Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2023 Páx. 11416

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

A Orde do 30 de decembro de 2021 establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Unha das liñas de axuda establecidas é a correspondente ao apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, con código de procedemento MR405A. A axuda concederase pola execución do plan que mellore o rendemento global da explotación e estará destinada a financiar os investimentos. O importe da axuda será do 30 % dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un máximo do 50 % segundo o establecido no artigo 36 da orde de convocatoria.

A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes por cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural, é informado o órgano colexiado da admisibilidade dos expedientes, segundo o previsto no artigo 7 das bases reguladoras. O dito órgano aplica os criterios de prioridade para que a persoa titular da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias formule a proposta de resolución, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias. Vista esta, a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da persoa titular da consellería, resolve a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR405B), convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 (publicada no DOG do 9 de febreiro de 2022), que establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B), aos solicitantes que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 35 da convocatoria, pola contías que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación 14.04.712B 772.0, proxecto 2016 00182, para as axudas previstas para investimentos nas explotacións agrarias, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022, 2023 e 2024.

Esta axuda ten por finalidade incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización e asegurar a continuidade do tecido agrario.

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención que se relacionan no anexo II por non acadaren a puntuación mínima de 10 puntos necesaria para a concesión da subvención (tal e como se establece no artigo 35 da orde), por non cumprir os requisitos exixidos (como se establece no artigo 31) ou como resultado da aplicación do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde, establecido o punto de corte. No caso de empate en puntos, de acordo co artigo 35.2 da orde de convocatoria, priorizaranse as entidades solicitantes con investimentos innovadores, seguido polos investimentos en proxectos de cooperación. Se aínda persiste o empate, priorizarase segundo a orde indicada nos criterios de selección e, finalmente, polo plan de melloras con maior importe en investimento elixible. Na presente convocatoria estableceuse o punto de corte en 14 puntos, con desempate polo criterio Y con 1 punto e un investimento elixible de 24.372,16 euros.

Terceiro. Informar os beneficiarios que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son con carácter xeral as establecidas na Orde desta consellería do 30 de decembro de 2021, que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Non se admitirán modificacións dos investimentos aprobados nin do calendario e datas máximas de xustificación establecidas, salvo nos casos e condicións admitidos nos artigos 10 e 11 da Orde do 30 de decembro de 2021.

c) Para a concesión desta axuda e o establecemento das súas características tívose en conta a información e a documentación incluída coa solicitude de axuda. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas na orde de convocatoria e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

d) O prazo de xustificación destas axudas será o seguinte:

Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas: o prazo para executar e xustificar as axudas concedidas baixo esta medida é de 18 meses desde a resolución de aprobación.

e) Para proceder ao pagamento da subvención correspondente a cada prazo de xustificación, o beneficiario deberá cumprir as condicións establecidas na Orde do 30 de decembro de 2021 e presentar a documentación indicada nos seu artigo 37, todo iso sen superar as datas máximas de xustificación indicadas anteriormente.

f) Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión, executando e xustificando o seu plan de mellora aprobado nos prazos establecidos, e cumprindo co resto dos requisitos da resolución de concesión, aboarase a totalidade da subvención concedida. De non ser así, procederase conforme o establecido no artigo 15 da Orde do 30 de decembro de 2021, relativo a incumprimentos.

g) A actividade obxecto da axuda, así como os conceptos subvencionados, deberanse manter durante un período non inferior a cinco anos contados a partir da data do pagamento final da axuda, conforme o establecido no artigo 31.4 da orde da convocatoria.

h) Conforme o disposto no artigo 3.2 da orde de convocatoria, o beneficiario da axuda deberá dispor dunha contabilidade específica Feader para odas as transaccións relativas á operación subvencionada.

i) Estas axudas proceden do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 e están cofinanciadas con fondos da Unión Europea a través do Feader do seguinte xeito:

Medida 4. Investimentos en activos físicos.

– Submedida 4.1. Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas. Cofinanciada nun 75 % polo fondo Feader.

j) Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda da mesma natureza, concedida coa mesma finalidade ou para os mesmos investimentos e/ou gastos, con excepción das axudas correspondentes a garantías para préstamos ou derivadas doutros instrumentos financeiros comunitarios nas condicións establecidas no artigo 37 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Conforme iso, se para os mesmos investimentos se solicita ou se concede un préstamo garantido e unha subvención non reembolsable, aplicaranse os límites establecidos no artigo 13 da orde de convocatoria.

k) O beneficiario deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader establecida no artigo 17 da orde de convocatoria e no anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014.

Cuarto. Os solicitantes relacionados no anexo I disporán de información máis detallada da axuda aprobada na súa Carpeta cidadá.

Quinto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse protestativamente recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Orde

Código
de expediente

Beneficiario/a

NIF

Puntuación criterios prioridade

Subvención concedida

Importe

1

27/00254/22/B

Adrián Armesto Pérez

***7557**

41

6.679,15 €

2

32/00066/22/B

Uxía Veloso Martínez

***6066**

34

73.167,30 €

3

32/00156/22/B

Veceiras, S.C.

***8282**

34

104.473,35 €

4

15/00124/22/B

Miriam Seijo Villaverde

***1198**

33

60.000,00 €

5

32/00163/22/B

Explotación Veiga Cachena, S.C.

***8447**

32

119.440,00 €

6

36/00055/22/B

María Diéguez Nogueira

***9303**

30

161.543,23 €

7

15/00273/22/B

Laura García Torreiro

***3195**

30

108.000,00 €

8

27/00435/22/B

Julia Inés Balderrama Orozco

***6007**

30

108.000,00 €

9

27/00103/22/B

Carlos Teijeiro Vázquez

***4463**

30

54.000,00 €

10

27/00296/22/B

Adrián Regueira Quinteiro

***5955**

30

2.900,00 €

11

36/00050/22/B

Ganadería Aquilino, S.C.

***8261**

30

108.000,00 €

12

27/00275/22/B

Ganadería Celoiras, S.L.

***8435**

30

39.204,00 €

13

15/00089/22/B

Loureiro Varela, S.C.

***5122**

30

78.486,14 €

14

32/00114/22/B

A Escarballada, S.C.

***5010**

30

29.569,84 €

15

27/00314/22/B

Martigo Rodríguez Río

***6675**

30

6.750,00 €

16

32/00081/22/B

Iván Martínez Mojón

***8610**

29

108.000,00 €

17

15/00370/22/B

Kleber Juncal Señarís

***3957**

29

108.000,00 €

18

27/00101/22/B

Marcos Castro Ferreiro

***4357**

29

9.712,50 €

19

32/00069/22/B

Álvaro García Río Miranda

***1932**

29

4.625,98 €

20

32/00131/22/B

Carlota María Freire Díaz

***6222**

29

2.582,55 €

21

27/00234/22/B

Pacín Novelua, S.C.

***4485**

29

13.300,00 €

22

15/00306/22/B

Gandería Carpinteiro, S.C.

***0522**

29

191.999,72 €

23

27/00421/22/B

Cando Ludrio, S.L.

***2955**

29

163.817,41 €

24

27/00336/22/B

Ganadería Gaela, S.L.

***3371**

29

116.561,16 €

25

27/00181/22/B

Ganadería Carteiro, S.C.

***5102**

29

85.383,00 €

26

27/00106/22/B

Ganadería López Lampaza, S.C.

***4117**

29

55.960,20 €

27

15/00369/22/B

Castro de Maroñas, S.C.G.

***9604**

29

41.364,63 €

28

27/00162/22/B

Edrosa Rabade, S.C.

***4897**

29

17.567,38 €

29

36/00108/22/B

Noa Presas González

***9433**

28

162.000,00 €

30

27/00257/22/B

Víctor Carrera Rouco

***4662**

28

18.000,00 €

31

32/00139/22/B

Magriño, S.C.

***7737**

28

6.030,00 €

32

15/00109/22/B

Ganadería O Carreteiro, S.C.

***8113**

28

108.000,00 €

33

27/00327/22/B

Pajón Carreira, S.C.

***4440**

28

104.029,80 €

34

27/00097/22/B

Bello Quintela, S.C.

***8478**

28

101.892,42 €

35

15/00165/22/B

María Jesús Manteiga Álvarez

***1288**

28

2.430,00 €

36

27/00345/22/B

SJS Casanova, S.C.

***8544**

28

79.936,55 €

37

15/00340/22/B

Gandería Casa da Corte, S.C.

***5100**

28

124.126,00 €

38

36/00048/22/B

Finca Santaya SAT nº 1401 Xuga

***0049**

28

118.989,62 €

39

15/00225/22/B

SAT nº 4261

***0323**

28

71.912,40 €

40

15/00344/22/B

Gandeiría Gómez do Cruceiro

***4559**

28

27.423,94 €

41

36/00032/22/B

Samuel Romero Gallego

***1283**

27

22.432,05 €

42

36/00041/22/B

María Diéguez Ansede

***5560**

27

54.000,00 €

43

27/00220/22/B

Patricia Abuín Vázquez

***3730**

27

27.150,00 €

44

27/00239/22/B

Ribeira Castro, S.C.

***4180**

27

25.711,50 €

45

32/00072/22/B

Ismael Domínguez Feijoo

***9451**

27

4.140,00 €

46

15/00203/22/B

Gandeiría Casais, S.L.

***9793**

27

21.107,04 €

47

27/00244/22/B

Gandeiría Palmeiro, S.C.

***3357**

27

215.601,75 €

48

36/00053/22/B

Finca Vales Sociedad Civil

***5649**

27

96.948,25 €

49

27/00202/22/B

Ganadería O Castelo, S.C.

***3532**

27

50.771,87 €

50

27/00277/22/B

Ganadería Queitano, S.L.

***2915**

27

55.791,14 €

51

15/00164/22/B

Dupa, S.C.

***8945**

27

28.965,67 €

52

27/00360/22/B

Ganadería Liñares de Cirio, S.C.

***4997**

27

15.443,35 €

53

15/00174/22/B

Rey Trillo, S.C.

***8679**

27

3.235,50 €

54

27/00149/22/B

Beatriz López Ramos

***7139**

27

5.985,00 €

55

36/00019/22/B

Asogama, S.C.

***7961**

26

162.000,00 €

56

27/00258/22/B

Marcos Trigo Quiroga

***5034**

26

3.200,00 €

57

15/00161/22/B

Diego Blanco Couto

***3481**

26

14.624,00 €

58

15/00117/22/B

Manuel Botana Cebeiro

***4823**

26

98.736,75 €

59

15/00157/22/B

Ganadería Barbeito, S.C.

***2131**

26

59.120,00 €

60

15/00361/22/B

Ganadería Antelo, S.C.

***4805**

26

57.306,69 €

61

27/00128/22/B

Na Veiga, S.C.

***8191**

26

27.646,24 €

62

36/00058/22/B

Gandeiría Morgade S.C.

***4620**

26

119.378,28 €

63

15/00107/22/B

Gandeiría Cabanas, S.C.

***5867**

26

93.406,85 €

64

27/00084/22/B

Mardomo, S.C.

***4101**

26

81.054,27 €

65

27/00150/22/B

Tomas e Juan de Mer, S.C.

***2797**

26

30.915,00 €

66

32/00132/22/B

Andrea Álvarez Penín

***9694**

26

34.096,05 €

67

36/00092/22/B

Sampaio SAT 1140 Xuga

***4033**

26

68.263,30 €

68

15/00245/22/B

Gandeiría A Casa Nova, S.C.

***1086**

26

47.900,16 €

69

15/00297/22/B

Sánchez Jarazo, S.C.

***8242**

26

12.177,00 €

70

27/00403/22/B

SAT do Ferreiro número 1125 Xuga

***2710**

26

11.602,50 €

71

27/00083/22/B

Óscar Álvarez Rodríguez

***7206**

26

10.000,00 €

72

27/00243/22/B

Cascudo Vázquez, S.C.

***5105**

26

63.251,10 €

73

27/00140/22/B

Nazaret Chain Álvarez

***4036**

26

7.311,91 €

74

15/00140/22/B

Mario Prieto Rodríguez

***3268**

25

53.903,16 €

75

36/00039/22/B

Castro Rey, S.C.

***9840**

25

108.000,00 €

76

32/00057/22/B

Antonio Tucci

***2885**

25

5.129,56 €

77

32/00048/22/B

Francisco José Martínez Ferreira

***2782**

25

3.852,00 €

78

27/00163/22/B

Bertín Pita Carballido

***8335**

25

3.195,00 €

79

27/00299/22/B

Lucía Rojo Berredo

***8006**

25

162.000,00 €

80

27/00232/22/B

Avícola Aguiar, S.C.

***7446**

25

108.000,00 €

81

36/00031/22/B

Castro Banica, S.C.

***9606**

25

108.000,00 €

82

27/00337/22/B

Mercedes Fernández Martín

***5807**

25

25.749,78 €

83

27/00120/22/B

Ana María Pérez Lamas

***0222**

25

12.853,80 €

84

36/00073/22/B

María Celia Casas Iglesias

***1092**

25

11.650,50 €

85

27/00158/22/B

Carlos Rodríguez Lodeiro

***3874**

25

57.946,50 €

86

27/00346/22/B

Ganadería Freire Rego, S.C.

***8200**

25

126.000,00 €

87

27/00164/22/B

Granxa Ferreiro, S.L.

***4380**

25

32.400,00 €

88

15/00081/22/B

Pablo Pallas Veira

***4627**

25

2.880,00 €

89

32/00064/22/B

Rocío Vázquez Mojón

***6467**

25

9.981,00 €

90

27/00156/22/B

Ganadería O Erbedal, S.C.

***8442**

25

2.610,00 €

91

27/00093/22/B

Ganadería Mouriz, S.C.

***7896**

25

153.684,95 €

92

15/00205/22/B

Tallón Lobato, S.C.

***1191**

25

15.833,03 €

93

27/00413/22/B

Granxa Grixeira, S.C.

***4993**

25

96.289,39 €

94

36/00024/22/B

Serriña, S.C.

***1907**

25

36.128,00 €

95

27/00438/22/B

Franlu Casanova, S.L.

***8029**

24

84.000,00 €

96

36/00102/22/B

Os Ferreiros, S.C.

***8518**

24

108.000,00 €

97

27/00224/22/B

Maribel Combo García

***5639**

24

108.000,00 €

98

27/00302/22/B

Miguel López González

***4730**

24

51.527,70 €

99

27/00377/22/B

Elías Fouz Otero

***4582**

24

8.100,00 €

100

27/00279/22/B

José Manuel López Juanes

***8107**

24

7.740,00 €

101

27/00216/22/B

Alberto Gómez Santín

***4926**

24

2.790,00 €

102

15/00194/22/B

Jaime Pena Gómez

***0766**

24

2.520,00 €

103

27/00332/22/B

Casa da Corte, S.C.

***4772**

24

16.872,30 €

104

27/00313/22/B

María Cabarcos Paz

***0427**

24

16.200,00 €

105

27/00109/22/B

SAT Vilacha 1155 Xuga

***2825**

24

10.675,00 €

106

27/00169/22/B

Casa Xanete, S.C.

***8075**

24

104.541,98 €

107

32/00109/22/B

Benita Araujo Méndez

***7822**

24

17.668,00 €

108

32/00051/22/B

Noelia Rodríguez Otero

***3434**

24

19.063,51 €

109

36/00044/22/B

Ganadería Vilariño, S.C.

***0860**

24

108.000,00 €

110

15/00366/22/B

Granxa Zapateiro, S.C.

***5523**

24

47.736,65 €

111

27/00193/22/B

Lucía González Eijo

***8231**

24

16.200,00 €

112

27/00240/22/B

Roima, S.C.

***3379**

24

13.005,00 €

113

27/00177/22/B

Ganadería Zarralleiro, S.C.

***4182**

24

64.620,00 €

114

15/00338/22/B

Finca Raposo, S.C.

***0211**

24

22.620,50 €

115

15/00294/22/B

Gandería Estivada, S.C.

***5183**

24

14.725,80 €

116

15/00252/22/B

Ganadería Bermejo de Gonzar, S.C.

***2120**

24

6.650,00 €

117

15/00233/22/B

Gandeiría Pereiriña S.C.

***1648**

24

15.625,97 €

118

15/00096/22/B

Castro Noya, S.C.

***0401**

24

78.143,83 €

119

27/00117/22/B

Cristian González Tenreiro

***0618**

23

50.927,40 €

120

32/00095/22/B

David Pérez Porto

***2865**

23

4.726,86 €

121

36/00068/22/B

Cerdeiras González, S.L.

***9046**

23

81.000,00 €

122

27/00206/22/B

Aysun, S.C.

***5297**

23

126.000,00 €

123

36/00059/22/B

Ganadería Porcina Lois González Bouzas, S.L.

***9306**

23

108.000,00 €

124

32/00162/22/B

Iria Pérez Pérez

***6286**

23

9.621,00 €

125

27/00354/22/B

Ganados Bran Vidal, S.C.

***3703**

23

166.908,00 €

126

36/00018/22/B

Rubén Barral González

***1411**

23

7.753,08 €

127

36/00074/22/B

Finca Martino, S.L.

***0534**

23

44.026,88 €

128

15/00309/22/B

Cives Lado, S.C.

***5258**

23

27.292,75 €

129

27/00347/22/B

Cernuda Diéguez, S.C.

***3952**

23

15.506,89 €

130

36/00106/22/B

Agroink, S.C.

***2018**

23

96.570,00 €

131

27/00252/22/B

Ganadería Mundín, S.C.

***7899**

23

73.357,20 €

132

27/00089/22/B

Jorge López Otero

***8960**

23

54.000,00 €

133

15/00260/22/B

Adrián García Santiso

***0001**

23

11.560,05 €

134

36/00064/22/B

Gandeiría Casa Lameiro, S.C.

***5207**

23

162.000,00 €

135

32/00145/22/B

Magallais Docarmo, S.C.

***5004**

23

2.949,74 €

136

27/00088/22/B

Casa Varela, S.C.

***4993**

23

16.560,00 €

137

32/00151/22/B

Araceli Iglesias Blanco

***3533**

23

6.975,00 €

138

15/00148/22/B

Ganadería Guerra Gavieiro, S.C.

***5498**

23

84.000,00 €

139

15/00128/22/B

Caamaño SAT nº 1192 Xuga

***8590**

23

87.462,13 €

140

15/00295/22/B

Ana María Ruibal Riomayor

***9935**

23

6.650,00 €

141

27/00211/22/B

Semugueira, S.C.

***4107**

23

52.150,00 €

142

15/00147/22/B

Bernardino González Pena

***6910**

23

36.166,84 €

143

27/00273/22/B

Adrián Sufuentes Pardo

***8144**

22

16.020,00 €

144

27/00439/22/B

Avícola Santos Cabado, S.C.

***9691**

22

108.000,00 €

145

36/00061/22/B

José Torres Mosquera

***9003**

22

54.000,00 €

146

27/00280/22/B

Francisco López López

***5356**

22

53.601,80 €

147

36/00040/22/B

Joseba Andoni Aramburu Lamy

***3318**

22

2.836,30 €

148

36/00035/22/B

Ganadería A Golada, S.L.

***7640**

22

108.000,00 €

149

15/00082/22/B

Emilio Pombo Lista

***8703**

22

2.320,00 €

150

15/00246/22/B

Gandeiría González Becerra, S.C.

***9894**

22

162.000,00 €

151

15/00310/22/B

Freire Vázquez, S.C.

***5371**

22

108.000,00 €

152

15/00285/22/B

Cachenas Pedra Cabalgada, S.C.

***7369**

22

11.129,40 €

153

32/00096/22/B

Sergio González Fernández

***9971**

22

12.539,70 €

154

27/00183/22/B

Catalina Ruiz Cabrera

***6618**

22

7.920,00 €

155

32/00074/22/B

Verónica Villamor Oliva

***7328**

22

4.410,08 €

156

32/00112/22/B

María López Baños

***4584**

22

2.872,69 €

157

27/00212/22/B

Salgado Buide, S.C.

***4074**

22

38.521,00 €

158

27/00367/22/B

Granxas San Fiz, S.C.

***5095**

22

31.824,09 €

159

15/00204/22/B

Julio y Patricia Ramos, S.C.

***3371**

22

24.308,10 €

160

15/00105/22/B

Ganadería O Campo, S.C.

***3802**

22

12.240,00 €

161

15/00202/22/B

Granxa Moreira de Brandoñas, S.C.

***5502**

22

13.320,00 €

162

27/00141/22/B

Ganados Arandedo, S.C.

***4956**

22

4.875,50 €

163

15/00088/22/B

Riviña, S.C.

***3709**

22

42.728,43 €

164

15/00085/22/B

Josefina Lojo Calo/Manuel Diego Vázquez Lojo, S.C.

***9788**

22

31.701,25 €

165

15/00209/22/B

Gandería Anselmo, S.C.

***1613**

22

31.290,00 €

166

15/00145/22/B

Otero Gómez, S.C.

***4806**

22

18.410,00 €

167

15/00286/22/B

Gandería Colorado, S.C.

***0719**

22

13.650,00 €

168

27/00186/22/B

Ganadería Matanza, S.C.

***4098**

22

20.700,00 €

169

27/00355/22/B

Miguel Ferreiro Vázquez

***3985**

22

18.916,25 €

170

32/00130/22/B

María Asunción Rodríguez Gómez

***8742**

22

4.680,00 €

171

36/00033/22/B

Mª Josefa Montoto Sánchez

***0916**

22

7.515,00 €

172

15/00224/22/B

Granxa Riveiro, S.C.

***1254**

22

116.220,42 €

173

27/00165/22/B

Avícola VitoRío Calvo, S.C.

***5176**

21

108.000,00 €

174

32/00040/22/B

David Rodríguez Gallego

***3488**

21

2.475,00 €

175

15/00155/22/B

Xuliant, S.C.

***0400**

21

154.815,50 €

176

36/00070/22/B

Gandeiría Midon, S.C.

***5098**

21

126.000,00 €

177

27/00357/22/B

Ganadería Carballo González, S.C.

***3381**

21

106.381,38 €

178

27/00229/22/B

Baixo Holstein, S.C.

***9163**

21

54.360,00 €

179

15/00152/22/B

Cuco Pousada, S.C.

***8516**

21

11.321,38 €

180

27/00416/22/B

Jorge López Conde

***4822**

21

8.672,53 €

181

27/00235/22/B

Finca A Carballeira SAT nº 1287 Xuga

***3114**

21

111.032,48 €

182

32/00098/22/B

José Rodríguez Couso

***3571**

21

25.920,00 €

183

27/00311/22/B

Rubén Carreiras Cordal

***6134**

21

3.079,79 €

184

27/00303/22/B

Jurgita Zalgyte

***0803**

21

2.745,00 €

185

27/00134/22/B

Casa Grande Randolfe, S.C.

***3543**

21

121.793,64 €

186

15/00086/22/B

Graña Camba, S.C.

***0737**

21

71.579,90 €

187

15/00160/22/B

SAT Suárez Moar

***8714**

21

115.200,00 €

188

36/00025/22/B

Ganadería Punciano, S.C.

***5344**

21

32.687,55 €

189

15/00143/22/B

Ganadería Farrucán, S.C.

***4825**

21

12.708,00 €

190

32/00030/22/B

Expl. Agr. Ganadera Quintáns, S.C.

***4813**

21

6.525,00 €

191

27/00178/22/B

Cabar, S.C.

***4999**

21

37.652,40 €

192

32/00061/22/B

Brusli Domínguez Vello

***3645**

21

16.200,00 €

193

27/00266/22/B

Miguel López Domínguez

***8039**

21

7.598,30 €

194

32/00150/22/B

Brais Castro Álvarez

***7593**

21

2.610,00 €

195

36/00054/22/B

Areosa, S.C.

***1361**

21

168.000,00 €

196

15/00190/22/B

Casa Dubra, S.C.

***1918**

21

24.345,00 €

197

36/00065/22/B

Laura Insua Calviño

***8482**

21

9.504,00 €

198

27/00131/22/B

Pacio San Antolín, S.C.

***5091**

21

5.573,21 €

199

27/00173/22/B

Diana Taboada Paz

***7367**

21

3.589,11 €

200

15/00266/22/B

Sonia Rivas Penedo

***5937**

21

3.060,00 €

201

15/00240/22/B

Ganadería Vázquez, S.C.

***5219**

21

57.153,60 €

202

27/00201/22/B

Casa García, S.C.

***4187**

21

30.326,45 €

203

27/00126/22/B

Ganadería Castedo, S.C.

***4980**

21

26.533,08 €

204

27/00218/22/B

Óscar Rodríguez Díaz

***6956**

21

19.600,00 €

205

27/00352/22/B

Ganadería Vigo, S.C.

***4902**

21

4.525,13 €

206

15/00257/22/B

Ganadería Seco, S.C.

***1627**

21

6.650,00 €

207

27/00349/22/B

Raposeiro, S.C. (en constitución)

***3375**

21

42.210,00 €

208

27/00376/22/B

Yesica Cela Valcárcel

***5509**

21

16.200,00 €

209

15/00231/22/B

Gandeiría de la Fuente Veiras, S.C.

***0414**

21

79.482,45 €

210

27/00422/22/B

SAT Os Carrís

***3041**

21

106.223,25 €

211

15/00358/22/B

Ganadería Casa Pardo, S.C.

***3800**

21

16.940,00 €

212

15/00281/22/B

Pulleiro, S.C.

***0213**

21

12.880,00 €

213

32/00161/22/B

Ganadería A Ladeira, S.C.

***3199**

21

14.105,00 €

214

32/00154/22/B

María Isabel Coello Francisco

***1429**

21

5.512,50 €

215

15/00226/22/B

Entreaugas, S.C.

***3787**

21

52.917,79 €

216

27/00267/22/B

José Antonio Fernández Álvarez

***0954**

21

7.207,20 €

217

27/00429/22/B

Juan Elías Seco Novo

***4568**

21

5.880,97 €

218

27/00298/22/B

Casa Xil, S.C.

***3375**

21

20.160,00 €

219

27/00112/22/B

María José Vilar Moure

***6122**

21

1.820,00 €

220

27/00250/22/B

Macía Chorente, S.C.

***4783**

21

84.000,00 €

221

15/00217/22/B

Ganadería Porto Sánchez, S.C.

***3993**

21

45.178,00 €

222

27/00199/22/B

Ardilleiros, S.C.

***4775**

21

30.771,01 €

223

15/00299/22/B

Sergio Noya Rodríguez

***2261**

20

13.090,50 €

224

27/00262/22/B

Jesús Valín Álvarez

***4775**

20

3.465,00 €

225

27/00436/22/B

Raúl López Vila

***7128**

20

54.000,00 €

226

27/00219/22/B

Bruno Botana Pérez

***8173**

20

3.883,50 €

227

36/00107/22/B

Varela López, S.C.

***9722**

20

151.212,38 €

228

27/00268/22/B

Freire, S.C.

***7811**

20

4.747,50 €

229

27/00132/22/B

Ganadería Autóctona, S.L.U.

***7932**

20

18.000,00 €

230

27/00195/22/B

Amaro, S.C.

***4995**

20

58.479,75 €

231

27/00341/22/B

Fidalgo Cabana, S.C.

***5172**

20

37.019,97 €

232

15/00199/22/B

Miraflores, S.C.

***0390**

20

14.460,00 €

233

27/00001/22/B

Christian López Fente

***8195**

20

16.200,00 €

234

15/00095/22/B

Santiago Pérez Santos

***0374**

20

9.415,00 €

235

32/00097/22/B

Manuel Gandara Antoñon

***8295**

20

5.400,00 €

236

27/00408/22/B

Pedrón A Ponte, S.L.

***3127**

20

19.425,00 €

237

32/00115/22/B

Saymar, S.C.

***3477**

20

168.000,00 €

238

27/00406/22/B

Luis Gamallo Díaz

***6875**

20

35.865,00 €

239

27/00085/22/B

Rocío Saco López

***2413**

20

15.750,00 €

240

32/00039/22/B

María Luisa Martínez González

***7653**

20

4.680,00 €

241

27/00284/22/B

Elena Villaverde Rodríguez

***7112**

20

4.365,00 €

242

15/00176/22/B

Gandeiría Casa Quinto, S.C.

***9793**

20

77.188,18 €

243

36/00043/22/B

Ganadería Portela, S.C.

***5601**

20

25.200,00 €

244

27/00192/22/B

Andrea Fernández Gago

***8072**

20

12.600,00 €

245

27/00278/22/B

María Ángeles López Fernández

***6836**

20

43.435,00 €

246

27/00094/22/B

LLG TC

***4783**

20

45.605,00 €

247

15/00084/22/B

Albagueira, S.C.

***3825**

20

12.110,00 €

248

27/00427/22/B

Marcos Cabado Prado

***7943**

19

2.610,00 €

249

27/00305/22/B

José Ángel Grandío López

***4080**

19

8.976,60 €

250

15/00251/22/B

Juan Clemente Díaz Cheda

***9515**

19

4.834,80 €

251

15/00116/22/B

Granxa Villar, S.C.

***5527**

19

127.907,96 €

252

27/00295/22/B

Ganadería García, S.C.

***4995**

19

87.795,00 €

253

27/00124/22/B

A Pena 43, S.C.

***5105**

19

33.600,00 €

254

15/00213/22/B

Ganadería Bartulo, S.C.

***5221**

19

42.749,10 €

255

27/00418/22/B

Casa Roxa, S.C.

***4087**

19

24.803,45 €

256

15/00129/22/B

Adrián Taboada García

***0690**

19

13.500,45 €

257

27/00238/22/B

Herdeira, S.C.

***4088**

19

6.300,00 €

258

32/00110/22/B

María da Gloria Dias Pereira

***7530**

19

9.807,64 €

259

36/00069/22/B

Iria Barcia Sanjurjo

***0439**

19

7.226,55 €

260

32/00059/22/B

Antonio Montesinos Cerezal

***7284**

19

10.480,14 €

261

15/00138/22/B

Gandeiría Casa das Pedras, S.C.

***5928**

19

7.146,00 €

262

36/00036/22/B

Gandería Charo Cangado, S.C.

***0645**

19

16.200,00 €

263

27/00425/22/B

SAT Ganadería Xusto nº 1333 Xuga

***3378**

19

47.285,00 €

264

27/00366/22/B

Ganadería Panadeiro, S.L. Unipersoal

***3689**

19

21.345,80 €

265

32/00075/22/B

Ángel José López González

***5963**

19

13.090,00 €

266

27/00361/22/B

Inés López López

***0456**

19

15.925,00 €

267

15/00149/22/B

Os Agros, SAT

***2013**

19

39.919,36 €

268

36/00022/22/B

Maceva, S.C.

***1775**

19

121.854,72 €

269

36/00045/22/B

Rousil, S.C.

***6105**

19

190.726,40 €

270

15/00359/22/B

Ganadería de Pazos, S.C.G.

***1830**

19

110.775,00 €

271

15/00256/22/B

Ganadería Laguiño, S.C.

***3370**

19

56.125,77 €

272

15/00293/22/B

Patricio de Fornís, S.C.

***0921**

19

15.925,00 €

273

27/00370/22/B

Emilia Sandra Macía González

***6607**

19

12.845,00 €

274

27/00228/22/B

José Manuel Díaz López

***7414**

19

18.278,40 €

275

27/00247/22/B

Juan-Carlos Díaz Niño

***8032**

19

6.440,00 €

276

27/00119/22/B

Rocío Carcacía Vázquez

***7251**

19

14.105,00 €

277

15/00264/22/B

Gandeiría Braña García, S.C.

***3516**

19

64.575,00 €

278

27/00099/22/B

SAT San Martiño

***4476**

19

100.892,86 €

279

15/00137/22/B

Inés Rodríguez Ramos

***9879**

19

84.000,00 €

280

15/00210/22/B

Ganadería Casa Landeira de Oa, S.C.

***0809**

19

57.485,40 €

281

27/00204/22/B

Condado, S.C.

***3193**

19

50.562,20 €

282

27/00155/22/B

María José López Díaz

***1513**

19

35.574,00 €

283

15/00212/22/B

Casa de Anxel, S.C.

***2084**

19

18.335,82 €

284

27/00115/22/B

SAT Grolo Xuga 1138

***2719**

19

72.590,00 €

285

27/00242/22/B

Ganadería Pombo, S.C.

***3177**

19

52.360,00 €

286

27/00127/22/B

Ganadería Caraves, S.C.

***3970**

19

43.435,00 €

287

15/00360/22/B

Mourelos Valle, S.C.

***2541**

19

29.553,30 €

288

27/00351/22/B

Ganadería Ferreiros, S.L.

***3199**

19

10.465,00 €

289

15/00162/22/B

Granxa de Felipe, S.C.

***8475**

19

9.380,00 €

290

15/00237/22/B

María José Martínez Gómez

***0411**

19

8.642,62 €

291

27/00331/22/B

El Campo, S.C.

***3495**

19

5.880,00 €

292

27/00411/22/B

Gandeiría Lodeiro, S.C.

***3364**

19

37.849,00 €

293

27/00292/22/B

Olalla Villar Penelo

***5699**

19

28.175,00 €

294

36/00030/22/B

Paz García Abelairas

***8118**

19

13.431,95 €

295

27/00426/22/B

SAT García Quintana nº 1126 Xuga

***2721**

19

3.904,96 €

296

27/00171/22/B

María Jesús Carracedo Seoane

***3917**

19

63.179,76 €

297

32/00118/22/B

Curvaceira, S.L.

***3334**

19

2.030,00 €

298

36/00088/22/B

Jorge Verde Fernández

***8291**

18

5.760,00 €

299

27/00437/22/B

Avícola Cela, S.C.

***9537**

18

162.000,00 €

300

15/00267/22/B

Vidual, S.C.

***0389**

18

18.605,86 €

301

15/00336/22/B

Álvaro Núñez Ferreiro

***0163**

18

8.640,00 €

302

32/00091/22/B

Manuel González Rodríguez

***3626**

18

5.080,00 €

303

27/00432/22/B

Ares Liz, S.C.

***4897**

18

95.422,39 €

304

27/00231/22/B

Lamas López, S.C.

***3351**

18

9.765,00 €

305

27/00166/22/B

Loio, S.C.

***3867**

18

9.065,00 €

306

15/00184/22/B

Martigo Guerra López

***3071**

18

9.868,05 €

307

15/00189/22/B

Ganadería Lameiro, S.C.

***5520**

18

61.884,09 €

308

27/00263/22/B

Villamayor de Negral SAT

***0289**

18

41.440,00 €

309

15/00345/22/B

Landeira, S. Coop. Galega

***7978**

18

29.120,00 €

310

27/00184/22/B

El Asturiano, S.C.

***4879**

18

4.900,00 €

311

15/00141/22/B

Ganadería Pastora, S.C.

***3621**

18

140.216,66 €

312

27/00260/22/B

Ramón Alberto Otero Gómez

***0547**

18

28.070,00 €

313

27/00182/22/B

José Antonio García Sante

***1756**

18

8.050,00 €

314

15/00263/22/B

Tubío Busto, S.C.

***6895**

18

92.066,51 €

315

27/00004/22/B

A Cabada, S.C.

***3636**

18

27.840,96 €

316

27/00139/22/B

Antonio Ferreiro Ferreiro

***1725**

18

31.563,00 €

317

27/00328/22/B

José Ángel Espiñeira Rodríguez

***5210**

18

12.647,68 €

318

27/00401/22/B

Pablo Rivera López

***5981**

18

9.660,00 €

319

27/00281/22/B

Riazón, S.C.

***3358**

18

43.295,00 €

320

27/00221/22/B

Ganaderías Ferpar, S.C.

***3633**

18

32.566,70 €

321

27/00168/22/B

Lulas, S.C.

***4314**

18

9.940,00 €

322

27/00365/22/B

Tumbeiro López, S.C.

***2633**

18

6.090,00 €

323

27/00326/22/B

Ganadería Chinto, S.C.

***4447**

18

3.220,00 €

324

27/00104/22/B

Treilas, S.C.

***4996**

18

2.610,00 €

325

27/00409/22/B

Ganadería Ferreiro, S.C.

***4772**

18

41.265,00 €

326

27/00111/22/B

Olga López Armesto

***3903**

18

3.010,00 €

327

27/00288/22/B

Eva María Díaz Cervo

***6987**

18

2.030,00 €

328

15/00279/22/B

Pablo Ares Vilariño

***0323**

18

71.908,55 €

329

27/00096/22/B

Ramón Puente García

***2859**

18

83.313,67 €

330

27/00246/22/B

Casa Don Manuel, S.L.U.

***4348**

18

73.431,02 €

331

15/00136/22/B

Francisco Abad Santos

***0508**

18

12.600,00 €

332

15/00274/22/B

Gandeiría Rego, S.C.

***0719**

18

61.864,60 €

333

15/00229/22/B

Finca Canedo, S.L.

***7829**

18

110.030,99 €

334

32/00126/22/B

Rosa María Mellado Losada

***4117**

18

25.418,06 €

335

27/00175/22/B

O Solar, S.C.

***3642**

18

5.659,50 €

336

15/00181/22/B

Gandeiría Lousada, S.C.

***9622**

18

45.229,26 €

337

27/00353/22/B

Ganadería Xuiz, S.C.

***4782**

18

54.491,50 €

338

27/00379/22/B

Pedrolas SAT nº 1026 Xuga

***2445**

18

45.010,29 €

339

32/00164/22/B

Javier Fernández Rodríguez

***3151**

17

2.767,05 €

340

36/00042/22/B

Granxa Ecoloxica do Umia, S.C.

***9046**

17

3.823,19 €

341

15/00302/22/B

Ganadería Ares Gil, S.C.

***0426**

17

3.780,00 €

342

15/00364/22/B

Ganadería Os Muíños, S.C.

***5228**

17

18.439,35 €

343

15/00265/22/B

Gandería PistulaRío, S.L.

***4825**

17

16.200,00 €

344

36/00081/22/B

Sandra Ledo Corzo

***9133**

17

6.165,00 €

345

27/00359/22/B

Vilaboa, S.C.

***3851**

17

20.993,35 €

346

32/00034/22/B

Xoán González Alonso

***3013**

17

20.018,16 €

347

27/00121/22/B

Caseiro, S.C.

***4177**

17

6.033,30 €

348

36/00086/22/B

Montserrat Pérez Fernández

***7167**

17

2.183,63 €

349

15/00132/22/B

Fernando Naveiras Ardao

***1129**

17

32.378,03 €

350

27/00271/22/B

Explotaciones Digar, S.C.

***4920**

17

25.200,00 €

351

27/00265/22/B

José Juan Rubio López

***7755**

17

6.440,00 €

352

15/00354/22/B

Ganadería Serramos, S.C.

***0378**

17

72.256,50 €

353

15/00259/22/B

O Chuco, S.C.

***0383**

17

60.375,00 €

354

15/00115/22/B

Ganadería Pensado, S.C.

***1231**

17

78.907,50 €

355

27/00330/22/B

López y Toubes, S.C.

***3504**

17

53.066,67 €

356

27/00348/22/B

Queitano, S.C.

***4180**

17

40.250,00 €

357

27/00300/22/B

Ganadería Neiras, S.C.

***4899**

17

23.030,00 €

358

15/00179/22/B

Ganadería Rancaño, S.L.

***1925**

17

22.505,00 €

359

27/00129/22/B

Florida, S.C.

***3364**

17

16.664,42 €

360

27/00255/22/B

María Carmen Barreiro Irimia

***3945**

17

16.275,00 €

361

27/00286/22/B

Ganadería Xuliana, S.C.

***3888**

17

15.925,00 €

362

27/00213/22/B

Huerta Camba, S.C.

***4177**

17

12.110,00 €

363

27/00339/22/B

Carmen Silva Vázquez

***1925**

17

9.820,57 €

364

15/00090/22/B

Gandeiría O Bion, S.C.

***0411**

17

9.065,00 €

365

27/00350/22/B

Leitagro, S.C.

***3505**

17

5.522,13 €

366

15/00103/22/B

SAT Bernaldo 1413 Xuga

***2581**

17

5.041,40 €

367

27/00210/22/B

Ganadería Arias Moran, S.C.

***3364**

17

3.816,71 €

368

27/00105/22/B

Ilda Bernárdez Raton

***5861**

17

2.928,72 €

369

27/00214/22/B

Uceira, S.C.

***3172**

17

67.884,95 €

370

32/00147/22/B

María Jesusa Fernández Fernández

***2017**

17

27.479,34 €

371

27/00217/22/B

Ganadería García Díaz, S.C.

***4898**

17

20.160,00 €

372

32/00042/22/B

María Isabel Rodríguez Fernández

***6944**

17

12.600,00 €

373

32/00053/22/B

Carolina Pinto Gil

***6929**

17

12.600,00 €

374

27/00130/22/B

Sara Rodríguez González

***1860**

17

6.335,00 €

375

32/00113/22/B

Antonio Pérez y Mª Mar Salgado, S.C.

***3483**

17

3.095,04 €

376

32/00143/22/B

Rosa Díaz Gómez

***1615**

17

3.546,30 €

377

27/00180/22/B

Tendeiro, S.C.

***4355**

17

44.129,35 €

378

15/00001/22/B

Gandería Carreira, S.C.

***0441**

17

82.495,00 €

379

27/00407/22/B

Varela, S.C.

***3563**

16

31.108,39 €

380

15/00275/22/B

Ganadería Ledeiron, S.C.

***3327**

16

7.840,66 €

381

27/00147/22/B

José Antonio Rodríguez López

***6858**

16

8.640,00 €

382

27/00274/22/B

José Manuel López Martínez

***4327**

16

17.858,16 €

383

27/00172/22/B

José Antonio Conde Vilariño

***6454**

16

12.600,00 €

384

36/00105/22/B

Ganadería Pousa, S.C.

***0394**

16

89.075,58 €

385

27/00113/22/B

Manuel da Silva González

***7397**

16

3.640,00 €

386

15/00290/22/B

Chousa Nova, S.C.

***9796**

16

36.000,00 €

387

27/00215/22/B

TC Campos

***4448**

16

10.680,60 €

388

27/00362/22/B

Ganadería Carballido, S.C.

***4187**

16

93.378,74 €

389

27/00410/22/B

Juan José Iglesias Rodríguez

***7623**

16

51.964,21 €

390

15/00348/22/B

Gandería Rey, S.C.

***0387**

16

32.400,00 €

391

15/00196/22/B

Gandería Conde de Vioxo, S.C.

***1605**

16

25.432,17 €

392

27/00342/22/B

Luis Regueiro Roca

***2733**

16

12.600,00 €

393

27/00151/22/B

Moisés Fernández López

***6452**

16

6.055,00 €

394

15/00238/22/B

José Ramón Ríos Rodríguez

***5887**

16

62.160,00 €

395

15/00133/22/B

Busto Corzón SAT nº 1327

***0310**

16

46.921,00 €

396

32/00120/22/B

Hortensia Otero Garrido

***1673**

16

12.600,00 €

397

27/00196/22/B

María Josefa Álvarez Pin

***4874**

16

6.369,30 €

398

15/00100/22/B

Viveros Florgalicia, S.L.

***9575**

16

3.988,95 €

399

36/00090/22/B

Saldoiro, S.C.

***5177**

16

79.776,48 €

400

27/00142/22/B

Agrocexo, S.L.

***3379**

16

49.169,38 €

401

27/00108/22/B

Ganadería Leira Blanco, S.C.

***4197**

16

9.288,02 €

402

27/00282/22/B

María Vanesa López Armesto

***6838**

16

42.000,00 €

403

32/00148/22/B

Manuela Folgoso Joga

***2981**

16

6.440,00 €

404

15/00304/22/B

SAT Cives

***1578**

16

161.255,43 €

405

27/00207/22/B

María José Ansedes Cabanas

***2685**

16

89.274,50 €

406

15/00343/22/B

Ganadería Moutou, S.C.

***3350**

16

16.762,56 €

407

27/00245/22/B

Poupariña SAT nº 1195 Xuga

***2888**

16

141.647,80 €

408

27/00125/22/B

Casa Menor, S.C.

***3375**

16

25.200,00 €

409

27/00241/22/B

Gandeiría Casa Roxa, S.C.

***3507**

16

67.044,25 €

410

27/00371/22/B

Casa Labradela, S.C.

***9620**

16

4.011,00 €

411

15/00341/22/B

Ganadería Gaiolo, S.C.

***3091**

16

10.325,00 €

412

27/00356/22/B

Ismois Mel, S.L.

***4792**

16

9.399,40 €

413

27/00226/22/B

Casa Barbeiro, S.L.

***3638**

16

32.848,79 €

414

27/00322/22/B

Ganadería Fernández Seco, S.L.

***2934**

16

41.265,00 €

415

15/00254/22/B

Ganadería Rodríguez SAT nº 952 X

***6041**

16

77.254,80 €

416

15/00239/22/B

Ganadería Una, S.C.

***1631**

16

35.857,50 €

417

32/00111/22/B

José Ramón Álvarez Seguín

***3517**

15

3.499,97 €

418

32/00124/22/B

Fernando Cibeira Estévez

***8864**

15

13.563,02 €

419

15/00347/22/B

Daniel Vázquez Sánchez

***0415**

15

10.350,00 €

420

32/00146/22/B

Francisco Javier Orjales García

***6428**

15

63.000,00 €

421

32/00117/22/B

Mª Teresa Castro Ferreiro

***6256**

15

9.090,00 €

422

27/00179/22/B

Explotaciones Ferreiro, S.L.U.

***2161**

15

168.000,00 €

423

27/00114/22/B

M. Barreal Augalevada, S.C.

***3370**

15

48.867,70 €

424

27/00333/22/B

José Luis Neira Aldegunde

***4121**

15

27.147,05 €

425

27/00310/22/B

Martín Pombo Rodríguez

***6772**

15

24.080,00 €

426

27/00290/22/B

Hermanos Cercedo, S.C.

***3803**

15

14.490,00 €

427

27/00308/22/B

Ganadería Morado, S.C.

***3344**

15

8.890,00 €

428

15/00139/22/B

Gandeiría Casa de Capelo, S.C.

***1839**

15

22.650,00 €

429

15/00255/22/B

Ganadería Gontán, S.C.

***0916**

15

9.201,41 €

430

15/00163/22/B

Reboredo Pedreira, S.C.

***1680**

15

45.167,50 €

431

27/00081/22/B

Nilo López Fernández

***2294**

15

8.715,00 €

432

27/00329/22/B

Crexal SAT nº 1365 Xuga

***3680**

15

147.828,56 €

433

15/00261/22/B

Jesús Gómez Fernández

***5936**

15

18.130,00 €

434

15/00351/22/B

Marzoa y Ruiz, S.C.

***0934**

15

4.871,23 €

435

27/00236/22/B

Gandería Ferreiro Soc. Civil

***3778**

15

20.160,00 €

436

15/00349/22/B

Manuel Otero Pena

***2778**

15

2.030,00 €

437

15/00288/22/B

Rosa Visitación González Vázquez

***2006**

15

11.592,00 €

438

27/00208/22/B

Ana Belén Meitín Calvo

***9924**

15

7.070,00 €

439

32/00165/22/B

Elena Carrasco Paz

***8084**

15

5.600,00 €

440

15/00092/22/B

Ganadería Remesil, S.C.

***1264**

15

9.380,00 €

441

27/00249/22/B

Nelan, S.C.

***3596**

15

126.000,00 €

442

27/00200/22/B

Antonio Paderne Díaz

***1269**

15

15.637,70 €

443

15/00292/22/B

Ganadería Carballeira, S.C.

***0399**

15

51.975,00 €

444

27/00198/22/B

Granxa O Conde, S.L.

***3224**

15

147.403,02 €

445

27/00270/22/B

Vilasilvestre, S.C.

***4481**

15

72.800,00 €

446

15/00108/22/B

Gandeiría Otero Merelas, S.C.

***2415**

15

49.845,18 €

447

27/00092/22/B

SAT Agroba Ulloa

***4144**

15

40.250,00 €

448

27/00294/22/B

Lixeiro SAT nº 999 Xuga

***2346**

15

25.031,76 €

449

27/00261/22/B

SAT Revolta nº 1421 Xuga

***4479**

15

153.402,38 €

450

36/00066/22/B

Vivaz Plant SAT 1428 Xuga Vivaz Plant

***1169**

15

40.775,70 €

451

27/00185/22/B

SAT Galán nº 994 Xuga

***2356**

15

50.877,57 €

452

15/00367/22/B

Rito, S.C.

***1233**

15

11.095,00 €

453

15/00230/22/B

Gonzalo Rodríguez-Tenreiro Rico

***9967**

14

53.607,32 €

454

32/00116/22/B

Jesús Prieto Domínguez

***7105**

14

6.440,00 €

455

15/00277/22/B

José Castro Agrelo y otro, S.C.

***8440**

14

16.110,00 €

456

27/00424/22/B

Pedro García Legaspi

***7683**

14

70.437,50 €

457

27/00223/22/B

Gandería Melchor, S.C.

***4348**

14

57.625,40 €

458

27/00338/22/B

José Antonio Serén Blanco

***4566**

14

56.548,53 €

459

27/00423/22/B

Casa de Polo, S.C.

***2567**

14

55.790,00 €

460

27/00291/22/B

Eleuterio García Gavieiro

***4056**

14

52.465,00 €

461

15/00177/22/B

Ganadería Santa Lucía, S.C.

***1913**

14

44.025,80 €

462

15/00197/22/B

Carlos Pose Caramés

***6728**

14

42.000,00 €

463

27/00237/22/B

Aurelio Jesús Pernas González

***2297**

14

40.250,00 €

464

27/00209/22/B

SAT Casa Román nº 1252 Xuga

***3030**

14

38.075,72 €

465

15/00371/22/B

Gandería Carballas, S.C.

***6467**

14

25.200,00 €

466

15/00307/22/B

Agro Dafonte, S.C.

***0276**

14

28.532,00 €

467

27/00188/22/B

Manuel Lago Caldeiro

***1338**

14

25.209,95 €

468

27/00191/22/B

José Antonio López Fente

***3874**

14

25.200,00 €

469

27/00358/22/B

Casa Xepe, S.C.

***3181**

14

18.395,91 €

470

15/00305/22/B

Ganadería Lata Dono, S.C.

***3359**

14

15.715,00 €

471

27/00102/22/B

Ganadería Cabanas, S.C.

***3904**

14

13.580,00 €

472

27/00086/22/B

Gocalvesa SAT nº 1229 Xugasa

***2982**

14

12.172,83 €

473

36/00087/22/B

José Manuel Iglesias López

***6440**

14

9.730,00 €

474

27/00205/22/B

Casa Gabino, S.C.

***4781**

14

8.085,00 €

475

27/00430/22/B

Avícola O Marco, S.L.U.

***2316**

14

5.930,08 €

476

27/00340/22/B

Ángel Armesto Rodríguez

***6911**

14

5.328,96 €

477

15/00236/22/B

Juncaliste, S.C.

***2884**

14

4.911,50 €

478

27/00148/22/B

Gandería Grela do Burgo de Negral, S.C.

***4774**

14

4.865,00 €

479

15/00110/22/B

José Carlos Cacharrón Souto

***1491**

14

2.000,99 €

480

27/00404/22/B

Avelino Vilar Méndez

***0700**

14

3.010,00 €

481

32/00031/22/B

Francisco Fernández Colmenero

***8243**

14

17.248,35 €

482

32/00033/22/B

Fernando Jiménez Pérez

***8247**

14

12.600,00 €

483

15/00195/22/B

Vicente Manuel Ramos Villar

***0205**

14

9.450,00 €

484

32/00037/22/B

Jesús Cortés de Dios

***7469**

14

8.530,26 €

485

32/00047/22/B

Eloy Prieto Prieto

***2995**

14

5.810,00 €

ANEXO II

Denegacións

Orde

Código
de expediente

Beneficiario/a

NIF

Motivo de denegación/non cumpre

1

27/00225/22/B

José Hermida Corbelle Hermida Corbelle

***4029**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

2

15/00144/22/B

Granxa Hurdeiro, S.C.

***1154**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

3

15/00102/22/B

Gandeiría del Río, S.C.

***2201**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

4

15/00087/22/B

Gandería Rivas, S.C.

***3402**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

5

27/00307/22/B

Ganadería Rigueira, S.C.

***4902**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

6

36/00063/22/B

Mª Isabel Porto Juiz

***1772**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

7

15/00167/22/B

Ganadería Antelo Caamaño, S.C.

***0345**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

8

27/00378/22/B

Pedro Álvarez Veiga

***5674**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

9

27/00434/22/B

Ganados Varela y Varela, S.L.

***8234**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

10

32/00094/22/B

Jesús José Rodríguez García

***5370**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

11

15/00191/22/B

Ganadería do Mouro, S.C.G.

***3370**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

12

15/00187/22/B

Ganadería O Ar

***4018**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

13

27/00285/22/B

Torre Marelle, S.C.

***3595**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

14

15/00158/22/B

Rosa María Noya Parente

***6265**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

15

15/00111/22/B

Finca Tarreo, S.L.

***8112**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

16

27/00090/22/B

Monarca SAT

***3356**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

17

36/00104/22/B

Ganadería Clam, S.L.

***4274**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

18

15/00193/22/B

Gandería Os Carballizos, S.L.

***6049**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

19

27/00301/22/B

Lebaste, S.C.

***4779**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

20

15/00242/22/B

Ganadería Iglesias Cernadas, S.C.

***3351**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

21

15/00175/22/B

A Mella SAT 1068 Xuga

***7470**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

22

36/00079/22/B

Milo SAT 987 Xuga

***3203**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

23

15/00122/22/B

Barreiro Lodeiros, S.C.

***1015**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 14)

24

15/00249/22/B

Explotaciones Avícolas de Melide, S.C.

***9804**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

25

15/00335/22/B

Anselmo Lamigueiro Merino

***4173**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

26

15/00355/22/B

Adolfo Gómez Fernández

***1299**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

27

32/00099/22/B

Feliciano González Blanco

***0542**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

28

32/00121/22/B

Javier Seoane Novelle

***5766**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

29

32/00043/22/B

José Freigedo Lamas

***8939**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

30

32/00129/22/B

Rober Elvis Rodríguez Gómez

***8103**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

31

32/00076/22/B

David Pérez Rego

***2233**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

32

32/00102/22/B

Eladio Cabrera López

***1760**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

33

27/00082/22/B

José Luis Ares García

***4435**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

34

27/00344/22/B

Héctor Quiroga González

***4980**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

35

27/00289/22/B

Fernando Gómez González

***9428**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

36

27/00170/22/B

Joel Leonor Álvarez

***6956**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

37

27/00161/22/B

Adrián Fernández García

***8256**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

38

32/00123/22/B

Ignacio López Lamelas

***3401**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

39

27/00098/22/B

Anca María Constantin

***4989**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

40

36/00071/22/B

José Lamazares López

***8306**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

41

15/00151/22/B

Finca Bermui, S.C.

***0407**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

42

32/00159/22/B

Delfina Sanmiguel Requejo

***9141**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

43

36/00099/22/B

Marcos Antonio, S.C.

***5641**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

44

15/00311/22/B

Ramos Alvite SAT

***9220**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

45

27/00325/22/B

SAT Esteba

***3371**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

46

15/00262/22/B

Granxa Porto da Pena, S.C.

***0407**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

47

27/00146/22/B

Goyos Rodríguez, S.C.

***3823**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

48

32/00142/22/B

Gandeiría O Rego, S.C.

***8733**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

49

15/00188/22/B

Granxa Pexegueiros, S.L.

***7239**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

50

32/00105/22/B

José Luis Pérez Rego

***2232**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

51

27/00321/22/B

Roberto Iglesias Bergantiños

***3823**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

52

27/00138/22/B

José Luis Castro Teijeiro

***3685**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

53

15/00170/22/B

Villar, S.C.

***3355**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

54

27/00133/22/B

José Manuel González Lence

***5282**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

55

27/00116/22/B

Rafael Hermida Seoane

***4570**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

56

32/00137/22/B

Iván González Rodríguez

***3487**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

57

15/00153/22/B

Francisco Fernández Graña

***1673**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

58

32/00089/22/B

Andrés Rúa Parada

***6348**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

59

15/00093/22/B

Francisco Barros Hermida

***0525**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

60

32/00119/22/B

José Casares Ramos

***6884**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

61

27/00187/22/B

Ángel Ferreiro Santalla

***5336**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

62

15/00222/22/B

Gandeiría Xan Blanco, S.C.

***0406**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

63

15/00097/22/B

Ganadería Facal, S.L.

***8000**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

64

32/00035/22/B

Marcos Nogueiras del Río

***8794**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

65

36/00027/22/B

Manuel García Mato

***1404**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

66

27/00335/22/B

Oterovilar, S.C.

***3311**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

67

15/00215/22/B

SAT Isidro nº 1070 Xuga

***7468**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

68

15/00099/22/B

Agrociucende, S.C.

***1417**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

69

15/00098/22/B

Ganadería Conexo, S.C.

***2068**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

70

27/00197/22/B

Gandeiría Fondon, S.C.

***3789**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

71

15/00353/22/B

Ganadería San Isidro, S.C.

***0237**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

72

32/00160/22/B

Chaldon, S.L.

***4701**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

73

36/00046/22/B

Flores Toxal, S.L.

***2531**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

74

27/00405/22/B

SAT A Fonte

***3047**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

75

36/00021/22/B

Vimaz, S.C.

***0967**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

76

27/00136/22/B

Xan das Bouzas, S.C.

***4713**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

77

15/00283/22/B

Marcos Pose Soneira

***3589**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

78

15/00271/22/B

Gandería-Finca O Carballal, S.C.

***2475**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

79

27/00317/22/B

Casa Andrés de Acevedo, S.C.

***4113**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

80

27/00157/22/B

David Rivelo Muñoz

***7224**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

81

27/00415/22/B

Eusebio Vázquez Carballal

***0464**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

82

15/00123/22/B

SAT Casa Fernando nº 1122 Xuga

***8258**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

83

15/00234/22/B

Doroña SAT nº 1094 Xuga

***7831**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

84

36/00089/22/B

Gandeiría Fontecabalos, S.C.

***5194**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

85

27/00309/22/B

Pablo García Castro

***4834**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

86

27/00319/22/B

Marcos Celeiro Raposo

***5009**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

87

32/00092/22/B

José Manuel Justo Rivero

***2619**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

88

27/00318/22/B

Beatriz Belón Novelle

***6644**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

89

36/00098/22/B

Viveiros Río Tollo, S.L.

***3599**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

90

15/00339/22/B

SAT San Xulián nº 1003 Xuga

***6676**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

91

27/00368/22/B

Casa da Grandela, S.C.

***3964**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

92

15/00270/22/B

SAT Ganadería O Salgueiro nº 1244 Xuga

***9271**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

93

15/00248/22/B

Pacheco Meimendre, S.C.

***1038**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

94

27/00123/22/B

Os Dorados, C.B.

***1871**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

95

36/00078/22/B

Fraga Sociedad Civil

***0040**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

96

15/00186/22/B

José Manuel Mourelle Arcos

***6152**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

97

15/00291/22/B

José Ferrol Vila

***9137**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

98

15/00171/22/B

As Regas SAT Xuga 924

***5520**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

99

32/00046/22/B

Celso Peña Crespo

***6549**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

100

15/00244/22/B

Ganadería Maneiro Sociedad Civil

***1042**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

101

15/00118/22/B

Eira Enxeñería e Consultoría, S.L.

***5759**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

102

32/00078/22/B

Bruno Salgado dos Ramos

***2850**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

103

27/00002/22/B

María Lourdes Domínguez Bermúdez

***0210**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

104

15/00243/22/B

As Neves, S.C.

***4555**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

105

27/00194/22/B

Granxa A Veiguiña, S.C.

***4322**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

106

15/00121/22/B

María Joséfa Roca Quintela

***8473**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

107

15/00150/22/B

Casa Cortes, S.C.

***6133**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

108

15/00154/22/B

Granxa Suárez, S.C.

***0452**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

109

15/00159/22/B

Ganderia Iglesias Agra, S.C.

***0402**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

110

15/00168/22/B

David Duran Villaverde

***6620**

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 31.7 da Orde do 30.12.2021)

111

15/00169/22/B

Campogrande A Pena, S.C.

***9847**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

112

15/00178/22/B

Álvaro Rodríguez Casal

***1900**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

113

15/00180/22/B

Brais Pais Vidal

***8920**

Acadar a dimensión mínima establecida no anexo VI (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

114

15/00208/22/B

Francisco Pino de Pablo

***5937**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 31.1 da Orde do 30.12.2021)

115

15/00216/22/B

Granxa Trillo, S.C.

***9256**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

116

15/00227/22/B

Finca Capeáns, S.L. Finca Capeáns, S.L.

***4486**

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 31.7 da Orde do 30.12.2021)

117

15/00228/22/B

Concepción Fernández y Javier Nebri

***2899**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

118

15/00232/22/B

SAT Martínez Pereiro nº 1174 Xuga

***8435**

Criterios de incompatibilidade con outras axudas (artigo 13 da Orde do 30.12.2021)

119

15/00235/22/B

Granxa Daniel, S.C.

***8997**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

120

15/00268/22/B

Víctor Regueira Antelo

***8371**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

121

15/00272/22/B

Os Agros de Frieiro, S.C.

***1264**

Explotación creada con posterioridade ao 9.2.2021 (artigo 31.1 da Orde do 30.12.2021)

122

15/00280/22/B

Cremova, S.L.

***1200**

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 31.7 da Orde do 30.12.2021)

123

15/00287/22/B

Juan Díaz Nebril

***1633**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

124

15/00289/22/B

Mónica Neira López

***6681**

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (artigo 32.5 da Orde do 30.12.2021)

125

15/00303/22/B

Covas Vegetal, S.C.

***4369**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

126

15/00337/22/B

Juan Luis Aller Meijide

***8838**

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 31.7 da Orde do 30.12.2021)

127

15/00350/22/B

Casa Eiras, S.C.

***3355**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

128

15/00352/22/B

Ganadería As Paxariñas, S.C.

***5988**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

129

15/00363/22/B

Ganadería Pose e García, S.L.

***0412**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

130

15/00368/22/B

Horticina, S.A.

***7768**

Posuír a capacitación profesional suficiente (artigo 24.1.c) (submedida 6.1) e artigo 31.3 (submedida 4.1) da Orde do 30.12.2021)

131

27/00080/22/B

Óscar Fernández Fidalgo

***8324**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

132

27/00087/22/B

Fernando Quiroga Sartal

***6904**

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (artigo 32.5 da Orde do 30.12.2021)

133

27/00095/22/B

Ganadería Vázquez Ríos, S.C.

***4137**

Investimento mínimo subvencionable 5.000 euros (artigo 32.5 da Orde do 30.12.2021)

134

27/00100/22/B

Viveros Cabaleiros, S.L.

***3703**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

135

27/00107/22/B

Saul López Lombardero

***8041**

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 31.7 da Orde do 30.12.2021)

136

27/00118/22/B

Antonio José López Sánchez

***7970**

Criterios de incompatibilidade con outras axudas (artigo 13 da Orde do 30.12.2021)

137

27/00152/22/B

Ganadería Piquin, S.C.

***4307**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

138

27/00153/22/B

Martín Souto López

***5784**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

139

27/00189/22/B

Mercedes Pérez Pérez

***7367**

Investimento máximo 120.000 €/UTA, cun máximo de 500.000 €/beneficiario, en catro anos; 30 % máx. adquisición maquinaria (artigo 32.5 da Orde do 30.12.2021)

140

27/00190/22/B

Servando Cabado Barral

***6187**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 31.1 da Orde do 30.12.2021)

141

27/00222/22/B

Avelino Fernández González

***1336**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

142

27/00251/22/B

Sociedad Cooperativa Unimiño, S.C.G.

***3905**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

143

27/00259/22/B

Ber, S.C.

***3904**

Non ter pendente de presentar, na data de publicación da orde, a solicitude de pagamento dun plan de mellora anterior (artigo 31.8 da Orde do 30.12.2021)

144

27/00304/22/B

Iván González Castro

***2376**

Ter efectuado os investimentos despois de ter presentado a correspondente solicitude (artigo 6 da Orde do 30.12.2021)

145

27/00323/22/B

José Ángel Espiño Montecelos

***2801**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

146

27/00374/22/B

Ganadería Xusto, S.C.

***3325**

Gastos non subvencionables (artigo 32.3 da Orde do 30.12.2021)

147

27/00402/22/B

SAT Virgen Fátima

***3262**

Non ter pendente de presentar, na data de publicación da orde, a solicitude de pagamento dun plan de mellora anterior (artigo 31.8 da Orde do 30.12.2021)

148

27/00431/22/B

Bustelo, S.C.

***4320**

Non ter pendente de presentar, na data de publicación da orde, a solicitude de pagamento dun plan de mellora anterior (artigo 31.8 da Orde do 30.12.2021)

149

32/00001/22/B

José Antonio Pia Palomanes

***8185**

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, a 1 UTA (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

150

32/00032/22/B

Daniel Fernández Blanco

***3169**

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 30.12.2021

151

32/00052/22/B

Roberto Fernández Martínez

***6992**

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, a 1 UTA (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

152

32/00054/22/B

Cacheniñas, S.L.

***3388**

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 30.12.2021)

153

32/00058/22/B

Novoagro Estuqueiras, S.L.U.

***4297**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións como máis tarde o 15 de outubro de 2022

154

32/00063/22/B

Benigna Magdalena Martins Santos

***0489**

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, a 1 UTA (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

155

32/00065/22/B

Roberto Fernández Martínez

***6992**

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, a 1 UTA (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

156

32/00067/22/B

Pérez Rúa, C.B.

***2028**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

157

32/00068/22/B

Jairo Gómez Fernández

***3667**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

158

32/00088/22/B

José Luis García Rodríguez

***0732**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

159

32/00090/22/B

Anxo Vázquez Regueiro

***9612**

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, a 1 UTA (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

160

32/00093/22/B

Gregorio Luis Diéguez

***1583**

Artigo 32. Custos subvencionables

161

32/00103/22/B

Jorge Piña Rey

***9527**

Gastos non subvencionables (artigo 32.3 da Orde do 30.12.2021)

162

32/00104/22/B

González Blanco, S.C.

***7378**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

163

32/00106/22/B

Genoveva Vázquez Martínez

***8192**

A explotación require un volume de traballo equivalente, como mínimo, a 1 UTA (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

164

32/00107/22/B

Pazo Blanco Núñez, S.L.

***5058**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

165

32/00108/22/B

Agroganadera de Seoane, S.L.

***1470**

Criterios de incompatibilidade con outras axudas (artigo 13 da Orde do 30.12.2021)

166

32/00133/22/B

Borja Arias González

***3381**

Investimento máximo 120.000 €/UTA, cun máximo de 500.000 €/beneficiario, en catro anos; 30 % máx. adquisición maquinaria (artigo 32.5 da Orde do 30.12.2021)

167

32/00138/22/B

José Cid y otros, C.B.

***1816**

Ter dezaoito anos cumpridos e non ter alcanzado a xubilación (artigo 31.2 da Orde do 30.12.2021)

168

32/00140/22/B

Primo Martínez Rodríguez y otros, S.C.

***2362**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

169

32/00152/22/B

David Diéguez Cid

***2926**

Posuír a capacitación profesional suficiente (artigo 24.1.c) (submedida 6.1) e artigo 31.3 (submedida 4.1) da Orde do 30.12.2021)

170

32/00153/22/B

María Aranzazu Barros Rivero

***1826**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (artigo 38.c) da Orde do 30.12.2021)

171

32/00155/22/B

Bodegas Tabu, S.L.N.E.

***3803**

Gastos non subvencionables (artigo 32.3 da Orde do 30.12.2021)

172

36/00028/22/B

Ganadería A Golada, S.L.

***7640**

Criterios de incompatibilidade con outras axudas (artigo 13 da Orde do 30.12.2021)

173

36/00029/22/B

Susana López Guerra

***2471**

Renda unitaria do traballo, no momento de realizar a solicitude, igual ou superior ao 35 % da renda de referencia (artigo 31.7 da Orde do 30.12.2021)

174

36/00038/22/B

Damián Pereira Álvarez

***7677**

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 30.12.2021

175

36/00047/22/B

Viñedos Chan de Vide

***1975**

Posuír a capacitación profesional suficiente (artigo 24.1.c) (submedida 6.1) e artigo 31.3 (submedida 4.1) da Orde do 30.12.2021)

176

36/00062/22/B

Paciños Hortoganadera, S.C.

***5511**

O solicitante deberá ser titular dunha explotación agraria inscrita no Reaga (artigo 31.1 da Orde do 30.12.2021)

177

36/00077/22/B

Rafael Vázquez Vázquez Núñez

***4392**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

178

36/00082/22/B

Erbo, S.C.

***1758**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 35 da Orde do 30.12.2021

179

36/00091/22/B

Jaime Alfonso Hermida Carou

***4370**

Posuír a capacitación profesional suficiente (artigo 24.1.c) (submedida 6.1) e artigo 31.3 (submedida 4.1) da Orde do 30.12.2021)

180

36/00103/22/B

Isabel Pereiro Montoto

***1766**

Acadar a dimensión mínima establecida no anexo VI (artigo 31.9 da Orde do 30.12.2021)

181

15/00083/22/B

Otero Gómez, S.C.

***4806**

Desistencia da solicitude

182

15/00091/22/B

Ganadería Lobeiro, S.C.

***4810**

Desistencia da solicitude

183

15/00094/22/B

Ganadería Conde Núñez, S.C.

***1555**

Desistencia da solicitude

184

15/00101/22/B

Explotación Gandeira Rey, S.C.

***0351**

Desistencia da solicitude

185

15/00104/22/B

Ganadería Pensado, S.C.

***1231**

Desistencia da solicitude

186

15/00106/22/B

SAT nº 4261

***0323**

Desistencia da solicitude

187

15/00112/22/B

Ganadería Míguez, S.C.

***5474**

Desistencia da solicitude

188

15/00113/22/B

SAT Candesa

***3351**

Desistencia da solicitude

189

15/00114/22/B

Busto Corzon SAT nº 1327

***0310**

Desistencia da solicitude

190

15/00119/22/B

Granxa Otero e Suárez, S.C.

***3046**

Desistencia da solicitude

191

15/00120/22/B

Blanco Fraga, S.C.

***0413**

Desistencia da solicitude

192

15/00125/22/B

Gandeiría Jarazo García, S.C.

***8378**

Desistencia da solicitude

193

15/00126/22/B

Ganadería Remedios, S.C.

***3356**

Desistencia da solicitude

194

15/00127/22/B

Gandería Marelo, S.C.

***0413**

Desistencia da solicitude

195

15/00130/22/B

Granxa Carlota, S.C.

***3767**

Desistencia da solicitude

196

15/00131/22/B

Ganadería Casa de Pedro, S.C.

***3275**

Desistencia da solicitude

197

15/00134/22/B

Sergio Seoane Fernández

***1062**

Desistencia da solicitude

198

15/00135/22/B

Ganadería Casal Vilar, S.L.

***5490**

Desistencia da solicitude

199

15/00142/22/B

Noya Neiro, S.C.

***8706**

Desistencia da solicitude

200

15/00146/22/B

Javier Calvelo Bellon

***0801**

Desistencia da solicitude

201

15/00156/22/B

Gandería Varela Sánchez, S.C.

***0390**

Desistencia da solicitude

202

15/00166/22/B

Gandeiría García Sueiro, S.C.

***2127**

Desistencia da solicitude

203

15/00172/22/B

Laura García Torreiro

***3195**

Desistencia da solicitude

204

15/00173/22/B

Lorena Mejuto Sanguiao

***0531**

Desistencia da solicitude

205

15/00182/22/B

Ganadería Movegar, S.C.

***5513**

Desistencia da solicitude

206

15/00183/22/B

Finca Doval, S.C.

***9262**

Desistencia da solicitude

207

15/00185/22/B

Julio Manuel Daniel Paradela Busto

***1061**

Desistencia da solicitude

208

15/00192/22/B

Xulian Vázquez Canabal

***5606**

Desistencia da solicitude

209

15/00198/22/B

María del Pilar Domínguez Andrade

***6465**

Desistencia da solicitude

210

15/00200/22/B

Manuel Castro Freire

***6234**

Desistencia da solicitude

211

15/00201/22/B

Ganadería Laguiño, S.C.

***3370**

Desistencia da solicitude

212

15/00206/22/B

José Ameneiros Picos

***1097**

Desistencia da solicitude

213

15/00207/22/B

David Santos Febreiro

***2795**

Desistencia da solicitude

214

15/00211/22/B

Prasanpenelas, S.C

***1257**

Desistencia da solicitude

215

15/00214/22/B

Ganadería Angele 6665, S.C.

***2604**

Desistencia da solicitude

216

15/00218/22/B

Ganadería Costoya, S.C.

***5224**

Desistencia da solicitude

217

15/00219/22/B

Gandeiría Ecolóxica Casa da Pedreira, S.C. Gandeiría Ecolóxica

***5220**

Desistencia da solicitude

218

15/00220/22/B

Ganadería Cornado, S.C.

***6985**

Desistencia da solicitude

219

15/00221/22/B

Gandeiría Santa Eufemia, S.C.

***0363**

Desistencia da solicitude

220

15/00223/22/B

Ganadería Cascalleira, S.C.

***2563**

Desistencia da solicitude

221

15/00241/22/B

Pesadoira SAT nº 1242 Xuga

***9116**

Desistencia da solicitude

222

15/00247/22/B

Herminia Rey Garea

***9641**

Desistencia da solicitude

223

15/00250/22/B

Gandeiría Guiximil, S.C.

***5370**

Desistencia da solicitude

224

15/00253/22/B

Plantagalia, S.L.

***4399**

Desistencia da solicitude

225

15/00258/22/B

José Ángel Garea e Hijos, S.C.

***0373**

Desistencia da solicitude

226

15/00269/22/B

Mosquera Andrade, S.C.

***4817**

Desistencia da solicitude

227

15/00276/22/B

Ganadería Pazos de Arriba, S.C.

***8376**

Desistencia da solicitude

228

15/00278/22/B

Viveros Atlántico, S.L.

***4821**

Desistencia da solicitude

229

15/00282/22/B

Ganadería Carabanchel, S.C.

***8706**

Desistencia da solicitude

230

15/00284/22/B

Herminia Salvado Piñeiro

***0725**

Desistencia da solicitude

231

15/00296/22/B

Gandeiría Liste Rey, S.C.

***0401**

Desistencia da solicitude

232

15/00298/22/B

Gandeiría Os Campos, S.C.

***1399**

Desistencia da solicitude

233

15/00300/22/B

Ecoserela, S.C.

***5368**

Desistencia da solicitude

234

15/00301/22/B

Agrogandeiría Tamarin, S.C.

***4805**

Desistencia da solicitude

235

15/00308/22/B

Ganadería Damian Regueiro, S.C.

***0246**

Desistencia da solicitude

236

15/00312/22/B

María del Carmen García López

***9632**

Desistencia da solicitude

237

15/00313/22/B

Gandeiría Novoa Sánchez, S.C.

***0369**

Desistencia da solicitude

238

15/00334/22/B

Finca Mariño, S.L.

***7974**

Desistencia da solicitude

239

15/00342/22/B

Ganderia Fabeiro, S.C.

***0375**

Desistencia da solicitude

240

15/00346/22/B

Rial García, S.C.

***0241**

Desistencia da solicitude

241

15/00362/22/B

Ana María Alvite Torre

***9818**

Desistencia da solicitude

242

15/00365/22/B

Kleber Juncal Señarís

***3957**

Desistencia da solicitude

243

27/00003/22/B

Avícola Don Juan, S.C.

***3622**

Desistencia da solicitude

244

27/00091/22/B

Miguel López González

***4730**

Desistencia da solicitude

245

27/00110/22/B

Avícola Argo, S.L.

***7865**

Desistencia da solicitude

246

27/00122/22/B

Ana Belén Polo Casariego

***8221**

Desistencia da solicitude

247

27/00135/22/B

Tendeiro, S.C.

***4355**

Desistencia da solicitude

248

27/00137/22/B

Pousa Vilagiz, S.C.

***4176**

Desistencia da solicitude

249

27/00143/22/B

Ganadería Cortiñas Fernández, S.C.

***8071**

Desistencia da solicitude

250

27/00144/22/B

Parrugueiras, S.C.

***4055**

Desistencia da solicitude

251

27/00145/22/B

Ganadeira Caloto, S.C.

***4776**

Desistencia da solicitude

252

27/00154/22/B

Carballeriras de Teibel, S.C.

***3378**

Desistencia da solicitude

253

27/00159/22/B

Pedron A Ponte, S.L.

***3127**

Desistencia da solicitude

254

27/00160/22/B

Ganadería Eijo Ares, S.C.

***8439**

Desistencia da solicitude

255

27/00167/22/B

Ganadería Zarralleiro, S.C.

***4182**

Desistencia da solicitude

256

27/00174/22/B

San Miguel SAT nº 1001 Xuga

***2357**

Desistencia da solicitude

257

27/00176/22/B

José González Novoa

***1401**

Desistencia da solicitude

258

27/00203/22/B

José Manuel López Juanes

***8107**

Desistencia da solicitude

259

27/00227/22/B

Barrio, S.C.

***8403**

Desistencia da solicitude

260

27/00230/22/B

María José Barrio García

***4832**

Desistencia da solicitude

261

27/00233/22/B

Arsenio López Fernández

***2019**

Desistencia da solicitude

262

27/00248/22/B

Treilan, S.C.

***4900**

Desistencia da solicitude

263

27/00253/22/B

SAT O Carboeiro Xuga

***3628**

Desistencia da solicitude

264

27/00256/22/B

Lamadorna, S.C.

***3802**

Desistencia da solicitude

265

27/00264/22/B

Casa Pozo, S.C.

***3957**

Desistencia da solicitude

266

27/00269/22/B

Avícola Don Juan, S.C.

***3622**

Desistencia da solicitude

267

27/00272/22/B

Roberto Iglesias Bergantiños

***3823**

Desistencia da solicitude

268

27/00276/22/B

Granxa San Xoán, S.C.

***4186**

Desistencia da solicitude

269

27/00283/22/B

Casa Casanova, S.C

***4124**

Desistencia da solicitude

270

27/00287/22/B

Ganadería Valin, S.C.

***8596**

Desistencia da solicitude

271

27/00293/22/B

Dibruga, T.C.

***4901**

Desistencia da solicitude

272

27/00297/22/B

Diego Varela Somoza

***7483**

Desistencia da solicitude

273

27/00306/22/B

Blanca Vila Mata

***8235**

Desistencia da solicitude

274

27/00312/22/B

Antonio Óscar Quintero Vázquez

***3954**

Desistencia da solicitude

275

27/00315/22/B

Patricia Pérez Álvarez

***2476**

Desistencia da solicitude

276

27/00316/22/B

Ana María Lombardía Méndez

***4553**

Desistencia da solicitude

277

27/00320/22/B

Joaquín Díaz Gómez

***4080**

Desistencia da solicitude

278

27/00324/22/B

Ganados López Barrio, S.C.

***7898**

Desistencia da solicitude

279

27/00334/22/B

Ganadería García Díaz, S.C.

***4898**

Desistencia da solicitude

280

27/00343/22/B

Mónica Vázquez Ocampo

***4742**

Desistencia da solicitude

281

27/00363/22/B

Gaudencio Pérez Pérez

***8174**

Desistencia da solicitude

282

27/00364/22/B

Daniel López Teijeiro

***4917**

Desistencia da solicitude

283

27/00369/22/B

Avícola Argo, S.L.

***7865**

Desistencia da solicitude

284

27/00372/22/B

Gandeiría A Rebola Tcea

***5247**

Desistencia da solicitude

285

27/00373/22/B

Narxose, S.L.

***4996**

Desistencia da solicitude

286

27/00375/22/B

Beatriz Acebedo Costa

***4364**

Desistencia da solicitude

287

27/00412/22/B

Pousa Vilagiz, S.C.

***4176**

Desistencia da solicitude

288

27/00414/22/B

O Queirogal, S.C.

***7533**

Desistencia da solicitude

289

27/00417/22/B

Semugueira, S.C.

***4107**

Desistencia da solicitude

290

27/00419/22/B

Ganadería Cabo da Vila, S.L.

***2543**

Desistencia da solicitude

291

27/00420/22/B

José Manuel Pallares Arias

***4064**

Desistencia da solicitude

292

27/00428/22/B

Alambrero Sociedad Civil

***2895**

Desistencia da solicitude

293

32/00036/22/B

Iria Pérez Pérez

***6286**

Desistencia da solicitude

294

32/00038/22/B

Cristian Pérez Souto

***3670**

Desistencia da solicitude

295

32/00041/22/B

María Asuncion Rodríguez Gómez

***8742**

Desistencia da solicitude

296

32/00044/22/B

Coop. Ourensanas S. Coop. Galega Reino

***0019**

Desistencia da solicitude

297

32/00045/22/B

Juan Antonio Santiago Báez

***6022**

Desistencia da solicitude

298

32/00049/22/B

Carolina Pinto Gil

***6929**

Desistencia da solicitude

299

32/00050/22/B

Fernando Jiménez Pérez

***8247**

Desistencia da solicitude

300

32/00055/22/B

Coop. Auriense S. Coop. Galega Vilariño Frío

***1723**

Desistencia da solicitude

301

32/00056/22/B

Coop. Ourensanas S. Coop. Galega Nocedo

***0019**

Desistencia da solicitude

302

32/00060/22/B

José Manuel Muíños Ferreiro

***8394**

Desistencia da solicitude

303

32/00062/22/B

Xatos Os Pontos, S.C.

***3706**

Desistencia da solicitude

304

32/00070/22/B

Hermanos Colmenero, S.C.

***4852**

Desistencia da solicitude

305

32/00071/22/B

Michele Debora Requejo Bosmans

***6337**

Desistencia da solicitude

306

32/00073/22/B

Borja Arias González

***3381**

Desistencia da solicitude

307

32/00077/22/B

Daniel do Olmo Otero

***5546**

Desistencia da solicitude

308

32/00079/22/B

Xatos Os Pontos, S.C.

***3706**

Desistencia da solicitude

309

32/00080/22/B

Lorena García Barja

***3286**

Desistencia da solicitude

310

32/00082/22/B

Cume do Avia, S.C.G.

***3371**

Desistencia da solicitude

311

32/00083/22/B

Coop. Ourensanas S. Coop. Galega Rioseco

***0019**

Desistencia da solicitude

312

32/00084/22/B

Coop. Ourensanas S. Coop. Galega Parada do Sil

***0019**

Desistencia da solicitude

313

32/00085/22/B

José Manuel Rodríguez Losada

***2792**

Desistencia da solicitude

314

32/00086/22/B

María Angustias Vázquez Alonso

***7621**

Desistencia da solicitude

315

32/00087/22/B

Anxo Alberte Parente

***4316**

Desistencia da solicitude

316

32/00100/22/B

Luis Domínguez Salgado

***2548**

Desistencia da solicitude

317

32/00101/22/B

José Freigedo Lamas

***8939**

Desistencia da solicitude

318

32/00122/22/B

Ecológicos Ecoren, S.L.

***1453**

Desistencia da solicitude

319

32/00125/22/B

Carallo Po Engazo, S.C.

***4040**

Desistencia da solicitude

320

32/00127/22/B

Noelia Rodríguez Otero

***3434**

Desistencia da solicitude

321

32/00128/22/B

Adrián Regueiro Cacheiro

***6351**

Desistencia da solicitude

322

32/00134/22/B

María Carlota Freire Díaz

***6222**

Desistencia da solicitude

323

32/00135/22/B

Ana Feijoo Cid

***3254**

Desistencia da solicitude

324

32/00136/22/B

Coop. Auriense S. Coop. Galega Calvos de Randín

***1723**

Desistencia da solicitude

325

32/00141/22/B

A Clamadoira, S.C.

***7613**

Desistencia da solicitude

326

32/00144/22/B

Ganadería A Ladeira, S.C.

***3199**

Desistencia da solicitude

327

32/00149/22/B

Pérez Limia, S.C.

***4244**

Desistencia da solicitude

328

32/00157/22/B

Veceiras, S.C.

***8282**

Desistencia da solicitude

329

32/00158/22/B

Coop. Ourensanas S. Coop. Galega Maceda

***0019**

Desistencia da solicitude

330

36/00020/22/B

José Figueroa Faílde

***9277**

Desistencia da solicitude

331

36/00023/22/B

Tj Loureiro, S.C.

***5436**

Desistencia da solicitude

332

36/00026/22/B

Ana María Valladares Vilar

***1553**

Desistencia da solicitude

333

36/00034/22/B

Agrícola Ledo, S.C.

***4225**

Desistencia da solicitude

334

36/00037/22/B

Mª Luisa García Pérez

***8103**

Desistencia da solicitude

335

36/00049/22/B

Ganadería Lorenzo Vilamea, S.C.

***0263**

Desistencia da solicitude

336

36/00051/22/B

Leonardo Valladares Pérez

***1903**

Desistencia da solicitude

337

36/00052/22/B

Avilfour, S.C.

***6042**

Desistencia da solicitude

338

36/00056/22/B

Gandeiría Ramos, S.C.

***5413**

Desistencia da solicitude

339

36/00057/22/B

Ecocelta Galicia, S.L.

***4496**

Desistencia da solicitude

340

36/00060/22/B

Ganadería Rodríguez, S.C.

***8483**

Desistencia da solicitude

341

36/00067/22/B

Ganadería Silva Barros, S.C.

***0645**

Desistencia da solicitude

342

36/00072/22/B

José Manuel Otero Iglesias

***0702**

Desistencia da solicitude

343

36/00075/22/B

Mª Victoria Cibeira Rodríguez

***0824**

Desistencia da solicitude

344

36/00076/22/B

Mamuelas, S.C.

***5616**

Desistencia da solicitude

345

36/00080/22/B

María Celia Fernández Faílde

***1337**

Desistencia da solicitude

346

36/00083/22/B

Antonio González Canda

***9039**

Desistencia da solicitude

347

36/00084/22/B

Verónica Rozas Varela

***9232**

Desistencia da solicitude

348

36/00085/22/B

Ganadería Pérez Mariño, S.C.

***8523**

Desistencia da solicitude

349

36/00100/22/B

Carmen Pose Muras

***6654**

Desistencia da solicitude

350

36/00101/22/B

Viveiros Río Tollo, S.L.

***3599**

Desistencia da solicitude