Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 13 de xaneiro de 2023 Páx. 4365

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2022 pola que se nomea profesorado de corpos docentes universitarios con praza asistencial vinculada.

De conformidade coa proposta elevada polas comisións nomeadas para xulgar os concursos para a provisión de prazas dos corpos docentes universitarios, convocados mediante a Resolución conxunta desta universidade e o Servizo Galego de Saúde do 29 de setembro de 2022 (BOE do 7 de outubro), e presentada polas persoas interesadas a documentación a que fai referencia a base novena da convocatoria.

Esta reitoría, en uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e o artigo 85 dos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, aprobados polo Decreto 14/2014, do 30 de xaneiro (DOG do 12 de febreiro), e demais disposicións concordantes, resolve efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que se deberá efectuar no prazo máximo de 20 días, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dos meses, contado desde o seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Non obstante, as persoas interesadas poderán interpor recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante o órgano que ditou o acto, sen que neste caso se poida interpor o recurso contencioso-administrativo ata que non recaia resolución expresa ou presunta do recurso administrativo de reposición, conforme o previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 29 de decembro de 2022

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Nº concurso: 130T-V/22

Código praza:

C01955

Apelidos e nome:

Soto Varela, Andrés

DNI/NIE:

***0575**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Otorrinolaringoloxía

Área de coñecemento:

Otorrinolaringoloxía

Departamento:

Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela-CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela

Nº concurso: 131T-V/22

Código praza:

C01956

Apelidos e nome:

Aguilera Guirao, Antonio

DNI/NIE

***5941**

Corpo:

Profesor titular de universidade vinculado coa categoría asistencial de facultativo especialista de área

Especialidade:

Microbioloxía

Área de coñecemento:

Microbioloxía

Departamento:

Microbioloxía e Parasitoloxía

Institución sanitaria:

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela-CHUS

Localidade:

Santiago de Compostela