Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Venres, 2 de decembro de 2022 Páx. 62088

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 25 de novembro de 2022 pola que se modifica a Orde do 26 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A).

Mediante a Orde do 26 de outubro de 2022 convocouse concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A).

Unha vez publicada a orde no Diario Oficial de Galicia advertiuse que no anexo III, correspondente ás prazas vacantes que se convocan neste concurso específico, non figuraban nel dúas prazas que deben ser convocadas por estaren vacantes. Así mesmo, figuran dúas prazas cuxo centro base é o que figura como compartido neste mesmo anexo. Así, cómpre modificar o anexo III da Orde do 26 de outubro de 2022 para engadir prazas vacantes e modificar o centro base de dúas prazas vacantes.

Por esta razón, resulta razoable proceder á ampliación do prazo de presentación de solicitudes establecido na convocatoria do concurso específico por un prazo de cinco (5) días hábiles consonte o establecido no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ao considerar que as circunstancias o aconsellan e non se prexudican dereitos de terceiras persoas. Esta ampliación permite que as persoas que xa formularon solicitude no prazo transcorrido ata a modificación desta orde poidan reconsiderar as peticións formuladas na súa solicitude e formular unha nova solicitude ou que aquelas persoas que non formulasen solicitude con anterioridade poidan formulala a teor das prazas que se engaden ou da modificación do centro base dalgunha destas prazas. En todo caso, a ampliación do prazo de presentación de solicitudes ten lugar antes do vencemento do prazo tal e como se preceptúa no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, que establece que en ningún caso poderá ser obxecto de ampliación un prazo xa vencido.

Na súa virtude, esta Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLVE:

Artigo único. Modificación da Orde do 26 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A)

Aprobar a modificación da Orde do 26 de outubro de 2022 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A) nos seguintes termos:

Un. Modifícase a base sexta, que queda redactada do seguinte xeito:

«O prazo de presentación de solicitudes do concurso específico, mediante o procedemento normalizado ED013A, será de 20 días hábiles computados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas e os seus termos terán carácter vinculante para as persoas solicitantes. Así mesmo, tampouco se admitirá ningunha documentación complementaria alegada mediante o procedemento ED011A, de conformidade co establecido na epígrafe 2 da base quinta, unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes do concurso específico».

Dous. Modifícase o anexo III para modificar e engadir as seguintes prazas:

Centro base

Localidade

Centro compartido

Localidade

Centro/s adscrito/s

Localidade

15021524 CEIP Plurilingüe A Cristina

Carballo

15027393 CEIP Xesús San Luis Romero

Carballo

15023077 CEIP Plurilingüe de Gándara-Sofán

Carballo

15024896 CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

15032571 CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

Boqueixón

15018471 CEIP de Ortigueira

Vedra

15025487 CEIP Campomaior

Ordes

Tres. Modifícase o anexo IV para eliminar a seguinte praza:

Centro base

Localidade

Centro compartido

Localidade

Centro/s adscrito/s

Localidade

15025487 CEIP Campomaior

Ordes

Disposición derradeira única. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de novembro 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades