Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Martes, 13 de decembro de 2022 Páx. 63116

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ORDE do 7 de decembro de 2022 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa APROL-Economía Social) e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento TR802G e TR802J).

Mediante a Orde do 23 de decembro de 2021, da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (DOG núm. 14, do 21 de xaneiro de 2022), establecéronse as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, coa finalidade de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais, e procedeuse á súa convocatoria para o ano 2022.

A citada orde establece no seu artigo 4, en que se recolle o financiamento, que estes importes poderán verse modificados ou incrementados con fondos da Comunidade Autónoma de Galicia ou da Administración do Estado como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de fomento do emprego, coas limitacións que estableza a Conferencia Sectorial de Asuntos Laborais, todo iso de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia, como existen dotacións que poden ser utilizadas para os mesmos fins, procedentes de fondos finalistas do Estado, remanentes doutras convocatorias do mesmo programa e servizo e fondos incorporados doutro programa do mesmo servizo, e coa finalidade de facer chegar as axudas ao maior número de persoas ou entidades beneficiarias posible, conforme o establecido no artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, cómpre ampliar o importe total dos créditos destinados ás axudas que se concederán ao abeiro dos programas I e II de fomento do emprendemento en economía social regulados na Orde do 23 de decembro de 2021.

Así pois, de acordo co exposto e co establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como nos preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de subvencións, e en virtude das atribucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1. Incremento de financiamento

Increméntase en 1.156.834,37 euros o importe total destinado á concesión das axudas ao abeiro dos programas I e II da Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, do 23 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa APROL-Economía Social) e se convocan para o ano 2022 (DOG núm. 14, do 21 de xaneiro). Deste xeito, o crédito da convocatoria queda establecido en 4.956.834,37 €, coa seguinte distribución:

– Programa I: 2.590.000,00 € (11.04.324C.470.0).

– Programa II: 2.366.834,37€ (11.04.324C.470.1).

Este incremento da dotación orzamentaria aténdese con fondos finalistas do Estado remanentes doutras convocatorias do mesmo programa e servizo. Estes créditos, mediante a autorización das oportunas modificacións orzamentarias, foron transferidos ao código de proxecto 2016 00306.

Artigo 2. Prazo de solicitudes

Esta modificación non afecta os prazos establecidos para a presentación de solicitudes na Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa APROL-Economía Social) e se convocan para o ano 2022.

Artigo 3. Prazo de xustificación das accións subvencionables

A data máxima de presentación da solicitude de pagamento e xustificación das accións subvencionables será a que se sinale na resolución de concesión e, como máximo, o 30 de decembro de 2022.

Disposición derradeira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2022

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade