Conectadxs grupo 1

Prioritaria

46

6.699,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_6/23_Conectadxs grupo 1

Prioritaria

46

0,00 €

6.699,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_3/23_ESA comunicación

Prioritaria

46

0,00 €

5.359,20 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_7/23_Conectadxs grupo 2

Prioritaria

46

0,00 €

6.699,00 €

BS631A 2022/64

G27160761

Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupos dinamización nenos e nenas

Prioritaria

46

2.679,60 €

2.679,60 €

BS631A 2022/67

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_02/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

46

0,00 €

3.429,89 €

BS631A 2022/67

R3200098F

Cáritas Diocesana de Ourense

OU_1/23_Competencias clave

Prioritaria

46

0,00 €

2.277,66 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Itinere emprego

Prioritaria

45

15.112,94 €

15.139,74 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Proxecto Medranza

Prioritaria

45

5.761,14 €

9.619,76 €

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Incorporación social e laboral: fortalecer a economía familiar

Prioritaria

45

1.837,44 €

3.674,88 €

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

OU_2/23_Competencias clave Celanova

Prioritaria

45

0,00 €

2.009,70 €

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

OU_3/22_Alfabetización a través das TIC

Prioritaria

44

9.646,56 €

9.646,56 €

BS631A 2022/93

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

Itinerarios con formación para permiso de conducir B

Prioritaria

44

0,00 €

19.185,94 €

BS631A 2022/93

G27017987

Asociación Promoción e Integración Gitana

LU_1/23_Competencias clave APIG

Prioritaria

44

0,00 €

3.697,85 €

BS631A 2022/118

G16824088

Asociación Iris Social

PO_1/23_Informática

Prioritaria

44

0,00 €

5.359,20 €

BS631A 2022/30

G15074743

Institución benéfico-social Padre Rubinos

Programa de inserción sociolaboral (para persoas sen fogar)

Prioritaria

43

16.468,06 €

16.424,87 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_5/22_Competencias clave Poio

Prioritaria

43

1.607,76 €

3.746,83 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_1/23_Iniciación á informática Bueu

Prioritaria

43

0,00 €

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios inserción Ourense

Prioritaria

43

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios inserción Lugo

Prioritaria

43

9.592,97 €

9.592,97 €

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios inserción A Coruña

Prioritaria

43

9.592,97 €

9.592,97 €

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios inserción Pontevedra

Prioritaria

43

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_2/23_Preparación competencias clave N2

Prioritaria

43

0,00 €

3.965,81 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

CO_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

43

0,00 €

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

Serv. de incl. sociolaboral e transición ao emprego A Coruña

Prioritaria

43

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

Serv. de incl. sociolaboral e transición ao emprego Santiago de Compostela

Prioritaria

43

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

PO_02/22_Preparación ESO

Prioritaria

42

12.862,08 €

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

PO_01/22_Romper barreiras dixitais A Guarda

Prioritaria

42

2.143,68 €

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

OU_2/22_Preparación ESA

Prioritaria

41

19.132,34 €

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

OU_1/22_Competencias clave niveis 2 e 3 A Mezquita

Prioritaria

41

9.646,56 €

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

Crecemos xogando

Prioritaria

41

12.811,36 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

Programa Confío

Prioritaria

41

12.757,75 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_4/22_Competencias clave Moaña

Prioritaria

40

1.607,76 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_2/22_Competencias clave Bueu

Prioritaria

40

1.607,76 €

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

Emerxendo-Itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

40

16.468,06 €

BS631A 2022/18

G36657336

Asociación Mulleres Progresistas de Vigo

Servizo de kanguros

Prioritaria

39

7.147,20 €

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

CO_2/22_Alfabetización dixital_Santiago

Prioritaria

38

1.339,80 €

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

CO_1/22_Alfabetización dixital_Coruña

Prioritaria

38

1.339,80 €

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

Incorporación social e laboral: transición ao emprego IPIS

Prioritaria

37

19.132,34 €

BS631A 2022/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

Actívate (sección de inclusión básica)

Prioritaria

36

16.468,06 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_6/22_Preparación ESO

Prioritaria

35

1.607,76 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Itinere básico

Prioritaria

35

14.952,17 €

BS631A 2022/16

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

34

15.503,40 €

BS631A 2022/7

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora +

Prioritaria

33

6.591,82 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

Itinerarios personalizados de inserción

Prioritaria

32

19.212,73 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Itinerarios da sección de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

31

19.212,73 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

CO_2/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

31

2.679,60 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

CO_1/22_Alfabetización dixital

Prioritaria

31

2.679,60 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Itinerarios da sección de inclusión básica

Prioritaria

31

16.468,06 €

BS631A 2022/85

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO_2/22_Competencias clave 2022-2023

Prioritaria

30

6.752,59 €

BS631A 2022/85

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

PO_1/22_Competencias dixitais-nivel básico

Prioritaria

30

6.752,59 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

28

8.934,00 €

BS631A 2022/69

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

Apoio á inclusión básica

Prioritaria

27

12.425,69 €

BS631A 2022/55

G32429300

Saúde Emocional, Infancia e Adolescencia ASEIA

Programa Alento

Prioritaria

25

7.579,44 €

BS631A 2022/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

Empezar de cero

Prioritaria

23

15.227,78 €

BS631A 2022/12

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

CO_1/22_Alfabetización... Atención dirixida a fomentar a inclusión social

Prioritaria

20

17.149,44 €

BS631A 2022/117

V15593668

Centro social San Xoán Bautista

CO_1/22_Formación básica dixital

Prioritaria

18

2.143,68 €

BS631A 2022/14

G15279219

Comité Cidadán Antisida da Coruña (Casco)

CO_1/22_Alfabetización. Redución vulnerabilidade persoas en exclusión

Prioritaria

17

13.130,04 €

BS631A 2022/121

G94017704

Asociación O Son do Pobo

Integración sociolaboral

Prioritaria

17

1.937,00 €

3) Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo da poboación inmigrante (artigo 4.1.b).3º), coa seguinte desagregación:

Expediente

NIF

Entidade

Actuación

Prioridade

Puntos

Concedido 2022

Concedido 2023

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

LU_2/23_Alfabetización e competencia oral nas linguas oficiais Galicia

Prioritaria

71

0,00 €

4.394,54 €

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Sitúa-T

Prioritaria

65

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_2/23 Español

Prioritaria

63

0,00 €

1.982,90 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

LU_1/22_Galego

Prioritaria

63

696,70 €

0,00 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_3/23_Galego

Prioritaria

63

0,00 €

1.205,82 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_4/22_Valores de acollida

Prioritaria

63

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_6/23_Valores de acollida

Prioritaria

63

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_5/23_Valores de acollida

Prioritaria

63

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_4/23_Valores de acollida

Prioritaria

63

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

CO_1/23_Español

Prioritaria

63

0,00 €

1.982,90 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

Itinerario laboral Knowmad

Prioritaria

62

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

Raigame

Prioritaria

62

8.199,58 €

8.199,58 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Itinerarios Sawabona

Prioritaria

61

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

Intercede: servizo de asesoramento técnico especializado

Prioritaria

60

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/100

R3600368I

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo

Apoio á inclusión básica inmigrantes Mesturas

Prioritaria

60

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Inmigra: servizo de apoio á inclusión sociolaboral mediante itinerarios personalizados

Prioritaria

59

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/78

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

Ninguén é ilegal

Prioritaria

57

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

Arca de Noé. Servizo de estranxeiría

Prioritaria

57

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_12/23_Idioma español nivel básico para inmigrantes

Prioritaria

57

0,00 €

1.875,72 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_10/22 Intervención coa muller inmigrante

Prioritaria

57

535,92 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_11/22_Idiosincrasia e cultura galega e española

Prioritaria

57

267,96 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_12/22_Idioma español nivel básico para inmigrantes

Prioritaria

57

1.205,82 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_8/22_Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

57

1.286,21 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_9/22_Preparación Celga I e II

Prioritaria

57

2.009,70 €

0,00 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_8/23_Preparación DELE e CCSE

Prioritaria

57

0,00 €

7.717,25 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_10/23_Intervención coa muller inmigrante

Prioritaria

57

0,00 €

535,92 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_9/23_Preparación Celga I e II

Prioritaria

57

0,00 €

4.689,30 €

BS631A 2022/91

G70377585

Valoresc Innovation

OU_11/23_Idiosincrasia e cultura galega e española

Prioritaria

57

0,00 €

267,96 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso-MI

Prioritaria

56

14.617,01 €

14.617,01 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_6/22_AlfabeTIC

Prioritaria

56

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_4/23_O teu novo país-medio (grupo 1)

Prioritaria

56

0,00 €

803,88 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_3/23_O teu novo país-básico (grupo 2)

Prioritaria

56

0,00 €

803,88 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_8/22_O teu novo país-básico (grupo 2)

Prioritaria

56

375,14 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_10/22_O teu novo país-básico (grupo 1)

Prioritaria

56

857,47 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_4/22_AlfabeTIC

Prioritaria

56

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/22_AlfabeTIC

Prioritaria

56

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_3/22_AlfabeTIC

Prioritaria

56

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/22_AlfabeTIC

Prioritaria

56

401,94 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_5/23_O teu novo país-medio (grupo 2)

Prioritaria

56

0,00 €

375,14 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_7/22_O teu novo país-básico (grupo 1)

Prioritaria

56

375,14 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_5/22_AlfabeTIC

Prioritaria

56

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_13/22_O teu novo país-medio (grupo 2)

Prioritaria

56

482,33 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_6/23_O teu novo país-básico (grupo 1)

Prioritaria

56

0,00 €

857,47 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_8/23_O teu novo país-medio (grupo 1)

Prioritaria

56

0,00 €

857,47 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_15/22_O teu novo país-básico (grupo 2)

Prioritaria

56

482,33 €

214,37 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_14/22_O teu novo país-básico (grupo 1)

Prioritaria

56

482,33 €

214,37 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_11/22_O teu novo país-básico (grupo 2)

Prioritaria

56

857,47 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_9/23_O teu novo país-medio (grupo 2)

Prioritaria

56

0,00 €

428,74 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_17/22_O teu novo país-medio (grupo 2)

Prioritaria

56

214,37 €

160,78 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_9/22_O teu novo país-medio

Prioritaria

56

428,74 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_16/22_O teu novo país-medio (grupo 1)

Prioritaria

56

482,33 €

214,37 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_12/22_O teu novo país-medio (grupo 1)

Prioritaria

56

857,47 €

0,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_7/23_O teu novo país-básico (grupo 2)

Prioritaria

56

0,00 €

857,47 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_2/23_O teu novo país-básico (grupo 1)

Prioritaria

56

0,00 €

803,88 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

CO_1/23_AlfabeTIC

Prioritaria

56

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso-xurídico

Prioritaria

56

11.484,00 €

14.355,00 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso-básico

Prioritaria

56

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso-emprego

Prioritaria

56

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Paso a paso-TECI severa

Prioritaria

56

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/44

G15940414

Asociación Mestura

Programa Pasiños

Prioritaria

56

12.757,75 €

12.757,75 €

BS631A 2022/47

G15414667

Asociación de Ayuda y Atención al Preso

Rulas

Prioritaria

56

6.890,40 €

6.890,40 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Proxecto socioeducativo para familias inmigrantes en exclusión severa

Prioritaria

56

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

Intinerarios-Teranga Coruña

Prioritaria

56

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios-Teranga Vigo

Prioritaria

56

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

Itinerarios-Teranga Ourense

Prioritaria

56

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/118

G16824088

Asociación Iris Social

Arráigate

Prioritaria

56

0,00 €

19.185,94 €

BS631A 2022/51

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Inserta Coruña

Prioritaria

55

0,00 €

13.022,86 €

BS631A 2022/51

G70136429

Asociación Viraventos

Proxecto Ninguén atrás

Prioritaria

55

0,00 €

14.883,26 €

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

Atrisa VG1 22/23

Prioritaria

55

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

Atria VG2 22/23

Prioritaria

55

0,00 €

19.185,94 €

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

Atria PTV1 22/23

Prioritaria

55

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

Programa A Beira

Prioritaria

54

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_7/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_5/22_Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

54

643,10 €

241,16 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_2/22_Aprendizaxe da lingua española. DELE A2

Prioritaria

54

643,10 €

160,78 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_7/23_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

54

0,00 €

830,68 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_1/22_Aprendizaxe da lingua española. Nivel básico

Prioritaria

54

643,10 €

160,78 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_5/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

589,51 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_2/23_Aprendizaxe da lingua española. DELE A2

Prioritaria

54

0,00 €

803,88 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_5/23_Aprendizaxe da lingua galega

Prioritaria

54

0,00 €

884,27 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_4/22_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

562,72 €

80,39 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_3/23_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

54

0,00 €

643,10 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_4/23_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

0,00 €

643,10 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_1/23_Competencias clave N2

Prioritaria

54

0,00 €

1.607,76 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_2/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

1.607,76 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_3/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

1.607,76 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_4/23_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España CCSE

Prioritaria

54

0,00 €

643,10 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_3/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

1.607,76 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_2/22_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España

Prioritaria

54

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_1/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_1/22_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España CCSE

Prioritaria

54

669,90 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_4/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

1.205,82 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_4/22_Aprendizaxe da lingua Galega

Prioritaria

54

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_2/22_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España CCSE

Prioritaria

54

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_3/22_Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

54

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_5/22_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España

Prioritaria

54

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_6/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_2/22_Acreditación esforzo de integración

Prioritaria

54

1.071,84 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_1/22_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

54

1.071,84 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_6/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_3/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

723,49 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_4/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

723,49 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_5/22_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

723,49 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_8/22_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_6/23_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

0,00 €

1.071,84 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_8/23_Aprendizaxes constitucionais e sociais en España (CCSE)

Prioritaria

54

0,00 €

830,68 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_2/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

723,49 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_4/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

589,51 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_3/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

723,49 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_5/23_Acreditación do informe de esforzo de integración

Prioritaria

54

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_8/23_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

0,00 €

1.071,84 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_2/23_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_3/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_4/23_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España

Prioritaria

54

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_7/23_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España

Prioritaria

54

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_5/23_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

0,00 €

375,14 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_1/23_Aprendizaxe da lingua Galega

Prioritaria

54

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

CO_6/23_Aprendizaxe da lingua Galega

Prioritaria

54

0,00 €

1.339,80 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

OU_1/23_Novas tecnoloxías

Prioritaria

54

0,00 €

401,94 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

LU_3/22_Aprendizaxes constitucionais e sociais básicas en España (CCSE)

Prioritaria

54

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/76

G24452435

Fundación Juan Soñador

PO_1/23_Aprendizaxe da lingua española

Prioritaria

54

0,00 €

803,88 €

BS631A 2022/7

G15775901

Asociación Alar Galicia

Proxecto Mellora: mediación

Prioritaria

53

5.875,46 €

14.617,01 €

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_3/23_Achegando-Inmersión lingüística e cultural-Boiro

Prioritaria

52

0,00 €

669,90 €

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_5/23_Achegando-inmersión lingüística e cultural – Ribeira

Prioritaria

52

0,00 €

669,90 €

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_2/23_Achegando-inmersión lingüística e cultural-Arzúa

Prioritaria

52

0,00 €

669,90 €

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_4/23_Achegando-inmersión lingüística e cultural-Ames

Prioritaria

52

0,00 €

669,90 €

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

CO_1/23_ Achegando-inmersión lingüística e cultural-Compostela

Prioritaria

52

0,00 €

937,86 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

CO_1/23_Aprendizaxe do idioma castelán-iniciación I ED 2

Prioritaria

52

0,00 €

4.287,36 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

CO_1/22_Aprendizaxe idioma castelán-iniciación I ED 1

Prioritaria

52

2.009,70 €

0,00 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

Link-Mi de mediación intercultural

Prioritaria

52

14.678,42 €

14.657,95 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

CO_2/23_Aprendizaxe idioma castelán-iniciación II ED 2

Prioritaria

52

0,00 €

4.287,36 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

CO_2/22_Aprendizaxe idioma castelán-iniciación II ED 1

Prioritaria

52

2.679,60 €

0,00 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

Link-Mi Vilagarcía

Prioritaria

52

1.310,21 €

4.831,39 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

Supera

Prioritaria

52

1.786,80 €

3.323,45 €

BS631A 2022/84

G70390745

Asociación Centinelas

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

51

19.212,73 €

19.159,14 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Programa AMI

Prioritaria

51

14.617,01 €

14.617,01 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_10/23_Boabab galego iniciación

Prioritaria

50

0,00 €

4.019,40 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_11/23_Boabab galego Celga

Prioritaria

50

0,00 €

4.019,40 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_9/23_Boabab español avanzado

Prioritaria

50

0,00 €

4.019,40 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_10/22_Boabab galego iniciación

Prioritaria

50

4.019,40 €

0,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_8/22_Boabab español iniciación

Prioritaria

50

4.019,40 €

0,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_11/22_Boabab galego Celga

Prioritaria

50

4.019,40 €

0,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_9/22_Boabab español avanzado

Prioritaria

50

4.019,40 €

0,00 €

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

CO_8/23_Boabab español iniciación

Prioritaria

50

0,00 €

4.019,40 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_4/22_Acollemos I

Prioritaria

50

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_5/23_Acollemos IV

Prioritaria

50

0,00 €

643,10 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_6/22_Idioma I

Prioritaria

50

1.607,76 €

0,00 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_5/22_Acollemos II

Prioritaria

50

643,10 €

0,00 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_4/23_Acollemos III

Prioritaria

50

0,00 €

643,10 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

PO_6/23_Idioma II

Prioritaria

50

0,00 €

2.733,19 €

BS631A 2022/78

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

Roteiro ao emprego Pontevedra

Prioritaria

50

9.592,97 €

9.592,97 €

BS631A 2022/78

G70578083

Asociación de Migrantes de Galicia (Amiga)

Roteiro ao emprego Santiago

Prioritaria

50

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/22_Resolución de conflitos

Prioritaria

50

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

50

0,00 €

2.679,60 €

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_2/23_Ofimática para a busca de emprego

Prioritaria

50

0,00 €

2.679,60 €

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_3/23_Ferramentas 2.0 para a busca de emprego

Prioritaria

50

0,00 €

2.679,60 €

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

PO_2/22_Comunicación efectiva

Prioritaria

50

1.339,80 €

0,00 €

BS631A 2022/92

G70179189

Asociacion Arraianas (antes Raizame)

Proxecto Ayni

Prioritaria

49

7.690,45 €

19.185,94 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

Proxecto E-estranxeiría

Prioritaria

49

16.399,15 €

16.399,15 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

E-estranxeiría Chantada

Prioritaria

49

1.653,70 €

4.134,24 €

BS631A 2022/120

G70610282

ONGD SenValos

E-estranxeiría Vilagarcía

Prioritaria

49

1.469,95 €

5.420,45 €

BS631A 2022/59

G79408852

Médicos do Mundo

Asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría

Prioritaria

48

16.399,15 €

16.399,15 €

BS631A 2022/59

G79408852

Médicos do Mundo

Apoio inclusión social básica persoas inmigrantes

Prioritaria

48

16.468,06 €

16.445,09 €

BS631A 2022/77

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

Empréga-te

Prioritaria

48

0,00 €

10.105,92 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

CO_3/22_Lingua castelá

Prioritaria

48

2.679,60 €

0,00 €

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

CO_3/23_Lingua castelá

Prioritaria

48

0,00 €

2.679,60 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

Bun venit-itinerarios

Prioritaria

48

19.212,73 €

19.185,94 €

BS631A 2022/109

G15354483

Asociación Ecos do Sur

Programa Astex

Prioritaria

48

16.399,15 €

16.399,15 €

BS631A 2022/41

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

Asesoría xurídica para o acceso a dereitos de persoas migrantes

Prioritaria

47

0,00 €

1.999,09 €

BS631A 2022/92

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

Migrandi

Prioritaria

45

6.591,82 €

0,00 €

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

PO_2/22_Competencia oral en castelán

Prioritaria

45

2.143,68 €

0,00 €

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

PO_1/22_Iniciación á lingua galega ED 1

Prioritaria

45

2.143,68 €

0,00 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Itinere emprego inmigrante

Prioritaria

43

15.112,94 €

0,00 €

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

Mediamos

Prioritaria

43

11.546,21 €

0,00 €

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

PO_03/22_Alfabetización e competencias

Prioritaria

43

12.862,08 €

0,00 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

Bros itinerarios

Prioritaria

43

19.212,73 €

0,00 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

Malala-asesoramento técnico especializado

Prioritaria

40

16.399,15 €

0,00 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

Bun venit mediación

Prioritaria

40

6.755,76 €

0,00 €

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Asesoramento xurídico estranxeiría

Prioritaria

39

11.484,00 €

0,00 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_9/22_Aula de español II

Prioritaria

38

2.679,60 €

0,00 €

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

PO_8/22_Aula de español I

Prioritaria

38

2.679,60 €

0,00 €

BS631A 2022/16

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

Servizo de mediación comunitaria e familiar

Prioritaria

37

5.527,44 €

0,00 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_3/23_Neolectores 23

Prioritaria

37

0,00 €

0,00 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_2/23_Curso de introdución á sociedade de acollida 2023

Prioritaria

37

0,00 €

0,00 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_3/22_Neolectores 22

Prioritaria

37

1.607,76 €

0,00 €

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

PO_2/22_Curso de introdución á sociedade de acollida 2022

Prioritaria

37

4.019,40 €

0,00 €

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

Serv. de incl. sociolaboral e transición ao emprego persoas inmigrantes Santiago

Prioritaria

35

14.840,65 €

0,00 €

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

Serv. de incl. sociolaboral e transición ao emprego persoas inmigrantes A Coruña

Prioritaria

35

14.840,65 €

0,00 €

ANEXO II

Subvencións denegadas polos motivos indicados

Expediente

NIF

Entidade

Tipo de actuación

Actuación

Motivo da denegación

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

4.1.b.2

Apoio socioeducativo para menores en risco de exclusión

O reforzo escolar só é subvencionable como prestación opcional dentro dun itinerario (artigo 4.2.1º)

BS631A 2022/33

G94074051

Asoc. Banco de Alimentos Rías Baixas Pontevedra

4.1.b.1

Distribución de alimentos

A entidade pertence a Fegaban, que canaliza e distribúe aos seus membros as axudas concedidas polas administracións públicas mediante o convenio asinado coa Consellería de Política Social e Xuventude

BS631A 2022/56

R3600388G

Misión del Silencio

4.1.b.1

Servizo de acollida, atención e orientación social

Actuación non financiable segundo o artigo 4.1.b).1º

BS631A 2022/86

R0800037D

Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

4.1.a

Casa de familia San Aníbal Burela

Non consta na data da proposta de elevación da proposta de valoración pola Comisión de Seguimento que o centro teña permiso de inicio de actividade

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Convivindo Lugo

O proxecto, Dar unha resposta a familias en situación de conflito entre proxenitores/as e

os/as seus/súas fillos/as, non é subvencionable

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Convivindo Vigo

O proxecto, Dar unha resposta a familias en situación de conflito entre proxenitores/as e os/as seus/súas fillos/as, non é subvencionable

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Convivindo A Coruña

O proxecto, Dar unha resposta a familias en situación de conflito entre proxenitores/as e os/as seus/súas fillos/as, non é subvencionable

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Convivindo A Coruña

O proxecto, Dar unha resposta a familias en situación de conflito entre proxenitores/as e os/as seus/súas fillos/as, non é subvencionable

ANEXO III

Subvencións denegadas por non acadar a puntuación suficiente

Anualidade 2022

Expediente

NIF

Entidade

Tipo actuación

Actuación

Prioridade

Puntos

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.1

Necesidades básicas: informativas

Prioritaria

53

BS631A 2022/60

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

4.1.b.1

Convivencia de enfermidades metabólicas

Prioritaria

47

BS631A 2022/60

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

47

BS631A 2022/60

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

4.1.b.1

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial e distribución de alimentos dietéticos a familias

Prioritaria

47

BS631A 2022/60

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

4.1.b.1

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual de Asfega

Prioritaria

47

BS631A 2022/121

G94017704

Asociación O Son do Pobo

4.1.b.1

Apoio e asesoramento a persoas en risco de exclusión social

Prioritaria

33

BS631A 2022/49

G27198977

Asoc. Lucense de Axuda aos Enfermos Mentais Alume

4.1.b.1

Servizo urxente de atención ás necesidades sociais e sanitarias a pé de rúa

Non prioritaria

65

BS631A 2022/99

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.1

Programa de valoración, orientación e información

Non prioritaria

52

BS631A 2022/111

G36380301

Asociación Diagnosticadas de Cancro de Mama

4.1.b.1

Asesoramento en traballo social para persoas con cancro en risco de exclusión social

Non prioritaria

42

BS631A 2022/82

G27252279

Asociación Albores

4.1.b.2

LU_1/22_Programa de formación adaptada e TIC para o emprego

Non prioritaria

76

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Inserción laboral Amigó

Non prioritaria

71

BS631A 2022/15

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de inclusión social e laboral

Non prioritaria

69

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Familia Educa

Non prioritaria

65

BS631A 2022/45

G32010449

CIMO, Entidad Prestadora de Servicios

4.1.b.2

Integra-t, itinerarios de inserción

Non prioritaria

62

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_3/22_Preparación probas ESO Vigo

Non prioritaria

61

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

61

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_1/22_Coñecementos básicos dixitais Vigo

Non prioritaria

61

BS631A 2022/61

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4.1.b.2

Itinerarios personalizadosinc PEM

Non prioritaria

61

BS631A 2022/40

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Non prioritaria

52

BS631A 2022/102

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Intra emprego

Non prioritaria

45

BS631A 2022/95

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión social activa

Non prioritaria

43

BS631A 2022/36

G15747678

Asociación de discapacidade psíquica Amicos

4.1.b.2

Da (ex)clusión á (in)clusión: fomento da vida autónoma

Non prioritaria

40

BS631A 2022/99

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

PO_1/22_Curso de informática básica-alfabetización dixital

Non prioritaria

40

BS631A 2022/104

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_2/22_Alfabetización dixital Ribeira

Non prioritaria

38

BS631A 2022/95

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Atención dos servizos de apoio á inclusión sociolaboral, formación adaptada e intervención comunitaria

Non prioritaria

36

BS631A 2022/21

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Inclusión básica

Non prioritaria

35

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: mentoría

Non prioritaria

35

BS631A 2022/104

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/22_Competencias clave Ribeira

Non prioritaria

35

BS631A 2022/99

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Participa na túa comunidade

Non prioritaria

29

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: acollida

Non prioritaria

27

BS631A 2022/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO_1/22_Alfabetización dixital e lingüística en castelán

Prioritaria

25

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Xunta T I 22

Non prioritaria

60

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Xunta T II 22

Non prioritaria

60

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.3

CO_2/22_ Galeguízate

Non prioritaria

58

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: mentoría poboación inmigrante

Non prioritaria

36

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: acollida poboación inmigrante

Non prioritaria

35

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: acollida asesoramento técnico

Non prioritaria

35

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: mentoría mediación social

Non prioritaria

33

Anualidade 2023

Expediente

NIF

Entidade

Tipo actuación

Actuación

Prioridade

Puntos

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.1

Necesidades básicas: informativas

Prioritaria

53

BS631A 2022/41

G28838001

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad

4.1.b.1

Punto de información integral a mulleres e familias

Prioritaria

52

BS631A 2022/60

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

4.1.b.1

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial e distribución de alimentos dietéticos a familias

Prioritaria

47

BS631A 2022/60

G15340474

Asoc. Fenilcetonúrica y OTM de Galicia (Asfega)

4.1.b.1

Xornadas informativas sobre elaboración de dietas metabólicas

Prioritaria

47

BS631A 2022/65

R2802129C

Diaconía

4.1.b.1

Servizo de valoración, orientación e información

Prioritaria

34

BS631A 2022/121

G94017704

Asociación O Son do Pobo

4.1.b.1

Apoio e asesoramento a persoas en risco de exclusión social

Prioritaria

33

BS631A 2022/49

G27198977

Asoc. Lucense de Axuda aos Enfermos Mentais Alume

4.1.b.1

Servizo urxente de atención ás necesidades sociais e sanitarias a pé de rúa

Non prioritaria

65

BS631A 2022/99

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.1

Programa de valoración, orientación e información

Non prioritaria

52

BS631A 2022/111

G36380301

Asociación Diagnosticadas de Cancro de Mama

4.1.b.1

Asesoramento en traballo social para persoas con cancro en risco de exclusión social

Non prioritaria

42

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.2

PO_1/23_Iniciación á informática Bueu

Prioritaria

43

BS631A 2022/66

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

4.1.b.2

CO_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

43

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

PO_02/22_Preparación ESO

Prioritaria

42

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

PO_01/22_Romper barreiras dixitais A Guarda

Prioritaria

42

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

4.1.b.2

OU_2/22_Preparación ESA

Prioritaria

41

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

4.1.b.2

Crecemos xogando

Prioritaria

41

BS631A 2022/31

G15210388

Asociación Antonio Noche

4.1.b.2

Programa Confío

Prioritaria

41

BS631A 2022/3

G32345274

Asociación cultural Os Tres Reinos

4.1.b.2

OU_1/22_Competencias clave niveis 2 e 3 A Mezquita

Prioritaria

41

BS631A 2022/70

G15795818

Plataforma polo Emprego

4.1.b.2

Emerxendo-Itinerarios de inclusión básica

Prioritaria

40

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.2

PO_4/22_Competencias clave Moaña

Prioritaria

40

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.2

PO_2/22_Competencias clave Bueu

Prioritaria

40

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.2

PO_2/23_Iniciación á informática Moaña

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

LU_1/23_Competencias clave nivel 2 Lugo

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

LU_4/23_Iniciación á ofimática Lugo

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

CO_4/23_Iniciación á ofimática A Coruña

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

LU_2/23_Competencias clave nivel 3 Lugo

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

CO_2/23_Competencias clave nivel 3 A Coruña

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

CO_1/23_Competencias clave nivel 2 A Coruña

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

OU_1/23_Competencias clave nivel 2 Ourense

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

OU_2/23_Competencias clave nivel 3 Ourense

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

LU_3/23_Competencias dixitais Lugo

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

OU_3/23_Competencias dixitais Ourense

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

OU_4/23_Iniciación á ofimática Ourense

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

PO_1/23_Competencias dixitais Pontevedra

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

CO_3/23_Competencias dixitais A Coruña

Prioritaria

40

BS631A 2022/46

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

4.1.b.2

PO_2/23_Iniciación á ofimática Pontevedra

Prioritaria

40

BS631A 2022/18

G36657336

Asociación Mulleres Progresistas de Vigo

4.1.b.2

Servizo de kanguros

Prioritaria

39

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

CO_2/22_Alfabetización dixital_Santiago

Prioritaria

38

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.2

CO_1/22_Alfabetización dixital_Coruña

Prioritaria

38

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

4.1.b.2

OU_3/23_Preparación ESA Ourense

Prioritaria

38

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

4.1.b.2

OU_1/23_Alfabetización dixital Ourense

Prioritaria

38

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.2

Incorporación social e laboral: transición ao emprego. IPIS

Prioritaria

37

BS631A 2022/98

G36525293

Fundación Las Samaritanas

4.1.b.2

Impulso cara ao emprego

Prioritaria

37

BS631A 2022/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.2

Actívate (sección de inclusión básica)

Prioritaria

36

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.2

Itinere básico

Prioritaria

35

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.2

PO_6/22_Preparación ESO

Prioritaria

35

BS631A 2022/16

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral

Prioritaria

34

BS631A 2022/7

G15775901

Asociación Alar Galicia

4.1.b.2

Proxecto Mellora +

Prioritaria

33

BS631A 2022/113

G27746486

Asociación Xaruma

4.1.b.2

PO_2/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2022/113

G27746486

Asociación Xaruma

4.1.b.2

PO_3/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2022/113

G27746486

Asociación Xaruma

4.1.b.2

PO_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

33

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de inserción

Prioritaria

32

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Itinerarios da sección de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

31

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

Itinerarios da sección de inclusión básica

Prioritaria

31

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_1/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

31

BS631A 2022/106

G15041593

Centro Cultural-Social Juan XXIII

4.1.b.2

CO_2/23_Alfabetización dixital

Prioritaria

31

BS631A 2022/85

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

4.1.b.2

PO_2/22_Competencias clave 2022-2023

Prioritaria

30

BS631A 2022/85

G67116756

Fundación de la Santa Cruz

4.1.b.2

PO_1/22_Competencias dixitais-nivel básico

Prioritaria

30

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.2

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

28

BS631A 2022/69

G15500853

Asociación Dignidad-Galicia

4.1.b.2

Apoio á inclusión básica

Prioritaria

27

BS631A 2022/55

G32429300

Saúde Emocional, Infancia e Adolescencia ASEIA

4.1.b.2

Programa Alento

Prioritaria

25

BS631A 2022/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.2

Empezar de cero

Prioritaria

23

BS631A 2022/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.2

PO_5/23_Informática de xestión

Prioritaria

23

BS631A 2022/12

G15512502

Asoc. de Voluntarios Ayuda al Necesitado (AVAN)

4.1.b.2

CO_1/22_Alfabetización... Atención dirixida a fomentar a inclusión social

Prioritaria

20

BS631A 2022/108

Q2866001G

Cruz Roja Española

4.1.b.2

Benestar persoal e activación social (sección inclusión básica)

Prioritaria

20

BS631A 2022/14

G15279219

Comité Cidadán Antisida da Coruña (Casco)

4.1.b.2

CO_1/22_Alfabetización. Redución vulnerabilidade persoas en exclusión

Prioritaria

17

BS631A 2022/121

G94017704

Asociación O Son do Pobo

4.1.b.2

Integración sociolaboral

Prioritaria

17

BS631A 2022/117

V15593668

Centro social San Xoán Bautista

4.1.b.2

Servizo de inclusión e transición ao emprego

Prioritaria

13

BS631A 2022/82

G27252279

Asociación Albores

4.1.b.2

LU_1/22_Programa de formación adaptada e TIC para o emprego

Non prioritaria

76

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Inserción laboral Amigó

Non prioritaria

71

BS631A 2022/82

G27252279

Asociación Albores

4.1.b.2

Inclúete no emprego II

Non prioritaria

70

BS631A 2022/15

G36697324

Down Vigo: Asociación para el Síndrome de Down

4.1.b.2

Itinerarios personalizados de inclusión social e laboral

Non prioritaria

69

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.2

Familia Educa

Non prioritaria

65

BS631A 2022/45

G32010449

CIMO, Entidad Prestadora de Servicios

4.1.b.2

OU_1/23_Integra-t, alfabetización dixital

Non prioritaria

65

BS631A 2022/45

G32010449

CIMO, Entidad Prestadora de Servicios

4.1.b.2

Integra-t, itinerarios de inserción

Non prioritaria

62

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego

Non prioritaria

61

BS631A 2022/61

G15545353

Federación Enfermidades Mentais (Feafes)

4.1.b.2

Itinerarios personalizadosinc PEM

Non prioritaria

61

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_3/22_Preparación de probas ESO Vigo

Non prioritaria

61

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_2/22_Coñecementos básicos dixitais Vigo

Non prioritaria

61

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_3/23_Coñecementos básicos dixitais Vigo

Non prioritaria

61

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO_2/23_Coñecementos básicos dixitais Vigo

Non prioritaria

61

BS631A 2022/35

G36861078

Fundación Érguete-integración

4.1.b.2

PO:1/23_Coñecementos básicos dixitais Vigo

Non prioritaria

61

BS631A 2022/40

G27202043

Asociación Síndrome de Down de Lugo

4.1.b.2

Servizo de apoio á inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Non prioritaria

52

BS631A 2022/102

G32115941

Cogami

4.1.b.2

Intra emprego

Non prioritaria

45

BS631A 2022/95

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Inclusión social activa

Non prioritaria

43

BS631A 2022/114

G70223417

Asoc. Mulleres Discapacidade Galicia (Acadar)

4.1.b.2

Servizo de apoio e transición ao emprego para mulleres con discapacidade

Non prioritaria

43

BS631A 2022/36

G15747678

Asociación de discapacidade psíquica Amicos

4.1.b.2

Da (ex)clusión á (in)clusión: fomento da vida autónoma

Non prioritaria

40

BS631A 2022/99

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

PO_1/22_Curso de informática básica-alfabetización dixital

Non prioritaria

40

BS631A 2022/104

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_2/22_Alfabetización dixital Ribeira

Non prioritaria

38

BS631A 2022/95

G32311870

Asociación Down Ourense

4.1.b.2

Atención dos servizos de apoio á inclusión sociolaboral, formación adaptada e intervención comunitaria

Non prioritaria

36

BS631A 2022/21

G15458060

Asociación Síndrome de Down Teima

4.1.b.2

Inclusión básica

Non prioritaria

35

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: mentoría

Non prioritaria

35

BS631A 2022/104

G15052434

Asociación Ámbar (diversidade funcional)

4.1.b.2

CO_1/23_Competencias clave Ribeira

Non prioritaria

35

BS631A 2022/79

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

CO_1/23_Curso de introdución ás TIC

Non prioritaria

32

BS631A 2022/79

G15983570

Asociación Itínera

4.1.b.2

Itínera: inclusión sociolaboral e transición ao emprego

Non prioritaria

32

BS631A 2022/99

G36164887

Asociación Down Pontevedra Xuntos

4.1.b.2

Participa na túa comunidade

Non prioritaria

29

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.2

Actívate: acollida

Non prioritaria

27

BS631A 2022/92

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.3

Xermolo

Prioritaria

46

BS631A 2022/92

G70179189

Asociación Arraianas (antes Raizame)

4.1.b.3

Migrandi

Prioritaria

45

BS631A 2022/77

G15651508

Asociación SOS racismo Galicia

4.1.b.3

Servizo de mediación intercultural

Prioritaria

45

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_6/23_Ofimática ED 2

Prioritaria

45

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_5/23_Comunicación efectiva e resolución de conflitos. ED 2

Prioritaria

45

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_4/23_Comunicación efectiva e resolución de conflitos. ED 1

Prioritaria

45

BS631A 2022/101

G27866763

Fundación Impulsa

4.1.b.3

PO_2/23_Alfabetización informática ED 2

Prioritaria

45

BS631A 2022/101

G27866763

Fundacion Impulsa

4.1.b.3

PO_7/23_Iniciación á lingua galega ED 2

Prioritaria

45

BS631A 2022/101

G27866763

Fundacion Impulsa

4.1.b.3

PO_3/23_Ofimática ED 1

Prioritaria

45

BS631A 2022/101

G27866763

Fundacion Impulsa

4.1.b.3

PO_1/23_Alfabetización informática ED 1

Prioritaria

45

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Bros itinerarios

Prioritaria

43

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Itinere emprego inmigrante

Prioritaria

43

BS631A 2022/72

G36124279

Asociación Érguete (Baixo Miño)

4.1.b.3

PO_03/22_Alfabetización e competencias

Prioritaria

43

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Mediamos

Prioritaria

43

BS631A 2022/48

G94056215

Asociación filantrópica Boa Vida

4.1.b.3

Asesórate

Prioritaria

43

BS631A 2022/77

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Asesoramento xurídico estranxeiría Vigo

Prioritaria

43

BS631A 2022/77

G15651508

Asociación SOS Racismo Galicia

4.1.b.3

Asesoramento xurídico estranxeiría Coruña

Prioritaria

43

BS631A 2022/84

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Asesoramento xurídico en materia de estranxeiría

Prioritaria

43

BS631A 2022/84

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

CO_1/23_Formación probas da nacionalidade española

Prioritaria

43

BS631A 2022/84

G70390745

Asociación Centinelas

4.1.b.3

Servizo de conciliación familiar

Prioritaria

43

BS631A 2022/112

F70576467

Yarama África, S. Coop. Galega

4.1.b.3

Aminata. Proxecto inclusión

Prioritaria

43

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Malala-asesoramento técnico especializado

Prioritaria

40

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

Bun venit mediación

Prioritaria

40

BS631A 2022/62

R1500294B

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

4.1.b.3

Asesoramento xurídico estranxeiría

Prioritaria

39

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_03/23_Aula de español III

Prioritaria

38

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_5/23_Aula de español V

Prioritaria

38

BS631A 2022/34

G36046241

Asociación Rexurdir de Actividades Sociales

4.1.b.3

PO_4/23_Aula de español IV

Prioritaria

38

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

4.1.b.3

OU_7/23_Coñecemento dos valores e características da sociedade de acollida

Prioritaria

38

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

4.1.b.3

OU_4/23_Coñecemento dos valores e características da sociedade de acollida

Prioritaria

38

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

4.1.b.3

OU_5/23_Coñecemento dos valores e características da sociedade de acollida

Prioritaria

38

BS631A 2022/83

G32261307

Asociación Xarela formación-animación

4.1.b.3

OU_6/23_Coñecemento dos valores e características da sociedade de acollida

Prioritaria

38

BS631A 2022/16

F32479040

Xeracción Sociedade Cooperativa Galega

4.1.b.3

Servizo de mediación comunitaria e familiar

Prioritaria

37

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

PO_3/23_Neolectores 23

Prioritaria

37

BS631A 2022/107

G27783950

Asociación Diversidades

4.1.b.3

PO_2/23_Curso de introdución á sociedade de acollida 2023

Prioritaria

37

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Xurídico

Prioritaria

37

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Serv. de incl. sociolaboral e transición ao emprego persoas inmigrantes Santiago

Prioritaria

35

BS631A 2022/74

G15752660

Fundación Ronsel

4.1.b.3

Serv. de incl. sociolaboral e transición ao emprego persoas inmigrantes A Coruña

Prioritaria

35

BS631A 2022/80

G67805622

Asociación Raiceiras Acción Rural

4.1.b.3

PO_1/23_Alfabetización galego/castelán

Prioritaria

33

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Conciliación

Prioritaria

29

BS631A 2022/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO_6/23_Alfabetización dixital e lingüística en galego

Prioritaria

25

BS631A 2022/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO_4/23_Economía doméstica e competencia matemática

Prioritaria

25

BS631A 2022/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO_1/23_Alfabetización dixital e lingüística en galego

Prioritaria

25

BS631A 2022/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO_2/23_Alfabetización dixital e lingüística en castelán

Prioritaria

25

BS631A 2022/116

G36617082

Asociación Valladares

4.1.b.3

PO_3/23_Lingua e cultura castelán

Prioritaria

25

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Laboral

Prioritaria

25

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_5/23_Lingua e cultura galega

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_3/23_Emprendemento a través da red

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_1/23_Alfabetización dixital Ferrol

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_8/23_Xornada de igualdade de xénero

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_4/23_Promotoras comunitarias Ferrol

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_7/23_Xornada de loita contra o racismo

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_2/23_Seguridade na Internet

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

CO_6/23_Xornada de dereitos laborais

Prioritaria

23

BS631A 2022/119

G70464334

Asoc. Movilidad Humana Colaboración y Desarrollo

4.1.b.3

Mediación

Prioritaria

22

BS631A 2022/8

G27441153

Mujeres en Igualdad Provincial de Lugo (BUMEI)

4.1.b.3

Servizo de mediación social e/ou intercultural

Non prioritaria

71

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Xunta T I 22

Non prioritaria

60

BS631A 2022/103

V09409749

Acción Laboral (programas de inclusión laboral)

4.1.b.3

Xunta T II 22

Non prioritaria

60

BS631A 2022/90

G81454969

Fundación Amigó

4.1.b.3

CO_2/22_ Galeguízate

Non prioritaria

58

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: mentoría poboación inmigrante

Non prioritaria

36

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: acollida poboación inmigrante

Non prioritaria

35

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: acollida asesoramento técnico

Non prioritaria

35

BS631A 2022/29

G32014334

Asociación de Viúdas María Andrea

4.1.b.3

Actívate: mentoría mediación social

Non prioritaria

33