Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 10 Luns, 16 de xaneiro de 2023 Páx. 4791

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 3 de xaneiro de 2023 pola que se acorda publicar o extracto dos estados de ingresos e gastos do orzamento desta universidade para o exercicio económico do ano 2023.

O Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela (en diante, USC), na reunión que tivo lugar o día 29 de decembro de 2022, de conformidade co disposto no artigo 14.2, punto segundo, da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (LOU) –modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril– así como no artigo 75.3, alínea c), da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, acordou a aprobación do orzamento desta universidade para o exercicio económico do ano 2023.

Por conseguinte, esta reitoría, sobre a base do establecido polo artigo 81 e concordantes da citada LOU, resolve ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, dun resumo do referido orzamento, tanto no seu estado de ingresos como de gastos, por unha contía inicial en cada un deles de 287.890.599 euros, segundo se recolle no anexo.

O documento completo figura publicado no taboleiro electrónico da USC, ao cal se accede na seguinte ligazón: https://sede.usc.es/sede/publica/taboleiro/inicio.htm

Igualmente, pódese consultar na información económica contida na páxina web da Xerencia https://www.usc.gal/es/institucional/gobierno/area/sxeco/orc/orzamentos

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2023

Antonio López Díaz
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO

Clasificación económica. Resumo do orzamento por capítulos
en ingresos e gastos

Ingresos:

Capítulo

Afectado

Non afectado

Total

III

Prezos públicos e outros ingresos

1.041.250

33.770.250

34.811.500

IV

Transferencias correntes

4.416.803

151.159.374

155.576.177

V

Ingresos patrimoniais

-

669.600

669.600

VI

Alleamento investimentos reais

-

-

-

VII

Transferencias de capital

59.626.146

37.207.176

96.833.322

IX

Pasivos financeiros

-

-

-

 

Total orzamento de ingresos

65.084.199

222.806.400

287.890.599

Importes en euros.

Gastos:

Capítulo

Afectado

Non afectado

Total

I

Gastos de persoal

-

169.167.247

169.167.247

II

Gastos correntes

1.135.000

31.103.744

32.238.744

III

Gastos financeiros

-

795.000

795.000

IV

Transferencias correntes

1.800.000

2.499.625

4.299.625

V

Fondo continxencia

-

750.000

750.000

VI

Investimentos reais

56.114.884

21.900.099

78.014.983

VII

Transferencias de capital

-

-

-

IX

Pasivos financeiros

-

2.625.000

2.625.000

 

Total orzamento de gastos

59.049.884

228.840.715

287.890.599

Importes en euros.