Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 220 Venres, 18 de novembro de 2022 Páx. 59982

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ORDE do 4 de novembro de 2022 pola que se resolve a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Secretaría Xeral da Presidencia, Dirección Xeral do Gabinete Técnico da Presidencia, anunciada pola Orde do 6 de setembro de 2022.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Secretaría Xeral da Presidencia, Dirección Xeral do Gabinete Técnico da Presidencia, anunciada pola Orde do 6 de setembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 175, do 14 de setembro), de conformidade co establecido no artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e nos artigos 26 e 27 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.2.c) da Lei 2/2015, do 29 de abril, esta Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante na Secretaría Xeral da Presidencia, Dirección Xeral do Gabinete Técnico da Presidencia, anunciada pola Orde do 6 de setembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 175, do 14 de setembro).

Segundo. Adxudicar destino no posto de traballo que se indica, e seleccionar a funcionaria que se relaciona no anexo desta orde, conforme o establecido nas bases da convocatoria.

Terceiro. O cesamento no destino actual da funcionaria que obtivo praza producirase no prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días hábiles a partir do seguinte ao do cesamento, se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia. Cando a persoa adxudicataria do posto obteña coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será dun mes, de conformidade co establecido no artigo 8.1 do Decreto 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico.

O cómputo dos prazos posesorios iniciarase cando finalicen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidos aos/ás interesados/as. Nos supostos de incapacidade temporal o cómputo do prazo iniciarase a partir da correspondente alta.

Cuarto. A xefatura do centro en que cause baixa o funcionario, así como daquel en que obteña destino consignará no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión.

Quinto. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2022

O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes
P.D. (Orde do 12.11.2013; DOG núm. 219, do 15 de novembro)
Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral da Presidencia

ANEXO

Apelidos e nome: Pousada Soliño, Amparo.

DNI: ***1583**.

Subgrupo: A1.

Corpo/escala: superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.

Denominación do posto: Subdirección Xeral de Coordinación e Planificación.

Código: PX.102.00.001.15770.001.

Nivel: 30.

Dependencia: Secretaría Xeral da Presidencia, Dirección Xeral do Gabinete Técnico da Presidencia.

Localidade: Santiago de Compostela.

*O DNI amósase cifrado co fin de protexer os datos de carácter persoal.