Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 23 Xoves, 2 de febreiro de 2023 Páx. 11112

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello da Lama

ANUNCIO da oferta de emprego público do ano 2023.

Mediante Resolución da Alcaldía número 2023-0005, do 10 de xaneiro de 2023, aprobouse a oferta de emprego público para o ano 2023, correspondente ás prazas que a continuación se realcionan:

Persoal funcionario quenda libre:

GR

Denominación

Funcións

Xornada

A1

Arquitecto/a

1

Admón. especial

Completa

Persoal funcionario promoción interna:

GR

Denominación

Funcións

Xornada

A1

Avogado/a CIM-director/a

1

Admón. especial

Completa

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, do artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público do Concello da Lama para o ano 2023.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor alternativamente recurso de reposición potestativo ante o alcalde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que puidese considerarse máis conveniente ao dereito.

A Lama, 10 de xaneiro de 2023

Jorge Canda Martínez
Alcalde