Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 1 Luns, 2 de xaneiro de 2023 Páx. 114

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

EXTRACTO da Orde do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Investigo, de contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento TR349V).

BDNS (Identif.): 666387.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde, as seguintes entidades radicadas en Galicia que realicen ou teñan como actividade principal a I+D+i :

– Universidades públicas e privadas.

– Centros, Institutos de investigación e institucións de carácter sanitario públicos e privados.

– Centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia, integrados nalgunha consellería, asi como outros centros e organismos públicos de investigación de Galicia.

– Empresas pertencentes ao sector público autonómico, asi como empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica e outras empresas pertencentes ao sector privado .

– Centros Tecnolóxicos, Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica e outros centros privados de I+D+i.

Segundo. Obxecto

Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2023 das subvencións do Programa Investigo (código de procedemento TR349V).

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 26 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas, destinadas ao financiamento do Programa Investigo, de contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, e se procede á sua convocatoria para o exercicio 2023 (código de procedemento TR349V).

Cuarto. Importe

Para a concesión destas axudas destínanse nove millóns cento setenta e cinco mil douscentos noventa e tres euros (9.175.293 euros).

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de solicitude das axudas desta orde iníciase o 3 de xaneiro de 2023 e remata o 3 de febreiro de 2023.

Santiago de Compostela, 26 de decembro de 2022

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade