Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2023 Páx. 11401

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B),

A Orde do 30 de decembro de 2021 establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Unha das liñas de axuda establecidas é a correspondente á creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, con código de procedemento MR405B. A axuda convocada consiste nunha prima de 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial. A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes por cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural, é informado o órgano colexiado da admisibilidade dos expedientes, segundo o previsto no artigo 7 das bases reguladoras. O dito órgano aplica os criterios de prioridade para que a persoa titular da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias formule a proposta de resolución, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias. Vista esta, a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da persoa titular da consellería, procede a resolver a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR405B), convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 (publicada no DOG do 9 de febreiro de 2022), que establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B), os solicitantes que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 41 da convocatoria, pola contías que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación:

14.04.712B 772.0 e proxecto 2016 00185 para as axudas previstas ao desenvolvemento de pequenas explotacións, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022, 2023 e 2024.

Esta axuda ten por finalidade incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización e asegurar a continuidade do tecido agrario.

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención que se relacionan no anexo II por non acadaren a puntuación mínima de 6 puntos necesaria para a concesión da subvención (tal e como se establece no artigo 41 da orde), por non cumpriren os requisitos exixidos (como se establece no artigo 38) ou como resultado da aplicación do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde, establecido o punto de corte. No caso de empate en puntos, priorizaranse as situacións indicadas no artigo 41.1 da orde de convocatoria. Se aínda persiste o empate, priorizarase pola antigüidade da explotación segundo o establecido no artigo 41.2 da dita orde. Nesta convocatoria estableceuse o punto de corte en 12 puntos, con desempate polo criterio n con 1 punto e unha antigüidade da explotación do 1.1.1995.

Terceiro. Informar os beneficiarios que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son con carácter xeral as establecidas na Orde desta consellería do 30 de decembro de 2021 que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Para a concesión desta axuda e o establecemento das súas características tiveronse en conta a información e a documentación incluída coa solicitude de axuda. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas na orde de convocatoria e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

c) O prazo de xustificación desta axudas será o seguinte:

– Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións: esta axuda ten dous prazos de xustificación:

• Dentro dos 9 meses seguintes á resolución de aprobación, para solicitar o primeiro pagamento (data máxima de xustificación 18.9.2023).

• E unha vez finalizado o plan empresarial (18 meses desde a aprobación, data máxima de xustificación 18.6.2024).

d) Para proceder ao pagamento da subvención correspondente a cada prazo de xustificación, o beneficiario deberá cumprir as condicións establecidas na Orde do 30 de decembro de 2021 e presentar a documentación indicada no seu artigo 43, todo iso sen superar as datas máximas de xustificación indicadas anteriormente.

e) Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión, executando e xustificando o seu plan empresarial aprobado nos prazos establecidos, e cumprindo co resto dos requisitos da resolución de concesión, aboarase a totalidade da subvención concedida. De non ser así, procederase conforme o establecido no artigo 15 da Orde do 30 de decembro de 2021, relativo a incumprimentos.

f) A actividade obxecto da axuda, deberase manter durante un período non inferior a cinco anos contados a partir da data do pagamento final da axuda, conforme o establecido no artigo 38.c).

g) Conforme o disposto no artigo 3.2 da orde de convocatoria, o beneficiario da axuda deberá dispor dunha contabilidade específica Feader para todas as transaccións relativas á operación subvencionada.

h) Estas axudas proceden do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 e están cofinanciada con fondos da Unión Europea a través do Feader do seguinte xeito:

– Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

• Submedida 6.3. Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións. Cofinanciada nun 75 % polo fondo Feader. Esta submedida prográmase na área focal 2A: mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e facilitar a súa reestruturación e modernización, en particular, con obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara o mercado, así como a diversificación agrícola.

i) Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda da mesma natureza, concedida coa mesma finalidade ou para os mesmos investimentos e/ou gastos, con excepción das axudas correspondentes a garantías para préstamos ou derivadas doutros instrumentos financeiros comunitarios nas condicións establecidas no artigo 37 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Conforme iso, se para os mesmos investimentos se solicita ou se concede un préstamo garantido e unha subvención non reembolsable, aplicaranse os límites establecidos no artigo 13 da orde de convocatoria.

j) O beneficiario deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader establecida no artigo 17 da orde de convocatoria e no anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014.

Cuarto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse protestativamente recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Orde

Código de expediente

Beneficiario/a

NIF

Puntuación criterios prioridade

Subvención concedida

Importe

1

32/00011/22/P

Gemma Rodríguez Rodríguez

***6099**

21

15.000,00 €

2

27/00069/22/P

A Cortiña da Bouza, C.B.

***4680**

21

15.000,00 €

3

27/00016/22/P

José Ramón Fernández Lema

***8056**

20

15.000,00 €

4

36/00011/22/P

Santiago Carlín Lago

***0423**

19

15.000,00 €

5

27/00042/22/P

María Carmen Cabanas Carreira

***7036**

19

15.000,00 €

6

27/00015/22/P

María Carmen López López

***1893**

19

15.000,00 €

7

27/00386/22/P

Concepción Fernández García

***8282**

19

15.000,00 €

8

27/00396/22/P

Alba Daniela Hernández Buitrago

***9539**

19

15.000,00 €

9

27/00400/22/P

María Dolores Bardasco Pérez

***6749**

19

15.000,00 €

10

27/00021/22/P

María Belén Pardiñas Roca

***1545**

19

15.000,00 €

11

27/00041/22/P

Remedios Loureiro González

***1117**

19

15.000,00 €

12

27/00060/22/P

Granxa Teixeiro e Piston, S.C.

***4789**

18

15.000,00 €

13

27/00023/22/P

María José Farelo Fernández

***1764**

18

15.000,00 €

14

32/00013/22/P

Olga Jares Vega

***2299**

18

15.000,00 €

15

27/00045/22/P

Ana Isabel Vázquez Pena

***8618**

18

15.000,00 €

16

27/00032/22/P

M Pilar Carballo Cabarcos

***1897**

18

15.000,00 €

17

27/00057/22/P

María Teresa Torneiro Chantres

***5668**

18

15.000,00 €

18

36/00017/22/P

Solmira Jorge Fernández

***7306**

18

15.000,00 €

19

27/00052/22/P

Emilia García Cea

***1673**

18

15.000,00 €

20

27/00038/22/P

María Jesús Basanta Vigo

***9734**

18

15.000,00 €

21

27/00397/22/P

María del Mar Tojeiro Otero

***9449**

18

15.000,00 €

22

15/00357/22/P

María Azucena Doce Fojón

***8476**

18

15.000,00 €

23

27/00010/22/P

María Dolores Riveiro Vázquez

***2803**

18

15.000,00 €

24

27/00066/22/P

Consuelo Maside López

***6489**

18

15.000,00 €

25

27/00050/22/P

Soledad Fernández Prieto

***2621**

18

15.000,00 €

26

15/00073/22/P

Mercedes García Taboada

***9523**

18

15.000,00 €

27

27/00054/22/P

M. del Pilar Vigo Gómez

***0387**

18

15.000,00 €

28

15/00021/22/P

María Teresa Casal Prado

***8658**

18

15.000,00 €

29

27/00053/22/P

María Roca López

***7592**

18

15.000,00 €

30

27/00006/22/P

Susana Cancio Teijeiro

***4077**

18

15.000,00 €

31

15/00326/22/P

María Dolores Labandeira Casal

***8829**

18

15.000,00 €

32

15/00327/22/P

M. Isabel Ramos Seoane

***9068**

18

15.000,00 €

33

27/00046/22/P

María Luisa Pérez Orosa

***5857**

18

15.000,00 €

34

15/00049/22/P

Inés Ares Arias

***8579**

18

15.000,00 €

35

15/00057/22/P

María de la Cruz Agra Carreira

***8586**

18

15.000,00 €

36

32/00004/22/P

Mª Carmen Suárez García

***7330**

17

15.000,00 €

37

36/00005/22/P

José Manuel Pajaro Peiteado

***1454**

17

15.000,00 €

38

36/00002/22/P

Celso Toimil Martín

***1365**

17

15.000,00 €

39

27/00019/22/P

David Balsa Rochela

***4679**

17

15.000,00 €

40

27/00013/22/P

Manuel Núñez Arias

***3656**

17

15.000,00 €

41

27/00389/22/P

José Valcarce Iglesias

***1900**

17

15.000,00 €

42

15/00069/22/P

Joséfa López Mosteiro

***9512**

17

15.000,00 €

43

15/00078/22/P

María de los Ángeles Prado Vázquez

***8583**

17

15.000,00 €

44

36/00109/22/P

María Pilar Matos Calveiro

***8072**

17

15.000,00 €

45

15/00054/22/P

María Jesús Amor Quintas

***2543**

17

15.000,00 €

46

15/00060/22/P

M Fernanda Otero Yáñez

***1883**

17

15.000,00 €

47

32/00024/22/P

Sandra Fente Soto

***6344**

17

15.000,00 €

48

15/00056/22/P

Josefa Zas Valiño

***3322**

17

15.000,00 €

49

15/00027/22/P

Benedicta Grille Leis

***4598**

17

15.000,00 €

50

27/00012/22/P

Isabel Martínez Martínez

***0383**

17

15.000,00 €

51

27/00384/22/P

María Carmen Díaz Folgueira

***1601**

17

15.000,00 €

52

27/00381/22/P

Matilde Alvarín Vázquez

***6327**

17

15.000,00 €

53

15/00004/22/P

María José Casal Pérez

***9529**

17

15.000,00 €

54

32/00006/22/P

Manuela Carnero Blanco

***4297**

17

15.000,00 €

55

15/00009/22/P

María Dolores Caamaño Silva

***8916**

17

15.000,00 €

56

27/00395/22/P

Rosario Arias Rivera

***2244**

17

15.000,00 €

57

15/00330/22/P

María del Pilar Muíño Calviño

***7699**

17

15.000,00 €

58

27/00031/22/P

Pilar Díaz Fouz

***6001**

17

15.000,00 €

59

27/00056/22/P

María Carmen Barba Barreiro

***2842**

17

15.000,00 €

60

27/00005/22/P

Oliva García Díaz

***2533**

17

15.000,00 €

61

27/00029/22/P

Ana López González

***6835**

17

15.000,00 €

62

27/00064/22/P

Olga Núñez de la Fuente

***4689**

17

15.000,00 €

63

27/00063/22/P

Invernaderos Alaxe

***5099**

17

15.000,00 €

64

15/00329/22/P

Margarita Varela Lema

***2598**

17

15.000,00 €

65

15/00332/22/P

Natalia García Fandiño

***9595**

17

15.000,00 €

66

15/00032/22/P

Carmen Caamaño Caamaño

***8366**

17

15.000,00 €

67

15/00012/22/P

M Luisa López Pérez

***1729**

17

15.000,00 €

68

15/00066/22/P

Tania Soto Rodríguez

***1081**

17

15.000,00 €

69

15/00031/22/P

María Esther García Varela

***1371**

17

15.000,00 €

70

15/00320/22/P

María del Carmen Santiago Trillo

***6854**

17

15.000,00 €

71

15/00005/22/P

María del Pilar Sendon Esperante

***7306**

17

15.000,00 €

72

15/00019/22/P

Aurora Liñares González

***1180**

17

15.000,00 €

73

15/00023/22/P

Melida Intriago Meza

***2988**

17

15.000,00 €

74

27/00077/22/P

María del Carmen Cornide Teijeiro

***1067**

17

15.000,00 €

75

15/00055/22/P

María Nieves Suárez Uzal

***5602**

17

15.000,00 €

76

27/00008/22/P

Casa Aldea 2015, S.C.

***4720**

17

15.000,00 €

77

32/00023/22/P

Ángel Valence López

***2783**

16

15.000,00 €

78

27/00068/22/P

Pablo Cabodevila Pedride

***3891**

16

15.000,00 €

79

32/00010/22/P

José González Rodríguez

***2230**

16

15.000,00 €

80

36/00094/22/P

José Ignacio Platero Vázquez

***2974**

16

15.000,00 €

81

27/00067/22/P

Benito Pérez Blanco

***8108**

16

15.000,00 €

82

36/00096/22/P

Ramiro Pereiras Filloy

***8418**

16

15.000,00 €

83

27/00051/22/P

José Luis Álvarez Vega

***2389**

16

15.000,00 €

84

15/00064/22/P

Manuel Roberto Mouriz Prieto

***1398**

16

15.000,00 €

85

27/00399/22/P

Pedro Juan Rodríguez Seijas

***5534**

16

15.000,00 €

86

27/00398/22/P

José Luis Digón Trabado

***6726**

16

15.000,00 €

87

15/00008/22/P

Gabriel Arangüena Fernández

***0453**

16

15.000,00 €

88

27/00028/22/P

Manuel Gago Aira

***4200**

16

15.000,00 €

89

27/00383/22/P

José Antonio García Vázquez

***2523**

16

15.000,00 €

90

27/00433/22/P

Edilberto Alonso González

***0446**

16

15.000,00 €

91

27/00078/22/P

Julio Novoa González

***7138**

16

15.000,00 €

92

27/00393/22/P

José Antonio Crespo Ladra

***0734**

16

15.000,00 €

93

15/00020/22/P

Tobías Schlich

***5871**

16

15.000,00 €

94

27/00014/22/P

Jesús Lage Lage

***6693**

16

15.000,00 €

95

27/00044/22/P

José López López

***7314**

16

15.000,00 €

96

36/00003/22/P

Leonardo Manuel Blanco Seco

***1631**

16

15.000,00 €

97

27/00385/22/P

María Carmen Viña García

***5622**

16

15.000,00 €

98

27/00033/22/P

Jesús López García

***5996**

16

15.000,00 €

99

15/00050/22/P

José Ramón Carreira García

***3659**

16

15.000,00 €

100

27/00034/22/P

Anselmo Rodríguez Regueiro

***4623**

16

15.000,00 €

101

15/00014/22/P

Fermín Villamor Penas

***8163**

16

15.000,00 €

102

27/00009/22/P

Carlos Alberto Díaz Rivera

***5968**

16

15.000,00 €

103

15/00034/22/P

Pilar Pandelo Veiga

***1957**

16

15.000,00 €

104

15/00042/22/P

Cristina Fernández Espiño

***0236**

16

15.000,00 €

105

15/00052/22/P

José Antonio Rouco Carreira

***4844**

16

15.000,00 €

106

15/00040/22/P

Jesús Vázquez López

***8292**

16

15.000,00 €

107

15/00017/22/P

María Lourdes Devesa Mareque

***7994**

15

15.000,00 €

108

15/00039/22/P

Libia Masili Danza Alvite

***4348**

15

15.000,00 €

109

15/00030/22/P

Carmen García Eiroa

***6130**

15

15.000,00 €

110

15/00037/22/P

María Cristina Gómez Lavandeira

***5836**

15

15.000,00 €

111

15/00029/22/P

María del Carmen Vázquez Ordoñez

***5834**

15

15.000,00 €

112

27/00036/22/P

María Luisa Fernández Díaz

***6783**

15

15.000,00 €

113

15/00047/22/P

Begoña Iglesias García

***3168**

15

15.000,00 €

114

15/00315/22/P

Josefa Sánchez Otero

***7657**

15

15.000,00 €

115

15/00070/22/P

Jesús Buján García

***9043**

15

15.000,00 €

116

27/00047/22/P

José Antonio Blanco Castro

***1739**

15

15.000,00 €

117

15/00062/22/P

Pablo Combo Varela

***9028**

15

15.000,00 €

118

27/00035/22/P

Marcos Burgos Castiñeira

***5465**

15

15.000,00 €

119

15/00002/22/P

José Antonio Buján García

***9043**

15

15.000,00 €

120

27/00043/22/P

José Antonio Aldegunde Vázquez

***4379**

15

15.000,00 €

121

36/00093/22/P

José Casal García

***3328**

15

15.000,00 €

122

27/00037/22/P

José Marqués Rodríguez

***0337**

15

15.000,00 €

123

15/00033/22/P

Manuel Viqueira Ramos

***6060**

15

15.000,00 €

124

15/00011/22/P

Alberto Varela Rey

***3430**

15

15.000,00 €

125

27/00074/22/P

Alberto Valiña Méndez

***4073**

15

15.000,00 €

126

27/00388/22/P

Manuel López López

***2006**

15

15.000,00 €

127

27/00055/22/P

José Manuel Vilaro Somoza

***5119**

15

15.000,00 €

128

15/00028/22/P

José David Novoa Rodríguez

***0208**

15

15.000,00 €

129

15/00318/22/P

José Becerra Liñares

***5651**

15

15.000,00 €

130

27/00061/22/P

Ángel Varela Rouco

***0762**

15

15.000,00 €

131

32/00022/22/P

Mauro Louzao Raña

***7729**

15

15.000,00 €

132

32/00026/22/P

Alejandra Rodríguez Pino

***6783**

15

15.000,00 €

133

15/00316/22/P

María Consuelo Nieto Pose

***5481**

15

15.000,00 €

134

36/00007/22/P

Isolina Casal Fontán

***6834**

15

15.000,00 €

135

32/00021/22/P

Ana Belén Cougil Cacheiro

***7213**

15

15.000,00 €

136

15/00063/22/P

Ana María Castro Palmier

***9770**

15

15.000,00 €

137

15/00076/22/P

Daniel Sánchez Carballal

***1186**

15

15.000,00 €

138

36/00009/22/P

Alejandro González Novo

***9143**

14

15.000,00 €

139

15/00015/22/P

Juan Antonio Facal Calvo

***5255**

14

15.000,00 €

140

32/00003/22/P

María Amparo Villarino Castro

***2442**

14

15.000,00 €

141

27/00048/22/P

María Teresa Silva Corral

***7262**

14

15.000,00 €

142

27/00018/22/P

José Manuel Fernández García

***6045**

14

15.000,00 €

143

15/00317/22/P

José Manuel Moreira Guerra

***9456**

14

15.000,00 €

144

15/00018/22/P

Jesús Vázquez García

***1052**

14

15.000,00 €

145

15/00006/22/P

José Manuel Roel Barreiro

***6376**

14

15.000,00 €

146

15/00046/22/P

Tras do Prado, S.C.

***3152**

14

15.000,00 €

147

36/00004/22/P

Granxa O Regueiro, C.B. Moraña

***0337**

14

15.000,00 €

148

15/00061/22/P

Jesús García Rodríguez

***1183**

13

15.000,00 €

149

15/00003/22/P

Agro Viñan, S.C.

***5333**

13

15.000,00 €

150

32/00014/22/P

Sofia Pérez Prieto

***3220**

13

15.000,00 €

151

32/00016/22/P

Teresa Fernández Prada

***7889**

13

15.000,00 €

152

27/00392/22/P

Rocío Mendoza Varcárcel

***8693**

13

15.000,00 €

153

27/00020/22/P

Leticia Gacio Rodríguez

***8180**

13

15.000,00 €

154

27/00387/22/P

Pilar Rico Val

***9313**

13

15.000,00 €

155

15/00038/22/P

Rosa María Fraga Parafita

***4534**

13

15.000,00 €

156

15/00036/22/P

Ganadería Santome, S.C.

***9344**

13

15.000,00 €

157

15/00067/22/P

Laura Sánchez Couceiro

***6873**

13

15.000,00 €

158

15/00051/22/P

María José Vilas Couto

***9323**

13

15.000,00 €

159

15/00072/22/P

Dolores Rial Quintáns

***7804**

13

15.000,00 €

160

15/00013/22/P

José Antonio Carro Fernández

***5831**

13

15.000,00 €

161

36/00012/22/P

José Manuel Gómez Crespo

***8356**

13

15.000,00 €

162

15/00333/22/P

Demetrio Ares Ares

***1950**

13

15.000,00 €

163

36/00008/22/P

Mario Diez Rodríguez

***6111**

13

15.000,00 €

164

36/00010/22/P

José Luis Peña Iglesias

***9226**

13

15.000,00 €

165

27/00027/22/P

Finca Airavella, S.C.

***5000**

13

15.000,00 €

166

27/00025/22/P

José Manuel Fernández Fernández

***7582**

12

15.000,00 €

ANEXO II

Denegacións

Orde

Código de expediente

Beneficiario

NIF

Motivo de denegación/non cumple

1

27/00058/22/P

Luis Juan Vázquez Pérez

***8226**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

2

32/00009/22/P

José Luis Blanco Prieto

***8884**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

3

27/00062/22/P

Carlos Alvaredo Darriba

***7118**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

4

15/00075/22/P

Concepción López Ferreiro

***8488**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

5

27/00030/22/P

Mari Luz Camiñas García

***4198**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

6

27/00024/22/P

Soraya Asenjo Ballesteros

***9422**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

7

15/00322/22/P

Celsa Novoa Rodríguez

***6252**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

8

15/00328/22/P

Iciar Rodríguez Picallo

***8611**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

9

15/00356/22/P

Francisco Javier Martínez Martínez

***3694**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

10

27/00394/22/P

Jaime Martínez Pais

***9180**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

11

32/00017/22/P

Yago Presas Basalo

***3178**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

12

15/00045/22/P

Alberto Mariño Villadoniga

***1819**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

13

15/00323/22/P

José Manuel Sánchez Carro

***5805**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

14

15/00331/22/P

Jesús Manuel Buján Vázquez

***0222**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

15

32/00029/22/P

José Feijoo Gago

***6918**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

16

15/00043/22/P

María del Carmen Pumar Rey

***5536**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

17

15/00314/22/P

Bonifacio Balboa Godon

***9579**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 11)

18

32/00020/22/P

Javier Estévez Abeledo

***1647**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

19

27/00059/22/P

José Ramón López López

***5819**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

20

15/00010/22/P

Isidro Barreiro Chico

***7061**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

21

27/00049/22/P

Luis Villanueva Rubio

***1876**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

22

32/00008/22/P

Eva Colmenero Valencia

***2516**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

23

15/00007/22/P

María del Carmen Moledo Pereira

***9193**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

24

32/00015/22/P

Francisco Rafael García Pérez

***7684**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 8)

25

15/00035/22/P

Lúa de Dexo, S.L.

***6103**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 7)

26

15/00022/22/P

José Antonio Tubío Sieira

***5240**

Plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (art. 38.d) da Orde do 30.12.2021)

27

15/00024/22/P

José Figueira Martínez

***5869**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións, como máis tarde, o 15 de outubro de 2022

28

15/00026/22/P

Francisco Manuel Amarelle Souto

***4048**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescidible (artigo 26.5 (medida 6.1), artigo 33.5 (medida 4.1), artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

29

15/00041/22/P

José González Novoa

***2346**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

30

15/00044/22/P

Ivan López Tojeiro

***0275**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

31

15/00048/22/P

José Luis García Abad

***9097**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescidible (artigo 26.5 (medida 6.1), artigo 33.5 (medida 4.1), artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

32

15/00059/22/P

Martín Iglesias Ares

***9786**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

33

15/00065/22/P

Concepción González González

***1363**

Presentar a licenza municipal, permisos ou outras autorizacións, como máis tarde, o 15 de outubro de 2022

34

15/00068/22/P

Gandeiría Outeiro, S.C.

***8404**

Plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (art. 38.d) da Orde do 30.12.2021)

35

15/00071/22/P

María Dolores Trillo Barreiro

***9480**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

36

15/00077/22/P

María Pilar Matos Calveiro

***8072**

Desistencia da solicitude. Presentouse para unha OAC da Coruña (OAC Santa Comba) e realmente pertence a unha OAC de Pontevedra (OAC A Estrada). Correspóndese co expediente relacionado 36/00109/22/P

37

15/00079/22/P

José Gabriel Agras Riobo

***2902**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

38

15/00080/22/P

Antonio Souto Uzal

***6567**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

39

15/00319/22/P

Ana Calvo Torrado

***2657**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

40

15/00321/22/P

José Recarey Castiñeira

***6238**

Plan empresarial que mostre a viabilidade da iniciativa e a mellora do rendemento global da explotación (art. 38.d) da Orde do 30.12.2021)

41

27/00007/22/P

José Vega Eiras

***4716**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

42

27/00011/22/P

David Otero Fernández

***5340**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

43

27/00017/22/P

Jesús Regueira Sacido

***7158**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

44

27/00022/22/P

Dolores López Paz

***4194**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

45

27/00026/22/P

Miguel Gómez Núñez

***0328**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

46

27/00039/22/P

Lorena Villaverde Vázquez

***1936**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

47

27/00040/22/P

Esther Braña Vázquez

***0482**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

48

27/00065/22/P

Isabel Álvarez Lamela

***6083**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

49

27/00071/22/P

Antonino Luaces Díaz

***5629**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

50

27/00072/22/P

José Manuel Morandeira Pacios

***4453**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

51

27/00073/22/P

Olga Barrio López

***7084**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

52

27/00075/22/P

Mercedes Morado Paz

***4331**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

53

27/00076/22/P

Julio Regal Otero

***4579**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

54

27/00079/22/P

María Dolores Fraga Teijeiro

***7174**

Ser titular dunha pequena explotación agraria inscrita no Reaga (art. 38.a) da Orde do 30.12.2021)

55

27/00380/22/P

José Antonio López García

***3822**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

56

27/00382/22/P

Tamara Álvarez Castelao

***8504**

Ser titular de unha pequena explotación, inscrita con polo menos unha antigüidade dun ano desde a publicación da orde (artigo 38.a) da Orde do 30.12.2021)

57

27/00390/22/P

Fernando Debasa Fernández

***7863**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

58

27/00391/22/P

Ángel González Álvarez

***8177**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

59

32/00007/22/P

María Antonia Álvarez Carballo

***7308**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

60

32/00018/22/P

Roberto Míguez Couceiro

***3625**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

61

32/00025/22/P

Nuria González Fernández

***8792**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

62

32/00028/22/P

Mercedes Bouzas González

***7063**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

63

36/00006/22/P

Carlos Núñez Otero

***5798**

Ser pequena explotación (segundo definición artigo 2.6 da Orde do 30.12.2021)

64

36/00013/22/P

Andrés Acevedo Fernández

***0601**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

65

36/00015/22/P

Salvador Martínez Valladares

***9728**

Ser titular de unha pequena explotación, inscrita con polo menos unha antigüidade dun ano desde a publicación da orde (artigo 38.a da Orde do 30.12.2021)

66

36/00095/22/P

José Ramón Abal Varela

***5733**

Ser titular de unha pequena explotación, inscrita con polo menos unha antigüidade dun ano desde a publicación da orde (artigo 38.a da Orde do 30.12.2021)

67

36/00097/22/P

Cecilia Portela Martínez

***6986**

Que o volume de traballo necesario para o mantemento da explotación sexa realizado polo titular (art. 38.c) da Orde do 30.12.2021)

68

15/00016/22/P

Jesús Rama Mosquera

***8947**

Desistencia da solicitude

69

15/00025/22/P

Jesús García Rodríguez

***1183**

Desistencia da solicitude

70

15/00053/22/P

Leticia Iglesias Basanta

***8300**

Desistencia da solicitude

71

15/00058/22/P

María del Carmen Rodríguez Calvo

***7452**

Desistencia da solicitude

72

15/00074/22/P

Esther Pampín Frade

***8334**

Desistencia da solicitude

73

15/00324/22/P

María Nansy Gesto Bardanca

***9940**

Desistencia da solicitude

74

15/00325/22/P

Iciar Rodríguez Picallo

***8611**

Desistencia da solicitude

75

27/00070/22/P

Rosa Rodríguez Rodríguez

***6739**

Desistencia da solicitude

76

32/00002/22/P

Teresa Fernández Prada

***7889**

Desistencia da solicitude

77

32/00005/22/P

Marta Sofia Vicente Magalhaes

***5792**

Desistencia da solicitude

78

32/00012/22/P

José Manuel Álvarez Arias

***1838**

Desistencia da solicitude

79

32/00019/22/P

Bernardo Estévez Villar

***1234**

Desistencia da solicitude

80

32/00027/22/P

Ero Rozas Álvarez

***6185**

Desistencia da solicitude

81

36/00001/22/P

Andrés Acevedo Fernández

***0601**

Desistencia da solicitude

82

36/00014/22/P

Luis Costa Requeijo

***8269**

Desistencia da solicitude

83

36/00016/22/P

Fernando Calviño Mendoza

***7250**

Desistencia da solicitude