Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 220 Venres, 18 de novembro de 2022 Páx. 59909

III. Outras disposicións

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se desenvolve a Resolución do 2 de novembro de 2022 pola que se convocan as probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros/as por estrada, que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2023 (Diario Oficial de Galicia número 213, do 9 de novembro), e se nomea o tribunal para as convocatorias do ano 2023.

Mediante a Resolución do 2 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Mobilidade, convocáronse as probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por estrada, que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2023.

Mediante a Resolución do 1 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Mobilidade, establecéronse as bases e as regras de desenvolvemento das probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor/a profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou de viaxeiros por Estrada, que terán lugar na Comunidade Autónoma de Galicia en desenvolvemento do Real decreto 284/2021, do 20 de abril (DOG núm. 237, do 13 de decembro).

O Real decreto 284/2021, do 21 de abril, regula no anexo V os exames de cualificación inicial. Na sección segunda desenvolve a «designación de tribunais» e sinala que «No caso de non determinarse na propia convocatoria, o órgano convocante deberá, con posterioridade a esta, designar o tribunal ou tribunais das probas (…) e realizar, así mesmo, a súa publicación no correspondente boletín oficial, polo menos, con 10 días de antelación á realización do primeiro exercicio».

Polo exposto,

DISPOÑO:

Primeiro. Tribunal

1. O tribunal das probas estará formado por cinco membros: o presidente, tres vogais e o secretario, que actuará con voz e voto, para os cales se designarán membros suplentes. Correspóndelle á persoa titular da Dirección Xeral de Mobilidade o nomeamento deste tribunal entre persoal desta dirección xeral.

Para os efectos de cualificación, e de conformidade co Decreto 144/2001, do 7 de xuño (DOG núm. 122, do 25 de xuño), cualificarase o tribunal como de categoría primeira.

2. A composición do tribunal para as vindeiras convocatorias ordinarias do ano 2023 será a seguinte:

Presidente: Antón García Río.

Presidente suplente: Juan Alberto Vidal Herrador.

Vogais:

Mª Teresa Somoza García.

Eduardo Suárez Campo.

Juan Alberto Vidal Herrador.

Vogais suplentes:.

Mª Inmaculada Carril Barco

Elena Prado Veiga.

Tamara Subiela Gómez.

Secretaria: Marta Figueiras García.

Secretaria suplente: Ana María Gómez Iglesias.

3. O procedemento de actuación do tribunal axustarase en todo momento ao disposto nos preceptos básicos da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. Os membros suplentes do tribunal participarán, xunto coas persoas titulares, cando sexa preciso para o bo desenvolvemento das probas.

4. No desenvolvemento do procedemento deberán quedar debidamente acreditadas as decisións adoptadas, mediante constancia documental, coa sinatura do secretario e co visto e prace do presidente.

5. O presidente do tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que os exercicios sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade das persoas aspirantes, utilizando a aplicación informática habilitada para a súa corrección.

Segundo. Desenvolvemento das probas

1. A data e hora de realización dos exercicios serán acordados polo tribunal, dentro do calendario publicado na Resolución do 2 de novembro de 2022 e publicaranse na web da Dirección Xeral de Mobilidade cunha antelación mínima de dez días hábiles á realización do primeiro exercicio, de conformidade co disposto na sección 2ª do anexo V do Real decreto 284/2021, do 20 de abril. O lugar de realización será a cidade de Santiago de Compostela. Sen prexuízo do anterior, a distribución definitiva horaria e espacial das persoas aspirantes poderá ser modificada por decisión do presidente e do secretario do tribunal ata o momento da realización do exame por razóns organizativas.

2. As persoas aspirantes serán convocadas para cada exercicio en único chamamento e perderá o dereito a realizar a proba quen non compareza.

3. As persoas aspirantes deberán presentarse para realizar as probas provistas de DNI ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal; a súa omisión dará lugar a que non sexan admitidas. Poderán presentarse ás probas convocadas pola Comunidade Autónoma galega con independencia do seu lugar de residencia habitual e do lugar en que realizasen o curso preceptivo, ao abeiro do artigo 18 do Real decreto 284/2021, do 20 de abril.

4. O tempo para realizar o exame será de 2 horas.

5. As respostas correctas valoraranse con 1 punto e as erroneamente contestadas penalizaranse con 0,5 puntos negativos. As preguntas non contestadas ou que conteñan máis dunha resposta non puntuarán positiva nin negativamente.

6. Para aprobar será necesario obter unha puntuación non inferior á metade do total de puntos posibles.

7. Unha vez rematado o exame, publicarase a relación de respostas estimadas correctas, coa maior brevidade posible, na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade.

Durante o día seguinte á publicación da relación de respostas correctas, as persoas aspirantes poderán facer chegar as impugnacións que consideren oportunas sobre as preguntas formuladas e remitilas á/ao secretaria/o do tribunal a través do seguinte enderezo electrónico: formacion.transportes@xunta.gal. Pasado o prazo indicado, non se admitirán novas impugnacións de respostas nin se tomarán en consideración as ditas alegacións respecto da revisión de exames.

Á vista das impugnacións presentadas, o tribunal elaborará a relación definitiva de respostas correctas e acto seguido corrixirá os exercicios de acordo con ela.

A relación definitiva de respostas correctas, así como a provisional de aptos/as e non aptos/as, serán publicadas na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade. A partir de entón abrirase un prazo de dous días hábiles para que as persoas interesadas fagan chegar á/ao secretaria/o do tribunal as peticións de revisión para a súa toma en consideración. As solicitudes de revisión deberán presentarse directamente ante a/o secretaria/o do tribunal, dentro do referido prazo de dous días, mediante a remisión ao enderezo electrónico formacion.transportes@xunta.gal

Revisados os exercicios, o tribunal adoptará o acordo definitivo sobre as persoas aspirantes aprobadas.

Santiago de Compostela, 9 de novembro de 2022

Ignacio Maestro Saavedra
Director xeral de Mobilidade