Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Mércores, 28 de decembro de 2022 Páx. 66233

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A) (Diario Oficial de Galicia número 162, do 26 de agosto de 2022).

Mediante a Resolución do 11 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, establecéronse as bases reguladoras e convocáronse para o ano 2022 as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade (DOG núm. 162, do 26 de agosto).

Segundo o artigo 17.3 das bases reguladoras, e de acordo co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación. Nesta publicación especificarase a data da convocatoria, a entidade beneficiaria, a cantidade concedida e a finalidade da subvención outorgada, así como as solicitudes desestimadas, con expresión sucinta dos motivos da desestimación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas na Secretaría Xeral da Igualdade, avaliadas as solicitudes pola Comisión de Valoración prevista no artigo 15 das bases reguladoras, vista a proposta de resolución formulada polo órgano instrutor e tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo que se indican no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e prelación previstos no artigo 16 e segundo o establecido no artigo 7 das bases reguladoras (contía das axudas), por un importe total de 644.332,93 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 11.02.312G.480.0, código de proxecto 2021.00061, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

Segundo. Excluír e declarar desistidas as solicitudes que se relacionan no anexo II, con indicación da causa específica, por non cumpriren o requisito de emenda e/ou achega dos documentos preceptivos no prazo establecido, segundo o disposto no artigo 13.1 das bases reguladoras, ou ben por non cumpriren algún dos requisitos establecidos nas referidas bases.

Terceiro. Informar as persoas beneficiarias que figuran no anexo I desta resolución de que a data límite para a presentación da documentación xustificativa necesaria para proceder ao pagamento da subvención é o 30 de decembro de 2022, de acordo co artigo 22.1 das bases reguladoras segundo a modificación realizada na Resolución do 18 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 11 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A). A falta de presentación da solicitude de pagamento/xustificación no prazo establecido comportará a perda do dereito ao cobramento da subvención (artigo 22.3).

A documentación que se ten que presentar é a seguinte:

a) Anexo III. Solicitude de pagamento da axuda concedida, na cal conste, entre outras, unha declaración complementaria e actualizada das axudas concedidas ou percibidas para a mesma actuación, así como a de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

b) Folla asinada de recollida de datos de indicadores de seguimento do FSE 2014-2020 (produtividade e resultado) co obxecto, entre outros, de acreditar e dar cumprimento aos requisitos de información a través de indicadores de produtividade e de resultado enumerados no artigo 5 do Regulamento (UE) 1304/2013, obriga recollida no artigo 23 desta convocatoria, referidos á persoa solicitante. Os datos relativos aos indicadores de produtividade e de resultado achegaranse, de forma obrigatoria e debidamente asinado, no modelo que figura na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade.

Así mesmo, infórmanse de que a aceptación da subvención comunitaria implicará a súa aparición na lista pública de operacións coa información recollida no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013, en relación co artigo 115.2 da mesma norma xurídica. E, lémbraselles que deben cumprir cos requisitos e deberes exixidos nos artigos 10 e 11 da Lei 9/2007, do 13 de xullo, de subvencións de Galicia, e coas obrigas establecidas no artigo 23 das bases reguladoras.

Cuarto. Esta resolución esgota a vía administrativa e contra ela poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a secretaria xeral da Igualdade, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao desta publicación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao desta publicación, de acordo co establecido nos artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de decembro de 2022

Susana López Abella
Secretaria xeral da Igualdade

ANEXO I

Concesións

Núm. orde

Núm. expediente

Solicitante

DNI

Puntos renda
(art. 16.1.1)

Puntos fillos (art. 16.1.2)

Solicitude fam. monoparental (art. 16.1.3)

Total puntos

Importe axuda (€) período 1

Importe axuda (€) período 2

Importe axuda (€) período 3

Importe total axuda (€) (1)

1

SI440A-2022-10000190-00

Cabanas Gallego Alba

***0779**

35

30

10

75

76,67

0

0

76,67

2

SI440A-2022-10000468-00

Delgado García Verónica

***0604**

35

30

10

75

1.945,80

0

0

1.945,80

3

SI440A-2022-10000868-0

Collazo Aira Alexandra

***0725**

35

30

10

75

3.700,00

0

0

3.700,00

4

SI440A-2022-10000068-00

Miguélez Fandiño Miguel Ángel

***1856**

35

30

0

65

3.400,00

0

0

3.400,00

5

SI440A-2022-10000162-00

Carballo Pérez David

***7473**

35

30

0

65

2.300,00

0

0

2.300,00

6

SI440A-2022-10000525-00

Simón Fernández Francisco

***5102**

35

30

0

65

1.369,17

0

0

1.369,17

7

SI440A-2022-10000654-00

Domínguez González Josué

***2357**

35

30

0

65

2.000,00

0

0

2.000,00

8

SI440A-2022-10000196-00

Álvarez Pérez Laura

***7334**

35

20

10

65

3.700,00

0

0

3.700,00

9

SI440A-2022-10000299-00

Lamadrid Nazar Laura

***0336**

35

20

10

65

2.000,00

0

0

2.000,00

10

SI440A-2022-10000355-00

González Pazos Rosa María

***8731**

35

20

10

65

3.400,00

0

0

3.400,00

11

SI440A-2022-10000399-00

Campoy Casal Francisca

***0689**

35

20

10

65

2.000,00

0

0

2.000,00

12

SI440A-2022-10000401-00

Diéguez Gómez María Cristina

***1756**

35

20

10

65

2.000,00

0

0

2.000,00

13

SI440A-2022-10000404-00

Pouso Vidal Alicia

***3952**

35

20

10

65

325,83

0

0

325,83

14

SI440A-2022-10000470-00

Arjona Otero Esther

***8047**

35

20

10

65

3.100,00

0

0

3.100,00

15

SI440A-2022-10000511-00

Pulleiro García Begoña María

***5396**

35

20

10

65

2.648,60

0

0

2.648,60

16

SI440A-2022-10000524-00

Bastos García Raquel

***0637**

35

20

10

65

3.100,00

0

0

3.100,00

17

SI440A-2022-10000601-00

Vázquez Gómez Clara

***8277**

35

20

10

65

3.060,00

0

0

3.060,00

18

SI440A-2022-10000608-00

Braña Puente Vanina Micaela

***8610**

35

20

10

65

2.300,00

0

0

2.300,00

19

SI440A-2022-10000664-00

Rivas Rodríguez Lorena

***1625**

35

20

10

65

2.300,00

0

0

2.300,00

20

SI440A-2022-10000688-00

Cuíña Sardiña María Cristina

***6768**

35

20

10

65

2.000,00

0

0

2.000,00

21

SI440A-2022-10000866-0

González Meás Carolina

***8299**

35

20

10

65

3.400,00

779,17

0

3.700,00

22

SI440A-2022-10000153-00

Vázquez Fernández Juan

***6601**

25

40

0

65

2.300,00

0

0

2.300,00

23

SI440A-2022-10000569-00

Gil de Garate Hernández Juan Bosco

***7570**

25

40

0

65

2.300,00

0

0

2.300,00

24

SI440A-2022-10000215-00

Rodríguez Alén Iván

***7176**

30

30

0

60

3.700,00

0

0

3.700,00

25

SI440A-2022-10000290-00

Navarro Hernández Rubén José

***2413**

30

30

0

60

3.400,00

0

0

3.400,00

26

SI440A-2022-10000433-00

Tabernero Vidal Pablo

***3450**

30

30

0

60

1.033,33

3.400,00

0

3.700,00

27

SI440A-2022-10000582-00

Enríquez Barreiro Rubén

***5411**

30

30

0

60

2.300,00

0

0

2.300,00

28

SI440A-2022-10000604-00

Corcobado Moreno Samuel

***2884**

30

30

0

60

115,00

0

0

115,00

29

SI440A-2022-10000009-00

Pesqueira Moreira Raquel

***1174**

30

20

10

60

2.300,00

0

0

2.300,00

30

SI440A-2022-10000066-00

Peixoto Martínez Alejandra

***7515**

30

20

10

60

1.317,50

0

0

1.317,50

31

SI440A-2022-10000101-00

Ramírez Fernández Raquel

***2704**

30

20

10

60

3.060,00

0

0

3.060,00

32

SI440A-2022-10000238-00

Álvarez Vázquez Miriam

***5181**

30

20

10

60

2.000,00

0

0

2.000,00

33

SI440A-2022-10000291-00

Taboada Alonso Silvia María

***6524**

30

20

10

60

2.300,00

0

0

2.300,00

34

SI440A-2022-10000369-00

Guisado Barral Bibiana

***7593**

30

20

10

60

3.400,00

0

0

3.400,00

35

SI440A-2022-10000574-00

Regueiro Taboada Begoña

***9699**

30

20

10

60

368,33

0

0

368,33

36

SI440A-2022-10000637-00

Soto Laguna Lorena Amaia

***8644**

30

20

10

60

2.000,00

0

0

2.000,00

37

SI440A-2022-10000769-00

Martínez Troncoso María Victoria

***1425**

30

20

10

60

2.000,00

0

0

2.000,00

38

SI440A-2022-10000781-00

Groba Martínez Elena

***9554**

30

20

10

60

2.000,00

0

0

2.000,00

39

SI440A-2022-10000838-0

García Barreiro Guadalupe

***9518**

30

20

10

60

416,25

0

0

416,25

40

SI440A-2022-10000103-00

Caba Vizcaíno Lluis Alfredo

***4078**

35

20

0

55

113,33

0

0

113,33

41

SI440A-2022-10000176-00

González Marcote Rafael Manuel

***1460**

35

20

0

55

3.100,00

0

0

3.100,00

42

SI440A-2022-10000213-00

Berreco Muñiz Simón

***0258**

35

20

0

55

1.214,17

3.100,00

0

3.700,00

43

SI440A-2022-10000591-00

Mouriño Lorenzo Bruno

***7325**

35

20

0

55

245,42

0

0

245,42

44

SI440A-2022-10000676-00

Figueira López Juan Carlos

***7565**

35

20

0

55

1.133,33

0

0

1.133,33

45

SI440A-2022-10000005-00

Gómez Compadre Natalia

***7850**

35

10

10

55

3.100,00

0

0

3.100,00

46

SI440A-2022-10000058-00

Bravo Ramallo María

***5052**

35

10

10

55

1.216,67

0

0

1.216,67

47

SI440A-2022-10000122-00

Vila López María José

***3889**

35

10

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

48

SI440A-2022-10000125-00

Fernández Domínguez Andrea

***3468**

35

10

10

55

3.116,67

0

0

3.116,67

49

SI440A-2022-10000177-00

González Devesa Pilar

***5066**

35

10

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

50

SI440A-2022-10000189-00

Juncal Santos María del Carmen

***1387**

35

10

10

55

3.100,00

0

0

3.100,00

51

SI440A-2022-10000198-00

Álvarez Fernández Lucía

***9303**

35

10

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

52

SI440A-2022-10000212-00

García Santiago Ariana

***1118**

35

10

10

55

3.400,00

0

0

3.400,00

53

SI440A-2022-10000235-00

Gómez Abeleira Tatiana

***6831**

35

10

10

55

250,00

125,00

0

375,00

54

SI440A-2022-10000286-00

García Álvarez María Eugenia

***7118**

35

10

10

55

1.963,33

0

0

1.963,33

55

SI440A-2022-10000311-00

Penas Paz Fátima

***0617**

35

10

10

55

1.016,67

541,67

0

1.558,34

56

SI440A-2022-10000334-00

Camiño Quintela Susana

***3505**

35

10

10

55

1.870,00

0

0

1.870,00

57

SI440A-2022-10000336-00

Garre Rodas Laura María

***8698**

35

10

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

58

SI440A-2022-10000352-00

Castro Rey Patricia

***6813**

35

10

10

55

3.400,00

250,00

0

3.650,00

59

SI440A-2022-10000366-00

Vázquez Lista Montserrat

***2105**

35

10

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

60

SI440A-2022-10000415-00

Ferreira Álvarez Andrea

***0028**

35

10

10

55

1.105,00

1.675,00

0

2.780,00

61

SI440A-2022-10000488-00

Rodríguez González Beatriz

***0105**

35

10

10

55

2.000,00

758,33

0

2.758,33

62

SI440A-2022-10000501-00

Naveira Medín Ana María

***1744**

35

10

10

55

1.675,00

0

0

1.675,00

63

SI440A-2022-10000602-00

Arias Freire Sara

***5095**

35

10

10

55

1.062,50

0

0

1.062,50

64

SI440A-2022-10000618-00

Penabella Domínguez Lucía

***7842**

35

10

10

55

1.583,33

0

0

1.583,33

65

SI440A-2022-10000677-00

Figueiras Varela Yolanda

***7269**

35

10

10

55

1.950,00

0

0

1.950,00

66

SI440A-2022-10000693-00

Edrosa Botana Verónica

***3524**

35

10

10

55

1.541,67

0

0

1.541,67

67

SI440A-2022-10000750-00

Fernández Rodríguez Olivia

***4549**

35

10

10

55

2.363,75

0

0

2.363,75

68

SI440A-2022-10000852-0

Villaverde Villaverde Mónica

***2391**

35

10

10

55

542,50

1.459,17

0

2.001,67

69

SI440A-2022-10000863-0

Tojo Bascoy Luísa

***0834**

35

10

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

70

SI440A-2022-10000865-0

Seoane Pardo María Belén

***2282**

35

10

10

55

3.100,00

0

0

3.100,00

71

SI440A-2022-10000054-00

Sarmiento Sorey Antonio

***7591**

25

30

0

55

2.300,00

0

0

2.300,00

72

SI440A-2022-10000523-00

Pacheco Gil Rafael

***0500**

25

30

0

55

2.300,00

0

0

2.300,00

73

SI440A-2022-10000534-00

Fernández Gómez Zoraida María

***0580**

25

20

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

74

SI440A-2022-10000550-00

Lorenzo Prego Natalia

***6900**

25

20

10

55

2.300,00

0

0

2.300,00

75

SI440A-2022-10000598-00

Alonso Rial Salima

***7012**

25

20

10

55

2.300,00

0

0

2.300,00

76

SI440A-2022-10000726-00

Monje Barcia Mónica

***6684**

25

20

10

55

2.000,00

0

0

2.000,00

77

SI440A-2022-10000295-00

Lomba Otero Néstor

***0281**

15

40

0

55

3.700,00

0

0

3.700,00

78

SI440A-2022-10000341-00

Vilas Rodríguez Rubén

***1198**

15

40

0

55

2.002,92

0

0

2.002,92

79

SI440A-2022-10000044-00

Acea González Rubén

***7893**

30

20

0

50

1.291,67

0

0

1.291,67

80

SI440A-2022-10000056-00

Cajaraville Neira Diego

***3940**

30

20

0

50

3.100,00

0

0

3.100,00

81

SI440A-2022-10000061-00

Jiménez Maruenda Enrique

***2799**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

82

SI440A-2022-10000065-00

Brea Veiga Adrián

***0669**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

83

SI440A-2022-10000067-00

Martínez García Javier

***2765**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

84

SI440A-2022-10000069-00

Galán Cendán Víctor Miguel

***6125**

30

20

0

50

1.833,33

0

0

1.833,33

85

SI440A-2022-10000187-00

Maseda Sangiao Javier

***5705**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

86

SI440A-2022-10000203-00

Fernández González Rubén

***7625**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

87

SI440A-2022-10000343-00

Lancina Rouco José Alberto

***6561**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

88

SI440A-2022-10000354-00

Ameneiro Iglesias Luis Ángel

***4815**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

89

SI440A-2022-10000381-00

Segade Varela Antón

***9967**

30

20

0

50

2.068,33

0

0

2.068,33

90

SI440A-2022-10000481-00

Lago Xesteira Ramón

***5732**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

91

SI440A-2022-10000502-00

Martínez Valcarcel Ricardo

***6834**

30

20

0

50

1.383,33

0

0

1.383,33

92

SI440A-2022-10000514-00

Rodríguez Campo Mariano

***4191**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

93

SI440A-2022-10000519-00

Medina Vivas Fabián

***7241**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

94

SI440A-2022-10000520-00

Gigirey Caramelo David

***0607**

30

20

0

50

3.100,00

0

0

3.100,00

95

SI440A-2022-10000551-00

Rodríguez Mougán Jorge

***7211**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

96

SI440A-2022-10000563-00

Cores Zas David

***0961**

30

20

0

50

1.500,00

0

0

1.500,00

97

SI440A-2022-10000570-00

López Pazos Iván

***6570**

30

20

0

50

358,33

0

0

358,33

98

SI440A-2022-10000702-00

Blanco Pérez José Luis

***9080**

30

20

0

50

483,33

0

0

483,33

99

SI440A-2022-10000720-00

Bouyrie Sánchez Ricardo Horacio

***5750**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

100

SI440A-2022-10000749-00

Rodríguez López Jonathan

***6723**

30

20

0

50

3.400,00

0

0

3.400,00

101

SI440A-2022-10000856-0

Fernández Blanco Javier

***6228**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

102

SI440A-2022-10000900-0

Flórez García Marcos

***8356**

30

20

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

103

SI440A-2022-10000006-00

Agra Otero Yolanda

***8023**

30

10

10

50

2.000,00

0

0

2.000,00

104

SI440A-2022-10000029-00

Vales Rodríguez Rocío

***4919**

30

10

10

50

3.100,00

0

0

3.100,00

105

SI440A-2022-10000045-00

Díaz del Rio Tapias Carolina

***6806**

30

10

10

50

2.000,00

0

0

2.000,00

106

SI440A-2022-10000046-00

Viña Segura María

***2559**

30

10

10

50

3.100,00

0

0

3.100,00

107

SI440A-2022-10000047-00

Muñiz de la Fuente Verónica

***0100**

30

10

10

50

216,67

0

0

216,67

108

SI440A-2022-10000097-00

Fernández Muíño Silvia

***8995**

30

10

10

50

3.100,00

0

0

3.100,00

109

SI440A-2022-10000119-00

Álvarez Díaz Diana

***9627**

30

10

10

50

2.000,00

0

0

2.000,00

110

SI440A-2022-10000188-00

Enríquez González Tamara

***7091**

30

10

10

50

141,67

0

0

141,67

111

SI440A-2022-10000284-00

López Ponlla Natalia

***6883**

30

10

10

50

3.100,00

0

0

3.100,00

112

SI440A-2022-10000294-00

Lema Lago María Dolores

***1316**

30

10

10

50

2.000,00

0

0

2.000,00

113

SI440A-2022-10000302-00

Rodríguez Pardal Margarita

***7646**

30

10

10

50

2.000,00

0

0

2.000,00

114

SI440A-2022-10000405-00

Estévez López Beatriz

***3349**

30

10

10

50

125,00

0

0

125,00

115

SI440A-2022-10000451-00

Seselle Fernández María

***9819**

30

10

10

50

3.100,00

0

0

3.100,00

116

SI440A-2022-10000482-00

Rodríguez Alonso Mayra

***7033**

30

10

10

50

2.000,00

0

0

2.000,00

117

SI440A-2022-10000587-00

Calzada Baños Yolanda

***6432**

30

10

10

50

581,25

529,58

850,00

1.960,83

118

SI440A-2022-10000609-00

Fuentes Rey María

***6811**

30

10

10

50

3.100,00

0

0

3.100,00

119

SI440A-2022-10000633-00

Pardal Blanco Patricia

***2906**

30

10

10

50

708,33

0

0

708,33

120

SI440A-2022-10000653-00

Esteves Gadín Sonia María

***5706**

30

10

10

50

275,00

0

0

275,00

121

SI440A-2022-10000713-00

Paradelo Sanabria María Isabel

***4307**

30

10

10

50

1.872,92

0

0

1.872,92

122

SI440A-2022-10000755-00

López Montoto María Belinda

***0665**

30

10

10

50

387,50

0

0

387,50

123

SI440A-2022-10000802-00

Ucha Tienda María Sonia

***0619**

30

10

10

50

3.400,00

0

0

3.400,00

124

SI440A-2022-10000013-00

Teijeiro Couselo Francisco José

***1013**

20

30

0

50

2.000,00

391,67

0

2.391,67

125

SI440A-2022-10000063-00

Mouriz Lamas Roberto

***2948**

20

30

0

50

3.400,00

0

0

3.400,00

126

SI440A-2022-10000224-00

Gómez Lavandeira Carlos

***1972**

20

30

0

50

2.000,00

0

0

2.000,00

127

SI440A-2022-10000445-00

Suárez Durán Daniel

***0525**

20

30

0

50

1.991,67

0

0

1.991,67

128

SI440A-2022-10000542-00

Paz Rodríguez Marcial

***7361**

20

30

0

50

2.300,00

0

0

2.300,00

129

SI440A-2022-10000636-00

Martínez Rial José Manuel

***3650**

20

30

0

50

1.447,08

0

0

1.447,08

130

SI440A-2022-10000666-00

Carrillo Claro Rubén

***7350**

20

30

0

50

3.100,00

0

0

3.100,00

131

SI440A-2022-10000413-00

Lamas Gómez María Elisa

***3620**

20

20

10

50

1.600,83

0

0

1.600,83

132

SI440A-2022-10000484-00

López Touceda Verónica

***2351**

20

20

10

50

2.098,75

0

0

2.098,75

133

SI440A-2022-10000139-00

Martínez Rodríguez Miguel Ángel

***4099**

35

10

0

45

1.700,00

0

0

1.700,00

134

SI440A-2022-10000151-00

Albela Lamela Simón

***4804**

35

10

0

45

3.100,00

0

0

3.100,00

135

SI440A-2022-10000253-00

Durán Quintas Ismael

***5894**

35

10

0

45

1.282,08

0

0

1.282,08

136

SI440A-2022-10000356-00

Fernández Pino Diego

***0198**

35

10

0

45

3.100,00

1.472,50

0

3.700,00

137

SI440A-2022-10000438-00

Núñez Barez Raúl

***8067**

35

10

0

45

850,00

0

0

850,00

138

SI440A-2022-10000442-00

González González César

***1676**

35

10

0

45

814,58

0

0

814,58

139

SI440A-2022-10000457-00

Marín Rojas Armando

***1132**

35

10

0

45

1.466,25

0

0

1.466,25

140

SI440A-2022-10000715-00

Santoandré Paladino Jonathan David

***6985**

35

10

0

45

1.700,00

0

0

1.700,00

141

SI440A-2022-10000877-0

Edreira Basteiro Yahaira

***2041**

35

10

0

45

2.325,00

0

0

2.325,00

142

SI440A-2022-10000921-0

Calvo Varela Carlos

***4881**

35

10

0

45

258,33

0

0

258,33

143

SI440A-2022-10000008-00

Cid Campos José

***9278**

25

20

0

45

3.100,00

0

0

3.100,00

144

SI440A-2022-10000040-00

Villar Parente Carlos

***0534**

25

20

0

45

3.400,00

0

0

3.400,00

145

SI440A-2022-10000243-00

Ramilo Gómez Diego

***4730**

25

20

0

45

1.150,00

0

0

1.150,00

146

SI440A-2022-10000351-00

Comesaña Núñez Abraham

***5298**

25

20

0

45

2.802,92

0

0

2.802,92

147

SI440A-2022-10000374-00

Iglesias Mata Efrén

***6445**

25

20

0

45

1.700,00

0

0

1.700,00

148

SI440A-2022-10000431-00

Pouso Hermo José Alejandro

***3250**

25

20

0

45

2.000,00

0

0

2.000,00

149

SI440A-2022-10000472-00

Cordo Mariño José Antonio

***2369**

25

20

0

45

2.000,00

0

0

2.000,00

150

SI440A-2022-10000526-00

Ferreira Fonseca André Manuel

***4426**

25

20

0

45

1.141,67

0

0

1.141,67

151

SI440A-2022-10000594-00

González Vilar Ángel

***7855**

25

20

0

45

3.400,00

0

0

3.400,00

152

SI440A-2022-10000657-00

Pita López Roberto

***7142**

25

20

0

45

425,00

0

0

425,00

153

SI440A-2022-10000682-00

Enes Ansede David

***8327**

25

20

0

45

1.700,00

0

0

1.700,00

154

SI440A-2022-10000939-00

Gómez Rodríguez Antonio

***1270**

25

20

0

45

3.400,00

0

0

3.400,00

155

SI440A-2022-10000732-00

Andrés Carballido Jonathan

***7191**

25

20

0

45

1.770,83

0

0

1.770,83

156

SI440A-2022-10000827-0

Martínez González Damián

***7013**

25

20

0

45

2.000,00

0

0

2.000,00

157

SI440A-2022-10000935-0

Abalde Martínez Daniel

***7559**

25

20

0

45

500,00

0

0

500,00

158

SI440A-2022-10000217-00

Brea Mato Beatriz

***3693**

25

10

10

45

2.880,42

0

0

2.880,42

159

SI440A-2022-10000429-00

Jiménez Núñez María Teresa

***3356**

25

10

10

45

275,00

0

0

275,00

160

SI440A-2022-10000191-00

Soto da Silva Álvaro

***4510**

15

30

0

45

2.000,00

0

0

2.000,00

161

SI440A-2022-10000776-00

Becerra Burgos Ricardo

***9505**

15

30

0

45

633,33

1.716,67

0

2.350,00

162

SI440A-2022-10000836-0

Santás Álvarez Emilio José

***2347**

5

40

0

45

1.475,83

0

0

1.475,83

163

SI440A-2022-10000014-00

Figueroa Alén Enrique

***6864**

30

10

0

40

1.376,67

0

0

1.376,67

164

SI440A-2022-10000019-00

Mira Núñez David

***4849**

30

10

0

40

2.511,60

0

0

2.511,60

165

SI440A-2022-10000085-00

Piñeiro Blanco José Ramón

***3846**

30

10

0

40

1.700,00

0

0

1.700,00

166

SI440A-2022-10000120-00

Álvarez Estévez Carlos Antonio

***8483**

30

10

0

40

2.467,08

0

0

2.467,08

167

SI440A-2022-10000174-00

Llorens González Daniel

***5365**

30

10

0

40

1.055,42

212,50

0

1.267,92

168

SI440A-2022-10000230-00

Hernández Cuba Olmo

***8482**

30

10

0

40

150,62

544,55

0

695,17

169

SI440A-2022-10000269-00

Brea Núñez Adrián

***8499**

30

10

0

40

1.381,25

0

0

1.381,25

170

SI440A-2022-10000285-00

Daponte Rey Abrahan

***7318**

30

10

0

40

984,58

0

0

984,58

171

SI440A-2022-10000363-00

Sampaio Barbosa Nuno Miguel

***6805**

30

10

0

40

1.629,17

0

0

1.629,17

172

SI440A-2022-10000376-00

Santos Pazos Alejandro

***7509**

30

10

0

40

524,17

0

0

524,17

173

SI440A-2022-10000463-00

Coronel Ríos José Leonardo

***8088**

30

10

0

40

1.700,00

0

0

1.700,00

174

SI440A-2022-10000557-00

Forján Tuñas David

***3758**

30

10

0

40

1.700,00

0

0

1.700,00

175

SI440A-2022-10000584-00

Docampo Cancelas Víctor Antonio

***4974**

30

10

0

40

510,00

0

0

510,00

176

SI440A-2022-10000599-00

Rodríguez Vicente David

***0129**

30

10

0

40

2.518,75

0

0

2.518,75

177

SI440A-2022-10000731-00

Soñora Neu Isidro

***9409**

30

10

0

40

775,00

0

0

775,00

178

SI440A-2022-10000746-00

Vázquez Bravo Emilio

***1003**

30

10

0

40

1.700,00

0

0

1.700,00

179

SI440A-2022-10000811-00

Barreiro Minguillón José Miguel

***3975**

30

10

0

40

935,00

0

0

935,00

180

SI440A-2022-10000824-0

Alonso Cambra José Antonio

***7602**

30

10

0

40

1.494,58

0

0

1.494,58

181

SI440A-2022-10000888-0

González Ordóñez Avelino

***8421**

30

10

0

40

2.800,00

0

0

2.800,00

182

SI440A-2022-10000105-00

Díaz Calvera Pablo

***4247**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

183

SI440A-2022-10000109-00

Álvarez García Fernando

***2794**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

184

SI440A-2022-10000111-00

Codeseda González Jesús

***7668**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

185

SI440A-2022-10000118-00

Cruz Sánchez Ángel

***7579**

20

20

0

40

633,33

0

0

633,33

186

SI440A-2022-10000149-00

Pazos Pintos Manuel

***1487**

20

20

0

40

3.100,00

0

0

3.100,00

187

SI440A-2022-10000158-00

Villar Casal Francisco Javier

***6719**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

188

SI440A-2022-10000328-00

Vila Fernández Micael

***8113**

20

20

0

40

683,33

3.100,00

0

3.700,00

189

SI440A-2022-10000387-00

Brake Pérez Iván

***3290**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

190

SI440A-2022-10000389-00

Torea Figueiras Juan José

***8537**

20

20

0

40

3.100,00

0

0

3.100,00

191

SI440A-2022-10000391-00

Mingotes Rodríguez Fernando

***5022**

20

20

0

40

533,33

0

0

533,33

192

SI440A-2022-10000465-00

Loiacono Serena Antonio

***7482**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

193

SI440A-2022-10000492-00

Coello Fernández Alberto

***1338**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

194

SI440A-2022-10000537-00

Estévez Mora Eulogio Juan

***0510**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

195

SI440A-2022-10000595-00

García Fernández Daniel

***2644**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

196

SI440A-2022-10000596-00

Castro Alonso Generoso

***9934**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

197

SI440A-2022-10000619-00

López Bolado Alberto

***8370**

20

20

0

40

3.100,00

0

0

3.100,00

198

SI440A-2022-10000628-00

Comesaña Puime Alejandro

***2711**

20

20

0

40

3.400,00

0

0

3.400,00

199

SI440A-2022-10000660-00

De Lamas Pérez Álvaro

***8163**

20

20

0

40

3.400,00

0

0

3.400,00

200

SI440A-2022-10000673-00

Nerga Salgado Alberto

***0148**

20

20

0

40

3.400,00

0

0

3.400,00

201

SI440A-2022-10000736-00

Álvarez Fernández Miguel

***3983**

20

20

0

40

2.153,33

0

0

2.153,33

202

SI440A-2022-10000760-00

Seoane Nieto Gonzalo

***3968**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

203

SI440A-2022-10000782-00

González López Juan Pablo

***7800**

20

20

0

40

3.400,00

0

0

3.400,00

204

SI440A-2022-10000805-00

Viñas Carro David

***2907**

20

20

0

40

3.100,00

0

0

3.100,00

205

SI440A-2022-10000807-00

Casar Rodríguez Borja

***6504**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

206

SI440A-2022-10000860-0

Muíña Rodríguez Jacobo

***8007**

20

20

0

40

2.000,00

0

0

2.000,00

207

SI440A-2022-10000003-00

Sardiña Arenas Alexandra

***0341**

20

10

10

40

225,00

1.391,67

0

1.616,67

208

SI440A-2022-10000038-00

Álvarez López Patricia

***8839**

20

10

10

40

2.000,00

0

0

2.000,00

209

SI440A-2022-10000171-00

Ramos Mañana Fátima

***6755**

20

10

10

40

2.000,00

0

0

2.000,00

210

SI440A-2022-10000441-00

Cores Arosa Marta María

***2375**

20

10

10

40

3.100,00

0

0

3.100,00

211

SI440A-2022-10000476-00

Mariñas Rojo Marta María

***8828**

20

10

10

40

2.000,00

0

0

2.000,00

212

SI440A-2022-10000553-00

Torres Soler Silvia

***1654**

20

10

10

40

2.000,00

0

0

2.000,00

213

SI440A-2022-10000791-00

Fernández Lorenzo Ana Belén

***2226**

20

10

10

40

1.266,67

0

0

1.266,67

214

SI440A-2022-10000100-00

Besada Juárez Fidel

***7161**

10

30

0

40

632,50

0

0

632,50

215

SI440A-2022-10000202-00

Otero Otero Víctor Manuel

***3556**

10

30

0

40

2.989,17

0

0

2.989,17

216

SI440A-2022-10000048-00

Aran Sánchez César

***1112**

25

10

0

35

1.700,00

0

0

1.700,00

217

SI440A-2022-10000116-00

Dopico Varela David

***2161**

25

10

0

35

2.800,00

0

0

2.800,00

218

SI440A-2022-10000163-00

Correa Rodríguez David

***7557**

25

10

0

35

1.296,25

1.494,58

0

2.790,83

219

SI440A-2022-10000469-00

Deaño Cajide Rubén

***2378**

25

10

0

35

1.700,00

0

0

1.700,00

220

SI440A-2022-10000510-00

Guerreiro Daporta Vicente

***3199**

25

10

0

35

481,67

0

0

481,67

221

SI440A-2022-10000625-00

González Carballo José Luis

***9119**

25

10

0

35

2.800,00

0

0

2.800,00

222

SI440A-2022-10000674-00

Vázquez García Paulo

***4709**

25

10

0

35

3.100,00

0

0

3.100,00

223

SI440A-2022-10000759-00

Díaz Losada Carlos

***1628**

25

10

0

35

28,33

1.537,08

297,50

1.862,91

224

SI440A-2022-10000816-00

García Barriuso Iago

***4863**

25

10

0

35

1.700,00

0

0

1.700,00

225

SI440A-2022-10000004-00

Pérez González David

***4430**

15

20

0

35

1.891,67

0

0

1.891,67

226

SI440A-2022-10000050-00

Figueroa Vilela José Antonio

***6013**

15

20

0

35

3.100,00

0

0

3.100,00

227

SI440A-2022-10000102-00

Seco Torres Pablo

***2785**

15

20

0

35

1.483,33

0

0

1.483,33

228

SI440A-2022-10000121-00

Posada Estévez José Manuel

***5715**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

229

SI440A-2022-10000127-00

Correa Orellana Alexandre

***8572**

15

20

0

35

1.343,33

0

0

1.343,33

230

SI440A-2022-10000135-00

Antón Rodríguez Fernando

***1047**

15

20

0

35

1.795,42

0

0

1.795,42

231

SI440A-2022-10000183-00

Pérez Otero Martín

***1984**

15

20

0

35

1.650,00

0

0

1.650,00

232

SI440A-2022-10000192-00

Fraga Vázquez José Luis

***0499**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

233

SI440A-2022-10000199-00

Martínez Suárez Roberto

***9959**

15

20

0

35

1.214,17

2.000,00

0

3.214,17

234

SI440A-2022-10000246-00

Papiri Villanueva David Ángel

***7588**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

235

SI440A-2022-10000251-00

Suárez Rodríguez David

***5911**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

236

SI440A-2022-10000252-00

Moldes Lois Jesús Miguel

***7006**

15

20

0

35

1.833,33

0

0

1.833,33

237

SI440A-2022-10000258-00

Portero Iglesias Francisco Alejandro

***8680**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

238

SI440A-2022-10000267-00

Bello Carracedo Carlos

***9544**

15

20

0

35

1.675,00

0

0

1.675,00

239

SI440A-2022-10000273-00

Jar Varela Javier

***1297**

15

20

0

35

3.100,00

0

0

3.100,00

240

SI440A-2022-10000274-00

Castro Suárez Marco

***0434**

15

20

0

35

977,50

0

0

977,50

241

SI440A-2022-10000309-00

Castro Vázquez José Pedro

***0681**

15

20

0

35

1.758,33

0

0

1.758,33

242

SI440A-2022-10000335-00

Lagares López Jesús

***3985**

15

20

0

35

1.963,33

0

0

1.963,33

243

SI440A-2022-10000347-00

Fernández Quinteiro David

***4046**

15

20

0

35

3.100,00

0

0

3.100,00

244

SI440A-2022-10000379-00

Molina Borrego Carlos

***3529**

15

20

0

35

400,00

0

0

400,00

245

SI440A-2022-10000394-00

Granda Formoso José Manuel

***1674**

15

20

0

35

170,00

0

0

170,00

246

SI440A-2022-10000474-00

Flores Díaz Pablo

***5520**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

247

SI440A-2022-10000499-00

Canosa Boedo Pablo Manuel

***3686**

15

20

0

35

184,17

1.494,58

0

1.678,75

248

SI440A-2022-10000513-00

Mariño Vila Santiago

***2674**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

249

SI440A-2022-10000532-00

Nartallo Pampín José

***0419**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

250

SI440A-2022-10000539-00

Cruz Flores Diego

***3710**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

251

SI440A-2022-10000558-00

Magariños González Javier

***0382**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

252

SI440A-2022-10000568-00

Fernández González Jacobo

***6897**

15

20

0

35

2.945,00

0

0

2.945,00

253

SI440A-2022-10000652-00

Gómez Fernández Alfredo

***0087**

15

20

0

35

1.963,33

0

0

1.963,33

254

SI440A-2022-10000717-00

Reboreda Bouza Domingos

***9904**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

255

SI440A-2022-10000739-00

Freire Sarandeses Jorge

***6610**

15

20

0

35

1.741,67

0

0

1.741,67

256

SI440A-2022-10000761-00

Graña Brea Francisco Alejandro

***7562**

15

20

0

35

733,33

0

0

733,33

257

SI440A-2022-10000800-00

Fernández Fernández Andrés

***3749**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

258

SI440A-2022-10000803-00

Paz Lamela Miguel Ángel

***0771**

15

20

0

35

531,25

0

0

531,25

259

SI440A-2022-10000813-00

Sevilla Figueruelo Aaron

***6186**

15

20

0

35

825,00

283,33

0

1.108,33

260

SI440A-2022-10000825-0

Carreiro Suárez Daniel

***7998**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

261

SI440A-2022-10000843-0

García Freire Óscar

***9306**

15

20

0

35

708,33

0

0

708,33

262

SI440A-2022-10000859-0

Nogueira Moar Juan Carlos

***1189**

15

20

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

263

SI440A-2022-10000873-0

Valencia García Palomares

***3102**

15

20

0

35

908,33

0

0

908,33

264

SI440A-2022-10000160-00

Freiría González Román

***7261**

5

30

0

35

2.000,00

0

0

2.000,00

265

SI440A-2022-10000231-00

Silva Freire Esteban

***0808**

5

30

0

35

3.400,00

0

0

3.400,00

266

SI440A-2022-10000270-00

Santiago Bosch José Antonio

***1210**

5

30

0

35

2.002,92

0

0

2.002,92

267

SI440A-2022-10000346-00

Leirós Alonso de Velasco Jaime

***7374**

5

30

0

35

3.400,00

0

0

3.400,00

268

SI440A-2022-10000538-00

López Fernández Antonio Luis

***4678**

5

30

0

35

718,75

0

0

718,75

269

SI440A-2022-10000812-00

Camba Álvarez Rubén

***5394**

5

30

0

35

2.507,50

0

0

2.507,50

270

SI440A-2022-10000878-0

Domínguez Martínez Adolfo

***9100**

5

30

0

35

1.425,00

0

0

1.425,00

271

SI440A-2022-10000002-00

Reinero González David

***6432**

20

10

0

30

2.135,00

0

0

2.135,00

272

SI440A-2022-10000010-00

Castro Fernández Javier

***7563**

20

10

0

30

1.338,75

0

0

1.338,75

273

SI440A-2022-10000079-00

Soliño Fuentes Luis Alberto

***8948**

20

10

0

30

1.885,83

0

0

1.885,83

274

SI440A-2022-10000131-00

Castro Limeres Óscar

***3060**

20

10

0

30

857,08

0

0

857,08

275

SI440A-2022-10000168-00

Barbeito Alfonsín Miguel Ángel

***6168**

20

10

0

30

1.267,92

0

0

1.267,92

276

SI440A-2022-10000223-00

Varela Collazo Alberto

***0012**

20

10

0

30

1.253,75

0

0

1.253,75

277

SI440A-2022-10000266-00

Vidal Fernández Marcos Felipe

***0233**

20

10

0

30

1.700,00

0

0

1.700,00

278

SI440A-2022-10000420-00

Pérez Saldaña Jorge

***4710**

20

10

0

30

1.700,00

0

0

1.700,00

279

SI440A-2022-10000422-00

Pose Suárez Marcos

***0503**

20

10

0

30

389,58

0

0

389,58

280

SI440A-2022-10000427-00

González Bello Roi

***3203**

20

10

0

30

332,92

0

0

332,92

281

SI440A-2022-10000467-00

Villar Cuíñas Alberto

***3942**

20

10

0

30

1.700,00

0

0

1.700,00

282

SI440A-2022-10000480-00

Vila Rodríguez Jorge

***7877**

20

10

0

30

1.700,00

212,50

0

1.912,50

283

SI440A-2022-10000600-00

Díaz Castiñeira Manuel Ángel

***4329**

20

10

0

30

1.275,00

0

0

1.275,00

284

SI440A-2022-10000642-00

López Rodríguez Óscar

***8306**

20

10

0

30

162,92

0

0

162,92

285

SI440A-2022-10000683-00

Santos Cabanelas Diego

***8703**

20

10

0

30

1.700,00

0

0

1.700,00

286

SI440A-2022-10000705-00

Durán Bautista Andrés

***0220**

20

10

0

30

1.963,33

0

0

1.963,33

287

SI440A-2022-10000841-0

Carrasco Gallego Pío Manuel

***6678**

20

10

0

30

3.100,00

0

0

3.100,00

288

SI440A-2022-10000844-0

Piñeiro Barreiro Roberto

***1797**

20

10

0

30

616,25

0

0

616,25

289

SI440A-2022-10000064-00

Prieto Soliño Jorge

***9879**

10

20

0

30

558,33

0

0

558,33

290

SI440A-2022-10000095-00

García Beiro José Ángel

***0381**

10

20

0

30

2.000,00

0

0

2.000,00

291

SI440A-2022-10000143-00

Asensio Varela Óscar Antonio

***0127**

10

20

0

30

2.000,00

0

0

2.000,00

292

SI440A-2022-10000232-00

Casais López Pablo José

***9713**

10

20

0

30

2.000,00

0

0

2.000,00

293

SI440A-2022-10000280-00

Varela Varela Óscar

***1468**

10

20

0

30

3.100,00

0

0

3.100,00

294

SI440A-2022-10000419-00

Pérez López Héctor

***5070**

10

20

0

30

2.847,50

607,08

0

3.454,58

295

SI440A-2022-10000460-00

Peralejo Abeleira Bernardino

***0686**

10

20

0

30

991,67

0

0

991,67

296

SI440A-2022-10000560-00

Fernández Rodríguez Roberto

***2587**

10

20

0

30

2.725,42

0

0

2.725,42

297

SI440A-2022-10000592-00

Salgueiriño Rodríguez Isaac

***6715**

10

20

0

30

1.657,50

0

0

1.657,50

298

SI440A-2022-10000615-00

López López Diego

***3690**

10

20

0

30

942,92

0

0

942,92

299

SI440A-2022-10000822-0

Carracedo Fernández José Luis

***8271**

10

20

0

30

8,33

0

0

8,33

300

SI440A-2022-10000509-00

Fernández Castro María José

***0095**

10

10

10

30

3.400,00

0

0

3.400,00

301

SI440A-2022-10000051-00

Salgado Badas Francisco Javier

***5432**

15

10

0

25

510,00

0

0

510,00

302

SI440A-2022-10000146-00

Maquez Roel Emiliano

***9499**

15

10

0

25

1.860,00

0

0

1.860,00

303

SI440A-2022-10000157-00

Seco Benso Javier

***8690**

15

10

0

25

1.295,00

1.470,00

0

2.765,00

304

SI440A-2022-10000237-00

De Rosende Pico Diego

***5404**

15

10

0

25

1.352,92

0

0

1.352,92

305

SI440A-2022-10000249-00

Veiga Lorenzo Juan Fernando

***9919**

15

10

0

25

1.700,00

0

0

1.700,00

306

SI440A-2022-10000256-00

Alaez Ayan Adrián

***0434**

15

10

0

25

1.700,00

0

0

1.700,00

307

SI440A-2022-10000329-00

Leiro Cambeses Yago

***2824**

15

10

0

25

488,75

0

0

488,75

308

SI440A-2022-10000331-00

Santos Insua José Ramón

***3940**

15

10

0

25

1.700,00

0

0

1.700,00

309

SI440A-2022-10000649-00

Rovira Molina Miguel

***2638**

15

10

0

25

2.511,60

216,03

0

2.727,63

310

SI440A-2022-10000665-00

Rodríguez Lista Alberto

***6759**

15

10

0

25

1.324,58

0

0

1.324,58

311

SI440A-2022-10000684-00

Rodríguez Rodríguez Roberto

***2839**

15

10

0

25

1.154,58

0

0

1.154,58

312

SI440A-2022-10000700-00

Germán Abad Fernando José

***0847**

15

10

0

25

1.395,42

0

0

1.395,42

313

SI440A-2022-10000806-00

Martínez Calvo Luis Miguel

***2947**

15

10

0

25

2.800,00

0

0

2.800,00

314

SI440A-2022-10000216-00

Fernández López Ramiro

***7311**

5

20

0

25

1.459,58

0

0

1.459,58

315

SI440A-2022-10000325-00

González López Francisco Javier

***1340**

5

20

0

25

2.000,00

0

0

2.000,00

316

SI440A-2022-10000473-00

Rocha Fernández José Antonio

***1107**

5

20

0

25

1.304,58

0

0

1.304,58

317

SI440A-2022-10000555-00

Blanco García Emilio José

***1689**

5

20

0

25

2.000,00

0

0

2.000,00

318

SI440A-2022-10000787-00

López Vellón Bruno

***9168**

5

20

0

25

1.383,33

0

0

1.383,33

319

SI440A-2022-10000090-00

Pérez Pena Marcos Sebastián

***6510**

10

10

0

20

2.461,67

0

0

2.461,67

320

SI440A-2022-10000319-00

Álvarez Sousa Iván

***7839**

10

10

0

20

2.800,00

0

0

2.800,00

321

SI440A-2022-10000640-00

Lago Calvar Gabriel

***6419**

10

10

0

20

1.700,00

0

0

1.700,00

322

SI440A-2022-10000041-00

Engroba Folgueira Miguel

***2713**

5

10

0

15

1.700,00

0

0

1.700,00

323

SI440A-2022-10000145-00

Barros Blanco Ramiro

***4332**

5

10

0

15

1.692,92

0

0

1.692,92

324

SI440A-2022-10000333-00

Veiga Figueroa David Ángel

***1668**

5

10

0

15

1.494,58

0

0

1.494,58

325

SI440A-2022-10000342-00

Justo López Javier

***6940**

5

10

0

15

2.800,00

0

0

2.800,00

326

SI440A-2022-10000490-00

Expósito Arcos Borja

***2019**

5

10

0

15

1.700,00

0

0

1.700,00

327

SI440A-2022-10000580-00

Boullón Figueroa Roberto

***4144**

5

10

0

15

3.100,00

0

0

3.100,00

328

SI440A-2022-10000821-00

Fernández Rodríguez Alejandro

***7882**

5

10

0

15

1.700,00

0

0

1.700,00

(1) Axustado ao máximo artigo 7 BBRR (máximo 3.700,00 euros).

ANEXO II

Solicitudes excluidas y desistidas

Nº orde

Núm. expediente

Solicitante

DNI

Causa de denegación ou desistencia

1

SI440A-2022-10000001-00

Casas Cabido Yolanda

***8604**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

3

SI440A-2022-10000007-00

Guerra Salgado María Teresa

***2926**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

4

SI440A-2022-10000011-00

Rivera Teijeiro Ana María

***5493**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

5

SI440A-2022-10000012-00

Munguía López Yamileth del Socorro

***4506**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

6

SI440A-2022-10000015-00

García Fernández José Manuel

***0046**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

7

SI440A-2022-10000016-00

Fariñas Delgado Pilar

***7802**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

8

SI440A-2022-10000017-00

Novoa Villar Lorena

***1657**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

9

SI440A-2022-10000018-00

Blanco Antón Alba

***9530**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

10

SI440A-2022-10000020-00

Solla Pinal Laura

***5863**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

11

SI440A-2022-10000021-00

Monterroso Gómez María do Carme

***2803**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

12

SI440A-2022-10000022-00

Vaqueiro Vila Jennifer

***0762**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

13

SI440A-2022-10000023-00

González Caride Jennifer

***5757**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

14

SI440A-2022-10000024-00

González Domínguez Ángela

***0624**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

15

SI440A-2022-10000025-00

Broz Paderne Raquel

***7844**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

16

SI440A-2022-10000026-00

Esmorís Trigo Sara

***6264**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

17

SI440A-2022-10000027-00

Nieto Jácome Ana

***0485**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

18

SI440A-2022-10000028-00

Ramos Lamas Javier

***7145**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

19

SI440A-2022-10000030-00

Andrea Reyes Silvana

***3542**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

20

SI440A-2022-10000031-00

Baleato Toja Noelia

***4159**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

21

SI440A-2022-10000032-00

Alonso Abalde Rosa María

***1108**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

22

SI440A-2022-10000033-00

Penabad Arnoso Jorge

***8814**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

23

SI440A-2022-10000034-00

Peña Macías Francisco José

***7130**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

24

SI440A-2022-10000035-00

Mahía González Aida

***7641**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

25

SI440A-2022-10000036-00

López Villar José

***4229**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

26

SI440A-2022-10000037-00

Molares Grova Iria

***5532**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

27

SI440A-2022-10000039-00

Piñeiro López Esther

***1030**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

28

SI440A-2022-10000042-00

Bello Fariña Consuelo

***0191**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

29

SI440A-2022-10000043-00

Fandiño Domínguez Cristina

***8227**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

30

SI440A-2022-10000049-00

Carballo Silva Lorena

***8036**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

31

SI440A-2022-10000052-00

Méndez Rodríguez Eduardo

***8081**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

32

SI440A-2022-10000053-00

Blanco Álvarez María

***0871**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

33

SI440A-2022-10000055-00

Sobrado Moreiras Celia

***2097**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

34

SI440A-2022-10000057-00

Parada Leiros Javier

***6107**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

35

SI440A-2022-10000059-00

Monteagudo Domínguez Tamara

***5619**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

36

SI440A-2022-10000060-00

Tedín Méndez María José

***3571**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

37

SI440A-2022-10000062-00

Villar Grille Beti

***1870**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

38

SI440A-2022-10000070-00

Urrutia Sobrino Nerea María

***5802**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida
Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

39

SI440A-2022-10000071-00

Grille Pais Elisa María

***1035**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

40

SI440A-2022-10000072-00

Díaz Durán Ana

***0382**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

41

SI440A-2022-10000073-00

Gómez Besteiro Ana

***4895**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

42

SI440A-2022-10000074-00

Pereira Martínez Cristina

***4928**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

43

SI440A-2022-10000075-00

García García Raquel

***3194**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

44

SI440A-2022-10000076-00

Rodríguez Castro Sandra

***2947**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

45

SI440A-2022-10000077-00

Dios Costas Marta

***9564**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

46

SI440A-2022-10000078-00

Pantoja Iglesias Susana

***7621**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

47

SI440A-2022-10000080-00

Barreiro Cuntín María del Carmen

***7954**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

48

SI440A-2022-10000081-00

Pateiro Cid Olalla

***6546**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

49

SI440A-2022-10000082-00

Vilaboy Deus Emma María

***5859**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

50

SI440A-2022-10000083-00

Ramiro Ríos Daniel

***7281**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

51

SI440A-2022-10000084-00

Fernández Arias Betty

***5160**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

52

SI440A-2022-10000086-00

Brañas Faraldo Laura

***0231**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

53

SI440A-2022-10000087-00

Insua Lema Rocío

***7270**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

54

SI440A-2022-10000088-00

López Redondo Eva

***0555**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

55

SI440A-2022-10000089-00

López Vázquez Yolanda

***1557**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

56

SI440A-2022-10000091-00

Vergara González Gonzalo

***5628**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

57

SI440A-2022-10000092-00

Trigo Cedeira Lucía

***2678**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

58

SI440A-2022-10000093-00

Coba Maneiro María Teresa

***9368**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

59

SI440A-2022-10000094-00

Pardo Vilar Mirian

***0335**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

60

SI440A-2022-10000096-00

Rodríguez Rodríguez Marta

***6049**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

61

SI440A-2022-10000098-00

Galán Gantes Vanesa

***7899**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

62

SI440A-2022-10000099-00

Gentile Valeria

***1694**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

63

SI440A-2022-10000104-00

Bouzas Vázquez María de la Cruz

***4875**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

64

SI440A-2022-10000106-00

Peral Plaza Begoña

***0455**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

65

SI440A-2022-10000107-00

Landeira García Javier

***1286**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

66

SI440A-2022-10000108-00

Furnari Alemparte Jean Franco

***8967**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

67

SI440A-2022-10000110-00

López Calvo Paula

***0898**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

68

SI440A-2022-10000112-00

Pouso Millán Trinidad

***5897**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

69

SI440A-2022-10000113-00

Freire Abad Hortensia

***7085**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

70

SI440A-2022-10000114-00

García Rey Vanessa

***5444**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

71

SI440A-2022-10000115-00

Budiño Mata Yolanda

***6180**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

72

SI440A-2022-10000117-00

Táboas Pereira Patricia

***7931**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

73

SI440A-2022-10000123-00

Rodríguez Domínguez María Eugenia

***9484**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

74

SI440A-2022-10000124-00

Fandiño Rascado Iria

***8742**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

75

SI440A-2022-10000126-00

Vilar Vázquez Laura

***3863**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

76

SI440A-2022-10000128-00

Ramos Magariños María del Rosario

***0876**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

77

SI440A-2022-10000129-00

Mouriño Mouriño Silvia

***2706**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

78

SI440A-2022-10000130-00

Puentes Oreona Laura

***1353**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

79

SI440A-2022-10000132-00

Fernández Rodríguez Alba

***9754**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

80

SI440A-2022-10000133-00

Rial Viñas Verónica

***0871**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

81

SI440A-2022-10000134-00

González Vázquez Cristina

***0459**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

82

SI440A-2022-10000136-00

Rodríguez García Yéssica

***0198**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

83

SI440A-2022-10000137-00

López Fernández Sandra

***7126**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

84

SI440A-2022-10000138-00

Álvarez Gobernado Inés

***1318**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

85

SI440A-2022-10000140-00

Vilar Pan Patricia

***1950**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

86

SI440A-2022-10000141-00

Amarelo Bouza Estefanía

***0204**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

87

SI440A-2022-10000142-00

Álvarez Fraga Enma María

***5127**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

88

SI440A-2022-10000144-00

Pereira Farrapeira Milagros

***7537**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

89

SI440A-2022-10000147-00

Maseda Lestegas Cristina

***8327**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

90

SI440A-2022-10000148-00

Cid García Aida

***5781**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

91

SI440A-2022-10000150-00

Parra Alcántara Fátima

***3365**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

92

SI440A-2022-10000152-00

Ferreira Tobío Diego

***7495**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

93

SI440A-2022-10000154-00

Álvarez López Ana Lucía

***6107**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

94

SI440A-2022-10000155-00

Blanco Núñez Beatriz

***2935**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

95

SI440A-2022-10000156-00

Araujo Rodríguez Cristina

***7446**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

96

SI440A-2022-10000159-00

Guisande Álvarez Ana María

***5303**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

97

SI440A-2022-10000161-00

Fernández Peña María Celia

***8789**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

98

SI440A-2022-10000164-00

Domínguez Álvarez Marta

***0335**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

99

SI440A-2022-10000165-00

Castro López Yolanda

***7126**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

100

SI440A-2022-10000166-00

Díaz López Patricia María

***6979**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

101

SI440A-2022-10000167-00

Álvarez Otero Cristina

***4874**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

102

SI440A-2022-10000169-00

Iglesias Losada Susana

***4797**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

103

SI440A-2022-10000170-00

Álvarez Martínez Paula

***2358**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

104

SI440A-2022-10000172-00

Blanco Blanco Lorena

***3309**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

105

SI440A-2022-10000173-00

Sánchez da Silva Bibiana

***2459**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

106

SI440A-2022-10000175-00

Iglesias Martínez Andrea

***3725**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

107

SI440A-2022-10000178-00

Riveiro Soto Lorena

***4540**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

108

SI440A-2022-10000179-00

Molina Fraguas María

***5811**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

109

SI440A-2022-10000180-00

Rodríguez Presas Lucía

***9043**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

110

SI440A-2022-10000181-00

Piñeiro Míguez Verónica

***8711**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

111

SI440A-2022-10000182-00

Saliquet Alvargonzález Rosa María

***9991**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

112

SI440A-2022-10000184-00

Castro Pereira Santiago

***2500**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

113

SI440A-2022-10000185-00

Bouzón Gago Tamara

***8995**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

114

SI440A-2022-10000186-00

Rivera Oya María de las Nieves

***6173**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

115

SI440A-2022-10000193-00

Rey Paz Noelia

***8391**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

116

SI440A-2022-10000194-00

Cacais Salgueiro Montserrat

***3137**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

117

SI440A-2022-10000195-00

García Lombardero Alba

***4451**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

118

SI440A-2022-10000197-00

Sánchez Rama Belén

***0893**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

119

SI440A-2022-10000200-00

Docampo Castro José Luis

***9700**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

120

SI440A-2022-10000201-00

García Fernández Sandra

***7031**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

121

SI440A-2022-10000204-00

García de Oliveira Ana María

***9559**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

122

SI440A-2022-10000205-00

González Yáñez Ana

***9930**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

123

SI440A-2022-10000206-00

Barros Paz Cristina

***7990**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

124

SI440A-2022-10000207-00

Díaz Barreiro Marta

***4479**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

125

SI440A-2022-10000208-00

Buján Iglesias María

***0542**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

126

SI440A-2022-10000209-00

Martínez Sánchez José María

***6940**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

127

SI440A-2022-10000210-00

Méndez López Eva

***7561**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

128

SI440A-2022-10000211-00

García Santiago Ariana

***1118**

Duplicidade de solicitude

129

SI440A-2022-10000214-00

Parada Castro Inés

***2880**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

130

SI440A-2022-10000218-00

Rodríguez Barral David

***3633**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

131

SI440A-2022-10000219-00

Rivas Lago José Alberto

***6185**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

132

SI440A-2022-10000220-00

Carro Riveiro Monserrat

***2677**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

133

SI440A-2022-10000221-00

Bouza Piñeiro Carmen María

***1163**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

134

SI440A-2022-10000222-00

Fernández Alonso Lucía

***8012**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

135

SI440A-2022-10000225-00

Santos Vela María del Coral

***1617**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

136

SI440A-2022-10000226-00

Corral Fraguío Tamara

***2537**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

137

SI440A-2022-10000227-00

Ferreira Fernández María del Carmen

***8297**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

138

SI440A-2022-10000228-00

En Naly Rachida

***4532**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

139

SI440A-2022-10000229-00

Rivera Quintillán Ruth

***6513**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

140

SI440A-2022-10000233-00

Fernández Fernández Raquel

***5607**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

141

SI440A-2022-10000234-00

Martínez Leiros Marta

***4286**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

142

SI440A-2022-10000236-00

Del Río Manteiga Isabel

***6483**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

143

SI440A-2022-10000239-00

Rodríguez Vigo Lidia

***4594**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

144

SI440A-2022-10000240-00

Severiano Borges Josilene

***7576**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

145

SI440A-2022-10000241-00

Castro Espiñeira Cristina

***9366**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

146

SI440A-2022-10000242-00

Lorences Touzón Carmen María

***8219**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida
Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

147

SI440A-2022-10000244-00

Tubío Rodríguez Fátima

***7950**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida
Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

148

SI440A-2022-10000245-00

Gómez Caínzos María Carmen

***4700**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

149

SI440A-2022-10000247-00

González Nieto María José

***9101**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

150

SI440A-2022-10000248-00

Torres Álvarez Ruben

***3480**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

151

SI440A-2022-10000250-00

Fustes Prieto Ana Belén

***9169**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

152

SI440A-2022-10000254-00

Dios Barreiro Juliana

***6777**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

153

SI440A-2022-10000255-00

Rizki Raja

***1038**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

154

SI440A-2022-10000257-00

Torres Guio Silvia

***9959**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

155

SI440A-2022-10000259-00

Torres Fernández Rosalía

***1076**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

156

SI440A-2022-10000260-00

Lestón López Sara

***3661**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

157

SI440A-2022-10000261-00

Calvar Blanco Andrea

***7023**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

158

SI440A-2022-10000262-00

Calvo Villar Myrian

***0502**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

159

SI440A-2022-10000263-00

Lede Oubiña Beatriz

***0422**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

160

SI440A-2022-10000264-00

Miranda Longueira Iria

***0179**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

161

SI440A-2022-10000265-00

Álvarez Bendaña Alberto

***8924**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

162

SI440A-2022-10000268-00

Vila Doval Laura

***8673**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

163

SI440A-2022-10000271-00

López Pérez Nuria

***6044**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

164

SI440A-2022-10000272-00

Mariñas Balado Ana

***9525**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

165

SI440A-2022-10000275-00

Medrano Borges Orisbel

***7768**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

166

SI440A-2022-10000276-00

Lebon Santos Pablo

***4309**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

167

SI440A-2022-10000277-00

Pereira dos Santos Beatriz

***7847**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

168

SI440A-2022-10000278-00

Delgado Pérez Ana María

***5417**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida
Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

169

SI440A-2022-10000279-00

Ferrer Lojo María Teresa

***7797**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

170

SI440A-2022-10000281-00

Veiga Vázquez María del Carmen

***9584**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

171

SI440A-2022-10000282-00

Touriño Bargiela Aldara

***7796**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

172

SI440A-2022-10000283-00

Piña Oliveira Patricia

***1917**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

173

SI440A-2022-10000287-00

Castiñeira Nanton Mónica

***3763**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

174

SI440A-2022-10000288-00

Damea Ferrín Sofía

***7039**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

175

SI440A-2022-10000289-00

Otero Noya María de las Mercedes

***1150**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

176

SI440A-2022-10000292-00

Mella Rodríguez Ana María

***5963**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

177

SI440A-2022-10000293-00

Carro Saavedra Daniel

***9918**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

178

SI440A-2022-10000296-00

Pérez Vázquez Zeltia

***4723**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

179

SI440A-2022-10000297-00

Díaz Varela Fátima

***3858**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

180

SI440A-2022-10000298-00

Gaspar Pombar Leticia

***8762**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

181

SI440A-2022-10000300-00

Lema Maceiras María Luz

***7321**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

182

SI440A-2022-10000301-00

Dopazo Iglesias Iria

***6751**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

183

SI440A-2022-10000303-00

Casal Duarte Javier

***0145**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

184

SI440A-2022-10000304-00

Andrade Suárez Alejandra

***6789**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

185

SI440A-2022-10000305-00

García Fernández María Rosa

***8266**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

186

SI440A-2022-10000306-00

Sánchez Villar Vanessa

***0921**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

187

SI440A-2022-10000307-00

Prieto Rico Sara

***0866**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

188

SI440A-2022-10000308-00

Portela Boullosa Andrea

***1140**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

189

SI440A-2022-10000310-00

Irigoyen Turnes Mariana

***3902**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

190

SI440A-2022-10000312-00

Pérez Fernández Vanessa

***3816**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

191

SI440A-2022-10000313-00

Jácome Losada Verónica

***7922**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

192

SI440A-2022-10000314-00

Fernández Juanes Rebeca

***7675**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

193

SI440A-2022-10000315-00

Balado Varela Paula

***4309**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

194

SI440A-2022-10000316-00

Seoane Corral María Beatriz

***8136**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

195

SI440A-2022-10000317-00

Delgado García Daniel

***9685**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

196

SI440A-2022-10000318-00

Parada Ortega Cristina

***7998**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

197

SI440A-2022-10000320-00

Eiroa Canosa Tamara

***3882**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

198

SI440A-2022-10000321-00

Vázquez Falcón Carmen María

***7100**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

199

SI440A-2022-10000322-00

Álvarez Martínez Soraya María

***7601**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

200

SI440A-2022-10000323-00

Gómez Rodríguez Antonio Javier

***0095**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

201

SI440A-2022-10000324-00

Pérez Fernández María

***1706**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

202

SI440A-2022-10000326-00

Adega Pérez Christian

***0852**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

203

SI440A-2022-10000327-00

Araújo García Ana Isabel

***8479**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

204

SI440A-2022-10000330-00

Varela Mosquera Abraham

***4606**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

205

SI440A-2022-10000332-00

Pazos Noya Iria

***8037**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

206

SI440A-2022-10000337-00

Palacín Losada Gabriel

***9877**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

207

SI440A-2022-10000338-00

Bello Lorenzo María

***7524**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

208

SI440A-2022-10000339-00

Fernández Fernández Verónica

***7641**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

209

SI440A-2022-10000340-00

Vilas Cabo Fernando

***2195**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

210

SI440A-2022-10000344-00

Cao Rodríguez Tania María

***0189**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

211

SI440A-2022-10000345-00

Ramírez Parracho Carina

***7810**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

212

SI440A-2022-10000348-00

Rodríguez Leboreiro Jaime

***2385**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

213

SI440A-2022-10000349-00

Álvarez Ferro Andrea

***8915**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

214

SI440A-2022-10000350-00

Rega García Ana María

***8216**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

215

SI440A-2022-10000353-00

Fernández Lorenzo Santiago Wenceslao

***6278**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

216

SI440A-2022-10000357-00

Alonso Pérez Janina

***9856**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

217

SI440A-2022-10000358-00

Lodeiro Pintos Eva María

***3403**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

218

SI440A-2022-10000359-00

González Conde María

***8397**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

219

SI440A-2022-10000360-00

Platas Vales Raquel

***0045**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

220

SI440A-2022-10000361-00

Alonso Pérez Tamara

***5882**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

221

SI440A-2022-10000362-00

García Fernández Cristina

***2537**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido
Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

222

SI440A-2022-10000364-00

Álvarez Gómez María

***8867**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

223

SI440A-2022-10000365-00

Vázquez Sierra Lorena

***5521**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

224

SI440A-2022-10000367-00

Pardo Sobrino Ruiz Angélica María

***3032**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

225

SI440A-2022-10000368-00

González López Bárbara

***3549**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

226

SI440A-2022-10000370-00

López Germade Nuria

***6823**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

227

SI440A-2022-10000371-00

Oliveira Resua Vanesa

***8031**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

228

SI440A-2022-10000372-00

Fontela Deibe Beatriz

***3889**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

229

SI440A-2022-10000373-00

Rosales Ribadulla Marina

***6478**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

230

SI440A-2022-10000375-00

Matos Goitia María Fernanda

***9576**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

231

SI440A-2022-10000377-00

Fernández Ferreiro Lorena

***4295**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

232

SI440A-2022-10000378-00

Martínez Castro Lucía

***6407**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

233

SI440A-2022-10000380-00

Vázquez Osorio Igor

***5699**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

234

SI440A-2022-10000382-00

Eire Vázquez Vanessa

***8183**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

235

SI440A-2022-10000383-00

Cedeira Suárez Jaime Francisco

***1943**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

236

SI440A-2022-10000384-00

Estévez Rodríguez Lucía

***7659**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

237

SI440A-2022-10000385-00

Vázquez Rivas Raquel

***4965**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

238

SI440A-2022-10000386-00

Fernández Pérez Lara

***0167**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

239

SI440A-2022-10000388-00

Fernández Doce Noelia

***3858**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

240

SI440A-2022-10000390-00

Alejandro Arellano Cristina

***5043**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

241

SI440A-2022-10000392-00

Carril Lombardero Olalla

***5598**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

242

SI440A-2022-10000393-00

Huerga Suárez Isabel

***8531**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

243

SI440A-2022-10000395-00

Barba Gómez Lucía

***1412**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

244

SI440A-2022-10000396-00

Rodríguez Vilariño María Teresa

***8355**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

245

SI440A-2022-10000397-00

Cabaleiro Cabaleiro Vanesa

***0596**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

246

SI440A-2022-10000398-00

Flores Vázquez Eva

***4979**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

247

SI440A-2022-10000400-00

Rodríguez Rolan Rebeca

***8892**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

248

SI440A-2022-10000402-00

Sánchez Sanmartín Lidia

***9903**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

249

SI440A-2022-10000403-00

Pena Montero Verónica

***9882**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

250

SI440A-2022-10000406-00

Bruzón Bandeira Blanca

***8510**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

251

SI440A-2022-10000407-00

Vázquez López María Ángeles

***4526**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

252

SI440A-2022-10000408-00

Deive Vázquez María Jesús

***8944**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

253

SI440A-2022-10000409-00

Carnero Castro Sandra

***6895**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

254

SI440A-2022-10000410-00

Castro González Tatiana

***0866**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

255

SI440A-2022-10000411-00

Varela Fontán Elsa

***8962**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

256

SI440A-2022-10000412-00

Vázquez Carricoba Rafael

***2220**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

257

SI440A-2022-10000414-00

Gregorio Vaqueiro Belén

***7274**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

258

SI440A-2022-10000416-00

Toucedo Alonso Patricia

***8350**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

259

SI440A-2022-10000417-00

Sánchez González Antía

***8336**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

260

SI440A-2022-10000418-00

Doce López Alesia María

***9553**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

261

SI440A-2022-10000421-00

Vázquez Vázquez María Jesús

***4027**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

262

SI440A-2022-10000423-00

Martínez Martínez Laura

***8285**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

263

SI440A-2022-10000424-00

Pérez Barreiro Rosa María

***7841**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

264

SI440A-2022-10000425-00

Hermida Castro María Azucena

***4978**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

265

SI440A-2022-10000426-00

Rúa López José Ángel

***2692**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

266

SI440A-2022-10000428-00

Pahino Álvarez Andrea

***6404**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

267

SI440A-2022-10000430-00

Iglesias Fernández Noemi

***9505**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

268

SI440A-2022-10000432-00

González de la Hoz Alexandra

***7750**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

269

SI440A-2022-10000434-00

Dávila Rodas Lorena

***7544**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

270

SI440A-2022-10000435-00

Domínguez Pérez Eva

***0686**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

271

SI440A-2022-10000436-00

Asensio Cubero María Ester

***3478**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

272

SI440A-2022-10000437-00

Fernández Ellacuriaga Lorena

***8664**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

273

SI440A-2022-10000439-00

García Siso María

***1548**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

274

SI440A-2022-10000440-00

Valcárcel Bernárdez Ángela

***9718**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

275

SI440A-2022-10000443-00

Capelo Padín Laura

***1664**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

276

SI440A-2022-10000444-00

Fernández Ameneiro Fátima

***8113**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

277

SI440A-2022-10000446-00

Rodríguez Pernas Elena

***8191**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

278

SI440A-2022-10000447-00

Piñeiro Alonso Elena

***9966**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

279

SI440A-2022-10000448-00

Fernández Rodríguez Eva

***8075**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

280

SI440A-2022-10000449-00

Fernández Álvarez María

***7475**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

281

SI440A-2022-10000450-00

Arrivi Rodríguez Ángela María

***8061**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

282

SI440A-2022-10000452-00

Fresneda Carrera Sonia María

***5222**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

283

SI440A-2022-10000453-00

Unibaso García Sara

***9703**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

284

SI440A-2022-10000454-00

Míguez Gil María

***4636**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

285

SI440A-2022-10000455-00

Pérez Gómez Iria

***8633**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

286

SI440A-2022-10000456-00

Pérez Lobera Belén

***9702**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

287

SI440A-2022-10000458-00

Rodríguez López Yolanda

***6781**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

288

SI440A-2022-10000459-00

Gesto Cancela María del Carmen

***3755**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

289

SI440A-2022-10000461-00

Sánchez Castaño Cristina

***8681**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

290

SI440A-2022-10000462-00

Dinis Dávila Aída

***7843**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

291

SI440A-2022-10000464-00

Crujeiras Caneda María

***3189**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

292

SI440A-2022-10000466-00

Casteleiro Carro Rocío

***0333**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

293

SI440A-2022-10000471-00

Otero Martínez Estefanía

***9191**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

294

SI440A-2022-10000475-00

Carbajales Reinoso Lidia

***7040**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

295

SI440A-2022-10000477-00

López Hiebra Vanessa

***1841**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

296

SI440A-2022-10000478-00

Rodríguez Domínguez Marta

***5419**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

297

SI440A-2022-10000479-00

Fernández Barros Javier

***3494**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

298

SI440A-2022-10000483-00

Vázquez Alfonsín Susana

***0121**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

299

SI440A-2022-10000485-00

Vargas Bouzas Sandra

***5372**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

300

SI440A-2022-10000486-00

Fernández Cordeiro Uxía

***1536**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

301

SI440A-2022-10000487-00

Rodríguez Santos Natalia

***7064**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

302

SI440A-2022-10000489-00

Rodríguez Fernández Lucía

***3570**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

303

SI440A-2022-10000491-00

Rodríguez González Cristina

***1145**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

304

SI440A-2022-10000493-00

Rodríguez Vázquez María Sol

***9898**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

305

SI440A-2022-10000494-00

Rodríguez Muíño Sonia

***4072**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

306

SI440A-2022-10000495-00

Barreiro Sánchez Eva

***6902**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

307

SI440A-2022-10000496-00

Dopazo Cores Celia

***0696**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

308

SI440A-2022-10000497-00

Nogueira Méndez Laura

***2789**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

309

SI440A-2022-10000498-00

Varela Costas Laura

***6032**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

310

SI440A-2022-10000500-00

Otazo Echeverría Nerea

***6649**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

311

SI440A-2022-10000503-00

Pallas Chouciño Noelia María

***5015**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

312

SI440A-2022-10000504-00

López Vara Francisco Javier

***3962**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

313

SI440A-2022-10000505-00

Rodríguez Villar María Dolores

***9958**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

314

SI440A-2022-10000506-00

Formoso Torres Lorena

***7452**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

315

SI440A-2022-10000507-00

Melón Fragueiro Marcos

***0854**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

316

SI440A-2022-10000508-00

Miñón Sanmiguel Edurne

***7411**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

317

SI440A-2022-10000512-00

Vilacoba Bellón Georgina

***1644**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

318

SI440A-2022-10000515-00

Cela Montaña Belén

***3717**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

319

SI440A-2022-10000516-00

Prieto Teijido Blanca

***8015**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

320

SI440A-2022-10000517-00

Costas Fontán Nuria

***3464**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

321

SI440A-2022-10000518-00

Afonso Fernández Sorania

***8321**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

322

SI440A-2022-10000521-00

Cao Justo Cristina

***0458**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

323

SI440A-2022-10000522-00

Amorín Rodríguez Anabel

***7289**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

324

SI440A-2022-10000527-00

Arnejo Barreiro Sonia

***2373**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

325

SI440A-2022-10000528-00

Lobato Limeres María de los Ángeles

***7627**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

326

SI440A-2022-10000529-00

Tejelo Álvarez Fernanda

***8420**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

327

SI440A-2022-10000530-00

Cores Arosa Cristina

***9068**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

328

SI440A-2022-10000531-00

Fernández Martín Noelia

***8592**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

329

SI440A-2022-10000533-00

Alonso González Rosalía

***7827**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

330

SI440A-2022-10000535-00

Outón Beloso Silvia

***8889**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

331

SI440A-2022-10000536-00

Cebada García Laura

***7156**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

332

SI440A-2022-10000540-00

Regueira Pampín José Luis

***2016**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

333

SI440A-2022-10000541-00

Boschetti Tineo Carla Patricia

***8023**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

334

SI440A-2022-10000543-00

Suárez Castelló Paula Nuria

***3723**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

335

SI440A-2022-10000544-00

Hermo Ríos Cristina

***3902**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

336

SI440A-2022-10000545-00

Paz Fraga Iria

***9281**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

337

SI440A-2022-10000546-00

Calo Laíño Margarita

***3866**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

338

SI440A-2022-10000547-00

Pedreira Rico Julio

***2711**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

339

SI440A-2022-10000548-00

Vizoso Varela Vanesa

***3607**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

340

SI440A-2022-10000549-00

Fernández López María Vanesa

***4286**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

341

SI440A-2022-10000552-00

Brañas de los Mozos Marta

***0496**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

342

SI440A-2022-10000554-00

Pérez Serrano María Esther

***3823**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

343

SI440A-2022-10000556-00

Rodríguez Toboso Rebeca

***9876**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

344

SI440A-2022-10000559-00

García Antas Natalia

***8486**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

345

SI440A-2022-10000561-00

López Nieto Mirian

***4968**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

346

SI440A-2022-10000562-00

Antelo Landeira Vanesa

***4903**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

347

SI440A-2022-10000564-00

Simón Capón Daniel

***6542**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

348

SI440A-2022-10000565-00

Rodríguez Fernández Aída

***8693**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

349

SI440A-2022-10000566-00

Rodríguez Vila María Isabel

***3383**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

350

SI440A-2022-10000567-00

Botana López Paula

***3059**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

351

SI440A-2022-10000571-00

Lozano Arce Jara

***2274**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

352

SI440A-2022-10000572-00

Neiro Vieites Lorena

***7372**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

353

SI440A-2022-10000573-00

Torres Catoira Rosa

***7456**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

354

SI440A-2022-10000575-00

Pereira Diez Joana

***9127**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

355

SI440A-2022-10000576-00

Dávila Cabaleiro Yolanda

***7512**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

356

SI440A-2022-10000577-00

Pereira Ramos Ainhoa

***6860**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

357

SI440A-2022-10000578-00

Pérez Álvarez Aida

***5872**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

358

SI440A-2022-10000579-00

Salve Bouzo María

***6641**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

359

SI440A-2022-10000581-00

López Puente Luis Alberto

***7422**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

360

SI440A-2022-10000583-00

Baamonde Caeiro María José

***1243**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

361

SI440A-2022-10000585-00

Novo Otero Marina

***0575**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

362

SI440A-2022-10000586-00

Paz Rodríguez Erika

***5463**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

363

SI440A-2022-10000588-00

Maquieira Cochón Silvia

***3324**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

364

SI440A-2022-10000589-00

Cantelar García Ana

***1642**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

365

SI440A-2022-10000590-00

González Sousa Ángela

***6664**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

366

SI440A-2022-10000593-00

González López María Graciela

***6091**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

367

SI440A-2022-10000597-00

Melio Sanmiguel Rebeca

***8248**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

368

SI440A-2022-10000603-00

Ruíz Carmuega Irene

***8527**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

369

SI440A-2022-10000605-00

Martínez Quintáns Teresa

***3729**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

370

SI440A-2022-10000606-00

Leis Castro Alba

***3162**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

371

SI440A-2022-10000607-00

Cobas Barcala María

***4888**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

372

SI440A-2022-10000610-00

García Casares Luna

***5752**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

373

SI440A-2022-10000611-00

Dorrego Rivas Silvia

***8083**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

374

SI440A-2022-10000612-00

Álvarez Acosta Paula

***9737**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

375

SI440A-2022-10000613-00

Caballero Zarza Sara

***8629**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

376

SI440A-2022-10000614-00

Hagen Marie Carmen Carlotta

***1818**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

377

SI440A-2022-10000616-00

Romero Albores Vanessa Patricia

***1528**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

378

SI440A-2022-10000617-00

Varo Romero Eva María

***4859**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

379

SI440A-2022-10000620-00

Cotelo Paz María Vanesa

***4004**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

380

SI440A-2022-10000621-00

Couceiro Carballo Laura

***7328**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

381

SI440A-2022-10000622-00

López Álvarez Sofía

***4757**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

382

SI440A-2022-10000623-00

Vales Collazo Melisa

***8710**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

383

SI440A-2022-10000624-00

Pérez Pampín Ana Belén

***9723**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

384

SI440A-2022-10000626-00

Prado Troitiño Dolores

***2981**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

385

SI440A-2022-10000627-00

Escudero Domínguez Laura

***7297**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

386

SI440A-2022-10000629-00

Trillo Alonso Tamara

***0420**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

387

SI440A-2022-10000630-00

Barreiro García Jesús Miguel

***4920**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

388

SI440A-2022-10000631-00

Gómez Cao María Isabel

***1368**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

389

SI440A-2022-10000632-00

Otero Cespón Yolanda

***3706**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

390

SI440A-2022-10000634-00

Blanco Calvo Leticia

***7038**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

391

SI440A-2022-10000635-00

Pérez Fernández Seila

***8552**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

392

SI440A-2022-10000638-00

Muñiz Agruña Milagros

***7224**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

393

SI440A-2022-10000639-00

Bodenlle Broz Natalia

***8124**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

394

SI440A-2022-10000641-00

Argibay González Cristina

***4407**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

395

SI440A-2022-10000643-00

Álvarez González Cristina

***3147**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

396

SI440A-2022-10000644-00

Rodríguez Sales Antía

***9864**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

397

SI440A-2022-10000645-00

Pérez Puga Lorena

***7323**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

398

SI440A-2022-10000646-00

García Brey Susana

***3814**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

399

SI440A-2022-10000647-00

Corredoira Rivas María Estrella

***2996**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

400

SI440A-2022-10000648-00

Cobas Barcala Miguel

***4869**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

401

SI440A-2022-10000650-00

Fernández Lavandeira Eva

***9593**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

402

SI440A-2022-10000651-00

Lorenzo García José Carlos

***8542**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

403

SI440A-2022-10000655-00

Rodríguez Vázquez María Luz

***2192**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

404

SI440A-2022-10000656-00

Martínez Sánchez Óscar

***8924**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

405

SI440A-2022-10000658-00

Lamas Agra Vanessa

***3643**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

406

SI440A-2022-10000659-00

Ferreiro López Ana Belén

***9113**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

407

SI440A-2022-10000661-00

Veloso Gómez María

***5340**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

408

SI440A-2022-10000662-00

Ortiz Domínguez Noelia

***0530**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

409

SI440A-2022-10000663-00

González Espiñeira María Belén

***0391**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

410

SI440A-2022-10000667-00

Díaz Seijas Lucía

***4482**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

411

SI440A-2022-10000668-00

Magán Pardal Estefanía

***9124**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

412

SI440A-2022-10000669-00

González Picón Vanesa

***0134**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

413

SI440A-2022-10000670-00

Martínez Pousada Mónica

***1542**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

414

SI440A-2022-10000671-00

Canosa Domínguez María de las Nieves

***2688**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

415

SI440A-2022-10000672-00

Maceiras Seoane Roberto

***6640**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

416

SI440A-2022-10000675-00

García García Jéssica

***3822**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

417

SI440A-2022-10000678-00

Brea Cerqueiro Patricia

***5091**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

418

SI440A-2022-10000679-00

Fernández Tasende Ana

***0331**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

419

SI440A-2022-10000680-00

Otero Couñago Rosalía

***8965**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

420

SI440A-2022-10000681-00

Fernández Pozas Ángela

***5776**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

421

SI440A-2022-10000685-00

Moreiras Mariño Patricia

***9937**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

422

SI440A-2022-10000686-00

Sánchez Santome Ángela María

***8876**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

423

SI440A-2022-10000687-00

Romero Mosquera María Guadalupe

***0896**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

424

SI440A-2022-10000689-00

Fernández Padín David

***8204**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

425

SI440A-2022-10000690-00

Medeiros Fernández Esteban

***3293**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

426

SI440A-2022-10000691-00

Faraldo Estrada Noemi

***0484**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

427

SI440A-2022-10000692-00

Román López Vanesa

***7498**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

428

SI440A-2022-10000694-00

Taboada Gómez María del Pilar

***3766**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

429

SI440A-2022-10000695-00

Del Río Valeiras Pablo

***9500**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

430

SI440A-2022-10000696-00

Suárez Ruiz Luis

***6184**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

431

SI440A-2022-10000697-00

Camean López Juan Manuel

***6776**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

432

SI440A-2022-10000698-00

Rey Parente Rocío

***6235**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

433

SI440A-2022-10000699-00

Alonso Campos Dolores

***9681**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

434

SI440A-2022-10000701-00

Rodríguez Rodríguez Esther

***4205**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

435

SI440A-2022-10000703-00

Muniz Pena Marisol

***8571**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

436

SI440A-2022-10000704-00

Novoa Dacal Noemi

***6461**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

437

SI440A-2022-10000706-00

López Díaz Alejandro

***4112**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

438

SI440A-2022-10000707-00

Gómez Rodríguez Antonio

***1270**

Duplicidade de expediente

439

SI440A-2022-10000708-00

García Álvarez Dolores

***6246**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

440

SI440A-2022-10000709-00

Novo Miguens Jennifer

***8325**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

441

SI440A-2022-10000710-00

Naya Veiga María Dolores

***3623**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

442

SI440A-2022-10000711-00

Vázquez González Laura

***8913**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

443

SI440A-2022-10000712-00

Bolazo Gómez María Pilar

***2898**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

444

SI440A-2022-10000714-00

Noya González Diego

***6634**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

445

SI440A-2022-10000716-00

Regueiro Senra Candela

***5799**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

446

SI440A-2022-10000718-00

Fernández Hernández Julia

***0770**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

447

SI440A-2022-10000719-00

Martínez Regueiro Diana

***3545**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

448

SI440A-2022-10000721-00

Leite Oliveira María Emilia

***2495**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

449

SI440A-2022-10000722-00

Regueiro Carballo Sonia

***0455**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

450

SI440A-2022-10000723-00

Dopico González Silvia

***0786**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

451

SI440A-2022-10000724-00

Mansilla Rodríguez Montserrat

***1499**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

452

SI440A-2022-10000725-00

Bada Balague Laia

***9953**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

453

SI440A-2022-10000727-00

Fernández Balseiro Mercedes

***8096**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

454

SI440A-2022-10000728-00

López Canal Rosa María

***7898**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

455

SI440A-2022-10000729-00

Fudili Moreno Isaac

***6051**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

456

SI440A-2022-10000730-00

Corredoira Corredoira Cristina

***3908**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

457

SI440A-2022-10000733-00

Pequeño González Patricia

***1375**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

458

SI440A-2022-10000734-00

González Fernández Eva

***8050**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

459

SI440A-2022-10000735-00

Vieites Noya María del Pilar

***4092**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

460

SI440A-2022-10000737-00

López Picos Begoña María

***3641**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

461

SI440A-2022-10000738-00

González Sobrido Alba

***9537**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

462

SI440A-2022-10000740-00

Ramos Iglesias Iria

***2416**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

463

SI440A-2022-10000741-00

Arias García Sofía

***3087**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

464

SI440A-2022-10000742-00

Fabeiro Varela Natalia

***2188**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

465

SI440A-2022-10000743-00

Melo Arias Frank

***7836**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

466

SI440A-2022-10000744-00

Mondelo Oviedo Alexandre

***6040**

Incumprimento do artigo 5.1.a): o/a solicitante non é un traballador/a por conta allea

467

SI440A-2022-10000745-00

Diz Pereira Ana

***0878**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

468

SI440A-2022-10000747-00

Maseda Calvo María

***8314**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

469

SI440A-2022-10000748-00

Alonso Iglesias Ana Belén

***4950**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

470

SI440A-2022-10000751-00

Fontenla Vázquez Lorena

***4613**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

471

SI440A-2022-10000752-00

Paredes Villamil María Asunción

***6104**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

472

SI440A-2022-10000753-00

Hermo Martínez María de la Encarnación

***7008**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

473

SI440A-2022-10000754-00

Rodríguez Midón Sonia

***4647**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

474

SI440A-2022-10000756-00

Martínez Rodríguez Patricia

***6345**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

475

SI440A-2022-10000757-00

Castro Valladares Paula

***0576**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

476

SI440A-2022-10000758-00

Rial Albores Raquel

***2341**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

477

SI440A-2022-10000762-00

Anido Prado Merilyn Fabiola

***3509**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

478

SI440A-2022-10000763-00

Salas Apestegui Carlota

***1091**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

479

SI440A-2022-10000764-00

Carracedo Rodríguez Ana

***8742**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

480

SI440A-2022-10000765-00

Herrera Mesa Paola Andrea

***0283**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

481

SI440A-2022-10000766-00

Regueiro Castro Olalla

***5077**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

482

SI440A-2022-10000767-00

Fernández Díaz Rosa Ana

***4423**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

483

SI440A-2022-10000768-00

Formoso Firvida Ana

***6408**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

484

SI440A-2022-10000770-00

Pérez Milo Carlota Cora

***5559**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

485

SI440A-2022-10000771-00

Rodríguez Vázquez María Teresa

***4914**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

486

SI440A-2022-10000772-00

Guirado García de la Rocha Beatriz

***1310**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

487

SI440A-2022-10000773-00

Rodríguez Rodríguez Irene

***8526**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

488

SI440A-2022-10000774-00

Crespo Alonso Isabel

***1966**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

489

SI440A-2022-10000775-00

Ventureira Asensio Erica

***5919**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

490

SI440A-2022-10000777-00

Fernández Cancelas Delia

***1290**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

491

SI440A-2022-10000778-00

Varela Gómez Silvia Belén

***3745**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

492

SI440A-2022-10000779-00

Rodríguez Brea María Sandra

***6286**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

493

SI440A-2022-10000780-00

García Vázquez Lara

***1366**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

494

SI440A-2022-10000783-00

Fraga Rodríguez Rocío

***3730**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

495

SI440A-2022-10000784-00

Mallo Cameselle Lorena

***5630**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

496

SI440A-2022-10000785-00

Argibay González María del Carmen

***1354**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

497

SI440A-2022-10000786-00

Álvarez Nicolao Marta

***9994**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

498

SI440A-2022-10000788-00

Fernández González Raquel

***6324**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

499

SI440A-2022-10000789-00

Alonso Fernández Yéssica

***0059**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

500

SI440A-2022-10000790-00

Mato Guerra Paula

***2201**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

501

SI440A-2022-10000792-00

Otero Conde Paula

***7102**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

502

SI440A-2022-10000793-00

Pérez Socastro David

***6649**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

503

SI440A-2022-10000794-00

López Vázquez Beatriz

***9633**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

504

SI440A-2022-10000795-00

Valdés Vázquez Cristina

***6358**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

505

SI440A-2022-10000796-00

Sanles Brión Lorena

***3180**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

506

SI440A-2022-10000797-00

García Carballo Gloria

***6015**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

507

SI440A-2022-10000798-00

Debasa López Patricia

***4498**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

508

SI440A-2022-10000799-00

García Cutrín Ana María

***2865**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

509

SI440A-2022-10000801-00

Porto Rodríguez Yolanda

***1255**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

510

SI440A-2022-10000804-00

Fariña Mendoza Cristina

***1468**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

511

SI440A-2022-10000808-00

Tallón Liria Olga

***6244**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

512

SI440A-2022-10000809-00

Couso Primo Purificación

***7400**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

513

SI440A-2022-10000810-00

Mella Balado María Jesús

***0164**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

514

SI440A-2022-10000814-00

Sanz Lorenzo Marta

***0866**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

515

SI440A-2022-10000815-00

Regueira Rodríguez Enrique

***4663**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

516

SI440A-2022-10000817-00

González Botana Patricia

***3794**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

517

SI440A-2022-10000818-00

Piñón Rial Erikka

***1049**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

518

SI440A-2022-10000819-00

Maseda de la Fuente Eirin

***6326**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

519

SI440A-2022-10000820-00

Cid Estévez Patricia

***9484**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

520

SI440A-2022-10000823-0

Vázquez Quintián Ángela

***0599**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

521

SI440A-2022-10000826-0

Pérez García Rocío

***5542**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

522

SI440A-2022-10000828-0

López Núñez Paula María

***0455**

Artigo 94 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: desistencia expresa da solicitude

523

SI440A-2022-10000829-0

Cereijo González Vanessa

***5870**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

524

SI440A-2022-10000830-0

Barja López María

***4621**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

525

SI440A-2022-10000831-0

Pérez Puga Estefanía

***7323**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

526

SI440A-2022-10000832-0

Fontán Gómez Alejandra

***0162**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

527

SI440A-2022-10000833-0

Araújo Fernández Vanesa

***4161**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

528

SI440A-2022-10000834-0

Carballo Rodríguez Alba

***9688**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

529

SI440A-2022-10000835-0

Bouzas Sánchez Bibiana

***5593**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

530

SI440A-2022-10000837-0

Diéguez Gómez María Romina

***1756**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

531

SI440A-2022-10000839-0

Quintana Casas Guadalupe

***6853**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

532

SI440A-2022-10000840-0

Vigo Novo Noemi

***4498**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

533

SI440A-2022-10000842-0

Castro Guerra Cristina

***9101**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

534

SI440A-2022-10000845-0

Folla Gómez Ana Isabel

***1956**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

535

SI440A-2022-10000846-0

Castiñeiras Romero Santiago

***3269**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

536

SI440A-2022-10000847-0

Doce Falcón Elena María

***7258**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

537

SI440A-2022-10000848-0

Domínguez Quintián María Vanessa

***9648**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

538

SI440A-2022-10000849-0

Fernández Piñeiro María del Pilar

***2676**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

539

SI440A-2022-10000850-0

Santos Miranda María

***7999**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

540

SI440A-2022-10000851-0

González Garrido Diana

***0575**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

541

SI440A-2022-10000853-0

Varela Freire Raquel

***6992**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

542

SI440A-2022-10000854-0

Martínez García Patricia

***1824**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

543

SI440A-2022-10000855-0

Fernández Malvesado María Yolanda

***4504**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

544

SI440A-2022-10000857-0

Veiga García Diana

***9065**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

545

SI440A-2022-10000858-0

Gerpe Antelo Noelia

***4580**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

546

SI440A-2022-10000861-0

Orda Tojo Patricia

***4479**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

547

SI440A-2022-10000862-0

Salgado Doval María Isabel

***5119**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

548

SI440A-2022-10000864-0

Pérez Trinquete Sonia

***1574**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

549

SI440A-2022-10000867-0

Montenegro Otero María Teresa

***5988**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

550

SI440A-2022-10000869-0

Espasandín Ínsua Alicia

***6584**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

551

SI440A-2022-10000870-0

Jueguen Oubiña María Jesús

***7207**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

552

SI440A-2022-10000871-0

Varela Pose Úrsula

***0665**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

553

SI440A-2022-10000872-0

Tascón Medina Luis Felipe

***5054**

Incumprimento do artigo 6.1): porcentaxe de redución de xornada inferior á exixida

554

SI440A-2022-10000874-0

Trabadelo Fernández Victoria

***5918**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

555

SI440A-2022-10000875-0

Rodrigues Outomuro Silvia

***6454**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

556

SI440A-2022-10000876-0

Rodríguez Viéitez Susana

***5946**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

557

SI440A-2022-10000879-0

Loureiro Vázquez Verónica

***0582**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

558

SI440A-2022-10000880-0

Vidal Rodríguez Mónica

***0033**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

559

SI440A-2022-10000881-0

García Fernández Jéssica

***0233**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

560

SI440A-2022-10000882-0

Gómez López Alba

***7191**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

561

SI440A-2022-10000883-0

Legaspi Alonso Silvia

***4907**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

562

SI440A-2022-10000884-0

Castro Cereijo Andrea

***7937**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

563

SI440A-2022-10000885-0

González Costas Silvia

***7599**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

564

SI440A-2022-10000886-0

Villar Freire María Jesús

***0734**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

565

SI440A-2022-10000887-0

Roca Orosa María Sonia

***7350**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

566

SI440A-2022-10000889-0

Gómez Morcillo María

***5590**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

567

SI440A-2022-10000890-0

Barral Naveira Sara Suevia

***6648**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

568

SI440A-2022-10000891-0

Blanco Rey Sheila

***3520**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

569

SI440A-2022-10000892-0

Conde Almagro Azara

***7638**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

570

SI440A-2022-10000893-0

Vázquez Vázquez Vanesa

***4089**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

571

SI440A-2022-10000894-0

Álvarez Murias Miriam

***9256**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

572

SI440A-2022-10000895-0

López Mantiñán Mónica

***6440**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

573

SI440A-2022-10000896-0

Devesa Gándara Laura

***7528**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

574

SI440A-2022-10000897-0

López Mantiñán María de los Ángeles

***8706**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

575

SI440A-2022-10000898-0

Rodríguez Amoedo Iago

***1013**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

576

SI440A-2022-10000899-0

Leis Filloy Yanette

***7806**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

577

SI440A-2022-10000901-0

González López Adela

***9886**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

578

SI440A-2022-10000902-0

Alonso Costas Eva

***0322**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

579

SI440A-2022-10000903-0

Arance Martínez Lara María

***0512**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

580

SI440A-2022-10000904-0

Álvarez Mauriz María Teresa

***6598**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

581

SI440A-2022-10000905-0

Valero de Santos María del Carmen

***1601**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

582

SI440A-2022-10000906-0

Díaz Abreu Sugeidy Carolina

***5820**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

583

SI440A-2022-10000907-0

Fernández Fernández Tania

***9134**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

584

SI440A-2022-10000908-0

Fernández Fernández Rocío

***3566**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

585

SI440A-2022-10000909-0

Rodríguez Torrado Lucía

***7811**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

586

SI440A-2022-10000910-0

Arias Díaz María Jesús

***3811**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

587

SI440A-2022-10000911-0

Grela García Vanesa

***4683**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

588

SI440A-2022-10000912-0

Padín Portela Sandra

***6541**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

589

SI440A-2022-10000913-0

Couce Gestal Tisalaya

***7989**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

590

SI440A-2022-10000914-0

Serantes Lourido Juan

***7542**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

591

SI440A-2022-10000915-0

Reigada Chao Isabel

***8361**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

592

SI440A-2022-10000916-0

Juliana Méndez Rafael

***5031**

Incumprimento do artigo 5.2.c): ingresos da unidade familiar do ano 2021 superiores a 7 veces o IPREM de 2021

593

SI440A-2022-10000917-0

Casal Lago Paula

***9289**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

594

SI440A-2022-10000918-0

López Pazos Elena

***7730**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

595

SI440A-2022-10000919-0

Orosa López Victoria

***1372**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

596

SI440A-2022-10000920-0

Ventosinos Porto Sonia

***9838**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

597

SI440A-2022-10000922-0

López Veiga David

***5409**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

598

SI440A-2022-10000923-0

Vilar Abelenda Daniel

***4852**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

599

SI440A-2022-10000924-0

Novo García Marta

***9400**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

600

SI440A-2022-10000925-0

Baquero Escudero Cristina

***5982**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

601

SI440A-2022-10000926-0

Montoto Cuadrado Silvia

***9552**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

602

SI440A-2022-10000927-0

Beneyto González-Baylin Marta

***5281**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

603

SI440A-2022-10000928-0

Tella Salgado María del Carmen

***4263**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

604

SI440A-2022-10000929-0

Villarino Penín Carmen María

***2792**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

605

SI440A-2022-10000930-0

Calo Dieste Nuria

***8430**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

606

SI440A-2022-10000931-0

Corgo Riveiro María Isabel

***9697**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

607

SI440A-2022-10000932-0

Lamas Rey Bárbara

***2170**

Incumprimento do artigo 13): requisito de emenda e/ou achega de toda a documentación requirida no prazo establecido

608

SI440A-2022-10000933-0

Sánchez Piñeiro María de la Paz

***2501**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

609

SI440A-2022-10000934-0

Souto Arzúa Ángela María

***1250**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

610

SI440A-2022-10000936-0

Novelle Vázquez Patricia

***8524**

Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

611

SI440A-2022-10000937-0

Torres Fructuoso Adriana

***0719**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental
Incumprimento do artigo 5.1): fillo/a maior de tres anos

612

SI440A-2022-10000938-0

Campo Veiga María Cristina

***7582**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

613

SI440A-2022-10000940-00

Vázquez Rodríguez Isabel

***8446**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental

614

SI440A-2022-10000941-00

Arnejo Mallo Paula

***4784**

Incumprimento do artigo 5.1.b): non é familia monoparental