Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 15 Luns, 23 de xaneiro de 2023 Páx. 7910

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 13 de xaneiro de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas e denegadas para a reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia, da convocatoria do ano 2022, ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2022 (código de procedemento MR446A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17.1, letra b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, a finalidade da subvención, a persoa beneficiaria e cantidade concedida.

Segundo o artigo 13 da Orde do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2022 (DOG núm. 62, do 30 de marzo):

«Publicaranse no Diario Oficial de Galicia (DOG), de conformidade co establecido no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións de concesión e denegación, que producirán os efectos da notificación».

Así mesmo, serán obxecto de publicidade na páxina web da Consellería do Medio Rural: http://www.mediorural.xunta.gal

Na súa virtude, a Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación do conselleiro,

RESOLVE:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas e denegadas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR446A),que figuran como anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO

Convocatoria: Orde do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia e se convocan para o ano 2022 (DOG núm. 62, do 30 de marzo).

Código de procedemento: MR446A.

Aplicación orzamentaria: 14.04.713C.772.1.

A reestruturación e reconversión de viñas é unha das medidas admisibles do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola que en Galicia son obxecto de financiamento da Unión Europea, na súa totalidade, a través do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga, 100 %).

Finalidade: o apoio para esta medida aplicarase ás viñas da Comunidade Autónoma de Galicia destinadas á produción de uva para vinificación e só poderá concederse para unha ou varias das actividades seguintes:

a) Reimplantación de viñas.

b) Reconversión varietal.

c) Mellora das técnicas de xestión de viñas.

«Resolución das solicitudes de axudas á reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia do ano 2022.

Examinadas as 236 solicitudes de axudas á reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia que se presentaron na convocatoria do ano 2022, ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras destas axudas, e verificado o cumprimento dos requisitos para a súa concesión, resulta o seguinte:

Antecedentes:

– O día 30.3.2022 publicáronse as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e abriuse o prazo de presentación das solicitudes destas axudas para a convocatoria do ano 2022.

– Os servizos territoriais de Explotacións Agrarias examinaron as solicitudes presentadas (236) e emitiron a relación daquelas admisibles (189) que cumpren todos os requisitos exixidos pola normativa reguladora para seren beneficiarias delas.

– O órgano colexiado informou da avaliación da proposta resultante, conforme a súa acta do 15.12.2022, tras aplicar os criterios de priorización previstos no artigo 26 da dita orde, para a concesión destas axudas en réxime de concorrencia competitiva, e resultaron beneficiarias as ditas solicitudes admisibles (189).

Consideracións legais e técnicas:

1. Orde do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2022 (DOG núm. 62, do 30.3.2022).

2. Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

5. Real decreto 1338/2018 polo que se regula o potencial de produción vitícola.

6. Real decreto 1363/2018, para a aplicación das medidas do programa de apoio 2019-2023 ao sector vitivinícola español (PASVE 2019-2023).

7. OCM única (Regulamento (UE) nº 1308/2013) con relación ao sector vitivinícola.

O 19.12.2022, o subdirector xeral de Explotacións Agrarias propuxo:

«Con base no anterior,

Propoño:

1. Aprobar as axudas de reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia, ao abeiro da convocatoria de 2022, ás 189 solicitudes que se detallan no anexo I, segundo as operacións anuais e/ou bienais, con ou sen anticipo, que en conxunto suman unha superficie vitícola para reestruturar e/ou reconverter de 215,2636 ha, cunha contía económica de 2.076.731,71 €, consonte a Orde do 29 de marzo de 2022, da Consellería do Medio Rural, e en particular:

– Prazo máximo de execución e xustificación:

a) Para as operacións anuais: ata o 31 de xullo de 2023, incluído.

b) Para as operacións bienais: ata o 31 de xullo de 2024, incluído. Establécese entre o 16 de outubro de 2023 e o 31 de xullo de 2024 para solicitar o seu pagamento.

– Anticipo:

a) As persoas viticultoras ás cales o investimento lles exixa pagamentos inmediatos poderán solicitar un anticipo máximo do 80 % da axuda aprobada cando constitúan unha garantía por un importe polo menos igual ao do anticipo. Unha vez executadas as operacións relacionadas co anticipo, deberán achegar a correspondente declaración de gastos (anexo V) da dita orde.

b) O prazo para solicitar o anticipo será dun mes desde a concesión da axuda.

As persoas beneficiarias deberán acreditar de novo a xustificación de estaren ao día nas súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social e de non teren ningunha débeda pendente de pagamento coa Administración da Comunidade Autónoma, consonte o artigo 17 da dita orde e o artigo 31.7 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

Así mesmo, coa xustificación da execución total, en todo caso antes do pagamento final, presentarán unha declaración doutras axudas solicitadas.

De acordo co anterior, o pagamento final da axuda realizarase en función da superficie e das unidades certificadas polo persoal da Consellería do Medio Rural encargado de realizar a comprobación dos investimentos executados.

2. Denegar as 47 solicitudes de axudas restantes, polos motivos que se indican para cada unha delas, segundo se detallan no anexo II».

De acordo coa dita proposta, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, o 11.1.2023, por delegación do conselleiro do Medio Rural, en virtude da Orde do 17 de novembro de 2015 (DOG núm. 223, do 23 de novembro), resolveu:

«1. Aprobar as axudas á reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia, ao abeiro da convocatoria do ano 2022, das 189 solicitudes que se detallan no anexo I, nas condicións sinaladas na dita proposta, cunha contía económica por un importe total de dous millóns setenta e seis mil setecentos trinta e un euros con setenta e un céntimos (2.076.731,71 €).

2. Denegar as 47 solicitudes de axudas restantes, polos motivos que se indican para cada unha delas, segundo se detallan no anexo II.

Esta resolución notificarase ás persoas interesadas facéndolles saber que esgota a vía administrativa e que contra ela poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses. Todo isto consonte o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e 10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Ambos os dous prazos computaranse desde o día seguinte ao da notificación desta resolución e sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan exercer calquera outro que xulguen pertinente».

ANEXO I

Relación das solicitudes aprobadas das axudas de reestruturación
e reconversión do viñedo en Galicia da convocatoria de 2022

Expediente

(Prov./ano/nº)

Persoa beneficiaria

DNI/NIF

Op.*

Solicita anticipo

Sup.
(ha)

Investimento

Subvención

50 % inv.

CPI**

Total axuda

Anticipo

1

15/2022/1

Hga. Bodegas y Viñedos de Altura, S.L.

***1310**

B

N

9,1984

164.429,53 €

82.214,77 €

0,00 €

82.214,77 €

0,00 €

2

15/2022/2

Calviño Eiras, Consuelo

***7261**

B

N

1,1973

14.244,35 €

7.122,18 €

0,00 €

7.122,18 €

0,00 €

3

15/2022/3

Adega Entre Os Ríos, S.L.

***0948**

B

S

2,2775

39.492,45 €

19.746,23 €

0,00 €

19.746,23 €

15.796,98 €

4

15/2022/4

Jiménez de la Peña, Juan José Marcos

***6807**

B

N

1,4159

20.361,32 €

10.180,66 €

2.002,05 €

12.182,71 €

0,00 €

5

15/2022/5

Armada Martínez de Campos, Mª Dolores

***916C**

B

N

1,0647

15.689,97 €

7.844,99 €

1.034,89 €

8.879,88 €

0,00 €

6

15/2022/6

Corbelle Suárez, Francisco Javier

***0735**

A

N

1,2760

17.793,34 €

8.896,67 €

1.240,27 €

10.136,94 €

0,00 €

7

15/2022/7

Vázquez Cajaraville, Mª Pilar

***1136**

B

N

0,8000

10.228,63 €

5.114,32 €

1.487,00 €

6.601,32 €

0,00 €

8

15/2022/8

Miguel Torres, S.A.

***9332**

A

N

5,4143

57.178,75 €

28.589,38 €

0,00 €

28.589,38 €

0,00 €

9

15/2022/9

Bocaleón Ibérica, S.L.

***0030**

B

N

3,0035

45.384,33 €

22.692,17 €

0,00 €

22.692,17 €

0,00 €

10

15/2022/10

Agroser Ulla, S.L.

***3423**

B

N

0,9428

16.105,24 €

8.052,62 €

752,35 €

8.804,97 €

0,00 €

11

15/2022/11

Mar de Frades, S.L.

***7629**

B

N

10,0000

125.305,30 €

62.652,65 €

14.139,79 €

76.792,44 €

0,00 €

12

27/2022/2

Arza Rodríguez, Juan Antonio

***6622**

A

N

0,2306

3.412,33 €

1.706,17 €

0,00 €

1.706,17 €

0,00 €

13

27/2022/3

Díaz Vieiros, José Manuel

***2178**

B

N

0,2768

4.991,44 €

2.495,72 €

1.232,31 €

3.728,03 €

0,00 €

14

27/2022/7

Barreiro Macía, Lucía

***6739**

B

N

0,4605

12.494,32 €

6.247,16 €

1.434,88 €

7.682,04 €

0,00 €

15

27/2022/9

Vaquero Pol, Antonio

***6640**

A

N

0,8947

16.028,50 €

8.014,25 €

2.208,19 €

10.222,44 €

0,00 €

16

27/2022/12

Viñedos del Noroeste, S.L.

***4073**

A

N

7,1507

99.220,38 €

49.610,19 €

0,00 €

49.610,19 €

0,00 €

17

32/2022/1

Cea Bahamonde, José Manuel

***6840**

A

N

0,4830

5.725,12 €

2.862,56 €

0,00 €

2.862,56 €

0,00 €

18

32/2022/2

Pazo Blanco Núñez, S.L.

***5058**

A

N

8,3022

109.531,78 €

54.765,89 €

0,00 €

54.765,89 €

0,00 €

19

32/2022/3

Pérez Veloso, José Luis

***8580**

A

N

0,2770

5.256,92 €

2.628,46 €

0,00 €

2.628,46 €

0,00 €

20

32/2022/4

Bodega Ladairo, S.L.

***1538**

A

N

0,4160

4.995,86 €

2.497,93 €

0,00 €

2.497,93 €

0,00 €

21

32/2022/5

Terras de Ramuín, S.L.

***2820**

A

S

0,4190

5.961,92 €

2.980,96 €

0,00 €

2.980,96 €

2.384,77 €

22

32/2022/6

Boo Paradela, José Fernando

***2891**

B

N

1,6702

21.472,79 €

10.736,40 €

79,19 €

10.815,59 €

0,00 €

23

32/2022/7

Vázquez Pateiro, Iván

***1656**

A

N

1,0959

20.656,98 €

10.328,49 €

677,65 €

11.006,14 €

0,00 €

24

32/2022/8

Fernández Pérez, Enrique

***1385**

A

N

2,3881

32.395,67 €

16.197,84 €

0,00 €

16.197,84 €

0,00 €

25

32/2022/9

González Pardo, María Teresa

***5758**

A

N

0,3149

3.733,44 €

1.866,72 €

0,00 €

1.866,72 €

0,00 €

26

32/2022/10

Losada Vicente, Alberto

***2305**

A

N

0,1106

1.184,23 €

592,12 €

0,00 €

592,12 €

0,00 €

27

32/2022/11

Rodríguez Araujo, José María

***3063**

A

N

0,3490

4.245,54 €

2.122,77 €

0,00 €

2.122,77 €

0,00 €

28

32/2022/12

Bodega Castro Rey, S.L.

***3019**

A

N

0,4300

8.436,18 €

4.218,09 €

0,00 €

4.218,09 €

0,00 €

29

32/2022/13

Gómez Diéguez, José Guillermo

***2351**

A

N

0,1615

1.628,94 €

814,47 €

0,00 €

814,47 €

0,00 €

30

32/2022/14

González Vázquez, Ángel

***8394**

A

N

0,0588

1.191,46 €

595,73 €

261,78 €

857,51 €

0,00 €

31

32/2022/15

Ferro Domínguez, Adrián

***9616**

B

N

0,1449

2.964,43 €

1.482,22 €

645,09 €

2.127,31 €

0,00 €

32

32/2022/16

Pago de los Capellanes, S.A.

***2223**

A

N

3,7891

52.996,84 €

26.498,42 €

0,00 €

26.498,42 €

0,00 €

33

32/2022/18

Rafael Palacios, S.L.U.

***3232**

B

N

0,9362

13.201,37 €

6.600,69 €

0,00 €

6.600,69 €

0,00 €

34

32/2022/19

Rivero Vilaboa, Manuel

***2982**

A

N

0,0921

1.110,49 €

555,25 €

0,00 €

555,25 €

0,00 €

35

32/2022/20

Adegas Valdavia, S.L.

***3201**

A

N

0,2978

5.978,10 €

2.989,05 €

645,54 €

3.634,59 €

0,00 €

36

32/2022/21

Pardo Fernández, Santiago

***4707**

A

S

2,1698

24.399,52 €

12.199,76 €

0,00 €

12.199,76 €

9.759,81 €

37

32/2022/22

Trindade dos Santos, César

***0395**

B

N

0,1111

2.247,41 €

1.123,71 €

189,65 €

1.313,36 €

0,00 €

38

32/2022/23

Adegas Pazo do Mar, S.L.

***2971**

A

N

1,8946

32.495,90 €

16.247,95 €

1.841,55 €

18.089,50 €

0,00 €

39

32/2022/24

Bodega Madrevella, S.L.

***2534**

B

N

0,8207

9.645,25 €

4.822,63 €

0,00 €

4.822,63 €

0,00 €

40

32/2022/25

Fernández Martínez, Celso

***0477**

A

N

0,1003

2.086,01 €

1.043,01 €

446,54 €

1.489,55 €

0,00 €

41

32/2022/26

Fernández Fernández, Sara

***2915**

A

S

0,4209

15.846,93 €

7.923,47 €

0,00 €

7.923,47 €

6.338,78 €

42

32/2022/28

Murciego López, David

***2594**

A

N

0,4531

6.663,01 €

3.331,51 €

2.017,20 €

5.348,71 €

0,00 €

43

32/2022/29

Rodríguez López, Benito

***2884**

B

N

0,5813

7.253,67 €

3.626,84 €

698,52 €

4.325,36 €

0,00 €

44

32/2022/30

Damea Damea, José Vicente

***1707**

B

N

0,1938

2.658,57 €

1.329,29 €

862,80 €

2.192,09 €

0,00 €

45

32/2022/31

Campuceira, S.C.

***5072**

B

N

0,3600

6.013,98 €

3.006,99 €

801,36 €

3.808,35 €

0,00 €

46

32/2022/32

Rodríguez García, Josefa

***7462**

B

N

0,2831

3.661,68 €

1.830,84 €

0,00 €

1.830,84 €

0,00 €

47

32/2022/33

Alvar Parada, María del Carmen

***7137**

A

N

0,1100

1.419,28 €

709,64 €

0,00 €

709,64 €

0,00 €

48

32/2022/34

Afonso Sánchez, Alba

***2942**

B

N

0,1050

1.304,65 €

652,33 €

0,00 €

652,33 €

0,00 €

49

32/2022/35

Diéguez Cid, David

***2926**

B

N

0,1300

1.743,91 €

871,96 €

0,00 €

871,96 €

0,00 €

50

32/2022/36

Justo Santana, Ángel Manuel

***7570**

B

N

0,2600

3.331,54 €

1.665,77 €

0,00 €

1.665,77 €

0,00 €

51

32/2022/37

Gestión Vitivinícola, C.B.

***4139**

B

N

0,2203

3.140,08 €

1.570,04 €

0,00 €

1.570,04 €

0,00 €

52

32/2022/38

Collarte Bernárdez, Elisa

***1954**

A

N

2,0000

42.946,27 €

21.473,14 €

8.031,85 €

29.504,99 €

0,00 €

53

32/2022/39

Arias González, Borja

***3381**

A

N

0,5894

8.766,72 €

4.383,36 €

0,00 €

4.383,36 €

0,00 €

54

32/2022/41

Santamarina Fernández, Manuel

***2102**

B

N

0,2229

3.003,63 €

1.501,82 €

0,00 €

1.501,82 €

0,00 €

55

32/2022/42

Guerra Justo, Manuel

***2150**

B

N

0,2875

3.755,12 €

1.877,56 €

0,00 €

1.877,56 €

0,00 €

56

32/2022/43

González Vázquez, Antonio

***1184**

B

N

0,3059

5.826,93 €

2.913,47 €

667,80 €

3.581,27 €

0,00 €

57

32/2022/45

Gómez Vilches, Pablo Martín

***6287**

A

N

0,2083

4.327,38 €

2.163,69 €

927,36 €

3.091,05 €

0,00 €

58

32/2022/46

Losada Rivas, Ignacio

***6732**

B

N

0,1862

3.485,12 €

1.742,56 €

0,00 €

1.742,56 €

0,00 €

59

32/2022/47

José Antonio Álvarez Silva e herdeiros

***4922**

B

N

0,1171

2.153,24 €

1.076,62 €

0,00 €

1.076,62 €

0,00 €

60

32/2022/48

Collarte Pérez, Anxo

***2508**

A

N

0,1907

2.581,39 €

1.290,70 €

0,00 €

1.290,70 €

0,00 €

61

32/2022/49

Rivero Pardo, Fausto

***6854**

A

N

0,3106

3.581,62 €

1.790,81 €

0,00 €

1.790,81 €

0,00 €

62

32/2022/50

Soto González, M. Carmen

***2987**

A

N

0,1843

3.820,51 €

1.910,26 €

820,50 €

2.730,76 €

0,00 €

63

32/2022/51

Vázquez Regueiro, Anxo

***9612**

A

N

0,2806

5.666,42 €

2.833,21 €

0,00 €

2.833,21 €

0,00 €

64

32/2022/52

Domínguez Arias, José Miguel

***4851**

A

N

0,8386

11.756,78 €

5.878,39 €

768,01 €

6.646,40 €

0,00 €

65

32/2022/54

Méndez Cougil, María Luisa

***8769**

A

N

0,0826

1.617,11 €

808,56 €

367,74 €

1.176,30 €

0,00 €

66

32/2022/55

Arias Calvo, Miguel

***1382**

B

N

0,1839

3.094,56 €

1.547,28 €

0,00 €

1.547,28 €

0,00 €

67

32/2022/56

Ferro Rodríguez, Juan Carlos

***2533**

B

N

0,2472

4.975,69 €

2.487,85 €

1.100,54 €

3.588,39 €

0,00 €

68

32/2022/57

Veliñas, S.L.

***3171**

A

N

0,2858

5.315,51 €

2.657,76 €

0,00 €

2.657,76 €

0,00 €

69

32/2022/58

Osorio Montero, Gumersinda

***0545**

A

N

0,2420

4.825,82 €

2.412,91 €

629,51 €

3.042,42 €

0,00 €

70

32/2022/59

Rodríguez Anta, Manuel

***8601**

A

N

0,1197

2.554,20 €

1.277,10 €

532,90 €

1.810,00 €

0,00 €

71

32/2022/60

Santamarina García, María Belén

***2927**

B

N

0,1300

1.783,57 €

891,79 €

578,76 €

1.470,55 €

0,00 €

72

32/2022/61

Pérez Losada, Beatriz

***1253**

A

N

1,3120

21.819,81 €

10.909,91 €

1.456,22 €

12.366,13 €

0,00 €

73

32/2022/62

Pardo Delgado, Gema

***1240**

B

N

0,2334

3.144,66 €

1.572,33 €

516,43 €

2.088,76 €

0,00 €

74

32/2022/63

Alijo Prada, María

***4011**

A

N

2,0000

28.602,74 €

14.301,37 €

2.008,93 €

16.310,30 €

0,00 €

75

32/2022/64

Rodríguez Ferrer, José Luis

***6941**

B

N

0,2686

6.390,35 €

3.195,18 €

1.195,81 €

4.390,99 €

0,00 €

76

32/2022/65

Adega Avelina, S.A.T.

***2745**

A

N

2,4500

42.646,67 €

21.323,34 €

0,00 €

21.323,34 €

0,00 €

77

32/2022/66

Regueiro, Reinaldo

***7746**

A

N

0,5400

11.195,11 €

5.597,56 €

0,00 €

5.597,56 €

0,00 €

78

32/2022/67

Pérez Pérez, Rosa

***1435**

B

N

0,2124

2.368,87 €

1.184,44 €

0,00 €

1.184,44 €

0,00 €

79

32/2022/68

Iglesias Sendín, Javier

***1106**

A

N

0,1040

2.052,82 €

1.026,41 €

463,01 €

1.489,42 €

0,00 €

80

32/2022/69

Rodríguez Martínez, Celso

***4845**

A

N

0,2345

4.428,25 €

2.214,13 €

0,00 €

2.214,13 €

0,00 €

81

32/2022/70

Cid Vaz, Aurelio

***1207**

B

N

0,2001

2.737,59 €

1.368,80 €

220,37 €

1.589,17 €

0,00 €

82

32/2022/71

Fidalgo Rodríguez, Victoriano

***5158**

B

N

0,2068

2.403,10 €

1.201,55 €

0,00 €

1.201,55 €

0,00 €

83

32/2022/72

Bodega Testeiro, S.A.T.

***2806**

B

N

0,7074

9.806,66 €

4.903,33 €

1.291,08 €

6.194,41 €

0,00 €

84

32/2022/73

Adega da Pinguela, S.L.

***3780**

B

N

0,2470

3.568,18 €

1.784,09 €

0,00 €

1.784,09 €

0,00 €

85

32/2022/74

Agrogalir, S.L.

***4344**

A

N

0,0694

1.764,29 €

882,15 €

0,00 €

882,15 €

0,00 €

86

32/2022/75

Fernández Fernández, Manuel

***1568**

A

N

0,3202

5.274,95 €

2.637,48 €

0,00 €

2.637,48 €

0,00 €

87

32/2022/76

Prada Prada, Francisco

***0573**

A

N

1,0524

16.531,13 €

8.265,57 €

2.285,22 €

10.550,79 €

0,00 €

88

32/2022/78

Prada Álvarez, Fermina

***0415**

A

N

0,1634

2.930,03 €

1.465,02 €

762,19 €

2.227,21 €

0,00 €

89

32/2022/81

Bodegas Alba Al-Bar, S.L.

***5674**

B

N

0,2476

3.296,09 €

1.648,05 €

0,00 €

1.648,05 €

0,00 €

90

32/2022/84

Barros Rivero, María Aránzazu

***1826**

A

N

2,2412

42.521,55 €

21.260,78 €

1.788,48 €

23.049,26 €

0,00 €

91

32/2022/85

Sebio Puñal, Xosé Lois

***4846**

B

N

0,5677

11.171,80 €

5.585,90 €

2.527,40 €

8.113,30 €

0,00 €

92

32/2022/87

Bodegas Godeval, S.L.

***0224**

B

N

2,9137

49.861,40 €

24.930,70 €

0,00 €

24.930,70 €

0,00 €

93

32/2022/89

Sanz Arias, Cristian

***2970**

A

N

0,2540

4.545,24 €

2.272,62 €

1.130,81 €

3.403,43 €

0,00 €

94

32/2022/90

Rodríguez González, Julio

***0524**

A

N

0,4350

5.956,72 €

2.978,36 €

0,00 €

2.978,36 €

0,00 €

95

32/2022/91

González Vázquez, Alejandro

***2128**

B

N

3,3890

68.844,04 €

34.422,02 €

2.632,55 €

37.054,57 €

0,00 €

96

32/2022/92

Nieves Barreiro, María Ángeles

***9536**

A

S

0,4349

6.629,00 €

3.314,50 €

1.936,17 €

5.250,67 €

4.200,54 €

97

32/2022/93

Alonso Diéguez, Carlos

***2627**

B

N

0,1007

1.191,77 €

595,89 €

0,00 €

595,89 €

0,00 €

98

32/2022/94

Armesto Escuredo, Joaquín

***4688**

A

N

0,6529

9.932,32 €

4.966,16 €

2.378,70 €

7.344,86 €

0,00 €

99

32/2022/95

Fernández Sousa, Francisco

***9956**

A

N

0,1169

2.348,09 €

1.174,05 €

368,63 €

1.542,68 €

0,00 €

100

32/2022/96

Pagos de Mandín, S.L.

***4916**

B

N

4,1498

69.480,90 €

34.740,45 €

0,00 €

34.740,45 €

0,00 €

101

32/2022/98

Barrio Vázquez, Mª Jesús

***3194**

B

N

0,3969

5.467,89 €

2.733,95 €

790,14 €

3.524,09 €

0,00 €

102

32/2022/100

Guitián López, Agustín

***5169**

A

N

0,3725

6.390,20 €

3.195,10 €

1.365,43 €

4.560,53 €

0,00 €

103

32/2022/101

Afonso Fernández, Rubén

***1581**

B

N

0,1641

1.884,66 €

942,33 €

0,00 €

942,33 €

0,00 €

104

32/2022/103

Fernández Álvarez, Antonio

***6833**

A

N

0,4337

7.577,10 €

3.788,55 €

1.930,83 €

5.719,38 €

0,00 €

105

32/2022/105

García Blanco, Francisco José

***6324**

A

N

0,2922

4.589,86 €

2.294,93 €

1.315,11 €

3.610,04 €

0,00 €

106

32/2022/107

Sierra López, Francisco

***2147**

B

N

0,1643

2.390,87 €

1.195,44 €

336,13 €

1.531,57 €

0,00 €

107

32/2022/109

Bodegas Martín Códax, S.A.U.

***0330**

B

N

9,9328

161.004,11 €

80.502,06 €

0,00 €

80.502,06 €

0,00 €

108

32/2022/110

Viñedos Ferrer, S.L.

***4683**

A

N

0,6590

10.901,03 €

5.450,52 €

0,00 €

5.450,52 €

0,00 €

109

32/2022/113

Neira Cruz, Xosé Antonio

***7546**

A

S

0,4338

7.104,22 €

3.552,11 €

965,64 €

4.517,75 €

3.614,20 €

110

36/2022/1

Bodegas As Laxas, S.A.

***1097**

A

N

6,6542

183.393,94 €

91.696,97 €

5.571,23 €

97.268,20 €

0,00 €

111

36/2022/2

Lamas Oubiña, Ramón

***6059**

B

N

0,4557

12.018,10 €

6.009,05 €

644,35 €

6.653,40 €

0,00 €

112

36/2022/3

Viñedos Altos de Torona, S.L.

***3810**

A

N

10,0000

169.923,76 €

84.961,88 €

44.520,01 €

129.481,89 €

0,00 €

113

36/2022/4

Nieto Rodríguez, Alfonso

***7655**

A

N

0,2618

7.529,72 €

3.764,86 €

0,00 €

3.764,86 €

0,00 €

114

36/2022/5

Vázquez Cedrón, Sabela

***7935**

A

N

0,9431

27.542,94 €

13.771,47 €

1.635,03 €

15.406,50 €

0,00 €

115

36/2022/6

Buceta Otero, Gumersindo

***8870**

B

N

0,5150

13.123,16 €

6.561,58 €

728,20 €

7.289,78 €

0,00 €

116

36/2022/7

Pérez Fernández, Montserrat

***7167**

A

N

0,0440

1.193,90 €

596,95 €

0,00 €

596,95 €

0,00 €

117

36/2022/8

Varela Maquieira, Manuel

***5120**

A

N

0,3890

9.957,22 €

4.978,61 €

0,00 €

4.978,61 €

0,00 €

118

36/2022/9

Domínguez Besada, Nuria

***1509**

A

N

0,3206

8.567,34 €

4.283,67 €

274,39 €

4.558,06 €

0,00 €

119

36/2022/10

Serantes de la Cruz, Pablo

***1317**

B

N

0,6400

18.886,72 €

9.443,36 €

622,08 €

10.065,44 €

0,00 €

120

36/2022/11

Bodega Vilarvin, S.L.

***2871**

A

N

1,4936

43.206,75 €

21.603,38 €

0,00 €

21.603,38 €

0,00 €

121

36/2022/12

Estévez Rodríguez, María Isabel

***6682**

A

N

0,6474

19.239,93 €

9.619,97 €

703,42 €

10.323,39 €

0,00 €

122

36/2022/13

Vinouteda, C.B.

***5020**

B

N

0,9706

26.876,20 €

13.438,10 €

0,00 €

13.438,10 €

0,00 €

123

36/2022/14

Cabaco Mariño, Alberto

***8834**

B

N

6,6175

114.049,87 €

57.024,94 €

0,00 €

57.024,94 €

0,00 €

124

36/2022/17

Otero Domínguez, Mª Jesús

***5689**

B

N

0,7375

18.643,04 €

9.321,52 €

501,50 €

9.823,02 €

0,00 €

125

36/2022/18

Grup Vinícola Marqués de Vargas, S.L.

***1148**

B

N

1,5998

20.076,97 €

10.038,49 €

1.687,88 €

11.726,37 €

0,00 €

126

36/2022/19

Cousido Fontán, Sheila

***0766**

B

S

0,6563

16.978,66 €

8.489,33 €

0,00 €

8.489,33 €

6.791,46 €

127

36/2022/20

González Covelo, David

***2251**

A

N

1,1500

33.344,63 €

16.672,32 €

0,00 €

16.672,32 €

0,00 €

128

36/2022/21

Suso e Mila, C.B.

***0756**

B

N

0,5725

14.561,72 €

7.280,86 €

1.188,24 €

8.469,10 €

0,00 €

129

36/2022/22

Fernández Castro, Delmiro

***7533**

A

N

0,1123

3.389,20 €

1.694,60 €

335,68 €

2.030,28 €

0,00 €

130

36/2022/23

Fernández Iglesias, Ana Belén

***7576**

A

N

0,3062

9.537,84 €

4.768,92 €

743,48 €

5.512,40 €

0,00 €

131

36/2022/25

Millán Galiñanes, Mª Rosa

***5737**

B

N

1,0809

27.545,06 €

13.772,53 €

0,00 €

13.772,53 €

0,00 €

132

36/2022/26

Domínguez Martínez, Verónica

***0468**

A

N

0,3068

4.425,55 €

2.212,78 €

0,00 €

2.212,78 €

0,00 €

133

36/2022/27

Rodríguez Pérez, Rubén

***0148**

A

N

0,4340

6.410,23 €

3.205,12 €

0,00 €

3.205,12 €

0,00 €

134

36/2022/28

Adegas Castrobrey, S.L.

***2523**

B

N

1,7466

44.973,10 €

22.486,55 €

0,00 €

22.486,55 €

0,00 €

135

36/2022/29

Groba Alonso, Rosa

***7201**

A

N

0,1648

4.828,26 €

2.414,13 €

0,00 €

2.414,13 €

0,00 €

136

36/2022/30

Vallejo Domínguez, Carlos

***1367**

A

N

0,1124

2.003,84 €

1.001,92 €

0,00 €

1.001,92 €

0,00 €

137

36/2022/32

Rodríguez Reinaldo, Fernando

***1235**

A

N

0,1394

4.162,98 €

2.081,49 €

620,60 €

2.702,09 €

0,00 €

138

36/2022/33

Viñas e Adegas Galegas, S.L.U.

***0550**

B

N

1,2426

34.832,35 €

17.416,18 €

0,00 €

17.416,18 €

0,00 €

139

36/2022/35

Cort Bas, José Luis

***8972**

A

N

4,5821

87.640,46 €

43.820,23 €

3.656,52 €

47.476,75 €

0,00 €

140

36/2022/38

González Prieto, José Manuel

***1511**

B

N

0,4500

11.584,43 €

5.792,22 €

359,10 €

6.151,32 €

0,00 €

141

36/2022/39

Mougán Barral, Domitila

***5540**

B

N

0,1980

5.241,87 €

2.620,94 €

279,97 €

2.900,91 €

0,00 €

142

36/2022/40

Padín González, David Iquer

***7791**

B

N

0,3879

9.830,99 €

4.915,50 €

548,48 €

5.463,98 €

0,00 €

143

36/2022/41

Martínez Gómez, Luis

***1296**

A

N

0,5320

15.174,63 €

7.587,32 €

424,54 €

8.011,86 €

0,00 €

144

36/2022/42

Gesteira Mariño, Cristina

***8810**

A

N

1,0850

13.600,69 €

6.800,35 €

319,20 €

7.119,55 €

0,00 €

145

36/2022/43

Agromiño, S.L.

***6309**

A

N

1,6269

22.584,03 €

11.292,02 €

2.078,64 €

13.370,66 €

0,00 €

146

36/2022/44

Albalia Autor Inversiones, S.L.

***7266**

B

N

1,5276

42.768,61 €

21.384,31 €

0,00 €

21.384,31 €

0,00 €

147

36/2022/47

Otero González, Mª Amelia

***4063**

A

N

0,2985

7.589,41 €

3.794,71 €

0,00 €

3.794,71 €

0,00 €

148

36/2022/48

Terras Gauda Viñedos, S.L.

***8458**

B

N

3,1180

52.089,12 €

26.044,56 €

2.686,81 €

28.731,37 €

0,00 €

149

36/2022/51

Martínez Núñez, Raquel

***6438**

B

N

0,7833

20.469,07 €

10.234,54 €

761,37 €

10.995,91 €

0,00 €

150

36/2022/52

Torres Ares, Socorro

***0406**

B

N

1,1824

29.552,92 €

14.776,46 €

0,00 €

14.776,46 €

0,00 €

151

36/2022/54

Martínez Álvarez, María Nieves

***7436**

A

N

0,3257

8.562,43 €

4.281,22 €

0,00 €

4.281,22 €

0,00 €

152

36/2022/55

Rodríguez Cobas, José Javier

***1356**

A

N

0,2570

7.723,71 €

3.861,86 €

0,00 €

3.861,86 €

0,00 €

153

36/2022/56

Míguez Noval, Benjamín

***3783**

B

N

0,8903

26.854,45 €

13.427,23 €

0,00 €

13.427,23 €

0,00 €

154

36/2022/57

Miguel Torres, S.A.

***9332**

B

N

3,3991

35.901,03 €

17.950,52 €

0,00 €

17.950,52 €

0,00 €

155

36/2022/59

Vázquez Gancedo, Juan Antonio

***3566**

B

N

1,1836

11.640,81 €

5.820,41 €

0,00 €

5.820,41 €

0,00 €

156

36/2022/60

Castañeda Pérez, María Luisa

***1487**

B

N

1,5030

24.365,10 €

12.182,55 €

0,00 €

12.182,55 €

0,00 €

157

36/2022/61

Eido da Fonte, S.L.

***0593**

A

N

3,8063

46.727,18 €

23.363,59 €

0,00 €

23.363,59 €

0,00 €

158

36/2022/62

Mariscos de Cambados, S.L.

***0365**

B

N

0,3839

9.610,11 €

4.805,06 €

0,00 €

4.805,06 €

0,00 €

159

36/2022/63

Vázquez Leiro, Nanci María

***6241**

B

N

0,4521

13.185,36 €

6.592,68 €

307,43 €

6.900,11 €

0,00 €

160

36/2022/64

Adegas Valmiñor, S.L.

***2772**

B

N

0,3441

8.040,31 €

4.020,16 €

2.074,80 €

6.094,96 €

0,00 €

161

36/2022/65

Lagar de Fornelos, S.A.

***6267**

B

N

7,8700

124.585,67 €

62.292,84 €

35.037,24 €

97.330,08 €

0,00 €

162

36/2022/66

Fontenla Piñeiro, Emilio José

***7951**

B

N

0,5957

17.253,39 €

8.626,70 €

579,02 €

9.205,72 €

0,00 €

163

36/2022/68

Ojea Rodríguez, Mª Esther

***1873**

A

N

2,0986

31.145,94 €

15.572,97 €

0,00 €

15.572,97 €

0,00 €

164

36/2022/70

Alonso Estévez, Miguel

***7200**

A

N

0,1766

2.308,89 €

1.154,45 €

786,22 €

1.940,67 €

0,00 €

165

36/2022/71

Domínguez González, Isidro

***7557**

B

N

0,7233

7.366,58 €

3.683,29 €

0,00 €

3.683,29 €

0,00 €

166

36/2022/73

Fernández Novoa, Francisco

***6594**

A

N

0,3201

9.937,78 €

4.968,89 €

1.361,41 €

6.330,30 €

0,00 €

167

36/2022/74

Gaspar Troncoso, José Luis

***1184**

A

N

0,2520

7.541,83 €

3.770,92 €

1.121,89 €

4.892,81 €

0,00 €

168

36/2022/75

Cavada da Pousa, C.B.

***1808**

B

N

1,1404

31.573,54 €

15.786,77 €

0,00 €

15.786,77 €

0,00 €

169

36/2022/76

Videira López, José Luis

***8184**

B

N

0,1074

1.567,71 €

783,86 €

0,00 €

783,86 €

0,00 €

170

36/2022/78

Natividad Rey, Francisco

***7628**

A

N

0,2893

4.638,56 €

2.319,28 €

1.287,96 €

3.607,24 €

0,00 €

171

36/2022/79

Cal Amorín, José

***6705**

B

N

0,1723

5.436,96 €

2.718,48 €

0,00 €

2.718,48 €

0,00 €

172

36/2022/80

Da Costa Gil, Iván

***0000**

A

N

0,3804

11.300,38 €

5.650,19 €

303,56 €

5.953,75 €

0,00 €

173

36/2022/81

Rodríguez Estévez, Ángel

***7234**

B

N

0,6576

11.022,45 €

5.511,23 €

127,04 €

5.638,27 €

0,00 €

174

36/2022/82

Santiago Ruiz, S.A.U.

***0363**

B

N

1,8993

28.477,88 €

14.238,94 €

0,00 €

14.238,94 €

0,00 €

175

36/2022/83

Explotaciones Vitícolas do Salnés, S.

***2016**

B

N

0,2000

5.238,28 €

2.619,14 €

0,00 €

2.619,14 €

0,00 €

176

36/2022/84

Cousido Piñeiro, Javier

***8786**

B

N

0,3865

10.650,83 €

5.325,42 €

262,82 €

5.588,24 €

0,00 €

177

36/2022/85

Castro Rodríguez, Olga

***6766**

A

N

0,3500

9.869,88 €

4.934,94 €

238,00 €

5.172,94 €

0,00 €

178

36/2022/88

Barreiro Sousa, Carlos

***7062**

B

N

0,4613

11.807,45 €

5.903,73 €

0,00 €

5.903,73 €

0,00 €

179

36/2022/89

Carro González, José Antonio

***6975**

B

N

0,8900

22.401,48 €

11.200,74 €

0,00 €

11.200,74 €

0,00 €

180

36/2022/91

Pazo As Barreiras, S.L.

***3254**

B

N

1,8000

25.301,88 €

12.650,94 €

1.436,40 €

14.087,34 €

0,00 €

181

36/2022/95

Lores Padín, Rafael

***7659**

B

N

0,5361

13.943,13 €

6.971,57 €

0,00 €

6.971,57 €

0,00 €

182

36/2022/96

Martínez Fontán, Luciano

***3050**

B

N

0,3762

9.427,78 €

4.713,89 €

0,00 €

4.713,89 €

0,00 €

183

36/2022/97

Melbourne Skelton, Julián

***4324**

B

N

0,8917

10.587,41 €

5.293,71 €

0,00 €

5.293,71 €

0,00 €

184

36/2022/98

Bodegas La Caña, S.L.

***5751**

B

N

0,4240

12.242,81 €

6.121,41 €

431,19 €

6.552,60 €

0,00 €

185

36/2022/99

Rodiño Gómez, Ana María

***3420**

B

N

0,0354

895,86 €

447,93 €

0,00 €

447,93 €

0,00 €

186

36/202/100

Muñiz Muñiz, Adolfo

***0503**

B

N

0,4270

10.873,74 €

5.436,87 €

0,00 €

5.436,87 €

0,00 €

187

36/202/103

Valle Oubiña, Javier

***6090**

B

N

0,8534

21.367,89 €

10.683,95 €

0,00 €

10.683,95 €

0,00 €

188

36/202/104

Viñas Laya, Francisco Javier

***6362**

B

N

0,1260

3.176,99 €

1.588,50 €

0,00 €

1.588,50 €

0,00 €

189

36/202/105

Xesvitgal, S.L.

***4845**

B

N

0,9500

23.959,47 €

11.979,74 €

0,00 €

11.979,74 €

0,00 €

Total (189 persoas beneficiarias):

215,2636

3.763.393,43 €

1.881.697,16 €

195.034,55 €

2.076.731,71 €

48.886,54 €

Op.* (A/B): operación anual/bianual; CPI**: compensación pola perda de ingresos

ANEXO II

Relación das solicitudes denegadas das axudas de reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia
da convocatoria de 2022

Expediente

(Prov./ano/nº)

DNI/NIF

Solicitante

Solicitude

Motivo denegación

Art.*

1

27

2022

4

***5108**

García Fernández, Alfredo

Lugo Sur 2022

Non cumpre as condicións das solicitudes

6.1

2

27

2022

5

***4658**

Pilares de Belesar, S.L.U.

Individual

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

3

27

2022

6

***5746**

Torre Rodríguez, Humerto de la

Lugo Sur 2022

Non cumpre as condicións das solicitudes

6.1

4

27

2022

8

***1163**

Vázquez Fernández, Manuel

Lugo Sur 2022

Non cumpre as condicións das solicitudes

6.1

5

27

2022

10

***4178**

Miñosil, S.L.

Lugo Sur 2022

Non cumpre as condicións das solicitudes

6.1

6

27

2022

11

***1021**

Rabelas, S.L.

Lugo Sur 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

7

27

2022

13

***6694**

Rodríguez Álvarez, Roberto

Lugo Sur 2022

Non cumpre as condicións das solicitudes

6.1

8

27

2022

14

***9022**

Souto de Lobios, S.L.

Lugo Sur 2022

Non cumpre as condicións das solicitudes

6.1

9

27

2022

15

***9036**

Cabaleiro Portela, Adolfina

Individual

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

10

32

2022

17

***2971**

Adegas Pazo do Mar, S.L.

Agrotécnicas

Renuncia

11

32

2022

27

***5072**

Campuceira, S.C.

Renuncia

12

32

2022

40

***7055**

Bodegas Blare, S.L.

Valdeorras 2022-Diana

Renuncia

13

32

2022

44

***7071**

Gómez Martínez, Nicolás

Viña Costeira

Renuncia

14

32

2022

53

***2453**

Atanes Blanco, Marcial

Unións Agrarias

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

15

32

2022

77

***4688**

Armesto Escuredo, Joaquín

Valdeorras 2022-Ana

Renuncia

16

32

2022

79

***6324**

García Blanco, Francisco José

Valdeorras 2022-Ana

Renuncia

17

32

2022

80

***5862**

García Fariñas, Rosa

Valdeorras 2022-Diana

Renuncia

18

32

2022

82

***3261**

Triay Adegas de Oímbra, S.L

Unións Agrarias

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

19

32

2022

83

***4801**

Fernández Prieto, Benito

Valdeorras 2022-Ana

Renuncia

20

32

2022

86

***2480**

Valdepuga, S.L.

Unións Agrarias

Renuncia

21

32

2022

88

***3371**

Cume do Avia, S.C.G

Viticultores Labregos de Ourense

Renuncia

22

32

2022

97

***0022**

Viña Costeira, S.C.G.

Viña Costeira

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

23

32

2022

99

***1025**

Orensana de Vinos, S.A. (Unipersonal)

Viña Costeira

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

24

32

2022

102

***1475**

Fernandes Santos, Eugenia

Unións Agrarias

Renuncia

25

32

2022

104

***1126**

Gago Rodríguez, Ciprián Pedro

Unións Agrarias

Renuncia

26

32

2022

106

***7118**

Pérez López, Paula

Unións Agrarias

Desistencia: non achega a documentación requirida

27

32

2022

108

***7137**

Alvar Parada, María del Carmen

Individual

Renuncia

28

32

2022

111

***8776**

Terrae Viñedos, S.L.

Individual

Non solicita ningunha acción

11.1

29

32

2022

112

***2696**

Pousa Castro, Noela

Viticultores Labregos

Renuncia

30

36

2022

24

***1144**

Albariño Domínguez, C.B.

Agrotécnicas Salnés

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

31

36

2022

31

***2565**

Blanco Iglesias, Ramiro

Agrotécnicas Salnés

Renuncia

32

36

2022

34

***1089**

Bodegas Terras Gauda, S.A.

Agrotécnicas Salnés

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

33

36

2022

45

***1136**

Notas Frutales de Albariño, S.L.

Val do Miño

Desistencia: non achega a doc. requirida nin acredita a declaración de colleita

4.2, 11.1

34

36

2022

46

***0468**

Rullo Baixo-Ulla, S.L.

Val do Miño

Desistencia: non acredita a presentación da declaración de colleita

4.2

35

36

2022

50

***2642**

Adegas Morgadío, S.L.

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega doc. requirida nin acredita a declaración de colleita

4.2, 11.1

36

36

2022

53

***1738**

Eido de Gabriel, C.B.

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

37

36

2022

67

***0087**

Os Viñas, C.B.

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

38

36

2022

69

***9594**

Pedras Blancas 2020

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

39

36

2022

86

***5360**

Fontán Martínez, Luciano

Individual

Concesión autorización novas plantacións

9.2. j)

40

36

2022

87

***9380**

Alba Gondar, María Carmen

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

41

36

2022

90

***9147**

Bailadeira 2020

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

42

36

2022

93

***4175**

Durán Martínez, Xosé Ramón

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

43

36

2022

94

***1022**

Lorenzo Pérez, C.B.

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

44

36

2022

101

***6995**

Serén Álvarez, Juan Carlos

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

45

36

2022

102

***1215**

Vaz de Abreu, Rosa María

Val do Miño

Renuncia

46

36

2022

106

***9657**

Frieira Gestión de Inversiones, S.L.

Individual

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

47

36

2022

107

***5798**

Núñez Otero, Carlos

Viña Vide Viño 2022

Desistencia: non achega a documentación requirida

11.1

* Orde do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión do viñedo en Galicia e se convocan para o ano 2022. Código de procedemento MR446A (DOG núm. 62, do 30.3.2022).