Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Mércores, 30 de novembro de 2022 Páx. 61678

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022 pola que convoca o curso Subsolo: actuacións policiais en espazos confinados, en colaboración co Sindicato Unificado de Policía, para o persoal das forzas e corpos de seguridade que traballa en Galicia.

Dentro do acordo de colaboración subscrito entre o Sindicato Unificado de Policía e a Agasp para a colaboración en materia de formación e actualización do persoal dos corpos de seguridade do Estado destinado na Comunidade Autónoma de Galicia, convócase o curso que continuación se indica para a súa realización durante o segundo semestre do ano 2022:

– Denominación: Subsolo: actuacións policiais en espazos confinados.

– Modalidade: presencial.

– Número de horas: 6.

– Prazas: 50.

– Data: 13 de decembro.

– Horario: das 9.00 ás 15.00 horas.

A Estrada, 21 de novembro de 2022

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Bases

Primeira. Destinatarios

Persoal das forzas e corpos de seguridade que traballan na Comunidade Autónoma de Galicia.

As prazas serán repartidas en condicións de igualdade entre o persoal de Policía Local, Corpo Nacional de Policía, Garda Civil e Unidade da Policía Adscrita á Comunidade Autónoma:

A baixa laboral por incapacidade temporal impide a participación nas accións formativas e non dará lugar á penalización estipulada na base quinta desta resolución.

Será revisable a admisión de persoas en baixa laboral por incapacidade temporal cando esta estea producida por accidente de traballo recoñecido como tal e a asistencia ao curso non interfira na recuperación.

No caso de se cosiderar oportuno, poderá acceder aos cursos persoal das forzas e corpos de seguridade pública que traballen en Galicia con competencias directas na materia que se vai desenvolver, e reservaranse expresamente prazas para eles.

Se as solicitudes para participar nun curso non superan as dez (10) persoas, a Agasp reserva para si a facultade de anular a actividade formativa.

Segunda. Solicitudes

1. O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática dispoñible na páxina web da Agasp (htpp://agasp.xunta.gal), pois non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

É preciso que todas as persoas que desexen participar manteñan actualizados os seus datos persoais, especialmente a conta de correo electrónico e o número de teléfono móbil, co obxecto de posibles comunicacións. No suposto de non seren correctos ou exactos os ditos datos, a Agasp non é responsable dos posibles prexuízos causados aos interesados.

2. A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas solicitantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano contado desde o momento en que se detecte o feito.

3. Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente todos os datos para realizar a selección do alumnado, non se axusten ao modelo normativizado ou sexan presentadas fóra de prazo.

4. No caso de encontrarse nalgún dos supostos que a continuación se indican, o/a solicitante deberá remitir á Agasp, no mesmo prazo establecido para o envío da solicitude de inscrición, a certificación orixinal ou fotocopia legalizada que acredite tal situación (non será preciso se tal documentación xa consta en poder da Agasp; neste caso, deberá comunicalo na propia solicitude).

a) Profesionais que estean a desfrutar ou desfrutasen nos dous últimos anos, dunha licenza de maternidade, dun permiso de paternidade, dunha redución de xornada ou dunha excedencia por coidado de familiares.

5. O prazo de presentación de solicitudes será desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG ata as 14.00 horas do día 5 de decembro de 2022.

Terceira. Solicitudes

Os criterios xerais de selección son os que a continuación se indican:

1. Menor número de cursos realizados na Agasp nos dous últimos anos.

2. Por orde de inscrición.

O 50 % das prazas ofertadas, mediante esta resolución, ao Corpo Nacional de Policía e á Unidade de Policía Adscrita á Comunidade Autónoma estará reservado aos afiliados ao Sindicato Unificado de Policía.

Cuarta. Lugar e datas

O curso desenvolverase nas instalacións da Agasp.

A data do curso é o día 13 de decembro. Esta data poderá sufrir variacións, que se comunicarán a todas as unidades de destino dos corpos afectados para coñecemento de todos/as os/as interesados/as.

Quinta. Asistencia

1. É obrigatoria a asistencia con puntualidade ao curso.

Durante a realización deste levarase un control permanente da asistencia a través dos sistemas que se establezan para o efecto, e poderanse realizar controis de asistencia extraordinarios.

Só se autorizará a ausencia por causas xustificadas e debidamente acreditadas, e en ningún caso poderá superar o 10 % das horas lectivas.

A ausencia xustificada superior ao 10 % do total das horas lectivas supoñerá a perda do dereito á expedición do diploma. No caso de haber unha segunda edición do curso en cuestión, o Servizo de Formación en Seguridade Pública poderá valorar a posibilidade de que o/a alumno/a poida recuperar as horas non realizadas na edición anterior; en todo caso, para poder valorar esta posibilidade non poden transcorrer máis de doce meses entre unha edición e a seguinte.

A falta de asistencia dun número superior ao 10 % das horas lectivas sen xustificación ou a falta de acreditación documental da causa alegada non só dará lugar á perda do dereito ao diploma do curso, senón tamén á penalización coa non participación en cursos da Agasp durante un ano, contado desde o día seguinte ao da finalización do curso.

2. O alumnado asistirá ao curso co uniforme regulamentario. No caso de non o facer, e de non existir causa suficientemente xustificada, a Agasp poderá impedir a asistencia ao curso e non emitirá diploma nin certificado acreditativo ningún.

3. As unidades de destino do persoal seleccionado en cada acción formativa facilitarán, na medida do posible, a súa participación nela.

Quinta. Certificación

Para poder superar o curso, o alumnado deberá superar unha proba de avaliación que levará a cabo ao final deste.

Sexta. Desenvolvemento

1. A Agasp poderá suspender a realización de actividades formativas convocadas cando sexa necesario por motivos técnicos ou insuficiencia de solicitudes de participación.

2. A Agasp poderá modificar as datas, horarios, contidos e desenvolvemento do curso, así como resolver todas as continxencias e incidentes que poidan xurdir, sen necesidade dunha nova publicación no DOG.

3. A Agasp poderá programar cursos diferentes cando así o exixan por circunstancias que afecten a organización, xestión e docencia.