Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 244 Luns, 26 de decembro de 2022 Páx. 65529

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 16 de decembro de 2022 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas do programa Retorna Mocidade establecidas na Orde do 4 de agosto de 2022.

Mediante a Orde do 4 de agosto de 2022 (DOG do 19 de agosto) establécese o procedemento para a adxudicación de bolsas para persoas galegas residentes no estranxeiro interesadas en retornar e cursar certos estudos de formación profesional no curso académico 2022/23 en centros educativos de Galicia (código de procedemento ED333B).

O artigo 13 establece que se publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se resolve a convocatoria destas bolsas, coa lista de persoas beneficiarias en cada ensinanza, a de suplentes e a de solicitudes denegadas.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as bolsas ás persoas que se relacionan no anexo I e denegalas ás persoas que se relacionan no anexo II desta orde, polas causas especificadas. Así mesmo, estas listaxes publicaranse no portal educativo da consellería e no portal da formación profesional http://www.edu.xunta.gal/fp/

A dotación, a contía, a distribución dos pagamentos e as condicións para a adxudicación das bolsas serán as establecidas na Orde do 4 de agosto de 2022.

Segundo. A publicación da listaxe de persoas beneficiarias terá os mesmos efectos que a notificación, segundo se establece no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, consonte a Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Persoas admitidas para bolsas do programa Retorna Mocidade

Persoas beneficiarias da bolsas, con adxudicación no ensino do CIFP Ferrolterra.

Apelidos

Nome

Amil Ramírez

Pablo Martín

Cabaco Villar

Agustina Belén

Díaz Gazola

Davi

Fernández Ramos

José Ignacio

Fernández Ramos

Santiago

Fortes Silva

Wellington

Gomes Cuiñas

Rohana

Gudiño Fagúndez

Gonzalo Lucas

Gudiño Fagúndez

Santiago Román

Lusardi Piña

Sebastián Rodrigo

Michelizzi Fernández

Cecilia Andrea

Otero Piñeiro

José Delmiro

Touceda Algieri

Miguel Ángel

Veiga Giusti

Abril

Villafines Rodríguez

Lucas

Persoas beneficiarias das bolsas, con adxudicación no ensino do CIFP Someso.

Apelidos

Nome

Fleitas Vázquez

Lara

Gómez Díaz

Bryan Xavier

Loyza Méndez

Emanuel Eugenio

Méndez Alcaraz

Adrián

Morganti Díaz

Guillermo Sebastián

Persoas beneficiarias das bolsas, con adxudicación no ensino do CIFP Universidade Laboral.

Apelidos

Nome

Ansede Zarza

Juan Andrés

Castro Gromick

Juan Pablo

Cebreiro López

Martín

Díaz Hernández

José Alejandro

Espasandín Laboda

Alejandro

Espasandín Laboda

Damián

Fresl Martínez

Marcos Federico

Gómez Saccucci

Ariel Leonardo

Lehmann Fabeiro

Iván

Lusarreta Parga

Daniel

Martínez Cabo

Andrés

Núñez Castillo

Paulino

Parajó Gómez

José Pablo

Penas Pérez

Francisco Gaspar

Plá Teo

Daniel

Plá Teo

Samuel

Romero Manga

Lesly Franccesca

Villar Traba

Joaquín

ANEXO II

Relación de solicitudes excluídas e motivos de exclusión

Apelidos

Nome

Motivo de exclusión

Cáceres Arce

Rodrigo Sebastián

3

Peña Fernández

Marisa Gabriela

3

Suárez Rey

Adrián

3

López Danza

María José

2

Villar Rangel

Juan Pablo

3

Doce Córdoba

Eloy Natalio

3

Lopo Rodrigues

Julio Víctor

3

Gómez López

Verónica

2

Motivos de exclusión:

1. Solicitude presentada fóra de prazo.

2. A persoa solicitante non é menor de 40 anos.

3. A persoa solicitante non emendou a documentación requirida.