Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 2 Martes, 3 de xaneiro de 2023 Páx. 244

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 13 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 102, do 30 de maio) pola que se modifica parcialmente a Orde do 16 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023, e se realiza a súa segunda convocatoria para os exercicios 2022 e 2023 (código de procedemento TR301K).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 121, do 25 de xuño), dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

A Orde da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade do 16 de abril de 2021 (DOG núm. 81, do 30 de abril) estableceu as bases polas que se regularán as subvencións das accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2023 (código de procedemento TR301K).

A dita orde ten por obxecto o establecemento dos criterios e as condicións polas que se rexerán tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas, xestionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través das súas xefaturas territoriais.

Poden ser beneficiarias das subvencións a que se refiren estas bases as entidades que, na data de entrada en vigor da correspondente convocatoria, sexan titulares de centros ou entidades de formación acreditados e/ou inscritos para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.

Mediante a Orde do 13 de maio de 2022 realizouse, para os exercicios 2022 e 2023 e en réxime de concorrencia competitiva, a segunda convocatoria de subvencións de accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia.

Destinouse a esta convocatoria un crédito por importe total de 49.766.589 €, distribuído en dúas anualidades, que se imputaron ás seguintes aplicacións orzamentarias, co código de proxecto 2021 00149:

Aplicación orzamentaria

Anualidade 2022

Anualidade 2023

Importe total

11.05.323A.460.1

  1.787.154 €

  2.660.690 €

  4.447.844 €

11.05.323A.471.0

15.132.337 €

14.920.350 €

30.052.687 €

11.05.323A.481.0

  7.313.920 €

  7.952.138 €

15.266.058 €

Total

24.233.411 €

25.533.178 €

49.766.589 €

A disposición adicional primeira de Orde de bases do 16 de abril de 2021 establece que os créditos con cargo ás referidas aplicacións e os que financien convocatorias ao abeiro das bases reguladoras previstas na dita orde poderán ser obxecto de modificacións nos supostos e nas condicións previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia.

Por Resolución do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, publicada no DOG núm. 183, do 26 de setembro, redistribuíronse, entre as distintas aplicacións orzamentarias e co fin de adecuar a súa distribución en función das entidades que resultaron beneficiarias da subvención (empresas, entidades locais ou entidades sen ánimo de lucro), os créditos orzamentarios recollidos na Orde do 13 de maio de 2022.

A desagregación do orzamento dispoñible por aplicación e anualidade consecuencia da redistribución figura recollida na seguinte táboa:

Crédito redistribuído

Aplicación orzamentaria

Proxecto

Importe

Importes totais

2022

2023

11.05.323A.460.1

2021 00149

     819.131,95 €

  2.660.690 €

  4.447.844 €

11.05.323A.471.0

20.409.333,04 €

14.920.350 €

30.052.687 €

11.05.323A.481.0

  3.004.946,01 €

  7.952.138 €

15.266.058 €

Total

     24.233.411 €

25.533.178 €

49.766.589 €

Para cada unha das provincias galegas a repartición dos ditos importes realizouse en atención ás seguintes porcentaxes:

A Coruña

33 %

Lugo

17 %

Ourense

17 %

Pontevedra

33 %

A relación de subvencións concedidas e entidades beneficiarias destas, ordenadas por código de expediente, publícase como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2022

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación

ANEXO

Xefatura Territorial da Coruña:

Expediente

Entidade

NIF

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

TR301K-2022/000018-1

Distribuciones a Moenda, S.L.

B70525811

11.05.323A.471.0

120.700,50 €

TR301K-2022/000029-1

Academia Arca, S.L.

B15318314

11.05.323A.471.0

366.023,85 €

TR301K-2022/000037-1

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.05.323A.471.0

637.071,60 €

TR301K-2022/000038-1

Concello de Santa Comba

P1507800I

11.05.323A.460.1

164.623,20 €

TR301K-2022/000040-1

Centro de Ensino Vagalume

B15664121

11.05.323A.471.0

75.308,40 €

TR301K-2022/000041-1

Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia

G27033737

11.05.323A.481.0

128.817,00 €

TR301K-2022/000044-1

Gaba Formación, S.L.

B15665334

11.05.323A.471.0

406.012,95 €

TR301K-2022/000046-1

Siad 24 Galicia, S.L.

B15612039

11.05.323A.471.0

64.885,20 €

TR301K-2022/000051-1

Concello de Cambre

P1501700G

11.05.323A.460.1

207.622,20 €

TR301K-2022/000053-1

Gestión Plus, S.L.U. Servicios Integrales a Emp.

B70162649

11.05.323A.471.0

53.856,30 €

TR301K-2022/000060-1

Asociación Amicos

G15747678

11.05.323A.481.0

118.627,20 €

TR301K-2022/000062-1

Centro Gallego de Estudios In.Formate, S.L.

B70350145

11.05.323A.471.0

1.439.076,60 €

TR301K-2022/000065-1

Método Business School, S.L.

B90482340

11.05.323A.471.0

256.628,40 €

TR301K-2022/000067-1

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.05.323A.471.0

75.943,20 €

TR301K-2022/000070-1

Recursos Galicia, S.L.

B70107842

11.05.323A.471.0

38.236,80 €

TR301K-2022/000073-1

Concello de Arteixo

P1500500B

11.05.323A.460.1

218.188,20 €

TR301K-2022/000074-1

Luis Francisco Roget Pérez

**801**9H

11.05.323A.471.0

196.232,40 €

TR301K-2022/000075-1

Alfonso Martínez de la Fuente

79**05**D

11.05.323A.471.0

135.003,30 €

TR301K-2022/000077-1

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña

G15083215

11.05.323A.481.0

244.615,80 €

TR301K-2022/000079-1

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

G32115941

11.05.323A.481.0

318.430,80 €

TR301K-2022/000082-1

División Gallega de Gestión Comercial

B15815442

11.05.323A.471.0

44.340,00 €

TR301K-2022/000096-1

Concello de Culleredo

P1503100H

11.05.323A.460.1

121.155,00 €

TR301K-2022/000097-1

Concello de Ordes

P1506000G

11.05.323A.460.1

44.340,00 €

TR301K-2022/000098-1

Apetamcor

G32026056

11.05.323A.481.0

124.362,00 €

TR301K-2022/000104-1

Fundación Ronsel

G15752660

11.05.323A.481.0

133.660,50 €

TR301K-2022/000107-1

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca

F15156557

11.05.323A.481.0

41.078,70 €

TR301K-2022/000110-1

Forma-Tec Multisectorial, S.L.N.E.

B94052164

11.05.323A.471.0

225.563,40 €

TR301K-2022/000114-1

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

G15597669

11.05.323A.481.0

137.990,40 €

TR301K-2022/000124-1

Centro Agarimo

G15023054

11.05.323A.481.0

207.345,60 €

TR301K-2022/000125-1

Aprofar

G15467277

11.05.323A.481.0

113.904,00 €

TR301K-2022/000134-1

Acerta Formación, S.L.N.E.

B70306246

11.05.323A.471.0

287.147,55 €

TR301K-2022/000139-1

Formación Profesional Divino Maestro

R1500136E

11.05.323A.481.0

73.521,30 €

TR301K-2022/000146-1

Fundación Nortempo

G70009949

11.05.323A.481.0

449.368,80 €

TR301K-2022/000151-1

Instituto Galego de Formación

B36809341

11.05.323A.471.0

196.624,40 €

TR301K-2022/000152-1

IEN por Europa

G70109491

11.05.323A.481.0

184.824,00 €

TR301K-2022/000161-1

Centro de Formación Begum, S.L.

B70035407

11.05.323A.471.0

287.422,20 €

TR301K-2022/000169-1

Einstein Formación, S.L.

B70014543

11.05.323A.471.0

333.840,90 €

TR301K-2022/000170-1

Mariano Santos Vela

3**957**S

11.05.323A.471.0

118.770,60 €

TR301K-2022/000172-1

Auto Escola Mata-Forvial, S.L.

B15520703

11.05.323A.471.0

38.896,80 €

TR301K-2022/000182-1

Bartomeu López, S.L.U.

B70508403

11.05.323A.471.0

190.821,60 €

TR301K-2022/000183-1

Academia Postal 6, La Coruña, S.L.

B15521792

11.05.323A.471.0

168.345,90 €

TR301K-2022/000188-1

Ensino, S.L.

B15272537

11.05.323A.471.0

273.248,85 €

TR301K-2022/000194-1

Santa Apolonia, S.L.

B15078843

11.05.323A.471.0

89.121,90 €

TR301K-2022/000202-1

ForGA

G36818367

11.05.323A.481.0

1.046.083,80 €

TR301K-2022/000203-1

Telemática Galicia, S.L.

B15687999

11.05.323A.471.0

137.333,40 €

TR301K-2022/000204-1

Lucaser Solutions, S.L.

B70569868

11.05.323A.471.0

213.829,05 €

TR301K-2022/000219-1

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.05.323A.481.0

1.617.421,20 €

TR301K-2022/000221-1

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

11.05.323A.471.0

127.108,80 €

TR301K-2022/000222-1

Concello de Ferrol

P1503700E

11.05.323A.460.1

32.442,60 €

TR301K-2022/000228-1

Concello de Oleiros

P1505900I

11.05.323A.460.1

524.417,55 €

TR301K-2022/000229-1

Concello de Carballo

P1501900C

11.05.323A.460.1

263.619,60 €

TR301K-2022/000230-1

Consultores Basilio Insua Lado, S.L.

B70253158

11.05.323A.471.0

215.319,00 €

TR301K-2022/000232-1

Centro de Formación Praxis

B15625296

11.05.323A.471.0

103.779,00 €

TR301K-2022/000236-1

NT for Learning, S.L.

B15549413

11.05.323A.471.0

250.161,45 €

TR301K-2022/000240-1

Self Employment Limanfer, S.L.

B70212956

11.05.323A.471.0

161.946,60 €

TR301K-2022/000243-1

Centro de Formación Profesional Soldeo, S.L.

B70351499

11.05.323A.471.0

172.042,80 €

TR301K-2022/000244-1

CIS, Formación Especializada Seguridad-Salud, S.L.

B15908247

11.05.323A.471.0

146.952,00 €

TR301K-2022/000251-1

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

11.05.323A.471.0

814.125,60 €

TR301K-2022/000257-1

Premir Oposiciones Médicas, S.L.

B15227176

11.05.323A.471.0

119.320,80 €

TR301K-2022/000260-1

Anteva Servicios Informáticos, S.L.

B70518444

11.05.323A.471.0

124.908,00 €

TR301K-2022/000263-1

Escuela de Finanzas, S.L.

B15985195

11.05.323A.471.0

396.737,40 €

TR301K-2022/000278-1

Confederación Empresarios Coruña - CEC

G15029960

11.05.323A.481.0

136.535,70 €

TR301K-2022/000279-1

Centro de Formación Emprendes, S.C.

J70568126

11.05.323A.471.0

147.013,80 €

TR301K-2022/000297-1

The London Institute, S.L.

B15421944

11.05.323A.471.0

342.238,50 €

TR301K-2022/000303-1

Instituto Europeo para el Empleo

B73366247

11.05.323A.471.0

177.984,00 €

16.422.918,95 €

Xefatura Territorial de Lugo:

Expediente

Entidade

NIF

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

TR301K-2022/000011-2

Serviocio Beone Lugo, S.L.

B70558697

11.05.323A.471.0

89.571,60 €

TR301K-2022/000028-2

Centro Gallego de Estudios In.Formate, S.L.

B70350145

11.05.323A.471.0

142.421,40 €

TR301K-2022/000030-2

G12 grupo empresarial de servicios, S.L.

B36993509

11.05.323A.471.0

716.869,95 €

TR301K-2022/000034-2

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.05.323A.471.0

161.877,00 €

TR301K-2022/000061-2

Agrofor Ingeniería, S.C.

J27421882

11.05.323A.471.0

95.150,40 €

TR301K-2022/000095-2

Academia A Mariña

B27275726

11.05.323A.471.0

364.072,65 €

TR301K-2022/000099-2

Apetamcor

G32026056

11.05.323A.481.0

120.949,80 €

TR301K-2022/000108-2

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias Agaca

F15156557

11.05.323A.481.0

41.078,70 €

TR301K-2022/000113-2

Computer 3, S.L.

B27024298

11.05.323A.471.0

310.459,50 €

TR301K-2022/000116-2

Emergal Ensino, S.L.

B27497817

11.05.323A.471.0

412.434,00 €

TR301K-2022/000141-2

Cruz Vermella Española

Q2866001G

11.05.323A.481.0

477.991,20 €

TR301K-2022/000143-2

Centro de Formación Becerreá, C.B.

E27246875

11.05.323A.471.0

44.340,00 €

TR301K-2022/000162-2

Centro de Formación Beana, S.L.

B27335108

11.05.323A.471.0

332.823,60 €

TR301K-2022/000166-2

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.U.

B27485838

11.05.323A.471.0

339.767,70 €

TR301K-2022/000167-2

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

G32115941

11.05.323A.481.0

73.533,60 €

TR301K-2022/000168-2

Aprevar

G27030790

11.05.323A.481.0

151.024,20 €

TR301K-2022/000181-2

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

G27202555

11.05.323A.481.0

156.254,40 €

TR301K-2022/000184-2

Foremprego, S.L.U.

B27446806

11.05.323A.471.0

263.938,80 €

TR301K-2022/000193-2

Soldega Formación, S.L.

B27431493

11.05.323A.471.0

162.371,70 €

TR301K-2022/000206-2

Concello de Xove

P2702500F

11.05.323A.460.1

85.100,40 €

TR301K-2022/000207-2

Concello de Burela

P2706800F

11.05.323A.460.1

67.581,00 €

TR301K-2022/000209-2

Pondal Centro de Formación, S.L.

B27517648

11.05.323A.471.0

451.166,70 €

TR301K-2022/000216-2

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.05.323A.481.0

464.441,10 €

TR301K-2022/000233-2

Forma-T 2011, S.L.

B27422302

11.05.323A.471.0

370.446,60 €

TR301K-2022/000235-2

Asin Lucense, S.L.

B27023985

11.05.323A.471.0

146.268,60 €

TR301K-2022/000239-2

Escuela Carniceros de Galicia, S.L.

B01902113

11.05.323A.471.0

179.976,00 €

TR301K-2022/000252-2

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

11.05.323A.471.0

804.088,64 €

TR301K-2022/000258-2

Costa Ensino, S.L.

B27408194

11.05.323A.471.0

162.371,70 €

TR301K-2022/000271-2

Centro de Formación Academia Fernández, S.L.

B27357425

11.05.323A.471.0

195.408,60 €

TR301K-2022/000283-2

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

B27358209

11.05.323A.471.0

464.713,80 €

TR301K-2022/000286-2

Ingeniería Insitu

B27715309

11.05.323A.471.0

505.685,40 €

TR301K-2022/000288-2

Concello de Cervo

P2701300B

11.05.323A.460.1

103.885,20 €

8.458.063,94 €

Xefatura Territorial de Ourense:

Expediente

Entidade

NIF

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

TR301K-2022/000001-3

Academia Trinidade, S.L.

B32379125

11.05.323A.471.0

298.572,00 €

TR301K-2022/000005-3

Centros Agrupados de Formación Empresarial, S.L.

B86979465

11.05.323A.471.0

121.036,80 €

TR301K-2022/000013-3

Concello de Verín

P3208600A

11.05.323A.460.1

159.081,60 €

TR301K-2022/000015-3

Captioma Galicia, S.L.

B32482598

11.05.323A.471.0

183.759,30 €

TR301K-2022/000017-3

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

G32008765

11.05.323A.481.0

76.350,30 €

TR301K-2022/000020-3

Open Ourense, S.L.

B32293599

11.05.323A.471.0

190.044,00 €

TR301K-2022/000021-3

Comercialización Transfronteriza

B32157976

11.05.323A.471.0

296.332,50 €

TR301K-2022/000032-3

Fundación Cipri Gomes

G32407280

11.05.323A.481.0

146.181,60 €

TR301K-2022/000042-3

Serdoge, S.L.

B32247140

11.05.323A.471.0

32.442,60 €

TR301K-2022/000045-3

Interactive Learning, S.L.

B70327044

11.05.323A.471.0

121.233,00 €

TR301K-2022/000048-3

Galprofor, S.L.

B32402984

11.05.323A.471.0

76.782,60 €

TR301K-2022/000049-3

Autoescola Ponte Verín, S.L.

B32413353

11.05.323A.471.0

41.336,40 €

TR301K-2022/000054-3

Academia O Barco, C.B.

E32384414

11.05.323A.471.0

77.852,40 €

TR301K-2022/000055-3

Arcax Servicios, S.L.

B32364879

11.05.323A.471.0

41.336,40 €

TR301K-2022/000057-3

Proyens, S.L.

B32107443

11.05.323A.471.0

361.353,90 €

TR301K-2022/000071-3

Mancomunidade de Verín

P3200025I

11.05.323A.460.1

343.083,60 €

TR301K-2022/000078-3

Safe Educación e Formación, S.L.

B32442766

11.05.323A.471.0

393.480,90 €

TR301K-2022/000080-3

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

G32115941

11.05.323A.481.0

32.442,60 €

TR301K-2022/000083-3

Mancomunidade do Ribeiro

P3200021H

11.05.323A.460.1

231.067,20 €

TR301K-2022/000087-3

Fundación Ferias y Exposiciones Ourense

G32164956

11.05.323A.481.0

232.270,80 €

TR301K-2022/000091-3

FORTEC, Formación y Tecnología, S.L.

B50737659

11.05.323A.471.0

111.926,40 €

TR301K-2022/000094-3

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

G32012742

11.05.323A.481.0

225.491,40 €

TR301K-2022/000100-3

Apetamcor

G32026056

11.05.323A.481.0

41.727,00 €

TR301K-2022/000105-3

Concello de Chandrexa de Queixa

P3203000I

11.05.323A.460.1

44.340,00 €

TR301K-2022/000106-3

Concello de Lobios

P3204300B

11.05.323A.460.1

76.782,60 €

TR301K-2022/000120-3

Mancomunidade do Carballiño

P3200022F

11.05.323A.460.1

88.680,00 €

TR301K-2022/000129-3

Concello de Padrenda

P3205700B

11.05.323A.460.1

76.782,60 €

TR301K-2022/000132-3

Asociación Provincial Talleres Reparación Vehículos Ourense (Atave)

G32005837

11.05.323A.481.0

69.436,80 €

TR301K-2022/000138-3

Academia Épsilon Barco, S.L.U.

B32362022

11.05.323A.471.0

77.054,40 €

TR301K-2022/000153-3

Postal Instituto-Idioma, S.L.

B32201410

11.05.323A.471.0

83.454,00 €

TR301K-2022/000154-3

Fundación Ramón González Ferreiro

G32018350

11.05.323A.481.0

157.702,20 €

TR301K-2022/000155-3

Asociación de Centros Homologados

G32200370

11.05.323A.481.0

155.166,00 €

TR301K-2022/000156-3

Servipost Editores, S.L.U.

B32201485

11.05.323A.471.0

82.635,00 €

TR301K-2022/000157-3

Arenteiro Formación, S.L.

B32449381

11.05.323A.471.0

159.654,30 €

TR301K-2022/000158-3

Pen Consultoría y Formación, S.L.

B32202129

11.05.323A.471.0

260.944,20 €

TR301K-2022/000160-3

Postal Escuela de Negocios, S.L.U.

B32458135

11.05.323A.471.0

415.776,00 €

TR301K-2022/000163-3

A Rañoa, S.L.

B32179673

11.05.323A.471.0

70.401,60 €

TR301K-2022/000165-3

Auto Escuela Puente Linares, S.L.

B32401051

11.05.323A.471.0

38.896,80 €

TR301K-2022/000180-3

Concello do Barco de Valdeorras

P3201000A

11.05.323A.460.1

66.318,60 €

TR301K-2022/000205-3

ForGA

G36818367

11.05.323A.481.0

162.371,70 €

TR301K-2022/000211-3

Instituto Orensano de Desarrollo Económico

P8200001I

11.05.323A.460.1

90.826,20 €

TR301K-2022/000212-3

Centro de Formación Toledo Norte (Coasa)

B45698099

11.05.323A.471.0

161.764,20 €

TR301K-2022/000215-3

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

A36953479

11.05.323A.471.0

63.554,40 €

TR301K-2022/000218-3

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.05.323A.481.0

383.192,10 €

TR301K-2022/000234-3

Asociación Provincial de Empresarios Construcción de Ourense

G32015828

11.05.323A.481.0

563.344,20 €

TR301K-2022/000242-3

Academia Objetivo 10

B32397739

11.05.323A.471.0

177.755,10 €

TR301K-2022/000255-3

Prom Sistemas Informáticos, S.L.

B32162513

11.05.323A.471.0

153.139,20 €

TR301K-2022/000266-3

Valadrin, S.L.

B32470452

11.05.323A.471.0

147.074,10 €

TR301K-2022/000267-3

Academia de Transportes Amicar, S.L.

B32243149

11.05.323A.471.0

157.802,70 €

TR301K-2022/000269-3

CIX Academia de Formación y Consultoría

B32422388

11.05.323A.471.0

250.033,50 €

TR301K-2022/000272-3

Talleres José María Ourense, S.L.

B32442220

11.05.323A.471.0

34.718,40 €

TR301K-2022/000290-3

Academia Manzaneda, S.L.

B32253932

11.05.323A.471.0

278.995,20 €

TR301K-2022/000293-3

Delta PC Informática y Electrónica, S.L.

B32233710

11.05.323A.471.0

63.633,60 €

8.447.415,00 €

Xefatura Territorial de Pontevedra:

Expediente

Entidade

NIF

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

TR301K-2022/000012-5

Serviocio Beone Campolongo, S.L.

B70563291

11.05.323A.471.0

54.370,80 €

TR301K-2022/000016-5

Formacomer Gadicom, S.L.

B27879196

11.05.323A.471.0

903.735,60 €

TR301K-2022/000022-5

Quattro Formación Bueu, S.L.

B02754620

11.05.323A.471.0

238.722,00 €

TR301K-2022/000031-5

Educatic GAP PUE

B36897239

11.05.323A.471.0

208.887,00 €

TR301K-2022/000033-5

Centro Gallego de Estudios In.Formate, S.L.

B70350145

11.05.323A.471.0

567.608,10 €

TR301K-2022/000035-5

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

11.05.323A.471.0

471.173,10 €

TR301K-2022/000036-5

Moba Skill Training, S.L.

B32327934

11.05.323A.471.0

586.705,35 €

TR301K-2022/000039-5

G12 Grupo Empresarial de Servicios, S.L.

B36993509

11.05.323A.471.0

914.108,70 €

TR301K-2022/000047-5

Concello de Cuntis (Centro de F. Ocupacional A Ran)

P3601500F

11.05.323A.460.1

88.680,00 €

TR301K-2022/000063-5

Método Estudios Consultores, S.L.

B27700475

11.05.323A.471.0

584.694,00 €

TR301K-2022/000066-5

Consultora Monte Alto, S.L.

B36857993

11.05.323A.471.0

258.268,50 €

TR301K-2022/000069-5

Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar

G36885853

11.05.323A.481.0

32.442,60 €

TR301K-2022/000072-5

Aepo Poio, S.L.

B36399152

11.05.323A.471.0

459.699,60 €

TR301K-2022/000081-5

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

G32115941

11.05.323A.481.0

74.879,40 €

TR301K-2022/000086-5

Kaeme Consultoría y Prevención, S.L.

B94017894

11.05.323A.471.0

153.468,60 €

TR301K-2022/000088-5

Estudios Mega, S.L.

B36964542

11.05.323A.471.0

616.307,40 €

TR301K-2022/000089-5

Centro de Estudios Informáticos Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

B36858074

11.05.323A.471.0

436.445,40 €

TR301K-2022/000092-5

Ten Diez Formación, S.L.

B94092541

11.05.323A.471.0

124.362,00 €

TR301K-2022/000093-5

Magnafor Qualitas, S.L.

B36565679

11.05.323A.471.0

76.473,60 €

TR301K-2022/000101-5

Profesionais da Innovación, Xestión e Formación, S.L.

B94051513

11.05.323A.471.0

32.442,60 €

TR301K-2022/000102-5

Cerrajería Gándara, S.L.

B36398329

11.05.323A.471.0

172.042,80 €

TR301K-2022/000103-5

Centro de Formación Ica, S.L.

B36995934

11.05.323A.471.0

370.393,50 €

TR301K-2022/000111-5

Centro de Formación Esefor, S.L.

B88057187

11.05.323A.471.0

73.179,00 €

TR301K-2022/000112-5

Aulatel Formación y Consultoría, S.L.

B27726439

11.05.323A.471.0

62.047,20 €

TR301K-2022/000115-5

Fundación de Estudios e Análises (FESAN)

G15597669

11.05.323A.481.0

127.252,50 €

TR301K-2022/000119-5

Escuela Profesional de Hostelería del Baixo Miño, S.L.

B94147725

11.05.323A.471.0

293.421,60 €

TR301K-2022/000121-5

Autoescola Cíes

B36252864

11.05.323A.471.0

207.986,10 €

TR301K-2022/000122-5

José Lago Domínguez

**813**2X

11.05.323A.471.0

73.684,80 €

TR301K-2022/000133-5

Formalar-Ee.Mm. Lar, S.L.

B36299451

11.05.323A.471.0

269.106,60 €

TR301K-2022/000136-5

Centro de Estudios de Formación Alfer, S.L.

B36214542

11.05.323A.471.0

162.371,70 €

TR301K-2022/000137-5

Centro de Negocios Asergalicia, S.L.

B36587301

11.05.323A.471.0

226.493,70 €

TR301K-2022/000140-5

Instituto de Formación Profesional da Estrada

B94197092

11.05.323A.471.0

318.067,80 €

TR301K-2022/000149-5

Gal Víctor Ensino, S.L.L.

B27847409

11.05.323A.471.0

68.212,20 €

TR301K-2022/000171-5

Campuscip, S.L.

B70166756

11.05.323A.471.0

325.137,30 €

TR301K-2022/000173-5

Patronato Municipal Beiramar

P8602901D

11.05.323A.460.1

92.386,20 €

TR301K-2022/000174-5

Formavigo, S.L.

B36838878

11.05.323A.471.0

324.743,40 €

TR301K-2022/000176-5

Centro de Estudios Acadinfo, S.L.

B94004801

11.05.323A.471.0

117.086,40 €

TR301K-2022/000177-5

Divino Maestro Fundación Educativa

R2802621I

11.05.323A.481.0

39.403,20 €

TR301K-2022/000178-5

Agava Trade, S.L.

B94113446

11.05.323A.471.0

118.567,80 €

TR301K-2022/000187-5

Elisa Estévez Rodríguez

3**043**R

11.05.323A.471.0

39.403,20 €

TR301K-2022/000192-5

Centro de Formación e Informática Mapa, S.C.

J36387041

11.05.323A.471.0

134.690,40 €

TR301K-2022/000198-5

Concello de Tui

P3605500B

11.05.323A.460.1

181.754,40 €

TR301K-2022/000199-5

Ondas y Perfil, S.L.

B36446557

11.05.323A.471.0

586.198,80 €

TR301K-2022/000200-5

Vázquez Cuntin Bruno Antonio

**90**84C

11.05.323A.471.0

66.738,30 €

TR301K-2022/000201-5

Forga

G36818367

11.05.323A.481.0

437.563,80 €

TR301K-2022/000210-5

Estudio y Formación Emprendedor, S.L.

B27857911

11.05.323A.471.0

207.747,90 €

TR301K-2022/000213-5

Academia Paidos, S.L.

B36313898

11.05.323A.471.0

158.813,40 €

TR301K-2022/000217-5

Fundación Laboral de la Construcción de Galicia

G80468416

11.05.323A.481.0

338.619,60 €

TR301K-2022/000220-5

ASELP Economistas, S.L.

B94010246

11.05.323A.471.0

79.222,80 €

TR301K-2022/000223-5

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

11.05.323A.460.1

53.532,00 €

TR301K-2022/000226-5

Centro de Iniciativas Profesionales (CIP)

B36757557

11.05.323A.471.0

230.513,10 €

TR301K-2022/000237-5

Jaime Pérez Martínez

35**36**G

11.05.323A.471.0

199.800,60 €

TR301K-2022/000247-5

Norformación, S.L.

B36343218

11.05.323A.471.0

175.494,30 €

TR301K-2022/000250-5

Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra (CEP)

G36615219

11.05.323A.481.0

216.333,00 €

TR301K-2022/000256-5

System Vilagarcía, S.L.U.

B36571669

11.05.323A.471.0

247.529,40 €

TR301K-2022/000261-5

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste

G36606291

11.05.323A.481.0

162.371,70 €

TR301K-2022/000262-5

Atra

G36614725

11.05.323A.481.0

54.987,60 €

TR301K-2022/000268-5

Adquiero Servicios Integrados, S.L.

B27726397

11.05.323A.471.0

44.496,00 €

TR301K-2022/000270-5

Nred Soluciones Formativas, S.L.

B27700012

11.05.323A.471.0

45.150,00 €

TR301K-2022/000274-5

Acción Laboral

V09409749

11.05.323A.481.0

156.612,00 €

TR301K-2022/000275-5

Gabinete de Recolocación Industrial, S.L. (GRI)

B09390105

11.05.323A.471.0

118.540,35 €

TR301K-2022/000276-5

APE Galicia

G36550630

11.05.323A.481.0

423.348,90 €

TR301K-2022/000277-5

Cruz Vermella Española

Q2866001G

11.05.323A.481.0

33.493,05 €

TR301K-2022/000281-5

Cenepo Consult, S.L.U.

B36442895

11.05.323A.471.0

70.367,40 €

TR301K-2022/000285-5

Ara Negocios, S.L.

B94034923

11.05.323A.471.0

120.272,70 €

TR301K-2022/000289-5

María José Santiago Otero

**3044**B

11.05.323A.471.0

137.161,80 €

TR301K-2022/000291-5

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

B36832723

11.05.323A.471.0

204.351,90 €

TR301K-2022/000295-5

Dascalos, S.L.

B36459808

11.05.323A.471.0

95.394,90 €

TR301K-2022/000298-5

Adalid Servicios Corporativos, S.L.

B83685552

11.05.323A.471.0

286.729,80 €

TR301K-2022/000302-5

Autoescuela Sálvora, S.L.

B36015105

11.05.323A.471.0

88.532,55 €

TR301K-2022/000304-5

Centro de Formación Sálvora, S.L.

B36447035

11.05.323A.471.0

205.777,35 €

TR301K-2022/000306-5

Concello de Cangas

P3600800A

11.05.323A.460.1

53.532,00 €

TR301K-2022/000308-5

Mª Carmen Míguez Álvarez, S.L.-Autoesc. España

B36626752

11.05.323A.471.0

405.817,80 €

16.385.950,95 €