Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 221 Luns, 21 de novembro de 2022 Páx. 60363

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación

ACORDO do 24 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Braña Ancha, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (expediente IN408A 2020/21).

O 28 de decembro de 2021 publicouse no DOG núm. 248 o Acordo do 21 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Braña Ancha, nos concellos de Santa Comba e Coristanco, A Coruña (expediente IN408A 2020/21).

En cumprimento do disposto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a seguir:

Solicitante/promotora: Adelanta Corporación, S.A. (CIF A32015547).

Enderezo social: Parque de San Lázaro, nº 7, planta 1, 32003 Ourense.

Denominación do proxecto: parque eólico Braña Ancha (expediente: IN408A 2020/21).

Concellos afectados pola poligonal: Santa Comba e Coristanco (A Coruña).

Potencia para instalar: 22,4 MW.

Número de aeroxeradores que se van instalar: 4 ud. × 5,6 MW de potencia nominal unitaria.

Horas netas anuais equivalentes a potencia nominal: 3.019 horas.

Produción neta anual estimada: 67.631 MWh/ano.

Orzamento de execución material: 13.195.846,00 €.

Prazo de execución estimado: seis (6) meses.

Obxecto da información pública:

A solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica para as instalacións. A declaración de utilidade pública, de acordo co artigo 56.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954 de expropiación forzosa.

Documentación que se expón:

1. A relación concreta e individualizada dos propietarios de bens e dereitos afectados polo proxecto (RBDA), que figura no anexo que se insire neste acordo.

2. Plano xeral parcelario e planos individuais dos predios afectados polo proxecto.

De conformidade co artigo 33.10 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, modificada pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, e pola Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, isto faise público, para o coñecemento xeral, así como, en particular, dos propietarios dos predios que figuran na relación anexa a este acordo, e das persoas titulares de dereitos reais ou intereses económicos sobre os bens afectados que fosen omitidas, para que poidan examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, se é o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da última publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia (DOG) ou nun dos xornais de maior circulación na provincia afectada.

A documentación estará á disposición dos interesados nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Coruña da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación (rúa Vicente Ferrer, núm. 2, 2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 83 e 981 18 49 62), de luns a venres, das 9.00 as 14.00 horas, así como na casa do concello de Coristanco e Santa Comba (A Coruña). Ademais, tamén se poderá consultar no portal web da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación a través da seguinte ligazón:

https://ceei.xunta.gal/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-de-xeracion

A Coruña, 24 de outubro de 2022

Isidoro Martínez Arca
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados polo parque eólico Braña Ancha nos concellos de Coristanco e Santa Comba (A Coruña) (expediente IN408A 2020/21)


predio

Titulares

Datos catastrais

Lugar

Uso

Afeccións (m²)

Pleno dominio

Serv. paso

Serv.
de voo

Ocup.
temporal (m²)

Ref. catastral

Políg.

Parcela

Cim.

Plat.

C. secc.

Vías

Gabia

Concello de Coristanco

1

Mourelle Brenlla, Manuel

15029A07501211

075

01211

A Costa do Cuzo

Matogueira

28,8

2

Brenlla Mourelle, María Asunción

15029A07501180

075

01180

A Costa do Cuzo

Matogueira

15,4

3

Varela Velo, Manuel

15029A07501181

075

01181

A Costa do Cuzo

Matogueira

32,7

4

Castro Vázquez, María Josefa

15029A07501182

075

01182

A Costa do Cuzo

Matogueira

14,7

5

Varela Velo, Manuel

15029A07501183

075

01183

A Costa do Cuzo

Matogueira

8,2

6

Descoñecido

15029A07501184

075

01184

A Costa do Cuzo

Matogueira

13,1

7

García Brandulas, Clementina
García García, Ana del Mar

15029A07501185

075

01185

A Costa do Cuzo

Matogueira

8,2

8

García Espasandín, María Josefa

15029A07501186

075

01186

A Costa do Cuzo

Matogueira

11,7

9

Rial García, María Encarnación

15029A07501187

075

01187

A Costa do Cuzo

Matogueira

23,2

10

García García, Mónica

15029A07500984

075

00984

A Costa do Cuzo

Matogueira

12,1

11

Rial García, María Encarnación

15029A07500988

075

00988

A Costa do Cuzo

Matogueira

19,0

12

Mourelle Brenlla, Jesús

15029A07501189

075

01189

A Costa do Cuzo

Matogueira

6,3

13

García Espasandín, María Josefa
García Espasandín, Raquel

15029A07500985

075

00985

A Costa do Cuzo

Matogueira

528,4

14

Mouro Fariña, María Delfina

15029A07500986

075

00986

A Costa do Cuzo

Matogueira

398,9

15

Lois Couto, Carmen

15029A07500996

075

00996

A Costa do Cuzo

Matogueira

162,8

16

Mourelle Brenlla, Jesús

15029A07500997

075

00997

A Costa do Cuzo

Matogueira

85,0

17

García Varela, Manuel

15029A07500998

075

00998

A Costa do Cuzo

Matogueira

35,7

18

Souto Varela, Florentina

15029A07501002

075

01002

A Costa do Cuzo

Matogueira

20,3

19

Varela Velo, Manuel
Espasandín Rieiro, Pilar

15029A07501003

075

01003

A Costa do Cuzo

Matogueira

1,2

20

Brenlla Mourelle, Anuncia

15029A07501010

075

01010

A Costa do Cuzo

Matogueira

1,2

21

García Fariña, Manuel

15029A07501009

075

01009

A Uceira

Matogueira

0,2

22

Rial García, María Encarnación

15029A07501011

075

01011

A Costa do Cuzo

Matogueira

5,0

23

Lois Couto, Carmen

15029A07501012

075

01012

A Costa do Cuzo

Matogueira

5,3

24

Mourelle Brenlla, Jesús

15029A07501014

075

01014

A Costa do Cuzo

Matogueira

6,1

25

Rial García, María Encarnación

15029A07501015

075

01015

Pista de Barilongo

Matogueira

1,8

26

García Fariña, María Ángeles

15029A07501016

075

01016

Costa de Cuso

Matogueira

1,1

27

García Varela, Manuel

15029A07501204

075

01204

A Uceira

Matogueira

11,6

28

Souto Varela, Carmen

15029A07501017

075

01017

A Costa do Cuzo

Matogueira

1,8

29

Varela Bermúdez, José Manuel

15029A07501019

075

01019

A Costa do Cuzo

Matogueira

8,6

30

García García, Mónica

15029A07501205

075

01205

A Uceira

Matogueira

24,9

31

Zarauza Brandulas, Manuel
Zarauza Brandulas, Cristina

15029A07501020

075

01020

A Costa do Cuzo

Matogueira

9,9

32

Souto Varela, Florentina

15029A07501206

075

01206

A Uceira

Matogueira

38,1

33

Rial García, María Encarnación

15029A07501207

075

01207

A Uceira

Matogueira

37,7

34

Rial García, María Encarnación

15029A07501026

075

01026

A Uceira

Matogueira

17,1

35

Mourelle Brenlla, Jesús

15029A07501208

075

01208

A Uceira

Matogueira

28,8

36

Souto Castro, Matilde

15029A07501028

075

01028

A Uceira

Matogueira

84,7

37

Souto Varela, Florentina

15029A07501209

075

01209

A Uceira

Matogueira

11,1

43

Souto Varela, Florentina

15029A07501030

075

01030

A Uceira

Matogueira

121,0

49

Rial García, María Encarnación

15029A07501032

075

01032

A Uceira

Matogueira

130,2

51

Mourelle Brenlla, Jesús

15029A07501034

075

01034

A Uceira

Matogueira

132,6

52

García Varela, Manuel

15029A07501123

075

01123

O Control

Matogueira

41,6

53

Brandulas Mato, Hermosinda

15029A07501124

075

01124

O Control

Matogueira

45,9

54

Varela Velo, Manuel
Espasandín Rieiro, Pilar

15029A07501125

075

01125

O Control

Matogueira

43,6

55

Souto Varela, Florentina

15029A07501126

075

01126

O Control

Matogueira

38,5

60

García Fariña, Manuel

15029A07501127

075

01127

O Control

Matogueira

23,8

62

Brenlla Mourelle, Manuel

15029A07501128

075

01128

O Control

Matogueira

19,6

63

Brenlla Mourelle, Manuel

15029A07501129

075

01129

O Control

Matogueira

38,4

68

González Parga, Francisco

15029A07501130

075

01130

O Control

Matogueira

43,1

98

García Varela, Manuel

15029A07501132

075

01132

O Control

Matogueira

41,1

99

Rial García, María Encarnación

15029A07501131

075

01131

O Control

Matogueira

41,6

103

García Espasandín, María Josefa
García Espasandín, Raquel

15029A07501133

075

01133

O Control

Matogueira

39,3

104

García Gómez, Evangelina

15029A07501134

075

01134

O Control

Matogueira

82,3

107

Varela Velo, Manuel
Espasandín Rieiro, Pilar

15029A07501135

075

01135

O Control

Matogueira

83,8

110

Castro Vázquez, María Josefa

15029A07501136

075

01136

O Control

Matogueira

68,0

111

García Fariña, Marisol

15029A07501137

075

01137

O Control

Matogueira

54,0

113

Mourelle Mato, José Antonio

15029A07501138

075

01138

O Control

Matogueira

102,5

115

González Parga, Francisco

15029A07501139

075

01139

O Control

Matogueira

95,1

118

Rial García, María Encarnación

15029A07501140

075

01140

O Control

Matogueira

112,1

Concello de Santa Comba

38

Descoñecido

15078A00702828

007

02828

Costa Grande do Luzo

Matogueira

88,6

39

Ferreiro Gerpe, José;

Ferreiro Gerpe, Pedro;

Ferreiro Gerpe, Dolores

15078A00702829

007

02829

Costa Grande do Luzo

Matogueira

172,0

40

Mourelle Brenlla, Albino

15078A00702830

007

02830

Costa Grande do Luzo

Matogueira

8,2

285,2

41

Rama Barreiro, Erminda

15078A00702831

007

02831

Costa Grande do Luzo

Matogueira

66,6

236,4

42

Ferreiro Lois, Blandina

15078A00703044

007

03044

A Costa do Cuzo

Pastos

76,6

48,8

50,2

44

López Gerpe, Josefa

15078A00702832

007

02832

Costa Grande do Luzo

Matogueira

244,1

436,2

45

Canteira da Mina, S.L.
González Parga, Francisco

15078A00703178

007

03178

A Costa do Cuzo

Matogueira

1.222,2

46

Muíño Gerpe, Orivia

15078A00702834

007

02834

Costa Grande do Luzo

Matogueira

15,0

229,6

47

Gerpe Brenlla, Manuel

15078A00702833

007

02833

Costa Grande do Luzo

Matogueira

155,4

280,9

48

Lois Baña, Hermosinda

15078A00701301

007

01301

Monte de Varilongo

Improdutivo

2.776,6

50

Ferreiro Redondo, María Josefina

15078A00703032

007

03032

A Costa do Cuzo

Pastos

840,7

56

Cardelle Torres, Lourdes

15078A00703023

007

03023

A Costa do Cuzo

Matogueira

172,6

2,6

145,2

575,9

433,0

57

García Otero, Manuel

15078A00703025

007

03025

A Costa do Cuzo

Matogueira

317,7

104,5

682,8

279,2

58

Ameijeiras López, José

15078A00703024

007

03024

A Costa do Cuzo

Matogueira

218,2

103,2

571,1

309,6

59

Muíño Gerpe, Orivia; Vázquez Prado, Jaime

15078A00703027

007

03027

A Costa do Cuzo

Matogueira

442,2

0,5

65,5

721,5

22,2

61

Rieiro Gerpe, Luis

15078A00702848

007

02848

Costa Grande do Luzo

Matogueira

1.812,6

64

Descoñecido

15078A00703030

007

03030

A Costa do Cuzo

Pastos

111,0

84,1

0,1

816,5

65

García Souto, María Josefina

15078A00703028

007

03028

A Costa do Cuzo

Matogueira

101,0

355,2

2,3

5,2

790,3

66

Rieiro Gerpe, Luis

15078A00703029

007

03029

A Costa do Cuzo

Matogueira

168,1

146,2

20,7

76,0

67

Rieiro Gerpe, Preciosa

15078A00703026

007

03026

A Costa do Cuzo

Matogueira

567,3

141,0

1.019,8

223,5

69

Muíño Gerpe, Orivia; Vázquez Prado, Jaime

15078A00703033

007

03033

A Costa do Cuzo

Pastos

737,9

70

Soto Ferreiro, Francisco

15078A00703035

007

03035

A Costa do Cuzo

Pastos

599,5

71

Negreira Ameijeiras, María Josefa

15078A00703039

007

03039

A Costa do Cuzo

Pastos

0,3

72

Romar García, Estrella

15078A00703004

007

03004

A Costa do Cuzo

Matogueira

103,6

3,6

767,4

73

Cancela Gerpe, Manuel

15078A00703005

007

03005

A Costa do Cuzo

Matogueira

104,0

40,2

605,0

74

Muíño García, Francisco

15078A00702847

007

02847

Costa Grande do Luzo

Matogueira

246,9

220,3

43,3

2.418,9

75

Gerpe Mouro, Manuel

15078A00703034

007

03034

A Costa do Cuzo

Pastos

807,7

76

Ferrol Brenlla, Delfina

15078A00703048

007

03048

A Costa do Cuzo

Pastos

141,2

79,7

97,7

77

Fariña Calvo, Honorio

15078A00702843

007

02843

A Costa do Cuzo

Matogueira

239,4

43,1

78

Muíño García, Estrella

15078A00702846

007

02846

Costa Grande do Luzo

Matogueira

133,2

1.136,7

2.792,8

104,8

79

Pardo López, Cármen

15078A00703036

007

03036

A Costa do Cuzo

Pastos

708,1

80

Vila Pazos, María; Vila Pazos, Amable

15078A00703049

007

03049

A Costa do Cuzo

Pastos

166,3

87,9

136,7

81

Ameijeiras López, José

15078A00702845

007

02845

Costa Grande do Luzo

Matogueira

600,6

2.526,1

793,5

82

Otero Espasandín, Manuel

15078A00703006

007

03006

A Costa do Cuzo

Matogueira

121,1

77,2

508,3

83

Martínez Rial, Sofía

15078A00703052

007

03052

A Costa do Cuzo

Pastos

198,0

114,6

594,0

291,8

84

Rieiro Amado, José
Rieiro Amado, Sara

15078A00703051

007

03051

A Costa do Cuzo

Pastos

219,3

118,3

362,5

291,1

85

Lois Ferrol, Manuel

15078A00703007

007

03007

A Costa do Cuzo

Matogueira

100,1

64,8

72,8

86

Varela Blanco, Albino

15078A00702844

007

02844

Costa Grande do Luzo

Matogueira

59,9

2112,5

863,4

87

Canteira da Mina, S.L.
Romar Baña, Dulce María

15078A00703074

007

03074

A Costa do Cuzo

Matogueira

304,2

88

Romar Mouro, Josefina

15078A00703050

007

03050

A Costa do Cuzo

Pastos

158,5

94,1

144,0

48,8

293,4

89

Ameijeiras López, José

15078A00703009

007

03009

A Costa do Cuzo

Matogueira

197,5

124,5

90

Barreiro Gerpe, Manuel

15078A00703010

007

03010

A Costa do Cuzo

Matogueira

97,8

66,0

91

Ferreiro Gerpe, José; Ferreiro Gerpe, Pedro; Ferreiro Gerpe, Cecilia Dolores

15078A00703013

007

03013

A Costa do Cuzo

Matogueira

82,9

59,5

92

Gerpe Gerpe, Francisco

15078A00703011

007

03011

A Costa do Cuzo

Matogueira

85,6

58,5

93

Rama Barreiro, José

15078A00703012

007

03012

A Costa do Cuzo

Matogueira

72,9

51,1

94

Gerpe Gerpe, María Manuela

15078A00703014

007

03014

A Costa do Cuzo

Matogueira

84,2

64,7

95

Brenlla Brenlla, Manuel

15078A00703008

007

03008

A Costa do Cuzo

Matogueira

104,3

66,8

96

Brenlla Lois, María del Carmen

15078A00703015

007

03015

A Costa do Cuzo

Matogueira

142,7

114,7

97

Lopez Gerpe, María

15078A00703016

007

03016

A Costa do Cuzo

Matogueira

70,7

53,6

100

Mouro Rieiro, Balbina

15078A00703017

007

03017

Costa Medio Cuzo

Matogueira

75,7

56,7

101

Descoñecido

15078A00703053

007

03053

A Costa do Cuzo

Pastos

321,5

123,9

942,4

325,6

102

Muíño García, Estrella

15078A00703018

007

03018

A Costa do Cuzo

Matogueira

73,7

54,6

105

Muíño García, Estrella

15078A00703054

007

03054

A Costa do Cuzo

Pastos

39,3

369,1

109,4

1.094,4

302,7

106

Lois Martínez, Luis

15078A00703019

007

03019

A Costa do Cuzo

Matogueira

71,3

55,7

108

Gerpe Gerpe, María Manuela

15078A00703055

007

03055

A Costa do Cuzo

Pastos

295,5

165,5

1,0

107,8

1.377,7

274,2

109

Rey N, Teresa

15078A00703020

007

03020

A Costa do Cuzo

Matogueira

81,9

66,4

1,3

112

Mouro Fernández, Florinda

15078A00703056

007

03056

A Costa do Cuzo

Pastos

45,3

118,6

9,1

51,3

876,5

114

Ferreiro Carballo, Antonio

15078A00703021

007

03021

A Costa do Cuzo

Matogueira

73,6

62,1

2,2

93,4

116

Fariña Calvo, Honorio

15078A00703022

007

03022

A Costa do Cuzo

Matogueira

1,1

97,3

108,4

204,1

268,8

117

Brenlla Ferreiro, Luis

15078A00703057

007

03057

A Costa do Cuzo

Pastos

9,8

492,4

417,8

4.266,1

119

García Blanco, Benedicta

15078A00703038

007

03038

A Costa do Cuzo

Pastos

99,5

120

Velo Domínguez, Erminda

15078A00703040

007

03040

A Costa do Cuzo

Pastos

29,3

23,2

121

Blanco Brenlla, María Carmen

15078A00703041

007

03041

A Costa do Cuzo

Pastos

72,2

56,5

122

Campos Arosa, Joaquina

15078A00703037

007

03037

A Costa do Cuzo

Pastos

454,2

123

Canteira da Mina, S.L.

15078A00702564

007

02564

Prado Darriba

Matogueira

1.071,0

124

García Mouro, Josefina

15078A00703031

007

03031

A Costa do Cuzo

Pastos

19,3

887,3

125

Veciños de San Salvador

15078A00702708

007

02708

Monte da Pedra Branca

Matogueira

131,2

2.312,6

153,8

2.265,2

126

Descoñecido

15078A00703067

007

03067

A Pedra Branca

Matogueira

51,9

156,2

957,3

127

Negreira Ameijeiras, María Josefa

15078A00703043

007

03043

A Costa do Cuzo

Pastos

84,4

55,9

46,7

128

Negreira Pazos, Avelino

15078A00703047

007

03047

A Costa do Cuzo

Pastos

96,5

58,2

63,5

129

Ameijeiras López, José
Ameijeiras Varela, María Carmen

15078A00703042

007

03042

A Costa do Cuzo

Pastos

79,3

54,6

3,1

130

Campos Arosa, Joaquina

15078A00703045

007

03045

A Costa do Cuzo

Pastos

76,3

48,2

54,2

131

Muíño García, Estrella

15078A00703046

007

03046

A Costa do Cuzo

Pastos

46,8

27,4

33,2

132

Canteira da Mina, S.L. e outros

15078A00702706

007

02706

Prado da Campaíña

Matogueira

1.842,9

133

Negreira Pazos, Manuel

15078A00700071

007

00071

Prado da Pata

Eucaliptos

337,0

134

Muíño García, Estrella

15078A00700987

007

00987

Fonte Seca

Pastos

587,6

198,2

135

Vila Pazos, María Amable

15078A00700967

007

00967

Poza da Lagoa

Pastos

256,5

136

Ferrol Brenlla, Delfina

15078A00703296

007

03296

Fonte Seca

Matogueira

47,0

137

Mouro Pazos, Francisco

15078A00700068

007

00068

Leira da Pata

Matogueira

45,4

30,4

263,0

138

Brenlla Lois, María del Carmen

15078A00700989

007

00989

Fonte Seca

Matogueira

914,9

1.485,0

979,3

139

Canteira da Mina, S.L.

15078A00700070

007

00070

Leira da Pata

Matogueira

3,9

225,8

238,3

3.977,2

13,8

140

Velo Domínguez, Erminda

15078A00700996

007

00996

Fonte Seca

Pastos

398,3

443,2

141

Negreira Ameijeiras, María Josefa

15078A00700997

007

00997

Fonte Seca

Pastos

248,7

333,0

142

Pazos Ferreiro, Benigno

15078A00701000

007

01000

Fonte Seca

Pastos

97,9

323,7

143

Calvo Cambón, Jesús
Martínez Gómez, Rosalía

15078A00700066

007

00066

Leira da Pata

Matogueira

137,6

83,2

573,9

144

García Mouro, José Luis

15078A00701001

007

01001

Fonteseca

Pastos

2.027,8

145

Mouro Espasandín, Josefa

15078A00700067

007

00067

Leira da Pata

Matogueira

142,5

92,3

758,0

146

Grille Rios, Francisco

15078A00700065

007

00065

Guicha da Pata

Matogueira

35,3

22,8

119,9

147

Calvo Negreira, María de la Concepción

15078A00700063

007

00063

Guicha da Pata

Matogueira

86,7

58,3

13,6

148

Gerpe Gerpe, María Manuela

15078A00701003

007

01003

Fonteseca

Pastos

635,5

149

Caamaño Souto, Manuela Clarisa

15078A00700064

007

00064

Guicha da Pata

Matogueira

83,7

53,2

202,8

150

Silva Baña, María Inmaculada
Negreira Andrade, José Luis

15078A00702719

007

02719

Prado da Pata

Matogueira

52,7

675,8

76,8

2.590,2

151

Vila Pazos, María Amable

15078A00700968

007

00968

Portadoso

Pastos

36,4

43,1

152

Rieiro Gerpe, Preciosa

15078A00700970

007

00970

Poza Lagoa

Pastos

2,5

61,4

153

Vila Pazos, María Amable

15078A00700972

007

00972

Poza Lagoa

Pastos

9,6

154

Rial Souto, José

15078A00700062

007

00062

Chousa da Pata

Matogueira

271,6

238,3

237,1

994,5

391,2

155

Ferrol Brenlla, Delfina

15078A00703297

007

03297

Fonte Seca

Matogueira

794,5

156

Descoñecido

15078A00700072

007

00072

Prado do Peon

Matogueira

2.713,1

157

Gerpe Gerpe, María Manuela

15078A00701004

007

01004

Fonte Seca

Pastos

236,3

158

Muíño García, Estrella

15078A00700988

007

00988

Fonte Seca

Pastos

1,3

1.825,3

140,2

159

García Mouro, José Luis

15078A00701002

007

01002

Fonteseca

Pastos

1,9

771,9

160

Brenlla Lois, María del Carmen

15078A00700990

007

00990

Fonte Seca

Matogueira

134,1

388,1

574,7

152,7

2.299,9

378,3

161

Grille Ríos, Francisco

15078A00700061

007

00061

Chousa da Pata

Eucaliptos

412,9

4.665,7

162

Mourelle Brenlla, Albino

15078A00700995

007

00995

Fonte Seca

Pastos

176,4

55,4

116,1

62,6

582,7

163

Negreira Ameijeiras, María Josefa

15078A00700998

007

00998

Fonte Seca

Pastos

69,6

60,5

14,1

94,8

405,5

164

Pazos Ferreiro, Benigno

15078A00700999

007

00999

Fonte Seca

Pastos

27,2

47,4

361,9

165

Pastoriza Calvo, María Dulce
Pastoriza Calvo, José
Calvo Negreira, María de la Concepción Pastoriza Calvo, Josefina
Pastoriza Calvo, Bautista
Pastoriza Calvo, Manuel

15078A00702582

007

02582

Chousa Grande da Portadoso

Matogueira

54,2

2.357,5

166

Brenlla Lois, María del Carmen

15078A00701005

007

01005

Fonte Seca

Matogueira

1.708,1

167

Pastoriza Blanco, Generosa

15078A00702581

007

02581

Chousa da Portadoso

Matogueira

259,4

144,7

168

Pérez Rodríguez, José Manuel

15078A00703095

007

03095

Portadoso

Matogueira

375,0

297,7

169

Ferrol Brenlla, Delfina

15078A00701006

007

01006

Fonteseca

Matogueira

710,6

170

Rial Souto, José

15078A00703094

007

03094

Portadoso

Matogueira

165,8

94,4

171

Canteira da Mina, S.L. e outros

15078A00702707

007

02707

Monte da Costa Grand

Eucaliptos

2557,9

172

Pastoriza Blanco, Rosendo

15078A00700041

007

00041

Portadoso

Matogueira

39,0

269,3

173

Brenlla Negreira, Manuel
Brenlla Negreira, José Antonio Domingo
Brenlla Negreira, María Pilar
Brenlla Negreira, Carlos

15078A00703093

007

03093

Portadoso

Matogueira

157,5

81,9

12,8

174

Brenlla Mourelle, José Herminio

15078A00703092

007

03092

Portadoso

Matogueira

101,1

55,2

61,2

175

Blanco Mourelle, Miguel

15078A00703285

007

03285

Portadoso

Matogueira

88,2

50,4

90,6

176

Mourelle Mendoza, María

15078A00703091

007

03091

Portadoso

Matogueira

257,5

147,3

405,0

177

Blanco Brenlla, Jesús

15078A00701009

007

01009

Fonte Seca

Matogueira

39,8

178

Blanco Mourelle, María

15078A00703090

007

03090

Portadoso

Matogueira

46,2

93,5

179

Blanco Mourelle, Miguel

15078A00703293

007

03293

Portadoso

Matogueira

13,7

1,2

72,2

180

Pérez Rodríguez, José Manuel

15078A00703089

007

03089

Portadoso

Matogueira

0,3

7,0

62,8

181

Anido Gerpe, María Dorinda

15078A00703088

007

03088

Portadoso

Matogueira

3,1

69,9

182

Descoñecido

15078A00701304

007

01304

Fonte Seca

Eucaliptos

0,2

671,9

Afeccións en metros cadrados (m2):

• Superficie de pleno dominio:

– Cimentación (Cim.): cimentación do aeroxerador.

– Plataforma (Plat.): plataforma de montaxe do aeroxerador.

– Centro seccionamento (C. secc.): centro de seccionamento.

– Torre meteorolóxica (T. met.): plataforma e cimentación da torre meteorolóxica.

• Servidume de paso:

– Vías: dereito de paso polas vías en que circularán os transportes para a construción, vixilancia, conservación e reparación das instalacións do parque eólico.

– Gabia: servidume de paso da liña eléctrica soterrada.

• Servidume de voo das pas dos aeroxeradores (Serv. voo).

• Outras afeccións:

– Ocupación temporal (Ocup. temp.): ocupación de terreos durante o período de duración das obras. Serve temporalmente como provisión de materiais, montaxe de guindastres, provisión de pas e outros compoñentes dos aeroxeradores, etc.