Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 215 Venres, 11 de novembro de 2022 Páx. 58879

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia a adxudicación de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

O Decreto 58/2022, do 15 de maio, establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia (DOG nº 94, do 16 de maio).

O Decreto 73/2022, do 25 de maio, fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia (DOG nº 101, do 27 de maio).

Mediante o Decreto 119/2022, do 23 de xuño, determínase a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, onde se establece a Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL) como órgano superior desta consellería.

Dependente directamente da persoa titular da SXPL, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH) ten a función de promover a formación e capacitación de universitarios, a través de convocatorias públicas para investigación e estudo de programas no ámbito das humanidades.

Así, mediante a Orde do 13 de xullo de 2022 apróbanse as bases que rexen o concurso público de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (DOG nº 140, do 22 de xullo).

O secretario xeral de Política Lingüística é competente para resolver o expediente, en uso das facultades que ten conferidas en virtude da Orde do 29 de xullo de 2022, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, en relación co procedemento de concesión de bolsas establecido na disposición derradeira primeira da orde de convocatoria.

De acordo coa proposta de resolución definitiva elevada polo órgano instrutor,

RESOLVO:

1. Aprobar en todo o seu contido a proposta presentada polo órgano instrutor –realizada con base no informe da Comisión de Valoración debidamente motivado– e concederlles as 10 bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ás persoas candidatas que se relacionan no anexo A desta resolución.

Ao abeiro da base segunda da convocatoria, a contía das bolsas será de 990 euros ao mes, por todos os conceptos, incluídos os custos da Seguridade Social, durante o período comprendido entre o 1 de decembro de 2022, data de incorporación ao centro, e o 30 de novembro de 2024.

2. Establecer a listaxe de suplentes, por orde decrecente de puntuación, que se indica no referido anexo desta resolución, que poderá ser operativa no caso de que a persoa seleccionada como titular non se incorpore na data establecida, cando manifeste expresamente a súa non aceptación á bolsa ou renuncie a ela unha vez aceptada, así como cando se realice a súa revogación.

3. Denegar as demais solicitudes presentadas, polas causas que figuran no anexo B, así como declarar desistentes da petición de bolsa por non contestar o requirimento de documentación preceptiva no prazo establecido ou por desistencia propia, en aplicación do disposto no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

4. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, quen resolverá segundo o disposto na Orde do 29 de xullo de 2022, de delegación de competencias nos órganos superiores e de dirección e nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (DOG nº 151, do 9 de agosto), ou ben interpor directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. En todo caso, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do recurso de reposición presentado.

5. Que se lles notifique a presente resolución ás persoas interesadas.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2022

Valentín García Gómez
Secretario xeral de Política Lingüística

ANEXO A

1. Proxecto Bibliografía da literatura galega.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Monteagudo Alonso

Antía

***5290**

16,8825

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Malvido Cordeiro

Sofía

***1429**

13,2375

Mariño Gómez

Claudia

***9536**

10,6375

Paz Félix

Alberto

***3889**

10,3088

García González

Noelia

***1748**

9,9225

González Puente

José Luis

***2250**

9,0225

Salceda García

Lucía

***6071**

8,6663

Villar Martínez

Natalia

***6859**

7,8563

Santamaría Estévez

Noemí

***4587**

7,3100

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,1100

Rebolo Magariños

David

***9402**

7,0317

Novo Díaz

Fátima

***8363**

6,6635

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

2. Proxecto Fraseoloxía galega.

Titulares:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Pérez Mosquera

Beatriz

***5522**

10,0585

Freire Armada

Vanesa

***4388**

9,6863

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Iglesias Cancela

Yolanda

***0631**

15,8652

Monteagudo Alonso

Antía

***5290**

12,3825

Luna Pérez

Martín

***8942**

11,6509

Cuns Lema

Natalia

***4925**

9,4900

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

9,3275

Malvido Cordeiro

Sofía

***1429**

8,7375

Salceda García

Lucía

***6071**

8,6663

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

8,2300

Pastoriza Espasandín

Raquel

***4373**

8,2151

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

8,2100

Santamaría Estévez

Noemí

***4587**

7,9600

Paz Félix

Alberto

***3889**

7,9588

Novo Díaz

Fátima

***8363**

7,9135

Viñas Romar

Paula

***0869**

7,6050

Mariño Gómez

Claudia

***9536**

7,5375

Pardo Álvarez

Héctor

***5859**

7,3138

González Puente

José Luis

***2250**

6,5225

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

3. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Villar Martínez

Natalia

***6859**

10,2063

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Iglesias Cancela

Yolanda

***0631**

11,7152

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

10,0514

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

9,3275

Pérez Mosquera

Beatriz

***5522**

9,0585

Fernández Berrocal

María Encina

***1814**

8,8481

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

8,6100

Santamaría Estévez

Noemí

***4587**

8,2100

Mariño Gómez

Claudia

***9536**

7,8875

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

7,7800

Novo Díaz

Fátima

***8363**

7,6635

Pardo Álvarez

Héctor

***5859**

7,5638

Ferrón Lea

David

***0756**

7,4650

Viñas Romar

Paula

***0869**

7,3550

Freire Armada

Vanesa

***4388**

7,1863

Luna Pérez

Martín

***8942**

7,1009

Rebolo Magariños

David

***9402**

7,0317

Pastoriza Espasandín

Raquel

***4373**

6,9151

González Puente

José Luis

***2250**

6,5225

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

4. Proxecto Cantigas de Santa María.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Fernández Berrocal

María Encina

***1814**

11,0481

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

10,5800

Cela Álvarez

Brais

***4432**

10,4480

Martínez Bautista

Soraya

***8050**

9,2578

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Salceda García

Lucía

***6071**

8,4163

Viñas Romar

Paula

***0869**

7,3550

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,1100

Pardo Prado

Sara

***7287**

6,9762

González Puente

José Luis

***2250**

6,5225

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

5. Proxecto Prosa literaria medieval.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Méndez Sánchez

Almudena María

***2230**

11,4400

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Fernández Berrocal

María Encina

***1814**

10,9481

Cela Álvarez

Brais

***4432**

10,8980

Rodríguez Seoane

Brenda

***2604**

9,4150

Martínez Bautista

Soraya

***8050**

9,2578

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Salceda García

Lucía

***6071**

8,4163

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

7,7800

Viñas Romar

Paula

***0869**

7,3550

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,1100

González Puente

José Luis

***2250**

6,5225

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

6. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Iglesias Cancela

Yolanda

***0631**

17,9652

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Villar Martínez

Natalia

***6859**

11,1063

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

11,0514

Pereira Gutiérrez

Beatriz

***0907**

11,0330

Freire Armada

Vanesa

***4388**

9,6863

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

9,3275

Cuns Lema

Natalia

***4925**

9,2900

Guerreira Labrador

Carlos

***9107**

9,0659

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

8,6100

Ferrón Lea

David

***0756**

8,4650

García González

Noelia

***1748**

8,4225

Vidal Estévez

Benjamín

***6304**

8,2175

Pérez Mosquera

Beatriz

***5522**

8,1585

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

7,8800

Pastoriza Espasandín

Raquel

***4373**

7,8151

Viñas Romar

Paula

***0869**

7,3550

González Puente

José Luis

***2250**

7,2725

Pardo Álvarez

Héctor

***5859**

7,2138

Rebolo Magariños

David

***9402**

7,0317

Pardo Prado

Sara

***7287**

6,9762

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

Novo Díaz

Fátima

***8363**

6,6635

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

7. Proxecto Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

11,0514

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Iglesias Cancela

Yolanda

***0631**

17,9652

Figueiredo Palacios

Pablo

***6318**

10,7375

Villar Martínez

Natalia

***6859**

10,0563

Luna Pérez

Martín

***8942**

9,6009

Cuns Lema

Natalia

***4925**

9,2900

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

8,6100

Ucha Bouzada

Andrea

***7845**

8,3275

Vidal Estévez

Benjamín

***6304**

7,9675

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

7,8800

Pastoriza Espasandín

Raquel

***4373**

7,8151

Ferrón Lea

David

***0756**

7,4650

García González

Noelia

***1748**

7,4225

Viñas Romar

Paula

***0869**

7,3550

González Puente

José Luis

***2250**

7,2725

Pardo Álvarez

Héctor

***5859**

7,2138

Freire Armada

Vanesa

***4388**

7,1863

Pérez Mosquera

Beatriz

***5522**

7,1585

Rebolo Magariños

David

***9402**

7,1317

Pardo Prado

Sara

***7287**

6,9762

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

6,9198

Novo Díaz

Fátima

***8363**

6,6635

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

8. Proxecto Base de datos do Alir.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Luna Pérez

Martín

***8942**

9,6009

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Cuns Lema

Natalia

***4925**

9,2900

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

8,6100

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

7,8800

Ferrón Lea

David

***0756**

7,4650

Viñas Romar

Paula

***0869**

7,3550

González Puente

José Luis

***2250**

7,2725

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

9. Proxecto Dicionarios de literatura.

Titular:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Tamames Gala

Cristina

***1214**

18,7900

Suplentes:

Apelidos

Nome

DNI

Total puntos

Monteagudo Alonso

Antía

***5290**

16,8825

Malvido Cordeiro

Sofía

***1429**

13,2375

Ferrón Lea

David

***0756**

10,9650

García González

Noelia

***1748**

10,9225

Viñas Romar

Paula

***0869**

10,4550

Guerreira Labrador

Carlos

***9107**

9,4659

Rodríguez Villamarín

Tamara

***5537**

9,4198

González Puente

José Luis

***2250**

9,0225

Cuns Lema

Natalia

***4925**

8,6900

Villar Martínez

Natalia

***6859**

7,8563

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

7,7800

Caamaño Figueroa

Sara

***1005**

7,5514

Pardo Prado

Sara

***7287**

7,3262

Santamaría Estévez

Noemí

***4587**

7,2100

Goris García

Xoán Carlos

***0252**

7,1100

Loureiro Abalo

Mª Rocío

***9940**

6,5025

ANEXO B

1. Proxecto Bibliografía da literatura galega.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Custodio Fabre

Iria

***1645**

Excluídos.

Apelidos

Nome

DNI

Causa da exclusión

Cuns Lema

Natalia

***4925**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Iglesias Rodríguez

Xeila

***2973**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

Viñas Romar

Paula

***0869**

Non posúe a titulación exixida nos requisitos específicos

2. Proxecto Fraseoloxía galega.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Custodio Fabre

Iria

***1645**

3. Proxecto Corpus de referencia do galego actual (Corga).

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva ou a petición propia.

Apelidos

Nome

DNI

Custodio Fabre

Iria

***1645**

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

4. Proxecto Cantigas de Santa María.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Martínez Abalde

Rebeca

***9064**

Uzal Vidal

Isabel

***8282**

5. Proxecto Prosa literaria medieval.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva.

Apelidos

Nome

DNI

Martínez Abalde

Rebeca

***9064**

Uzal Vidal

Isabel

***8282**

6. Proxecto Terminoloxía científico-técnica.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva ou por petición propia.

Apelidos

Nome

DNI

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

7. Proxecto Recursos para o desenvolvemento das tecnoloxías da fala.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva ou por petición propia.

Apelidos

Nome

DNI

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**

9. Proxecto Dicionarios de literatura.

Desistentes por non emendar ou achegar a documentación preceptiva ou a petición propia.

Apelidos

Nome

DNI

Pérez Casal

Inmaculada

***7386**