Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Luns, 21 de novembro de 2022 Páx. 60316

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

De conformidade co previsto na base oitava da Resolución do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 227, do 29 de novembro), pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia, valoradas as reclamacións presentadas contra a Resolución do 9 de setembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 176, do 15 de setembro) pola que se publicaron as puntuacións e os destinos provisionais obtidos, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos, coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Con esta resolución remata a adxudicación correspondente ao ano 2022, logo de terse publicado as resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 27 de setembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 189, do 4 de outubro), polas que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 na categoría de facultativo especialista de área das especialidades de cirurxía ortopédica e traumatoloxía, e medicina interna, e a Resolución do 13 de outubro de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 202, do 24 de outubro) pola que se resolve o concurso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados en cada unha das categorías están publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. De conformidade co previsto na base novena da Resolución do 20 de novembro de 2017, os/as concursantes que obteñan praza neste proceso deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique esta resolución.

Por necesidades organizativas e co obxecto de preservar o normal funcionamento das institucións sanitarias no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución deste proceso, os/as profesionais que estean a prestar os seus servizos no Sistema público de saúde de Galicia cesarán o primeiro día hábil seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. De conformidade co artigo 30, número 2), do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, segundo a redacción efectuada pola Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas, a toma de posesión do novo destino obtido débese efectuar dentro dos dous días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde, no prazo de sete días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.

Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa estivesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Quinto. Dado que en determinadas categorías/especialidades nas cales existen adxudicatarios deste proceso está próximo a finalizar o proceso selectivo para a incorporación de novo persoal fixo, coa finalidade de conseguir unha mellor organización asistencial, a incorporación destes profesionais realizarase de xeito simultáneo, polo que se procede ao aprazamento dos prazos de toma de posesión do concurso.

Así, na categoría de facultativo especialista de área das especialidades de alergoloxía, análises clínicas, anatomía patolóxica, anestesioloxía e reanimación, cirurxía cardiovascular, cirurxía xeral e aparello dixestivo, dermatoloxía médico-cirúrxica e venereoloxía, farmacia hospitalaria, hematoloxía e hemoterapia, medicina preventiva e saúde pública, microbioloxía e parasitoloxía, nefroloxía, neurocirurxía, neurofisioloxía clínica, neuroloxía, oftalmoloxía, oncoloxía médica, otorrinolaringoloxía, pediatría e as súas áreas específicas, psicoloxía clínica, psiquiatría, radiodiagnóstico, radiofísica hospitalaria e uroloxía, nas categorías de médico/a de admisión e documentación clínica, médico/a asistencial do 061, e nas categorías de técnicos/as superiores en anatomía patolóxica e citoloxía, en hixiene bucodental, en imaxe para o diagnóstico, en laboratorio de diagnóstico clínico, en radioterapia e técnico/a en farmacia, o cesamento e os prazos posesorios quedan diferidos ata o día en que se inicien os prazos posesorios dos/das aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas ditas categorías, convocados mediante as resolucións do 13 de decembro de 2019, desta dirección xeral, logo da publicación da resolución pola cal sexan nomeados/as persoal estatutario fixo e se lles adxudique destino definitivo.

Sexto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 11 de novembro de 2022

Ana María Comesaña Álvarez
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Destinos adxudicados por categoría

CELADOR/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2476**

ABALDE SILVEIRA, MÓNICA

159900040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***7761**

ALDEITURRIAGA ASTORGANO, ÁNGEL

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***9464**

ÁLVAREZ RIVERA, MANUEL

74900040

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***9620**

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, ALBERTO

74900040

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***2205**

ANDÓN SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***3479**

ARTECHE PENA, MIGUEL ÁNGEL

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***5816**

BATÁN NÚÑEZ, CÉSAR JESÚS

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***9742**

BELLO GINZO, MARÍA DEL MAR

271600040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***5580**

BUSTO ESPIÑO, MARÍA CARMEN

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***0837**

CASTAÑAL CASTIÑEIRA, MARÍA LOURDES

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***1171**

CASTRO DÍAZ, DOLORES

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***4218**

CASTRO JAMARDO, JOSÉ LUIS

74800040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***3562**

CORTIÑAS LORENZANA, MIGUEL

271700040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***5114**

DEVESA MIRANDA, MAGDALENA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6182**

DOPICO MONTERO, MARÍA ESTHER

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***2261**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MÓNICA

320400040

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***1973**

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSEFINA

74600040

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***8224**

FERNÁNDEZ LÓPEZ, SUSANA

74800040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***5052**

FERNÁNDEZ PEREIRA, OLGA

74600040

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***3190**

FERREIRO PENA, MARÍA FE

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***9669**

GARCÍA DEL CASTILLO SERRANO, GEMA MARÍA

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***2714**

GODOY LÓPEZ, LUIS

74700040

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***4045**

GÓMEZ CAJUSO, MARÍA

74800040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***2171**

GONZÁLEZ RIGUEIRO, MARÍA JOSÉ

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6844**

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ROBERTA TERESA

74900040

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***9769**

LEMOS QUINTELA, MARÍA DEL CARMEN

74700040

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***1689**

LÓPEZ BOADO, RAMIRO

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***8213**

LÓPEZ CASTRO, ISABEL

74800040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***7772**

LÓPEZ LIZ, MARÍA ISABEL

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***9145**

LÓPEZ MOSQUERA, MANUELA

271600040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***4330**

LÓPEZ RODRÍGUEZ, ELVIRA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***5701**

LOSADA RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA

271700040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***5514**

OUTEIRAL LORENZO, MANUEL RAMÓN

159900040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***0833**

PENÍN RODRÍGUEZ, JOSÉ

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***0742**

PÉREZ RODRÍGUEZ, VALENTINA

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***9745**

PIÑEIRO PIÑEIRO, PABLO JOSÉ

74700040

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***8174**

POLO RAMOS, SOFÍA

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***0349**

PORTELA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL PILAR

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***1009**

RILO MONREAL, MARÍA NIEVES

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6927**

ROCA RODRÍGUEZ, MARÍA ESTHER

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***2204**

RODRÍGUEZ PRIETO, MANUELA

74300040

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***7706**

SÁNCHEZ LOSADA, FÁTIMA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***3333**

SILVA GUIZÁN, ANTONIO

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***4809**

VALADO PÉREZ, CRISTINA

74900040

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***5623**

VARELA ESPINOSA, JULIANA

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***7804**

VÁZQUEZ CARBALLO, ANA MARÍA

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6878**

VÁZQUEZ CARBALLO, MARÍA ELENA

369900040

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***2353**

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, SONIA

74900040

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***1299**

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS

74400040

A.S. de Ferrol

A.S. de Ferrol

-

Ferrol

***4649**

VIGO PENÍN, MARÍA JESÚS

74500040

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***7963**

VILLANUSTRE LIJÓ, MARÍA TERESA

74800040

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

CONDUTOR/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5832**

GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL

15400060

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***4216**

IRAVEDRA PITA, FELIPE

15400060

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

ENFERMEIRO/A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***4048**

ABELAIRAS CADAHIA, CRISTINA

31900011

A.S. da Coruña e Cee

Miño

Mañá

Miño

***4564**

AGOURE CONDE, MARÍA DE LOS ÁNGELES

22700012

A.S. da Coruña e Cee

Federico Tapia

Tarde

Coruña, A

***9891**

AGUIAR GARCÍA, MARÍA JOSEFA

4700011

A.S. da Coruña e Cee

Adormideras

Mañá

Coruña, A

***2656**

AGUIÓN COSTOYA, MARÍA CRUZ

21600011

A.S. da Coruña e Cee

Curtis-Teixeiro

Mañá

Curtis

***0822**

AIRA DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN

2900011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pobra do Brollón

Mañá

Pobra do Brollón, A

***9634**

ALMON VISPO, JUAN CARLOS

8600011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Barro

Mañá

Barro

***9418**

ALONSO ÁLVAREZ, MARÍA TERESA

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1072**

ALONSO CRESPO, PATRICIA

25200011

A.S. de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

***2199**

ALONSO GONZÁLEZ, YOLANDA

38000012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Tarde

Barco de Valdeorras, O

***0715**

ALONSO PÉREZ, JAVIER

7700011

A.S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

***9345**

ALONSO VENCE, MARÍA DEL PILAR

54700010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

***4714**

ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL PILAR

30000011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maside-Dacón

Mañá

Maside

***9328**

ÁLVAREZ GIL, ESTEBAN

41500011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***5552**

ÁLVAREZ MACÍA, PATRICIA

710200011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Trives-Manzaneda-San Xoán Río

Mañá

A Pobra de Trives, Manzaneda, San Xoán de Río

***7698**

ÁLVAREZ OTERO, SERAFINA

59300013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

***9371**

ÁLVAREZ ROMÁN, RAFAEL

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***0347**

ÁLVAREZ SIEIRO, ROSA MARÍA

62800011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***7774**

ÁLVAREZ VÁZQUEZ, MARTA

49700014

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo PAC

PAC

Rianxo

***9803**

AMBOAGE VALIÑO, MINIA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7897**

AMOEDO CASQUEIRO, SILVIA

708300013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín-Seixo

Desprazable

Marín

***9892**

ANLLO RIVEIRO, FÁTIMA

40500012

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

***0817**

ANTELO ANDRADE, MARÍA BELÉN

43000012

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

***2525**

ARAÚJO FERNÁNDEZ, YOLANDA

1100012

A.S. de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

***6239**

ARGIZ LEDO, ANA MARÍA

15300011

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***6266**

ARIAS ARNAIZ, DIEGO SANTOS

33100013

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Desprazable

Monforte de Lemos

***8627**

ARTO BLANCO, ANA MARÍA

7100011

A.S. de Ferrol

As Pontes de García Rodríguez

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***5819**

AZNAR ESPÓSITO, LOURDES

23200011

A.S. de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

***2141**

BAHAMONDE SÁNCHEZ, MARÍA MERCEDES

27300011

A.S. da Coruña e Cee

Laracha

Mañá

Laracha, A

***7356**

BALDOMAR OBELLEIRO, RUBÉN

16900010

A.S. da Coruña e Cee

Cee PAC

-

Cee

***6353**

BALDOMERO CASTRO, ROSA MARÍA

23700011

A.S. da Coruña e Cee

Fisterra

Mañá

Fisterra

***1093**

BALTASAR BLANCO, CONCEPCIÓN

2600013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

***6184**

BARANDELA RODRÍGUEZ, MARÍA LUZ

45500011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Pereiro de Aguiar

Mañá

Pereiro de Aguiar, O

***2802**

BARCO SÁNCHEZ, NOEMÍ

46800010

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

***7103**

BARREIRO BLANCO, FELICIDAD

19800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

***7853**

BARREIRO CARREÑO, ANA MARÍA

48100011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

***1364**

BARREIRO COUTO, SANTIAGO

38070700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Centro Itinerante (Di-Móbil)

-

Vigo

U. RNM móbil

***2793**

BARREIRO PÉREZ, MARÍA JOSÉ

30200012

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Tarde

Coruña, A

***4629**

BARREIRO PÉREZ, MARÍA VICTORIA

19200011

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***1768**

BARRIENTOS CANCELO, ARTURO

47900010

A.S. de Vigo

O Porriño PAC

-

Porriño, O

***2962**

BARROS CORTEGOSO, MARÍA ISABEL

36200011

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***5045**

BASTOS LAGO, MARÍA ESTRELLA

7700011

A.S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

***6584**

BAUTISTA SALGUEIRIÑO, MARÍA SANDRA

704100011

A.S. de Vigo

Tomiño-Goián

Mañá

Tomiño

***3426**

BECERRA VARELA, ANA MARÍA

43400010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***1081**

BENÍTEZ CANOSA, MARÍA CRISTINA

1300010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada PAC

-

Estrada, A

***9094**

BERMEJO MONTERO, LOURDES

26700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín

Mañá

Lalín

***9180**

BERMÚDEZ MOSQUERA, MARÍA CRISTINA

41500011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***6326**

BLANCO LONGUEIRA, MARÍA BELÉN

10500010

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos PAC

-

Betanzos

***1134**

BLANCO LÓPEZ, ROSA MARÍA

28900014

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

PAC

Lugo

***6508**

BLANCO MANSO, ANA ISABEL

17200011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-A Bola

Mañá

Celanova, A Bola

***8670**

BOLAÑO PAMPÍN, MARÍA TERESA

22500011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Esteiro

Mañá

Muros

***7792**

BORRAJO CID, MARÍA SOLEDAD

54500011

A.S. de Vigo

Santa María de Oia

Mañá

Oia

***2038**

BOULLOSA COSTA, MONTSERRAT

51800013

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***4615**

BOUZA FERNÁNDEZ, ANA MARÍA

51900011

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***6663**

BOUZAS MARTÍNEZ, MARÍA CRISTINA

60900013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Desprazable

Vilagarcía de Arousa

***1465**

BOUZAS VITUREIRA, MARÍA JOSÉ

35700011

A.S. da Coruña e Cee

Muxía

Mañá

Muxía

***5993**

BRAÑA REY, ANA MARÍA

1700013

A.S. de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

***5524**

BUGARÍN PUIME, MARÍA JESÚS

47800011

A.S. de Vigo

O Porriño

Mañá

Porriño, O

***9904**

BUSTO RUBIO, MARÍA

37700011

A.S. da Coruña e Cee

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***9636**

CANCELAS DACAL, MARÍA ISABEL

29300011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda-Castro Caldelas-Trives

Mañá

Maceda, Castro Caldelas, A Pobra de Trives

***8909**

CANDAL BOGA, MARÍA ESTHER

14700012

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Tarde

Carballo

***3829**

CAÑESTRO MARTÍNEZ, SARA

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4610**

CAO CASTELO, MARÍA ESPERANZA

41300011

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

***2977**

CARBALLAL PLATAS, BEGOÑA

40500011

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***3987**

CARRIL COMESAÑA, INMACULADA

15600012

A.S. de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

***3692**

CASTRO DE ARRIBA, ANA MARÍA

53300013

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

San Roque

Desprazable

Lugo

***5382**

CASTRO MILLARA, JOSEFA

59300011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

***0430**

CASTRO OTERO, ANA MARÍA

37000013

A.S. de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

***2410**

CASTRO RODRÍGUEZ, NATALIA MARÍA

14800010

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***4449**

CEBADA MARTÍNEZ, PILAR

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***3786**

CEPEDA QUINTELA, CELIA MARÍA

10700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boimorto

Mañá

Boimorto

***9553**

CHAO RIVERA, NARCISA

40700011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Vicedo

Mañá

Vicedo, O

***6240**

CHOUZA ÍNSUA, MARÍA DEL PILAR

4400011

A.S. da Coruña e Cee

Abente y Lago

Mañá

Coruña, A

***1022**

COMESAÑA GOBERNA, MARÍA DOLORES

14000010

A.S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

***4049**

CONDE DURÁN, JESUSA LORETO

60900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***4875**

CORUJO QUINTEIRO, MARÍA JESÚS

24400012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

***1372**

CUÍÑA CANEDA, ÁNGELES

61100010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***9682**

CURROS FERRO, MARTA

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***0966**

DA CONCEPCIÓN DA SILVA, ROSARIO

32100012

A.S. de Vigo

Moaña-Domaio

Tarde

Moaña

***5693**

DACAL OTERO, ANA MARÍA

23600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

***0492**

DAVID RODRÍGUEZ, ANA BELÉN

46500010

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***5068**

DAVILA CASAL, MARÍA DE LAS ERMITAS

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1765**

DE CASTRO GARCÍA, PAOLA

41300012

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

***3518**

DE CASTRO RODRÍGUEZ, PAULA

705800010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Pontevedra SVAE

-

Pontevedra

***7683**

DE LA FUENTE MORENO, MARÍA CRISTINA

54000012

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Tarde

Coruña, A

***3013**

DELGADO PORTO, MARÍA DEL CARMEN

41000010

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros PAC

-

Oleiros

***2382**

DÍAZ ÁLVAREZ, ROSA

33100011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

***4625**

DÍAZ CASTRO, TAMARA

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7033**

DÍAZ DÍAZ, HERMINIA MARÍA

15300012

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Tarde

Coruña, A

***1157**

DÍAZ GÓMEZ, PAULA

11200012

A.S. de Vigo

Bolivia

Tarde

Vigo

***4838**

DÍAZ LÓPEZ, NURIA

16500011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Catoira

Mañá

Catoira

***4326**

DÍAZ MELLA LÓPEZ, SUSANA FANNY

51900012

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

***0605**

DOMÍNGUEZ GONDA, ANA BELÉN

57000013

A.S. de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

***9007**

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSEFA

711300011

A.S. de Vigo

Bouzas

Mañá

Vigo

***9368**

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MERCEDES

52500011

A.S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

***9869**

DURÁN VÁZQUEZ, SONIA

32100012

A.S. de Vigo

Moaña-Domaio

Tarde

Moaña

***0723**

ESMORÍS VETTOR, DAVINA

41300011

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

***6322**

ESPIÑO ABELEDO, ROCÍO

19300011

A.S. da Coruña e Cee

Coirós

Mañá

Coirós

***6983**

ESTRAVIZ PRADO, ANA MARÍA

24300011

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***1052**

FACTOR RODRÍGUEZ, JORGE

1000012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Tarde

Ourense

***4106**

FANDIÑO CALVO, MARÍA JESÚS

21600011

A.S. da Coruña e Cee

Curtis-Teixeiro

Mañá

Curtis

***3873**

FANTÁNS SÁNCHEZ, MARTA MARÍA

20100011

A.S. da Coruña e Cee

Coristanco-Agualada

Mañá

Coristanco

***1783**

FERNÁNDEZ AROSA, EVA MARÍA

13300012

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

***7669**

FERNÁNDEZ ARRIZABALO, MARÍA

11200011

A.S. de Vigo

Bolivia

Mañá

Vigo

***5757**

FERNÁNDEZ BOUZA, ADELA

36200011

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***9429**

FERNÁNDEZ CAAMAÑO, MARÍA DEL CARMEN

6500011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

***3925**

FERNÁNDEZ CABANA, PEDRO

55500011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

***4096**

FERNÁNDEZ CARAMÉS, MARÍA DEL CARMEN

19500010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles PAC

-

Coles

***7536**

FERNÁNDEZ COTADO, MARÍA JESÚS

49800011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

***0145**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSEFA

1000012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Tarde

Ourense

***3621**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ESTHER

24300011

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

***2391**

FERNÁNDEZ LÓPEZ, MONTSERRAT

33100011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

***3195**

FERNÁNDEZ LOUREIRO, MARÍA CARMEN

36200011

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***9669**

FERNÁNDEZ NOGUEROL, MARÍA LUZ

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***5744**

FERNÁNDEZ PÉREZ, SUSANA

61100010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***2127**

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA GUENDI

33100011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

***6307**

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, VERÓNICA

271700010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***7874**

FERNÁNDEZ SILVAR, EVA MARÍA

16600011

A.S. de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

***2363**

FERREIRO DURÁN, MARÍA

61300011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***7344**

FERREIRO FELPETO, MARÍA PILAR

61300011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***5989**

FERREIRO OLIVA, MARÍA ÁNGELES

19600012

A.S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***3027**

FIAÑO FRAGA, SUSANA

40500012

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

***1983**

FIGUEIRA ÁLVAREZ, MONTSERRAT

13900012

A.S. de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

***9352**

FIGUEIRO SANROMÁN, RITA

1700013

A.S. de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

***8743**

FOCIÑOS ARES, MARÍA DEL MAR

52100011

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

***5392**

FONTAÍÑA LÓPEZ, ANTONINO

16800011

A.S. da Coruña e Cee

Cee

Mañá

Cee

***3907**

FRAIZ BARBEITO, MANUEL

45900013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

***0058**

FRAMIL MARTÍNEZ, MARÍA FE

54500011

A.S. de Vigo

Santa María de Oia

Mañá

Oia

***3503**

FREIRE DOCE, MARÍA JOSÉ

24000012

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

***0104**

FREIRE LÓPEZ, ANA ISABEL

33400011

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Mañá

Coruña, A

***4435**

FROIS REFOJO, MARÍA CRUZ

50700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***0878**

FUENTES ESCARIZ, LUCÍA

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***4395**

FUENTES FERNÁNDEZ, EMILIA

40500011

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***8367**

GALLEGO BOUZÓN, MARGARITA

49400010

A.S. de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

***5384**

GALLEGO LÓPEZ, MARÍA ISABEL

26200011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***6858**

GARABAL MÍGUEZ, MARÍA LUISA

37400010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia PAC

-

Noia

***6921**

GARCÍA DOMÍNGUEZ, JORGE

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***8643**

GARCÍA FERNÁNDEZ, MARÍA YOLANDA

10400011

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Mañá

Betanzos

***6208**

GARCÍA FREIRE, MARÍA GLORIA

18700011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

***4272**

GARCÍA GARCÍA, MARÍA MONTSERRAT

47100012

A.S. de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

***2653**

GARCÍA HERRERO, ANA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4928**

GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL

15400010

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***1678**

GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS

44000011

A.S. da Coruña e Cee

Paderne

Mañá

Paderne

***1649**

GARCÍA SUÁREZ, CRISTINA

56500011

A.S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***1914**

GARCÍA VÁZQUEZ, MÓNICA

26600012

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Tarde

Coruña, A

***8281**

GAYOSO FELPETO, TAMARA

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***9403**

GENDE GARCÍA, ESTHER

15400010

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***9387**

GESTIDO SOLLA, ANA ISABEL

29800010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

-

Marín

***9266**

GESTO MARTÍNEZ, SUSANA

37300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***7804**

GESTO REAL, ANA MARÍA

40300012

A.S. da Coruña e Cee

O Temple

Tarde

Cambre

***9911**

GIL ALONSO, ANA MARÍA

44300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón

Mañá

Padrón

***9744**

GIL PÉREZ, SARA

63800010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

***9727**

GIRÁLDEZ LEMOS, MARÍA CRUZ

47800012

A.S. de Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño, O

***3240**

GÓMEZ ABEL, ANA

46100011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Pol

Mañá

Pol

***0856**

GÓMEZ FERNÁNDEZ, MÓNICA

26800010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

-

Lalín

***7051**

GÓMEZ FERNÁNDEZ, SARA

26200011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

***0107**

GONZÁLEZ CACHO, NATALIA

11400011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boqueixón-Forte

Mañá

Boqueixón

***4668**

GONZÁLEZ ESTÉVEZ, ANA

51900011

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

***7925**

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, SUSANA

63800010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

***2089**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, BEATRIZ

271700010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***7222**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JULIA

43400010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

-

Ourense

***1646**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PEDRO FAUSTINO

55300011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***5244**

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, RITA

19600011

A.S. de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

***4072**

GONZÁLEZ LÓPEZ, PATRICIA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4858**

GONZÁLEZ NISARRE, MARÍA DEL CARMEN

54000011

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***9138**

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES

706200011

A.S. de Vigo

O Rosal-Tabagón

Mañá

Rosal, O

***8233**

GRANDE DOPOZO, JESÚS ALBERTO

8100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande PAC

-

Bande

***6638**

GUERRA RODRÍGUEZ, MARÍA

17100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova PAC

-

Celanova

***3063**

GUERRA TURNES, DIVINA

36800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Negreira

Mañá

Negreira

***5741**

HERMIDA FERNÁNDEZ, MONTSERRAT

55600011

A.S. de Ferrol

Serantes

Mañá

Ferrol

***0506**

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA BELÉN

16200011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras de Lea

Mañá

Castro de Rei

***3937**

HIERRO ILLANES, MARÍA VICTORIA

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9295**

IGLESIAS MATO, RAQUEL

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***3955**

IGLESIAS ROUCO, PATRICIA

51800013

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***9075**

JAMARDO CASTRO, JULIA

37300012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Tarde

Noia

***3042**

JULIÁN MOLINA, CARMEN MARÍA

14800010

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***2751**

LAGO CELADA, INÉS

49400010

A.S. de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

***8697**

LAGO FERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROSARIO

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***6167**

LAMAS GARCÍA, LUIS ALBERTO

60400010

A.S. de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

***7957**

LAMAS MILLE, FERNANDO RAMÓN

271600010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***4809**

LANDESA JUANES, PAULA

46500010

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

***4161**

LEAL DOCAMPO, PURIFICACIÓN

58600011

A.S. de Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

***3729**

LEIVAS LÓPEZ, SONIA

39500010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove PAC

-

Grove, O

***1965**

LODEIRO DÍAZ, MARÍA ELENA

25900011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guntín-Lousada

Mañá

Guntín

***1090**

LOIRA BAMIO, DELIA MARÍA

24400013

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

***8896**

LÓPEZ BLANCO, GEMA

30200012

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Tarde

Coruña, A

***8069**

LÓPEZ BOLAÑO, MARÍA DEL CARMEN

22200011

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***7855**

LÓPEZ DÍAZ-ROBLES, SILVIA

30500011

A.S. de Ferrol

Mañón

Mañá

Mañón

***3614**

LÓPEZ EIRÍS, EVA MARÍA

14700011

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***5168**

LÓPEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO GERARDO

25700011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guntín

Mañá

Guntín

***0427**

LÓPEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ

36200011

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***6438**

LÓPEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS

8300013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadas-A Valenza

Desprazable

Barbadas

***3213**

LÓPEZ JORDEDO, EVA MARÍA

56500012

A.S. de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

***2358**

LÓPEZ LÓPEZ, ANA LUISA

30200012

A.S. da Coruña e Cee

Matogrande

Tarde

Coruña, A

***5355**

LÓPEZ LOSADA, MARÍA CRISTINA

48800010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Quiroga PAC

-

Quiroga

***2681**

LÓPEZ NOGUEROL, MARCOS

716100011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande-Lobios

Mañá

Bande, Lobios

***8897**

LÓPEZ RIVAS, MARÍA TERESA

40500011

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***0996**

LÓPEZ RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA

3100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Pobra de Trives PAC

-

Pobra de Trives, A

***0006**

LÓPEZ VILLAR, MARÍA FRANCISCA

4200011

A.S. da Coruña e Cee

Abegondo

Mañá

Abegondo

***8834**

LOURO PAN, MARÍA PILAR

27300011

A.S. da Coruña e Cee

Laracha

Mañá

Laracha, A

***5486**

LUNA FRESCO, ANA MARÍA

12600010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

***8352**

MAIRA CASTIÑEIRA, MARÍA JOSEFA

52100011

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

***8464**

MANTILLA ÁLVAREZ, YOLANDA

58700010

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

***8729**

MARÍN CANO, MARÍA PILAR

44500011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Palas de Rei

Mañá

Palas de Rei

***4815**

MARIÑO DICENTA, MARÍA ÁNGELES

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9191**

MARTÍNEZ BASTOS, INMACULADA

34500011

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***3656**

MARTÍNEZ GARCÍA, ANA

49400010

A.S. de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

***9100**

MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA DOLORES

54200011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

***4600**

MARTÍNEZ MODIA, MARÍA DEL CARMEN

39100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

O Corgo PAC

-

Corgo, O

***6741**

MARTÍNEZ MOREIRA, MARÍA ESTRELLA

22200011

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***2322**

MARTÍNEZ MOREIRAS, MARÍA ISABEL

20200011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cortegada

Mañá

Cortegada

***5597**

MARTÍNEZ PÉREZ, LAURA

19800011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

***3132**

MARTÍNEZ-FALERO DEL POZO, MARÍA SOFÍA

63600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Xermade

Mañá

Xermade

***9373**

MÉNDEZ CORTIZO, ROSA ANA

59700011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

***9954**

MÉNDEZ RODRÍGUEZ, SUSANA

10900010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

-

Boiro

***4564**

MÉNDEZ VÁZQUEZ, CAROLINA

28500012

A.S. de Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

***3836**

MERCADOR MOUCE, FERNANDO

43900011

A.S. da Coruña e Cee

Oza dos Rios

Mañá

Oza-Cesuras

***8439**

MIGUEL HIERRO, MÓNICA

7700011

A.S. de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

***0708**

MOJÓN PÉREZ, ROSA

1000011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

***2986**

MONTOYA REYES, BEATRIZ

14100012

A.S. de Ferrol

Caranza

Tarde

Ferrol

***0382**

MORAIS RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA

1800010

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

***0401**

MUÍÑO QUINTIA, MANUEL

14100011

A.S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

***3625**

MUÑIZ HERMO, ANA BELÉN

76000011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira-Palmeira

Mañá

Ribeira

***4158**

MUÑOZ CARRAL, PATRICIA

320100010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***0506**

MURADO BOUSO, ANA MARÍA

26200012

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Tarde

Lugo

***3524**

NAVARRO VIDAL, MARÍA DEL CARMEN

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***5154**

NEIRA MÍNGUEZ, PATRICIA

81400010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS - Lugo

-

Lugo

***9243**

NEIRO FRAGA, ROSA MARÍA

31300010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide PAC

-

Melide

***6933**

NIETO CAAMAÑO, URSULA

62500011

A.S. da Coruña e Cee

Vilasantar

Mañá

Vilasantar

***9255**

NIETO GÓMEZ, MARÍA ÁNGELES

63700011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

***4583**

NIETO MONTESINOS, MARÍA JOSÉ

37800013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Desprazable

Ourense

***2197**

NOBREGA DOVAO, TATIANA CRISTINA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0102**

NOVO CASAS, MARÍA ÁNGELES

52100011

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

***6045**

NOVO VARELA, BEGOÑA

1200011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***4496**

NÚÑEZ CAMESELLE, IRENE

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4005**

NÚÑEZ LOSADA, MARÍA CARMEN

1000012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Tarde

Ourense

***9185**

ÓLIVER CARBAJALES, TERESA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***4800**

OTERO RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA

30900010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Meira PAC

-

Meira

***8532**

OTERO SABORIDO, MARÍA REMEDIOS

43000011

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***3182**

OUBIÑA OTERO, MARTA

360300010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4316**

PAGÁN VÁZQUEZ, MARÍA BEGOÑA

38500012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

***8843**

PALLARES GARCÍA, CARMEN

41200012

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Perillo

Tarde

Oleiros

***3857**

PARDO BARGADOS, ANA MARÍA

2400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***1898**

PARDO RODA, MARÍA PILAR

43600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

***5115**

PARDO SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA

26600011

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Mañá

Coruña, A

***5080**

PAREDES DEUS, JOSÉ MANUEL

14700012

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Tarde

Carballo

***2005**

PASCUAL CARBALLO, MARÍA NIEVES

52800011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cibrao das Viñas

Mañá

San Cibrao das Viñas

***3283**

PAZ BERMÚDEZ, ANA MARÍA

14700012

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Tarde

Carballo

***0141**

PAZO FERNÁNDEZ, REBECA MARÍA

34500011

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***7879**

PAZOS HUETE, TERESA DE JESÚS

63700012

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

***1625**

PAZOS VILLASANTE, MARÍA ÁNGELES

271100010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7882**

PEDREIRA DOMÍNGUEZ, MERCEDES

47700010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

***6522**

PEDREIRA OTERO, MARÍA JOSÉ

15300012

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Tarde

Coruña, A

***9689**

PEDREIRA PERNAS, MARÍA

200011

A.S. da Coruña e Cee

A Cabana-Cesullas

Mañá

Cabana de Bergantiños

***6136**

PENA SANDÍN, MARÍA HILDA

51400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Riotorto

Mañá

Riotorto

***7280**

PENABAD LEMOS, GUILLERMO

7100011

A.S. de Ferrol

As Pontes de García Rodríguez

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***3663**

PEÑA ÁLVAREZ, JOSÉ ANDRÉS

25500011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guitiriz-Parga

Mañá

Guitiriz

***7442**

PEREIRA FREIRE, MARÍA DOLORES

42800011

A.S. de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

***1884**

PEREIRA PENA, MARÍA ESTRELLA

60700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

***1267**

PÉREZ FERNÁNDEZ, ANA ISABEL

28900010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

***4431**

PÉREZ FULGUEIRA, MARÍA YOLANDA

7100011

A.S. de Ferrol

As Pontes de García Rodríguez

Mañá

Pontes de García Rodríguez, As

***2160**

PÉREZ REGO, SUSANA

45200011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Paradela

Mañá

Paradela

***5177**

PÉREZ RESUA, MARÍA ROSA

18900011

A.S. de Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

***7438**

PÉREZ RODRÍGUEZ, NIEVES

81100010

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS - Vigo

-

Vigo

***3117**

PÉREZ TABOADA, MÓNICA AURORA

14700011

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***1366**

PIÑA CAMPOS, NURIA ISABEL

360300010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8126**

PIÑEIRO ANTÓN, MARÍA DEL MAR

27400010

A.S. da Coruña e Cee

Laracha PAC

-

Laracha, A

***9774**

PIÑEIRO DIOS, MARÍA JOSÉ

62800011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

***4062**

PIÑEIRO FUNCASTA, MARÍA DEL PILAR

38900011

A.S. da Coruña e Cee

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

***0758**

PIÑEIRO MONTES, MARÍA DEL CARMEN

51800013

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***0383**

PIÑEIRO SOTO, MARTA

61400010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba PAC

-

Vilalba

***6364**

PITA MIÑO, PEDRO

14100012

A.S. de Ferrol

Caranza

Tarde

Ferrol

***1747**

PLATAS FERREIRO, JESÚS ÁNGEL

41600010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes PAC

-

Ordes

***9384**

PORTABALES BOTANA, INGRID

361000010

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1299**

POSE DOURADO, SONIA BELÉN

46700011

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

***6084**

POUSO PAZ, MARTA MONSERRAT

320400010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***3888**

PRADO ARCOS, ROSA

29100011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda

Mañá

Maceda

***4285**

QUINTELA GALLEGO, CRISTINA

60900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***7727**

REAL NIMO, BEGOÑA

50700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Tarde

Ribeira

***5975**

REGUEIRA SANDE, YOLANDA

41300012

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

***2467**

REY FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA

19200012

A.S. de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

***4917**

REY LAGO, LUZ MARÍA

38900011

A.S. da Coruña e Cee

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

***3507**

RIAL GARCÍA, GUADALUPE

38070700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Centro Itinerante (Di-Mobil)

-

Vigo

U. RNM móbil

***1250**

RIOS BESTILLEIRO, ELENA

17600011

A.S. da Coruña e Cee

Cerceda

Mañá

Cerceda

***7727**

RIOS BUCETA, JOSÉ CARLOS

18900011

A.S. de Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

***5194**

RIOS DOCAMPO, HERMINDA

56700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Teo-Cacheiras

Tarde

Teo

***5223**

RIVAS DÍAZ, MERCEDES

54000011

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***7662**

RIVEIRO RODRÍGUEZ, MARÍA ROSARIO

19600012

A.S. de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

***0767**

RIVERO COTILLA, MARÍA ISABEL

59800010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín PAC

-

Verín

***6905**

RODAL PÉREZ, NURIA

36200011

A.S. de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

***4362**

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MARCELINO

34500011

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***2862**

RODRÍGUEZ AMOR, MARÍA DOLORES

16700010

A.S. de Ferrol

Cedeira PAC

-

Cedeira

***4341**

RODRÍGUEZ ARGIBAY, MARÍA JESÚS

51800013

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

***7247**

RODRÍGUEZ BASANTA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

6200012

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Tarde

Arteixo

***5229**

RODRÍGUEZ BLANCO, MARÍA TERESA

63800010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

***7882**

RODRÍGUEZ CARBALLO, SUSANA

54700010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

***7825**

RODRÍGUEZ CASTIÑEIRA, MARÍA DEL CARMEN

61100010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

***4256**

RODRÍGUEZ COBAS, ANGELINES

23600012

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Tarde

Lugo

***9493**

RODRÍGUEZ COSTOYA, RAQUEL

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***4566**

RODRÍGUEZ CRESPO, DOLORES

60900011

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***2609**

RODRÍGUEZ ESCANCIANO, VIRGINIA

15400010

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

***0647**

RODRÍGUEZ ESTOQUERA, MARÍA CELIA

13100011

A.S. da Coruña e Cee

Camariñas-Camelle

Mañá

Camariñas

***5917**

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, CLOTILDE

1000013

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Desprazable

Ourense

***8613**

RODRÍGUEZ FONTÁN, GUADALUPE

706100010

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Vigo SVAE

-

Vigo

***6926**

RODRÍGUEZ FREIRE, MARÍA DEL ROCÍO

4700011

A.S. da Coruña e Cee

Adormideras

Mañá

Coruña, A

***6217**

RODRÍGUEZ GREGORI, JOSÉ MANUEL

32200011

A.S. de Vigo

Moaña-Meira-Domaio

Mañá

Moaña

***1984**

RODRÍGUEZ LEAL, GABRIELA

27700013

A.S. de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

***1745**

RODRÍGUEZ LOURO, MARÍA JOSÉ

37300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***1533**

RODRÍGUEZ PAZ, MARTA

25200013

A.S. de Vigo

Gondomar

Desprazable

Gondomar

***5692**

RODRÍGUEZ REQUEJO, BENITA

19500010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles PAC

-

Coles

***6865**

RODRÍGUEZ VARELA, MARÍA LUISA

43000012

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

***1608**

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARÍA CARMEN

23600012

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Tarde

Lugo

***6663**

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MERCEDES

150500010

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***6148**

ROEL PAGÁN, SILVIA

3400010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal PAC

-

Pobra do Caramiñal, A

***0527**

ROEL RODRÍGUEZ, NURIA

28500012

A.S. de Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

***0829**

ROSENDO FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL

708300013

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín-Seixo

Desprazable

Marín

***7651**

ROSENDO GALÁN, JOSÉ MANUEL

38070700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Centro Itinerante (Di-Mobil)

-

Vigo

U. RNM móbil

***8776**

ROUCO BASANTA, CARMEN

14700011

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***6305**

RUMBO PRIETO, JOSÉ MARÍA

23200011

A.S. de Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

***7923**

SÁNCHEZ CAMPOS, ROSA MARÍA

1100011

A.S. de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

***6915**

SÁNCHEZ DEL ARCO, MARÍA LUISA

37000013

A.S. de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

***0724**

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MARÍA

1800010

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda, A

***9110**

SÁNCHEZ LAVANDEIRA, MARÍA BEATRIZ

33400012

A.S. da Coruña e Cee

Monte Alto-A Torre

Tarde

Coruña, A

***5068**

SÁNCHEZ LAVANDEIRA, MARÍA DEL CARMEN

41300012

A.S. da Coruña e Cee

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

***8378**

SÁNCHEZ NÚÑEZ, ADELA

19200011

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***9230**

SÁNCHEZ PEREIRO, MARÍA BELÉN

19200011

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***1654**

SANDE PÉREZ, FRANCISCO JAVIER

19700012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

***1216**

SANGIAO GARCÍA, MANUELA

9600011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Begonte-Baamonde

Mañá

Begonte

***1088**

SANTIAGO RUIBAL, JESÚS

40800011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Oímbra

Mañá

Oímbra

***7786**

SANTÍN SANTÍN, SUSANA

45400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Pedrafita do Cebreiro

Mañá

Pedrafita do Cebreiro

***9713**

SANTOS RAMA, LORENA

46700011

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

***8084**

SAYÁNS QUEIRUGA, OLALLA

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5201**

SECO ALLEGUE, JOSÉ

40500012

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

***5826**

SEIJO GARCÍA, MARÍA JESÚS

43000011

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***9475**

SEOANE GUTIÉRREZ, MARÍA DEL PILAR

44100011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda-A Notaria

Mañá

Padrenda

***2403**

SIEIRO MORAL, MERCEDES

34500011

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***1072**

SIMAL MANCHADO, JOSÉ LUIS

14000010

A.S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

***8744**

SORIA LAFUENTE, JOSÉ IGNACIO

19700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***9553**

SOTELO FERNÁNDEZ, ALFONSO

150100010

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8581**

SOUTIÑO PRIETO, MARÍA CRUZ

11400011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boqueixón-Forte

Mañá

Boqueixón

***7256**

SOUTO CRUCES, JUANA

9700012

A.S. de Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

***5473**

SUÁREZ CARREÑO, MARÍA ELENA

10800013

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Desprazable

Boiro

***6287**

SUEIRAS CORRAL, MARÍA JESÚS

41600010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes PAC

-

Ordes

***9883**

TABOADA MIRANDA, MARÍA

29400011

A.S. da Coruña e Cee

Malpica

Mañá

Malpica de Bergantiños

***4502**

TEIXEIRA VÁZQUEZ, ALICIA

26400011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Irixo

Mañá

Irixo, O

***8360**

TEJERO MÍGUEZ, BEGOÑA

15700011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castrelo de Miño

Mañá

Castrelo de Miño

***2074**

TIENDA CASTRO, DANIEL

14000010

A.S. de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas, Moaña

***7843**

TOJO SANTOS, MARÍA SALOMÉ

37300011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Noia

Mañá

Noia

***9845**

TORREIRO BARROS, ROCÍO

41500011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***2510**

TORRES PENAS, RAQUEL

60700011

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

***4018**

UZAL SÁNCHEZ, ELVIRA ELIDA

37700011

A.S. da Coruña e Cee

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***5330**

VALCARCEL RODRÍGUEZ, MILAGROS

28900014

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Lugo PAC

PAC

Lugo

***9689**

VALIENTE DÍAZ, MARÍA ISABEL

271600010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público da Mariña

-

Burela

***2776**

VARA COUCE, MARÍA BELÉN

14700011

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

***1305**

VARELA BUCETA, ADRIANA

360300010

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4784**

VARELA DÍAZ, MARÍA ISABEL

48400011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Mañá

Lugo

***7983**

VARELA GÓMEZ, ANA MARÍA

6200011

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Mañá

Arteixo

***5860**

VARELA MÍGUEZ, ROSA

52100012

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Tarde

Sada

***6766**

VÁZQUEZ CARDOSO, SANTIAGO

157100010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***0070**

VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, CARMEN

56500011

A.S. de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

***0707**

VÁZQUEZ GARCÍA, MARÍA ROSARIO

44600010

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Palas de Rei PAC

-

Palas de Rei

***9163**

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ANA BELÉN

711100011

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Amoeiro-Vilamarín

Mañá

Amoeiro, Vilamarín

***0621**

VÁZQUEZ LÓPEZ, CARMEN

31300010

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Melide PAC

-

Melide

***2110**

VÁZQUEZ SILVOSA, TATIANA

6200012

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo

Tarde

Arteixo

***1813**

VÁZQUEZ VILAR, JUAN ALBERTO

5300012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-Bertamiráns

Tarde

Ames

***3616**

VICENTE RIAL, SANDRA

49600012

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo

Tarde

Rianxo

***6089**

VIDAL MAROÑO, BEGOÑA

14100011

A.S. de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

***9272**

VIDAL PORTELA, MARÍA DEL CARMEN

46400012

A.S. de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

***0298**

VILA FERNÁNDEZ, IVONNE

47800012

A.S. de Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño, O

***0793**

VILA PRADO, ROSA MARÍA

16000010

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castro Caldelas PAC

-

Castro Caldelas

***7608**

VILARIÑO GARCÍA, CRISTINA

14800010

A.S. da Coruña e Cee

Carballo PAC

-

Carballo

***7949**

VILARIÑO PÁJARO, VIRGINIA

49700014

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Rianxo PAC

PAC

Rianxo

***1507**

VILASUSO PITA, MARÍA CARMEN

27300011

A.S. da Coruña e Cee

Laracha

Mañá

Laracha, A

***4248**

VILELA ANEIROS, MARÍA JESÚS

58800011

A.S. de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

***6242**

VILELA MANEIRO, NATALIA

10200011

A.S. da Coruña e Cee

Bergondo-Guísamo

Mañá

Bergondo

***5433**

VIÑA VARELA, ÁNGELES

26200011

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA-XINECOLOXÍA (MATRÓN/MATRONA)

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2245**

CABO SILVA, MARÍA ESTHER

48400902

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Tarde

Lugo

***9387**

GARCÍA IGLESIAS, RAQUEL MARÍA

150100900

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2807**

GRANDÍO FERREIRO, MARÍA DEL CARMEN

22200901

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***7089**

NIETO BERNÁRDEZ, CÉSAR

19200903

A.S. de Vigo

Coia

Desprazable

Vigo

***2388**

VALDERRÁBANO GONZÁLEZ, IRUNE

329900900

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***7215**

VALIÑAS PRIETO, CRISTINA

369900900

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***7282**

VARAS MERINO, JULIA

40500901

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA EN SAÚDE MENTAL

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1103**

ARIAS VILLANUEVA, ALEXANDRA

360301090

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ALERGOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8371**

PÉREZ CARRAL, CELSA

360300300

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***4031**

RODRÍGUEZ ZUAZO, IDOIA

150100300

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANÁLISES CLÍNICAS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5271**

RÚA DOMÍNGUEZ, MARÍA LUISA

320100310

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1237**

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, MÓNICA

150100320

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2231**

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ

157100320

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4979**

ARAZO IGLESIAS, IVÁN

271100330

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***3465**

BALUJA GONZÁLEZ, MARÍA AURORA

157100330

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***8009**

BARREIRO PARDAL, CRISTINA

360300330

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8199**

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, MARÍA IRENE

150100330

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA CARDIOVASCULAR

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5093**

CUENCA CASTILLO, JOSÉ JOAQUÍN

150100370

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7644**

ESTÉVEZ CID, FRANCISCO

361000370

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA ORAL E MAXILOFACIAL

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3062**

POMBO CASTRO, MARÍA JOSEFA

150100380

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA PEDIÁTRICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6320**

GÓMEZ VEIRAS, JAVIER RICARDO

361000390

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2276**

SÁNCHEZ ABUÍN, ALBERTO

361000390

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN CIRURXÍA XERAL E DO APARELLO DIXESTIVO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3533**

ALONSO FERNÁNDEZ, LETICIA

150100410

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6412**

ALVITE CANOSA, MARLÉN

150100410

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***9974**

BAHAMONDE CALVELO, FRANCISCO

150100410

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6197**

MERINO IGLESIAS, JUAN

361000410

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN DERMATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA E VENEREOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0376**

CASTIÑEIRAS MATO, IRIA MARGARITA

150100420

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1985**

PIÑEYRO MOLINA, MARÍA FRANCISCA

150100420

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2099**

FUSTER SANJURJO, LUCÍA

369900450

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***8717**

LÓPEZ VIRTANEN, BIBIANA CATALINA

150000450

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***9313**

MARTÍNEZ ROCA, CRISTINA

150100450

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3665**

MOSQUERA TORRE, ALICIA

157100450

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***1735**

MOZO PEÑALVER, HÉCTOR JOSÉ

157100450

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***8292**

PUNÍN CRESPO, EVA

157100450

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN HEMATOLOXÍA E HEMOTERAPIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8620**

GÓMEZ DEL CASTILLO SOLANO, MARÍA DEL CARMEN

150100460

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA PREVENTIVA E SAÚDE PÚBLICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4560**

ABRAIRA GARCÍA, MARÍA LUISA

271100530

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***0836**

ÁLVAREZ GIL, ROSA MARÍA

157100530

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***5756**

QUEIRO VERDES, MARÍA TERESA

271100530

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MICROBIOLOXÍA E PARASITOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8596**

RODRÍGUEZ OTERO, LUIS MIGUEL

157100560

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEFROLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6450**

CORDAL MARTÍNEZ, TERESA

157100570

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEUROCIRURXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2204**

CASTRO BOUZAS, DANIEL

150100590

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5825**

PASEIRO GARCÍA, MARÍA JOSÉ CARMEN

157100590

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***4111**

SUÁREZ FERNÁNDEZ, DAVID

150100590

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6188**

ESCALONA FERMÍN, MAYRIS MAYANIN

150000600

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN NEUROLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9034**

ABELLA CORRAL, JAVIER

150000610

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***3476**

LUSTRES PÉREZ, MARÍA MERCEDES

157100610

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OFTALMOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0194**

CAMINO MARTÍNEZ, ALICIA

361000630

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1966**

LÓPEZ COUTO, CRISTINA

157100630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***2499**

LÓPEZ LÓPEZ, FERNANDO

157100630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***7619**

REY PORCA, CARLOS

157100630

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ONCOLOXÍA MÉDICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7320**

ALONSO BERMEJO, MIGUEL ÁNGEL

320100640

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***2206**

CURIEL GARCÍA, MARÍA TERESA

157100640

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***9352**

VILLANUEVA SILVA, MARÍA JOSÉ

361000640

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ONCOLOXÍA RADIOTERÁPICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8886**

CALVO CRESPO, PATRICIA

157100650

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6093**

DE SAA ÁLVAREZ, MARÍA DEL ROSARIO

361000660

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7532**

GONZÁLEZ HERRANZ, JUAN RAMÓN

150100660

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6376**

SÁNCHEZ RUIZ, DARA

361000660

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil praza

***9543**

ARIAS NOVAS, MARÍA BEGOÑA

27361000680

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Neonatoloxía

***3578**

BOUZÓN ALEJANDRO, MARTA

157100680

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***2522**

FERNÁNDEZ SANMARTÍN, MANUEL

157100680

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***1050**

LÓPEZ SOUSA, MARÍA

157100680

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***4782**

PÉREZ GAY, LAURA

271100680

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PSICOLOXÍA CLÍNICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2237**

CARRERO MOURE, MARIANO

150100690

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9264**

CRESPO IGLESIAS, JOSÉ MANUEL

150100700

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***8486**

FONTELA VIVANCO, EVA

150100700

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1181**

GARCÍA GONZÁLEZ, JESÚS

150100700

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***7840**

GÓMEZ PARDIÑAS, SONIA MARÍA

150100700

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5902**

PÉREZ GARCÍA, MANUELA

157100700

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***3494**

RAMOS RIOS, RAMÓN

157100700

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***2084**

ROMÁN FERNÁNDEZ, EMMA

150100700

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8675**

DOCAL CABRERA, IGNACIO

150100710

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9735**

ÁLVAREZ LLORENTE, DAVID

157100720

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN UROLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8602**

CASAS NEBRA, FRANCISCO JAVIER

271100750

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***7246**

CORTEGOSO GONZÁLEZ, MELISSA

159900750

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***2951**

ZARRAONANDIA ANDRACA, ANTÓN

360300750

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

FISIOTERAPEUTA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1579**

ARIAS FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA

15300081

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***0884**

ARMESTO FERNÁNDEZ, ANA

54000081

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***0202**

BOUZA CARTELLE, NOELIA

150500080

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***1773**

CARREIRA PARRADO, MANUEL

150100080

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1807**

CHACÓN SOUTO, BRUNO

714800081

A.S. da Coruña e Cee

Sada-Bergondo

Mañá

Sada, Bergondo

***1535**

DÍAZ LÓPEZ, MARTA MARÍA

42300081

A.S. de Ferrol

Ortigueira

Mañá

Ortigueira

***5402**

LÓPEZ JUL, ROCÍO

271100080

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

***6897**

LOSADA GONZÁLEZ, PAULA

38000081

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras, O

***7195**

MARTÍN BELLIDO, MARÍA INMACULADA

361000080

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7016**

MONTANE LÓPEZ, JAVIER

10800081

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro

Mañá

Boiro

***6344**

PAZ POMARES, CRISTINA

12500081

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

***5641**

PINTOS PÉREZ, LUIS

32000081

A.S. de Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

***6093**

REDONDO MARTÍNEZ, MARÍA

40500081

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5851**

ALONSO REQUEIJO, MERCEDES

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5301**

ÁLVAREZ CERDEIRA, ESCLAVITUD

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***4805**

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, YESICA

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***0736**

ÁLVAREZ NOGUEIRA, MARÍA CARMEN

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7918**

ANDIÓN PENELAS, FELIPE

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***5884**

BETANZOS PÉREZ, MATILDE

159900100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***8735**

BLANCO NOVOA, JOSÉ MANUEL

369900100

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***7991**

BLANCO SEOANE, ROSA

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***8669**

BOLAÑO PAMPÍN, MERCEDES

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***8698**

CABRERA FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***1525**

CANCELA SUÁREZ, MANUEL

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***1882**

CARREIRAS SOUTO, MANUEL

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***1787**

CASTRO FLORES, ANTONIO

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***7754**

CERNADAS ROMERO, FRANCISCO JOSÉ

159900100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Hospital Público da Barbanza

-

Ribeira

***6105**

DOALLO LÓPEZ, MARÍA GABRIELA

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***5349**

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, MARÍA FLOR

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***3240**

DONIZ OSORIO, PEDRO MANUEL

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6439**

ESPIÑA SUEIRO, MARÍA LUCÍA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***1257**

FERNÁNDEZ GIL, MARÍA NIEVES

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9174**

FERNÁNDEZ LAMAS, JOSÉ JAVIER

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***9641**

GALLEGO CASAL, AURELIA

74700100

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***8531**

GARCÍA ARROYO, MARÍA

74900100

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***2477**

GARCÍA BLANCO, ANA ISABEL

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***3663**

GÓMEZ TABOADA, MARÍA JOSÉ

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***6308**

GONZÁLEZ BUJÁN, EMILIO

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***9260**

GONZÁLEZ LUIS, MARÍA TERESA

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***1022**

LAGO MARTÍNEZ, JULIA

702100100

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-ACIS

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde - ACIS

-

Santiago de Compostela

***4369**

LIZ LÓPEZ, IVÁN

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6649**

LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***5901**

LÓPEZ GÓMEZ, ISABEL

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***5411**

LÓPEZ PARDO, EVA SALOMÉ

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***6511**

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***5911**

LORENZO IGLESIAS, CELSO

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***8061**

MANEIRO ALVITE, MARÍA MANUELA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***5977**

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA CARMEN

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***2394**

MARTÍNEZ VEIRA, FRANCISCO JAVIER

81200100

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS - Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7190**

MAZAIRA RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***9291**

MENOR DACRUZ, SERVANDO ANTONIO

329900100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***2828**

MOLINA LÓPEZ, ISABEL

704200100

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - A Estrada

-

Estrada, A

***6081**

MOSQUERA DOCABO, MARÍA DEL CARMEN

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***0867**

MURADÁS PARADELO, MARÍA JOSÉ

320400100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, O

***7086**

PARDO GÓMEZ, MARÍA ISABEL

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***6707**

PAULOS DAPENA, OTILIA

74700100

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***9412**

PAZOS SANTOMÉ, ANA MARÍA

74700100

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***8464**

PÉREZ BASALO, MARÍA DEL CARMEN

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***2668**

PÉREZ DOCAMPO, JOSÉ LUIS

329900100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***6314**

PÉREZ PÉREZ, CRISTINA

329900100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***0128**

PREGO CELA, MÓNICA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***6582**

QUINTAS GÓMEZ, ELADIO

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***5569**

RIVERA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7337**

RODRÍGUEZ DIZ, CARLOS

329900100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***5354**

RODRÍGUEZ FRANCO, MARÍA ESTELA

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5560**

ROMÁN SÁNCHEZ, ADELA MARÍA

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***6829**

SALGADO ÁLVAREZ, SARA

74600100

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5731**

SANFIZ LAGE, ÓSCAR

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

***6336**

SEOANE ASTRAY, MARÍA GRACIELA

74800100

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***1351**

SUÁREZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***7899**

SUÁREZ MOSQUERA, ANA

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5214**

TRABAZO RODRÍGUEZ, CRISTINA

271700100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Hospital Público de Monforte de Lemos

-

Monforte de Lemos

***0937**

VÁZQUEZ QUINTA, MARÍA LUZ

81200100

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS - Santiago

-

Santiago de Compostela

***9583**

VÁZQUEZ SÁNCHEZ, SERGIO

74300100

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***5133**

VIÑA SEIJAS, PATRICIA

74500100

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

GRUPO TÉCNICO DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6604**

CAAMAÑO DEL CASTILLO, MARÍA BEGOÑA

74800110

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***5692**

LEMA FERNÁNDEZ, NATALIA

74700110

A.S. de Pontevedra e O Salnés

A.S. de Pontevedra e O Salnés

-

Pontevedra

***7416**

MALLO POY, ANA MARÍA

74300110

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

***7243**

RODRÍGUEZ ALONSO, JOSÉ

74600110

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

-

Ourense

***7834**

RODRÍGUEZ CABO, ESPERANZA

74800110

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***7163**

SANTALLA VÁZQUEZ, ALBERTO

74300110

A.S. da Coruña e Cee

A.S. da Coruña e Cee

-

Coruña, A

LOGOPEDA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5595**

FERRO GÓMEZ, MARÍA BELÉN

320101180

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

MÉDICO/A ASISTENCIAL 061

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***9387**

CARRO NAVEIRA, MARÍA JOSÉ

71013130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base A Coruña 2

-

Coruña, A

***8811**

GARCÍA MOURE, XOÁN MANUEL

71013130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base A Coruña 2

-

Coruña, A

***3932**

ROMERA GÓMEZ, ELENA

71513130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Vigo

-

Vigo

***8257**

SOUTO MATA, FERNANDO

71813130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Santiago

-

Santiago de Compostela

***1850**

VIGO RIVAS, NOELIA

71213130

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 - Base Lugo

-

Lugo

MÉDICO/A DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1534**

BRAVO RICOY, JOSÉ ANTONIO

320113140

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***5909**

CERQUEIRO GÓMEZ, SUSANA FÁTIMA

150113140

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***5961**

PONTE HERNANDO, FERNANDO JULIO

150113140

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***1708**

RODRÍGUEZ FOUZ, CORAL

150013140

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol

-

Ferrol

***4945**

ZAPATA BARRO, MARÍA DOLORES

361013140

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

MÉDICO/A XERAL DO CTG (ADOS)

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5776**

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO

81213150

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS

Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos-ADOS - Santiago

-

Santiago de Compostela

ODONTÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1791**

CORRAL PAVÓN, EDURNE

53100783

A.S. de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

***3430**

MOHEDANO MIRA, MARÍA DE LOS ÁNGELES

14700781

A.S. da Coruña e Cee

Carballo

Mañá

Carballo

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***2311**

OUTEIRIÑO FERNÁNDEZ, ALEJANDRA

21100781

A.S. da Coruña e Cee

Culleredo

Mañá

Culleredo

***5191**

PARDO GARCÍA, NURIA

41500781

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***1979**

PILLADO VIÑA, CARLOS

44300781

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón

Mañá

Padrón

PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0339**

VERA DOMÍNGUEZ, MARÍA ISABEL

26600671

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Mañá

Coruña, A

PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7363**

ADAN CALANCHA, JORGE JAVIER

87700161

A.S. da Coruña e Cee

Arteixo-Vilarrodís

Mañá

Arteixo

***1043**

ÁLVAREZ DÍAZ, MANUEL

58100164

A.S. de Vigo

Tui PAC

PAC

Tui

***4263**

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ DE ARROYAB, NATALIA

35300164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros PAC

PAC

Muros

***6943**

ÁLVAREZ GARCÍA, ISABEL

34500161

A.S. de Vigo

Mos

Mañá

Mos

***2853**

ALVES MARTÍNEZ, VANESSA

46500164

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

PAC

Ponteareas

***1673**

ARIAS AFONSO, FRANCISCO

57900161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Triacastela

Mañá

Triacastela

***0712**

BAÑON BERGES, JOSÉ JULIO

58700164

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

PAC

Nigrán

***8669**

BOLAÑO PAMPÍN, MERCEDES

22200161

A.S. da Coruña e Cee

Elviña-Mesoiro

Mañá

Coruña, A

***2129**

CALVIÑO VARELA, MARÍA DEL CARMEN

5400161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-O Milladoiro

Mañá

Ames

***9374**

CALVO GARCÍA, MARÍA EUGENIA

15400164

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

PAC

Coruña, A

***9644**

CAMBA TOUZA, MARÍA ISABEL

33200164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

PAC

Monforte de Lemos

***5094**

CARNERO CID, CARLOS

64100161

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xunqueira de Ambía

Mañá

Xunqueira de Ambía

***2740**

CARRIL SÁNCHEZ, EUGENIO

9600161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Begonte-Baamonde

Mañá

Begonte

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3078**

CASAS PÉREZ, MARÍA ISABEL

19600163

A.S. de Vigo

Colmeiro

Desprazable

Vigo

***0594**

COBO LÓPEZ, ROCÍO

15400164

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar PAC

PAC

Coruña, A

***9455**

CORTEGOSO GAGO, PEDRO MARÍA

29700163

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

***9416**

DE LA CALLE LÓPEZ, EVA

23800161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Folgueiras-Calo

Mañá

Teo

***5218**

DELGADO FERNÁNDEZ, CARLOS

17100164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova PAC

PAC

Celanova

***4350**

DÍAZ DÍAZ, JACOBO

25900161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guntín-Lousada

Mañá

Guntín

***7809**

DÍAZ VÁZQUEZ, JOSÉ AGUSTÍN

4400161

A.S. da Coruña e Cee

Abente y Lago

Mañá

Coruña, A

***7556**

DOS SANTOS AIRA, MÓNICA

43400164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

PAC

Ourense

***5453**

ERMIDA FERNÁNDEZ, ROSARIO

36500161

A.S. de Ferrol

Neda

Mañá

Neda

***6512**

ESPIÑO COLLAZO, MARÍA DEL PILAR

709600161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Silleda-A Bandeira

Mañá

Silleda

***1890**

ESTRADA ALONSO, VERÓNICA

7100163

A.S. de Ferrol

As Pontes de García Rodríguez

Desprazable

Pontes de García Rodriguez, As

***3254**

EXTREMEIRO VARELA, BEATRIZ

63200164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro PAC

PAC

Viveiro

***8613**

FERNÁNDEZ DAVILA, MARÍA TERESA

55100161

A.S. de Vigo

Sardoma

Mañá

Vigo

***9914**

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, JOSÉ EUSEBIO

711300161

A.S. de Vigo

Bouzas

Mañá

Vigo

***2993**

FERREIRA FALCÓN, LOURDES

2700161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

***4823**

FOLGUEIRA VALÍN, ALBA

25500161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Guitiriz-Parga

Mañá

Guitiriz

***4562**

FREIJO PIÑEIRO, BRUNO

63200164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Viveiro PAC

PAC

Viveiro

***7943**

FREIRÍA GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA

47700164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

PAC

Pontevedra

***6588**

GARCÍA FEIJOO, ALFONSO

46500164

A.S. de Vigo

Ponteareas PAC

PAC

Ponteareas

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1046**

GARCÍA SUÁREZ, MARÍA JOSÉ

52300161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

***7566**

GARCÍA TOURIÑÁN, JESÚS ANDRÉS

36900164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Negreira PAC

PAC

Negreira

***4445**

GÓMEZ PAZOS, XOSÉ MANUEL

54300164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Santa Comba PAC

PAC

Santa Comba

***3882**

GONZÁLEZ NÚÑEZ, MARÍA LUISA

13900163

A.S. de Vigo

Cangas

Desprazable

Cangas

***2170**

GRANDAL BARREIRO, VANESA OLGA

46200161

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

***0524**

GUARDADO PIÑEIRO, XOSÉ ANTÓN

74900160

A.S. de Vigo

A.S. de Vigo

-

Vigo

***4631**

IGLESIAS DÍAZ, MANUEL JOSÉ

73300161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Fonsagrada

Mañá

Fonsagrada, A

***1278**

IGLESIAS LOUREIRO, JOSÉ CARLOS

64400161

A.S. da Coruña e Cee

Zas-Baio

Mañá

Zas

***3057**

IGLESIAS VÁZQUEZ, VÍCTOR

38600164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño PAC

PAC

Carballiño, O

***3275**

LAGE DEVESA, MARÍA JOSÉ

48400161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Mañá

Lugo

***1774**

LAGO TABOADA, MARÍA JOSÉ

1300164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada PAC

PAC

Estrada, A

***1610**

LOGILDE CUESTA, MARÍA LUZ

1800164

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

PAC

Guarda, A

***4488**

LONGUEIRA VARELA, CARLOS MANUEL

1800164

A.S. de Vigo

A Guarda PAC

PAC

Guarda, A

***8825**

LÓPEZ BLANCO, MARÍA FLORA

31700161

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Mesía-Visantoña

Mañá

Mesía

***4889**

LÓPEZ GARCÍA, FÁTIMA

61300161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

***7927**

LORENZO BAQUEIRO, MARÍA LUCÍA

47700164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

PAC

Pontevedra

***5678**

LORENZO GÓMEZ, CARLOS ALBERTO

23300164

A.S. de Ferrol

Ferrol PAC

PAC

Ferrol

***4147**

LOSADA CASTAÑO, JOSÉ

55300161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***4251**

MÉNDEZ SANJURJO, MARÍA BENIGNA

33200164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

PAC

Monforte de Lemos

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6150**

MOSQUERA ESTÉVEZ, MANUEL ENRIQUE

7200164

A.S. de Ferrol

As Pontes de García Rodríguez PAC

PAC

Pontes de García Rodríguez, As

***4726**

NÚÑEZ VILLAR, CONCEPCIÓN

75300164

A.S. de Vigo

Moaña PAC

PAC

Moaña

***3751**

PAJÓN FERNÁNDEZ, JAVIER

25000161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Friol

Mañá

Friol

***7220**

PAREDES CASTRO, JOSÉ MANUEL

73600161

A.S. da Coruña e Cee

Cambre-O Temple

Mañá

Cambre

***1861**

PASTORIZA ALFONSO, JOSÉ JUAN

58700164

A.S. de Vigo

Val Miñor PAC

PAC

Nigrán

***3328**

PENA SÁNCHEZ, VÍCTOR DAVID

4900161

A.S. de Vigo

Aldán-O Hío

Mañá

Cangas

***7330**

PEREIRO ÁLVAREZ, MIRIAM

47800163

A.S. de Vigo

O Porriño

Desprazable

Porriño, O

***2736**

PÉREZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELENA

37800161

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-O Couto

Mañá

Ourense

***5101**

PIÑÓN GARROTE, AURORA

24300163

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Desprazable

Ferrol

***2685**

PRIETO COELLO, MARÍA PILAR

37000163

A.S. de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

***2257**

REJO PORTELA, EDUARDO

29800164

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

PAC

Marín

***7798**

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, MARÍA LUISA

45000161

A.S. de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

***2951**

SALVADOR FERNÁNDEZ, MÓNICA

16200161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras de Lea

Mañá

Castro de Rei

***9692**

SANJURJO CACHEIRO, MOISÉS

15100161

A.S. da Coruña e Cee

Carral

Mañá

Carral

***3166**

SEIJAS CASTRO, JOSÉ ANTONIO

55300161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

***2258**

SEIJAS LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN

26800164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Lalín PAC

PAC

Lalín

***3875**

SEIJAS SOUTO, PABLO

15300161

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***6981**

SEOANE LORENZO, ELOISA

58100164

A.S. de Vigo

Tui PAC

PAC

Tui

***8912**

TABOADA AGUADO, MARÍA ISABEL

51900163

A.S. de Vigo

Rúa Cuba

Desprazable

Vigo

***8964**

VALLADARES OTERO, JUAN JOSÉ

10900164

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Boiro PAC

PAC

Boiro

***3446**

VARELA VIÑA, JAIME

20500161

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Cospeito-Muimenta

Mañá

Cospeito

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3027**

VÁZQUEZ CEBRAL, JUAN CARLOS

9200164

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

PAC

Becerreá

***7434**

VÁZQUEZ PÉREZ, BLANCA ROSA

26600161

A.S. da Coruña e Cee

Labañou

Mañá

Coruña, A

***8020**

VIDAL PÉREZ, MANUELA

8100164

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Bande PAC

PAC

Bande

PINCHE

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***3910**

LANDEIRA FRAGA, CARMEN

74800170

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7058**

ABARCA DURÁN, MARÍA ISABEL

329900020

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Público de Verín

-

Verín

***4798**

ÁLVAREZ CASTELAO, CONCEPCIÓN

15600022

A.S. de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

***4223**

ÁLVAREZ PRIETO, MARÍA DEL CARMEN

51800021

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Mañá

Vigo

***6165**

BARRAL GONZÁLEZ, ANA BELÉN

49800021

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

***3928**

BOO MOAR, SANDRA

6500021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Arzúa

Mañá

Arzúa

***6143**

CAINZOS AYERBE, MARÍA BEGOÑA

54000021

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Mañá

Coruña, A

***5736**

CALVIÑO GOLPE, MARÍA ISABEL

10400021

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Mañá

Betanzos

***8881**

CARRILLO TEJO, RAFAEL

1200021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Estrada

Mañá

Estrada, A

***3882**

COMPANY DOBALO, MARÍA AMELIA

37000021

A.S. de Vigo

Nicolás Peña

Mañá

Vigo

***4373**

CORES ABAL, ANA MARÍA

60900021

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

***3237**

CRESTAR MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL

61900021

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

***4667**

DE SOUSA ALONSO, MARÍA DEL MAR

28500021

A.S. de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

***0442**

DEL RÍO ROCHA, ROSA MARÍA LUISA

32100021

A.S. de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***1706**

DIÉGUEZ JUSTO, CRISTINA

361000020

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***5663**

DIESTE SÁNCHEZ, MANUELA

369900020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Hospital Público do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

***5800**

FERNÁNDEZ COMESAÑA, MARÍA CARMEN

19600021

A.S. de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

***4426**

FERREIRO GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN

41500021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ordes

Mañá

Ordes

***5082**

FREIRE HOMBRE, MARÍA JOSEFA

40500021

A.S. da Coruña e Cee

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

***7315**

FREIRE OTERO, JOSÉ LUIS

35200021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Mañá

Muros

***8856**

GARCÍA LÓPEZ, ELISA

1700023

A.S. de Vigo

A Guarda

Desprazable

Guarda, A

***4932**

GESTO FERNÁNDEZ, ANGELINES

2400021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***8102**

GIL GIL, MARÍA LUISA

157100020

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***5915**

GONZÁLEZ DÍAZ, YOLANDA

24800021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

***0498**

GONZÁLEZ SOTO, ANA MARÍA

707600021

A.S. de Vigo

Pazos de Borbén-Fornelos de Montes

Mañá

Pazos de Borbén, Fornelos de Montes

***3763**

GUILLÁN TENJIDO, MARÍA CARMEN

52100021

A.S. da Coruña e Cee

Sada

Mañá

Sada

***7228**

HERMO BOUZÓN, MARÍA DEL CARMEN

50700021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ribeira

Mañá

Ribeira

***7555**

HERRERO MOLINOS, DAVID ÁNGEL

35200021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Muros

Mañá

Muros

***9153**

IGLESIAS MIRANDA, ANA ISABEL

13900021

A.S. de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

***0536**

LANDEIRA PAZOS, INÉS

46900021

A.S. da Coruña e Cee

Ponteceso-Corme

Mañá

Ponteceso

***5475**

LARANXEIRO BALLESTEROS, MARÍA DEL CARMEN

49300023

A.S. de Vigo

Redondela

Desprazable

Redondela

***6595**

LÓPEZ GALLARDO, GERMÁN

10400021

A.S. da Coruña e Cee

Betanzos

Mañá

Betanzos

***5534**

LÓPEZ SÁNCHEZ, CELIA

65600021

A.S. de Vigo

Vigo COF

Mañá

Vigo

***4542**

MACÍAS GÓMEZ, MARÍA DOLORES

54000022

A.S. da Coruña e Cee

San Xosé

Tarde

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***8859**

MARTÍN SOLLA, ANA MARÍA

13900022

A.S. de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

***4932**

MARTÍNEZ CALZADO, MARÍA GUADALUPE

40100021

A.S. de Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal, O

***0365**

MATAS RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR

24000021

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

***3922**

MÉNDEZ SANTOS, MARÍA MERCEDES

38500022

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

***9310**

MIGUÉLEZ FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA

700021

A.S. de Vigo

A Cañiza

Mañá

Cañiza, A

***3222**

MÍGUEZ BUGALLO, DELIA

9700022

A.S. de Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

***9399**

MOLEDO DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA

360300020

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***5766**

MONELOS MOAR, MARÍA MONTSERRAT

15300021

A.S. da Coruña e Cee

Casa do Mar

Mañá

Coruña, A

***6287**

MOSQUERA LIÑARES, MARÍA MAGDALENA

24400021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

***6504**

MOURE LÓPEZ, MARÍA JOSÉ

19700021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***5357**

OLVEIRA PAZ, ADELAIDA

5400022

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Ames-O Milladoiro

Tarde

Ames

***9410**

ORTEGA CARPINTERO, MARÍA SOL

39400021

A.S. de Pontevedra e O Salnés

O Grove

Mañá

Grove, O

***9137**

PAREDES CARRACEDO, EVA MARÍA

27800021

A.S. da Coruña e Cee

Laxe

Mañá

Laxe

***3331**

PAZ FERVENZA, MARÍA TERESA

51800021

A.S. de Vigo

Rosalía de Castro

Mañá

Vigo

***1284**

PÉREZ PÉREZ, ANA MARÍA

2400021

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

***5655**

PÉREZ PREGO, MARÍA DE LA PAZ

52500021

A.S. de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

***3446**

REY GONZÁLEZ, MARÍA ROSARIO

43000021

A.S. da Coruña e Cee

Os Mallos

Mañá

Coruña, A

***5495**

SÁNCHEZ BERROCAL, MARÍA DEL CARMEN

19700021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

***6705**

SOUSA COSTAS, MARÍA CRISTINA

19200021

A.S. de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

***4869**

SOUSA FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ

150100020

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6323**

TENREIRO PREGO, ISABEL

150500020

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***5231**

TORESANO ÁLVAREZ, ANA MARÍA

361000020

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***4802**

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MARÍA RAMONA

45800021

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal, A

***7305**

VEGA PACIOS, ROSA MARÍA

707500021

A.S. de Vigo

Arbo-Crecente

Mañá

Arbo, Crecente

TÉCNICO/A EN FARMACIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0540**

MARTÍNEZ LÓPEZ, ROCÍO

150512310

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE SISTEMAS E TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5688**

FOLGUEIRA MEILÁN, CARLOS

74500200

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

-

Lugo

TÉCNICO/A SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOXÍA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6204**

CASTRO FERNÁNDEZ, MÓNICA

360300190

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

***8349**

HAZ CONDE, MARÍA DEL MAR

150100190

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***2930**

LADO RODRÍGUEZ, ELENA BELÉN

157100190

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***1073**

RODRÍGUEZ AIRA, CRISTINA

271100190

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Universitario de Lugo

-

Lugo

TÉCNICO/A SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***6107**

GRAÑA LISTE, RAQUEL

150112330

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***0593**

PIÑÓN GONZÁLEZ, LAURA SOFÍA

361012330

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

TÉCNICO/A SUPERIOR EN HIXIENE BUCODENTAL

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***5158**

ÁLVAREZ NOBRE-DIONISIO, CARMELA

1700211

A.S. de Vigo

A Guarda

Mañá

Guarda, A

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***4051**

QUINTIA YÁÑEZ, MARÍA YOLANDA

35800212

A.S. de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

TÉCNICO/A SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

Perfil Praza

***1171**

DA SILVA ROMAY, EVA

12070500230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A.

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, S.A. - Vigo

-

Vigo

Oper. Inst. Radiactivas

***7110**

GONZÁLEZ BRETAÑA, JOSÉ JAVIER

150100230

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***3839**

JORDANO FONTALBA, JULIÁN

12361000230

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Oper. Inst. Radiactivas

***9833**

LEMA LEMA, DIEGO

150100230

A.S. da Coruña e Cee

Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

-

Coruña, A

***6728**

MÍGUEZ REY, EVA MARÍA

361000230

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

TÉCNICO/A SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***7534**

ALONSO MÉNDEZ, MARÍA ANTONIA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***8328**

AMOEDO FERNÁNDEZ, EVA MARÍA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2925**

AMOEDO FERNÁNDEZ, MARÍA ELENA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9721**

BARROS GROBA, SANTIAGO

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***1883**

BOUZAMAYOR PAZ, YOLANDA

150500220

A.S. de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

***0788**

COMESAÑA MARTÍNEZ, MARTA

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***7415**

DOCAMPO FERREIRA, MANUEL

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***2632**

FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA DOLORES

320100220

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***6431**

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, OLALLA

320100220

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***6780**

LOSADA CID, EVA

157100220

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***3739**

PORTABALES PARADA, MARÍA MERCEDES

361000220

A.S. de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

***9504**

PORTO PREGO, ÓSCAR

157100220

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

***7855**

PRADO FERNÁNDEZ, MARÍA CORONA

320100220

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***5638**

RAMOS NESPEREIRA, AIDA

320100220

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

***1742**

VENTÍN SÁNCHEZ, FRANCISCO LUIS

360300220

A.S. de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra

-

Pontevedra

TÉCNICO/A SUPERIOR EN RADIOTERAPIA

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0114**

SEQUEIROS TRONCOSO, EVA

157100240

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

-

Santiago de Compostela

TRABALLADOR/A SOCIAL

DNI

Apelidos e nome

Código

Centro directivo

Centro

Quenda

Concello

***0839**

CASANOVA PORTABALES, RICARDO

17300961

A.S. de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-Bande

Mañá

Celanova, Bande

***0435**

FERNÁNDEZ MÉNDEZ, M. SAGRARIO

24800961

A.S. de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

***6236**

FUNGUEIRIÑO FIGUEIRA, MARÍA CARMEN

713100961

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

Padrón-Valga-Dodro-Pontecesures

Mañá

Padrón, Valga, Dodro

***6480**

QUINTANS CASAL, MARÍA CARMEN

74800960

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

A.S. de Santiago de Compostela e Barbanza

-

Santiago de Compostela

***4396**

SÁNCHEZ PENA, ESPERANZA

24200961

A.S. de Ferrol

Fontenla Maristany-Caranza-Serantes

Mañá

Ferrol

(*) Ocúltase parcialmente o número de documento nacional de identidade para preservar os datos de carácter persoal, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro.