Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 246 Mércores, 28 de decembro de 2022 Páx. 66188

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se convocan as probas de aptitude para a obtención do título de xestor administrativo.

De acordo co establecido no artigo 150.2 da Constitución española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, transfire, no marco da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais, complementando así o ámbito competencial determinado no artigo 27.29 do Estatuto de autonomía de Galicia.

A transferencia en materia de colexios oficiais ou profesionais fíxose efectiva a través do Real decreto 1643/1996, do 5 de xullo, foi asumida mediante o Decreto 337/1996, do 13 de setembro, e actualmente ten asignadas as competencias nesta materia a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, en virtude do Decreto 117/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica do devandito departamento.

O traspaso de funcións articulouse mediante o Real decreto 1141/2007, do 31 de agosto, polo que se traspasan as funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de expedición do título de xestor administrativo, e foron asumidas polo Decreto 172/2007, do 6 de decembro, sobre a asunción de funcións e servizos transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia, e asignadas á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

O artigo 2 do Decreto 172/2007, do 6 de decembro, establece que as referidas funcións e servizos serán exercidos pola Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, actual Secretaria Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

En consecuencia, por solicitude do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e de conformidade co Consello Xeral de Colexios de Xestores Administrativos de España,

RESOLVO:

Convocar as probas de aptitude para a obtención do título de xestor administrativo, que se rexerán polas bases contidas no anexo I desta resolución, e aprobar o temario das probas que figura no anexo II e o modelo de solicitude do anexo III.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, cabe interpoñer recurso de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, no prazo dun mes, de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de calquera outro recurso que as persoas interesadas consideren procedente.

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2022

Elena Muñoz Fonteriz
Secretaria xeral técnica da Vicepresidencia Segunda
e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

ANEXO I

I. Requisitos.

Primeira. Requisitos

Para concorrer ás probas de aptitude, as persoas aspirantes deberán posuír, na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da publicación da relación de aspirantes declarados «aptos», os seguintes requisitos:

a) Ser español, nacional dun Estado membro da Unión Europea, dos demais signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, ou dun país que conceda reciprocidade de títulos e dereitos. No caso de cidadáns doutros Estados, as persoas aspirantes deberán acreditar o permiso de residencia en España.

b) Ser maior de idade.

c) Non ser condenado a penas que inhabiliten para o exercicio de funcións públicas nin estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas no ámbito de ningún dos Estados membros da Unión Europea, dos demais signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou dos países cos cales que existan convenios de reciprocidade.

d) Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos:

– Licenciatura en Dereito, en Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariais ou en Ciencias Políticas, de conformidade co artigo 6.e) do Decreto 424/1963, do 1 de marzo, de aprobación do Estatuto orgánico de xestor administrativo.

– Licenciatura no ámbito das Ciencias Económicas e Empresariais, do Dereito e das Ciencias Políticas que as sucederon no extinto Catálogo de títulos universitarios oficiais de España.

– Máster universitario implantado ao abeiro do Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, adscrito á rama de coñecemento das Ciencias Sociais e Xurídicas e vinculado ao campo disciplinar dalgunha das licenciaturas requiridas polo estatuto orgánico.

– Titulación universitaria oficial obtida noutros Estados que acredite a súa equivalencia ao nivel MECES 3 e a súa homologación respecto a algunha das titulacións anteriores.

II. Solicitudes.

Segunda. Solicitude

1. As persoas que desexen participar nas expresadas probas de aptitude presentarán a correspondente solicitude, dirixida á persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, conforme o modelo que consta no anexo III.

2. O impreso de solicitude será facilitado polo Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (rúa Durán Loriga, 2, 1º, 15003 A Coruña), e estará ao dispor dos interesados na páxina web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (www.ga-galicia.com).

Terceira. Presentación de solicitudes

As solicitudes deberán presentarse no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia, por calquera dos procedementos seguintes:

a) Presentación en soporte papel:

As solicitudes presentaranse na sede do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (rúa Durán Loriga, 2, 1º, 15003 A Coruña) ou nas súas delegacións de Lugo (rúa Bolaño Rivadeneira, 2, entreplanta, 27001 Lugo), Ourense (rúa do Concello, 14, entreplanta, 34003 Ourense), Pontevedra (rúa Blanco Porto, 9, 1º, 36001 Pontevedra) e Vigo (rúa Montero Ríos, 14, 1º, 36201 Vigo) ou a través das oficinas de Correos mediante envío certificado.

b) Presentación telemática:

As solicitudes presentaranse por vía electrónica a través da páxina web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia (www.ga-galicia.com).

Cuarta. Documentación complementaria e dereitos de exame

1. As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación:

– Fotocopia do documento nacional de identidade, pasaporte ou documento que acredite a identidade dos aspirantes.

– Xustificante de pagamento da cantidade de cen euros (100,00 €) en concepto de formación do expediente e dereitos de exame, ou documento xustificativo de exención do pagamento, de ser o caso.

O pagamento deberá formalizarse mediante ingreso en efectivo na conta corrente do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia que consta no modelo de solicitude, que deberá ser validada pola entidade bancaria mediante certificación mecánica ou, de ser o caso, mediante selo e sinatura autorizada dela, no espazo destinado para estes efectos.

A falta de acreditación do pagamento desta cantidade determinará a non admisión da persoa interesada ás probas de aptitude.

3. Procederase á devolución do 50 % das taxas en concepto de formación do expediente e dereitos de exame a quen se atope en calquera das seguintes circunstancias:

– As persoas con discapacidade ás cales se lles recoñeceu un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento.

– As persoas que se atopen en situación de desempregadas de longa duración.

– As familias numerosas.

– As vítimas do terrorismo, entendendo por tales as persoas que sufrisen danos físicos ou psíquicos como consecuencia da actividade terrorista e así o acrediten mediante sentenza xudicial firme ou en virtude de resolución administrativa pola que se recoñeza tal condición, o seu cónxuxe ou persoa que convivise con análoga relación de afectividade, o cónxuxe do falecido e os fillos dos feridos e falecidos.

Para acceder á devolución sinalada nos parágrafos anteriores son requisitos indispensables:

a) Probar documentalmente, no momento de presentación da instancia, estar comprendido dentro dun dos requisitos de devolución.

b) Terse presentado e realizado o exame o día da súa convocatoria.

c) Presentar solicitude de devolución dirixida ao Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia nun prazo de tres meses contados desde o día seguinte á data de realización do exame.

Quinta. Relación de aspirantes admitidos e non admitidos

1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia aprobará a lista provisional de aspirantes admitidos e non admitidos á realización das probas, que poderá consultarse na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio, logo de anuncio no Diario Oficial de Galicia.

2. As persoas aspirantes non admitidas dispoñerán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da lista provisional, para emendar a omisión ou defecto que motivase a inadmisión, así como para interpoñer, de ser o caso, reclamación ante o Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia.

3. Transcorrido o devandito prazo, e resoltas as reclamacións e correccións presentadas, a persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia aprobará a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, que se publicará na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio.

4. Non se devolverán as cantidades aboadas en concepto de dereitos de formación de expediente e de exame nos supostos de non admisión dos aspirantes por causas imputables exclusivamente aos interesados, derivadas da declaración realizada no impreso de solicitude.

III. Tribunais.

Sexta. Composición do tribunal

1. O tribunal estará constituído polos seguintes membros, designados pola persoa titular da Presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia:

a) Un/unha presidente/a.

b) Catro vogais titulares, dous dos cales serán propostos pola Comisión Permanente da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e outros dous pola Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

c) Catro vogais suplentes designados polo mesmo procedemento que os titulares, que substituirán os anteriores en caso de vacante, ausencia ou enfermidade.

O/a presidente/a do tribunal designará, de entre os vogais nomeados polo Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, a persoa que exerza as funcións de secretario/a do tribunal.

2. A composición do tribunal, xunto coa data e o lugar de realización das probas de aptitude, publicarase no Diario Oficial de Galicia, así como na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio. O anuncio publicarase, polo menos, cun mes de antelación á realización das probas.

3. Todos os membros do tribunal deberán ter algunha das titulacións exixidas para o exercicio da profesión de xestor administrativo.

4. Non poderán formar parte do tribunal aquelas persoas que realizasen tarefas de preparación de aspirantes ás probas de aptitude para a obtención do título profesional de xestor administrativo nos cinco anos anteriores á publicación da presente convocatoria.

5. Os membros do tribunal poderán ser recusados polos interesados e deberán absterse de intervir nas probas de cualificación dos exercicios cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 23.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Sétima. Constitución do tribunal e adopción de acordos

1. O tribunal constituirase, logo de convocatoria do/da presidente/a, no prazo máximo dun mes a partir da súa designación, con asistencia da maioría dos seus membros. No caso de ausencia da persoa titular da presidencia, os asistentes designarán un dos membros para o exercicio das súas funcións.

2. O tribunal acordará por maioría dos asistentes todas as decisións que lle correspondan para o completo desenvolvemento das probas.

3. O tribunal adoptará as medidas precisas, naqueles casos en que resulte necesario, de forma que os aspirantes con discapacidade que así o soliciten teñan asegurada a participación en igualdade de condicións que o resto de participantes para a realización do exercicio, coas adaptacións de tempos adecuadas, de conformidade co disposto na Orde PRE/1822/2006, do 9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso ao emprego público de persoas con discapacidade, e demais normas de aplicación.

4. No non previsto na presente base e na anterior sobre a composición e funcionamento do tribunal, será de aplicación a normativa reguladora dos órganos colexiados prevista na subsección 1ª da sección 3ª do capítulo II do título preliminar da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

IV. Probas.

Oitava. Desenvolvemento das probas

1. A realización das probas, que se anunciarán na forma sinalada na base 6.2, non poderá ter lugar antes de transcorridos dous meses desde a publicación da presente convocatoria.

2. As probas consistirán no desenvolvemento por escrito dos seguintes exercicios:

A) A resolución, por escrito, dun test consistente nun cuestionario de 100 preguntas baseado nas materias do programa, que estará composto por preguntas con respostas alternativas, das cales só unha é a correcta; valoraranse negativamente as contestacións erróneas. Valorarase cada resposta correcta en 0,10 puntos e cada resposta errónea restará 0,05 puntos.

B) Resolución dun suposto práctico, baseado nas áreas de coñecemento contidas no programa.

A duración máxima dos dous exercicios será de tres horas.

C) A tradución dun texto de castelán para o galego elixido por sorteo de entre dous propostos polo tribunal.

O tempo máximo para a realización deste exercicio será de trinta minutos.

Estarán exentos da realización do exercicio de tradución os aspirantes que acrediten posuír no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes o nivel de coñecemento de lingua galega equivalente ao Celga 3, de conformidade co disposto na Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Orde do 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (Celga).

Novena. Cualificación dos exercicios

1. Cada un dos exercicios sinalados nas partes A e B da base oitava será cualificado de 0 a 10 puntos.

2. Para superar as probas será indispensable obter, como mínimo, o 50 % da cualificación máxima posible no conxunto dos exercicios (10 puntos), e non ser cualificado con cero puntos en ningún deles.

3. O exercicio de tradución valorarase como «apto» ou «non apto» e será necesario obter o resultado de «apto» para superar as probas obxecto desta convocatoria, agás que estean exentos da súa realización.

Décima. Publicación dos resultados

No prazo das vinte e catro (24) horas seguintes á súa realización, publicaranse o contido dos exercicios e as respostas correctas no portal web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio.

Se o tribunal, de oficio ou con base nas reclamacións que as persoas aspirantes poden presentar nos tres (3) días hábiles seguintes á realización do exercicio, anula algunha ou algunhas das súas preguntas ou modifica o modelo de corrección de respostas, publicarao no portal web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio.

A relación provisional dos aspirantes declarados «aptos» publicarase no portal web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio.

Concederase un prazo de dez (10) días hábiles para efectos de alegacións, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación da resolución do tribunal pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados aptos no portal web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia.

Os acordos adoptados polo tribunal das probas poderán ser obxecto de recurso de alzada, ante a persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

O tribunal remitirá a relación definitiva dos aspirantes declarados aptos á persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, quen solicitará á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a publicación no Diario Oficial de Galicia das listas de aspirantes declarados aptos, que se publicarán igualmente na web do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia e no taboleiro de anuncios da sede do Colexio.

V. Expedición do título profesional.

Décimo primeira. Expedición de títulos

1. Os aspirantes declarados aptos poden solicitar a expedición do título de xestor administrativo á Presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, presentando os seguintes documentos orixinais acompañados de fotocopia para a súa compulsa, fotocopias compulsadas por algún medio admitido en dereito ou copias electrónicas dun documento electrónico orixinal ou dunha copia electrónica auténtica. En todo caso, o Colexio reserva para si a posibilidade de solicitar que as compulsas sexan formalizadas por unha autoridade académica ou un fedatario público.

a) Documento nacional de identidade, pasaporte ou calquera outro documento que acredite a identidade e nacionalidade dos aspirantes.

b) Título universitario oficial que fixese constar na súa solicitude, certificación académica de ter superado os estudos para a súa obtención ou, de ser o caso, xustificante do depósito para a súa obtención.

c) Cando o título sexa expedido no estranxeiro, deberá presentarse a credencial acreditativa da súa homologación.

d) Cando se trate de estranxeiros residentes en España procedentes de terceiros países, deberá achegarse a acreditación da reciprocidade de títulos e dereitos co seu Estado de orixe.

e) Documento acreditativo do nivel de coñecemento da lingua galega (Celga 3), de ser o caso.

f) Declaración responsable de non estar inhabilitado para o desempeño de funcións públicas no ámbito de ningún dos Estados membros da Unión Europea, demais Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo ou terceiros Estados cos cales existan convenios de reciprocidade na materia.

g) De ser o caso, copia auténtica do título oficial de Máster Universitario en Xestión Administrativa ou ben a certificación supletoria provisional que teña idéntico valor xurídico que aquel e que incorpore o Rexistro Nacional de Titulados Universitarios Oficiais, asinada polo reitor.

h) Xustificante do aboamento da taxa para a expedición do título de xestor administrativo.

2. A persoa titular da presidencia do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, unha vez que sexa examinada a documentación presentada, propoñerá á Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes a expedición do título oficial de xestor administrativo en favor dos solicitantes que superasen as probas de aptitude e reúnan todos e cada un dos requisitos exixidos na convocatoria. A proposta deberá ir acompañada de certificación acreditativa de que os solicitantes reúnen os requisitos sinalados na convocatoria.

As persoas que estean en posesión dun título oficial de Máster Universitario en Xestión Administrativa, recoñecido polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Xestores Administrativos de España, poderán solicitar a expedición do título profesional en calquera momento, xuntando o resto dos documentos indicados no punto anterior e substituíndo a cualificación de «apto» polo documento que acredite o título. A Presidencia do Consello resolverá estas solicitudes en virtude do correspondente informe de comprobación e do preceptivo cotexo, por parte da Secretaría do Consello, da documentación achegada polo solicitante. No caso de resolución positiva, expedirá o correspondente título.

Décimo segunda. Principio de igualdade de xénero

A presente convocatoria ten en conta o principio de igualdade de trato entre homes e mulleres no que se refire ao acceso ao emprego, de acordo co artigo 14 da Constitución española, a Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, o Real decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, e a Directiva comunitaria 2006/54, do 9 de xullo, de aplicación do principio de igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e mulleres, en asuntos de emprego e ocupación.

ANEXO II

Áreas de coñecemento das probas de aptitude
para o acceso á profesión de xestor administrativo

Área 1ª. Dereito constitucional e autonómico.

1. Os principios e institucións básicas da Constitución española. A posición da Constitución no ordenamento xurídico. Dereitos e deberes fundamentais.

2. A organización territorial do Estado: a súa articulación, desenvolvemento e garantías. Especial referencia ao Estatuto de autonomía de Galicia e ás institucións de autogoberno de Galicia.

Área 2ª. Dereito comunitario.

3. A Unión Europea e o seu sistema institucional. As fontes do dereito comunitario. A aplicación do dereito comunitario. Desafíos de futuro.

4. Os principios actuais do dereito comunitario e os seus desenvolvementos fundamentais. A libre circulación de mercadorías. A libre circulación de traballadores. A liberdade de establecemento. Teoría, práctica e casuística. Liñas de progreso. Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado.

Área 3ª. Dereito civil.

5. O suxeito da relación xurídico-civil. A capacidade xurídica. O seu despregamento teórico e práctico. Problemas fundamentais.

6. O mandato e a representación. As súas aplicacións prácticas; o seu desenvolvemento na vida económica e profesional.

7. A nacionalidade e estranxeiría. Disposicións sobre estranxeiros. Principais procedementos en estranxeiría. Casuística principal; problemas, solucións; liñas de futuro.

8. O matrimonio e a súa regulación. A patria potestade e figuras afíns. Desenvolvemento e vida práctica destas relacións nunha sociedade democrática e igual. A igualdade de xénero e o seu despregamento social e legal.

9. Ausencia, tutela, emancipación. Outras figuras relativas á capacidade. Problemática teórica e práctica.

10. O Rexistro Civil. Disposicións reguladoras. Mecánica operativa para os cidadáns, garantías e problemática.

11. Dereitos reais. Concepto, clases, figuras e regulación. Leis especiais; a súa incidencia na sociedade de mercado.

12. A sucesión mortis causa: panorama xeral, casuística, xurisprudencia, aspectos prácticos.

13. Sucesión intestada e testamento: panorama xeral, casuística, xurisprudencia, aspectos prácticos e organizativos.

14. O contrato de sociedade civil; asociacións e fundacións. As súas finalidades, aplicacións e desenvolvemento práctico na actividade dos cidadáns e empresarios. Réxime xurídico das fundacións de interese galego.

15. Os arrendamentos urbanos e os arrendamentos rústicos: panorama xeral. As súas relacións co resto do ordenamento xurídico. Desenvolvementos recentes.

16. Dereito hipotecario: panorama xeral, garantías básicas, mecánica operativa práctica. Referencia especial á problemática teórica e práctica da constitución de hipotecas e a execución hipotecaria.

17. Os instrumentos públicos. Copias. Protocolización de documentos persoais. Sinatura electrónica. O Rexistro da Propiedade, o Rexistro de Bens Mobles e os seus principios e funcionamento. Outros rexistros públicos de especial relevancia.

18. O dereito civil galego. A Lei de dereito civil de Galicia. Principais institucións do dereito civil galego.

Área 4ª. Dereito mercantil.

19. Principios xerais de contabilidade. O Plan xeral de contabilidade. Panorama actual das técnicas de contabilidade; situación vixente e aplicacións prácticas.

20. As sociedades mercantís e outras persoas xurídicas afíns: tipoloxía, panorama xeral, desenvolvemento e vida práctica das sociedades mercantís.

21. O concurso: problemática teórica e práctica. Reformas recentes.

22. O comercio exterior: situación actual, xurídica e económica.

23. A libre competencia: desenvolvemento e garantías.

24. O Rexistro Mercantil: configuración, casuística, aplicacións prácticas, garantías.

25. O mercado de valores; problemática e casuística práctica hoxe; últimos desenvolvementos e tendencias.

Área 5ª. Dereito penal.

26. Os delitos no plano da actividade xurídica e económica: a falsidade, a estafa, os delitos societarios, o delito fiscal: aplicación, casuística, xurisprudencia, novas tendencias. Os delitos contra a Seguridade Social.

27. Os delitos no plano da actividade profesional: a intimidade, o segredo profesional, a deslealdade profesional.

28. Os delitos contra a seguridade dos traballadores: panorama actual, últimos desenvolvementos. Os delitos contra a Administración pública: tipoloxía, configuración; a situación dos cidadáns nestes casos.

Área 6ª. Dereito administrativo.

29. O dereito administrativo. As fontes. Regulamento e acto administrativo. Configuración, casuística, problemas prácticos e garantías.

30. Principios xerais do procedemento administrativo. Dereitos dos administrados, representación, especial consideración da casuística da iniciación do procedemento e das notificacións administrativas, problemas prácticos máis importantes.

31. A situación actual da regulación do silencio administrativo, estatal e autonómica. Perspectivas de futuro, á luz da Lei 25/2009, do 22 de decembro, de adaptación de diversas leis para o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio; problemática e xurisprudencia do silencio positivo. Especial referencia á Lei 39/2015, do 1 de outubro.

32. Os recursos administrativos e a súa casuística, mecánica operativa dos recursos. Problemática práctica dos prazos, suspensión cautelar do acto impugnado. A revisión de oficio dos actos administrativos e as súas aplicacións; a acción de nulidade. Especial referencia á Lei 39/2015, do 1 de outubro.

33. A Administración electrónica: normas vixentes e o seu desenvolvemento; aplicacións prácticas.

34. Organización administrativa do Estado. Réxime xurídico das comunidades autónomas. A Administración pública galega. As consellerías: organización e estrutura. A Administración periférica da Comunidade Autónoma. Réxime xurídico da Administración local. Problemática da organización administrativa, a eficacia, a eficiencia; relacións organización-cidadáns.

35. Dereitos dos cidadáns nas súas relacións coas administracións públicas. A participación nas administracións públicas, especial referencia ao dereito a unha boa Administración. A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

36. Autorizacións e licenzas. Concesións administrativas. Casuística; principais problemas.

37. Problemática da potestade sancionadora da Administración: procedemento, principios e casuística principal. Referencia ás leis 39/2015 e 40/2015, do 1 de outubro.

38. A actividade da Administración no seo da sociedade de mercado: contratos, axudas, subvencións. Relacións Administración e particulares nestas actividades. Responsabilidade e garantías. Casuística principal. Especial referencia á Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

39. Panorama xeral da actividade do transporte e actuación administrativa nesta materia: especial referencia ás competencias da Comunidade Autónoma de Galicia.

40. Problemática actual da circulación e do tráfico. A relación Administración e cidadáns neste campo; problemática, casuística, desenvolvementos recentes.

41. Bens de dominio público. Garantías, a súa relación cos cidadáns. Tipoloxías e problemática actual.

42. A propiedade, a vivenda e o urbanismo. Desenvolvementos actuais. As garantías e a relación cidadáns e Administración. Desafíos de futuro. Especial referencia ás competencias da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivenda.

43. A actividade dos cidadáns e a Administración en relación coa industria e o ambiente. Garantías, marco legal, problemática máis recente, desafíos de futuro, o desenvolvemento sustentable.

44. Actuación administrativa en relación coas actividades dos cidadáns en materia de caza e pesca, en materia de armas e en materia agropecuaria e turística.

45. Os dereitos dos consumidores e o control sanitario. Problemática actual, garantías; liñas de futuro.

46. A protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais á luz do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo, e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro. A Axencia Española de Protección de Datos. Os dereitos dos cidadáns en relación coa protección dos seus datos persoais e a garantía dos seus dereitos dixitais.

Área 7ª. Dereito laboral.

47. Panorama da relación xurídico-laboral; situación das partes, intervención do dereito e do Estado. Mecánica operativa práctica da vida da relación laboral nas empresas.

48. Panorama dos dereitos fundamentais en materia laboral. A igualdade efectiva de home e mulleres.

49. Os riscos laborais e a Inspección de Traballo: o seu papel na sociedade de mercado e na vida da empresa.

50. Panorama teórico e práctico da Seguridade Social en España; mecánica operativa das empresas neste sistema. Os deberes, as garantías e as coberturas de empresarios e traballadores.

Área 8ª. Dereito fiscal.

51. Os dereitos e deberes da Administración e os cidadáns en materia tributaria; últimos desenvolvementos, garantías, casuística fundamental.

52. Casuística principal dos procedementos de xestión e inspección tributaria. Os recursos e as reclamacións económico-administrativas. O procedemento de recadación tributaria.

53. Panorama xeral do imposto sobre a renda das persoas físicas, desde o punto de vista teórico e práctico. Problemas pendentes.

54. Panorama xeral do imposto sobre o patrimonio, desde o punto de vista teórico e práctico. Problemas pendentes.

55. Os impostos de sucesións, doazóns, transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: casuística principal, mecánica operativa práctica dos cidadáns fronte á Administración; desafíos de futuro.

56. Problemática práctica do imposto sobre sociedades. Relacións Administración-cidadáns. Problemas actuais e posibles desenvolvementos futuros.

57. O imposto sobre o valor engadido: evolución e aspectos básicos actuais. Mecánica operativa dos cidadáns, profesionais e empresarios. Situación última dos impostos especiais. Outras figuras impositivas de relevancia práctica: referencia ao imposto especial sobre determinados medios de transporte.

58. A Administración local e os seus impostos. Mecánicas operativas básicas dos cidadáns nesta materia; tipoloxía, garantías e casuística fundamental. Posibles desenvolvementos futuros.

Área 9ª. Dereito estatutario.

59. Panorama actual, teórico e práctico, da profesión de xestor administrativo. As súas relacións coas súas corporacións representativas e cos cidadáns.

60. A profesión de xestor administrativo e a protección dos intereses dos consumidores e usuarios nunha sociedade avanzada e as súas posibilidades actuais e futuras en relación cunha Administración moderna, eficaz e descentralizada. Posibilidades actuais e futuras en relación cos mecanismos de reclamación, conciliación e arbitraxe. Especial referencia á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de adaptación de diversas leis para o libre acceso ás actividades de servizos e o su exercicio.

61. A colaboración coa Administración pública como obxectivo prioritario da profesión de xestor administrativo. O sistema de convenios entre as administracións e os colexios de xestores administrativos. Tipoloxía, problemática práctica, perspectivas de futuro. Obrigacións dos xestores administrativos: o deber de coidado e dilixencia, o respecto íntegro á normativa vixente, a boa fe e a lealdade institucional coa Administración, a loita contra a fraude, o fomento das boas prácticas administrativas e fiscais e o respecto á libre competencia e a regulación da publicidade.