Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 4 Xoves, 5 de xaneiro de 2023 Páx. 1500

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ORDE do 22 de decembro de 2022 pola que se resolve a convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2022/23.

Mediante a Orde do 14 de xullo de 2022 (DOG do 1 de setembro), a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades publicou unha convocatoria de axudas para centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia no ámbito das bibliotecas escolares e o fomento da lectura para o curso 2022/23.

Unha vez rematado o procedemento establecido na convocatoria, cómpre facer pública a súa resolución definitiva indicando, para cada modalidade, a relación de centros beneficiarios das axudas e a contía, de conformidade co previsto no artigo 11 da devandita orde.

En consecuencia, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

RESOLVO:

Primeiro. Integrar no Plan de mellora de bibliotecas escolares, para o curso 2022/23, os 10 novos centros privados concertados seleccionados, que se relacionan no anexo I, coa concesión das axudas que se sinalan.

Segundo. Conceder as contías que se detallan nos anexos II e III aos centros privados concertados integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares ao abeiro das convocatorias deste programa correspondentes aos anos 2021 e 2016-2020, respectivamente, revisadas as memorias de actividades desenvolvidas durante o ano académico 2021/22, así como as liñas prioritarias de actuación presentadas para o curso 2022/23.

Terceiro. Da mesma forma, conceder as contías que se sinalan no anexo IV aos centros que solicitaron, en tempo e forma, axudas na modalidade Clubs de lectura.

Cuarto. Conceder as axudas que se sinalan no anexo V aos centros seleccionados na modalidade denominada Radio na biblio.

Quinto. Así mesmo, conceder as contías detalladas no anexo VI aos centros solicitantes, en tempo e forma, de axudas na modalidade Biblioteca inclusiva.

Sexto. Conceder as contías detalladas no anexo VII aos centros seleccionados na modalidade Lectura e familias.

Sétimo. Asignar, por un importe total de 234.150 €, as contías que se detallan nos devanditos anexos, destinadas a apoiar os procesos de transformación das bibliotecas en centros de recursos de lectura, información e aprendizaxe, favorecer as actividades de fomento da lectura e de educación no acceso e uso da información, favorecer a creación de laboratorios de radio vinculados á bibliotecas xa integradas no Plan de mellora e facilitar avances cara a unha biblioteca inclusiva, de acordo cos proxectos e liñas prioritarias de actuación presentadas ao abeiro da Orde do 14 de xullo da convocatoria.

Oitavo. Os gastos realizados xustificaranse, segundo o previsto no punto 2 do artigo décimo segundo da Orde do 14 de xullo de 2022, antes do 10 de xuño de 2023. Con ese mesmo límite de datas deberá cubrirse o formulario, de ser o caso, e entregarse as memorias correspondentes ás distintas liñas de axuda recibidas, segundo o recollido no artigo 13 da orde de convocatoria. O acceso ao formulario web para os centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares, a que se fai referencia no punto 1.1 do devandito artigo da Orde do 14 de xullo, seralles remitido desde a unidade de seguimento destes programas (Asesoría de bibliotecas escolares).

Noveno. A non entrega da memoria e/ou da xustificación do gasto no prazo sinalado poderá ser causa de revogación das axudas concedidas e o centro deberá reintegrar a cantidade percibida, sen prexuízo das responsabilidades que se lle poidan exixir. Da mesma forma, o incumprimento total ou parcial dos programas ou das condicións que se tiveron en conta para a súa concesión poderá dar lugar á anulación ou modificación da contía do importe concedido.

Décimo. Tanto a Inspección educativa como as persoas responsables en materia de bibliotecas escolares da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa poderán supervisar e avaliar o funcionamento das bibliotecas adscritas ao Plan de mellora de bibliotecas escolares.

Décimo primeiro. Tal e como se recolle no artigo 19 da orde de convocatoria, a participación do profesorado implicado no programa de innovación educativa denominado Plan de mellora de bibliotecas escolares, en calidade de responsable da biblioteca escolar, con funcións de coordinación do equipo de apoio á biblioteca, e pola especial dedicación que require, recibirá unha certificación de innovación, equivalente a 30 horas de formación do profesorado por ano académico, ao abeiro do artigo 37 da Orde do 14 de maio de 2013, pola que se regulan a convocatoria, o recoñecemento, a certificación e o rexistro das actividades de formación permanente do profesorado de Galicia.

Décimo segundo. Os centros integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares en virtude desta convocatoria están obrigados a integrar o logo oficial deste programa nos seus espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca escolar, para o que lles será remitido o correspondente arquivo desde a unidade de seguimento do programa. Da mesma forma, a páxina web do centro deberá incluír, entre a información das súas instalacións, imaxes e unha descrición mínima da biblioteca escolar, así como dos seus principais recursos e servizos á comunidade educativa.

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de acordo cos artigos 10, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 22 de decembro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Centros que se integran no Plan de mellora de bibliotecas escolares na convocatoria de 2022. Artigo 16, punto 2.a), da Orde do 14 de xullo de 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos 2022 (€)

Equip. 2022 (€)

Gastos fto. 2022 (€)

Total
2022 (€)

Fondos 2023 (€)

Equip. 2023 (€)

Gastos fto. 2023 (€)

Total
2023 (€)

Total
axuda (€)

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

A Coruña

1.050,00

670,00

170,00

1.890,00

2.100,00

1.340,00

340,00

3.780,00

5.670,00

15004654

CPR Plurilingüe Santo Domingo

A Coruña

A Coruña

1.000,00

620,00

170,00

1.790,00

2.000,00

1.240,00

340,00

3.580,00

5.370,00

15013461

CPR Plurilingüe San José

Pontedeume

A Coruña

750,00

400,00

170,00

1.320,00

1.500,00

800,00

340,00

2.640,00

3.960,00

15015524

CPR Plurilingüe Vilas Alborada

Santiago de Compostela

A Coruña

750,00

400,00

170,00

1.320,00

1.500,00

800,00

340,00

2.640,00

3.960,00

27010911

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribadeo

Lugo

900,00

550,00

170,00

1.620,00

1.800,00

1.100,00

340,00

2.640,00

4.860,00

36004526

CPR Plurilingüe San Narciso

Marín

Pontevedra

1.050,00

670,00

170,00

1.890,00

2.100,00

1.340,00

340,00

3.780,00

5.670,00

36011270

CPR Plurilingüe Rosalía de Castro

Vigo

Pontevedra

1.000,00

620,00

170,00

1.790,00

2.000,00

1.240,00

340,00

3.580,00

5.370,00

36011750

CPR Plurilingüe Don Bosco

Vigo

Pontevedra

800,00

450,00

170,00

1.420,00

1.600,00

900,00

340,00

2.840,00

4260,00

36010824

CPR Plurilingüe Monterrey

Vigo

Pontevedra

900,00

550,00

170,00

1.620,00

1.800,00

1.100,00

340,00

3.240,00

4.860,00

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

Pontevedra

950,00

570,00

170,00

1.690,00

1.900,00

1.140,00

340,00

3.380,00

5.070,00

ANEXO II

Centros concertados integrados no Plan de mellora de BE no ano 2021. Artigo 16, punto 2.b),
da Orde do 14 de xullo de 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos 2022 (€)

Equip. 2022 (€)

Gastos fto. 2022 (€)

Total
2022 (€)

Fondos 2023 (€)

Equip. 2023 (€)

Gastos fto. 2023 (€)

Total
2023 (€)

Total
axuda (€)

15003200

CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo

Cee

A Coruña

800,00

450,00

125,00

1.375,00

1.600,00

900,00

250,00

2.750,00

4.125,00

15015366

CPR Plurilingüe Casa do Neno

Santiago de Compostela

A Coruña

650,00

300,00

125,00

1.075,00

1.300,00

600,00

250,00

2.150,00

3.225,00

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Ourense

Ourense

750,00

400,00

125,00

1.275,00

1.500,00

800,00

250,00

2.550,00

3.825,00

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

Cangas

Pontevedra

800,00

450,00

125,00

1.375,00

1.600,00

900,00

250,00

2.750,00

4.125,00

36014234

CPR Plurilingüe Atalaya - Cantabria

Vigo

Pontevedra

650,00

300,00

125,00

1.075,00

1.300,00

600,00

250,00

2.150,00

3.225,00

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

850,00

500,00

125,00

1.475,00

1.700,00

1.000,00

250,00

2.950,00

4.425,00

36011385

CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

Pontevedra

650,00

300,00

125,00

1.075,00

1.300,00

600,00

250,00

2.150,00

3.225,00

36011491

CPR Plurilingüe Possumus

Vigo

Pontevedra

650,00

300,00

125,00

1.075,00

1.300,00

600,00

250,00

2.150,00

3.225,00

ANEXO III

Centros concertados integrados no Plan de mellora de BE nos anos 2016-2017-2018-2019-2020 (artigo 16, punto 2.c), da Orde do 14 de xullo de 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Total

2022 (€)

Total

2023 (€)

Total
axuda (€)

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

A Coruña

A Coruña

550,00

1.100,00

1.650,00

15004198

CPR Plurilingüe Hijas de Jesús

A Coruña

A Coruña

550,00

1.100,00

1.650,00

15022000

CPR Plurilingüe Montegrande

A Coruña

A Coruña

450,00

900,00

1.350,00

15000600

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

A Coruña

450,00

900,00

1.350,00

15006353

CPR Plurilingüe Jorge Juan

Fene

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15006481

CPR Plurilingüe Compañía de María

Ferrol

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15006501

CPR Plurilingüe Cristo Rey

Ferrol

A Coruña

550,00

1.100,00

1.650,00

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Ferrol

A Coruña

450,00

900,00

1.350,00

15006882

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

Ferrol

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15007230

CPR Ntra. Sra. del Carmen

Fisterra

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15010071

CPR Jorge Juan

Narón

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15010769

CPR Plurilingüe Maria Assumpta

Noia

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15015548

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Santiago de Compostela

A Coruña

450,00

900,00

1.350,00

15015597

CPR Plurilingüe La Milagrosa

Santiago de Compostela

A Coruña

550,00

1.100,00

1.650,00

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

A Coruña

700,00

1400,00

2.100,00

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Lugo

Lugo

500,00

1.000,00

1.500,00

32016194

CPR Plurilingüe Guillelme Brown

O Pereiro de Aguiar

Ourense

450,00

900,00

1.350,00

32016728

CPR Plurilingüe Luís Vives

Ourense

Ourense

550,00

1.100,00

1.650,00

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Ourense

Ourense

550,00

1.100,00

1.650,00

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

Ourense

500,00

1.000,00

1.500,00

36019840

CEEPR San Jerónimo Emiliani

A Guarda

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36016115

CPR Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

550,00

1.100,00

1.650,00

36018847

CEEPR Juan María

Nigrán

Pontevedra

450,00

900,00

1.350,00

36017031

CEEPR Aceesca

O Porriño

Pontevedra

450,00

900,00

1.350,00

36006997

CPR Santo Tomás

O Porriño

Pontevedra

450,00

900,00

1.350,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

550,00

1.100,00

1.650,00

36016024

CPR Plurilingüe Abrente

Sanxenxo

Pontevedra

550,00

1.100,00

1.650,00

36011622

CPR Aloya

Vigo

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36014209

CPR Plurilingüe Andersen Augalonga

Vigo

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36010356

CPR Plurilingüe Escuelas Nieto

Vigo

Pontevedra

450,00

900,00

1.350,00

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

550,00

1.100,00

1.650,00

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Vigo

Pontevedra

550,00

1.100,00

1.650,00

36011351

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Vigo

Pontevedra

550,00

1.100,00

1.650,00

36011312

CPR San Fermín

Vigo

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

ANEXO IV

Clubs de lectura-concertados. Artigo 21, punto 2 da Orde do 14 de xullo de 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Total

2022 (€)

Total

2023 (€)

Total
axuda (€)

15004460

CPR Plurilingüe Peñarredonda

A Coruña

A Coruña

300,00

600,00

900,00

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

A Coruña

420,00

840,00

1.260,00

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

A Coruña

400,00

800,00

1.200,00

15020489

CPR Plurilingüe Montespiño

Culleredo

A Coruña

300,00

600,00

900,00

15006353

CPR Plurilingüe Jorge Juan

Fene

A Coruña

400,00

800,00

1.200,00

15006547

CPR Plurilingüe San Rosendo

Ferrol

A Coruña

400,00

800,00

1.200,00

15006882

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

Ferrol

A Coruña

400,00

800,00

1.200,00

15006420

CPR Plurilingüe La Salle

Ferrol

A Coruña

420,00

840,00

1.260,00

15007230

CPR Ntra. Sra. del Carmen

Fisterra

A Coruña

420,00

840,00

1.260,00

15014349

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribeira

A Coruña

400,00

800,00

1.200,00

15015482

CPR Plurilingüe Emma

Santiago de Compostela

A Coruña

300,00

600,00

900,00

15015548

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Santiago de Compostela

A Coruña

400,00

800,00

1.200,00

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

A Coruña

560,00

1.120,00

1.680,00

27004453

CPR Plurilingüe Martínez Otero

Foz

Lugo

300,00

600,00

900,00

27006231

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Lugo

Lugo

200,00

400,00

600,00

27006280

CPR Plurilingüe Padres Franciscanos

Lugo

Lugo

200,00

400,00

600,00

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Lugo

Lugo

520,00

1.040,00

1.560,00

27010911

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Ribadeo

Lugo

520,00

1.040,00

1.560,00

32016194

CPR Plurilingüe Guillelme Brown

O Pereiro de Aguiar

Ourense

420,00

840,00

1.260,00

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Ourense

Ourense

400,00

800,00

1.200,00

32008513

CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús

Ourense

Ourense

400,00

800,00

1.200,00

32016728

CPR Plurilingüe Luís Vives

Ourense

Ourense

520,00

1.040,00

1.560,00

36003960

CPR Plurilingüe Padres Somascos

A Guarda

Pontevedra

420,00

840,00

1.260,00

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

Cangas

Pontevedra

420,00

840,00

1.260,00

36016115

CPR Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

520,00

1.040,00

1.560,00

36006997

CPR Santo Tomás

O Porriño

Pontevedra

400,00

800,00

1.200,00

36007527

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Ponteareas

Pontevedra

420,00

840,00

1.260,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

520,00

1.040,00

1.560,00

36016024

CPR Plurilingüe Abrente

Sanxenxo

Pontevedra

520,00

1.040,00

1.560,00

36011257

CPR Plurilingüe El Pilar

Vigo

Pontevedra

400,00

800,00

1.200,00

36011351

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Vigo

Pontevedra

400,00

800,00

1.200,00

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

420,00

840,00

1.260,00

36011750

CPR Plurilingüe Don Bosco

Vigo

Pontevedra

420,00

840,00

1.260,00

36025037

CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo

Vigo

Pontevedra

420,00

840,00

1.260,00

36010848

CPR Plurilingüe San Fernando

Vigo

Pontevedra

520,00

1.040,00

1.560,00

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

520,00

1.040,00

1.560,00

36011312

CPR San Fermín

Vigo

Pontevedra

520,00

1.040,00

1.560,00

36011385

CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

Pontevedra

560,00

1.120,00

1.680,00

ANEXO V

Radio na biblio-concertados. Artigo 24, punto 3, da Orde do 14 de xullo de 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Equip.
2022 (€)

Formac.
2022 (€)

Total
2022 (€)

Equip.
2023 (€)

Formac.
2023 (€)

Total
2023 (€)

Total
axuda (€)

15006501

CPR Plurilingüe Cristo Rey

Ferrol

A Coruña

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

15015597

CPR Plurilingüe La Milagrosa

Santiago de Compostela

A Coruña

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

Ourense

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

36001008

CPR Plurilingüe Compañía de María

Cangas

Pontevedra

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

36011385

CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

Pontevedra

400,00

280,00

680,00

800,00

560,00

1.360,00

2.040,00

ANEXO VI

Biblioteca inclusiva. Artigo 29, punto 2, da Orde do 14 de xullo de 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Total

2022 (€)

Total

2023 (€)

Total
axuda (€)

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

A Coruña

A Coruña

1.000,00

2.000,00

3.000,00

15004782

CPR Plurilingüe La Grande Obra de Atocha

A Coruña

A Coruña

1.000,00

2.000,00

3.000,00

15000600

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

A Coruña

1.000,00

2.000,00

3.000,00

15006511

CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac

Ferrol

A Coruña

1.000,00

2.000,00

3.000,00

15006547

CPR Plurilingüe San Rosendo

Ferrol

A Coruña

1.000,00

2.000,00

3.000,00

15006882

CPR Plurilingüe Valle Inclán I

Ferrol

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

15015366

CPR Plurilingüe Casa do Neno

Santiago de Compostela

A Coruña

500,00

1.000,00

1.500,00

32008665

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Ourense

Ourense

1.000,00

2.000,00

3.000,00

36003960

CPR Plurilingüe Padres Somascos

A Guarda

Pontevedra

1.000,00

2.000,00

3.000,00

36006699

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

Pontevedra

500,00

1.000,00

1.500,00

36010356

CPR Plurilingüe Escuelas Nieto

Vigo

Pontevedra

1.000,00

2.000,00

3.000,00

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

1.000,00

2.000,00

3.000,00

ANEXO VII

Lectura e familias. Artigo 32, punto 3, da Orde do 14 de xullo de 2022

Código

Centro

Concello

Provincia

Fondos.
2022 (€)

Formac.
2022 (€)

Total
2022 (€)

Formac.
2023 (€)

Formac.
2023 (€)

Total
2023 (€)

Total
axuda (€)

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

A Coruña

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

36016024

CPR Plurilingüe Abrente

Sanxenxo

Pontevedra

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

36011142

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Vigo

Pontevedra

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

36011312

CPR San Fermín

Vigo

Pontevedra

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00

36011385

CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

Pontevedra

580,00

250,00

830,00

1.160,00

500,00

1.660,00

2.490,00