Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 24 Venres, 3 de febreiro de 2023 Páx. 11377

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural

RESOLUCIÓN do 26 de xaneiro de 2023 pola que se resolven as solicitudes de subvención para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

A Orde do 30 de decembro de 2021 establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

Unha das liñas de axuda establecidas é a correspondente á creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, código de procedemento MR404A. A axuda concederase pola execución do plan empresarial e consistirá nunha prima cuxa contía básica, calculada de acordo cunha estimación dos custos da Seguridade Social da persoa moza durante os cinco anos de permanencia mínima na actividade agraria, se establece en 25.000 euros, que poderá incrementarse segundo o establecido no artigo 29 da orde de convocatoria, sen que a axuda total supere os 70.000 €.

A concesión das subvencións, segundo establecen as bases reguladoras, efectuarase mediante concorrencia competitiva.

De conformidade co previsto no artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as resolucións destas subvencións convocadas mediante concorrencia competitiva deben ser obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia, a cal producirá os mesmos efectos da notificación.

Unha vez rematada a fase de instrución das solicitudes recibidas, avaliadas as solicitudes por cada xefatura territorial da Consellería do Medio Rural, é informado o órgano colexiado da admisibilidade dos expedientes, segundo o previsto no artigo 7 das bases reguladoras. O dito órgano aplica os criterios de prioridade para que a persoa titular da Subdirección Xeral de Explotacións Agrarias formule a proposta de resolución, tendo en conta as dispoñibilidades orzamentarias. Vista esta, a persoa titular da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, por delegación da persoa titular da consellería, resolve a convocatoria.

Por outra parte, de conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Por todo o indicado,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as subvencións para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR404A), convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2021 (publicada no DOG do 9 de febreiro de 2022), que establece as bases reguladoras das axudas para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B), aos solicitantes que se relacionan no anexo I, como consecuencia da aplicación dos criterios de valoración e de preferencia establecidos no artigo 28 da convocatoria, pola contías que se reflicten no anexo, e con cargo á aplicación 14.04.712B 772.0, proxecto 2022 00137, para as axudas prevista á primeira instalación de persoas agricultoras mozas, dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022, 2023, 2024 e 2025.

Esta axuda ten por finalidade incrementar a competitividade e o rendemento global das explotacións mediante a súa modernización e asegurar a continuidade do tecido agrario.

Segundo. Denegar as solicitudes de subvención que se relacionan no anexo II por non acadar a puntuación mínima de 10 puntos e, polo menos, dous criterios, necesaria para a concesión da subvención (tal e como se establece no artigo 28 da orde), por non cumprir os requisitos exixidos (como se establece no artigo 24) ou como resultado da aplicación do réxime de concorrencia competitiva estipulado no artigo 1 da orde, establecido o punto de corte. No caso de empate en puntos, de acordo co artigo 28.2 da orde de convocatoria, priorizarase segundo a orde indicada nos criterios de selección. Se aínda persiste o empate, priorizarase a incorporación da persoa moza que teña máis idade. Na presente convocatoria estableceuse o punto de corte en 13 puntos, con desempate polo criterio P-i con 3 puntos.

Terceiro. Informar os beneficiarios que figuran no anexo I desta resolución do seguinte:

a) As condicións de aplicación a estas axudas son con carácter xeral as establecidas na Orde desta consellería do 30 de decembro de 2021 que regula estas axudas e, supletoriamente, as establecidas na normativa autonómica, estatal e comunitaria aplicable.

b) Non se admitirán modificacións dos investimentos aprobados nin do calendario e datas máximas de xustificación establecidas, salvo nos casos e condicións admitidos nos artigos 10 e 11 da Orde do 30 de decembro de 2021.

c) Para a concesión desta axuda e o establecemento das súas características tívose en conta a información e a documentación incluída coa solicitude de axuda. Toda alteración das condicións iniciais para a concesión das axudas previstas na orde de convocatoria e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

d) O prazo de xustificación desta axudas será o seguinte:

Creación de empresas para as persoas agricultoras mozas: esta axuda ten dous prazos de xustificación:

– Dentro dos 9 meses seguintes á resolución de aprobación, para solicitar o primeiro pagamento (data máxima de xustificación 18.9.2023).

– E unha vez finalizado o plan empresarial (24 meses desde a data de instalación).

e) Para proceder ao pagamento da subvención correspondente a cada prazo da xustificación, o beneficiario deberá cumprir as condicións establecidas na Orde do 30 de decembro de 2021 e presentar a documentación indicada nos seu artigo 30, todo iso sen superar as datas máximas de xustificación indicadas anteriormente.

f) Se o beneficiario da axuda cumpre as condicións establecidas na resolución de concesión, executando e xustificando o seu plan empresarial aprobado nos prazos establecidos, e cumprindo co resto dos requisitos da resolución de concesión, aboarase a totalidade da subvención concedida. De non ser así, procederase conforme o establecido no artigo 15 da Orde do 30 de decembro de 2021, relativo a incumprimentos.

g) A persoa agricultora moza comprométese a exercer a actividade agraria durante cinco anos, contados desde a concesión da axuda e, unha vez adquirida a condición de persoa agricultora profesional, mantela ata que finalice o período de compromiso. Deberá manter os elementos materiais que formaron parte do volume de gastos que incrementaron a prima base durante o período de compromisos, así como o resto dos requisitos dos beneficiarios detallados no artigo 24.2 da orde de convocatoria.

h) Conforme o disposto no artigo 3.2 da orde de convocatoria, o beneficiario da axuda deberá dispor dunha contabilidade específica Feader para todas as transaccións relativas á operación subvencionada.

i) Estas axudas proceden do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e están cofinanciadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI) do seguinte xeito:

– Medida 6. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais.

– Submedida 6.1. Creación de empresas para persoas agricultoras mozas. Financiado nun 100 % polo instrumento da Unión Europea (EURI). Esta submedida prográmase na área focal 2B: facilitar a entrada no sector agrario de agricultores adecuadamente formados e, en particular, a remuda xeracional.

j) Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda da mesma natureza, concedida coa mesma finalidade ou para os mesmos investimentos e/ou gastos, con excepción das axudas correspondentes a garantías para préstamos ou derivadas doutros instrumentos financeiros comunitarios nas condicións establecidas no artigo 37 do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello.

Conforme iso, se para os mesmos investimentos se solicita ou se concede un préstamo garantido e unha subvención non reembolsable, aplicaranse os límites establecidos no artigo 13 da orde de convocatoria.

k) O beneficiario deberá cumprir coa normativa sobre información e publicidade das axudas do Feader establecida no artigo 17 da orde de convocatoria e no anexo III do Regulamento de execución (UE) nº 808/2014.

Cuarto. Os solicitantes relacionados no anexo I disporán de información máis detallada da axuda aprobada na súa Carpeta cidadá.

Quinto. Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse protestativamente recurso de reposición perante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, consonte o disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro dereito que consideren pertinente.

Santiago de Compostela, 26 de xaneiro de 2023

O conselleiro do Medio Rural
P.D. (Orde do 17.11.2015; DOG núm. 223, do 23 de novembro)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

ANEXO I

Aprobacións

Orde

Código de expediente

Beneficiario/a

NIF

Puntuación criterios de prioridade

Subvención concedida

Importe

1

32/50030/22/A

Uxía Veloso Martínez

***6066**

32

70.000,00 €

2

15/50117/22/A

Miriam Seijo Villaverde

***1198**

31

55.000,00 €

3

27/50212/22/A

Leticia Paz Paz

***9032**

31

70.000,00 €

4

15/50106/22/A

Laura García Torreiro

***3195**

30

70.000,00 €

5

32/50051/22/A

Diogo Martínez Rolán

***3382**

29

70.000,00 €

6

15/50125/22/A

Lorena Trillo López

***5840**

29

70.000,00 €

7

27/50193/22/A

Adrián Regueira Quinteiro

***5955**

28

30.000,00 €

8

32/50012/22/A

Iván Martínez Mojón

***8610**

28

70.000,00 €

9

15/50110/22/A

Manuel Botana Cebeiro

***4823**

28

70.000,00 €

10

27/50164/22/A

Aysun Turanbaranoglu

***6600**

28

70.000,00 €

11

27/50014/22/A

Carlos Rodríguez Lodeiro

***3874**

28

62.500,00 €

12

27/50119/22/A

Beatriz López Ramos

***7139**

28

30.000,00 €

13

15/50047/22/A

María Jesús Manteiga Álvarez

***1288**

28

30.000,00 €

14

15/50044/22/A

Kleber Juncal Señarís

***3957**

27

70.000,00 €

15

27/50181/22/A

Julia Inés Balderrama Orozco

***6007**

27

67.500,00 €

16

27/50089/22/A

Maribel Combo García

***5639**

27

70.000,00 €

17

27/50171/22/A

María Lucía Vázquez Prado

***5805**

27

70.000,00 €

18

36/50081/22/A

Noa Presas González

***9433**

27

50.000,00 €

19

32/50015/22/A

Ángela López García

***7091**

27

61.500,00 €

20

32/50056/22/A

Andrea Álvarez Penín

***9694**

27

30.000,00 €

21

32/50018/22/A

Rocío Vázquez Mojón

***6467**

27

30.000,00 €

22

27/50010/22/A

Tamara Castro López

***0390**

27

70.000,00 €

23

36/50077/22/A

Montserrat Fernández Taboada

***0477**

27

70.000,00 €

24

27/50169/22/A

Sandra Barreal López

***8301**

27

30.000,00 €

25

27/50168/22/A

Lorena Bello Quintela

***8086**

27

30.000,00 €

26

15/50139/22/A

Adriana Calo Rey

***1097**

27

33.750,00 €

27

15/50147/22/A

Uxía González Liñares

***1190**

27

33.750,00 €

28

36/50030/22/A

Eva Presas Mouriño

***4261**

27

30.000,00 €

29

27/50061/22/A

Tamara Fernández Labrada

***7974**

27

50.000,00 €

30

15/50107/22/A

Sara Sánchez Jarazo

***0495**

27

30.000,00 €

31

27/50226/22/A

Laura Fernández Castro

***0728**

27

27.500,00 €

32

15/50143/22/A

Paula Otero Agulleiro

***1199**

27

55.000,00 €

33

15/50045/22/A

Noelia Vázquez Pereira

***1086**

27

30.000,00 €

34

27/50093/22/A

Patricia Sánchez Méndez

***4268**

26

70.000,00 €

35

27/50007/22/A

Amaia Mira Murguiondo

***7406**

26

70.000,00 €

36

15/50126/22/A

Natalia Cives Lado

***3864**

26

30.000,00 €

37

36/50027/22/A

Noelia González Jacobo

***4404**

26

55.000,00 €

38

15/50049/22/A

Yago Suarez Uzal

***0967**

26

50.000,00 €

39

15/50080/22/A

Rubén Loureiro Varela

***3005**

26

70.000,00 €

40

32/50072/22/A

Álvaro García Río Miranda

***1932**

25

27.500,00 €

41

15/50037/22/A

Emilio Pombo Lista

***8703**

25

45.000,00 €

42

27/50153/22/A

Jacob Sánchez Losada

***4189**

25

30.000,00 €

43

27/50018/22/A

Elías Fouz Otero

***4582**

25

30.000,00 €

44

27/50175/22/A

Diego Vázquez López

***8051**

25

42.500,00 €

45

36/50075/22/A

Roberto González Guimaraes

***9338**

25

30.000,00 €

46

27/50024/22/A

Miguel López González

***4730**

25

61.500,00 €

47

27/50102/22/A

Gonzalo José García Fernández

***9022**

25

47.500,00 €

48

15/50101/22/A

Marta Caamaño Alvarellos

***2674**

25

25.000,00 €

49

27/50025/22/A

Ana López Rivera

***7452**

25

70.000,00 €

50

27/50079/22/A

Marcos Trigo Quiroga

***5034**

24

61.500,00 €

51

27/50113/22/A

Carlos Teijeiro Vázquez

***4463**

24

70.000,00 €

52

36/50082/22/A

Pablo Castro Curras

***2974**

24

70.000,00 €

53

36/50091/22/A

Ismael Matanzas Barciela

***9265**

24

50.000,00 €

54

36/50067/22/A

Roberto Matanzas Barciela

***9265**

24

50.000,00 €

55

36/50041/22/A

Ismael González Carames

***0448**

24

50.000,00 €

56

36/50093/22/A

Samuel Romero Gallego

***1283**

24

70.000,00 €

57

27/50189/22/A

Marcos López Fernández

***8154**

24

70.000,00 €

58

32/50040/22/A

Ismael Domínguez Feijoo

***9451**

24

47.500,00 €

59

32/50067/22/A

Adrián Teixeira Romero

***3056**

24

30.000,00 €

60

27/50054/22/A

Carlos González Fernández

***5097**

24

30.000,00 €

61

15/50141/22/A

Maite Antelo Rodríguez

***0783**

24

50.000,00 €

62

27/50080/22/A

José Manuel López Rodríguez

***4192**

24

61.500,00 €

63

36/50073/22/A

Marcos Fernández Barreiro

***4971**

24

30.000,00 €

64

27/50092/22/A

Santiago Rodríguez García

***8128**

24

55.000,00 €

65

15/50134/22/A

Diego Becerra Pallas

***7285**

24

30.000,00 €

66

27/50225/22/A

Marcos Varela Vázquez

***4606**

24

55.000,00 €

67

15/50022/22/A

Adrián García Santiso

***0001**

24

30.000,00 €

68

36/50061/22/A

Luis Mario Quinta García

***9362**

24

40.000,00 €

69

27/50170/22/A

Óscar Mouriz Barja

***5987**

24

30.000,00 €

70

15/50090/22/A

Xulián Vázquez Canabal

***5606**

24

70.000,00 €

71

27/50068/22/A

Miguel Fernández Labrada

***7974**

24

50.000,00 €

72

27/50116/22/A

Jorge López Otero

***8960**

24

61.500,00 €

73

15/50146/22/A

Óscar Maroñas Cunqueiro

***5616**

24

30.000,00 €

74

36/50004/22/A

Avelino Souto Rozados

***9487**

24

70.000,00 €

75

36/50051/22/A

David Quinta García

***6937**

24

40.000,00 €

76

27/50158/22/A

Jonathan Torres Carballedo

***0233**

24

55.000,00 €

77

36/50009/22/A

Marcos Doval Estévez

***6631**

24

30.000,00 €

78

27/50020/22/A

Gabriel Fernández Castro

***0728**

24

27.500,00 €

79

27/50077/22/A

Javier Pajón Carreira

***9211**

24

70.000,00 €

80

32/50048/22/A

Carlota María Freire Díaz

***6222**

24

42.500,00 €

81

27/50039/22/A

Jurgita Zalgyte

***0803**

24

30.000,00 €

82

27/50160/22/A

Macarena Fernández Rodríguez

***5446**

24

30.000,00 €

83

15/50137/22/A

José Manuel González Pena

***3117**

23

27.500,00 €

84

15/50036/22/A

Mario Prieto Rodríguez

***3268**

23

70.000,00 €

85

27/50204/22/A

Jorge López Conde

***4822**

23

30.000,00 €

86

15/50085/22/A

Santiago Freire Vázquez

***8648**

23

30.000,00 €

87

36/50016/22/A

Rubén Barral González

***1411**

23

30.000,00 €

88

15/50065/22/A

Pablo Pallas Veira

***4627**

23

30.000,00 €

89

27/50139/22/A

Alberto Carballo González

***8062**

23

70.000,00 €

90

27/50044/22/A

Iago Iglesias Iglesia

***8142**

23

30.000,00 €

91

27/50076/22/A

José David Cernuda Diéguez

***0355**

23

61.500,00 €

92

15/50010/22/A

Pablo Jesús González Becerra

***0687**

23

27.500,00 €

93

27/50122/22/A

Martín Bran Vidal

***1059**

23

61.500,00 €

94

15/50129/22/A

Sonia Quintana Lema

***2984**

23

42.500,00 €

95

36/50002/22/A

María Diéguez Ansede

***5560**

23

70.000,00 €

96

36/50001/22/A

María Celia Casas Iglesias

***1092**

23

30.000,00 €

97

27/50083/22/A

Eva Pérez Prados

***4456**

23

40.000,00 €

98

36/50034/22/A

Elena Ramona Banica

***9013**

23

55.000,00 €

99

36/50042/22/A

Jesica González Iglesias

***9200**

23

70.000,00 €

100

27/50038/22/A

Lucía Rojo Berredo

***8006**

23

61.500,00 €

101

27/50192/22/A

Mercedes Fernández Martín

***5807**

23

47.500,00 €

102

36/50032/22/A

María Diéguez Nogueira

***9303**

23

67.500,00 €

103

27/50135/22/A

Nerea Díaz Castro

***0702**

23

30.000,00 €

104

27/50005/22/A

Ana María Pérez Lamas

***0222**

23

55.000,00 €

105

36/50090/22/A

Ainhoa Varela López

***1172**

23

70.000,00 €

106

15/50116/22/A

Beatriz Trillo Barreiro

***4288**

23

30.000,00 €

107

27/50124/22/A

Rubén Carreiras Cordal

***6134**

22

42.500,00 €

108

15/50093/22/A

Julie González y Sales

***3972**

22

43.250,00 €

109

15/50061/22/A

José Antonio Suárez López

***0044**

21

25.000,00 €

110

15/50142/22/A

Diego Blanco Couto

***3481**

21

65.500,00 €

111

27/50012/22/A

Marcial Cela López

***4647**

21

70.000,00 €

112

32/50062/22/A

Francisco José Martínez Ferreira

***2782**

21

47.500,00 €

113

32/50033/22/A

David Pérez Porto

***2865**

21

55.000,00 €

114

27/50148/22/A

Bertín Pita Carballido

***8335**

21

30.000,00 €

115

27/50095/22/A

Bruno Botana Pérez

***8173**

21

30.000,00 €

116

32/50058/22/A

Antonio Tucci

***2885**

21

30.000,00 €

117

36/50080/22/A

Adrián Rey Doval

***0609**

21

27.500,00 €

118

36/50037/22/A

Brais Castro Salgueiro

***9312**

21

27.500,00 €

119

27/50101/22/A

Michael Calvo González

***8042**

21

61.500,00 €

120

32/50013/22/A

José Ramón Álvarez Seguín

***3517**

21

30.000,00 €

121

27/50053/22/A

Cristian González Tenreiro

***0618**

21

70.000,00 €

122

27/50123/22/A

Alberto Cascudo Cabanas

***0649**

21

70.000,00 €

123

27/50176/22/A

José Antonio Gómez Núñez

***8178**

21

30.000,00 €

124

27/50219/22/A

José Antonio Santiso Vázquez

***1864**

21

30.000,00 €

125

27/50178/22/A

Daniel González Castro

***5721**

21

30.000,00 €

126

27/50036/22/A

Ana Veiga Tojo

***5064**

21

30.000,00 €

127

36/50078/22/A

José Torres Mosquera

***9003**

20

70.000,00 €

128

36/50085/22/A

Joseba Andoni Aramburu Lamy

***3318**

20

50.000,00 €

129

27/50094/22/A

Ángel Iván Santos Cabado

***3702**

20

27.500,00 €

130

27/50145/22/A

Iván López González

***3675**

20

40.000,00 €

131

27/50182/22/A

Raúl López Vila

***7128**

20

70.000,00 €

132

27/50227/22/A

Daniel Santos Cabado

***3702**

20

27.500,00 €

133

32/50027/22/A

David Rodríguez Gallego

***3488**

20

30.000,00 €

134

27/50202/22/A

Marcos Cabado Prado

***7943**

20

30.000,00 €

135

27/50229/22/A

Francisco Javier López López

***5356**

20

55.000,00 €

136

15/50098/22/A

Jaime Pena Gómez

***0766**

20

30.000,00 €

137

15/50006/22/A

Rubén Teixeira Ferreira

***6534**

20

70.000,00 €

138

36/50087/22/A

Pablo Jorge Mazaira

***7747**

20

42.500,00 €

139

15/50019/22/A

Alejandro Graña Camba

***6975**

20

70.000,00 €

140

32/50070/22/A

Iria Pérez Pérez

***6286**

20

61.500,00 €

141

36/50026/22/A

María del Pilar Mato Taboada

***5936**

20

70.000,00 €

142

27/50155/22/A

José Ángel Luna Gómez

***3761**

20

70.000,00 €

143

27/50173/22/A

Roberto Díaz Orosa

***8367**

20

30.000,00 €

144

32/50065/22/A

Eliska Farkova

***5400**

20

47.500,00 €

145

36/50056/22/A

María Isabel Pardellas Domínguez

***8756**

20

30.000,00 €

146

27/50074/22/A

Roberto González Bodenlle

***7976**

20

62.500,00 €

147

15/50066/22/A

Alejandro Cabo Lamas

***0653**

20

50.000,00 €

148

15/50002/22/A

Eva Tembras Caaveiro

***0196**

20

30.000,00 €

149

27/50055/22/A

Ana Belén Valcarcel Álvarez

***4002**

20

61.500,00 €

150

27/50002/22/A

María José Quiroga Río

***3978**

20

30.000,00 €

151

27/50210/22/A

María Vanesa Sobrado Bascuas

***4311**

20

30.000,00 €

152

27/50221/22/A

Begoña Fernández Díaz

***5667**

20

30.000,00 €

153

27/50162/22/A

Paola Camila Granados Español

***9715**

20

30.000,00 €

154

36/50012/22/A

Cristóbal Rapado González

***1857**

19

30.000,00 €

155

36/50035/22/A

Paloma Arconada Segura

***5626**

19

33.750,00 €

156

15/50096/22/A

Alexander Rodríguez Ramallo

***9154**

19

30.000,00 €

157

32/50022/22/A

Daniel Fernández Pérez

***5528**

19

61.500,00 €

158

27/50091/22/A

Zoraida Pérez López

***3882**

19

42.500,00 €

159

15/50079/22/A

Youssef Moussaid

***7428**

19

62.500,00 €

160

27/50056/22/A

Elisabeth Fernández Ledo

***8369**

19

30.000,00 €

161

36/50031/22/A

Diana Varela Fortes

***6590**

19

30.000,00 €

162

27/50214/22/A

Lorena Lois Río

***8152**

19

42.500,00 €

163

27/50191/22/A

Monica Novás Freire

***5311**

19

55.000,00 €

164

15/50081/22/A

Alejandro Cainzos San Martín

***2861**

19

30.000,00 €

165

36/50088/22/A

Beatriz Louzao Loureiro

***2948**

19

30.000,00 €

166

15/50078/22/A

Noelia Viqueira Varela

***0372**

19

30.000,00 €

167

15/50008/22/A

Noelia Mosquera Andrade

***7009**

19

30.000,00 €

168

15/50067/22/A

Tamara Jarazo García

***5644**

19

30.000,00 €

169

32/50005/22/A

Marta Quintás Rodríguez

***6317**

19

30.000,00 €

170

15/50003/22/A

Nerea Arcos Capelo

***9080**

19

30.000,00 €

171

15/50014/22/A

Sergio Noya Rodríguez

***2261**

18

61.500,00 €

172

32/50047/22/A

Javier Fernández Rodríguez

***3151**

18

55.000,00 €

173

36/50094/22/A

Jorge Verde Fernández

***8291**

18

25.000,00 €

174

27/50223/22/A

Víctor Pérez Pérez

***7749**

18

55.000,00 €

175

27/50031/22/A

Jesús Pérez Losada

***6050**

18

30.000,00 €

176

15/50040/22/A

Eva González Sanjurjo

***6433**

18

47.500,00 €

177

15/50094/22/A

María del Carmen Núñez Iglesias

***0365**

18

30.000,00 €

178

32/50020/22/A

Raquel Noguerol Sánchez

***8136**

18

30.000,00 €

179

15/50114/22/A

María Pugiguer Fernández

***5369**

18

42.500,00 €

180

15/50099/22/A

Jimena Ponce Palma

***1731**

18

30.000,00 €

181

15/50021/22/A

María del Pilar Domínguez Andrade

***6465**

18

47.500,00 €

182

27/50015/22/A

Isabel López Vázquez

***8261**

18

30.000,00 €

183

15/50064/22/A

Rocío García González

***0774**

18

30.000,00 €

184

15/50089/22/A

Lidia Varela Varela

***0627**

18

30.000,00 €

185

15/50024/22/A

Ariana Sánchez Rey

***2209**

18

42.500,00 €

186

15/50132/22/A

Mónica Agrafojo González

***6055**

18

25.000,00 €

187

36/50050/22/A

José Ramón González López

***9358**

18

30.000,00 €

188

32/50061/22/A

Marcos Antonio Fernández Pérez

***3311**

17

42.500,00 €

189

32/50036/22/A

David Cotado de la Fuente

***3315**

17

70.000,00 €

190

27/50115/22/A

María Osorio López

***8010**

17

47.500,00 €

191

32/50066/22/A

Efrén Anes Afonso

***3182**

17

70.000,00 €

192

27/50151/22/A

Felipe Veiga Méndez

***4332**

17

50.000,00 €

193

27/50206/22/A

Miguel Barro Otero

***5033**

17

30.000,00 €

194

27/50070/22/A

Santiago Pallares Pérez

***4819**

17

30.000,00 €

195

27/50127/22/A

Daniel Balsa García

***5835**

17

30.000,00 €

196

15/50029/22/A

David Quintián Aguiar

***5457**

17

30.000,00 €

197

27/50209/22/A

Alex Díaz Carrasco

***0807**

17

70.000,00 €

198

27/50086/22/A

Miguel Montaña Eiranova

***8374**

17

42.500,00 €

199

15/50077/22/A

María Cornes Calvelo

***5273**

17

50.000,00 €

200

15/50124/22/A

Andrea Martínez Espasandín

***2801**

17

31.250,00 €

201

15/50043/22/A

Raquel Redondo Martínez

***9739**

17

31.250,00 €

202

15/50084/22/A

Ángel Pan Iglesias

***5896**

17

30.000,00 €

203

32/50060/22/A

María Dolores Conde Añel

***8779**

17

30.000,00 €

204

27/50042/22/A

Sonia Mosteiro Pérez

***3961**

17

47.500,00 €

205

27/50104/22/A

Carla Gómez Souto

***8419**

17

42.500,00 €

206

27/50197/22/A

Belén Fernández Fernández

***5938**

17

61.500,00 €

207

27/50126/22/A

María José Vigo Pérez

***4476**

17

30.000,00 €

208

27/50008/22/A

Adrián Sufuentes Pardo

***8144**

16

30.000,00 €

209

36/50043/22/A

Christian Iglesias Campos

***8531**

16

33.750,00 €

210

27/50183/22/A

Ibán Rodríguez Varela

***7099**

16

55.000,00 €

211

27/50013/22/A

Pablo Méndez Rodríguez

***8006**

16

30.000,00 €

212

27/50213/22/A

Ross Tyler Stokes

***0353**

16

55.000,00 €

213

15/50128/22/A

Xesús Román Flores Fuciños

***7775**

16

30.000,00 €

214

15/50109/22/A

Thomas Gautier J De Gendt

***4020**

16

43.250,00 €

215

27/50230/22/A

Jacobo Paredes López-Camba

***2550**

16

55.000,00 €

216

27/50207/22/A

José Manuel Vila Arias

***7017**

16

55.000,00 €

217

32/50043/22/A

Manuel Blanco Nimo

***3232**

16

30.000,00 €

218

32/50063/22/A

José Manuel Valeiras Prada

***3014**

16

30.000,00 €

219

32/50044/22/A

Víctor Manuel González González

***9443**

16

30.000,00 €

220

36/50086/22/A

José Luis Fiestras Arias

***2058**

16

30.000,00 €

221

27/50166/22/A

Cristian Fernández Salgado

***8320**

16

30.000,00 €

222

15/50136/22/A

Cristian González Rio

***2678**

16

30.000,00 €

223

27/50157/22/A

José Luis Celeiro Sánchez

***5055**

16

30.000,00 €

224

27/50131/22/A

Pedro Juan Pérez López

***8328**

16

30.000,00 €

225

15/50118/22/A

Laura Rodríguez Bustelo

***1304**

16

50.000,00 €

226

27/50103/22/A

Marcos Quiroga García

***3723**

16

27.500,00 €

227

15/50119/22/A

Álvaro Varela Freire

***9878**

16

30.000,00 €

228

27/50084/22/A

Iago Ferreiro Curras

***4219**

16

30.000,00 €

229

36/50038/22/A

José Ricardo Pastor Lago

***1373**

16

30.000,00 €

230

15/50015/22/A

David Mosquera Costoya

***0283**

16

55.000,00 €

231

27/50107/22/A

Héctor Iglesias Maside

***8151**

16

55.000,00 €

232

15/50004/22/A

Diego Sánchez Barreiro

***0342**

16

30.000,00 €

233

27/50082/22/A

Iván López Castro

***5772**

16

30.000,00 €

234

36/50057/22/A

Julio Dabouza Viana

***9254**

16

30.000,00 €

235

15/50091/22/A

Iván Infante Pena

***3139**

16

30.000,00 €

236

27/50057/22/A

Diego Chousa López

***5736**

16

30.000,00 €

237

15/50074/22/A

Manuel Vilacide Botana

***5412**

16

30.000,00 €

238

36/50068/22/A

Marcos Mariño García

***0789**

16

30.000,00 €

239

27/50138/22/A

Iván López López

***7524**

16

61.500,00 €

240

27/50224/22/A

David Fernández Expósito

***8122**

16

30.000,00 €

241

36/50062/22/A

Miguel Taboada Colmenero

***9102**

16

30.000,00 €

242

15/50135/22/A

Daniel Liñeira Vilariño

***9058**

16

30.000,00 €

243

36/50076/22/A

David Gómez Ratón

***9430**

16

30.000,00 €

244

15/50104/22/A

Gonzalo Vaamonde Sánchez

***2814**

16

30.000,00 €

245

36/50054/22/A

Alejandro Bragaña Rodríguez

***3009**

16

30.000,00 €

246

27/50085/22/A

Jesús Pérez Barciela

***9848**

16

55.000,00 €

247

27/50129/22/A

Adrián Paredes Saavedra

***5116**

16

27.500,00 €

248

15/50041/22/A

Raúl Pampín Duro

***1104**

16

55.000,00 €

249

15/50035/22/A

Álvaro Lado Domínguez

***0180**

16

30.000,00 €

250

36/50010/22/A

Roi Juiz Lorenzo

***7695**

16

55.000,00 €

251

15/50069/22/A

Marta Paz Paz

***4868**

16

30.000,00 €

252

27/50218/22/A

Lucilene Rodrigues de Souza Marcelino

***2680**

16

50.000,00 €

253

27/50072/22/A

Cristina Fraga Sanjurjo

***3679**

16

30.000,00 €

254

27/50004/22/A

Beatriz Rego García

***3630**

16

30.000,00 €

255

27/50159/22/A

María Isabel Mon Díaz

***9892**

16

55.000,00 €

256

27/50172/22/A

Concepcion Moreiras Quintas

***4075**

16

55.000,00 €

257

27/50100/22/A

Rima Molyte

***7541**

16

42.500,00 €

258

27/50186/22/A

Vanesa Gómez Carril

***3744**

16

42.500,00 €

259

27/50228/22/A

María Luisa Fernández Penoucos

***4688**

16

55.000,00 €

260

27/50016/22/A

Elena Franco Ordóñez

***4099**

16

27.500,00 €

261

27/50059/22/A

Raquel López Vieiros

***7079**

16

42.500,00 €

262

15/50063/22/A

Nerea Álvarez Lorenzo

***0880**

16

30.000,00 €

263

27/50097/22/A

Cristina Rodríguez Méndez

***7418**

16

55.000,00 €

264

36/50045/22/A

Verónica Barreiro Durán

***6265**

16

47.500,00 €

265

36/50084/22/A

Lucía Cortizo Covelo

***8199**

16

30.000,00 €

266

32/50046/22/A

Rocío Prol Alonso

***3643**

16

55.000,00 €

267

27/50065/22/A

Lucía López Rodríguez

***7867**

16

42.500,00 €

268

27/50066/22/A

Andrea Aira Pardo

***9299**

16

47.500,00 €

269

32/50038/22/A

Paula Valencia Pereiro

***1854**

16

47.500,00 €

270

27/50062/22/A

Ana Belén Lourés Díaz

***3763**

16

30.000,00 €

271

27/50063/22/A

Marta Blanco Penín

***4041**

16

55.000,00 €

272

15/50001/22/A

Cristina Rodríguez Manteiga

***0896**

16

42.500,00 €

273

27/50180/22/A

Silvia Rodríguez Fariñas

***5717**

16

30.000,00 €

274

36/50053/22/A

Fernando Calviño Mendoza

***7250**

15

30.000,00 €

275

15/50103/22/A

Alberto Santos Ares

***9973**

15

42.500,00 €

276

27/50121/22/A

Diego Rodríguez Vila

***7035**

15

30.000,00 €

277

27/50064/22/A

José Ángel Méndez Miguélez

***4189**

15

30.000,00 €

278

15/50026/22/A

Álvaro Adrián Dou Freije

***7545**

15

55.000,00 €

279

27/50222/22/A

Pablo Vázquez Fariñas

***5137**

15

30.000,00 €

280

36/50013/22/A

Pablo Freiria Martínez

***7447**

15

61.500,00 €

281

27/50090/22/A

Luis Rodríguez Seijo

***5356**

15

30.000,00 €

282

15/50038/22/A

Pablo Figueroa Silveira

***3833**

15

47.500,00 €

283

15/50068/22/A

Rubén López Freire

***6624**

15

30.000,00 €

284

15/50100/22/A

Fernando Fernández Salgado

***0574**

15

30.000,00 €

285

27/50026/22/A

Héctor Fernández Somoza

***5833**

15

61.500,00 €

286

27/50037/22/A

Iván Varela García

***5919**

15

30.000,00 €

287

36/50074/22/A

Ginés Mosteiro Fernández

***7390**

15

30.000,00 €

288

15/50009/22/A

Yago García Vázquez

***5511**

15

30.000,00 €

289

15/50020/22/A

Santiago Yáñez de Frutos

***6184**

15

30.000,00 €

290

15/50073/22/A

Daniel Otero Cernadas

***1000**

15

42.500,00 €

291

27/50067/22/A

David Fernández Pazos

***7694**

15

30.000,00 €

292

27/50143/22/A

Juan Alberto Bellas Guitián

***8480**

15

30.000,00 €

293

27/50058/22/A

Natalia Varela Cadahía

***5038**

15

47.500,00 €

294

32/50009/22/A

María Carmen Ferreira Correia

***6585**

15

30.000,00 €

295

27/50098/22/A

Noemí Bello Castro

***4504**

15

70.000,00 €

296

36/50048/22/A

María Eudosia Piñeiro Chaves

***8085**

15

30.000,00 €

297

36/50044/22/A

Sonia Araujo Torres

***2318**

15

30.000,00 €

298

27/50220/22/A

Rocío López López

***4976**

15

30.000,00 €

299

27/50051/22/A

Montserrat Calvo Iglesias

***4079**

15

55.000,00 €

300

36/50008/22/A

Laura Montoto Moure

***9074**

15

42.500,00 €

301

15/50051/22/A

Silvia María Barreiro Otero

***4898**

15

30.000,00 €

302

36/50022/22/A

Kira Schader

***6858**

15

55.000,00 €

303

36/50023/22/A

Sheila Cousido Fontan

***0766**

15

42.500,00 €

304

27/50216/22/A

Vanesa Rego Sante

***8108**

15

70.000,00 €

305

27/50136/22/A

Ana Belén Polo Casariego

***8221**

15

30.000,00 €

306

36/50052/22/A

Patricia María Muñiz Díaz

***7814**

15

30.000,00 €

307

15/50046/22/A

Patricia Bermudez Figueira

***0550**

15

30.000,00 €

308

36/50060/22/A

Marta Álvarez Vázquez

***8772**

15

25.000,00 €

309

27/50022/22/A

Ghizlan Harmouche

***4569**

15

30.000,00 €

310

15/50054/22/A

María Valdés Castro

***6223**

15

30.000,00 €

311

27/50028/22/A

Inmaculada López Témez

***5981**

15

55.000,00 €

312

36/50015/22/A

Tania Fafián Vázquez

***9355**

15

47.500,00 €

313

36/50092/22/A

Flavia Castro Rey

***9433**

15

30.000,00 €

314

15/50057/22/A

Vanesa Coello Couselo

***8320**

15

30.000,00 €

315

36/50046/22/A

Alba Gómez Gens

***2859**

15

42.500,00 €

316

36/50071/22/A

Ana María Iglesias Casal

***0019**

15

30.000,00 €

317

15/50082/22/A

Carolina Rodríguez Cañedo

***8028**

15

30.000,00 €

318

27/50033/22/A

Lidia Mareque Rubín

***0244**

15

55.000,00 €

319

27/50195/22/A

Alexia Villamor Pérez

***0793**

15

30.000,00 €

320

15/50060/22/A

María Cintia Souto Rodríguez

***3193**

15

55.000,00 €

321

15/50115/22/A

Silvia Pena Lago

***9087**

15

30.000,00 €

322

15/50130/22/A

Roberto Vázquez Fernández

***0422**

14

25.000,00 €

323

15/50039/22/A

Daniel Domínguez Mourelle

***3174**

14

56.500,00 €

324

15/50086/22/A

Brais Calvelo Quintáns

***9460**

14

25.000,00 €

325

15/50071/22/A

Ismael Lois Boga

***6514**

14

25.000,00 €

326

27/50146/22/A

Óscar López Lamela

***5258**

14

30.000,00 €

327

27/50190/22/A

Rubén López Fernández

***7226**

14

30.000,00 €

328

27/50177/22/A

Aitor Rodríguez Trabado

***8282**

14

30.000,00 €

329

27/50141/22/A

Rubén López García

***8331**

14

30.000,00 €

330

36/50019/22/A

Xiana Fernández-Albor Batallán

***4838**

14

42.500,00 €

331

15/50033/22/A

Sergio Lista Barbeito

***7765**

13

25.000,00 €

332

15/50007/22/A

Martín Rodríguez Díaz

***0722**

13

25.000,00 €

333

27/50156/22/A

Ángel Castedo López

***4282**

13

42.500,00 €

334

32/50071/22/A

Youssef Aboufiras Fathallah

***3696**

13

30.000,00 €

335

15/50056/22/A

Yevhen Alianchikov

***0909**

13

55.000,00 €

336

27/50111/22/A

Virgilio Vicente Vázquez

***4312**

13

27.500,00 €

337

15/50123/22/A

Yehor Synytsyn

***7370**

13

55.000,00 €

338

32/50011/22/A

Héctor Salgado García

***1421**

13

30.000,00 €

339

32/50050/22/A

Jorge Salgado Borges

***5412**

13

30.000,00 €

340

27/50133/22/A

Luis Tella Neira

***6100**

13

42.500,00 €

341

36/50055/22/A

Diego Otero Bello

***6445**

13

55.000,00 €

342

27/50161/22/A

Andrés Arruñada Villarino

***7829**

13

42.500,00 €

343

36/50024/22/A

Santiago Castro Costal

***5915**

13

30.000,00 €

344

32/50028/22/A

Brais Bernárdez Eijan

***3561**

13

47.500,00 €

345

27/50006/22/A

José Miguel Moreiras Fernández

***7633**

13

30.000,00 €

346

32/50010/22/A

Jorge Cepeda Torres

***3096**

13

55.000,00 €

347

27/50128/22/A

Daniel Fontal González

***5014**

13

42.500,00 €

348

32/50001/22/A

José Blanco Rodríguez

***3368**

13

30.000,00 €

349

27/50215/22/A

Claudio Henrique José Matheus

***3717**

13

50.000,00 €

350

36/50003/22/A

Sergio Rey Fernández

***4562**

13

42.500,00 €

351

15/50097/22/A

Brais López Morales

***1716**

13

42.500,00 €

352

27/50075/22/A

Adrián Vidal Barcón

***9234**

13

30.000,00 €

353

32/50049/22/A

Jairo Gómez Fernández

***3667**

13

30.000,00 €

ANEXO II

Denegacións

Orde

Código de expediente

Beneficiario/a

NIF

Motivo de denegación/non cumpre

1

36/50047/22/A

Luis Diéguez Méndez

***0408**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

2

15/50075/22/A

Juan Manuel Rodríguez Cabarcos

***1054**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

3

27/50149/22/A

Javier González Iglesias

***5126**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

4

36/50017/22/A

Javier Méndez Rodríguez

***0170**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

5

27/50003/22/A

Carlos Melle Barreal

***8284**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

6

36/50083/22/A

Francisco Pereiro Montoto

***9420**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

7

27/50052/22/A

Iván José Sousa López

***7545**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

8

15/50111/22/A

Miguel Montero Quintela

***1273**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

9

15/50088/22/A

José Manuel Antelo Alvite

***7210**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

10

27/50211/22/A

Antonio Gómez Goas

***2584**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

11

15/50120/22/A

Héctor Regueira Vázquez

***6761**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 13)

12

27/50040/22/A

Francisco Varela Vázquez

***4950**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

13

32/50007/22/A

Pablo Martín Gómez Vilches

***6287**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

14

27/50167/22/A

Pablo Ouro Díaz

***4365**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

15

27/50021/22/A

Constantino Castedo Dorado

***4211**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

16

27/50110/22/A

Jorge Suárez Corral

***3218**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

17

27/50069/22/A

Martín Rivas Calaza

***4213**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

18

27/50144/22/A

Luis Vázquez Latas

***4053**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

19

36/50089/22/A

Jesús Manuel Dobarro Crespo

***9061**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

20

27/50130/22/A

Diego Díaz Pérez

***3529**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

21

15/50048/22/A

Miguel Ángel Lodeiro Lorenzo

***8461**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

22

36/50058/22/A

Antonio Dopazo García

***1601**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

23

27/50154/22/A

Adrián Rivero López

***7123**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

24

15/50076/22/A

Xulián Valdés Castro

***6223**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

25

36/50079/22/A

David Lustres García

***6594**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

26

27/50047/22/A

Alejandro López Lodeiro

***7943**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

27

15/50083/22/A

Domingo Francisco Souto Casal

***1298**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

28

15/50034/22/A

Andrés Leal Viñas

***1736**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

29

27/50184/22/A

Pablo Rodríguez Villar

***8284**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

30

15/50062/22/A

Antonio Ceferino Vilas Merelas

***2643**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

31

36/50021/22/A

Daniel Fernández García

***2046**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

32

27/50029/22/A

Iván Vázquez Vázquez

***9743**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

33

36/50007/22/A

Jonathan Rodríguez Blanco

***0218**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

34

27/50073/22/A

Adrián García Valín

***7686**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

35

15/50113/22/A

Franciaco Antonio Pardo Salgado

***6513**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

36

32/50016/22/A

Daniel do Olmo Otero

***5546**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

37

32/50031/22/A

Bruno Gómez Cid

***3191**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

38

27/50199/22/A

Diego Fernández López

***8465**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

39

15/50108/22/A

Sergio Louzao Alonso

***9086**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

40

27/50114/22/A

Adrián Fernández López

***8449**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

41

27/50132/22/A

Javier López Reyes

***8454**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

42

36/50049/22/A

Íñigo López Granja

***5945**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 12)

43

27/50027/22/A

Fernando López García

***4111**

Acadar unha puntuación superior á do punto de corte, resultado do réxime de concorrencia competitiva establecido no artigo 1 da orde de convocatoria (puntos do expediente: 10)

44

15/50013/22/A

Marcos Manuel Rial Silva

***4660**

Ser titular dunha explotación agraria antes da solicitude de axuda (artigo 24.1.h) da Orde do 30.12.2021)

45

15/50042/22/A

Oana Mihaela Gradinaru

***0816**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1) artigo 33.5 (medida 4.1) artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

46

15/50050/22/A

Ricardo Castro Rincón

***6205**

Instalarse nunha explotación que acade unha renda unitaria de traballo igual ou superior ao 35 % da renda de referencia e inferior ao 120 % desta (artigo 24.1.d) da Orde do 30.12.2021)

47

15/50112/22/A

Bruno Pena Montes

***4443**

Parella en réxime de gananciais e incorporación na explotación da que é titular o cónxuxe ou parella: a explotación debe proporcionar unha RUT do 35 % da renda de referencia para cada un dos membros (artigo 25.2.a) da Orde do 30.12.2021)

48

15/50138/22/A

Genecis Nailet Pérez Rojas

***3166**

Instalarse nunha explotación que acade unha renda unitaria de traballo igual ou superior ao 35 % da renda de referencia e inferior ao 120 % desta (artigo 24.1.d) da Orde do 30.12.2021)

49

15/50140/22/A

Lucía Cobas Rey

***6191**

Ter declarados rendementos económicos por actividades agrarias (artigo 24.1.i) da Orde do 30.12.2021)

50

15/50144/22/A

SAT Domes nº 1019 Xuga

***6855**

Ser persoa agricultora moza (artigos 2.2 e 24.1.a) da Orde do 30.12.2021)

51

27/50009/22/A

Santiago Pallares Pérez

***4819**

Presentación da solicitude dentro do prazo establecido nos artigos 4 e 21 da Orde do 30.12.2021 e da Orde do 7.3.2022 que modifica a anterior

52

27/50011/22/A

Jorge Fernández Díaz

***7988**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

53

27/50017/22/A

Luis Tella Neira

***6100**

Presentación da solicitude dentro do prazo establecidos nos artigo 4 e 21 da Orde do 30.12.2021 e da Orde do 7.3.2022 que modifica a anterior

54

27/50043/22/A

Jesús Méndez González

***8110**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1), artigo 33.5 (medida 4.1), artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

55

27/50046/22/A

José Luis García Castro

***1007**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

56

27/50071/22/A

Juan José Polido Caloto

***5055**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

57

27/50088/22/A

Leticia Mourelo Camino

***6623**

Ser titular dunha explotación agraria antes da solicitude de axuda (artigo 24.1.h) da Orde do 30.12.2021)

58

27/50105/22/A

Luis López Fernández

***5492**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

59

27/50134/22/A

Jesús Río Ramilo

***4018**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

60

27/50163/22/A

José Río Ramilo

***4018**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

61

27/50194/22/A

Diego Prado Rodríguez

***4254**

Presentación da solicitude dentro do prazo establecidos nos artigo 4 e 21 da Orde do 30.12.2021 e da Orde do 7.3.2022 que modifica a anterior

62

27/50201/22/A

Tania San Miguel Seijas

***4857**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1), artigo 33.5 (medida 4.1), artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

63

32/50006/22/A

José Francisco Ojea Rodríguez

***3480**

Ter declarados rendementos económicos por actividades agrarias (artigo 24.1.i) da Orde do 30.12.2021)

64

32/50026/22/A

Jessica Garrido Vázquez

***9551**

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 30.12.2021)

65

32/50032/22/A

María Dolores Larralde Petrovich

***3222**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1), artigo 33.5 (medida 4.1), artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde 30.12.2021)

66

32/50037/22/A

Mirian Vázquez Fernández

***4134**

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 30.12.2021)

67

32/50041/22/A

Mª Eugenia Álvarez Real

***1751**

Ser titular dunha explotación agraria antes da solicitude de axuda (artigo 24.1.h) da Orde do 30.12.2021)

68

32/50052/22/A

Efrén Barreda Calvo

***2572**

Presentar un Plan empresarial de acordo co anexo IV (artigo 24.1.f) da Orde do 30.12.2021)

69

32/50055/22/A

José Antonio Álvarez Álvarez

***8877**

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 30.12.2021)

70

36/50028/22/A

Diego Sánchez García

***2855**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

71

36/50033/22/A

Roberto Casasnovas Giráldez

***0821**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

72

36/50039/22/A

José Carlos Lorenzo Castro

***8668**

Ser titular dunha explotación agraria antes da solicitude de axuda (artigo 24.1.h) da Orde do 30.12.2021)

73

36/50064/22/A

Paula Rouco Martínez

***9291**

Achegar un ou varios documentos da documentación mínima imprescindible (artigo 26.5 (medida 6.1), artigo 33.5 (medida 4.1), artigo 39.5 (medida 6.3) da Orde do 30.12.2021)

74

36/50065/22/A

Santiago Vidal Torres

***0515**

Acadar puntuación suficiente segundo os criterios de prioridade establecidos no artigo 28 da Orde do 30.12.2021

75

36/50066/22/A

Pablo Castro Currás

***2974**

Criterios de incompatibilidade con outras axudas (artigo 13 da Orde do 30.12.2021)

76

36/50069/22/A

Damián Pereira Álvarez

***7677**

Estar ao día nas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter débedas coa Xunta de Galicia (artigo 3.3.e) da Orde do 30.12.2021)

77

15/50005/22/A

Kleber Juncal Señarís

***3957**

Desistencia da solicitude

78

15/50011/22/A

Lidia Varela Sánchez

***9007**

Desistencia da solicitude

79

15/50012/22/A

Gómez Vallo Iván

***7960**

Desistencia da solicitude

80

15/50016/22/A

Cristian Santos Villar

***0382**

Desistencia da solicitude

81

15/50017/22/A

Marcos Martínez Cundins

***8146**

Desistencia da solicitude

82

15/50018/22/A

Francisco Pino de Pablo

***5937**

Desistencia da solicitude

83

15/50023/22/A

Laura García Torreiro

***3195**

Desistencia da solicitude

84

15/50025/22/A

Pablo Arijón Tarrío

***3508**

Desistencia da solicitude

85

15/50027/22/A

Sergio Quintas Rey

***1233**

Desistencia da solicitude

86

15/50028/22/A

María de los Ángeles Sánchez Rodríguez

***3267**

Desistencia da solicitude

87

15/50030/22/A

Miriam Seijo Villaverde

***1198**

Desistencia da solicitude

88

15/50031/22/A

Antonio Freira Alvite

***3490**

Desistencia da solicitude

89

15/50032/22/A

Francisco Gómez Montes

***8363**

Desistencia da solicitude

90

15/50052/22/A

Cristian Lareo Varela

***0949**

Desistencia da solicitude

91

15/50053/22/A

Manuel Botana Cebeiro

***4823**

Desistencia da solicitude

92

15/50055/22/A

Brais Otero Pazos

***1755**

Desistencia da solicitude

93

15/50058/22/A

Domingo Francisco Souto Casal

***1298**

Desistencia da solicitude

94

15/50059/22/A

Juan Manuel Rodríguez Cabarcos

***1054**

Desistencia da solicitude

95

15/50070/22/A

Víctor Manuel Bascoy Sánchez

***3972**

Desistencia da solicitude

96

15/50072/22/A

Mónica Viqueira Suárez

***3030**

Desistencia da solicitude

97

15/50087/22/A

David Santos Febreiro

***2795**

Desistencia da solicitude

98

15/50092/22/A

Abel Anido Sánchez

***4383**

Desistencia da solicitude

99

15/50095/22/A

Sandra Regueiro Rodríguez

***0987**

Desistencia da solicitude

100

15/50102/22/A

Álvaro Costoya Valiño

***3351**

Desistencia da solicitude

101

15/50105/22/A

Manuel Dominguez Castiñeira

***5718**

Desistencia da solicitude

102

15/50121/22/A

Javier Mancebo Castiñeira

***0164**

Desistencia da solicitude

103

15/50122/22/A

Alejandro Rey Bello

***4936**

Desistencia da solicitude

104

15/50127/22/A

Raúl Rial García

***7276**

Desistencia da solicitude

105

15/50131/22/A

Miguel Rial García

***7276**

Desistencia da solicitude

106

15/50133/22/A

Beatriz Ortega Navas

***4199**

Desistencia da solicitude

107

15/50145/22/A

Lorena Mejuto Sanguiao

***0531**

Desistencia da solicitude

108

27/50001/22/A

Pablo José García Castro

***6364**

Desistencia da solicitude

109

27/50019/22/A

Alejandro Calviño Fernández

***6386**

Desistencia da solicitude

110

27/50023/22/A

Manuel Ángel Neira López

***7845**

Desistencia da solicitude

111

27/50030/22/A

Sonia Mosteiro Pérez

***3961**

Desistencia da solicitude

112

27/50032/22/A

Gonzalo José García Fernández

***9022**

Desistencia da solicitude

113

27/50034/22/A

Patricia Pérez Álvarez

***2476**

Desistencia da solicitude

114

27/50035/22/A

Pablo Ouro Díaz

***4365**

Desistencia da solicitude

115

27/50041/22/A

Jesús Neira García

***9232**

Desistencia da solicitude

116

27/50045/22/A

Diego Varela Somoza

***7483**

Desistencia da solicitude

117

27/50048/22/A

Maribel Fernández Méndez

***4140**

Desistencia da solicitude

118

27/50049/22/A

Gemma Modia Lage

***5634**

Desistencia da solicitude

119

27/50050/22/A

Blanca Vila Mata

***8235**

Desistencia da solicitude

120

27/50060/22/A

Mireia Ortego López

***5297**

Desistencia da solicitude

121

27/50078/22/A

Miguel López González

***4730**

Desistencia da solicitude

122

27/50081/22/A

Ana Belén Valcárcel Álvarez

***4002**

Desistencia da solicitude

123

27/50087/22/A

Alberto Cascudo Cabanas

***0649**

Desistencia da solicitude

124

27/50096/22/A

Adrián Rivero López

***7123**

Desistencia da solicitude

125

27/50099/22/A

Leticia Mourelo Camino

***6623**

Desistencia da solicitude

126

27/50106/22/A

Montserrat Calvo Iglesias

***4079**

Desistencia da solicitude

127

27/50108/22/A

Alejandro Álvarez Méndez

***8184**

Desistencia da solicitude

128

27/50109/22/A

Pablo José García Castro

***6364**

Desistencia da solicitude

129

27/50112/22/A

Mónica Vázquez Ocampo

***4742**

Desistencia da solicitude

130

27/50117/22/A

Luis Miguel Vidarte Pico

***3888**

Desistencia da solicitude

131

27/50118/22/A

Daniel Santos Cabado

***3702**

Desistencia da solicitude

132

27/50120/22/A

Thania Rodríguez Álvarez

***4175**

Desistencia da solicitude

133

27/50125/22/A

Pablo Rodríguez Villar

***8284**

Desistencia da solicitude

134

27/50137/22/A

Bruno Botana Pérez

***8173**

Desistencia da solicitude

135

27/50140/22/A

Óscar Antonio Neira López

***8297**

Desistencia da solicitude

136

27/50142/22/A

Iván López Barrio

***8435**

Desistencia da solicitude

137

27/50147/22/A

Alejandro Álvarez Méndez

***8184**

Desistencia da solicitude

138

27/50150/22/A

Serel Rodríguez Álvarez

***5891**

Desistencia da solicitude

139

27/50152/22/A

Pablo José García Castro

***6364**

Desistencia da solicitude

140

27/50165/22/A

Simona Trifan Bazaru

***2506**

Desistencia da solicitude

141

27/50174/22/A

María José Fernández Trashorras

***8475**

Desistencia da solicitude

142

27/50179/22/A

Antonio Óscar Quintero Vázquez

***3954**

Desistencia da solicitude

143

27/50185/22/A

Antonio Óscar Quintero Vázquez

***3954**

Desistencia da solicitude

144

27/50187/22/A

Ariana Montero Pereira

***5765**

Desistencia da solicitude

145

27/50188/22/A

Cristina Ares Rivas

***5921**

Desistencia da solicitude

146

27/50196/22/A

Carlota Gómez Montes

***8364**

Desistencia da solicitude

147

27/50198/22/A

José González Novoa

***1401**

Desistencia da solicitude

148

27/50200/22/A

Elisa González González

***7876**

Desistencia da solicitude

149

27/50203/22/A

Noel Escanlar Taboas

***8281**

Desistencia da solicitude

150

27/50205/22/A

Lorena Lois Rio

***8152**

Desistencia da solicitude

151

27/50208/22/A

Olalla López Chousa

***2013**

Desistencia da solicitude

152

27/50217/22/A

Iker Fernández López

***8465**

Desistencia da solicitude

153

32/50002/22/A

André Conde Folgoso

***4358**

Desistencia da solicitude

154

32/50003/22/A

Rocío Vázquez Mojón

***6467**

Desistencia da solicitude

155

32/50004/22/A

Anxo Alberte Parente

***4316**

Desistencia da solicitude

156

32/50008/22/A

José Blanco Rodríguez

***3368**

Desistencia da solicitude

157

32/50014/22/A

Gonzalo Alonso Dosantos

***2930**

Desistencia da solicitude

158

32/50017/22/A

Lorena Pérez Fernández

***8074**

Desistencia da solicitude

159

32/50019/22/A

Lorena García Barja

***3286**

Desistencia da solicitude

160

32/50021/22/A

Jorge Fernández Fernández

***8140**

Desistencia da solicitude

161

32/50023/22/A

Fany Vázquez Neto

***8246**

Desistencia da solicitude

162

32/50024/22/A

Diego Martínez Feijoo

***2977**

Desistencia da solicitude

163

32/50025/22/A

Ángela López García

***7091**

Desistencia da solicitude

164

32/50029/22/A

José Francisco Ojea Rodríguez

***3480**

Desistencia da solicitude

165

32/50034/22/A

André Conde Folgoso

***4358**

Desistencia da solicitude

166

32/50035/22/A

Ana Feijoo Cid

***3254**

Desistencia da solicitude

167

32/50039/22/A

Alfredo González Rodríguez

***7584**

Desistencia da solicitude

168

32/50042/22/A

Efren Fariñas Couso

***3221**

Desistencia da solicitude

169

32/50045/22/A

Lucía Pazos Fernández

***4598**

Desistencia da solicitude

170

32/50053/22/A

José Francisco Ojea Rodríguez

***3480**

Desistencia da solicitude

171

32/50054/22/A

Juan Luis Palomanes Alonso

***3283**

Desistencia da solicitude

172

32/50057/22/A

Juan Antonio Santiago Baez

***6022**

Desistencia da solicitude

173

32/50059/22/A

Rocío Prol Alonso

***3643**

Desistencia da solicitude

174

32/50064/22/A

José Benito Joaquín Bouza

***3582**

Desistencia da solicitude

175

32/50068/22/A

Marcos Chao Rodríguez

***4889**

Desistencia da solicitude

176

32/50069/22/A

Hugo Fernández Sánchez

***9902**

Desistencia da solicitude

177

32/50073/22/A

Álvaro García Río Miranda

***1932**

Desistencia da solicitude

178

36/50005/22/A

Alejandro Lorenzo Fernández

***9164**

Desistencia da solicitude

179

36/50006/22/A

Lucía Grela Lale

***3151**

Desistencia da solicitude

180

36/50011/22/A

Alberto Rielo Fernández

***9248**

Desistencia da solicitude

181

36/50014/22/A

Paloma Arconada Segura

***5626**

Desistencia da solicitude

182

36/50018/22/A

Tania Loureiro Rodríguez

***7581**

Desistencia da solicitude

183

36/50020/22/A

Cesar Pérez Rodríguez

***7915**

Desistencia da solicitude

184

36/50025/22/A

Lucía Grela Lal

***3151**

Desistencia da solicitude

185

36/50029/22/A

Judith Loureiro Rodríguez

***7363**

Desistencia da solicitude

186

36/50036/22/A

Diego Rodríguez Trigas

***3177**

Desistencia da solicitude

187

36/50040/22/A

Manuel Pérez Mariño

***7933**

Desistencia da solicitude

188

36/50059/22/A

Christian Iglesias Campos

***8531**

Desistencia da solicitude

189

36/50063/22/A

Aynoanne Sthefane Dias Salles

***2945**

Desistencia da solicitude

190

36/50070/22/A

Iván Vázquez Senra

***9242**

Desistencia da solicitude

191

36/50072/22/A

Andrea Calvar Marcos

***1413**

Desistencia da solicitude

192

36/50095/22/A

José Silva Barros

***9477**

Desistencia da solicitude

193

36/50096/22/A

Pablo Castro Fernández

***5343**

Desistencia da solicitude