Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 247 Xoves, 29 de decembro de 2022 Páx. 66569

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2022 pola que convoca a I Xornada sobre diversidade afectivo-sexual (profundando no coñecemento do colectivo LGTBI+ e os delitos de odio).

Dentro das actividades programadas para o ano 2022, e conforme as funcións atribuídas pola Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública, anúnciase a convocatoria da l Xornada sobre diversidade afectivo-sexual (profundando no coñecemento do colectivo LGTBI+ e os delitos de odio), en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e o Centro de Estudos de Seguridade.

1. Datos da actividade.

Denominación: l Xornada sobre diversidade afectivo-sexual.

Tipo: xornada.

Data: 13 de xaneiro de 2023.

Horario: 9.30 a 14.30.

Horas lectivas: 6 horas.

Modalidade: presencial.

2. Desenvolvemento.

Destinatarios/as: persoal dos corpos e forzas de seguridade.

Prazas ofertadas: sen límite de prazas.

Contidos:

– Prexuízos, discursos e delitos de odio cara ás persoas LGTBI.

– Presentación e debate do protocolo sobre o tratamento das forzas e corpos de seguridade con relación á orientación sexual e identidade de xénero das persoas.

– Situación e necesidades de grupos especialmente vulnerables do colectivo LGTBI.

3. Solicitudes de participación.

a) O persoal que desexe participar no curso convocado nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da Agasp, http://agasp.xunta.gal

Non se admitirá ningunha outra forma ou modelo de solicitude.

b) A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección das persoas aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso solicitado, así como á imposibilidade de participar en ningún outro curso durante o prazo dun ano computado desde o momento en que se detecte o feito.

c) É obrigatorio consignar no formulario de solicitude un número de teléfono móbil e un correo electrónico co fin de poder realizar as notificacións necesarias.

d) Serán excluídas automaticamente aquelas solicitudes que non teñan cubertos correctamente os datos necesarios para realizar o proceso selectivo do alumnado, que non se axusten ao formulario de solicitude ou que sexan presentadas fóra de prazo.

4. Prazo para a presentación de solicitudes.

O prazo de inscrición e presentación de solicitudes de participación finalizará o día 10 de xaneiro de 2023.

5. Formulario normalizado de solicitude.

a) Os formularios de solicitude a que se refire a base 3 serán obtidos e cubertos pola persoa solicitante necesariamente a través da páxina web da Academia Galega de Seguridade Pública, que poden atopar no enderezo da internet http://agasp.xunta.gal

b) Para cubrir correctamente os formularios de solicitude, no citado enderezo da internet dispoñerase de instrucións de axuda que deberán ser observadas en todo momento polas persoas solicitantes.

c) Os formularios poderán ser obtidos e cubertos ata as 14.00 horas da data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

d) En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información, poderán dirixirse á Agasp a través do número de teléfono 886 20 61 10 ou do enderezo de correo electrónico formacion.agasp@xunta.es, que adoptará as medidas necesarias para facilitar a presentación de solicitudes.

– Criterios de selección.

a) Menor número de actividades formativas realizadas polo/a alumno/a solicitante nos últimos cinco anos, segundo consten nas bases de datos da academia.

b) O igual número de actividades, terá preferencia o alumnado que leve máis tempo sen participar nas actividades da academia.

c) Antigüidade.

– Listaxe de solicitudes seleccionadas.

O día 10 de xaneiro de 2023 a Academia Galega de Seguridade Pública publicará no sitio web agasp.xunta.gal as solicitudes de participación que resulten seleccionadas segundo os criterios de selección mencionados anteriormente.

– Deberes das persoas seleccionadas.

As persoas que resulten seleccionadas teñen o deber de participar no desenvolvemento da actividade, agás que comunicasen a súa imposibilidade de asistencia con cando menos 48 horas de antelación ao comezo desta. Esta renuncia deberase comunicar por escrito á Agasp, por correo electrónico ao enderezo formación.agasp@xunta.gal

Noutro caso serán excluídas automaticamente da selección para as dez seguintes actividades que se convoquen para as cales reúnan os requisitos exixidos de participación (artigos 18 e 21 do Regulamento de réxime interior da Agasp, en relación co artigo 46 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro).

6. Dereitos e deberes do alumnado participante.

Durante o desenvolvemento da actividade ao alumnado seralle de aplicación, en canto aos dereitos e deberes, o previsto no Regulamento de réxime interior da Agasp, aprobado mediante a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 4 de febreiro de 2009 (DOG núm. 30, do 12 de febreiro).

7. Modificacións e incidencias.

A Academia Galega de Seguridade Pública poderá modificar o desenvolvemento normal da actividade para adaptala ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Estrada, 20 de decembro de 2022

Santiago Villanueva Álvarez
Director da Academia Galega de Seguridade Pública