Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 27 Mércores, 8 de febreiro de 2023 Páx. 12284

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

ORDE do 3 de xaneiro de 2023 pola que se establecen, para o período 2023-2025, as bases reguladoras polas que se rexerán as accións formativas do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se realiza a súa primeira convocatoria para os exercicios 2023-2024 (código de procedemento TR302A).

A presente orde, pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR302A para o período 2023-2025, ten por obxecto concretar os principios xerais contidos na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no relativo aos criterios que rexerán a concesión de axudas para impartir as accións formativas do Plan de formación para o emprego dirixido prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas.

Ao abeiro das bases reguladoras establecidas na presente orde aprobaranse, de ser o caso, as sucesivas convocatorias para o período indicado.

A Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, regula a planificación e o financiamento do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, a programación e execución das accións formativas, o control, o seguimento e o réxime sancionador, así como o sistema de información, a avaliación, a calidade e a gobernanza do sistema.

A dita lei estableceu un marco normativo que trata de consolidar no sistema produtivo unha cultura de formación profesional favorecedora da formación de emprego estable e de calidade. Esta lei ten entre os seus obxectivos garantir o exercicio do dereito á formación das persoas traballadoras, ocupadas e desempregadas, e contribuír de maneira efectiva á formación nas empresas de feito que melloren a súa competitividade.

As bases reguladoras e a primeira convocatoria que se regulan nesta norma adaptan os seus contidos ao actual marco regulador da formación para o emprego establecido pola Lei 30/2015; ao Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e á Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

A Comunidade Autónoma de Galicia asume as funcións e servizos transferidos pola Administración do Estado en materia de formación profesional ocupacional mediante o Decreto 69/1993, do 10 de marzo.

O Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade atribúelle á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación as competencias relativas á formación profesional para o emprego.

A Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, regula os requisitos de concesión e xustificación das subvencións concedidas na Administración do Estado, e inclúe aqueles de carácter básico que son de aplicación na normativa desta comunidade autónoma e, en consecuencia, para esta orde.

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece no seu artigo 5.2 que a concesión de axudas e subvencións se axustará aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non-discriminación, aos cales se axusta esta disposición. Tamén será de aplicación o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

O Plan estratéxico de Galicia 2022-2030, aprobado no Consello de Goberno da Xunta de Galicia do 10 de marzo de 2022, ten por obxectivo acadar unha recuperación sostible, competitiva e inclusiva que permita a Galicia configurarse como unha sociedade innovadora e competitiva.

O sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral debe ser quen de contribuír a facilitar aos diferentes sectores económicos, ás persoas traballadoras, prioritariamente ocupadas pero tamén desempregadas, os coñecementos, capacidades e habilidades necesarios para atender os requirimentos de calidade, servizo e competitividade das empresas e, á vez, satisfacer as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, capacitándoas para o desempeño do seu labor profesional e para o acceso ou mellora no emprego.

Entre as iniciativas de formación para o emprego que regula a Lei 30/2015 considérase a oferta formativa das administracións competentes para persoas traballadoras ocupadas, que se concreta no ámbito territorial de Galicia por medio destas bases reguladoras da convocatoria de subvencións.

Esta oferta formativa atende ás necesidades non cubertas pola formación programada polas empresas. Na oferta tamén poderán participar persoas desempregadas, ademais das persoas traballadoras ocupadas, dentro dos límites que se sinalan nas bases reguladoras.

A concesión e xustificación das subvencións concedidas realizarase a través do réxime de módulos previsto nos artigos 3 e 14 da Orde TMS/368/2019. Para os efectos de aplicar o dito réxime de módulos, a determinación da contía dos módulos económicos específicos das distintas especialidades formativas para ofertar incluídas no Catálogo de especialidades formativas establecerase na correspondente convocatoria.

O cálculo do importe dos módulos específicos efectuarase conforme criterios obxectivos en atención aos valores medios de mercado dos distintos compoñentes dos custos directos e indirectos da actividade formativa, en función da familia profesional, área profesional ou especialidade formativa, así como da modalidade de impartición.

A primeira convocatoria tramítase ao abeiro do disposto no artigo 25 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia e no artigo 1.1 da Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expediente de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, polo que a concesión das subvencións queda sometida á condición suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución.

Consecuentemente con todo o anterior, logo de consultar o Consello Galego de Formación Profesional Continua e o Consello Galego de Relacións Laborais, en exercicio das facultades que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas que se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, tanto as convocatorias públicas como a execución das accións formativas do Plan de formación para o emprego dirixido a persoas traballadoras ocupadas, xestionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (procedemento TR302A).

Tamén poderán participar nas referidas accións formativas reguladas por esta orde aqueles colectivos que para tales efectos se determinan nos artigos 27 e 28.

2. As bases reguladoras terán vixencia temporal para o período 2023-2025.

Así mesmo, coa publicación desta orde realízase a súa primeira convocatoria para o período 2023-2024.

Artigo 2. Finalidade e principios que rexen a concesión das subvencións

1. As subvencións que se concedan ao abeiro do disposto nesta orde de bases reguladoras terán como finalidade o financiamento de programas de formación destinados á cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas, e estarán dirixidos á adquisición e mellora de competencias profesionais relacionadas cos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas que teñan os seus centros de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia, ás necesidades de adaptación aos cambios operados no posto de traballo e ás aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal das persoas traballadoras, de forma que as capacite para o desenvolvemento cualificado da profesión e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

2. A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia competitiva nos termos establecidos no artigo 19.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, respectando os principios de obxectividade, igualdade, transparencia e publicidade, e de acordo co establecido no artigo 4 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, polo que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo.

Artigo 3. Financiamento

Cada convocatoria determinará o importe total do crédito que se destinará á subvención das actividades de formación, con indicación das anualidades en que se distribuirá, as aplicacións orzamentarias a que se imputará, así como o financiamento e as reservas de crédito que, se for o caso, se establezan para determinados programas formativos.

Artigo 4. Programas de formación

1. Será subvencionable a impartición dos programas de formación dirixidos á adquisición de competencias técnicas profesionais que en cada convocatoria se determinen.

2. Cada entidade de formación só poderá presentar unha solicitude de subvención por programa, que incluirá, dentro da capacidade real de execución da entidade e con respecto aos límites e requisitos que se determinen nas bases reguladoras e na correspondente convocatoria, o programa de formación que se vai impartir, con indicación de todas e cada unha das accións formativas e grupos que o configuran, e para os cales solicita subvención.

A solicitude incluirá o número mínimo de accións formativas ou de grupos formativos dunha mesma acción formativa que para cada convocatoria se determinen.

3. O anexo I de cada convocatoria detallará que especialidades poderán impartirse no marco dos programas formativos obxecto de subvención en cada convocatoria.

4. As convocatorias que se publiquen ao abeiro desta orde de bases reguladoras poderán establecer, para cada entidade e/ou censo de formación, límites relativos ao número máximo de edicións que se van impartir dunha especialidade formativa concreta, así como do número máximo de grupos e participantes por acción formativa. Así mesmo, poderán establecerse excepcións aos ditos límites.

5. Cada convocatoria poderá especificar no correspondente anexo as familias e áreas profesionais, ou especialidades formativas, consideradas prioritarias nas correspondentes convocatorias de subvencións.

Artigo 5. Entidades solicitantes

1. Poderán solicitar as subvencións a que se refiren estas bases as entidades que sexan titulares de centros ou entidades de formación inscritos para impartir formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma de Galicia naquelas especialidades formativas para as cales soliciten subvención, xa sexa na modalidade presencial, de teleformación ou mixta.

As entidades disporán dun prazo máximo de dez días hábiles desde a data de entrada en vigor da orde de convocatoria para, no caso de non estaren dadas de alta, inscribirse no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para impartir as especialidades formativas solicitadas e pagar, de ser o caso, a correspondente taxa previa á inscrición.

As entidades non inscritas no Rexistro de Centros e Entidades de Formación da Comunidade Autónoma de Galicia para impartir especialidades formativas do Catálogo de especialidades na modalidade de teleformación deberán, con carácter previo á presentación da solicitude de subvención e no prazo máximo de dez días hábiles desde a data de entrada en vigor da orde de convocatoria, achegar a documentación acreditativa da súa inscrición no Registro Estatal, con indicación expresa da data en que esta tivo lugar, á conta de correo electrónico sx.formacionemprego@xunta.gal

2. As entidades solicitantes deberán estar inscritas para impartir a especialidade formativa no Rexistro de Centros e Entidades de Formación da Comunidade Autónoma de Galicia ou, se o caso que a formación se imparte total ou parcialmente na modalidade de teleformación, no Rexistro Estatal de Entidades de Formación, regulado na Orde TMS/369/2019, do 28 de marzo.

3. As entidades deberán dispor, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, das instalacións debidamente inscritas que permitan a impartición das actividades presenciais das acciones formativas solicitadas.

De ser o caso, os centros presenciais vinculados a entidades inscritas para impartir especialidades formativas na modalidade de teleformación deberán estar localizados na Comunidade Autónoma de Galicia e inscritos para impartir a correspondente especialidade na data establecida no número 1 deste artigo. Estes centros non se poderán modificar durante o desenvolvemento da acción formativa.

4. As entidades beneficiarias poderán facer uso da aula virtual nos termos establecidos nesta orde e segundo as instrucións que ao respecto publique a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

5. O incumprimento por parte da entidade solicitante do requisito de inscrición en prazo para algunha das especialidades formativas incluídas na solicitude dará lugar á exclusión das ditas accións formativas do programa formativo.

6. Non poderán obter a condición de entidades beneficiarias das subvencións previstas nesta orde aquelas nas cales concorran algunhas das circunstancias establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 6.7 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

A xustificación por parte das entidades solicitantes de non estar incursas en ningunha das anteditas circunstancias realizarase mediante unha declaración responsable incluída no modelo de solicitude definido no anexo II de cada convocatoria, cuxo contido deberá respectar o que establece o artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como referirse á capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, e de aulas, talleres e instalacións en xeral, para asumir a xestión da totalidade dos cursos que solicita, que dispón da documentación que acredita tal cumprimento e que a porá á disposición da Administración cando lle sexa requirida, ademais de que se compromete a manter os ditos requisitos durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito.

Para os efectos de velar pola dispoñibilidade das instalacións necesarias para executar o programa formativo, as solicitudes que presenten as entidades non poderán planificar o uso dunha aula física solapando as datas e horas de impartición de diferentes accións formativas ou de máis dun grupo dunha acción formativa.

7. Unha entidade de formación non poderá solicitar por convocatoria subvencións por importe superior a 1,5 veces a súa capacidade económica e financeira, que virá determinada polo volume anual de facturación e xestión da actividades de formación referido ao ano de maior volume dos tres exercicios anteriores ao do ano de publicación da correspondente convocatoria.

Naqueles casos en que as entidades de formación, pola data da súa constitución, non poidan acreditar o requirido no parágrafo anterior terán como límite de solicitude máximo o equivalente a 1,5 veces o capital social desembolsado.

8. As solicitudes que vaian presentar as entidades e o número de accións formativas incluídas no programa de formación para o cal se solicita subvención deberán aliñar a oferta formativa que se prevé impartir coa demanda de formación do mercado laboral e do potencial alumnado a que van dirixidas.

Capítulo II

Inicio do procedemento.
Presentación e tramitación das solicitudes de subvención

Artigo 6. Forma e lugar de presentación das solicitudes

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario electrónico normalizado dispoñible na aplicación SIFO, anexo II, accesible a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no enderezo https://sede.xunta.gal ou no enderezo directo https://emprego.xunta.es/sifo-solicitudes

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude ou a documentación presencialmente, será requirida para que a emende mediante a súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

No suposto de que a solicitude non cumpra os requisitos sinalados nas bases reguladoras e/ou a correspondente convocatoria, ou a documentación presentada conteña erros ou sexa insuficiente, requirirase a persoa solicitante para que, nun prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou achegue os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixer, se considerará desistida da súa solicitude, logo de resolución que así o declare.

No caso de que o requirimento afecte só algunha das accións formativas do programa de formación, entenderanse como desistidas unicamente tales accións, e continuarase a tramitación da solicitude.

Non se admitirán a trámite e, por conseguinte, non existirá a posibilidade de emenda, das solicitudes presentadas fóra de prazo.

2. As solicitudes dirixiranse a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

As entidades de formación poderán formular solicitudes de subvención para cada un dos programas formativos que determine a correspondente convocatoria, e incluirán nelas, dentro da súa capacidade real de execución e con respecto aos límites e requisitos que se determinan nas bases reguladoras e na correspondente convocatoria, todas e cada unha das accións formativas e grupos do programa para os cales solicita subvención.

Para o suposto de superación, de ser o caso, do límite do importe de subvención máxima que se vai conceder a un mesmo número de censo ou para o suposto de que o importe da subvención concedida sexa inferior ao importe da subvención solicitada, as accións formativas para as cales se solicita subvención deberán ir ordenadas na solicitude en función da prioridade de impartición que lles outorgue a entidade solicitante, de xeito que os centros e as accións formativas se ordenen segundo criterio de maior a menor priorización, e poderá intercalarse centros no criterio de ordenación.

Non poderán formularse solicitudes de subvencións para impartir accións formativas que teñan previsto comezar nunha data anterior ao prazo ou data que, de ser o caso, se estableza para cada convocatoria.

3. A solicitude deberá presentarse xunto coa documentación complementaria relacionada no artigo 8 desta orde.

Artigo 7. Declaración responsable que forma parte da solicitude

1. Forma parte da solicitude a declaración responsable que se contén nela e na cal se farán constar os aspectos seguintes:

a) Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

• Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención.

• De se solicitaren e/ou concederen outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, deberán relacionarse estas.

b) Que todos os datos contidos na solicitude e nos documentos que se xuntan son certos.

c) Que non está incursa en ningunha das circunstancias previstas no número 2 do artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

d) Que non está incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 6.7 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

e) Que está ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

f) Que os lugares e modalidades de impartición das accións formativas serán aqueles para os cales están inscritas para tal fin, nos termos do artigo 15 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, e do artigo 6 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e que son aptos e cumpren e manterán as condicións e requisitos que exixe a normativa aplicable á correspondente especialidade formativa, concretamente a obriga de impartir a formación nos espazos e cos medios formativos inscritos para tal fin, así como a de manter as exixencias técnico-pedagóxicas, de instalacións, equipamento e medios humanos e tecnolóxicos tidos en conta para a inscrición da especialidade.

g) Que coñece as estipulacións da presente orde, que cumpre cos requisitos sinalados nela e que se compromete a destinar o importe da axuda ao obxecto da subvención indicada.

h) Que naqueles supostos en que nunha aula estea previsto impartir máis dunha especialidade as ditas especialidades poden impartirse cos mesmos medios.

i) Que a entidade conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, así como, de ser o caso, de aulas, talleres e instalacións en xeral, para asumir na súa totalidade a execución completa do programa de formación que solicita.

j) Que a entidade dispón da documentación que acredita o cumprimento dos anteriores aspectos e que a porá á disposición da Administración cando lle sexa requirida, ademais de que se compromete a manter os ditos requisitos durante todo o período de tempo inherente ao recoñecemento de tal dereito.

k) Que, de acordo co establecido no artigo 5.7 desta orde, o importe da subvención solicitado non é superior a 1,5 veces a súa capacidade económica e financeira, determinada polo volume anual de facturación e xestión de actividades de formación referido ao ano de maior volume dos tres exercicios anteriores ao do ano de publicación da correspondente convocatoria ou que, se pola data de constitución da entidade non se pode acreditar a dita cifra, o límite do dito importe non supera o equivalente a 1,5 veces o capital social desembolsado.

l) Que, de ser o caso e de acordo co disposto no artigo 21.10 da presente orde, as pegadas dixitais do alumnado e persoal docente rexistradas pola propia entidade formadora para o seguimento e control das actividades formativas presenciais ou daquelas outras actividades en que expresamente se estableza se corresponden coas das persoas que din ser.

2. A presentación dunha declaración responsable que falsee ou oculte circunstancias que impidan ou limiten a concesión da subvención ou o seu pagamento, así como que alteren a puntuación obtida na baremación, terá a consideración dunha infracción moi grave nos termos do artigo 56 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas posibles consecuencias sancionadoras que se recollen na dita norma e no texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

Artigo 8. Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude, anexo II, a seguinte documentación:

a) Ficha das accións formativas (anexo III).

b) Acreditación da capacidade legal suficiente para asinar a solicitude (escritura notarial de poderes ou calquera outro medio válido en dereito).

c) Copia da documentación de constitución da entidade solicitante ou dos estatutos sociais debidamente legalizados.

d) Acreditación documental de dispor dun sistema de calidade vixente e certificado por entidades acreditadas, norma ISO 9001 ou certificado de calidade e excelencia EFQM, no(s) correspondente(s) centro(s) de formación na data límite de presentación das solicitudes, relativo á súa actividade de formación profesional para o emprego.

e) Acreditación documental de que a entidade dispón dun plan de igualdade, de ser o caso:

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia nun número inferior a 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor desta orde acreditación documental de que a empresa solicitante dispón, de ser o caso, dun plan de igualdade de xénero en vigor e inscrito no correspondente rexistro, ou acreditación de telo presentado e que está pendente de resolución, para a súa inscrición no rexistro na data límite de presentación da solicitude.

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia nun número igual ou superior a 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor desta orde: acreditación de dispor dun plan de igualdade negociado, de acordo co previsto no artigo 5 do Real decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se modifica o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e ter implantado, cando menos, o 25 % das medidas previstas nel.

A acreditación do cumprimento da citada porcentaxe realizarase mediante a presentación dunha declaración responsable de ter implantado un mínimo do 25 % das medidas previstas no plan de Igualdade. A declaración estará asinada e deberá acompañarse dunha memoria explicativa en que se detallen as medidas do plan de igualdade xa implantadas e as pendentes de implantación, con indicación expresa da porcentaxe de medidas previstas implantadas en relación co total de medidas que inclúe o plan.

f) Naquelas accións formativas en que estea previsto o uso de aula virtual como medio complementario e adicional para desenvolver o proceso formativo, memoria explicativa detallada que acredite, de acordo co disposto no artigo 25 da presente orde, a viabilidade de impartir mediante aula virtual aqueles contidos do programa formativo que estea previsto realizar utilizando este medio.

A memoria deberá indicar expresamente que contidos se impartirán mediante aula virtual, a súa duración e as datas de realización, así como o calendario de sesións presenciais e de exames que se va realizar.

g) No caso de entidades que soliciten impartir especialidades formativas de fabricantes TIC, documentación que acredite que a entidade dispón da autorización do fabricante para a impartición das súas especialidades e para a acreditación oficial dos participantes da acción formativa.

h) Programa de formación, que conterá a seguinte información e documentación:

• Obxectivos da acción formativa que se vai impartir e demanda detectada.

• Colectivos destinatarios da formación e perfil das persoas participantes de cada acción formativa.

• Criterios de selección das persoas participantes.

• Perfil das persoas formadoras e as persoas titoras-formadoras que intervirán en cada acción formativa.

• Seguimento que se vai realizar, metodoloxía e actuacións de avaliación previstas.

• Mecanismos de difusión das accións formativas.

• Para os efectos de seguimento e control das actividades da acción formativa, naqueles cursos que se van impartir nas modalidades de teleformación ou mixta, deberanse proporcionar as claves e credenciais de acceso á correspondente plataforma web cos perfís de administrador/a, de titor/a-formador/a e de alumno/a.

• Para os supostos de accións formativas que se van impartir na modalidade de teleformación, memoria técnica acreditativa de que a tecnoloxía e/ou aplicación informática que se utilizará para verificar e acreditar a asistencia do persoal docente e titor, así como do alumnado, garante a correcta identificación das persoas e permite efectuar o seguimento do número de horas de conexión, a realización de exercicios prácticos e a realización e superación, de ser o caso, dos controis periódicos.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os documentos que xa foran presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán solicitados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderáselle solicitar novamente á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o cal poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

3. A documentación complementaria, tanto a presentada na solicitude como noutras fases do procedemento, achegarase electronicamente mediante a presentación do documento orixinal, de se tratar dun documento dixital, ou da imaxe electrónica do documento orixinal, de se tratar dun documento en papel. Neste último caso, a imaxe electrónica adaptarase ao previsto no Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema nacional de interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica, e na Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma técnica de interoperabilidade de dixitalización de documentos.

4. As imaxes electrónicas aplicarán os formatos establecidos para ficheiros de imaxe na Norma técnica de interoperabilidade do catálogo de estándares; o nivel de resolución mínimo para imaxes electrónicas será de 200 píxeles por polgada, tanto para as imaxes obtidas en branco e negro, cor ou gradación de grises; a imaxe electrónica será fiel ao documento orixe (respectará a xeometría do documento orixe en tamaños e proporcións, non conterá caracteres ou gráficos que non figurasen no documento de orixe e a súa xeración realizarase por un medio fotoeléctrico).

As imaxes electrónicas que acheguen as entidades interesadas ao procedemento administrativo terán eficacia, exclusivamente, no ámbito da actividade das administracións públicas.

As imaxes electrónicas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada, segundo o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para estes efectos, a entidade interesada deberá conservar o documento orixinal durante o prazo de 5 anos desde a presentación da imaxe electrónica.

No caso de que algún dos documentos que se vaia presentar de forma electrónica supere os tamaños máximos establecidos ou teña un formato non admitido pola sede electrónica da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos prazos previstos e na forma indicada neste artigo.

A información actualizada sobre o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta de Galicia.

5. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude, deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

Artigo 9. Comprobación de datos

1. Para tramitar este procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI/NIE da persoa representante.

b) NIF da entidade solicitante.

c) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa AEAT.

d) Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social.

e) Certificado de estar ao día no pagamento de obrigas tributarias coa Atriga.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro habilitado no formulario correspondente e achegar os correspondentes documentos.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos citados datos, poderáselles solicitar ás persoas interesadas que presenten os documentos correspondentes.

Artigo 10. Trámites posteriores á presentación da solicitude e documentación complementaria

Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban efectuar tras a presentación da solicitude deberán ser realizados electronicamente a través da aplicación informática SIFO, e deberá adecuarse a presentación da documentación derivada das notificacións efectuadas pola Administración ao disposto no artigo 12.6 da presente orde.

Artigo 11. Prazo de presentación de solicitudes

Cada convocatoria determinará o prazo de presentación de solicitudes, que non poderá ser inferior a un mes.

Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Artigo 12. Réxime das notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos efectuaranse só por medios electrónicos, nos termos previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas realizaranse mediante a comparecencia na sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal.

Este sistema remitiralles ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude.

Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

3. De conformidade co artigo 47 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as persoas interesadas deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para todos os procedementos administrativos tramitados pola Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público autonómico.

En todo caso, a Administración xeral e as entidades do sector público autonómico de Galicia poderán de oficio, crear o indicado enderezo, para os efectos de asegurar o cumprimento por parte das persoas interesadas da súa obriga de relacionarse por medios electrónicos.

4. As notificacións entenderanse efectuadas no momento en que se produza o acceso ao seu contido, e entenderanse rexeitadas cando transcorran dez días naturais desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido.

5. Se o envío da notificación electrónica non for posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico realizará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

6. A presentación de documentación derivada das notificacións efectuadas será realizada exclusivamente mediante o programa informático SIFO ou, de ser o caso, a través do programa de notificación xenérico do aplicativo Forman, https://emprego.xunta.es/forman, que disporá dun punto único para efectuar todos os envíos de documentación á Administración.

Unicamente no caso de que non for posible, por problemas técnicos acreditados que imposibilitaren a presentación de documentación polos medios establecidos no parágrafo anterior, a persoa interesada podería realizar a súa presentación por medio dos trámites ordinarios da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, a través do procedemento PR004A.

Artigo 13. Transparencia e bo goberno

1. Deberá darse cumprimento ás obrigas de transparencia contidas no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. En virtude do disposto no artigo 4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, as persoas físicas e xurídicas beneficiarias de subvencións están obrigadas a lle subministrar á Administración, ao organismo ou á entidade das previstas no artigo 3.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, a que estean vinculadas, logo de requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas previstas no título I da citada lei.

Capítulo III

Instrución e resolución do procedemento

Artigo 14. Procedemento

1. O órgano instrutor do procedemento é a Subdirección Xeral de Formación para o Emprego.

2. O procedemento de concesión das subvencións reguladas nesta orde será o de concorrencia competitiva.

Na instrución dos expedientes será de aplicación o establecido no artigo 21 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, coas concrecións que se establecen na presente orde.

3. Recibidas as solicitudes, procederase ao seu estudo e revisión.

Serán obxecto de desestimación aquelas solicitudes que non reúnan os requisitos exixidos para a concesión da subvención.

Unha vez analizada a documentación achegada polas entidades solicitantes, os expedientes que cumpran os requisitos para a obtención da subvención remitiraas o órgano instrutor, xunto cun informe sobre o proceso de tramitación e instrución das solicitudes, á Comisión de Valoración, coa finalidade de que poida realizar o seu estudo e cualificación aplicando os criterios de avaliación técnica establecidos no artigo 15 desta orde.

A Comisión de Avaliación, atendendo aos criterios de valoración técnica, emitirá unha acta en que se concrete a prelación das solicitudes como resultado da puntuación obtida no proceso de avaliación, así como a proposta de entidades beneficiarias da subvención.

Esta proposta incluirá a contía da axuda que lles corresponde e os anexos coas puntuacións obtidas polos programas formativos que cumpran cos requisitos para ser avaliados.

4. A Comisión de Avaliación estará composta pola persoa titular da Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, que a presidirá, e serán vogais dúas persoas técnicas da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, das cales unha actuará como secretaria.

A Comisión poderá incorporar persoas asesoras e técnicas expertas na materia que se vai tratar, que non terán a condición de membros da Comisión.

Se, por calquera causa, no momento en que a Comisión de Valoración teña que reunirse algunha das persoas que a compoñen non pode asistir, será substituída pola persoa que para tales efectos designe a persoa titular da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación.

5. No suposto de opoñerse á consulta ou, de ser o caso, de non prestar o consentimento expreso a que se refire o artigo 9 desta orde, as entidades deberán acreditar, tanto antes de ditarse a resolución de concesión como de proceder ao cobramento das subvencións, que están ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

No suposto recollidos, no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, esta obriga poderá ser substituída pola declaración responsable da persoa solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.

6. Á vista dos expedientes, logo da súa baremación e dos informes preceptivos que se emitan, o órgano instrutor formulará un informe coa proposta de resolución.

A proposta xerarase en función da puntuación obtida como consecuencia do proceso de avaliación técnica.

Esta proposta de resolución irá acompañada dun anexo en que figurarán as anualidades, totais ou parciais, de ser o caso, con indicación do orzamento imputado a cada anualidade, para a realización das actividades formativas, e segundo información achegada pola persoa solicitante.

7. Á vista da proposta de resolución, o órgano competente, de acordo co disposto no artigo 17 desta orde, ditará as resolucións correspondentes.

8. De se produciren dispoñibilidades de crédito como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación para o emprego, nos supostos e nas condicións previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de subvencións de Galicia, ou como consecuencia de posibles minoracións, renuncias ou modificacións nas subvencións concedidas, o órgano instrutor poderá realizar novas propostas de concesión de proxectos continuando coa orde de prelación fixada pola Comisión de Valoración ata esgotar o novo crédito, de maneira que a subvención se concederá á seguinte solicitude segundo a orde prelación e sempre que se liberase crédito abondo para atendela e que, no momento en que se produza, sexa posible a súa execución de acordo coas condicións da convocatoria e as normas de execución orzamentaria. As subvencións concedidas co crédito liberado deberán ser aceptadas no prazo de 10 días, de acordo co disposto no artigo 17.4 desta orde.

En ningún caso se poderá conceder a subvención a unha solicitude que ocupe un lugar posterior na orde de prelación a outra que non poida atenderse por resultar insuficiente o crédito dispoñible.

9. Nos supostos en que no referido procedemento de selección das accións formativas se esgote o crédito dalgunha anualidade orzamentaria da correspondente convocatoria, entenderase que se poderán seleccionar as accións formativas do programa formativo para seren impartidas noutro exercicio orzamentario diferente do solicitado, salvo que na súa solicitude a entidade manifeste expresamente que non se acepta cambio de anualidade, caso en que se entenderá que desisten da súa solicitude de axuda para a acción formativa afectada, polo que quedará excluída da selección, con independencia da puntuación obtida.

10. Así mesmo, de incluír a convocatoria diferentes tipos de programas de formación e no caso de que non se esgotase o crédito reservado para algún deles, o crédito sobrante agregarase aos outros programas formativos segundo o criterio de repartición que se estableza na propia convocatoria. No caso de que esta non dispoña nada ao respecto, o sistema de repartición será proporcional entre eles.

Artigo 15. Criterios de avaliación técnica

1. A avaliación das solicitudes realizarase de acordo cos seguintes criterios:

a) Pola adecuación da oferta formativa do programa de formación ás familias e áreas profesionais, ou especialidades formativas consideradas prioritarias nas correspondentes convocatorias de subvencións: ata 30 puntos.

A determinación da puntuación será o resultado de aplicar a seguinte formula:

∑ (nº total de persoas participantes en especialidades consideradas prioritarias * 30) / (nº total de persoas participantes no programa formativo).

b) Polo grao de execución das accións formativas: ata 10 puntos.

Outorgarase inicialmente un máximo de 10 puntos a todas as entidades que concorran a cada convocatoria. Esta puntuación inicial reducirase en función do número de grupos impartidos e do número de persoas alumnas participantes, aplicando os criterios de cálculo que a seguir se relacionan:

1. Polo número de grupos efectivamente impartidos: ata 5 puntos.

A determinación da puntuación será o resultado de aplicar a seguinte formula:

5 * (nº de grupos de formación efectivamente impartidos / nº de grupos de formación previstos na solicitude de subvención).

2. Polo número de persoas que participaron na formación: ata 5 puntos.

A determinación da puntuación será o resultado de aplicar a seguinte formula:

5 * (nº de persoas efectivamente participantes / nº de persoas participantes previstas na solicitude de subvención).

A aplicación das fórmulas relacionadas nos números 1 e 2 do punto 1.b) realizarase sobre o total dos programas formativos subvencionados á entidade na correspondente convocatoria ou convocatorias do procedemento TR302A que nas sucesivas convocatorias se determinen.

Non será de aplicación a redución de puntuación establecida neste punto no suposto de que o grao de execución do programa formativo, computado polo número total de persoas alumnas que participaron nel, sexa igual ou superior ao 80 % do alumnado que, segundo o establecido na resolución de concesión de subvención, a entidade se comprometeu a formar.

c) Pola diversificación territorial das persoas participantes na programación formativa: ata 10 puntos.

Para a valoración desta epígrafe terase en conta a distribución territorial das persoas participantes no programa de formación:

• Polo compromiso de que no programa de formación participen persoas traballadoras das catro provincias galegas: 10 puntos.

• Polo compromiso de que no programa de formación participen persoas traballadoras das tres provincias galegas: 7,5 puntos.

• Polo compromiso de que no programa de formación participen persoas traballadoras de dúas provincias galegas: 5 puntos.

• Polo compromiso de que no programa de formación participen persoas traballadoras dunha provincia galega: 2,5 puntos.

As puntuacións que se van asignar por este punto en ningún caso serán acumulativas.

Para estes efectos, entenderase que hai participación de persoas traballadoras dunha provincia cando no programa de formación a porcentaxe de participación de persoas alumnas desa provincia en relación co total do alumnado participante é igual ou superior á porcentaxe que para cada convocatoria se determine.

Para as persoas traballadoras ocupadas, a consideración da provincia de pertenza determinarase en función da localización do seu centro de traballo ou, no caso dos autónomos, do domicilio fiscal. Para as persoas traballadoras desempregadas terase en consideración o seu enderezo de intermediación laboral. No suposto de persoas mozas inscritas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil ás cales non sexan de aplicación os criterios anteriores, a determinación da provincia realizarase en función da provincia en que se localice o seu enderezo habitual.

d) Pola diversificación das accións formativas que configuran o programa formativo co obxecto de evitar a concentración da formación e primar a variedade da oferta formativa: ata 15 puntos, desagregados de acordo cos seguintes criterios:

1. Segundo as especialidades formativas diferentes incluídas na solicitude do programa formativo:

• A solicitude inclúe máis de oito especialidades formativas diferentes: 10 puntos.

• A solicitude inclúe 7 ou 8 especialidades formativas diferentes: 7,5 puntos.

• A solicitude inclúe 5 ou 6 especialidades formativas diferentes: 5 puntos.

• A solicitude inclúe 3 ou 4 especialidades formativas diferentes: 2,5 puntos.

2. Segundo as áreas profesionais diferentes incluídas na solicitude do programa formativo:

• A solicitude inclúe catro ou máis áreas profesionais diferentes: 5 puntos.

• A solicitude inclúe dúas ou tres áreas profesionais diferentes: 2,5 puntos.

e) Polo grao de ruralidade das zonas onde se localicen as instalacións do centro en que se realizará a execución da parte presencial do programa da acción formativa: ata 10 puntos.

O grao de ruralidade das zonas de Galicia será o definido polo Instituto Galego de Estatística en atención á densidade de poboación segundo a clasificación en ZPP, ZIP ou ZDP do grao de urbanización atendendo ao GU 2016.

A puntuación distribuirase segundo a urbanización, do seguinte xeito:

• As entidades que teñan os centros en zonas densamente poboadas (ZDP) definidas como conxunto contiguo de áreas locais (AL) de densidade de poboación superior a 500 hab./km2 e unha poboación total para a zona de, polo menos, 50.000 habitantes: 0 puntos.

Asignarase esta mesma puntuación a aquelas accións formativas que se impartan na modalidade de teleformación.

• As entidades que teñan os centros en zonas intermedias (ZIP), definidas como o conxunto de áreas locais (AL) que non pertencen a unha zona densamente poboada onde cada unha conta cunha densidade de poboación superior a 100 hab./km2 e/ou ben a poboación total da zona é superior a 50.000 habitantes ou ben é adxacente a unha zona densamente poboada: 5 puntos.

• As entidades que teñan os centros en zonas pouco poboadas (ZPP), definidas como grupos de áreas locais (AL) que non pertencen a zonas densamente poboadas ou zonas intermedias: 10 puntos.

Esta información pode ser consultada na seguinte páxina web do Instituto Galego de Estatística: http://www.ige.eu/web/mostrar_paxina.jsp?paxina=003003001&idioma=gl

A determinación da puntuación será o resultado de aplicar a seguinte fórmula:

∑ (nº de grupos zonas ZDP ou teleformación * 0 puntos + nº de grupos zonas ZIP * 5 puntos + nº de grupos zonas ZPP * 10 puntos ) / nº total de grupos.

f) Pola capacidade acreditada da entidade para desenvolver a formación: ata 5 puntos.

Para estes efectos, valorarase a situación de cada un dos centros da entidade de formación na data límite de presentación da solicitude, con respecto á implantación dun sistema ou modelo de calidade, vixente e certificado por entidades certificadoras acreditadas, cuxo alcance inclúa expresamente a xestión da actividade de formación profesional para o emprego, norma ISO 9001 ou certificado de calidade e excelencia EFQM.

A determinación da puntuación será o resultado de aplicar a seguinte fórmula:

∑ (nº total de grupos para impartir en centros que teñen implantado un sistema ou modelo de calidade * 5) / (nº total de grupos do programa formativo).

g) Polo compromiso de participación no programa formativo de colectivos considerados prioritarios, agás persoas con discapacidade: ata 10 puntos.

Para estes efectos, terán a consideración de colectivos prioritarios os seguintes:

• Mulleres.

• Vítimas de violencia de xénero. Para estes efectos, entenderanse por vítimas de violencia de xénero aquelas que teñan tal consideración de acordo co disposto no artigo 1 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Inclúense dentro do concepto de violencia de xénero, en aplicación da Lei 14/2021, do 20 de xullo, e da Lei 15/2021, do 3 de decembro, modificadoras ambas da Lei 11/2007, a violencia vicaria e a violencia dixital.

A acreditación da situación de violencia de xénero, ademais das maneiras previstas no Real decreto 1917/2008, do 21 de novembro, polo que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulleres vítimas de violencia de xénero, poderá acreditarse polas formas previstas no artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo.

• Persoas maiores de 45 anos. Para estes efectos, calcularase a idade desde o día de inicio da acción formativa.

• Mozas e mozos menores de 30 anos. Para estes efectos, calcularase a idade desde o día de inicio da acción formativa.

• Persoas traballadoras con contrato a tempo parcial.

• Persoas emigrantes retornadas. Para estes efectos, terán a condición de persoas emigrantes retornadas as persoas demandantes de emprego con nacionalidade española e inscritas no Servizo Público de Emprego que teñan acreditado ante o dito servizo a estadía no estranxeiro para residir ou traballar por un período mínimo de 3 anos. Esta condición manterase durante os 5 anos seguintes á data do retorno a España.

• Persoas traballadoras inmersas en expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE).

A puntuación por este punto asignarase segundo o seguinte criterio e en relación co total de participantes certificados na xustificación do programa formativo:

• Compromiso de participación menor ao 50 %: 0 puntos.

• Compromiso de participación maior ou igual ao 50 % e inferior ao 60 %: 2,5 puntos.

• Compromiso de participación maior ou igual ao 60 % e inferior ao 70 %: 5 puntos.

• Compromiso de participación maior ou igual ao 70 % e inferior ao 80 %: 7,5 puntos.

• Compromiso de participación igual ou superior ao 80 %: 10 puntos.

Se un participante reúne varias características que o encadran en diversos colectivos considerados prioritarios, unicamente se considerará que pertence a un deles.

h) Polo compromiso adquirido de participación de persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial, recoñecida por organismo competente, nas accións formativas incluídas no programa de formación: ata 5 puntos.

A determinación da puntuación será o resultado de aplicar a seguinte fórmula:

(nº de grupos de persoas con discapacidade / nº total de grupos do programa formativo) * 5 puntos).

Os grupos de persoas con discapacidade serán aqueles en que a entidade se compromete a que o 100 % das persoas participantes no grupo sexan persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida polo organismo competente.

i) Polo compromiso do uso do idioma galego na impartición das accións formativas do programa formativo: ata 3 puntos, desagregados nas seguintes subepígrafes:

1. Atendendo á modalidade de impartición:

• No caso de que o programa formativo imparta a totalidade das accións formativas na modalidade presencial: polo emprego da lingua galega por parte do persoal docente durante o 100 % das horas lectivas de formación: 1,5 puntos.

• No caso de que o programa formativo imparta a totalidade das accións formativas na modalidade de teleformación: pola dispoñibilidade da interface da plataforma de teleformación e a realización das titorías en lingua galega: 1,5 puntos.

• No caso de que o programa formativo imparta parte das accións formativas na modalidade de teleformación e parte na modalidade presencial: polo emprego na modalidade presencial da lingua galega polo persoal docente durante o 100 % das horas lectivas de formación e pola dispoñibilidade da interface da plataforma de teleformación e a realización das titorías no idioma galego: 1,5 puntos.

2. Independentemente da modalidade de impartición, pola subministración ao alumnado da totalidade dos contidos didácticos, sexa en soporte de papel ou electrónico, en lingua galega: 1,5 puntos.

Para estes efectos, non se entenderán como material de contidos didácticos os folletos informativos ou manuais de instrucións redactados polos fabricantes ou subministradores de equipamento dos cales non exista versión en galego.

j) Por dispor a entidade solicitante dun plan de igualdade: 3 puntos.

Para a obtención desta puntuación deberá acreditarse o cumprimento dalgún dos seguintes requisitos:

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia nun número inferior de 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor da orde dispor dun plan de igualdade de xénero en vigor e inscrito no correspondente rexistro, ou acreditación de telo presentado, e que está pendente de resolución, para a súa inscrición no rexistro na data límite de presentación da solicitude.

• Para as empresas que teñan contratado persoal na Comunidade Autónoma de Galicia nun número igual ou superior a 50 persoas traballadoras de media nos seis meses anteriores ao da data de entrada en vigor da orde: dispor dun plan de igualdade negociado, de acordo co previsto no artigo 5 do Real decreto 901/2020, do 13 de outubro, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro e se modifica o Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, e ter implantadas, cando menos, o 25 % das medidas previstas nel.

k) Polo compromiso da entidade ou centro de colaborar na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas ás cales ten dereito o alumnado desempregado que participe nas accións formativas do programa formativo (procedemento TR301V): 3 puntos.

Este compromiso concrétase nos seguintes apartados:

• Informar adecuadamente o alumnado, en tempo e forma, dos dereitos que posúen en canto á percepción de bolsas e axudas por asistir á actividade formativa, así como dos prazos para presentar a solicitude e da documentación necesaria.

• Formular a solicitude de subvención en concepto de bolsa e axuda en representación da persoa interesada e remitir a documentación complementaria necesaria por medios electrónicos.

• Elixir a opción de notificación por vía electrónica, así como colaborar coa Administración na contestación aos requirimentos de corrección das solicitudes e, de ser o caso, actualizar dilixentemente e antes dos límites establecidos a información para a tramitación e xestión das bolsas e axudas na aplicación informática SIFO.

O compromiso de colaboración da xestión de bolsas e axudas deberá presentarse segundo o modelo que figura no anexo II, modelo de solicitude, de cada convocatoria.

Esta colaboración non substitúe as obrigas que nesta materia, segundo a normativa estatal e a correspondente convocatoria de bolsas e axudas de aplicación, teñen os centros e entidades de formación.

2. En caso de empate na puntuación obtida por diferentes solicitudes, terán preferencia aquelas que teñan mellor puntuación de entre os criterios de avaliación técnica descritos nos números 1.a), 1.b), 1.c) e 1.d) deste artigo e segundo a ordenación en que se relacionan. De persistir o empate, aplicarase como criterio de selección a data e hora de presentación da solicitude.

3. As sucesivas convocatorias publicadas ao abeiro do disposto nesta orde de bases reguladoras poderán incluír valoracións baseadas en medias ponderadas de satisfacción do alumnado en relación cos resultados de convocatorias anteriores, ou na porcentaxe de alumnado formado no programa formativo en relación co alumnado inicialmente previsto na solicitude ou co alumnado participante.

A puntuación máxima que se vai asignar por cada unha destas epígrafes será de 10 puntos.

4. Nas futuras convocatorias poderá ser obxecto de puntuación negativa, ata un máximo de -10 puntos, o incumprimento polas entidades do compromiso de colaboración na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado.

Non será de aplicación este punto cando a entidade comunique que o incumprimento da colaboración está motivado pola negativa das persoas alumnas a recibir o dito apoio na xestión da súa bolsa ou axuda. Para os efectos de acreditar esta negativa, deberá quedar constancia escrita asinada polo alumnado afectado en que se manifeste que rexeita a colaboración ofrecida pola entidade, caso en que non procederá ningunha minoración sobre a puntuación acadada.

Para determinar a puntuación negativa que, de ser o caso, corresponda, aplicarase o seguinte criterio de cálculo sobre a totalidade das accións formativas executadas e para o alumnado que inicia a actividade de formación:

1) Calcúlase a porcentaxe do alumnado respecto do cal se incumpriu o compromiso de colaboración, en relación co número total de persoas participantes no programa formativo con dereito a bolsas e axudas.

2) A porcentaxe de incumprimento do compromiso de colaboración obtida multiplícase pola penalización máxima expresada en puntos e o valor resultante será a puntuación de penalización.

Artigo 16. Determinación da subvención

1. O anexo I de cada convocatoria incluirá os módulos económicos específicos establecidos como límite máximo que se solicitará para cada familia profesional ou especialidade formativa, de acordo co disposto no artigo 3.1 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo.

Para os efectos do previsto nesta orde, enténdese por módulo económico o custo por participante e hora de formación que poderá ser obxecto de financiamento público.

2. A contía da subvención que se vai conceder por cada acción formativa calcularase en función do número de participantes previstos, do número de horas do programa formativo e dos módulos económicos específicos solicitados por participante e hora de formación recollidos, para cada familia, área profesional e/ou especialidade, segundo estableza a correspondente convocatoria, e en función da modalidade de impartición, anexo I.

Na formación que se vai impartir na modalidade mixta aplicaranse os módulos correspondentes en función do número de horas de cada tipo de modalidade formativa.

Os módulos económicos que se van aplicar na valoración económica dos módulos transversais serán os mesmos que os correspondentes aos contidos específicos da acción formativa para a modalidade de impartición en que os módulos transversais se realicen.

3. As sucesivas convocatorias que se publiquen ao abeiro desta orde de bases poderán establecer límites por entidade e/ou censo de formación respecto á porcentaxe de subvención de que poderán ser beneficiarias en relación co crédito orzamentario dispoñible da convocatoria.

Así mesmo, poderán exixir unha puntuación mínima, consecuencia da valoración técnica da solicitude, para que unha entidade poida ser beneficiaria da subvención.

4. Realizada a acción formativa, a liquidación da subvención realizarase en función do alumnado asistente, segundo a súa consideración de participante, formado ou aprobado, nos termos recollidos no capítulo V desta orde.

En ningún caso a liquidación poderá superar a contía da subvención inicialmente concedida.

Artigo 17. Resolución

1. A resolución dos expedientes de axudas corresponderalle, unha vez fiscalizada a proposta pola intervención competente, á persoa titular da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, por delegación da persoa titular da consellería.

2. O prazo para resolver e notificar será de tres meses. O dito prazo computarase desde a data de remate do prazo de presentación de solicitudes de subvencións indicado na correspondente convocatoria.

Transcorrido o devandito prazo sen que se dite resolución expresa, entenderase desestimada a solicitude, de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e co disposto no artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

3. A resolución dos expedientes comunicaráselle á Comisión Galega de Formación Profesional Continua.

4. Notificada a resolución definitiva polo órgano competente, a entidade proposta como beneficiaria disporá dun prazo de dez días hábiles para a súa aceptación, a través da aplicación informática SIFO; transcorrido este sen que se produciza manifestación expresa, entenderase, de acordo co disposto no artigo 21.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, tacitamente aceptada.

A aceptación da concesión da subvención implica que a entidade interesada recoñece que conta con capacidade suficiente, en termos económicos, técnicos, de recursos humanos, materiais e organizativos, para asumir na súa totalidade a execución completa das accións formativas concedidas incluídas no programa formativo, así como que se compromete a dispor deles ao longo de todo o período de execución da actividade subvencionable.

No suposto de que as entidades beneficiarias decidan renunciar, parcial ou totalmente, de xeito sobrevido con posterioridade á súa aceptación a través do aplicativo SIFO, só se considerarán causas xustificadas as seguintes:

• Imposibilidade acreditada de atopar alumnado suficiente para comezar o curso. Esta imposibilidade xustificarase mediante unha memoria explicativa debidamente documentada das actuacións realizadas e dos medios aplicados para a cobertura das prazas.

• Imposibilidade acreditada de contratar persoal docente que cumpra os requisitos exixidos para impartir a especialidade. Esta imposibilidade xustificarase mediante unha memoria explicativa debidamente documentada das actuacións realizadas e dos medios aplicados para a contratación do persoal docente.

• Por circunstancias de gravidade e excepcionalidade acreditada.

A entidade estará obrigada a comunicar a súa renuncia motivada no prazo cinco días hábiles desde que se produza a circunstancia causante e cunha antelación mínima de tres meses respecto á data de remate do prazo de execución das accións formativas que estableza a convocatoria, e deberá presentarse a través da aplicación informática de notificación xenérica Forman, https://emprego.xunta.es/forman, accedendo ao menú «Documentación -> Remitir documentación», para, tras indicar o expediente, a acción formativa e, de ser o caso, o grupo correspondente, seleccionar no campo «Tipo de anexo» a epígrafe «Solicitude de renuncia a curso».

No caso de non producirse unha renuncia expresa, se a acción formativa non dá comezo na data de inicio prevista, ben inicialmente ou ben nas sucesivas solicitudes de cambio aceptadas pola Administración, transcorridos cinco días hábiles desde que se debería ter iniciado, entenderase feita unha renuncia tácita, polo que o órgano xestor poderá iniciar a tramitación da dita renuncia.

As renuncias presentadas polas entidades con posterioridade á aceptación da subvención non eximirán de posibles minoracións na puntuación da avaliación técnica que se vai asignar ás solicitantes polo grao de execución do programa formativo, se así se establece en sucesivas convocatorias.

A Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación deberá ditar resolución expresa sobre a renuncia, nos termos preceptuados pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

5. Tanto nos supostos de rexeitamento expreso como no de renuncias sobrevidas, poderán ditarse novas resolucións nos termos da disposición adicional primeira, coa finalidade de seleccionar outras accións formativas segundo a puntuación obtida. As accións formativas da entidade renunciante serán excluídas na súa totalidade do novo proceso de selección.

6. A resolución da concesión de subvención fixará expresamente a contía total concedida e a puntuación técnica obtida, así como a prohibición de subcontratación, e incorporará o correspondente programa de formación e as condicións, as obrigas e as determinacións accesorias a que deba estar suxeita a entidade beneficiaria.

Calquera modificación posterior referida á modificación de horas que afecte a repartición de orzamento entre diferentes anualidades deberá ser autorizada pola persoa titular da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación e estará suxeita á dispoñibilidade de crédito.

7. Sen prexuízo do disposto no número anterior, as entidades poderán, por unha única vez e por incapacidade acreditada de atopar persoas alumnas para participar nas accións formativas subvencionadas, reconfigurar o programa formativo subvencionado. A reconfiguración, que deberá respectar o obxecto, condicións e finalidade da subvención, poderá solicitarse unha vez transcorrido un mes desde a data de aceptación da subvención e antes de que falten dous meses para o remate do prazo de execución das accións formativas incluídas no programa formativo subvencionado.

A imposibilidade de atopar alumnado xustificarase mediante unha memoria explicativa debidamente documentada das actuacións realizadas para a cobertura das prazas.

A autorización de reconfiguración estará suxeita ao cumprimento dos seguintes criterios:

• Non se poderá incrementar nin diminuír o número de participantes dunha acción formativa respecto aos establecidos na resolución de concesión da subvención.

• Non se poderán engadir accións formativas non incluídas na resolución de subvención, nin modificar a duración, contidos ou modalidade de impartición das concedidas.

• Poderase, tendo en conta as condicións establecidas na resolución, modificar o número de grupos e o número de participantes de cada un deles, previsto para cada acción formativa.

• Non poderán ser obxecto de reconfiguración grupos iniciados ou xa finalizados.

• Deberán respectarse as condicións que determinaron o cálculo da valoración técnica da solicitude e calquera outro límite e condición expresamente indicados na resolución.

8. En aplicación da Orde TES/26/2022, do 20 de xaneiro, pola que se modifica a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, unha vez ditada a resolución de concesión, a persoa beneficiaria poderá solicitar a súa modificación ou modificacións. Calquera modificación, incluída a ampliación do prazo de execución do programa formativo, poderá solicitarse cando concorran circunstancias de toda índole, excepcionais e alleas á beneficiaria, especialmente por razóns sanitarias, catástrofes naturais ou calquera outra de natureza análoga que se poidan incluír na resolución da convocatoria e que imposibiliten a realización da formación nas condicións establecidas na resolución de concesión.

A petición deberá fundamentarse, mediante memoria xustificativa, en circunstancias sobrevidas tras a resolución e durante o prazo de execución da actividade subvencionada, e deberá formalizarse con carácter inmediato ao seu acaecemento e, en todo caso, antes do remate do citado prazo de execución.

As solicitudes de modificación resolveraas o órgano concedente da subvención. En todo caso, a modificación só poderá autorizarse se non dana dereitos de terceiros e non afecta a valoración técnica obtida pola solicitude presentada pola persoa beneficiaria.

O órgano competente ditará resolución motivada no prazo de dous meses desde a data en que a solicitude teña entrada no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Transcorrido este prazo sen notificarse resolución expresa, a solicitude entenderase como desestimada. As resolucións poderán retrotraer os seus efectos, como máximo, ao momento de presentación da solicitude de modificación.

Artigo 18. Recursos

As resolucións ditadas poñen fin á vía administrativa e contra elas poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición ante o órgano que ditou o acto, no prazo dun mes desde a súa notificación, se o acto for expreso, ou en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que se produza o acto presunto, se o acto non for expreso, de conformidade co que preceptúan os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Artigo 19. Publicidade das subvencións

1. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

2. Así mesmo, e tal como se recolle no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con indicación da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputan, persoa beneficiaria, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

3. Igualmente, publicaranse na páxina web oficial da consellería, nos termos previstos no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das persoas beneficiarias e da súa publicación na citada páxina web.

Capítulo IV

Obrigas, dereitos e deberes

Artigo 20. Información e documentación para a xestión da execución das accións formativas

1. Os datos correspondentes á xestión das accións formativas deberán introducirse en liña a través da aplicación informática SIFO, que a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación pon á disposición das entidades e centros de formación.

2. Como mínimo cinco días hábiles antes do inicio de cada grupo, deberá incorporarse a SIFO a seguinte información:

a) Programa formativo completo, agás naquelas especialidades que teñen programación modular.

b) A relación nominal do alumnado seleccionado, con indicación do seu DNI.

Para un grupo concreto dunha acción formativa, non se poderán compaxinar os perfís de persoa alumna e persoal docente, nin o de persoa alumna co de persoal de apoio da entidade.

c) Os instrumentos de avaliación válidos e fiables que se deberán aplicar, cun sistema de puntuación e corrección obxectivo.

d) A relación de persoal docente, con especificación dos seus DNI, que vai impartir a acción formativa, coa relación dos contidos e/ou módulos que impartirá cada un deles, facendo constar a súa formación metodolóxica e a documentación acreditativa da súa formación e experiencia cando esta non estea en poder da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

e) A identificación, con especificación do DNI, do persoal de preparación de clases e titorías para o reforzo formativo e a impartición da docencia.

f) A identificación do persoal, con especificación dos seus DNI, que asuma as tarefas de administración, dirección e apoio estritamente necesarias para a preparación, xestión e execución do grupo formativo.

g) As datas de inicio e remate do grupo, así como, de ser o caso, o horario de impartición.

h) A planificación temporal do grupo que, no caso de especialidades de estrutura modular, deberá detallarse para cada un dos módulos do curso, incluídos os transversais. Indicarase, así mesmo, a previsión de visitas didácticas para realizar ao longo do curso.

i) O seguro de accidentes das persoas participantes.

j) Indicación expresa e coincidente co manifestado na solicitude e ficha da acción formativa (anexos II e III) sobre que contidos e/ou módulos se van impartir en formación presencial, teleformación ou, de ser o caso, a través de aula virtual, con información da súa duración, datas de realización e calendario de sesións presenciais.

k) As chaves de acceso á correspondente plataforma informática de teleformación, se é o caso, para os efectos de seguimento e control do desenvolvemento do curso.

As chaves de acceso á plataforma de teleformación deberán permitir a conexión con perfil de persoa administradora, titora-formadora e/ou persoa alumna.

3. O día de inicio de cada grupo introducirase no sistema informático SIFO a certificación xustificativa do comezo da actividade formativa e, de ser o caso, das modificacións producidas respecto dos datos sinalados no número 2 deste artigo.

4. No momento da incorporación do alumnado á acción formativa requiriráselle a seguinte documentación, que se incluirá no aplicativo SIFO:

a) DNI.

b) Ficha individual.

Para os efectos de posibles notificacións, envío de diplomas ou remisión de certificados emitidos por solicitude da persoa interesada, a ficha individual deberá incluír o enderezo de correo electrónico das persoas participantes na actividade formativa.

c) Autorización asinada para a utilización dos seus datos persoais para o control e seguimento da acción formativa no marco da normativa de protección de datos. A autorización deberá conter a declaración responsable da persoa traballadora de que os documentos que achega son auténticos.

d) Documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos de acceso para realizar a formación correspondente.

e) Documentación acreditativa necesaria para a exención dun módulo formativo ou dun módulo transversal, de ser o caso.

f) Documento informativo sobre dereitos e deberes, que se lle entregará ao alumnado debidamente asinado polas persoas participantes.

Así mesmo, de acordo co disposto no artigo 32, deberán comunicarse, nun prazo de tres días hábiles desde que sexan efectivas, as baixas de persoas alumnas e as datas en que estas se produzan.

5. Mensualmente, achegarase a seguinte información:

a) Nas actividades de carácter presencial, partes diarios e mensuais de asistencia no modelo xerado pola aplicación SIFO asinados polo alumnado participante e polo persoal formador ao inicio e ao final de cada xornada, así como da persoa responsable da entidade beneficiaria. Este partes deberán identificar as persoas participantes e expresar as horas realizadas diariamente por cada unha delas, e reflectirán expresamente o número de horas de ausencia.

b) Comunicación das incidencias producidas, de ser o caso.

6. No prazo dun mes desde o remate de cada grupo de formación, deberase:

a) Completar calquera información relativa ao remate da acción formativa no aplicativo SIFO.

b) No caso de accións formativas que se van impartir na modalidade de teleformación ou na modalidade mixta: informe dos controis de teleformación realizados e comunicación do seguintes datos referidos a cada control de aprendizaxe:

• Código que permita identificar a proba e os resultados conseguidos polas persoas participantes na plataforma de teleformación empregada para a execución da acción formativa.

• Indicativo de se a persoa participante realizou ou non a proba. En caso afirmativo, consignarase a data e a hora en que se desenvolveu o control de aprendizaxe, o tempo empregado para o seu desenvolvemento e o resultado obtido, con indicación da cualificación como superado ou non superado.

7. A non comunicación da información ou achega da documentación requirida nos prazos establecidos implicará a aplicación, de ser o caso, das minoracións recollidas no artigo 41 desta orde.

8. Toda persoa que fose validada como formadora por unha unidade administrativa dunha Administración pública competente en materia de formación profesional para o emprego para impartir unha determinada especialidade formativa entenderase que cumpre cos requisitos para impartila, na modalidade para a cal foi validada, en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e durante o período que se determine en cada unha das convocatorias.

9. As persoas responsables da titorización-formación que impartan formación na modalidade de teleformación deberán acreditar o cumprimento dos requisitos específicos requiridos para cada especialidade e contar con formación ou experiencia verificable nesta modalidade.

Para acreditar a formación e/ou a experiencia requirida na modalidade de teleformación e na utilización das tecnoloxías da información e comunicación, exixirase, cando menos, unha formación de 30 horas ou unha experiencia de 60 horas na impartición de accións formativas nesta modalidade.

10. As persoas docentes encargadas da impartición do módulo de formación sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e corresponsabilidade familiar e doméstica, establecido no artigo 33 desta orde, deberán acreditar 150 horas de formación en materia de xénero ou de experiencia profesional ou docente en materia de xénero, e seranlles de aplicación os mesmos criterios de equiparación da acreditación no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, aplicables para as persoas docentes que impartan especialidades formativas.

Artigo 21. Obrigas das entidades beneficiarias

As entidades poderán executar as accións formativas do programa formativo no período comprendido entre a data de aceptación da resolución de concesión da subvención e a data límite que para cada convocatoria se determine.

Ademais das obrigas establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e das establecidas con carácter xeral para todos os centros e entidades de formación no artigo 7 do Decreto 106/2011, do 19 de maio, e sen prexuízo das determinadas na Lei 30/2015, do 9 de setembro; no Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, e no artigo 9 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, as entidades beneficiarias estarán obrigadas a cumprir as seguintes condicións:

1. Realizar a execución do programa de formación de acordo coas condicións e requisitos formais e materiais establecidos na orde de bases e na correspondente convocatoria, así como coas condicións de aprobación que serviron de base para determinar a avaliación técnica e a subvención concedida.

A subvención outorgada terá o carácter de importe máximo e destinarase á realización das accións formativas obxecto do programa.

Non poderá comezar ningunha acción formativa que non conte coa validación previa do persoal técnico da unidade administrativa competente a través da aplicación informática SIFO.

2. Comunicarlle á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación a obtención de subvencións ou axudas para esta mesma finalidade procedentes de calquera outra Administración ou ente público.

3. Executar o programa formativo subvencionado sen subcontratar con terceiros a súa execución.

Para estes efectos, a contratación pola entidade beneficiaria de persoal docente para a impartición da formación non se considerará subcontratación. Por contratación de persoal docente enténdese exclusivamente a contratación de persoas físicas.

4. Expor no taboleiro de anuncios do centro e, de ser o caso, na súa páxina web o programa completo da acción formativa, os dereitos e deberes do alumnado, así como a relación do persoal docente, as datas e modalidade de impartición e, de ser o caso, o horario do curso.

No anuncio deberá facerse constar necesariamente o carácter público do financiamento da actividade subvencionada, e incluirase nel o emblema da Xunta de Galicia e o dos organismos que financian.

Esta información deberá estar redactada en lingua galega, sen prexuízo de que, así mesmo, se publique noutros idiomas.

5. Informar o alumnado do alcance e obxectivos da formación.

Así mesmo, deberán ser informadas as persoas participantes dos requisitos necesarios para poder participar na actividade formativa e, naqueles casos en que a realización da formación teña lugar mediante a modalidade de teleformación ou mixta, ou a través de aula virtual, dos medios técnicos necesarios e adecuados para poder asistir con aproveitamento á actividade.

Da comunicación ás persoas asistentes da dita información deberá quedar constancia mediante escrito asinado polo alumnado, que se incorporará ao expediente electrónico recollido na aplicación SIFO.

6. Respectar o carácter gratuíto da formación para o alumnado.

7. Informar as persoas participantes en situación de desemprego das axudas e bolsas que poidan solicitar á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación e facilitarlles apoio para a cobertura telemática da solicitude normalizada a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.

Colaborar, nos termos establecidos no artigo 15.1.k) desta orde, na xestión das subvencións en concepto de bolsas e axudas do alumnado que participe nas accións formativas correspondentes.

Para os efectos do pagamento das bolsas e axudas ás persoas alumnas desempregadas que asistan a accións formativas na modalidade de teleformación, os resultados dos controis de teleformación, independentemente de que estes deban realizalos persoas traballadoras desempregadas ou ocupadas, deberán estar dados de alta no aplicativo informático SIFO no prazo máximo de 3 días hábiles desde a data límite a que se refire o artigo 25.8 para que o alumnado realice a correspondente proba.

8. Aboar mensualmente a remuneración do persoal formador a través de transferencia bancaria.

Non exime desta obriga o feito de que o centro ou entidade impartidora non percibise os anticipos previstos nesta orde.

9. Someterse ás actuacións de supervisión, seguimento e control que, en calquera momento, poidan acordar os servizos competentes da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, tanto no relativo ao desenvolvemento das accións formativas como á súa xestión e tramitación administrativa, e facilitar toda a documentación que para tales efectos se lle requira.

10. As entidades deberán dispor dun sistema de control biométrico para o seguimento e control do alumnado e do persoal docente compatible co sistema establecido polo Servizo Público de Emprego de Galicia.

En función da modalidade en que teña lugar a realización da acción formativa, serán de aplicación os seguintes criterios:

a) Na modalidade presencial e na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, o control de asistencia realizarase mediante control biométrico e controis de asistencia, que deberán asinar diariamente ao iniciar e ao finalizar a actividade (de ser a acción formativa en horario de mañá ou de tarde), e catro veces ao día, de impartirse a acción formativa en xornada partida: ao inicio e ao fin da xornada de mañá e ao inicio e ao remate da xornada de tarde.

Tanto o conxunto do alumnado como o persoal docente estarán obrigados a efectuar o referido control de presenza, de entrada e saída diaria, mediante o control biométrico e, simultaneamente e con carácter subsidiario, mediante partes de asistencia.

Para os efectos de poder efectuar o devandito control de asistencia, o alumnado participante, tanto o ocupado como o desempregado, e o persoal docente poderán rexistrar a súa pegada dixital na propia entidade formadora, ben con carácter previo ou ben o mesmo día de inicio da acción formativa ou de incorporación do alumnado á actividade. Neste caso, tanto o alumnado como o persoal docente deberán ser informados da necesidade de captar a súa pegada para poder realizar o seguimento e control de asistencia á actividade formativa, así como a finalidade e destino da impresión dixital recollida, e outros aspectos básicos relativos á protección de datos persoais, e deberán asinar o modelo informativo e de autorización de captura da impresión dixital, que está dispoñible para a súa descarga no sistema informático SIFO.

A correspondencia entre as impresións dixitais e a persoa que identifican acreditarase mediante declaración responsable, cuxo contido deberá respectar o disposto no artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Esta declaración responsable deberase presentar a través da aplicación SIFO. A presentación dunha declaración responsable que falsee as condicións requiridas para a concesión da subvención ou oculte as circunstancias que a impedisen ou limitasen terá os efectos recollidos no artigo 7.2 da presente orde.

b) No cursos que se van impartir na modalidade teleformación ou na parte de teleformación da modalidade mixta, o control de asistencia deberá efectuarse a través dos instrumentos previstos na Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o Emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, e na Orde TMS/369/2019, do 28 de marzo, pola que se regula o Rexistro Estatal de Entidades de Formación do Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, así como os procesos comúns de acreditación e inscrición das entidades de formación para impartir especialidades formativas incluídas no Catálogo de especialidades formativas no marco do Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

As entidades deberán dispor da tecnoloxía necesaria para verificar e acreditar a participación ou asistencia do alumnado e do persoal docente, segundo o caso, mediante o uso de control biométrico, DNI electrónico, sinatura dixital ou calquera outro método que garanta a identificación correcta e inequívoca das persoas participantes.

Na modalidade de teleformación será admisible unha declaración responsable, que se presentará a través da aplicación SIFO, na cal se determine a correspondencia entre o código de usuario e a persoa alumna e permita o adecuado seguimento e control da participación do alumnado e persoas titoras-formadoras na acción formativa, o número de horas de conexión, a realización de exercicios prácticos e a superación dos controis periódicos.

Nas sesións de titoría incluídas na modalidade de teleformación, a persoa titora asume o compromiso de dispoñibilidade e presenza durante o tempo de duración dela. Para estes efectos, o tempo de asistencia deberá ser mecanizado pola entidade beneficiaria na aplicación Cobipe, no prazo improrrogable de 3 días hábiles desde a data de realización da titoría a que se refiran.

Así mesmo, e tal como se dispón no artigo 26.1 desta orde, a plataforma de teleformación deberá levar rexistro de actividade das titorías realizadas e das consultas formuladas e respondidas, con indicación de accesos y horas de conexión.

c) Na formación presencial desenvolvida mediante aula virtual, esta deberá impartirse obrigatoriamente a través do campus virtual que, para estes efectos, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade porá á disposición das entidades de formación.

Os datos de asistencia do alumnado e persoal docente na formación presencial desenvolvida mediante aula virtual deberán ser mecanizados pola entidade beneficiaria na aplicación Cobipe, no prazo improrrogable de 3 días hábiles desde a impartición da sesión a que se refiran. O incumprimento da obriga de mecanización en prazo suporá a perda do dereito a percibir a liquidación correspondente á sesión e para as persoas participantes para as cales non se rexistraron os datos.

Así mesmo, a través do sistema informático SIFO e no momento de solicitar a liquidación, deberán incluír os xustificantes e/ou partes de asistencia para os efectos do oportuno control por parte da unidade administrativa competente.

11. Contratar un seguro de accidentes para o alumnado, para o caso das accións formativas que se van impartir na modalidade presencial, así como para a parte presencial da modalidade de teleformación e/ou mixta, que cubra tanto os riscos que poidan ter durante o desenvolvemento do curso como os do traxecto en concepto de desprazamento ao lugar de impartición das clases teóricas, prácticas, visitas didácticas, titorías e probas presenciais.

A súa duración abranguerá o período do curso, incluíndo expresamente as prácticas en empresas cando estas se realicen, sen que poida admitirse restrición nin exclusión ningunha por razón do medio de transporte utilizado. Non se admitirán pólizas con franquías.

O seguro deberá ter a seguinte cobertura mínima:

a) No caso de morte: 60.000 €.

b) No caso de invalidez permanente: 60.000 €.

c) No caso de asistencia médico-farmacéutica: durante un ano a partir do sinistro.

12. Contratar unha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que poidan derivar para os bens e as persoas cando se realicen prácticas en empresas ou outras actividades relacionadas co curso. Non se admitirán pólizas con franquías.

13. Poñer á disposición do alumnado os materiais didácticos que se precisen para a axeitada realización da formación, así como os equipamentos necesarios tanto para a realización das prácticas como para a súa protección e seguridade, do cal deberá quedar constancia documental, que se incorporará ao expediente electrónico de SIFO, con sinatura de cada un dos alumnos e alumnas.

Naqueles programas formativos para os cales se asumise este compromiso, os contidos didácticos, sexan en soporte de papel ou electrónico, deberán estar redactados no idioma galego.

14. Comunicarlle á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación calquera circunstancia ou eventualidade que poida afectar substancialmente a execución dos cursos programados. Esta comunicación deberá realizarse no prazo de dous días hábiles desde que se teña coñecemento de que se vai producir ou dun día hábil desde que se produza.

15. Solicitarlle á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, cun mínimo de cinco días hábiles de antelación, autorización para realizar calquera modificación no desenvolvemento das accións formativas.

16. Comunicarlle á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, con cinco días hábiles de antelación ao día en que vaian ter lugar, a realización de viaxes ou visitas de carácter didáctico.

Estas actividades só poderán denegarse mediante resolución motivada cando o seu contido non supoña unha achega formativa para o alumnado ou reitere actividades xa realizadas.

17. Facilitar toda a información que lles sexa requirida polo órgano competente da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade, pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas ou polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control de destino das axudas, así como someterse a todas as actuacións de comprobación e control previstas no artigo 11.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

18. Dispor de libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos exixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa identificación en conta separada ou epígrafe específica da súa contabilidade de todos os ingresos e gastos de execución das accións formativas, coa referencia común en todos eles á formación para o emprego, de maneira que exista pista de auditoría adecuada.

19. Para o caso do persoal interno vencellado á impartición da docencia, a entidade deberá crear, documentar e custodiar un sistema con valor probatorio suficiente para acreditar as horas diarias dedicadas por cada persoa a estes labores de preparación e titoría, e as tarefas realizadas, con indicación do seu custo.

20. Dispor de follas de reclamación á disposición de todos os usuarios e usuarias, en aplicación do disposto na Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias.

21. Realizar, polo menos, dous cuestionarios sobre a valoración da acción formativa por parte do alumnado, que se farán durante o primeiro cuarto da actividade de formación e ao rematar esta.

Para esta finalidade, a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación poderá implementar un sistema telemático para realizar enquisas de avaliación e captura de resultados.

22. Subscribir, con carácter previo á percepción do financiamento público, un compromiso verificable de calidade na xestión, transparencia e eficiencia na utilización de recursos públicos. Este compromiso estará referido ao seguimento da impartición da acción formativa, á satisfacción das persoas participantes, aos seus contidos, aos seus resultados, á calidade do profesorado e ás modalidades de impartición.

23. Verificar que no momento de comezo da acción formativa a especialidade segue en alta no Catálogo de especialidades formativas, no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral e que o programa de alta non difire do programa autorizado.

Non serán subvencionadas as accións formativas que no momento do seu inicio non estivesen de alta no Catálogo de especialidades formativas.

24. Verificar o cumprimento dos requisitos de acceso que deberá cumprir o alumnado.

No proceso de liquidación da subvención, non serán obxecto de cómputo na determinación do importe que cumpra liquidar aqueles alumnos ou alumnas que non cumpran os requisitos exixidos para o acceso á acción formativa.

En ningún caso a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade adquirirá ningunha responsabilidade respecto daquelas persoas que puidesen participar na formación sen reunir os requisitos de acceso exixidos para ser persoa destinataria da formación ou os establecidos polas especialidades formativas que se van impartir. Tampouco será responsable no suposto de que a formación se impartise sen cumprir os requisitos exixibles de conformidade coa normativa aplicable e o Catálogo de especialidades formativas, no marco do Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

Neste sentido, non se expedirán diplomas nin certificados de ningún tipo ás persoas alumnas que participen na formación sen reunir os referidos requisitos, nin se asumirá ningún tipo de responsabilidade económica derivada da súa participación, o que inclúe que non terán dereito a percibir ningún tipo de bolsas e axudas e que non estarán cubertas polos seguros financiados con cargo a esta orde.

As entidades beneficiarias deberán comunicar por escrito os termos deste punto, coas especificidades aplicables á correspondente especialidade formativa, a todas as persoas que participen no proceso de selección do alumnado, do cal deberá quedar constancia escrita asinada polo alumnado, que se incorporará ao expediente electrónico recollido en SIFO.

Artigo 22. Especificacións de control de asistencia por razóns de saúde

1. As entidades beneficiarias que impartan accións formativas subvencionadas no marco desta orde de bases poderán aplicar, de ser o caso, por razóns de saúde e para os efectos de cumprir coas disposicións ditadas polas autoridades competentes limitativas da capacidade de locais como consecuencia da situación e evolución da COVID-19, o establecido neste artigo en materia de controis de asistencia e de horarios.

2. Na modalidade de impartición presencial, así como na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, poderase seguir empregando o control biométrico de asistencia para persoal docente e alumnado mediante impresión dixital, sempre que se garanta a seguridade e a hixiene suficiente a través do uso de xeles ou composicións hidroalcohólicas e a limpeza dos dispositivos de control conforme as disposicións sanitarias vixentes, pero tamén se poderá substituír total ou parcialmente, para todos os efectos, a través de tarxeta de fichaxe, DNI electrónico ou sinatura electrónica mediante a captura de sinatura dixitalizada con datos biométricos e por outros métodos que permitan reflectir e ter constancia da hora e dos minutos de entrada e saída.

Se a entidade acredita suficientemente que non pode pór en funcionamento algún dos ditos sistemas de control de asistencia con anterioridade ao comezo ou continuación da acción formativa (por desabastecemento do mercado da tecnoloxía necesaria, acreditado documentalmente mediante a certificación de, cando menos, 3 empresas provedoras, ou por imposibilidade de que a Administración competente verifique os datos biométricos), poderá solicitarlle á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación autorización para que o control de asistencia se limite á sinatura manual do parte de asistencias, con indicación exacta de hora e minutos de entrada e saída.

Cando a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación autorice este método de control, a entidade beneficiaria deberá presentar, a través da aplicación SIFO e no momento da solicitude de liquidación, as declaracións responsables individualizadas, asinadas por cada unha das persoas participantes, en que ratifiquen a súa asistencia a todas e cada unha das sesións e nos horarios reflectidos nos partes de asistencia, que deberán anexarse á dita declaración.

Os datos de calquera dos métodos de control de asistencia das persoas participantes a que se refire este número deberán ser mecanizados pola empresa ou entidade beneficiaria na aplicación Cobipe, no prazo improrrogable de 3 días hábiles desde a impartición da sesión a que se refiran. Ademais, a través do sistema informático SIFO, e no momento de solicitar a liquidación, deberán incluír os partes de asistencia e as declaracións responsables escaneadas ou facilitar os medios de acceso ás aplicacións correspondentes, para o correspondente control por parte da unidade administrativa.

O incumprimento dalgunha destas obrigas de mecanización en prazo e a inclusión de documentación na aplicación suporán que se perderá o dereito a percibir a liquidación correspondente á sesión non mecanizada.

Artigo 23. Dereitos e deberes do alumnado

1. A formación será gratuíta para todo o alumnado participante nas accións formativas realizadas ao abeiro desta orde.

2. O alumnado desempregado que cumpra os requisitos establecidos pola correspondente normativa reguladora, terá dereito a percibir as axudas ou bolsas que estableza a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade para as persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego (procedemento TR301V).

3. O alumnado que resulte seleccionado para unha acción formativa poderá asistir simultaneamente ata un máximo de dúas accións formativas desta convocatoria, sempre que exista compatibilidade horaria entre ambas, non se superen os límites de participación da persoa traballadora en accións formativas establecidos no artigo 24 desta orde e non estea participando en cursos doutras convocatorias da programación de formación profesional para o emprego financiada con fondos públicos que non permitan a dita simultaneidade.

As persoas alumnas non poderán causar baixa nun curso financiado dentro desta programación para acceder a outra acción formativa financiada con fondos públicos, salvo autorización expresa previa da persoa titular da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación e por causas excepcionais debidamente xustificadas.

As entidades beneficiarias informarán a todo o alumnado desta incompatibilidade antes do comezo de cada grupo formativo a través dun medio que permita acreditar e deixar constancia de tal comunicación.

4. O alumnado participante terá a obriga de:

• Asistir e seguir con aproveitamento os cursos.

• Rexistrar a súa asistencia e seguimento da acción formativa mediante o uso daqueles sistemas de control autorizados para as distintas modalidades de impartición e establecidos nos artigos 21 e 22 desta orde e que, para tales efectos, aplique a entidade formadora.

• Facilitar, segundo o disposto nos artigos 20 e 21 desta orde, e nos prazos que nela se establecen, a documentación que lle ten que ser requirida pola entidade de formación.

• Responder o formulario da enquisa de avaliación da calidade da acción formativa que se lle remitirá por vía telemática ao seu remate ou, de ser o caso, que se lle entregará en soporte de papel para a súa cobertura.

• De ser o caso, salvagardar o carácter persoal e intransferible das chaves de acceso á plataforma de teleformación que lle proporcione a entidade de formación.

5. Os alumnos e alumnas deberán ser dados de baixa nunha acción formativa cando se dea algunha das seguintes circunstancias:

a) Incumprimento da prohibición de simultanear accións formativas de formación para o emprego nos termos recollidos no artigo 23.3 desta orde. Neste caso, a exclusión aplicarase na acción ou accións formativas en que a persoa alumna se incorporase máis recentemente.

b) Incumprimentos de asistencia na modalidade presencial:

I. Incorrer nun número de faltas de asistencia superior ao 25 % das horas lectivas, sexan xustificadas ou non.

II. Incorrer en sete incumprimentos horarios nun mes sen xustificación.

Entenderase por incumprimento horario cando, sen causa xustificada, a suma dos minutos de atraso na hora de entrada, da saída con antelación e das ausencias durante parte das horas lectivas sexa superior a 15 minutos por cada día lectivo.

A xustificación dos incumprimentos horarios deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo. As persoas alumnas disporán dun prazo de tres días hábiles para presentar os xustificantes na entidade de formación. Unha vez transcorrido este prazo sen que os presentasen, a falta será considerada como sen xustificar.

III. A impartición da formación mediante aula virtual entenderase como formación presencial.

c) Incumprimentos de seguimento na modalidade mixta:

I. Incorrer nun número de faltas de asistencia superior ao 25 % das horas lectivas presenciais, sexan xustificadas ou non, ou non realizar as probas e avaliacións da acción formativa ou incorrer en incumprimento reiterado na súa realización efectuándoas fóra do prazo establecido para o efecto, sempre e cando o dito incumprimento supere o 25 % do número de controis programados.

d) Incumprimentos de seguimento na modalidade de teleformación:

I. Non realizar as probas e avaliacións da acción formativa ou incorrer en incumprimento reiterado na súa realización efectuándoas fóra do prazo establecido para o efecto, sempre e cando o dito incumprimento supere o 25 % do número de controis programados ou, de ser o caso, incorrer nun número de faltas de asistencia, sexan xustificadas ou non, superior ao 25 % das horas lectivas presenciais.

6. Serán motivos de exclusión por causas disciplinarias os seguintes:

I. Atentar contra os dereitos das persoas alumnas, do persoal docente ou da entidade formadora.

II. Falta de aproveitamento da acción formativa ou mostrar un comportamento indebido que dificulte o seu normal desenvolvemento.

III. Negarse a efectuar os controis biométricos de asistencia ou os que procedan segundo a modalidade de impartición.

IV. Non entregar a documentación necesaria para dar cumprimento á normativa aplicable requirida pola entidade formadora ou a unidade administrativa correspondente.

V. Non cumprir nin respectar as medidas de seguridade e saúde establecidas polas autoridades competentes para facer fronte á COVID-19, así como as debidas normas de hixiene e salubridade.

O procedemento que se deberá seguir para dilucidar se procede a exclusión por causas disciplinarias será o seguinte:

• O proceso iniciarase mediante solicitude debidamente motivada presentada pola entidade formadora.

• No prazo de 5 días hábiles desde a presentación da solicitude, a persoa proposta para exclusión será obxecto de audiencia por parte do órgano instrutor, a Subdirección Xeral de Formación para o Emprego, logo da cal esta unidade formulará a súa proposta de resolución.

• A resolución corresponderalle á persoa titular da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación.

• Durante a tramitación do procedemento a persoa alumna que o motiva poderá ser suspendida de asistencia á acción formativa ata a notificación da resolución definitiva, que non pon fin á vía administrativa, contra a cal poderán interpor recurso de alzada as persoas interesadas.

Capítulo V

Execución dos programas de formación

Artigo 24. Accións formativas

1. Para os efectos desta norma, enténdese por acción formativa a dirixida á adquisición e mellora das competencias e cualificacións profesionais das persoas traballadoras.

A acción formativa está constituída polo contido específico das especialidades formativas incluídas no Catálogo de especialidades formativas no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e polos módulos transversais a que se refire esta orde.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de financiamento aquelas especialidades formativas que se determinen no anexo I de cada convocatoria, así como os módulos transversais e complementarios que se impartan asociados a estas.

Unha acción formativa poderá impartirse nun ou varios grupos e de acordo cos límites de participantes por acción formativa que en cada convocatoria se establezan.

De ser o caso, e independentemente do número de grupos en que se desagregue unha acción formativa, as sesións de formación e avaliación presencial da acción formativa deberán efectuarse nun único centro presencial.

2. As accións formativas poderán impartirse en calquera das modalidades de formación e de acordo cos criterios previstos no artigo 25.

3. A execución do programa de formación será realizada pola entidade beneficiaria e non está permitido subcontratar con terceiros a súa execución.

Durante a execución do programa de formación non se poderán incorporar accións formativas non aprobadas na resolución de concesión da subvención nin modificar a súa duración ou modalidade.

4. A participación da persoa traballadora en accións formativas de formación para o emprego que se vaian impartir na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade mixta non será superior a 8 horas diarias e 40 semanais, e non está permitida a súa realización en horario nocturno.

Para os efectos desta orde, enténdese como horario nocturno o período de tempo comprendido entre as 22.00 e as 6.00 horas.

Con carácter excepcional e logo de solicitude da entidade beneficiaria debidamente xustificada mediante memoria explicativa, a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación poderá autorizar a realización de accións formativas que total ou parcialmente se impartan dentro do horario nocturno establecido no anterior parágrafo.

Esta restrición horaria por día e semana tamén será de aplicación a aqueles contidos da especialidade formativa que se impartan mediante aula virtual.

Na modalidade de teleformación, o límite máximo de horas de formación que se van programar por mes será de 120. Este número de horas reducirase proporcionalmente no caso de que a formación non se imparta a mes completo. Para os efectos de realizar este axuste, consideraranse meses de 30 días.

5. Logo de solicitude da entidade beneficiaria presentada cunha antelación mínima de 3 días hábiles en relación coa data en que serán de aplicación os cambios solicitados, a modificación das datas e horarios das accións formativas respecto do indicado no anexo II ou, de ser o caso, do autorizado posteriormente como consecuencia doutras solicitudes de cambio presentadas requirirá autorización da Subdirección Xeral de Formación para o Emprego outorgada a través da aplicación informática SIFO.

6. Logo de petición da entidade beneficiaria debidamente motivada, a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación poderá autorizar o cambio do lugar de impartición dunha acción formativa.

Non se autorizará a petición cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

• Se o cambio implica unha diminución da puntuación obtida na avaliación técnica.

• Se a acción formativa está iniciada ou se xa existen persoas seleccionadas para participar nalgún dos grupos que configuran a acción formativa.

• Se o cambio de localidade supón, de ser o caso e de acordo co establecido no artigo 15.1.e) desta orde, a modificación do grao de ruralidade da zona onde se localicen as instalacións do centro en que se realizará a execución da parte presencial do programa da acción formativa.

A solicitude da entidade deberá presentarse cunha antelación mínima de quince días hábiles en relación coa data de inicio do primeiro grupo de formación da acción formativa.

7. As convocatorias que se realicen ao abeiro das presentes bases reguladoras establecerán o intervalo de datas autorizado para o comezo e remate das accións formativas.

Artigo 25. Modalidades de impartición

1. A formación profesional para o emprego obxecto de financiamento por esta orde poderá efectuarse, de acordo co que para tal efecto estableza e autorice o correspondente programa formativo da especialidade que se vai impartir, nas modalidades presencial, mixta ou de teleformación.

O tipo de modalidade de impartición estará definido pola modalidade en que se imparta o contido específico da acción formativa a que se refire o artigo 24.1 desta orde.

2. Considérase, salvo supostos específicos en que a normativa estipule outra porcentaxe, que a acción formativa se imparte na modalidade de teleformación cando a parte presencial do contido específico da especialidade formativa sexa igual ou inferior ao 20 % da súa duración total.

Enténdese por modalidade mixta aquela que combine para unha mesma acción formativa as modalidades presencial e de teleformación. En cada acción formativa que se imparta en modalidade mixta, o número de horas de teleformación do contido específico será inferior ao 80 % das horas da acción formativa. Nesta porcentaxe incluirase o número de horas de docencia e de titorías correspondentes a teleformación.

As accións formativas non poderán impartirse naquelas modalidades que non estean expresamente permitidas pola normativa reguladora e os programas formativos vixentes para cada especialidade. O anexo I da convocatoria determinará en que especialidades e en que número de horas está permitida a modalidade de teleformación.

Non poderán ser obxecto de subvención aquelas accións formativas solicitadas polas entidades de formación que incumpran o requisito establecido no parágrafo anterior.

3. As sesións de formación e avaliación presencial da formación que se desenvolvan na modalidade de teleformación deberán realizarse en centros presenciais localizados na Comunidade Autónoma de Galicia e homologados pola Administración pública competente para impartir a correspondente especialidade formativa de formación profesional para o emprego no ámbito laboral da Comunidade Autónoma.

Os contidos presenciais que se van impartir nas modalidades de teleformación ou mixta de cada acción formativa realizaranse nun único centro presencial que, para os efectos de cumprir os requisitos de capacidade, poderá desagregarse en varios grupos.

A impartición deberá contar cunha metodoloxía apropiada para esta modalidade, complementada con asistencia titorial, e realizarse a través dunha plataforma virtual de aprendizaxe que posibilite a interactividade do alumnado, persoal de titoría e recursos, e que garanta a xestión dos contidos, un proceso de aprendizaxe sistematizado para as persoas participantes, o seu seguimento continuo e a avaliación de todo o proceso.

4. Na solicitude de subvención deberá especificarse expresamente a modalidade pola cal se opta e, de ser mixta ou de teleformación, indicarase o número de horas presenciais e o número de horas de teleformación, así como a porcentaxe que representan cada unha delas sobre o total de horas de acordo co programa formativo que a regule.

As horas de aprendizaxe presencial calcularanse sobre as horas de formación, excluídas, para estes efectos, as horas de prácticas profesionais en centros de traballo.

5. As entidades beneficiarias poderán facer uso da aula virtual como medio complementario e adicional para desenvolver o proceso formativo utilizando o campus virtual que, para estes efectos, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade porá á disposición das entidades de formación, sen que a impartición da totalidade dunha especialidade formativa do Catálogo de especialidades formativas poida realizarse a través de aula virtual.

De acordo co establecido na disposición adicional cuarta da Orde TMS/369/2019, do 28 de marzo, considérase aula virtual a contorna de aprendizaxe onde a persoa titora-formadora e o alumnado interactúan, de forma concorrente e en tempo real, a través dun sistema de comunicación telemático de carácter síncrono.

A impartición da formación mediante aula virtual estruturarase e organizarase de modo que se garanta en todo momento que existe conectividade sincronizada entre as persoas formadoras e o alumnado participante, así como bidireccionalidade nas comunicacións.

A totalidade das persoas participantes deberá dispor dos medios técnicos necesarios e adecuados para poder asistir con aproveitamento á actividade. Para estes efectos e para unha óptima interacción entre o persoal formador e o alumnado, todas as persoas participantes deberán dispor de micrófono e cámara web, cámara que deberá estar acesa e en uso durante todo o tempo de duración da sesión formativa.

Non poderá utilizarse unha aula virtual para realizar aquelas sesións que precisen presenza física do alumnado e/ou requiran a utilización de espazos, instalacións ou equipamentos para a adquisición de destrezas prácticas.

Así mesmo, na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade mixta, os exames finais e as probas de aptitude de carácter oficial non poderán realizarse a través de aula virtual.

Para a autorización do uso da aula virtual serán de aplicación os seguintes criterios:

• Naquelas especialidades formativas para as cales o deseño e o contido do seu programa formativo permiten que se impartan tanto na modalidade presencial como na de teleformación poderá utilizarse a aula virtual para realizar aquelas sesións que, na modalidade de teleformación, non precisen presenza física do alumnado.

• Naquelas especialidades formativas para as cales o deseño e o contido do seu programa formativo soamente admitan a presencial como modalidade de impartición, permitirase o uso da aula virtual para aqueles contidos en que resulte acreditado que non requiren o uso de espazos, instalacións e/ou equipamentos para a adquisición de habilidades ou destrezas prácticas, e cun límite máximo de horas de formación mediante aula virtual que non poderá superar o 50 % do total de horas do programa formativo.

Para os efectos de garantir o cumprimento do disposto neste punto poderase, na fase de instrución da solicitude, requirirlles ás entidades de formación toda aquela información e/ou documentación acreditativa da viabilidade de impartir mediante aula virtual a totalidade ou parte dos contidos solicitados. No caso de que a información e/ou documentación solicitada non se achegue ou se achegue parcialmente, se presente fóra de prazo ou non se acredite a viabilidade de impartir a formación mediante aula virtual, esta deberá efectuarse, logo de notificación á entidade interesada, presencialmente.

6. Se unha vez concedida e aceptada unha solicitude de subvención a entidade desexa modificar a impartición presencial de determinados contidos da acción formativa para realizalos a través de aula virtual, deberá solicitarlle á Subdirección Xeral de Formación para o Emprego cun mínimo de dez días hábiles de antelación en relación coa data proposta para o comezo da impartición da formación por este medio virtual, e necesitará en todo caso a autorización previa do persoal técnico da dita unidade.

A solicitude deberá incluír unha memoria detallada da petición, con indicación expresa dos contidos que se impartirán mediante aula virtual, a súa duración e as datas de realización, así como o calendario de sesións presenciais e de exames que se deberán realizar.

No caso de que a acción formativa estivese iniciada no momento de realizar a solicitude, ou xa se realizase a selección do alumnado que vai participar nela, deberá presentarse a documentación acreditativa de que todas e cada unha das persoas alumnas da acción formativa foron debidamente informadas das consecuencias de participar mediante aula virtual, incluída, de ser o caso, a perda do dereito para beneficiarse de determinadas bolsas e axudas, e que mostran o seu acordo expreso ao cambio.

7. Logo de comunicación á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, as empresas beneficiarias poderán, excepcionalmente, facer uso da aula virtual para posibilitar o seguimento da acción formativa por parte do alumnado que non poida asistir á actividade por causas sobrevidas como consecuencia da COVID-19.

O uso da aula virtual será individual para cada persoa alumna, abranguerá o tempo indispensable necesario para garantir o respecto ás medidas de seguridade e saúde establecidas polas autoridades competentes e estará suxeito ao cumprimento dos requisitos establecidos nos números 4 e 5 deste artigo e nas instrucións que, de ser o caso, para tal efecto estableza e publique a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación.

Para os efectos exclusivos do disposto nesta epígrafe, as empresas poderán facer uso de medios virtuais propios sen necesidade de utilizar o campus virtual.

8. En todas as modalidades de impartición deberanse incluír as evidencias necesarias para comprobar os resultados da aprendizaxe.

Para estes efectos, e sen prexuízo dun maior número de controis que para tales efectos pode establecer o programa de formación de cada especialidade, na modalidade presencial deberá realizarse, finalizada a impartición dos contidos específicos da especialidade formativa, un control de valoración dos resultados obtidos polo alumnado participantes. As entidades poderán, se así o consideren pertinente para unha mellor avaliación continua das persoas participantes, incluír outros controis a maiores do que debe realizarse ao rematar a actividade.

Na modalidade de teleformación e na teleformación incluída na formación mixta, programarase un control periódico de aprendizaxe cada 20 horas de formación ou fracción, entendendo como fracción cada unidade inferior ou igual a 20 horas. Para os efectos de consideralo realizado, este control deberá realizalo o alumnado no prazo máximo de 5 días desde a data da súa activación na plataforma e sen que en ningún caso o prazo para realizalo poida superar a data prevista de remate da acción formativa.

Na formación mixta deberán realizarse os controis exixidos para cada unha das modalidades que a compoñan.

Para ser avaliado positivamente, o alumnado deberá superar todos os controis programados e acadar un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada un deles.

Artigo 26. Funcións das persoas titoras-formadoras que impartan formación na modalidade de teleformación

1. Nas accións formativas que se van impartir na modalidade de teleformación deberá haber, como mínimo, unha persoa titora por cada 80 participantes cando a súa dedicación sexa de 40 horas semanais. Para xornadas inferiores, o tempo de dedicación da persoa titora reducirase proporcionalmente ao número máximo de persoas alumnas, de xeito que o mínimo de dedicación do titor equivalla a 10 horas semanais por cada 20 alumnos/as.

A persoa titora non poderá compaxinar o seu labor en máis dun grupo ou dunha acción formativa no mesmo período de tempo. Para estes efectos, as quendas de mañá e tarde consideraranse como períodos diferentes.

2. Para garantir o seguimento e calidade da formación na modalidade de teleformación, a persoa titora deberá dedicar un mínimo de 10 horas semanais por cada 20 persoas alumnas ou fracción na planificación da acción formativa. Para estes efectos, a plataforma de formación deberá levar rexistro de actividade das titorías realizadas e das consultas formuladas e respondidas, con indicación de accesos e horas de conexión.

3. En aplicación do disposto no artigo 17.2 da Orde TMS/368/2019, serán funcións das persoas titoras-formadoras as seguintes:

• Desenvolver o plan de acollida do alumnado do grupo de formación segundo as características específicas da acción formativa.

• Orientar e guiar o alumnado na realización das actividades, uso dos materiais e utilización das ferramentas da plataforma virtual de aprendizaxe.

• Fomentar a participación do alumnado propoñendo actividades e debates e organizando tarefas individuais e en equipo.

• Realizar o seguimento e valoración das actividades realizadas polas persoas participantes, resolvendo dúbidas e solucionando problemas e incidencias a través da plataforma virtual de aprendizaxe, axustándose á planificación prevista.

• Avaliar o alumnado de acordo cos criterios establecidos, así como participar na organización e desenvolvemento das probas de avaliación que procedan.

• Participar en todas aquelas actividades que impliquen coordinación co resto do equipo responsable da organización, xestión e desenvolvemento das accións formativas.

4. As persoas titoras-formadoras atenderán as peticións e dúbidas do alumnado e realizarán a actividade titorial a través das ferramentas de comunicación da plataforma (videconferencia, chat, foro e similares). De toda esta actividade deberá quedar rexistro na plataforma para a súa comprobación por parte dos órganos de control e seguimento.

5. Unha persoa titora non poderá compaxinar as funcións de titoría para accións formativas ou grupos que teñan horarios de titoría parcial ou totalmente coincidentes.

Artigo 27. Persoas destinatarias da formación e definición de persoa alumna

1. As accións formativas obxecto de financiamento dirixiranse prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas.

A consideración de persoa traballadora ocupada virá determinada pola situación laboral en que estea na data de comezo da formación. As persoas traballadoras ocupadas que accedan á situación de desemprego cando se encontren en período formativo poderán seguir participando na acción formativa que están cursando.

Terán a consideración de persoas traballadoras ocupadas tanto as persoas traballadoras ou socias de empresas de economía social que acheguen actividade económica como as persoas traballadoras autónomas ou as persoas socias traballadoras, ou de traballo, dunha sociedade cooperativa ou dunha sociedade laboral.

Será requisito necesario para a participación dos colectivos de traballadores relacionados neste punto 1 que o seu centro de traballo, ou o domicilio fiscal no caso dos autónomos, se localice na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Para os efectos desta orde, terán a consideración de persoas traballadoras ocupadas as que resulten afectadas por medidas temporais de suspensión de contrato como consecuencia da aplicación dun expediente de regulación temporal de emprego (ERTE), ou dun expediente de regulación de emprego (ERE), motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou de forza maior.

Neste senso, será de aplicación o disposto na Orde TES/1109/2020, do 25 de novembro, pola que se modifica a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, que inclúe unha nova disposición adicional sétima relativa á participación das persoas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego en accións de formación profesional para o emprego e na cal, de acordo co establecido na disposición adicional terceira do Real decreto lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego, así como no artigo 47.4 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, as persoas traballadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego, suspensións dos contratos de traballo ou as reducións de xornada, por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción ou derivadas de forza maior, poderán participar na oferta formativa para persoas traballadoras ocupadas en calquera programa de formación, con independencia do tipo e ámbito sectorial deste.

As persoas traballadoras a que se fai referencia neste punto non terán a consideración de desempregadas para os efectos do límite de participación destas, previsto no artigo 5.1.b), parágrafo segundo, do Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, ao manter vixente a súa relación laboral coa empresa, aínda que estean en situación de suspensión de contrato de traballo ou de redución de xornada.

Así mesmo, de acordo co disposto no número 1 da disposición adicional terceira do Real decreto lei 30/2020, do 28 de setembro, as persoas traballadoras que se encontren en situación de suspensión de contrato ou de redución de xornada como consecuencia dun expediente de regulación temporal de emprego dos referidos na dita norma terán a consideración de colectivo prioritario para o acceso ás iniciativas de formación do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral.

3. Así mesmo, poderán solicitar participar nas accións formativas dos programas de formación previstos no artigo 4 da presente orde as persoas pertencentes aos colectivos que a seguir se relacionan:

a) As persoas traballadoras asalariadas que prestan os seus servizos en empresas ou en entidades públicas non incluídas no ámbito de aplicación dos acordos de formación nas administracións públicas e cotizan á Seguridade Social en concepto de formación profesional.

b) As persoas traballadoras fixas descontinuas nos períodos de non ocupación.

c) As persoas traballadoras ou socias das cooperativas, sociedades laborais e entidades de economía social e outras persoas socias das devanditas entidades, sempre que acheguen actividade económica.

d) As persoas traballadoras ocupadas adscritas ao sistema especial para traballadores/as por conta allea agrarios/as incluídos no réxime xeral da Seguridade Social durante os períodos de inactividade, ao réxime especial de traballadores/as autónomos/as, ao do mar e a outros Seguridade Social que non coticen por formación profesional.

Inclúense neste punto as persoas traballadoras dos colectivos cuxo réxime de cotización aínda non prevexa o pagamento da cota polo concepto de formación profesional.

e) As persoas desempregadas, nos termos previstos nos artigos 28 e 31 desta orde.

f) O persoal ao servizo das administracións públicas, ata o límite dun 10 % do total de participantes certificados na xustificación do programa.

4. O persoal pertencente ás persoas beneficiarias e fornecedoras de formación poderá participar nos programas de formación previstos nesta convocatoria, cun límite máximo dun 10 % do total de participantes certificados na xustificación do programa e de acordo co disposto no artigo 20.2.b) desta orde.

5. Terán a condición de persoas alumnas as que cumpran os requisitos de acceso á acción formativa correspondente e fosen seleccionadas a través dun procedemento realizado de conformidade co establecido na presente orde.

Artigo 28. Participación de persoas traballadoras desempregadas

En virtude do disposto no número 4 do artigo 18 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, poderán participar nas referidas accións formativas as persoas traballadoras desempregadas, ata un límite do 30 % do número de participantes programados.

A consideración de persoa desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia e a súa situación laboral como non ocupada, na data da súa incorporación á acción formativa.

Non será precisa a inscrición como demandante de emprego cando unha norma específica así o determine e, en particular, no suposto de persoas mozas inscritas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil.

Se durante o desenvolvemento dun curso algunha persoa alumna desempregada pasa á situación laboral de ocupada, poderá continuar asistindo á acción formativa sempre que para o seguimento das actividades presenciais haxa compatibilidade entre o horario formativo e o laboral, de maneira que lle permita cumprir os requisitos de asistencia e, independentemente da modalidade de impartición, rematar con aproveitamento o curso.

Será requisito necesario para a participación do colectivo de persoas traballadoras que o seu enderezo de intermediación se localice na Comunidade Autónoma de Galicia.

Poderán participar nas accións formativas as persoas demandantes de servizos previos ao emprego.

As persoas traballadoras desempregadas poderán ser beneficiarias das bolsas e axudas dirixidas ás persoas deste colectivo que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

Artigo 29. Convocatorias públicas para a selección de alumnado

Dentro das actividades de difusión e promoción das accións formativas para a selección do alumnado, as entidades beneficiarias poderán realizar convocatorias públicas naqueles medios e canles que consideren convenientes.

Nestes anuncios deberá facerse constar necesariamente o carácter público do financiamento da actividade subvencionada, e incluirase neles o emblema da Xunta de Galicia e o dos organismos que financian a formación.

No anuncio, que deberá estar redactado en lingua galega, sen prexuízo de que, así mesmo, se publique noutros idiomas, deberá especificarse, como mínimo:

• A institución ou centro ofertante.

• As vacantes existentes.

• A acción formativa de que se trata, con indicación do código e denominación da especialidade formativa, e as súas datas de inicio e fin.

• O perfil requirido do alumnado.

• A modalidade de impartición.

• O enderezo e o teléfono do lugar de realización das probas de selección, así como a data e a hora en que estas terán lugar.

Artigo 30. Selección do alumnado

1. A selección do alumnado participante nas accións formativas será realizada pola entidade beneficiaria entre as persoas traballadoras que soliciten a súa participación en cada acción formativa e que pertenzan aos colectivos a que se refire esta orde.

As solicitudes de participación custodiaranas as entidades beneficiarias das subvencións e estarán á disposición dos órganos de seguimento e control da Administración.

2. As entidades priorizarán nos correspondentes procesos de selección:

• Os colectivos que para estes efectos figuran relacionados no artigo 27 desta orde.

• As persoas que exerzan o seu dereito de elección de centro a través da páxina web https://emprego.xunta.es/diplos, con preinscrición directa ante a entidade ou centro de formación correspondente, ou por outros medios que determine a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación a través da correspondente instrución ou circular.

3. Cando inicien unha acción formativa persoas que non cumpren os requisitos exixibles, deberá procederse á súa inmediata baixa como alumnas da acción formativa correspondente.

4. As persoas que realizasen unha acción formativa e teñan dereito a diploma non poderán volver realizar a mesma acción formativa. No caso de detectarse esta circunstancia, deberán ser dadas de baixa.

Exceptúanse do anterior aqueles supostos en que exista normativa específica que obrigue á reciclaxe formativa dun determinado colectivo e así o acredite a entidade ou centro de formación.

As persoas candidatas a asistir á formación deberán ser informadas do disposto neste punto no momento de realización do proceso de selección, e debe quedar constancia documental de que recibiron esta información.

5. A entidade beneficiaria deberá dar a coñecer as accións formativas correspondentes entre as empresas e as persoas traballadoras do ámbito a que dirixe o seu programa formativo, co fin de que poidan exercer o seu dereito á formación, nos termos da Orde TMS/368/2018, do 28 de marzo, e sen prexuízo da participación das organizacións empresariais e sindicais máis representativas no correspondente ámbito de actuación e sector na difusión das accións formativas, de acordo co establecido no artigo 10.2 da Lei 30/2015, do 9 de setembro.

Artigo 31. Selección de persoas traballadoras desempregadas

1. As entidades beneficiarias poderán empregar para a selección das persoas traballadoras desempregadas o método de selección directa ou o método de selección a través de oficina de emprego.

Ambos os métodos poderán aplicarse de xeito sucesivo pero non simultáneo.

2. As entidades beneficiarias que se acollan ao seu dereito de selección directa do alumnado desempregado deberán remitir a acta de selección á oficina de emprego competente, para que poida validala no que se refire a este colectivo. No proceso de selección directa deberán participar as persoas candidatas que solicitaron a acción formativa nalgunha oficina de emprego ou no portal web de emprego, garantindo así o seu dereito á elección de centro.

A validación da acta polas oficinas de emprego, no prazo máximo de 5 días naturais desde a recepción do documento, será requisito previo imprescindible para que poida comezar a acción formativa.

3. Cando as entidades beneficiarias non apliquen o procedemento de selección directa do alumnado deberán seguir, ante as oficinas de emprego correspondentes, o procedemento que se estableza para estes supostos na orde vixente que regule o plan de formación para o emprego das persoas traballadoras desempregadas de Galicia (procedemento TR301K).

Artigo 32. Capacidade, incorporacións e suspensións

1. Cada convocatoria establecerá o número máximo de participantes que, en función da modalidade de impartición, poderá participar nunha acción formativa.

Na modalidade de teleformación ou mixta, para a regulación da capacidade das aulas nas actividades presenciais serán de aplicación os límites establecidos para a modalidade presencial.

2. En ningún caso o número de alumnas e alumnos participantes nunha acción formativa poderá ser superior ao do alumnado orzado.

3. As entidades beneficiarias poderán incorporar alumnado dentro do primeiro cuarto de duración da acción formativa. Para estes efectos, poderase incluír como suplentes na relación de persoas participantes ata un 20 % máis do previsto, que poderán cubrir posibles baixas ao inicio da acción formativa e estarán identificados na comunicación de maneira diferenciada.

Cada nova alta ou baixa de alumnado que se produza na acción formativa deberá ser actualizada no sistema informático SIFO no prazo de tres días hábiles desde que esta teña lugar. Se a dita alta ou baixa corresponde a participantes desempregados deberá, así mesmo, comunicarse á oficina de emprego correspondente no prazo máximo de 3 días hábiles desde que se produza.

Artigo 33. Módulo formativo transversal

1. De conformidade co establecido no artigo 26 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma en materia de igualdade, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración de 5 horas nas accións formativas de duración menor ou igual a 50 horas (FCOXXX21), e de 10 horas naquelas outras cunha duración superior a 50 horas (FCOXXX22).

2. A documentación de referencia dos devanditos módulos poderase consultar na epígrafe de módulos transversais da páxina web https://empregoeigualdade.xunta.gal/formacion/modulos-transversais

3. O alumnado que estea en posesión dun diploma oficial que acredite formación en materia de igualdade de duración igual ou superior ás horas destes módulos, ou que xa teña cursado o módulo que correspondese á duración da acción formativa en que estea participando, non poderá realizalo de novo.

Informarase a todo o alumnado desta circunstancia de xeito que quede constancia, ademais de que, nestes supostos, non terá dereito a percibir bolsas e axudas por este concepto. As entidades e os centros de formación tampouco terán dereito a ser financiadas na parte proporcional ao alumnado en que concorran estas circunstancias.

4. A impartición dos módulos formativos transversais poderá realizarse en calquera momento dentro do intervalo de datas da acción formativa.

Non poderá simultanearse a impartición dos contidos específicos da especialidade formativa cos contidos propios do módulo transversal.

5. De acordo co disposto no artigo 25.1 desta orde, independentemente da modalidade de impartición en que se desenvolva a parte específica da acción formativa, os módulos transversais poderán impartirse na modalidade de teleformación.

A valoración económica dos módulos transversais será a mesma ca a dos módulos económicos establecidos no anexo I para os contidos específicos da acción formativa, e de acordo coa modalidade de impartición en que se realicen.

Artigo 34. Seguimento e control das accións formativas

1. Para verificar o cumprimento do disposto nesta orde, as xefaturas territoriais ou as unidades administrativas que para tales efectos determine a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade aplicarán un sistema de seguimento e control, que poderá implicar, entre outras actuacións, visitas presenciais para aqueles cursos que se desenvolvan total ou parcialmente na modalidade presencial.

Durante as visitas poderá solicitárselles ás entidades as evidencias físicas relativas á actividade formativa que se consideren oportunas, recoller testemuñas do alumnado sobre o desenvolvemento da acción formativa e tomar imaxes fotográficas do material, equipamento e instalacións necesarios para impartir a formación.

De ser o caso, as citadas actuacións de seguimento e control poderán se realizadas por unha entidade, pública ou privada, se así se lle encomenda a través do instrumento xurídico correspondente.

2. Nas accións formativas que se vaian impartir na modalidade de teleformación ou na parte de teleformación da modalidade mixta, o seguimento poderá implicar o acceso á correspondente plataforma informática para verificar a evolución do desenvolvemento da actividade formativa a través do uso das chaves de acceso con perfil de administrador/a, titor/a-formador/a ou alumno/a que, para tales efectos, deberá facilitar a entidade beneficiaria.

Se así se determina, este seguimento poderá complementarse con chamadas telefónicas mediante mostraxe para realizar ás persoas participantes na actividade e, de ser o caso, visitas de seguimento ás sesións presenciais.

3. Cando a acción formativa se desenvolva a través de aula virtual, poderán efectuarse conexións durante o tempo de impartición da formación por parte dos órganos de control, para os efectos de realizar aquelas actuacións de seguimento que procedan. O persoal de seguimento poderá solicitar a desconexión do docente e do persoal da entidade beneficiaria para os efectos de realizar aquelas comprobacións e consultas que así o requiran.

De acordo co disposto no artigo 25.5 desta orde, todas as persoas participantes deberán dispor de micrófono e cámara web, cámara que deberá estar acesa e en uso durante todo o tempo de duración das sesións formativas. O incumprimento desta obriga dará lugar, para a sesión en que tivo lugar o incumprimento e salvo incidencia técnica debidamente notificada, á consideración de que a persoa que incumpre non asistiu á actividade formativa.

Durante o tempo de conexión, o persoal de seguimento deberá ter contacto visual e sonoro cos participantes e poderá interactuar co persoal formador e o alumnado mediante chat ou facendo uso de calquera outra ferramenta que proporcione o campus.

4. As entidades impartidoras deberán pór a disposición das xefaturas territoriais ou, de ser o caso, da unidade administrativa ou da entidade pública ou privada que corresponda, xunto co resto da documentación exixida nesta orde e utilizando para tales efectos o aplicativo informático SIFO, a folla de control de asistencia debidamente asinada polas persoas técnicas de seguimento que efectúen visitas presenciais para comprobar o normal desenvolvemento da actividade.

No caso de que non coincida a folla de control de asistencia que conste en poder das persoas técnicas coa remitida posteriormente polas entidades, presumirase a veracidade da primeira.

5. As persoas encargadas do seguimento e control verificarán a realización da actividade e realizarán as comprobacións encamiñadas a garantir a correcta realización do proxecto ou acción obxecto da axuda, de maneira que a entidade beneficiaria deberá colaborar con estas actuacións de xeito dilixente e achegando, para tal efecto, canta documentación fose requirida.

6. Posibilitaráselle á entidade beneficiaria que asine o informe ou acta durante a visita de control, para acreditar a súa presenza, así como de engadir as observacións que considere oportunas.

7. Cando nunha acción formativa, ou nun ou máis grupos dunha acción formativa, se detecte a existencia de irregularidades ou deficiencias que non poidan ser emendadas no prazo concedido para o efecto, e que impidan o normal desenvolvemento da actividade ou incidan negativamente na súa calidade docente, poderá procederse á súa cancelación logo de resolución motivada do órgano competente para a súa concesión.

Artigo 35. Diplomas

1. Rematado un grupo dunha acción formativa, dados de alta en SIFO os resultados individuais obtidos polo alumnado nos diferentes controis e probas de avaliación, e logo de solicitude da entidade autorizada, a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación emitirá os correspondentes diplomas de acordo cos criterios establecidos nesta orde.

A solicitude dos diplomas, que se realizará no prazo máximo dun mes desde o remate de cada grupo da acción formativa a través do sistema informático SIFO, incluirá unha declaración da entidade solicitante de que lle requiriu a cada persoa alumna a acreditación do cumprimento dos requisitos de acceso establecidos no programa formativo.

2. Para ter dereito a diploma, o alumnado deberá cumprir os requisitos de acceso exixidos para asistir á acción formativa e, de acordo co disposto no artigo 25.8 desta orde, rematar o curso con aproveitamento e avaliación positiva, ademais de cumprir as seguintes condicións:

a) Modalidade presencial: asistir ao 75 % da especialidade formativa incluída na acción formativa e superar a totalidade dos controis programados.

b) Modalidade mixta: ademais de cumprirse os criterios anteriores en relación coas horas presenciais, deberán realizarse en prazo e superar con aproveitamento a totalidade dos controis programados, tanto para a parte de teleformación como, de ser o caso, para a parte presencial.

No caso de que o número de sesións presenciais sexa menor de catro, a porcentaxe de asistencia obrigada reducirase ao 66 % se hai tres sesións, ou ao 50 % se hai dúas. En todo caso, nunha acción formativa mixta o alumnado deberá asistir polo menos a unha sesión presencial.

c) Modalidade de teleformación: realizar en prazo e superar con aproveitamento a totalidade dos controis programados.

Para os efectos do dereito a diploma, as porcentaxes do aproveitamento non precisarán computar, para o seu cálculo, as horas dos módulos transversais e/ou complementarios.

2. A Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación determinará o modelo do diploma que se deberá. Nel debería constar en todo caso:

a) Nome, apelidos e DNI da alumna ou alumno.

b) A denominación da acción formativa.

c) As horas de impartición, con especificación das horas presenciais e/ou de teleformación.

d) O lugar e as datas de realización.

e) O programa da acción formativa.

f) Os logotipos da Consellería da Xunta de Galicia e dos organismos que financien as accións formativas.

g) Os módulos de formación transversal impartidos, con indicación da súa duración en horas, no caso de terse realizado.

3. O alumnado que non teña dereito a diploma recibirá, se a solicita, unha certificación polas horas asistidas e, de ser o caso, módulos transversais que superase.

4. Tanto a emisión dos diplomas como, de ser o caso, a expedición de certificados polas horas e módulos realizados efectuarase en soporte electrónico.

Artigo 36. Avaliación da calidade das accións formativas

1. As entidades beneficiarias responsables da execución dos programas de formación realizarán e presentarán coa xustificación da subvención, e a través do aplicativo SIFO, un informe final de avaliación da calidade da totalidade do programa formativo impartido, que incluirá a súa desagregación por acción formativa e grupo.

2. Asi mesmo, deberán facer un seguimento continuo que permita a identificación de áreas de mellora e a elaboración de plans de mellora, detectando debilidades que poidan ser emendadas dentro do período de realización do curso, e quedarán reflectidas as actuacións levadas a cabo para tal fin na memoria final.

En todas estas intervencións deberá quedar constancia, de ser o caso, da mostra representativa sobre a cal se realizaron as actuacións.

3. As entidades de formación deberán realizar o seguimento da participación do alumnado, da súa aprendizaxe e avaliación. Da dita actividade darán conta na memoria final de avaliación, que incluirá obrigatoriamente información dos seguintes criterios e indicadores básicos:

• Número total de cuestionarios de avaliación de satisfacción de calidade cubertos polo alumnado e porcentaxe respecto ao número total de persoas participantes.

• Número total de cuestionarios de avaliación de satisfacción de calidade cubertos polo alumnado e porcentaxe respecto do total de persoas participantes finalizados.

• Resultados da avaliación da aprendizaxe do alumnado: número e porcentaxe de aptos e non aptos sobre o total de persoas participantes formadas.

• Resultados doutras actuacións de avaliación desenvolvidas no programa de formación.

Os indicadores relacionados neste punto deberán estar referidos tanto á totalidade do programa formativo como desagregados por acción formativa e grupo.

4. De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade velará pola calidade da formación profesional para o emprego e as entidades e centros de formación colaborarán na avaliación da formación que executen, seguindo as instrucións que para tal fin poderá ditar a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, nas cales concretará os criterios e posibles indicadores da avaliación e o tamaño da mostra representativa para avaliar os grupos de formación.

Artigo 37. Prácticas non laborais en empresas

1. As prácticas incluídas no programa formativo poderán desenvolverse en empresas, consonte o artigo 19 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, logo de subscrición dun acordo entre a empresa e a entidade de formación, que deberá ser posto en coñecemento da persoa que realiza as prácticas, e de acordo cos requisitos do programa e respectando a súa duración.

Poderanse realizar en calquera especialidade e a súa externalización terá carácter voluntario para as entidades impartidoras e obrigatorio para o alumnado no caso de que a entidade opte pola súa realización.

2. Con dez días hábiles de antelación á data prevista para a realización das prácticas, o centro impartidor presentará a correspondente comunicación á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, a través do aplicativo SIFO, e deberá xuntar a seguinte documentación:

a) Convenio ou acordo subscrito coa empresa ou empresas en que realizará o módulo de prácticas profesionais non laborais en empresas.

b) Sistema de titorías para o seu seguimento e avaliación.

c) Datas, lugar de realización, horario e duración.

d) Documento que acredite a vixencia do seguro de accidentes do alumnado que cubra os riscos da acción formativa. Deberá incluír os riscos do traxecto ao lugar de realización das prácticas e contraerase estritamente durante o período de duración das prácticas.

e) Documento que acredite a contratación por parte da entidade impartidora dunha póliza de responsabilidade civil para facer fronte aos riscos que para os bens e as persoas poidan derivar da realización das prácticas en empresas. Non se admitirán pólizas con franquías.

f) Declaración responsable da persoa representante legal en que se indique:

• Que se dispón de comunicación previa ou licenza municipal de apertura da actividade de que se trate ou, na súa falta, que faga constar a idoneidade dos locais de impartición onde se van desenvolver as prácticas no caso de empresas, ou calquera outro documento acreditativo da idoneidade dos locais para a realización das prácticas.

• Que a empresa en que se realizarán as prácticas cumpre coa normativa de prevención de riscos laborais.

3. A entidade beneficiaria deberá introducir no SIFO os datos relativos ao alumnado que realice as prácticas.

4. As empresas onde teñan lugar as prácticas deberán reunir os requisitos establecidos no programa da especialidade da cal se van realizar as prácticas e estaren localizadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

5. A realización das prácticas non implica relación laboral coa empresa nin supón compensación económica ás persoas participantes pola súa formación práctica, salvo no previsto sobre bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego.

6. No caso de persoas traballadoras ocupadas, cando o módulo de formación práctica en centros de traballo se poida realizar na mesma empresa da persoa traballadora e non teña relación co posto de traballo que desempeña, non formará parte do horario laboral, salvo que se estableza no ámbito da negociación colectiva.

7. A duración das prácticas non pode exceder en ningún caso a duración da parte práctica que se fixa no programa formativo e non poderán rematar con posterioridade á finalización da actividade formativa.

8. Antes do comezo das prácticas a entidade beneficiaria da subvención porá en coñecemento da Inspección de Traballo unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas, os nomes da empresa ou empresas en que terán lugar, así como as localidades, datas e horario de realización.

9. As empresas en que se realicen as prácticas comunicaranlles aos representantes legais das persoas traballadoras na empresa unha relación do alumnado que vai realizar as prácticas, as datas e o horario de realización.

10. Unha vez comunicadas as prácticas, os centros e entidades deberanlle comunicar ao órgano competente calquera incidencia que se produza no seu desenvolvemento.

Capítulo VI

Pagamento, xustificación e reintegros

Artigo 38. Pagamento da subvención

1. Ditada e notificada a resolución de concesión, e unha vez comprobado que a entidade beneficiaria está ao día das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e que non é debedora por resolución de procedencia de reintegro, as entidades, unha vez que conste a aceptación tácita ou expresa da subvención, poderán solicitar o pagamento dun anticipo con carácter previo ao inicio da actividade por importe do 25 % da subvención concedida.

2. Por solicitude da entidade beneficiaria e unha vez acreditado o inicio da actividade formativa do programa de formación, procederase ao pagamento dun segundo anticipo do 35 % da subvención concedida.

Entenderase iniciada unha actividade formativa unha vez que se produza, tras a correspondente validación previa do persoal técnico a que se refire o artigo 21.1 desta orde, a comunicación á Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación do inicio da execución do primeiro grupo formativo das accións formativas aprobadas.

3. No caso de non existir a solicitude de anticipo do 25 % previa ao comezo da actividade, unha vez acreditado o inicio do primeiro grupo formativo poderase solicitar de maneira conxunta un anticipo de ata o máximo do 60 % do importe concedido para a acción formativa.

4. Os anticipos deberán solicitarse a través do aplicativo informático SIFO.

5. Nos termos do artigo 12.2 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, a contía do importe dos referidos anticipos calcularase sobre a base do importe concedido para o total do programa formativo, entendido este como o conxunto das accións formativas obxecto da subvención.

6. Nos termos do artigo 63 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, os anticipos non poderán superar a anualidade prevista en cada exercicio orzamentario e, polo tanto, o pagamento poderá ser dividido en dúas anualidades para respectar este límite, para o cal se adoptarán as correspondentes medidas de xestión orzamentaria que permitan a percepción do importe total do anticipo ou suma de anticipos a que se teña dereito.

O importe aboado no ano inicial poderá ser inferior cando se estime, en función da data de inicio efectiva e, se for o caso, das previsións achegadas polas entidades beneficiarias, que o gasto realizado nese ano vai ser inferior ao importe do pagamento máximo do anticipo. Neste caso, a cantidade non aboada poderá ser pagada no exercicio seguinte tamén en concepto de anticipo.

No caso de que o gasto realizado sexa superior ao importe concedido na primeira anualidade, o exceso de gasto realizado pola entidade beneficiaria entre o 1 de outubro e o 31 de decembro da primeira anualidade poderá ser xustificado e aboado con cargo ao orzamento da segunda anualidade da subvención concedida.

7. Os pagamentos dos anticipos faranse efectivos no prazo máximo de tres meses, contado desde a presentación polo beneficiario da documentación requirida para solicitar o dito anticipo.

8. Conforme o previsto no artigo 65.4, sobre réxime xeral de garantías, do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 xuño, de subvencións de Galicia, as institucións sen ánimo de lucro están exoneradas de constituír garantía para a realización dos anticipos.

Así mesmo, en aplicación do artigo 67.4 do antedito Decreto 11/2009, sobre a obriga de constituír garantías en pagamentos anticipados e á conta, as entidades con ánimo de lucro quedan eximidas da obriga de constituír garantías para a realización dos anticipos.

9. Os gastos realizados con cargo aos anticipos deberán referirse á anualidade orzamentaria para a cal foron concedidos e deberán xustificarse dentro do prazo que se sinale na correspondente convocatoria e, en calquera caso, non poderán sinalar para tal efecto unha data posterior ao 31 de marzo do ano natural seguinte á anualidade orzamentaria con cargo á cal foran outorgados.

10. O resto do importe concedido farase efectivo unha vez finalizado o programa formativo subvencionado e xustificados os gastos efectuados por anualidade orzamentaria.

Para o cálculo do importe que se deberán aboar terase en consideración a xustificación presentada.

O prazo para realizar o pagamento a que se refire este punto será de seis meses, computable desde a data de presentación da correspondente solicitude, acompañada da documentación acreditativa requirida.

Artigo 39. Xustificación da subvención

1. As entidades beneficiarias quedarán obrigadas a xustificar a realización da actividade formativa subvencionada, o destino dos fondos recibidos e o cumprimento das condicións establecidas na resolución de concesión da subvención.

2. A xustificación da subvención deberá realizarse dentro do prazo de dous meses desde o remate da última acción formativa do programa de formación.

A dita xustificación deberá realizarse a través da aplicación informática SIFO.

3. O órgano competente para tramitar a documentación xustificativa das subvencións e a súa comprobación técnico-económica será o Servizo de Xestión Administrativa da Formación para o Emprego.

4. Para os efectos desta comprobación, a entidade de formación deberá presentar a seguinte documentación:

I. Memoria de actuación xustificativa, asinada pola persoa responsable da entidade beneficiaria, do cumprimento das condicións e obrigas impostas na resolución de concesión da subvención e na normativa de aplicación, con indicación das actividades realizadas, o programa completo da formación impartida con detalle da planificación temporal e do profesorado que o impartiu, os resultados obtidos e as competencias adquiridas polo alumnado ao remate da formación.

A memoria incluirá a certificación de finalización do programa de formación, a certificación de execución de cada acción formativa e, de ser o caso, dos diferentes grupos en que se imparte, con indicación dos distintos colectivos de persoas participantes axustados aos compromisos asumidos pola entidade, aos topes porcentuais e demais criterios establecidos nesta orde.

Así mesmo, deberá incluír a relación das actuacións de avaliación e seguimento do alumnado desenvolvidas, con indicación das probas e controis realizados, e a acta asinada das avaliacións efectuadas cos resultados obtidos.

Ademais da achega documental da acta, os resultados das probas e controis de aprendizaxe deberán estar mecanizados no aplicativo SIFO.

Igualmente, formará parte desta memoria a documentación que a seguir se relaciona:

• Cuestionarios realizados polo alumnado durante a realización da actividade formativa.

• Informe de avaliación e control da calidade da acción formativa e documentación relativa ás actuacións de avaliación e control da calidade da formación levadas a cabo a que se refire o artigo 36 da presente orde.

II. Memoria económica xustificativa do custo das actividades formativas, asinada pola persoa responsable da entidade beneficiaria, que incluirá, como mínimo, as seguintes epígrafes:

a) Cadro resumo por acción formativa e grupo de cada persoa alumna, que inclúa o número de horas lectivas efectivamente realizadas, o número de horas relativas ás faltas de asistencia debidamente xustificadas e o número de horas relativas ás faltas de asistencia sen xustificar e dentro dos límites establecidos no artigo 23.

Na información deberá identificarse o alumnado segundo a categoría de participante, formado e aprobado, definida de acordo co seguinte criterio:

• Alumnado participante. Persoas alumnas que inician a acción formativa. Incluiranse nesta epígrafe aquelas persoas que se incorporen á acción formativa con posterioridade ao seu inicio e de conformidade co disposto no artigo 32 desta orde.

• Alumnado formado. Persoas participantes que, na modalidade presencial, cumpriron cos requisitos de asistencia presencial ou que, na modalidade de teleformación, realizaron cando menos o 75 % dos controis periódicos de seguimento da súa aprendizaxe e, de ser o caso, asistisen ás sesións presenciais de asistencia obrigada establecidas na orde.

• Alumnado aprobado: persoas participantes que superan a acción formativa coa consideración de aptas.

Documentación explicativa dos abandonos producidos. No caso de abandono por colocación, deberá achegarse a documentación xustificativa da colocación.

b) Cálculo da contía global da subvención xustificada que corresponda en aplicación dos módulos económicos establecidos e os criterios previstos nesta orde.

No caso de que fose concedida unha subvención complementaria para custos derivados da adaptación da acción formativa para a participación de persoas con discapacidade, deberá engadirse o cálculo correspondente ao financiamento adicional recoñecido.

c) No caso de opoñerse á consulta por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ou no suposto de non prestar o consentimento a que se refire o artigo 9 desta orde, deberán presentar certificado de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social, e que non teñen pendente de pagamento ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, e de que están ao día no pagamento de obrigas por reintegro, de acordo co disposto no artigo 9 do Decreto 11/2009, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

A obriga de achegar un certificado de cumprimento das obrigas sinaladas no parágrafo anterior poderá substituírse, para os casos que se recollen no artigo 11 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, por unha declaración responsable da entidade de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

d) Declaración complementaria do conxunto de todas as axudas solicitadas (aprobadas, concedidas ou pendentes de resolución) para impartir o mesmo programa formativo ás distintas administracións públicas competentes ou a calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, así como doutros ingresos que financiasen a actividade subvencionada, con indicación do seu importe e procedencia.

e) Declaración responsable de que todos os gastos realizados con cargo á subvención están debidamente contabilizados e foron efectivamente pagados con anterioridade á presentación da xustificación, incluíndo a totalidade dos salarios e/ou facturas do persoal vencellado á docencia, con indicación expresa de que os importes aboados cumpren coa normativa vixente, así como, de ser o caso, cos convenios colectivos que sexan de aplicación.

f) Na modalidade presencial ou na parte presencial da modalidade de teleformación ou mixta, no caso de se teren producido incidencias no sistema de control biométrico de asistencia debidamente acreditadas perante o equipo de soporte, partes diarios de asistencia no modelo xerado pola aplicación SIFO asinados polo alumnado participante e o persoal formador ao inicio e ao final de cada xornada, así como da persoa responsable da entidade beneficiaria. Nos ditos partes deberanse identificar de maneira veraz as persoas participantes e expresar as horas realizadas diariamente por cada unha delas; reflectirase expresamente o número de horas e minutos de ausencia.

g) Nos cursos que se impartan na modalidade de teleformación ou na parte de teleformación da modalidade mixta, e naqueles casos en que a formación se desenvolva mediante aula virtual, documentación acreditativa da participación do alumnado e do persoal docente de acordo co disposto no artigo 21.10 da presente orde.

h) Relación nominal do cadro de persoal vinculado á docencia que participou nas accións formativas, con indicación expresa de se se trata de persoal asalariado mediante contrato mercantil, persoa socia da beneficiaria, persoa autónoma ou persoal interno da entidade formadora contratado para a formación.

Incluiranse nesta relación as persoas formadoras, persoas titoras-formadoras internas e externas, así como o persoal que, non tendo o carácter de persoa formadora ou titora-formadora da acción formativa, realizou tarefas relacionadas directamente co seguimento do proceso de aprendizaxe, asesoramento e orientación ao alumnado.

i) Inventario do material entregado ao alumnado que inclúa a sinatura de recepción individualizada.

5. Se como resultado da comprobación técnico-económica da documentación a unidade administrativa competente comproba que o importe liquidable da acción formativa foi inferior á subvención concedida, aboarase unicamente o importe efectivamente xustificado.

6. Transcorrido o prazo establecido para a xustificación sen que esta se presentase ante a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, requirirase a entidade beneficiaria para que a presente no prazo improrrogable de dez días hábiles. A falla de presentación da xustificación, transcorrido este novo prazo, dará lugar ao inicio do procedemento de reintegro.

A Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, logo de solicitude da entidade beneficiaria, poderá autorizar unha ampliación do prazo establecido para a presentación da xustificación, que non poderá exceder a metade deste e sempre que non se prexudiquen dereitos de terceiros.

Se a documentación presentada é insuficiente para considerar correctamente xustificada a subvención concedida, poranse en coñecemento da persoa beneficiaria as insuficiencias observadas para que no prazo de dez días sexan emendadas.

7. No caso de concesión de anticipos, os gastos realizados con cargo a estes estarán suxeitos ao disposto no artigo 38 desta orde.

8. Unha vez examinada e comprobada a documentación presentada, ditarase a resolución de liquidación final, que lles será notificada ás entidades beneficiarias.

Para determinar a liquidación final teranse en conta, de ser o caso, as minoracións que correspondan como consecuencia do incumprimento dos compromisos asumidos que deron lugar á puntuación da valoración técnica.

No caso de que a liquidación efectuada for inferior á cantidade anticipada, tramitarase o correspondente expediente de reintegro.

9. Os beneficiarios estarán obrigados a conservar, durante o prazo de 4 anos, considerando, se é o caso, a interrupción do prazo de prescrición do dereito da Administración a recoñecer ou liquidar o reintegro da subvención concedida, contado desde a liquidación final da subvención, os xustificantes da realización da actividade que fundamenta a súa concesión e a aplicación dos fondos recibidos, para os efectos das actuacións de comprobación e control, así como de calquera outra obriga legal que así o exixa.

10. A aplicación da xustificación a través dos módulos económicos non exime as entidades beneficiarias do deber de cumprir a lexislación vixente en materia financeira, fiscal, contable e laboral, especialmente no referente á contabilidade dos gastos, aboamento de salarios ao persoal, ingresos das cotizacións á Seguridade Social, facturación e subcontratación.

Artigo 40. Liquidación da subvención

1. A liquidación das axudas realizarase en función das persoas participantes que realizasen as accións formativas, atendendo ás horas lectivas ou aos controis periódicos realizados segundo a modalidade de impartición, e de acordo cos módulos económicos establecidos.

En ningún caso a liquidación resultante poderá superar a contía da subvención inicialmente concedida.

Para determinar o número de horas computables, unicamente se terán en conta as efectivamente realizadas polo alumnado e que consten debidamente acreditadas a través dos diferentes medios de control de asistencia admitidos establecidos nesta orde. No caso de existir discrepancia entre as acreditacións achegadas, utilizarase para determinar o custo o número de horas que resulte inferior.

Na modalidade presencial ou na parte presencial das modalidades de teleformación ou mixta, á suma das horas computables indicadas no parágrafo anterior, sumaranse as faltas de asistencia xustificadas ata un máximo do 25 % do total de horas da acción formativa.

Para estes efectos, consideraranse xustificadas as seguintes causas:

• Enfermidade ou accidente acreditados.

• Consulta médica propia ou de familiares ata o primeiro grao ou persoas ao seu cargo.

• Nacemento de fillo ou filla e supostos de acollemento ou adopción.

• Falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar ata o segundo grao: ata 2 días hábiles na mesma localidade e 3 días hábiles en distinta localidade.

• Asistencia a exames finais e outras probas de aptitude, de carácter oficial.

• Citación administrativa ou xudicial.

• Permiso por violencia de xénero.

• As actividades vinculadas coa conciliación familiar por coidado de filllos/as e/ou persoas acollidas menores de 12 anos ou de familiares dependentes ata o segundo grao ao cargo da persoa alumna, sempre que resulte acreditada debidamente tanto a causa como o vínculo familiar nos termos da normativa aplicable.

• Entrevista de traballo, polo tempo indispensable para a súa realización.

A xustificación das ausencias deberá facerse mediante documentos ou calquera outro medio que acredite de modo fidedigno o motivo.

Para os efectos de cómputo do referido 25 % do total de horas da acción formativa, teranse en conta para o cálculo da subvención as faltas de asistencia sen xustificar que se produzan dentro dos límites establecidos no artigo 23.5 desta orde.

2. Nas accións presenciais, para os efectos de determinar a subvención unha vez executada a formación, considerarase que unha persoa rematou a formación cando asistise, polo menos, ao 75 % do tempo de impartición da acción formativa, incluídas, de ser o caso, as prácticas non laborais.

Nas accións formativas impartidas mediante a modalidade de teleformación considerarase, para os efectos de determinación da subvención, que remataron a acción formativa aquelas persoas que realizasen, cando menos, o 75 % dos controis periódicos de seguimento da súa aprendizaxe que se establezan na guía didáctica ou no proxecto formativo, con independencia das horas de conexión e que, de ser o caso, asistisen ás sesións presenciais de asistencia obrigada.

No caso de que unha persoa alumna non poida asistir a algunha titoría presencial de carácter obrigatorio establecida no programa da especialidade formativa que se vai impartir, a dita titoría poderá, con anterioridade á data de remate da acción formativa, impartirse nunha segunda ocasión, sempre que resulte acreditada que a ausencia da persoa interesada se deba a algunha das causas xustificadas establecidas no artigo 40.1 desta orde.

Para acadar as porcentaxes establecidas neste punto non se terán en conta as horas relativas aos módulos transversais, ben que serán computables para o cálculo do custo subvencionable.

No suposto de persoas traballadoras desempregadas, considerarase que rematou a acción formativa quen tivese que abandonala por atopar emprego. Así mesmo, terán esta consideración aquelas persoas participantes que causasen baixa por enfermidade ou accidente acreditado, sempre que en calquera dos supostos relacionados tivesen realizado un mínimo do 10 % da acción formativa de acordo cos criterios establecidos neste punto para cada modalidade.

Con independencia do indicado nos anteriores parágrafos deste punto, para os efectos do cálculo da liquidación sempre que un alumno ou alumna, de acordo cos criterios establecido, no artigo 35 desta orde, teña dereito ao diploma, será subvencionable.

3. Para os efectos de determinar o módulo económico que se deberá aplicar, a impartición da formación que se realice mediante aula virtual terá a consideración de presencial.

4. No caso de accións formativas que teñan un mínimo dunha persoa alumna con certificación de discapacidade e logo de solicitude expresa da entidade beneficiaria, poderase incrementar o importe da subvención inicialmente aprobado, sempre que se xustifique axeitadamente e que se destine exclusivamente a contratación do apoio necesario para a adecuada participación na acción formativa das persoas con discapacidade.

A memoria explicativa das necesidades que haxa que cubrir deberá presentarse unha vez realizada a selección do alumnado e no prazo máximo de 15 días naturais desde a incorporación á acción formativa da persoa con discapacidade.

Para financiar estes custos adicionais ditarase unha resolución complementaria co importe total dos gastos autorizados polos conceptos de persoal de apoio e adaptación curricular ou do material didáctico. O importe adicional calcularase en función do custo unitario por cada hora lectiva da acción formativa en que deba participar a persoa ou persoas con discapacidade, independentemente do número de persoas alumnas con discapacidade.

Para os custos adicionais de adaptación da acción formativa á participación do alumnado con discapacidade, cada convocatoria establecerá un custo unitario por hora lectiva.

5. De se produciren abandonos que dean lugar a baixas non computables nin xustificadas, con posterioridade á impartición do 25 % das horas de formación, poderase admitir unha desviación do 15 % con respecto ao número de participantes que tivesen comezado as accións formativas, excluídos aqueles que incumprisen os requisitos e condicións da convocatoria, nos termos sinalados polo artigo 10.3 da Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, de maneira que eses abandonos se teñan en conta para o cálculo do custo subvencionable, co límite desa desviación e co mesmo criterio que se se tratase dun abandono por colocación.

6. Para os efectos do cálculo da liquidación, non se terán en conta aquelas persoas participantes que tivesen que abandonar a formación por incumprimento das condicións da convocatoria ou por non cumpriren os requisitos exixidos para poder participar na acción formativa.

7. O cálculo da liquidación realizarase multiplicando o módulo económico da especialidade aplicable segundo a modalidade de impartición, presencial ou teleformación, polo número de persoas alumnas computables e polas horas de formación computables de cada persoa alumna.

Na modalidade mixta a liquidación realizarase nos termos establecidos no parágrafo anterior aplicando o módulo económico correspondente á modalidade presencial e de teleformación na parte correspondente a cada unha delas.

8. Consonte o previsto no artigo 17 da Lei de subvencións de Galicia, o importe das subvencións en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Segundo o previsto no artigo 29 da devandita lei e no artigo 42 do seu regulamento, na xestión da subvención deberase ter en conta que se consideran gastos subvencionables os realizados no prazo establecido polas convocatorias e considerarase gasto realizado o que foi efectivamente pagado con anterioridade á finalización do período de xustificación.

As subvencións previstas nesta orde son incompatibles coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma acción formativa procedentes de calquera persoa, Administración ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.

9. Sen prexuízo do disposto no artigo 41, sobre incumprimento de obrigas e reintegro, no momento da liquidación garantirase a percepción dun mínimo do 70 % do importe inicialmente concedido por cada acción formativa impartida, se esta remata cun número de persoas alumnas equivalente, cando menos, ao 50 % do número de prazas inicialmente programadas.

Para os efectos de aplicar este criterio, do número de prazas inicialmente programadas restarase o número de persoas que abandonaron a acción formativa durante a súa impartición por acceder a un emprego.

Artigo 41. Incumprimento de obrigas e reintegro

1. O incumprimento das obrigas establecidas na presente orde e demais normas aplicables, así como das condicións que se estableceren na correspondente resolución de concesión, dará lugar á perda total ou parcial do dereito ao cobramento da subvención ou, logo do oportuno procedemento de reintegro, á obriga de devolver total ou parcialmente a subvención percibida e os xuros de demora correspondentes.

2. De conformidade co artigo 14.1.n) da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e co artigo 15 da Orde TMS/368/2019, o importe da perda do dereito ao cobramento da subvención ou do reintegro determinarase de acordo cos seguintes criterios de gradación dos posibles incumprimentos das condicións impostas con motivo da concesión das subvencións:

I. Supostos de incumprimento total:

a) Polo incumprimento das condicións exixidas á entidade beneficiaria para a concesión da subvención: perda ou reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

b) Polo feito de non realizar a actividade obxecto de subvención ou incumprir os fins que a fundamentan: perda ou reintegro do 100 % sobre o gasto subvencionado.

c) Polo incumprimento das obrigas de presentación da documentación exixida para a xustificación das accións formativas: no caso de que non se presente ningunha documentación, procederase á perda ou ao reintegro do 100 % da subvención.

d) Polo incumprimento da obriga de comunicar a obtención doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade: reintegro total da axuda percibida, máis os xuros de demora, sen prexuízo da incoación de expediente sancionador e demais responsabilidades en que poida incorrer a beneficiaria.

e) Igualmente, considerarase que concorre o incumprimento total se a realización da actividade subvencionada do programa formativo non acada o 25 % dos seus obxectivos, medidos co indicador do número de horas de formación multiplicado polo número de alumnas e alumnos finalizados.

Para estes efectos, incluiranse tamén as horas de ausencia que resulten computables por falta xustificada ou por colocación.

II. Supostos de incumprimento parcial:

a) O incumprimento da obriga de comunicarlle ao órgano que concede a subvención a solicitude doutras axudas ou subvencións para a mesma finalidade dará lugar á perda ou reintegro do 2 % da axuda total xustificada aceptada.

b) O incumprimento das obrigas en materia de publicidade, información e comunicación establecidas nesta orde e pola normativa aplicable dará lugar á perda ou reintegro do 2 % sobre a subvención xustificada aceptada para a acción formativa en que se incumpriu a obriga.

c) No caso de impartir formación a alumnos ou alumnas que non cumpren os requisitos necesarios para o acceso á formación, minorarase a subvención na parte correspondente aos ditos alumnos e alumnas en relación coa subvención xustificada aceptada.

d) No suposto de demoras ou falta de presentación en prazo da documentación exixida no artigo 20 desta orde, aplicarase unha minoración gradual en virtude do grao de incumprimento, que non poderá superar o 5 % sobre a subvención xustificada aceptada.

Para os efectos de determinar o grao de incumprimento, terase en consideración o tempo de demora e os grupos da acción ou accións formativas para os cales non se realizou en prazo a presentación da documentación.

e) De ser o caso, o incumprimento do compromiso de diversificación territorial da oferta formativa a que se refire o artigo 15.1.c) desta orde dará lugar á perda ou reintegro de ata o 1,5 % da subvención xustificada aceptada para o programa formativo. A porcentaxe que se vai aplicar determinarase de acordo co seguinte criterio:

• No caso de que o compromiso de participación só se incumpra nunha provincia, aplicarase unha porcentaxe do 0,5 %.

• No caso de que o compromiso de participación se incumpra para dúas provincias, aplicarase unha porcentaxe do 1 %.

• No caso de que o compromiso de participación se incumpra para tres provincias, aplicarase unha porcentaxe do 1,5 %.

f) De ser o caso, o incumprimento do compromiso adquirido de participación de colectivos considerados prioritarios no programa de formación a que se refire o artigo 15.1.g) desta orde dará lugar a unha perda ou reintegro da subvención xustificada aceptada de ata un máximo do 2,5 %.

O cálculo da porcentaxe que se vai minorar efectuarase de acordo co seguinte criterio:

Porcentaxe para aplicar = (puntos asignados por este criterio na avaliación técnica – puntos que corresponderían en función da porcentaxe real de participación de persoas de colectivos prioritarios) / 4

g) De ser o caso, o incumprimento do compromiso adquirido de participación nas accións formativas do programa de formación a que se refire o artigo 15.1.h) desta orde, de persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial recoñecida por organismo competente, dará lugar á perda ou reintegro de ata o 5 % da subvención xustificada aceptada para o programa formativo, calculada en relación coas persoas participantes nos grupos en que se asumiu o dito compromiso.

Porcentaxe para aplicar = 5 * (nº de participantes nos grupos comprometidos sen discapacidade acreditada / nº total de participantes nos grupos comprometidos)

h) De ser o caso, o incumprimento do compromiso do emprego do idioma galego ou da subministración ao alumnado dos contidos didácticos en lingua galega, a que se refire o artigo 15.1.i) desta orde, dará lugar ao reintegro do 2 % da subvención xustificada e aceptada para o programa formativo.

i) No suposto de incumprimento das obrigas establecidas no artigo 21 aplicarase, naqueles supostos non regulados expresamente nas anteriores epígrafes deste artigo, unha minoración gradual en virtude do grao de incumprimento, que non poderá superar o 10 % sobre o total do gasto subvencionado xustificado e aceptado do programa formativo.

Para estes efectos, as renuncias parciais ou totais producidas con posterioridade á aceptación expresa ou tácita da subvención terán a consideración de incumprimento das condicións de aprobación da resolución. Para os efectos de gradación da minoración, terase en consideración se a renuncia se presentou de forma expresa e en prazo.

Artigo 42. Infraccións e sancións

1. Conforme o previsto no artigo 19 da Lei 30/2015, do 9 de setembro, polo que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, o réxime de infraccións e sancións aplicables no ámbito da formación profesional para o emprego será o regulado polo texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.

No non previsto no réxime de infraccións e sancións establecido no parágrafo anterior observarase o contido da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. As infraccións poderán ser cualificadas como leves, graves ou moi graves e levarán aparelladas as sancións que en cada caso correspondan de acordo coa normativa vixente.

3. As sancións impostas polas infraccións graves e moi graves en materia de formación profesional para o emprego que dean lugar a que a subvención sexa declarada indebida polo órgano concedente, unha vez firmes, incluiranse na Base de datos nacional de subvencións (BDNS).

4. A obriga de reintegro establecida no artigo 41 desta orde entenderase sen prexuízo do previsto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se concorresen as accións e omisións tipificadas na antedita lei.

Artigo 43. Devolución voluntaria das subvencións

1. A acreditación de ter ingresado o importe correspondente á diferenza entre a cantidade xustificada e a recibida en concepto de anticipo, de ser o caso, terá a consideración de devolución voluntaria, de acordo co establecido no artigo 90 do Regulamento da Lei xeral de subvencións.

2. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, as persoas ou entidades beneficiarias poderán realizar, sen o requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu ingreso na conta IBAN ES82 2080 0300 8731 1006 3172 en concepto de devolución voluntaria da subvención.

O importe da devolución incluirá os xuros de demora, de acordo co previsto no artigo 34 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ata o momento en que se produciu a devolución efectiva por parte da beneficiaria.

O ingreso realizarase segundo o disposto na normativa reguladora do procedemento de recadación.

3. En todo caso, a persoa ou entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da devolución voluntaria realizadan que conste a data do ingreso, o seu importe e o número do expediente e denominación da subvención concedida.

Capítulo VII

Primeira convocatoria

Artigo 44. Programas de formación subvencionables na primeira convocatoria

Será subvencionable a impartición dos seguintes programas de formación dirixidos á adquisición de competencias técnicas profesionais:

a) Programa I, de formación transversal: integrado por accións formativas dirixidas á obtención de competencias transversais a varios sectores da actividade económica.

b) Programa II, de formación vencellada á Axenda galega das capacidades: dirixido á impartición das especialidades formativas incluídas na Axenda galega das capacidades, no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral non conducentes á obtención de certificados de profesionalidade ou á realización de competencias clave.

Artigo 45. Financiamento

1. Destínase a esta primeira convocatoria un crédito por importe total de 7.772.334 €, distribuído en dúas anualidades, que se imputarán con cargo ás aplicacións 2023 11.50.323B.471.0 e 2023 11.50.323B.481.0, ou a aquelas que as substitúan de conformidade coa normativa orzamentaria aplicable, con código de proxecto 2013 00493.

Aplicación orzamentaria

Anualidade 2023

Anualidade 2024

Importe total

2023 11.50.323B.471.0

2.844.092 €

2.137.114 €

4.981.206 €

2023 11.50.323B.481.0

928.242 €

1.862.886 €

2.791.128 €

Total

3.772.334 €

4.000.000 €

7.772.334 €

Estes créditos orzamentarios están recollidos no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 18 de outubro de 2022.

Esta convocatoria, dado o seu carácter de tramitación anticipada, queda sometida á condición suspensiva da existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da resolución de concesión.

2. Para cada programa de formación, a repartición dos anteditos importes realizarase en atención ás seguintes porcentaxes:

Programa de formación

Porcentaxe

Programa I-obtención de competencias transversais

40 %

Programa II-especialidades incluídas na Axenda galega das capacidades

60 %

3. Os créditos orzamentarios a que se refire este artigo poderán ser obxecto de modificacións como consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para o financiamento dos programas de formación para o emprego.

Poderá ampliarse a contía máxima dos créditos dispoñibles para esta convocatoria. O incremento de crédito estará condicionado á declaración de dispoñibilidade do crédito como consecuencia dunha xeración, ampliación, incorporación de crédito ou da existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo crédito ou créditos incluídos no mesmo programa ou en programas do mesmo servizo.

Calquera modificación ou ampliación dos créditos dispoñibles estará condicionada ao cumprimento dos supostos e das condicións previstos nos artigos 30 e 31 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. O módulo económico €/hora por persoa alumna aplicable a esta convocatoria de subvencións será o establecido, para cada especialidade formativa e modalidade de impartición, no anexo I.

5. Para os custos adicionais de adaptación da acción formativa á participación do alumnado con discapacidade establécese un custo unitario de 16 € por hora lectiva.

Artigo 46. Solicitudes e prazos de presentación da primeira convocatoria

1. A presentación das solicitudes deberá axustarse ao disposto nos artigos 6, 7 e 8 da presente orde.

2. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día da entrada en vigor da orde, de conformidade co disposto na disposición derradeira segunda.

Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes de vencemento non houber día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo finaliza o último día do mes.

Artigo 47. Límites na solicitude do programa formativo

1. Cada entidade de formación poderá presentar unha única solicitude por cada programa de formación incluído na convocatoria.

A solicitude incluirá un mínimo de dúas accións formativas diferentes ou dous grupos formativos dunha mesma acción formativa.

Este límite tamén será de aplicación para autorizar posibles reconfiguracións do programa formativo.

2. Unha entidade de formación non poderá ser beneficiaria, para cada programa de formación, dunha subvención que supere o 4 % do crédito orzamentario destinado ao dito programa.

Este límite porcentual non será de aplicación cando a subvención concedida ás solicitudes presentadas non esgote o orzamento previsto da convocatoria.

3. O número máximo de accións formativas dunha especialidade formativa concreta que poderá impartir un censo de formación será de 2.

4. O número máximo de participantes por acción formativa impartida será de 80 persoas.

5. Na modalidade de teleformación non poderá comezar ningún grupo dunha acción formativa se non reúne un mínimo de 8 persoas alumnas. A acreditación da existencia deste número mínimo de persoas alumnas realizarase polo acceso á plataforma de teleformación das persoas participantes durante os cinco primeiros días de impartición da actividade.

Para os efectos, de ser o caso, de cumprir os requisitos de capacidade das actividades presenciais previstas, a acción formativa poderá desagregarse en grupos, que deberán cumprir os requisitos de capacidade establecidos para este tipo de actividades.

6. Na formación que se imparta na modalidade presencial, unha acción formativa poderá desagregarse en grupos, que, para os casos en que as instalacións cumpran os requisitos que posibiliten esta capacidade, poderán constituírse cun mínimo de 8 e cun máximo de 25 participantes cada un deles.

Non poderá iniciarse ningún grupo dunha acción formativa impartida na modalidade presencial se non reúne un mínimo de 8 persoas alumnas o día de inicio da actividade.

7. Só poderán ser obxecto de financiamento aquelas solicitudes que obtivesen unha puntuación igual ou superior a 25 puntos na valoración técnica.

Artigo 48. Criterios particulares para aplicar na avaliación técnica das solicitudes da primeira convocatoria

1. Para determinar o grao de execución dos programas formativos, serán de aplicación os resultados obtidos na convocatoria do Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas), procedemento TR302A, regulada pola Orde do 9 de febreiro de 2021 para os exercicios 2021 e 2022.

2. Para os efectos de valoración da epígrafe de diversificación territorial da oferta formativa, entenderase que hai participación de persoas traballadoras dunha provincia cando a porcentaxe de participación, referida aos datos totais do programa formativo, de persoas alumnas desa provincia en relación co total do alumnado participante é igual ou superior ao 15 %.

Artigo 49. Prazos de realización das accións formativas da primeira convocatoria

As accións formativas correspondentes á primeira convocatoria non poderán comezar antes do 1 de xuño de 2023, polo que non se admitirá ningunha solicitude que inclúa datas anteriores.

A data límite para o remate das accións formativas que se desenvolvan exclusivamente durante a anualidade 2023 será o 20 de decembro de 2023.

Para as accións formativas que se desenvolvan durante as anualidades 2023 e 2024 ou exclusivamente durante a anualidade 2024, a data límite para a súa finalización será o 30 de setembro de 2024.

Non poderá inciarse ningunha acción formativa sen a validación previa, a través da aplicación informática SIFO, do cumprimento dos requisitos e das condicións por parte de persoal técnico da unidade administrativa competente.

Artigo 50. Prazos de xustificación das accións formativas da primeira convocatoria

1. Consonte o disposto no artigo 39 desta orde, a xustificación das accións formativas deberá realizarse a través da aplicación informática SIFO, dentro do prazo máximo de dous meses desde o remate da última acción formativa do programa de formación e de acordo cos seguinte límites:

a) Nos programas formativos que rematen ata o 30 de novembro de 2023, a data límite para a presentación da xustificación final das accións formativas será o 15 de decembro de 2023.

b) Nos programas formativos que rematen despois do 30 de novembro de 2023, a data límite para a presentación da xustificación final do programa formativo será o 31 de outubro de 2024.

2. Se a documentación presentada for insuficiente para considerar correctamente xustificada a subvención concedida, a Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación porá en coñecemento da entidade beneficiaria afectada as insuficiencias detectadas para a súa emenda no prazo de 10 días hábiles.

3. No caso de concesión de anticipos, os gastos realizados con cargo a eles deberán referirse á anualidade orzamentaria para a cal foron concedidos e deberán xustificarse na data límite do 31 de marzo de 2024, para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2023, e do 31 de outubro de 2024, para o caso de anticipos concedidos con cargo a 2024.

Artigo 51. Anexos

Son anexos desta orde os seguintes:

• Anexo I: especialidades formativas que para cada programa formativo poden ser obxecto de subvención na convocatoria, con indicación das que teñen a consideración de prioritarias, da súa duración en horas e do importe dos módulos económicos por hora e alumno/a correspondentes a cada unha delas nas modalidades presencial e de teleformación.

• Anexo II: modelo de solicitude.

• Anexo III: ficha do curso.

Disposición adicional primeira. Resolucións adicionais

Poderán ditarse resolucións adicionais cando existan fondos provenientes de renuncias de subvencións inicialmente concedidas, da asignación ou redistribución de fondos ou de incrementos das cantidades asignadas á Comunidade Autónoma pola Administración do Estado.

Neste caso, agás que se acuda a unha convocatoria complementaria, non poderán terse en conta outras solicitudes nin outras inscricións distintas ás tidas en conta para a resolución inicial, e as novas concesións de subvencións outorgaranse de acordo coa prelación determinada pola puntuación obtida na avaliación técnica.

Disposición adicional segunda. Modificación da resolución no caso de alteración das condicións

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou internacionais, poderá dar lugar á modificación ou revogación da resolución de concesión e ao reintegro da subvención percibida.

Disposición adicional terceira. Delegación de atribucións

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade na persoa titular da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, para tramitar e resolver os expedientes de redistribución dos créditos necesarios para o financiamento desta orde, para resolver a concesión, denegación, modificación e reintegro das subvencións, así como para a autorización, disposición, recoñecemento da obriga e proposta de pagamento ou outras incidencias das subvencións reguladas nesta orde.

Disposición adicional cuarta. Normativa de aplicación supletoria

En todo o non disposto nesta orde será de aplicación o establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia; no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007; na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no que sexa de aplicación, e no Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, que a desenvolve.

Será igualmente de aplicación o establecido na Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, e no Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, que a desenvolve. Ademais, resultará de aplicación a Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 694/2017, do 3 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e o seu financiamento, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento, así como o resto da normativa regulamentaria que desenvolve as ditas normas.

Disposición adicional quinta. Información sobre a xestión de subvencións

1. En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o texto de cada convocatoria pública efectuada no marco destas bases e a información requirida no ordinal oitavo do devandito artigo serán os comunicados á Base de datos nacional de subvencións (BDNS), nos termos do Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas públicas.

A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da correspondente convocatoria para a súa publicación.

2. De acordo co establecido no artigo 14, letra ñ), da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as entidades beneficiarias quedan informadas da existencia do Rexistro Público de Subvencións e dos aspectos previstos na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Disposición derradeira primeira. Autorización para ditar resolucións e instrucións

Autorízase a persoa titular da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación para ditar, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e execución desta disposición.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día hábil seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 3 de xaneiro de 2023

María Jesús Lorenzana Somoza
Conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade

ANEXO I

Especialidades formativas que poden ser obxecto de subvención en cada programa formativo.

Explicación do anexo:

• Este anexo informa e concreta que especialidades formativas poden impartirse en cada un dos programas formativos autorizados na convocatoria. Así mesmo, atendendo á modalidade de impartición, establece a contía dos módulos económicos e o carácter prioritario ou non prioritario de cada especialidade.

• Todas as especialidades incluídas neste anexo I poderán impartirse na súa totalidade na modalidade presencial.

• A impartición dunha especialidade formativa na modalidade de teleformación estará suxeita aos seguintes criterios que se amosan, a modo de exemplo, na seguinte táboa de casos:

Total de horas

Horas presenciais

Horas de teleformación

Explicación

60

60

0

A especialidade unicamente se poderá impartir na modalidade presencial

60

60

60

A especialidade poderase impartir na modalidade presencial ou ao 100 % na modalidade de teleformación

60

40

20

A especialidade poderá impartirse totalmente en modalidade presencial, ou combinando modalidade presencial e teleformación. No caso de combinar ambas as modalidades, o número máximo de horas de teleformación que se poderán impartir serán as que se establezan para cada especialidade (no exemplo: 20 horas de teleformación)

Especialidades incluídas no programa formativo I, de obtención de competencias transversais.

Relación ordenada por código de especialidade.

<

Código especialidade

Denominación

Duración total

Horas presenc.

Horas de teleform.

Módulo presenc.

Módulo de teleform.

Certificado do fabricante

Priorizada

ADGD001PO

6 Sigma. Ferramentas de seguridade, eficiencia e produtividade

60

60

60

9,03

5,25

SI

ADGD004PO

Actualización norma internacional Food Standard (IFS)

21

21

21

8,98

5,25

SI

ADGD006PO

Análise de contas anuais na empresa

20

20

20

8,96

5,25

SI

ADGD007PO

Análise de perigos e puntos críticos de control

10

10

0

9,10

5,25

SI

ADGD017PO

Auditoría interna de entidades de crédito

40

40

40

9,29

5,25

ADGD022PO

Business strategy. Modelos de negocio e estratexias startup

75

75

75

9,02

5,25

SI

ADGD023PO

Calidade dos produtos biotecnolóxicos orientados ao sector farmacéutico

40

40

0

9,52

5,25

ADGD029PO

Renovación e mantemento de certificacións internacionais de project management

150

150

150

8,94

5,25

ADGD031PO

Clima laboral

25

25

25

8,98

5,25

ADGD032PO

Fundamentos do coaching e orientación

35

35

35

8,98

5,25

ADGD036PO

O conflito: métodos de resolución e negociación eficaz

35

35

35

8,69

5,25

ADGD037PO

Contabilidade

50

50

50

8,91

5,25

SI

ADGD038PO

Contabilidade de custos

60

60

60

9,00

5,25

SI

ADGD039PO

Contabilidade financeira

100

100

100

8,65

5,25

SI

ADGD041PO

Contabilidade superior de seguros

40

40

40

9,07

5,25

ADGD042PO

Contabilidade xeral, Contaplus e fiscalidade

120

120

120

8,93

5,25

SI

ADGD043PO

Contabilidade, administración e xestión

90

90

90

8,96

5,25

ADGD044PO

Contratación laboral, tipos

10

10

10

9,16

5,25

SI

ADGD045PO

Contratación pública para mutuas

56

56

56

9,03

5,25

ADGD046PO

Fundamentos da calidade na industria

24

24

24

8,83

5,25

SI

ADGD049PO

Control de métodos e tempos nos sistemas produtivos

60

60

60

8,78

5,25

ADGD050PO

Control de queixas e reclamacións

20

20

20

9,23

5,25

SI

ADGD053PO

Cooperativas, estatutos e regulamento de funcionamento interno

20

20

20

8,97

5,25

ADGD055PO

Crea a túa tenda en liña con prestashop

20

20

20

8,78

5,25

SI

ADGD056PO

Creación de empresas en liña

60

60

60

9,00

5,25

SI

ADGD059PO

Creatividade e innovación empresarial e profesional

75

75

75

9,00

5,25

SI

ADGD061PO

Dereito laboral: aplicación práctica da Lei concursal na contorna empresarial

130

130

130

8,88

5,25

ADGD067PO

Dirección de equipos e coaching

25

25

25

8,91

5,25

SI

ADGD068PO

Dirección de persoas e desenvolvemento do talento

40

40

40

9,81

5,25

ADGD075PO

Habilidades directivas e xestión de equipos

65

65

65

8,95

5,25

SI

ADGD076PO

Dirección e xestión do equipo comercial

25

25

25

9,13

5,25

ADGD078PO

Liderado e dirección de organizacións

100

100

100

8,95

5,25

ADGD080PO

Deseño e xestión de políticas e sistemas de retribución

25

25

25

9,03

5,25

ADGD082PO

O proceso de emprender

30

30

30

8,85

5,25

SI

ADGD084PO

Elaboración dun plan de acollida

30

10

20

9,58

5,25

SI

ADGD088PO

Emprender un negocio

60

60

60

8,75

5,25

ADGD091PO

Entidades con personalidade xurídica. Modalidades de asociación

35

35

35

8,90

5,25

ADGD092PO

Entrevista de selección de persoal

25

25

25

8,78

5,25

ADGD095PO

Escandallos

50

50

50

9,02

5,25

ADGD096PO

Escoita activa, empatía e asertividade

8

8

8

9,01

5,25

ADGD098PO

Estratexia e comunicación empresarial

60

60

60

8,88

5,25

SI

ADGD101PO

Estrutura e administración do pequeno comercio

150

150

150

8,91

5,25

ADGD102PO

Avaliación do desempeño e xestión de competencias

28

28

28

9,11

5,25

SI

ADGD103PO

Avaliación do potencial e plan de carreira profesional

25

25

25

9,13

5,25

ADGD104PO

Expatriación. Xestión laboral, xurídica, fiscal e recursos humanos

40

40

40

8,88

5,25

ADGD105PO

Expediente de regulación de emprego

8

8

8

8,93

5,25

ADGD106PO

Extinción do contrato de traballo

8

8

8

8,99

5,25

ADGD107PO

Food defense

10

10

10

9,73

5,25

SI

ADGD110PO

Función directiva en cooperativas de ensino

20

20

20

9,15

5,25

ADGD112PO

Garantías internacionais

6

6

6

9,14

5,25

ADGD113PO

Xestión contable dunha empresa: Contaplus

50

50

50

8,89

5,25

SI

ADGD114PO

Xestión contable xeral e de custos e xestión fiscal

60

60

60

9,00

5,25

SI

ADGD115PO

Xestión de cobramentos e reclamacións

16

16

16

9,04

5,25

ADGD116PO

Xestión de compras informatizada

40

40

40

9,05

5,25

SI

ADGD117PO

Xestión de compras e aprovisionamento

40

40

40

9,07

5,25

SI

ADGD120PO

Xestión de equipos eficaces: influír e motivar

20

20

20

8,87

5,25

SI

ADGD121PO

Xestión de instalacións deportivas

45

45

45

8,87

5,25

SI

ADGD122PO

Xestión da venda e a súa cobranza. Atención de queixas e reclamacións

30

30

30

8,92

5,25

SI

ADGD123PO

Xestión das emocións

16

16

16

9,40

5,25

SI

ADGD124PO

Xestión dos negocios en liña 2.0

210

210

210

8,67

5,25

SI

ADGD129PO

Xestión de recursos humanos

50

50

50

9,04

5,25

SI

ADGD130PO

Xestión de recursos humanos: optimización e organización

200

200

200

8,89

5,25

SI

ADGD132PO

Xestión dun pequeno comercio

80

80

80

8,99

5,25

SI

ADGD136PO

Xestión e incorporación á empresa agraria

202

202

202

8,45

5,25

ADGD137PO

Xestión empresarial

55

55

55

8,87

5,25

SI

ADGD138PO

Xestión integral de pemes

60

60

60

9,21

5,25

ADGD14

Venda en liña na empresa: RRSS e ferramentas de comunicación

50

50

50

9,17

5,25

ADGD143PO

Xestión e organización da explotación agraria

55

55

55

8,85

5,25

ADGD145PO

Habilidades de dirección de equipos

16

16

16

9,04

5,25

ADGD146PO

Habilidades directivas: influír, motivar e toma de decisións

60

60

60

9,81

5,25

ADGD147PO

Comunicación, asertividade e escoita activa na empresa

25

25

25

8,78

5,25

ADGD166PO

Inspeccións tributarias: guía práctica

80

80

80

8,99

5,25

ADGD167PO

Intelixencia emocional na empresa e xestión de calidades

40

40

40

9,08

5,25

ADGD169PO

A representación legal dos traballadores no ámbito laboral

60

60

60

9,17

5,25

ADGD17

Plan de internacionalización da empresa de economía social

16

16

0

9,17

5,25

ADGD173PO

Lean manufacturing: produtos biotecnolóxicos, medicamentos e principios activos farmacéuticos

120

120

0

9,54

5,25

ADGD175PO

Lei de protección de datos (LOPD)

60

60

60

9,02

5,25

ADGD178PO

Mediación e resolución de conflitos

35

35

35

8,92

5,25

SI

ADGD179PO

Medición do rendemento. Métodos e tempos

70

70

70

8,98

5,25

ADGD18

Aplicación do modelo de resiliencia á prevención de riscos psicosociais na atención ao cliente

20

20

20

9,17

5,25

ADGD180PO

Mellora de procesos: lean e VSM

12

12

12

9,07

5,25

ADGD185PO

Negociación colectiva

36

36

36

9,20

5,25

ADGD186PO

Negociación con provedores

35

35

35

8,96

5,25

SI

ADGD188PO

Nóminas

50

50

50

8,89

5,25

SI

ADGD189PO

Auditoría e norma internacional BRC

21

21

21

9,17

5,25

ADGD19

Aplicación da normativa do Banco de España sobre reclamacións

20

0

20

9,17

5,25

ADGD193PO

Normativa xurídica en materia laboral. Actualización

20

20

20

8,98

5,25

ADGD195PO

Normativa e asesoramento laboral. Contratación e subcontratación

60

60

60

9,04

5,25

SI

ADGD197PO

Nova lei concursal e o seu impacto no ámbito laboral

14

14

14

9,05

5,25

ADGD198PO

Nova normativa laboral, contratación

20

20

20

9,00

5,25

ADGD199PO

Órganos sociais no cooperativismo

32

32

32

8,94

5,25

ADGD20

Capacidades dixitais para a banca

70

0

70

9,17

5,25

ADGD203PO

Plan de formación. Desenvolvemento, implantación, seguimento e avaliación

20

20

20

8,97

5,25

SI

ADGD205PO

Plan de negocio en microempresas

60

60

60

8,89

5,25

ADGD21

Legalidade nos medios dixitais

15

0

15

9,17

5,25

ADGD211PO

Posicionamento en buscadores

50

50

50

8,91

5,25

SI

ADGD212PO

Posicionamento web en buscadores no sector de publicidade

105

105

105

9,81

5,25

SI

ADGD214PO

Prestacións sociais. Introdución

15

15

15

8,90

5,25

ADGD215PO

Previsión social complementaria

40

40

40

8,92

5,25

ADGD216PO

Previsión e planificación de cadros de persoal

20

20

20

9,00

5,25

ADGD218PO

Produción lean/just in time na empresa química

120

0

120

9,81

5,25

ADGD22

O retail coaching. Estratexias de xestión comercial

24

24

0

9,17

5,25

ADGD220PO

Project management. Especialización

20

20

20

9,00

5,25

SI

ADGD221PO

Promoción inmobiliaria. Análise e viabilidade

70

70

70

8,85

5,25

ADGD223PO

Protocolos de xestión da incapacidade laboral

80

80

80

9,02

5,25

ADGD225PO

Proxectos. Conceptos e ferramentas da xestión de proxectos

16

16

16

9,05

5,25

SI

ADGD226PO

Proxectos: fundamentos de control de riscos

10

10

10

9,10

5,25

ADGD23

Xestionando a adversidade: obtención de beneficios a partir de situacións negativas

10

10

0

9,17

5,25

ADGD233PO

Relacións laborais. Sistemas e lexislación en Europa e en España

30

30

30

8,95

5,25

ADGD236PO

Negociación e resolución de conflitos

20

20

20

9,16

5,25

SI

ADGD24

Norma ISO 27001

50

0

50

9,17

5,25

ADGD240PO

Salario e contratación

100

100

100

8,79

5,25

SI

ADGD242PO

Selección de persoal en liña

25

25

25

9,00

5,25

SI

ADGD244PO

Selección na rede

25

25

25

8,97

5,25

ADGD247PO

Fundamentos do sistema de xestión de calidade ambiental. UNE-EN-ISO-14001

8

8

8

9,53

5,25

SI

ADGD25

Desenvolvemento áxil de proxectos dixitais

90

0

90

9,17

5,25

SI

ADGD250PO

Sistema de I+D+i e xestión da innovación

75

75

75

9,03

5,25

SI

ADGD251PO

Sistema da Seguridade Social

70

70

70

8,88

5,25

ADGD255PO

Solución de financiamento para pemes

50

50

50

9,81

5,25

ADGD257PO

Técnicas de negociación

60

60

60

8,88

5,25

ADGD258PO

Fundamentos das técnicas de recrutamento e selección

25

25

25

8,97

5,25

ADGD260PO

Técnicas de recrutamento e selección de persoal

60

60

60

8,96

5,25

ADGD265PO

Traballo en equipo

28

28

28

8,81

5,25

SI

ADGD267PO

Tramites en liña coa Administración

25

25

25

8,88

5,25

SI

ADGD268PO

Tratamento e xestión de queixas e reclamacións

20

20

20

9,00

5,25

SI

ADGD269PO

Fundamentos da valoración de postos de traballo

21

21

21

8,97

5,25

ADGD270PO

Seguridade Social e mutuas colaboradoras coa Seguridade Social

100

100

100

8,95

5,25

ADGD29

Lei de igualdade e violencia de xénero

20

0

20

9,17

5,25

ADGD290PO

Análise económica-empresarial. As cooperativas de traballo

210

0

210

9,81

5,25

ADGD30

Xestión de riscos en proxectos

80

0

80

9,17

5,25

ADGD303PO

O abc da empresa de economía social

8

8

8

9,13

5,25

ADGD305PO

Xestión de cooperativas de traballo

64

64

64

9,04

5,25

SI

ADGD31

Xestión de persoal e fomento social para a retención de man de obra en zonas rurais despoboadas

15

0

15

9,17

5,25

ADGD310PO

Iniciación á cooperativa de traballo

34

34

34

9,10

5,25

SI

ADGD312PO

Intercooperación

10

10

10

9,09

5,25

ADGD327PO

Actualización en lexislación cooperativa

20

20

20

9,00

5,25

ADGD33

Transformación dixital

60

0

60

9,17

5,25

ADGD332PO

Planificación, programación e control da produción

40

40

40

9,09

5,25

ADGD335PO

Aprendizaxe dixital e desenvolvemento corporativo no sector de consultoras

60

60

60

9,56

5,25

ADGD336PO

Talento e empresa dixital

30

30

30

9,65

5,25

ADGD338PO

Certified Scrum Master-CSM

16

16

16

9,68

5,25

ADGD339PO

Design thinking e lean startup

30

30

30

9,65

5,25

SI

ADGD34

Xestión dixital do talento

60

0

60

9,17

5,25

ADGD341PO

Xestión áxil de proxectos con scrum

16

16

16

9,68

5,25

SI

ADGD342PO

Introdución a scrum (SDC track)

8

8

8

9,88

5,25

ADGD343PO

Os medios de protección xurídica dos contidos dixitais

15

0

15

9,81

5,25

ADGD345PO

Novidades na seguridade dos datos persoais

15

15

15

9,32

5,25

ADGD349PO

Programa avanzado en transformación dixital

90

90

90

9,54

5,25

ADGD350PO

Programa avanzado talento, cultura e empresa dixital

90

0

90

9,81

5,25

ADGD352PO

Transformación dixital da empresa

50

50

50

9,73

5,25

SI

ADGD358PO

Dirección de proxectos PMI II

56

56

56

8,71

5,25

ADGD360PO

Metodoloxía e implantación do 5s

50

50

50

8,76

5,25

ADGD364PO

Formación de axentes involucrados na aplicación e cumprimento da norma UNE-EN 14181/2015

14

14

0

9,36

5,25

ADGD366PO

Modelos de escrituras

25

25

25

9,05

5,25

ADGD369PO

Aspectos formativos do contrato para a formación e a aprendizaxe

70

70

70

8,64

5,25

ADGD371PO

Desenvolvemento organizacional. Coaching de equipos

25

15

10

9,32

5,25

ADGD372PO

Dirixir equipos de traballo en contornas virtuais

30

30

30

8,97

5,25

SI

ADGD373PO

Mellora da produtividade nas actividades de xestión administrativa

30

30

30

8,97

5,25

SI

ADGD374PO

Motivación do persoal

30

30

30

8,97

5,25

SI

ADGD375PO

Sociedades laborais

30

30

30

8,97

5,25

ADGD378PO

Emprendemento social

30

30

30

8,97

5,25

SI

ADGD387PO

Delegado de protección de datos

60

60

60

8,69

5,25

ADGD389PO

Boas prácticas de fabricación cosmética

12

12

0

9,45

5,25

ADGD39

Marco lóxico: unha metodoloxía para o deseño e formulación de proxectos

30

0

30

9,17

5,25

ADGD391PO

Dirección de proxectos PMI I

48

48

48

8,77

5,25

ADGD44

Planificación de proxectos

50

0

50

9,17

5,25

ADGD45

Valoración e seguimento de proxectos

110

0

110

9,17

5,25

ADGD46

Agile management

60

0

60

9,17

5,25

ADGD47

Planificar e controlar proxectos con Microsoft Project

60

0

60

9,17

5,25

ADGD49

Dirección de proxectos PMI

130

0

130

9,17

5,25

ADGD50

Produción responsable e sustentable na industria agroalimentaria

185

185

185

9,17

5,25

ADGD51

Implantación do protocolo global GAP versión 5.4

60

60

60

9,17

5,25

ADGD52

Implantación de sistemas de calidade, PRL e ambientais en empresas agroalimentarias

330

330

330

9,17

5,25

ADGD54

Transformación e capacitación dixital

60

13

47

9,17

5,25

ADGD55

Habilidades directivas para a xestión eficaz de equipo

50

50

50

9,17

5,25

ADGD56

Habilidades para a transformación dixital

40

40

40

9,17

5,25

ADGD59

O regulamento de réxime interno na empresa cooperativa

8

8

0

9,17

5,25

ADGD61

A dirección da empresa de economía social

40

40

0

9,17

5,25

ADGD62

Consello reitor/administración nas empresas de economía social

20

20

0

9,17

5,25

ADGD63

Sentimento de pertenza nas empresas da economía social

8

8

0

9,17

5,25

ADGD64

Actualización lexislativa e xurisprudencial para cooperativas

8

8

0

9,17

5,25

ADGD66

Aspectos legais da empresa cooperativa de traballo asociado

8

8

0

9,17

5,25

ADGD67

Os libros sociais na empresa cooperativa

6

6

0

9,17

5,25

ADGD68

Introdución á contabilidade cooperativa

16

16

0

9,17

5,25

ADGD69

Sensibilización en medición do impacto social-contabilidade social

10

10

0

9,17

5,25

ADGD70

A linguaxe non sexista na empresa cooperativa

6

6

0

9,17

5,25

ADGD72

Como tratar con persoas tóxicas nas organizacións

16

16

0

9,17

5,25

SI

ADGD73

Control de métodos e tempos en procesos

30

0

30

9,17

5,25

ADGD74

Habilidades disruptivas na empresa

20

0

20

9,17

5,25

ADGD75

Resolución de conflitos

12

12

0

9,17

5,25

SI

ADGD76

A negociación emocionalmente intelixente

12

12

0

9,17

5,25

ADGD77

Value stream mapping: optimizar a cadea de valor

35

0

35

9,17

5,25

ADGD78

Igualdade de oportunidades. Obxectivos e ferramentas na contorna laboral

90

90

90

9,17

5,25

SI

ADGD79

Contratación socialmente responsable

35

35

35

9,17

5,25

ADGD80

Xestión de colaboradores con discapacidade na contorna laboral da empresa

22

7

15

9,17

5,25

ADGD81

As 5 dimensións da diversidade en economía social

10

0

10

9,17

5,25

ADGD82

Contorna e estratexia na transformación dixital

20

20

20

9,17

5,25

ADGD83

Ferramentas de diagnóstico de autocoñecemento

12

12

0

9,17

5,25

ADGD84

Xerando contornas para a participación

16

16

0

9,17

5,25

ADGD86

Empoderamento da muller con discapacidade

40

0

40

9,17

5,25

ADGD88

Resolución de problemas a través da metodoloxía design thinking

15

15

15

9,17

5,25

ADGD90

Avaliación de plans de igualdade

20

0

20

9,17

5,25

ADGD91

Liderado dixital

45

0

45

9,17

5,25

ADGD92

Contabilidade xeral, SAGE 50 e fiscalidade

120

120

120

9,17

5,25

ADGF01

Inglés financeiro

150

150

150

7,39

5,25

SI

ADGG012PO

Control estatístico de procesos (SPC)

16

16

16

9,21

5,25

SI

ADGG015PO

Desenvolvemento tecnolóxico dos procesos produtivos

30

30

30

9,11

5,25

ADGG016PO

Desenvolvemento tecnolóxico. Mobile business strategy

120

120

120

8,99

5,25

SI

ADGG022PO

Factura dixital

30

30

30

8,92

5,25

SI

ADGG024PO

Facturaplus: facturación na empresa

35

35

35

8,71

5,25

SI

ADGG025PO

Sinatura electrónica. As novas tecnoloxías na comunicación

45

45

45

9,23

5,25

ADGG030PO

Xestión I+D+i en enxeñaría

30

30

30

9,13

5,25

ADGG031PO

Xestión informatizada de vendas

40

40

40

9,07

5,25

ADGG032PO

Xestores en liña para o desenvolvemento de sitios web e e-commerce: práctica profesional

200

200

200

8,95

5,25

ADGG035PO

Ferramentas na internet: comercio electrónico

80

80

80

8,83

5,25

SI

ADGG038PO

Internet avanzado

40

40

40

8,64

5,25

ADGG039PO

Internet e fundamentos de deseño de páxinas web

30

30

30

9,01

5,25

ADGG041PO

J2EE: desenvolvemento web, JSF, Spring

40

40

40

9,08

5,25

ADGG042PO

A tecnoloxía da información aplicada á empresa

30

30

30

9,12

5,25

ADGG047PO

Mecanografía por computador

50

50

50

9,05

5,25

ADGG048PO

Metodoloxías de traballo: ITIL, PMI e CMMI

40

40

40

9,05

5,25

ADGG056PO

Ofimática específica para despachos de billetes de cinema

20

20

20

9,42

5,25

ADGG06

Dixitalización e RRSS como estratexia corporativa

100

100

100

9,16

5,25

ADGG062PO

Administración dun portal de traballo en grupo

12

12

12

9,07

5,25

ADGG065PO

Preparación ao certificado PMI-SP (scheduling professional)

75

0

75

9,75

5,25

ADGG066PO

Preparación da certificación PMI-RMP (risk management professional)

75

75

75

9,75

5,25

ADGG070PO

Redacción e presentación de informes

60

60

60

8,77

5,25

ADGG071PO

Redes sociais e empresa

40

40

40

9,75

5,25

ADGG072PO

Responsabilidade social corporativa

30

30

30

8,87

5,25

ADGG076PO

SPSS: aplicación e análise estatística

30

30

30

9,12

5,25

ADGG077PO

Técnicas administrativas

50

50

50

8,99

5,25

SI

ADGG079PO

Trados, programa de tradución

40

40

40

9,09

5,25

ADGG081PO

Fundamentos de web 2.0 e redes sociais

10

10

10

8,99

5,25

SI

ADGG082PO

Windows + Word iniciación

30

30

30

8,91

5,25

ADGG085PO

Xestor de proxectos

105

105

105

8,97

5.25

ADGG11

Sistemas e plataformas dixitais

60

0

60

9,16

5,25

ADGG110PO

Xestión do coñecemento en empresas dixitais

30

30

30

9,04

5,25

SI

ADGG111PO

Conceptos básicos de comercio electrónico

20

20

20

10,30

5,25

ADGG116PO

A responsabilidade social corporativa no sector cementeiro

6

6

0

9,73

5,25

ADGG117PO

Escribir con éxito e de maneira persuasiva en empresas

80

80

80

8,59

5,25

ADGG12

Guión, contido e publicidade en redes sociais

20

20

20

9,16

5,25

SI

ADGG13

Traballo remoto: principios e ferramentas

90

0

90

9,16

5,25

ADGG16

Word básico 2016 (accesible)

25

0

25

9,16

5,25

ADGG17

Excel básico 2016 (accesible)

25

0

25

9,16

5,25

ADGG18

Ms Outlook 2016 (accesible)

15

0

15

9,16

5,25

ADGG19

Ms Word 2016 avanzado (accesible)

25

0

25

9,16

5,25

ADGG20

Ms Excel 2016 avanzado (accesible)

25

0

25

9,16

5,25

ADGG21

Ferramentas colaborativas Office 365

50

0

50

9,16

5,25

ADGG22

Ms Powerpoint 2016 (accesible)

25

0

25

9,16

5,25

ADGG23

Xestión contable dunha empresa utilizando un programa de xestión integrada empresarial

60

60

60

9,16

5,25

ADGG24

Xestión informatizada de vendas con programa de xestión integrado

50

50

50

9,16

5,25

SI

ADGG26

Dixitalización da contorna empresarial

45

0

45

9,16

5,25

ADGN001PO

Accidentes de traballo: xestión

56

56

56

8,89

5,25

ADGN002PO

Accidentes de traballo: técnicas de investigación

30

30

30

9,32

5,25

ADGN003PO

Administración e operacións dunha entidade financeira

25

25

25

8,83

5,25

ADGN005PO

Análise económica-financeira para a admisión e seguimento de operacións crediticias

40

40

40

9,08

5,25

ADGN006PO

Análise financeira e investimento: introdución á valoración de empresas

48

48

48

9,06

5,25

ADGN007PO

Asesor de produtos de investimento

40

40

40

9,25

5,25

SI

ADGN009PO

Asesor de produtos de investimento

210

210

210

9,09

5,25

ADGN010PO

Mercado de renda fixa (nivel básico)

10

10

10

9,34

5,25

ADGN011PO

Mercado de renda variable (nivel básico)

10

10

10

9,34

5,25

ADGN012PO

Asesoría fiscal

120

120

120

8,96

5,25

SI

ADGN016PO

Avanzado en seguros. Comercialización de seguros

130

130

130

8,95

5,25

ADGN017PO

Avanzado en seguros. Coñecemento do sector e os produtos

205

205

205

8,91

5,25

ADGN018PO

Banca electrónica e pagamentos electrónicos. Estratexia, operacións e seguridade

120

120

120

9,16

5,25

ADGN019PO

Banca empresas. Xestión comercial

20

20

20

9,39

5,25

ADGN020PO

Banca persoal. Banca privada

25

25

25

9,35

5,25

ADGN023PO

Branqueo de capitais

30

30

30

9,30

5,25

ADGN025PO

Contabilidade: conta de perdas e ganancias, análises de investimentos e financiamento

60

60

60

9,80

5,25

SI

ADGN026PO

Contratación de seguros

40

40

40

9,08

5,25

ADGN027PO

Controler financeiro

150

150

150

8,95

5,25

SI

ADGN029PO

Créditos, préstamos e garantías hipotecarias

40

40

40

9,08

5,25

ADGN031PO

Desenvolvemento do negocio das entidades financeiras

100

100

100

9,02

5,25

ADGN033PO

Dirección financeira

100

100

100

8,97

5,25

ADGN034PO

Dirección e xestión de entidades financeiras

125

125

125

9,16

5,25

ADGN037PO

O mercado de derivados

10

10

10

9,52

5,25

ADGN039PO

O orzamento como ferramenta útil de xestión

45

45

45

9,08

5,25

ADGN04

Ética e conduta no sector financeiro

15

0

15

9,15

5,25

ADGN040PO

Financiamento empresarial

48

48

48

9,06

5,25

ADGN043PO

Finanzas para non financeiros

40

40

40

8,77

5,25

SI

ADGN044PO

Fiscalidade das operacións financeiras

30

30

30

9,28

5,25

ADGN045PO

Fiscalidade dos produtos financeiros

30

30

30

9,28

5,25

ADGN046PO

Fiscalidade de produtos financeiros e dos investimentos

90

90

90

9,19

5,25

ADGN047PO

Fiscalidade do aforro

24

24

24

9,31

5,25

ADGN048PO

Fiscalidade do seguro

20

20

20

9,39

5,25

ADGN049PO

Fiscalidade na peme

40

40

40

8,66

5,25

SI

ADGN05

Asesoramento de crédito inmobiliario (LCCI)

70

1

69

9,15

5,25

ADGN051PO

Fondos de investimento

10

10

10

9,45

5,25

ADGN052PO

Formación financeira bancaria

25

25

25

9,35

5,25

ADGN054PO

Xestión de custos

40

40

40

9,02

5,25

SI

ADGN055PO

Xestión de entidades financeiras

125

125

125

9,13

5,25

ADGN056PO

Xestión da ética empresarial: prevención da fraude

20

0

20

9,80

5,25

ADGN057PO

Xestión da morosidade

24

24

24

9,31

5,25

ADGN058PO

Xestión de patrimonio

100

100

100

9,81

5,25

ADGN059PO

Xestión de recobramentos en seguros

8

8

8

9,57

5,25

ADGN06

Fiscalidade agraria

15

0

15

9,15

5,25

ADGN060PO

Xestión de sinistros

30

30

30

9,28

5,25

ADGN064PO

Xestión fiscal-IRPF

50

50

50

8,86

5,25

SI

ADGN065PO

Xestión fiscal. Introdución

40

40

40

9,07

5,25

ADGN066PO

Imposto sobre o valor engadido (IVE)

40

40

40

9,08

5,25

SI

ADGN068PO

Imposto sobre sociedades (IS): xestión fiscal da empresa

70

70

70

8,94

5,25

ADGN072PO

Investimentos alternativos

24

24

24

9,31

5,25

ADGN074PO

A prestación económica por cesamento de actividade dos traballadores autónomos

56

56

56

9,03

5,25

ADGN075PO

A prestación económica por coidado de menores enfermos de cancro ou outra enfermidade grave

56

56

56

9,03

5,25

ADGN077PO

Matemáticas financeiras

40

40

40

9,08

5,25

ADGN079PO

Mediador de seguros B

200

200

200

8,91

5,25

ADGN08

Lei de contratos do sector público

60

0

60

9,15

5,25

ADGN080PO

Mediador de seguros C

50

50

50

9,05

5,25

ADGN082PO

Mercados financeiros

140

140

140

8,95

5,25

ADGN083PO

Mercados financeiros en contornas complexas

150

150

150

8,94

5,25

ADGN086PO

Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social

70

70

70

9,03

5,25

ADGN088PO

Operacións de risco nivel I

25

25

25

9,31

5,25

ADGN089PO

Operacións de risco nivel II

25

25

25

9,31

5,25

ADGN09

Impostos e obrigacións fiscais da persoa traballadora autónoma

60

60

60

9,15

5,25

ADGN091PO

Planificación financeira europea (EFPA)

200

200

200

8,91

5,25

ADGN092PO

Prestacións por risco durante o embarazo e durante a lactación

36

36

36

9,26

5,25

ADGN093PO

Prevención do branqueo de capitais

30

30

30

9,33

5,25

ADGN095PO

Réxime xurídico de entidades aseguradoras e outros produtos aseguradores

30

30

30

9,33

5,25

ADGN096PO

Regulación de pagamentos, créditos, préstamos e outras formas

200

200

200

9,11

5,25

ADGN097PO

Risco no segmento de empresas

20

20

20

9,36

5,25

ADGN098PO

Riscos de crédito

45

45

45

9,24

5,25

ADGN099PO

Riscos de crédito I

140

140

140

9,14

5,25

ADGN10

Aprende a realizar a túa declaración da renda

20

20

20

9,15

5,25

ADGN100PO

Riscos de crédito II

120

120

120

9,16

5,25

ADGN116PO

Seguros: xestión económica-financeira do seguro (avanzado)

125

125

125

8,95

5,25

ADGN117PO

Selección de investimentos

45

45

45

9,08

5,25

ADGN118PO

Sepa: área de pagamentos única europea

15

15

15

9,20

5,25

ADGN119PO

Sistema económico-financeiro

100

100

100

8,97

5,25

ADGN12

Fiscalidade cooperativa avanzada

40

0

40

9,15

5,25

ADGN120PO

Solvencia das entidades financeiras

20

20

20

9,34

5,25

ADGN121PO

Solvencia II. Achegamento práctico

20

20

20

9,34

5,25

ADGN125PO

Tesouraría

20

20

20

8,89

5,25

ADGN126PO

Tipos de seguro: seguros multirriscos, falta de pagamentos e defensa xurídica

30

30

30

8,95

5,25

ADGN127PO

Seguro de riscos extraordinarios, de responsabilidade civil e consorcio

30

30

30

8,92

5,25

ADGN128PO

Tramitación de sinistros

80

80

80

9,02

5,25

ADGN129PO

Tributación das operacións inmobiliarias

20

20

20

9,18

5,25

ADGN13

Prevención e actualización fronte á fraude comercial

20

20

20

9,15

5,25

SI

ADGN130PO

Valoración de empresas

40

40

40

9,08

5,25

ADGN132PO

Detección, prevención e xestión da fraude

20

20

20

9,39

5,25

SI

ADGN134PO

Réxime económico-fiscal da cooperativa

30

30

30

8,95

5,25

ADGN14

Lei de contratos do sector público en España e na Unión Europea

25

0

25

9,15

5,25

ADGN140PO

Liquidación do imposto de sociedades cooperativas

8

8

8

9,13

5,25

ADGN142PO

Mercado de divisas. Introdución ao comercio internacional

15

15

0

9,20

5,25

ADGN143PO

A xestión e o control da incapacidade temporal

56

56

56

9,05

5,25

ADGN146PO

Mercado de renda variable (nivel avanzado)

64

64

64

8,67

5,25

ADGN147PO

Asesoramento financeiro (MIFID II)

150

150

150

8,41

5,25

ADGN148PO

Información financeira (MIFID II)

80

80

80

8,59

5,25

ADGN149PO

Asesoramento financeiro europeo (EFA)

500

500

500

8,14

5,25

ADGN15

Facturación na empresa cun sistema integrado de xestión empresarial

45

45

45

9,15

5,25

ADGN150PO

Dereito fiscal e xestión da oficina liquidadora do distrito hipotecario

25

25

25

9,05

5,25

ADGN151PO

Mercado de renda fixa (nivel avanzado)

64

64

64

8,67

5,25

ADGN16

Fiscalidade nas pemes e uso de programa de xestión fiscal integrado

60

60

60

9,15

5,25

ADGN18

Distribución de seguros nivel 2

200

200

200

9,15

5,25

ADGN21

Distribución de seguros nivel 3

150

150

150

9,15

5,25

ADGN22

Seguros complexidade alta. Comercialización e fidelización

20

20

20

9,15

5,25

ADGN23

Seguros complexidade media. Comercialización e fidelización

20

20

20

9,15

5,25

ADGN24

Seguros complexidade superior. Comercialización e fidelización

15

15

15

9,15

5,25

ADGN25

Dora. Regulamento de resiliencia operativa dixital

15

0

15

9,15

5,25

ADGN26

Atención ao consumidor vulnerable e accesibilidade de persoas con discapacidade a produtos de seguros

8

8

8

9,15

5,25

ADGN27

Produtos de investimento baseados en seguros

50

0

50

9,15

5,25

ADGN28

Distribución de seguros nivel 1

200

200

200

9,15

5,25

ADGN29

Intelixencia artificial e sector financeiro

60

0

60

9,15

5,25

SI

ADGX01

Inglés: xestión comercial

200

200

200

8,07

5,25

SI

AFDA001PO

Actividade física para colectivos especiais e terceira idade

100

100

100

8,72

5,25

SI

AFDA002PO

Actividades acuáticas para bebés

40

40

40

9,68

5,25

AFDA009PO

Estiramentos

40

40

40

10,15

5,25

AFDA014PO

Monitor de técnicas acuáticas

50

50

50

9,42

5,25

AFDA019PO

Pilates matt

90

90

90

9,40

5,25

AFDP001PO

Accidentes infant. Previnfant. Guía formativa para a rápida actuación en accidentes infantís

24

24

24

9,45

5,25

AFDP002PO

Actuacións de urxencia e primeiros auxilios

100

100

100

10,39

5,25

AFDP003PO

Actuacións en primeiros auxilios

50

50

50

9,29

5,25

AFDP015PO

Primeiros auxilios en instalacións deportivas

50

50

50

9,84

5,25

SI

AFDP03

Primeiros auxilios físicos e psicolóxicos na empresa

25

25

0

9,88

5,25

SI

AGAJ002PO

Cultivo baixo abrigo

30

30

30

8,82

5,25

AGAJ003PO

Deseño floral

105

105

105

8,91

5,25

AGAJ006PO

Planificación, deseño e desenvolvemento da arte floral en distintos tipos de eventos

32

32

32

9,25

5,25

AGAJ010PO

Realización de composicións florais (centros e ramos)

32

32

32

9,25

5,25

AGAJ014PO

Fitopatoloxía

15

15

15

9,57

5,25

AGAN001PO

Benestar animal no transporte de animais vivos

20

20

20

8,59

5,25

SI

AGAN003PO

Introdución á apicultura tradicional e ecolóxica

40

0

40

9,19

5,25

AGAN004PO

Hixiene na gandaría: boas prácticas

20

20

20

8,87

5,25

AGAN005PO

Sanidade avícola

40

40

40

8,81

5,25

SI

AGAN01

Xestión e dinamización de explotacións de vacún de carne

20

0

20

8,86

5,25

AGAR001PO

Biomasa forestal

40

40

0

8,59

5,25

SI

AGAR002PO

Investigación de incendios forestais

75

0

75

9,36

5,25

AGAR003PO

Poda de altura

30

15

15

9,31

5,25

SI

AGAR010PO

Extinción de incendios forestais

45

45

45

8,70

5,25

AGAR011PO

Prevención forestal

60

40

20

9,17

5,25

SI

AGAR012PO

Incendios forestais: efectos ambientais

120

120

120

8,89

5,25

AGAR02

Sistemas de información xeográfica aplicados á defensa contra os incendios forestais con software libre

170

0

170

9,03

5,25

AGAU001PO

Fertilización en agricultura ecolóxica

20

20

20

9,73

5,25

AGAU002PO

Fertilizantes

20

20

0

9,15

5,25

AGAU004PO

Medios e produtos para o control de pragas

25

25

25

8,88

5,25

AGAU006PO

Endoterapia

25

5

20

9,15

5,25

AGAU007PO

Defensa contra pragas e enfermidades en agricultura ecolóxica

20

20

20

9,73

5,25

AGAU010PO

Modificacións lexislativas de referencia no sector agrario

120

120

120

9,08

5,25

AGAU016PO

Técnicas de poda

30

30

30

8,52

5,25

AGAU017PO

Técnicas de rega

30

30

0

9,10

5,25

AGAU018PO

Rastrexabilidade no sector agrario

30

30

30

9,09

5,25

AGAU020PO

Uso eficiente da auga no sector agrario

40

40

40

8,59

5,25

AGAU021PO

Usuario profesional de produtos fitosanitario. Nivel cualificado

60

60

60

9,71

5,25

AGAU022PO

Explotacións agrarias en agricultura ecolóxica

12

12

12

8,75

5,25

AGAU025PO

Usuario profesional de produtos fitosanitarios. Nivel básico

25

25

25

9,73

5,25

SI

AGAU026PO

PRL. Formación e seguridade de condutores tractores agrícolas e maquinaría agrícola

10

10

10

9,01

5,25

SI

AGAU027PO

PRL no posto de traballo de peón agrícola

20

20

0

8,72

5,25

SI

AGAU028PO

PRL maquinaria agrícola

10

10

0

8,80

5,25

SI

AGAU029PO

PRL. Condutores tractores agrícolas

10

10

0

8,80

5,25

SI

AGAU031PO

PRL no mantemento do invernadoiro

10

10

0

9,10

5,25

SI

AGAU032PO

Tratamento sustentable de residuos agrarios

20

20

20

9,16

5,25

AGAU034PO

Sementa de sementeiros

15

15

15

9,57

5,25

AGAU035PO

Tipoloxía de substratos en cultivos agrícolas

10

10

10

9,73

5,25

AGAU06

A truficultura

15

0

15

9,20

5,25

AGAU08

Loita integrada no cultivo de berries

10

0

10

9,20

5,25

AGAU14

Loita integrada no cultivo de subtropicais

10

0

10

9,20

5,25

AGAU15

Tecnoloxías na produción de berries

20

4

16

9,20

5,25

AGAU24

Xestión sustentable da produción intensiva de invernadoiro

15

0

15

9,20

5,25

AGAU25

Agricultura ecolóxica na explotación agrícola

25

0

25

9,20

5,25

AGAU26

Control de pragas e enfermidades en agricultura ecolóxica

10

0

10

9,20

5,25

AGAU27

Formación integral para agricultores

40

40

40

9,20

5,25

AGAU28

Formación integral para traballadores de almacén hortofrutícola

40

40

40

9,20

5,25

AGAU31

Manexo do solo en agricultura ecolóxica

10

0

10

9,20

5,25

AGAU32

Big data e análise espacial na agricultura

50

0

50

9,20

5,25

AGAU33

Seguro agrario

15

0

15

9,20

5,25

AGAU34

Técnicas de poda en amendoeira

15

5

10

9,20

5,25

AGAU35

Técnicas de poda en oliveiral

15

5

10

9,20

5,25

AGAU36

Técnicas de poda en pistacho

15

5

10

9,20

5,25

AGAU37

Técnicas de poda en viñedo

15

5

10

9,20

5,25

AGAU38

Aplicación de insumos con agricultura de precisión

20

6

14

9,20

5,25

AGAU39

Fertilización agrícola

30

6

24

9,20

5,25

AGAU40

Manexo de maquinaria agrícola

20

4

16

9,20

5,25

AGAU41

Prácticas e métodos de produción ecolóxica, integrada e biodinámica

30

0

30

9,20

5,25

AGAU42

Supervisión agrícola mediante imaxes e drons

50

0

50

9,20

5,25

SI

AGAU44

Xestión integrada de pragas

25

0

25

9,20

5,25

SI

AGAU45

Monitorización agrícola e IOT

50

0

50

9,20

5,25

AGAU46

Predición do rendemento dos cultivos por medio da teledetección

30

0

30

9,20

5,25

AGAU47

O solo como núcleo da sustentabilidade agrícola

30

0

30

9,20

5,25

AGAU48

Optimización das novas tecnoloxías incorporadas á maquinaria agrícola

15

5

10

9,20

5,25

ARGA001PO

Autoedición, deseño e maquetación

40

40

0

10,10

5,25

ARGA002PO

Creación de libros electrónicos con Adobe Indesign

20

20

0

9,70

5,25

ARGA003PO

Novos modelos de negocio para a industria gráfica

16

16

0

9,93

5,25

ARGA004PO

Planificación da produción no sector gráfico

16

16

0

10,16

5,25

ARGG001PO

Deseño gráfico vectorial con Adobe Illustrator (avanzado)

120

120

120

9,77

5,25

ARGG002PO

Deseño gráfico vectorial con Adobe Illustrator (básico)

80

80

80

9,81

5,25

ARGG003PO

Animación de imaxes con flash

50

15

35

9,98

5,25

ARGG004PO

Autoedición: deseño gráfico

40

40

40

9,84

5,25

SI

ARGG005PO

Deseño gráfico vectorial con Corel Draw

40

40

40

9,45

5,25

ARGG006PO

Deseño asistido por computador con Autocad

50

50

50

10,02

5,25

SI

ARGG007PO

Deseño asistido por computador con Catia (básico)

30

30

30

10,01

5,25

ARGG008PO

Edición de imaxes e tratamento multimedia

30

30

30

9,87

5,25

ARGG012PO

Infografía animada en 3D Studio Max

65

65

65

9,81

5,25

ARGG013PO

Photoshop avanzado

40

40

40

9,72

5,25

SI

ARGG014PO

Photoshop básico

100

100

100

10,51

5,25

ARGG016PO

Maquetación dixital con Quarkpress

40

40

40

9,77

5,25

ARGG017PO

Dixitalización de imaxes

40

40

40

10,37

5,25

ARGG018PO

Tratamento dixital de imaxes

50

15

35

9,98

5,25

ARGG019PO

Maquetación dixital con Adobe Indesign

88

88

88

10,39

5,25

ARGG024PO

Deseño asistido por computador con Autocad 3d

40

40

40

8,49

5,25

ARGG025PO

Deseño gráfico téxtil

150

150

0

8,17

5,25

ARGG026PO

Libre cad

20

20

20

8,72

5,25

ARGG027PO

BRL-cad

50

50

50

8,43

5,25

ARGG031PO

Adobe Illustrator avanzado CC

25

25

25

8,64

5,25

ARGG032PO

Deseño asistido por computador con Autocad 2d

40

40

40

8,49

5,25

ARGG033PO

Deseño asistido por computador con Catia

40

40

40

8,49

5,25

ARGI001PO

Impresión en offset

20

20

0

9,89

5,25

ARGI002PO

Control de calidade en impresión en offset

40

40

0

9,94

5,25

ARGI003PO

O proceso serigráfico

90

70

20

10,06

5,25

ARGI004PO

Xestión e tratamento da cor

30

30

0

9,87

5,25

ARGI006PO

Impresión dixital

30

30

30

9,19

5,25

ARGN002PO

Deseño e maquetación con Adobe Indesign

60

15

45

9,40

5,25

ARGN004PO

Deseño de produtos editoriais multimedia

110

110

110

9,85

5,25

ARGN008PO

Redacción xornalística dixital

60

15

45

10,81

5,25

ARGN010PO

Aplicacións de deseño gráfico autoedición

60

60

60

10,49

5,25

ARGN012PO

Edicións de mostrarios dixitais

80

80

80

8,31

5,25

ARGP001PO

Artes finais: preimpresión e impresión

20

20

0

9,65

5,25

ARGT003PO

Deseño de envases e embalaxes de cartón

60

60

60

9,81

5,25

ARGT006PO

Formación técnica do cartón ondulado

50

50

50

9,19

5,25

ARGT007PO

Cuñado e fendido de envases de cartón

40

40

0

9,19

5,25

ARGT008PO

Impresión flexográfica sobre cartón ondulado

30

30

30

9,19

5,25

ARGT009PO

Onduladora. Fabricación do cartón ondulado

60

60

60

9,19

5,25

COML002PO

Rastrexabilidade e codificación

50

50

50

8,96

5,25

COML004PO

Indicadores do cadro de mando loxístico

8

8

8

9,06

5,25

COML007PO

Xestión administrativa da axencia comercial

15

15

15

9,02

5,25

COML008PO

Xestión básica do almacén

20

20

20

9,13

5,25

COML010PO

Política e xestión informatizada de stock

40

40

40

8,80

5,25

SI

COML011PO

Xestión e control de compras e stock en almacén

30

30

30

8,85

5,25

SI

COML013PO

Lexislación e normativa do transporte de mercadorías por estrada

55

55

55

8,93

5,25

COML014PO

Intermodalidade portuaria

25

0

25

9,19

5,25

COML016PO

Mellora de xestión de stocks e beneficios no comercio

50

50

50

8,79

5,25

SI

COML018PO

Función loxística e optimización de custos

25

25

25

8,98

5,25

SI

COML021PO

Xestión loxística de produtos da pesca

50

50

50

9,26

5,25

COML022PO

Sistemas e procesos loxísticos

46

46

46

8,89

5,25

COML023PO

Xestión loxística

150

150

150

8,86

5,25

SI

COML024PO

Internacionalización de pemes: xestión do transporte e alfándegas

40

40

40

8,64

5,25

SI

COML031PO

Xestión de frotas e roteiros: optimización

10

10

10

8,78

5,25

COML032PO

Xestión do transporte na empresa

50

50

50

8,30

5,25

COML033PO

Clasificación arancelaria das mercadorías de carne de aves

40

40

40

8,35

5,25

COML034PO

Xestión de frotas e localización de vehículos

30

30

30

8,42

5,25

COML036PO

Operacións con carretas elevadoras recollepedidos de medio e alto nivel. Perfeccionamento

20

20

0

13,79

5,25

SI

COML11

Operador de carretas elevadoras conforme UNE 58451

16

8

8

8,94

5,25

SI

COML12

Compra e almacenamento dos produtos de perfumaría

24

24

24

8,94

5,25

COML13

Política e xestión informatizada de stocks con programa de xestión integrada

50

50

50

8,94

5,25

COML17

Xestión da compra e o almacenamento dos produtos de perfumaría e cosmética

30

30

30

8,94

5,25

COML23

Análises e adaptación da cadea de subministración

30

0

30

8,94

5,25

COML24

Busca e avaliación de provedores

25

0

25

8,94

5,25

COMM001PO

Analítica web para medir resultados de márketing

30

30

30

8,84

5,25

SI

COMM005PO

Perfil e funcións do xestor de comunidades virtuais

80

80

80

8,83

5,25

SI

COMM006PO

Xestión de comunidades virtuais

100

100

100

8,69

5,25

SI

COMM008PO

Presentación de comunicacións nos medios

8

8

8

9,04

5,25

COMM009PO

Preparación da asistencia a eventos internacionais

60

60

60

8,70

5,25

COMM01

Ciberseguridade e Regulamento xeral de protección de datos (RXPD) aplicado ao comercio electrónico

40

40

40

9,18

5,25

SI

COMM011PO

Coolhunting en calzado

15

15

15

9,04

5,25

COMM012PO

Coolhunting en cerámica

50

50

0

9,10

5,25

COMM014PO

Decoración e escaparatismo

20

20

20

9,17

5,25

COMM017PO

Plan de márketing e organización de vendas

35

35

35

8,85

5,25

COMM018PO

Dirección estratéxica e márketing en xestión de proxectos

55

55

55

8,91

5,25

SI

COMM019PO

Proxectos de decoración comercial

80

80

80

9,05

5,25

COMM022PO

Deseño da montaxe de escaparates

100

100

100

8,82

5,25

SI

COMM023PO

Espazos e decoración comercial

30

30

30

9,60

5,25

COMM025PO

Fundamentos do plan de márketing na internet

30

30

30

8,90

5,25

COMM026PO

Promocións comerciais no punto de venda

40

40

40

8,91

5,25

COMM030PO

Márketing en liña no sector da consultoría

30

30

30

8,94

5,25

SI

COMM031PO

Márketing en liña: deseño e promoción de sitios web

30

30

30

8,84

5,25

SI

COMM032PO

Xestión do márketing e a forza de vendas na dirección estratéxica da empresa

90

90

90

8,85

5,25

SI

COMM034PO

Xestión comercial en contact center

50

20

30

9,59

5,25

COMM036PO

Principios para a implantación dun sistema de calidade

25

25

25

8,75

5,25

COMM037PO

Planificación de márketing

30

30

30

8,83

5,25

SI

COMM040PO

Xestión do márketing 2.0

90

90

90

8,72

5,25

SI

COMM043PO

Fundamentos da xestión de comunidades virtuais

60

60

60

9,19

5,25

COMM049PO

Técnicas de márketing en liña, buscadores, social media e móbil

90

90

90

8,80

5,25

SI

COMM050PO

Plan de márketing no sector inmobiliario

80

80

80

9,08

5,25

SI

COMM052PO

Márketing na actividade comercial

160

160

160

8,81

5,25

SI

COMM053PO

Estratexias de planificación e márketing corporativo

50

50

50

8,77

5,25

COMM054PO

Plan de internacionalización de negocios

25

25

25

8,72

5,25

COMM055PO

Fundamentos do márketing mix aplicado

30

30

30

8,84

5,25

COMM057PO

Márketing, distribución comercial e forza de vendas

30

30

30

8,66

5,25

SI

COMM058PO

Márketing relacional

30

30

30

8,96

5,25

SI

COMM059PO

Promoción inmobiliaria: aspectos xurídicos e profesionais

30

30

30

9,15

5,25

COMM061PO

Posicionamento na web para o emprendemento

90

90

90

8,74

5,25

SI

COMM062PO

Mercadotecnia na internet

80

80

80

8,91

5,25

COMM063PO

Xestión e animación do lineal do punto de venda

20

20

20

8,71

5,25

SI

COMM064PO

Organización de estacións de servizo

40

40

40

8,94

5,25

COMM066PO

Ferramentas de promoción comercial básicas

25

25

25

8,63

5,25

COMM068PO

Punto de venda e psicoloxía do consumidor

40

40

40

8,76

5,25

COMM069PO

Animación no punto de venda e o consumidor

80

40

40

9,19

5,25

COMM070PO

Principios do plan de comunicación e márketing 2.0

25

25

25

8,81

5,25

COMM072PO

Promocións comerciais no punto de venda e en liña

70

70

70

8,86

5,25

SI

COMM073PO

Publicidade e promoción comercial básica

30

30

30

8,90

5,25

COMM074PO

Publicidade eficaz en comercio

30

30

30

9,13

5,25

COMM075PO

Organización do punto de venda e control de accións promocionais

90

90

90

8,81

5,25

COMM076PO

Relacións públicas e gabinetes de prensa

65

65

65

8,81

5,25

COMM077PO

Deseño de carteis

40

40

40

9,10

5,25

COMM080PO

Técnicas de paquetaría e envoltorio do agasallo

20

20

20

8,96

5,25

COMM081PO

Técnicas de vendas telefónicas en telemárketing

40

40

40

8,93

5,25

COMM082PO

Elementos básicos na montaxe de escaparates

75

75

75

8,96

5,25

COMM083PO

Merchandising no punto de venda (caseta)

45

45

45

9,09

5,25

COMM084PO

Márketing en entidades financeiras

25

25

25

9,16

5,25

COMM085PO

Márketing e reputación en liña: comunidades virtuais

180

180

180

8,90

5,25

SI

COMM087PO

Ferramentas tecnolóxicas ao servizo da xestión comercial de clientes

60

60

60

8,76

5,25

SI

COMM089PO

Planificación comercial básica

20

20

20

8,94

5,25

COMM091PO

Social media marketing e xestión da reputación en liña

40

40

40

8,82

5,25

SI

COMM096PO

Customer experience strategy

60

60

60

9,40

5,25

COMM097PO

Deseño de estratexias dixitais

30

30

30

9,45

5,25

COMM123PO

Neuromárketing

60

60

60

8,26

5,25

SI

COMM124PO

Analítica web no sector comercio

50

50

50

8,30

5,25

COMM125PO

Tendencias innovadoras no márketing para a responsabilidade social corporativa

40

40

40

8,35

5,25

COMM14

Big data e transformación dixital

35

0

35

9,18

5,25

COMM21

Novas tendencias en escaparatismo e paquetaría

20

20

0

9,18

5,25

SI

COMM22

Anima e fai atractivo o teu punto de venda. Merchandising e escaparatismo

24

24

0

9,18

5,25

SI

COMM23

Analítica e márketing dixital

30

0

30

9,18

5,25

COMM27

Digital márketing & automation márketing

60

0

60

9,18

5,25

COMM34

Produtos dixitais

60

0

60

9,18

5,25

COMM35

Publicidade programática práctica

120

120

120

9,18

5,25

COMM36

Lei de servizos de atención ao consumidor

10

10

10

9,18

5,25

COMM37

Elaboración dun plan de márketing

60

20

40

9,18

5,25

COMM38

Creación e xestión da imaxe e marca da túa empresa

30

30

30

9,18

5,25

COMM39

Estratexias de márketing cooperativo en liña e fóra de liña e intercooperación

60

18

42

9,18

5,25

COMM41

Márketing en buscadores: SEO, SEM e analítica web

45

0

45

9,18

5,25

COMM43

Profesional do márketing dixital na industria da pel e do calzado

65

0

65

9,18

5,25

COMM44

Monetización de contidos

25

25

25

9,18

5,25

COMM46

Definición de estratexia de mercado

40

40

40

9,18

5,25

COMT001PO

Análise e viabilidade de promocións inmobiliarias

24

24

24

9,17

5,25

COMT002PO

Actividades propias da apertura diaria de establecementos comerciais

15

15

15

9,22

5,25

COMT003PO

Apertura e organización dunha axencia inmobiliaria

16

16

16

8,93

5,25

COMT004PO

Fundamentos de atención ao cliente

35

35

35

8,92

5,25

COMT005PO

Atención ao cliente discapacitado

30

30

30

9,09

5,25

COMT006PO

Atención ao cliente estranxeiro en entidades bancarias

16

16

16

9,22

5,25

COMT007PO

Xestión da calidade de servizo no sector da hostalaría

40

40

40

8,94

5,25

COMT008PO

Atención ao cliente e venda en estacións de servizo

40

0

40

9,19

5,25

COMT010PO

Atención de queixas e reclamacións no sector seguros

16

16

16

9,04

5,25

COMT014PO

Peche de vendas, venda complementaria, venda cruzada e fidelización de clientes

16

16

16

8,96

5,25

COMT017PO

Fundamentos para a creación de tendas virtuais e desenvolvemento da actividade comercial en liña

75

75

75

9,07

5,25

SI

COMT018PO

Globalización e márketing internacional

60

60

60

8,95

5,25

COMT019PO

Fundamentos de comercio exterior e xestión alfandegueira para o transporte internacional

20

20

20

8,97

5,25

COMT021PO

Actividades de cooperación e investimento exterior da empresa española

30

30

30

8,96

5,25

COMT023PO

Comunicación telefónica e atención ao cliente en telemárketing

20

20

20

8,99

5,25

COMT025PO

Normativa inmobiliaria e de contratos

50

50

50

8,86

5,25

COMT028PO

Venda de alimentación nun hipermercado

90

90

90

8,99

5,25

COMT030PO

Merchandising e venda nas seccións de produtos frescos en supermercados

16

16

16

9,19

5,25

COMT031PO

Dirección comercial e márketing. Selección e formación de equipos

75

75

75

8,83

5,25

SI

COMT033PO

Coordinación e xestión de estacións de servizo

75

0

75

9,66

5,25

COMT035PO

Facturación electrónica

80

80

80

8,81

5,25

SI

COMT038PO

Formación do persoal de non alimentación en hipermercado

90

90

90

8,99

5,25

COMT042PO

Xestión de compras e provedores

20

20

20

8,90

5,25

COMT043PO

Xestión de compras e previsión de vendas no pequeno comercio

90

90

90

8,58

5,25

COMT047PO

Xestión operativa internacional da empresa

120

0

120

9,66

5,25

COMT049PO

Xestión diaria das seccións en grandes almacéns

6

6

6

9,30

5,25

COMT050PO

Previsión na xestión comercial e ferramentas

50

50

50

8,92

5,25

SI

COMT051PO

Habilidades comerciais

60

60

60

8,70

5,25

SI

COMT053PO

Habilidades de venda

35

35

35

8,67

5,25

COMT057PO

Inglés para o sector de comercio

90

90

90

8,73

5,25

COMT058PO

Interacción con clientes. A escoita activa

24

24

24

8,96

5,25

COMT059PO

Planificación da internacionalización de empresas

200

200

200

9,07

5,25

COMT062PO

Xestión comercial de operacións inmobiliarias

16

16

16

8,93

5,25

COMT063PO

Mantemento de carteira: como evitar (ou minimizar) os abandonos

40

40

40

8,90

5,25

COMT066PO

Comercio na internet. Optimización de recursos

90

90

90

8,75

5,25

SI

COMT068PO

Mercados financeiros internacionais

75

75

75

8,86

5,25

COMT069PO

Fundamentos de negociación comercial

14

14

14

9,15

5,25

COMT070PO

Programación neurolingüística para a negociación comercial

25

25

25

8,98

5,25

SI

COMT072PO

Operacións e marco legal en comercio exterior

125

125

125

8,82

5,25

COMT074PO

Orientación sobre peritaxes xudiciais inmobiliarias

16

16

16

9,21

5,25

COMT075PO

Psicoloxía de vendas en pequenos establecementos comerciais

180

180

180

9,66

5,25

COMT077PO

Psicoloxía aplicada ás vendas

40

40

40

8,86

5,25

SI

COMT080PO

Selección e formación do equipo comercial

35

35

35

8,91

5,25

SI

COMT081PO

Sistemas de reserva en liña: property management system

50

50

50

8,88

5,25

COMT082PO

Técnicas de taxación inmobiliaria

50

50

50

9,11

5,25

COMT083PO

Merchandising e venda en panadarías

20

20

20

8,96

5,25

COMT087PO

Planificación comercial e técnicas de venda de produtos e servizos no sector financeiro

25

25

25

8,94

5,25

COMT089PO

Técnicas de venda en carnizaría-charcutaría

20

20

20

8,98

5,25

COMT09

Psicoloxía aplicada ás vendas

40

40

40

8,80

5,25

COMT090PO

Técnicas de venda en froitaría

20

20

20

8,83

5,25

COMT095PO

Técnicas de vendas en estacións de servizo

40

40

40

9,66

5,25

COMT096PO

Técnicas de captación exclusivas inmobiliarias

20

20

20

9,19

5,25

COMT097PO

Técnicas de proceso de venda e posvenda

20

20

20

8,84

5,25

COMT098PO

CRM como ferramenta de telemárketing

65

20

45

9,22

5,25

COMT099PO

Tenda virtual: prestashop

60

60

60

8,79

5,25

SI

COMT101PO

Técnicas de venda na sección de deportes

8

8

8

9,30

5,25

COMT102PO

Organización e realización de vendas técnicas

100

100

100

8,84

5,25

COMT104PO

Blog para a comunicación en negocios

20

20

20

8,90

5,25

COMT106PO

Comunicación e atención ao usuario en situacións difíciles

70

70

70

9,04

5,25

COMT108PO

Prevención de incendios en estacións de servizo

130

130

130

9,03

5,25

COMT109PO

Prevención de riscos de produtos petrolíferos en estacións de servizo

40

16

24

9,66

5,25

COMT110PO

Prevención de riscos laborais en estacións de servizo

75

24

51

8,61

5,25

SI

COMT111PO

Xestión de tendas

100

100

100

8,74

5,25

COMT115PO

E-business: desenvolvemento de negocio en liña

60

0

60

9,66

5,25

COMT122PO

Innovación para a comercialización de elaboracións cárnicas artesanais

20

20

20

8,54

5,25

SI

COMT123PO

Mercadotecnia do comercio de alimentación cárnico

35

35

35

8,38

5,25

COMT124PO

Atención ao cliente do persoal de almacén e transportistas de materiais para a construción

20

20

20

9,11

5,25

COMT125PO

A venda de materiais en obra: o técnico-comercial

30

30

30

8,78

5,25

COMT126PO

Retail de materiais de construción: o vendedor de tenda

20

20

20

9,11

5,25

COMT128PO

Transporte internacional: novidades en comercio exterior e xestión alfandegueira

16

16

16

8,61

5,25

COMT130PO

Comercialización de produtos cárnicos

25

25

25

8,47

5,25

COMT131PO

Venda no comercio retallista de carnizaría e charcutaría

30

30

30

8,42

5,25

COMT132PO

Dinamización do punto de venda en comercios de alimentación

45

45

45

8,32

5,25

COMT14

Prospección comercial e planificación de vendas

60

20

40

9,03

5,25

COMT15

Xestión de videovisitas comerciais

20

20

20

9,03

5,25

COMT17

Bases de datos de clientela: segmentación e explotación comercial

20

0

20

9,03

5,25

ELEE001PO

Operacións de descarga

50

50

0

9,54

5,25

ELEE006PO

Elementos eléctricos nas máquinas

60

60

60

9,42

5,25

ELEE007PO

Instalacións eléctricas de BT en edificación

70

70

70

10,05

5,25

SI

ELEE008PO

Normativa e aspectos fundamentais de mantemento en liñas de alta tensión

80

80

80

9,77

5,25

SI

ELEE009PO

Traballos en tensión en baixa tensión

40

10

30

10,19

5,25

SI

ELEE010PO

Mantemento de sistemas de telecomunicación de seguridade e control en subestacións eléctricas

80

80

80

9,68

5,25

SI

ELEE011PO

Mantemento de instalacións e máquinas eléctricas de baixa tensión

90

50

40

10,02

5,25

SI

ELEE013PO

Normas de operación das redes de distribución eléctrica

30

30

30

9,56

5,25

SI

ELEE014PO

Operacións en liñas aéreas de tensión 1-30 kV e centros de transformación

35

35

35

9,19

5,25

SI

ELEE015PO

Mantemento e operación de centros de transformación e repartición

80

80

0

9,27

5,25

SI

ELEE016PO

Domótica e fogar dixital: tecnoloxías e modelos de negocio

100

100

100

10,09

5,25

SI

ELEE017PO

Domótica e monitorización do consumo en edificios

60

60

0

9,37

5,25

SI

ELEE018PO

Autómatas programables

60

60

60

9,36

5,25

SI

ELEE020PO

Programación estruturada de autómatas omron

100

100

100

9,56

5,25

SI

ELEE021PO

Técnicas de mantemento de sistemas primarios e sistemas de protección

80

30

50

10,01

5,25

SI

ELEE022PO

Operación e control do sistema eléctrico

20

20

20

10,05

5,25

SI

ELEE023PO

Liñas de transporte de enerxía eléctrica de alta tensión

90

90

90

9,23

5,25

SI

ELEE024PO

Compras de enerxía

35

35

35

9,21

5,25

SI

ELEE025PO

Sistemas auxiliares ás infraestruturas eléctricas

50

50

50

9,60

5,25

SI

ELEE026PO

Normativa das infraestruturas de alta tensión

45

45

45

9,32

5,25

SI

ELEE027PO

Subestacións

50

50

50

9,74

5,25

SI

ELEE031PO

Seguridade nas instalacións eléctricas

20

10

10

10,21

5,25

SI

ELEE04EXP

Microautómatas programables aplicados a instalacións de refrixeración. Metodoloxía blended

100

100

100

9,83

5,25

SI

ELEL01

Automatismo con control programable

270

270

0

8,45

5,25

SI

ELEQ001PO

Dispositivos e circuítos eléctricos

60

40

20

9,83

5,25

SI

ELER11

Mantemento de instalacións automatizadas controladas por autómatas programables

300

300

0

8,91

5,25

SI

ELES001PO

Protocolo KNX para domótica

40

40

40

9,36

5,25

ENAA004PO

Introdución ao deseño de estacións desalgadoras

75

0

75

9,24

5,25

ENAA005PO

Epanet

60

60

60

9,86

5,25

ENAA007PO

Xestión dos recursos hídricos

60

60

60

9,44

5,25

SI

ENAA017PO

Control de calidade da auga residual

12

12

0

9,68

5,25

ENAA018PO

Control de calidade da auga potable

12

12

0

9,68

5,25

SI

ENAA019PO

Toma de mostras no ciclo integral da auga

6

6

0

9,73

5,25

ENAA020PO

Implantación de redes de saneamento

30

15

15

9,55

5,25

ENAA021PO

Implantación de redes de abastecemento

30

15

15

9,55

5,25

ENAA022PO

Montaxe e operacións de redes de abastecemento

40

30

10

9,16

5,25

ENAA023PO

Montaxe e operacións de redes de saneamento

40

30

10

9,16

5,25

ENAA024PO

Mantemento de redes de abastecemento

50

40

10

9,03

5,25

ENAA025PO

Mantemento de redes de saneamento

50

40

10

9,03

5,25

ENAA027PO

Localización de fugas de auga e sectorización de redes de abastecemento

15

15

0

9,55

5,25

ENAA028PO

Manipulador de auga de consumo público

6

6

6

9,73

5,25

ENAC005PO

Cálculos para a certificación enerxética de edificios existentes e de nova construción

60

60

60

9,86

5,25

ENAC009PO

Enerxías renovables no sector agrario

170

170

170

10,05

5,25

ENAC010PO

Parámetros económicos rendibles en eficiencia enerxética de edificios

20

20

20

9,53

5,25

ENAC013PO

Diagnóstico enerxético en edificación

60

60

0

9,55

5,25

ENAC015PO

Técnico/a experto/a en certificación enerxética en edificios

105

105

105

10,28

5,25

ENAC016PO

Eficiencia enerxética na industria

20

20

0

10,17

5,25

ENAC018PO

Certificación ambiental de edificios

60

60

60

10,19

5,25

ENAC019PO

Ferramenta de optimización e xestión de recursos enerxéticos (energy expert)

20

20

20

9,09

5,25

ENAC022PO

Eficiencia enerxética na industria frigorífica

20

20

20

9,38

5,25

ENAC06

Aforro enerxético e reciclaxe en oficinas

15

0

15

10,79

5,25

SI

ENAC16

Fundamentos de eficiencia enerxética para supervisar a execución da edificación

8

8

0

10,79

5,25

SI

ENAC17

Fundamentos de eficiencia enerxética durante a execución de edificios

8

8

0

10,79

5,25

SI

ENAC18

Instalación de sistemas de illamento térmico con criterios de eficiencia enerxética

65

47

18

10,79

5,25

SI

ENAC19

Instalación de xanelas con criterios de eficiencia enerxética

65

37

28

10,79

5,25

ENAC20

Eficiencia enerxética. Implantación de medidas para a sustentabilidade

30

0

30

10,79

5,25

ENAE002PO

Instalacións de enerxía eólica

100

0

100

9,19

5,25

ENAE003PO

Deseño e mantemento de instalacións de enerxía solar fotovoltaica

100

100

100

9,19

5,25

SI

ENAE004PO

Enerxías renovables na xestión enerxética

50

50

50

10,22

5,25

ENAE006PO

Enerxía solar térmica I

40

40

40

10,24

5,25

SI

ENAE007PO

Enerxía solar térmica II

60

60

60

10,19

5,25

SI

ENAE008PO

Enerxía solar térmica e termoeléctrica

100

100

100

9,80

5,25

ENAE009PO

Deseño e montaxe de instalacións fotovoltaicas e térmicas

140

140

140

10,24

5,25

ENAE010PO

Enerxías renovables: especialidade biomasa

70

70

70

9,76

5,25

SI

ENAE012PO

Introdución ás enerxías renovables

50

50

50

9,87

5,25

ENAE013PO

Introdución ás enerxías renovables no sector agrario

15

15

15

9,91

5,25

ENAE015PO

Conceptos para o deseño de instalacións de enerxía solar fotovoltaica

60

60

60

10,19

5,25

SI

ENAE016PO

Os biocarburantes: presente e futuro da eficiencia enerxética

12

12

0

10,16

5,25

ENAE017PO

Instalación e mantemento de placas solares fotovoltaicas

50

30

20

10,61

5,25

SI

ENAL003PO

O sector eléctrico español

50

50

50

10,18

5,25

ENAL004PO

Electricidade básica no ciclo integral da auga

30

24

6

9,27

5,25

ENAL005PO

Mercado enerxético e contratación da enerxía

50

50

50

8,93

5,25

EOCB002PO

Instalación de prefabr. lixeiros para a mellora de prestacións térmicas e acústicas de edificios

225

45

180

9,55

5,25

SI

EOCB003PO

Instalación de chans flotantes con altas prestacións acústicas

225

45

180

9,55

5,25

EOCB004PO

Interiorismo

75

75

75

9,34

5,25

SI

EOCB005PO

Proxecto de espazos comerciais

210

0

210

9,19

5,25

EOCB006PO

Rehabilitación, mantemento e conservación de fachadas

60

30

30

10,21

5,25

EOCB007PO

Fundamentos e técnicas en rehabilitación de edificios

270

270

270

9,83

5,25

EOCB008PO

Autodesk architectural desktop-BIM

50

50

50

9,69

5,25

SI

EOCB010PO

Nivel básico de prevención en construción

60

60

0

9,66

5,25

SI

EOCB011PO

PRL para traballos de albanelaría

20

20

0

10,06

5,25

SI

EOCB012PO

PRL para traballos de electricidade, montaxe e mantemento de instalacións de AT e BT. P. específica

6

6

0

10,82

5,25

SI

EOCB013PO

PRL para traballos de electricidade, montaxe e mantemento de instalacións de AT e BT

20

20

0

10,03

5,25

SI

EOCB014PO

PRL para traballos de revestimentos de xeso

20

20

0

10,18

5,25

SI

EOCB015PO

PRL para traballos de revestimentos de xeso (parte específica)

6

6

0

10,73

5,25

SI

EOCB016PO

PRL para traballos de fontanaría e instalacións de climatización

20

20

0

10,17

5,25

SI

EOCB017PO

PRL para traballos de fontanaría e instalacións de climatización. Parte específica

6

6

0

10,82

5,25

SI

EOCB018PO

PRL para traballos de pintura

20

20

0

10,18

5,25

SI

EOCB019PO

PRL para traballos de pintura (parte específica)

6

6

0

10,70

5,25

SI

EOCB020PO

PRL para traballos de sollados-azulexados

20

20

0

10,06

5,25

SI

EOCB021PO

PRL para traballos de sollados-azulexados (parte específica)

6

6

0

10,73

5,25

SI

EOCB022PO

PRL para traballos de estabilización de explanadas e estendido de firmes. Parte especifica

6

6

0

10,73

5,25

SI

EOCB023PO

Instalación de xanelas e acristalamentos

20

20

0

10,18

5,25

SI

EOCB024PO

PRL para traballos de estabilización de explanadas e estendido de firmes

20

20

0

10,22

5,25

SI

EOCB025PO

PRL para traballos de albanelaría (parte específica)

6

6

0

10,73

5,25

SI

EOCB026PO

Introdución á casa sa

30

30

30

9,73

5,25

SI

EOCB027PO

Interiorismo e decoración para a venda de cerámica (I)

22

22

22

9,73

5,25

SI

EOCB028PO

Interiorismo e decoración para a venda de cerámica (II)

22

22

22

9,73

5,25

SI

EOCB029PO

Execución de paredes de ladrillo con revestimentos de placa de xeso

30

30

0

9,85

5,25

EOCB030PO

Especialista en impermeabilización bituminosa de cubertas

40

40

0

9,70

5,25

EOCB031PO

Especialista en impermeabilización líquida de cubertas

30

30

0

9,85

5,25

EOCB032PO

Especialista en impermeabilización sintética de cubertas

40

40

0

9,70

5,25

EOCB033PO

Fachadas autoportantes de ladrillo cara vista

36

36

0

9,75

5,25

EOCB034PO

Impermeabilización de cubertas con sistemas lam.

16

16

0

10,23

5,25

EOCB035PO

Pavimentos de resinas para aparcadoiros

16

16

0

10,23

5,25

EOCB036PO

Pavimentos de resinas para industria

16

16

0

10,23

5,25

EOCB037PO

Pavimentos decorativos

16

16

0

10,23

5,25

EOCB038PO

Pavimentos deportivos de resinas

16

16

0

10,23

5,25

EOCB039PO

Pavimentos residenciais (cerámicos e lixeiros)

16

16

0

10,23

5,25

SI

EOCB04

Instalación de carpintaría exterior

8

4

4

10,06

5,25

SI

EOCB040PO

Recrecido de pavimentos mediante a aplicación de morteiros fluídos e morteiros autonivelantes

24

24

0

9,98

5,25

SI

EOCB041PO

Sollador e pavimentador de pezas cerámicas de gran formato mediante adhesión

24

24

0

9,98

5,25

SI

EOCB042PO

Tematización de superficies mediante morteiros tixotrópicos

16

16

0

10,23

5,25

EOCB043PO

Rehabilitación con cal

16

16

0

10,23

5,25

EOCB05

Instalación de paneis prefabricados lixeiros para envolvente de construción industrializada

40

40

0

10,06

5,25

EOCE001PO

Auscultación de estruturas

60

60

60

9,92

5,25

EOCE003PO

Cálculo de estruturas e elementos estruturais con CYPE

30

30

30

10,02

5,25

SI

EOCE004PO

Cálculo de estruturas de formigón con CYPECAD

80

80

80

9,89

5,25

SI

EOCE005PO

Xeotecnia aplicada á cimentación de edificios

50

5

45

9,49

5,25

EOCE006PO

Produción de formigón, nivel básico

80

10

70

9,55

5,25

SI

EOCE007PO

Dosificación na elaboración do formigón

40

40

40

9,89

5,25

SI

EOCE008PO

Ensaios de laboratorio de formigón

50

20

30

10,05

5,25

SI

EOCE009PO

Patoloxías do formigón e a súa reparación

40

40

40

9,89

5,25

SI

EOCE01

Futuro código estrutural

40

40

40

9,85

5,25

EOCE010PO

Vibración e compactación do formigón

80

10

70

9,49

5,25

SI

EOCE011PO

Formigóns autocompactantes (FAC)

80

10

70

9,49

5,25

SI

EOCE012PO

Montaxe de estadas apoiadas

50

50

0

10,19

5,25

SI

EOCE013PO

Certificación do formigón preparado. Anexo 19 EHE

80

80

80

9,38

5,25

EOCE014PO

Diagnóstico e intervención en estruturas de formigón e madeira na rehabilitación de edificios

105

105

105

9,95

5,25

EOCE015PO

Rehabilitación, mantemento e conservación de estruturas

60

60

60

10,03

5,25

EOCE017PO

PRL para traballos de ferrallado (parte específica)

6

6

0

10,73

5,25

SI

EOCE018PO

PRL para traballos de ferrallado

20

20

0

10,09

5,25

SI

EOCE019PO

PRL para traballos de colocación de materiais de cubrición

20

20

0

10,22

5,25

SI

EOCE020PO

PRL para traballos de colocación de materiais de cubrición. Parte especifica

6

6

0

10,73

5,25

SI

EOCE021PO

Cálculo de forxados deseñados a partir de fichas

40

40

40

10,15

5,25

SI

EOCE022PO

Cálculo de forxados unidireccionais segundo EH-08

40

40

40

10,15

5,25

SI

EOCE023PO

Impermeabilización do formigón

16

16

0

10,23

5,25

EOCE024PO

Rehabilitación con formigóns lixeiros

16

16

0

10,23

5,25

EOCE025PO

Reparación e protección do formigón

16

16

0

10,23

5,25

EOCE026PO

Cálculo de estruturas con SAP2000

60

60

60

8,97

5,25

EOCE027PO

Formigón para non técnicos

30

30

30

9,31

5,25

SI

EOCE028PO

Xestión empresarial dunha planta de formigón preparado

45

45

45

9,10

5,25

SI

EOCE029PO

Xestión técnica dunha planta de formigón preparado

45

45

45

9,10

5,25

SI

EOCE031PO

Cemento 4.0

6

6

0

9,73

5,25

SI

EOCJ001PO

PRL para operadores de aparellos elevadores

20

20

0

9,91

5,25

SI

EOCJ002PO

PRL para operadores de aparellos elevadores (parte específica)

6

6

0

10,37

5,25

SI

EOCJ003PO

PRL para operarios de traballos marítimos

20

20

0

10,99

5,25

SI

EOCJ004PO

PRL para operarios de traballos marítimos. Parte específica

6

6

0

11,08

5,25

SI

EOCJ005PO

PRL para traballos de montaxe de estruturas tubulares

20

20

0

9,91

5,25

SI

EOCJ006PO

PRL para traballos de montaxe de estruturas tubulares (parte específica)

6

6

0

10,37

5,25

SI

EOCJ007PO

PRL para traballos de illamento e impermeabilización

20

20

0

9,75

5,25

SI

EOCJ008PO

PRL para traballos de illamento e impermeabilización, parte específica

6

6

0

10,27

5,25

SI

EOCJ009PO

Colocador de revestimentos continuos en fachadas: morteiros monocapa e sistemas bicapa

24

24

0

9,98

5,25

SI

EOCJ010PO

Colocador de sistemas antifisuras en fachadas para obra nova e rehabilitación

24

24

0

9,98

5,25

SI

EOCJ011PO

Colocador de sistemas de illamento térmico polo exterior (SATE): aplicac. de mort. term. illante

24

24

0

9,98

5,25

SI

EOCJ012PO

Colocador de sistemas de illamento térmico polo exterior (SATE): opcións de illamento e acabado

24

24

0

9,98

5,25

SI

EOCJ013PO

Instalador de fachada ventilada lixeira

16

16

0

10,23

5,25

SI

EOCJ014PO

Sistemas de illamento térmico polo exterior (SATE). Rehabilitación enerxética de fachadas

20

20

0

10,10

5,25

SI

EOCJ015PO

Sistemas para colocación e rexuntado de cerámica. Nova normativa sobre colocación

16

16

0

10,23

5,25

EOCJ016PO

Instalación de fachadas ventiladas

120

120

0

9,55

5,25

SI

EOCJ017PO

Colocación de sistemas de illamento térmico exterior (SATE)

120

120

0

9,55

5,25

SI

EOCM82

Operador de guindastre torre

275

275

0

9,10

5,25

SI

EOCO001PO

Accesibilidade en edificios existentes de tipoloxía residencial de vivenda colectiva

60

60

0

9,60

5,25

SI

EOCO002PO

Accesibilidade universal

60

60

60

9,65

5,25

EOCO004PO

Posta en obra de illamentos, morteiros e rehab. de fachadas cubertas segundo novos requisitos en cons.

230

230

230

9,51

5,25

EOCO005PO

Concesións, colaboracións público-privadas e xestión de infraestruturas

24

24

24

10,08

5,25

EOCO006PO

Flowmaster para o deseño e cálculo de redes de tubaxes, canles e drenaxe

105

105

105

9,56

5,25

SI

EOCO008PO

Fundamentos da estrada e a súa conservación (COEX)

60

60

0

9,65

5,25

SI

EOCO011PO

Interpretación de planos mecánicos e de caldeiraría

60

60

0

9,46

5,25

EOCO012PO

Introdución á xestión integral do proxecto BIM

50

50

50

9,82

5,25

SI

EOCO013PO

Introdución ao urbanismo e licenzas urbanísticas

30

30

30

9,93

5,25

SI

EOCO015PO

Orzamentos, medicións e certificacións con presto

50

50

50

9,60

5,25

SI

EOCO016PO

Topografía básica

60

60

60

9,65

5,25

EOCO017PO

Topografía forestal: cartografía básica e XPS

30

30

30

10,09

5,25

SI

EOCO018PO

Novas tecnoloxías XPS e SIG para topografía forestal

30

0

30

10,01

5,25

SI

EOCO019PO

Normativa de vivenda protexida

30

30

30

10,06

5,25

SI

EOCO020PO

Dereito urbanístico e da vivenda

50

50

50

9,66

5,25

SI

EOCO021PO

Fotografía aérea e fotogrametría para construción e obra civil con uso de drons

90

90

0

11,19

5,25

SI

EOCO023PO

Sistemas de xestión da vialidade (COEX)

60

60

60

9,65

5,25

SI

EOCO024PO

Actividades de conservación ordinaria e axuda á vialidade. Xestión da conservación

60

0

60

10,01

5,25

EOCO025PO

Sistemas de xestión (COEX)

60

0

60

9,82

5,25

SI

EOCO026PO

Tramitación administrativa e normativa (COEX)

60

0

60

10,01

5,25

EOCO027PO

Seguridade viaria e sinalización (COEX)

60

60

60

9,78

5,25

SI

EOCO028PO

Procedementos de conservación e explotación (COEX)

60

60

60

9,65

5,25

EOCO029PO

Conservación de estradas (COEX)

60

60

60

9,65

5,25

SI

EOCO031PO

Coordinador en materia de seguridade e saúde en obras de construción

200

200

200

9,64

5,25

EOCO032PO

Silice cristalina respirable. Planta cementeira

6

6

0

10,20

5,25

SI

EOCO033PO

Aspectos ambientais na conservación e explotación de estradas (COEX)

60

0

60

9,82

5,25

EOCO034PO

PRL para delegados de prevención en empresas de construción

70

70

0

9,61

5,25

SI

EOCO035PO

Aspectos xenerais en materia de PRL (COEX)

60

0

60

10,01

5,25

SI

EOCO036PO

PRL para traballos de revestimentos exteriores. Parte específica

6

6

0

10,39

5,25

SI

EOCO037PO

PRL para traballos de revestimentos exteriores

20

20

0

9,57

5,25

SI

EOCO038PO

PRL para responsables de obra e técnicos de execución en empresas de construción

20

20

0

9,79

5,25

SI

EOCO040PO

PRL para traballos de conservación e explotación de estradas

20

20

0

9,91

5,25

SI

EOCO041PO

PRL para operarios de taller de materiais: pedras industriais e naturais. Parte específica

6

6

0

9,96

5,25

SI

EOCO042PO

PRL para operarios de instalacións temporais de obra e auxiliares. Parte específica

6

6

0

10,37

5,25

SI

EOCO043PO

PRL para cimentacións especiais, sondaxes e perforacións. Parte específica

6

6

0

9,96

5,25

SI

EOCO044PO

PRL para traballos de execución de túneles e sostemento das escavacións subterráneas I

6

6

0

9,96

5,25

SI

EOCO045PO

Traballos en espazos confinados no sector cementeiro

8

8

0

9,87

5,25

SI

EOCO046PO

PRL. en fábricas de cemento

50

0

50

9,19

5,25

SI

EOCO047PO

Riscos derivados de atmosferas explosivas (ATEX) en fábricas de cemento

6

6

0

10,09

5,25

SI

EOCO048PO

Xestión de aspectos complementarios (COEX)

60

0

60

9,82

5,25

EOCO049PO

PRL para traballos en redes de abastecemento e saneamento e actividade en pozos. Parte específica

6

6

0

9,96

5,25

SI

EOCO050PO

PRL para traballos de construción e mantemento de vías férreas (parte específica)

6

6

0

10,37

5,25

SI

EOCO051PO

PRL para traballos de construción e mantemento de vías férreas

20

20

0

10,30

5,25

SI

EOCO052PO

PRL para traballos de encofrado

20

20

0

9,79

5,25

SI

EOCO053PO

PRL para traballos de encofrado (parte específica)

6

6

0

10,37

5,25

SI

EOCO054PO

PRL para traballos de montaxe de prefabricados de formigón en obra

20

20

0

9,79

5,25

SI

EOCO055PO

PRL para trabllos de montaxe de prefabricados de formigón. Parte específica

6

6

0

10,37

5,25

SI

EOCO056PO

PRL para traballos de demolición e rehabilitación

20

20

0

9,79

5,25

SI

EOCO057PO

PRL para traballos de demolición e rehabilitación (parte específica)

6

6

0

10,37

5,25

SI

EOCO058PO

BIM civil

210

43

167

9,65

5,25

SI

EOCO059PO

Aplicación práctica de BIM en proxectos de edificación con allplan

100

100

0

8,64

5,25

SI

EOCO060PO

Aplicación práctica de BIM en proxectos de edificación con revit

70

70

0

8,68

5,25

SI

EOCO061PO

Cálculo e deseño de estruturas BIM de revit con cypecad

30

30

0

8,81

5,25

SI

EOCO062PO

Cálculo e deseño de instalacións BIM de revit con cypecad mep

40

40

0

8,77

5,25

SI

EOCO063PO

Explotación dos sistemas de información xeográfica públicos para edificación e obra civil

25

25

0

8,90

5,25

SI

EOCO064PO

Xestión de proxectos con metodoloxía BIM

60

60

60

9,73

5,25

SI

EOCO065PO

Iniciación ao BIM. Plataformas de modelado: revit e allplan

40

40

0

8,77

5,25

SI

EOCO066PO

Interpretación de datos de sistemas de información xeográfica públicos sobre hidroloxía

50

50

0

8,78

5,25

SI

EOCO067PO

Interpretación e visualización de planos en modelos BIM para operarios e instaladores

40

40

0

8,69

5,25

SI

EOCO068PO

Introdución á metodoloxía BIM

15

15

0

8,94

5,25

SI

EOCO069PO

Introdución ao modelado de estruturas e instalacións con revit

20

20

0

8,89

5,25

SI

EOCO070PO

Introdución á metodoloxía BIM en infraestruturas

10

10

10

9,03

5,25

SI

EOCO071PO

Medicións e orzamentos con revit e presto (cost-it)

30

30

0

8,81

5,25

SI

EOCO072PO

Modelado básico de BIM en proxectos de edificación con revit

20

20

0

8,89

5,25

SI

EOCO073PO

Modelado e xestión de instalacións BIM con revit mep

80

80

0

8,67

5,25

SI

EOCO074PO

Planificación de modelos BIM (4d) con synchro prol

60

60

0

8,71

5,25

SI

EOCO075PO

Ferramenta de xestión primavera (modalidade presencial)

24

24

0

8,95

5,25

SI

EOCO076PO

Revisión de modelos BIM con navisworks

30

30

0

8,75

5,25

SI

EOCO077PO

Revit architecture en contorna BIM avanzado

25

25

25

9,19

5,25

SI

EOCO078PO

Revit architecture en contorna BIM iniciación

20

20

20

9,19

5,25

SI

EOCO08

Deseño sostible e eficiencia enerxética con revit

15

0

15

9,31

5,25

EOCO09

Fundamentos de deseño e modelado de instalacións con revit mep

30

0

30

9,31

5,25

EOCO098PO

Teledetección e GIS con datos de satélite, drons e lidar

50

50

50

8,78

5,25

SI

EOCO10

Introdución ao contorno BIM con revit

80

0

80

9,31

5,25

EOCO102PO

Pix4d mapper pro aplicado á topografía, ortoimaxe e agricultura de precisión

35

35

35

8,56

5,25

SI

EOCO103PO

Piloto de drons con dji phantom 4 prol (0-5 kg) avanzado

69

69

69

8,74

5,25

SI

EOCO104PO

Dji phantom 4 prol(0-5kg)

9

9

0

9,00

5,25

SI

EOCO105PO

Dji matrice 200 (5-15 kg)

9

9

0

9,00

5,25

SI

EOCO106PO

Dji matrice 600 (15-25)

9

9

0

9,00

5,25

SI

EOCO107PO

Práctico parrot disco pro-ag (0-5)

20

20

0

8,91

5,25

SI

EOCO108PO

Aplicación autopiloto dji

3

3

0

9,00

5,25

SI

EOCO109PO

Especialista en Autocad civil 3d

60

60

60

8,76

5,25

SI

EOCO11

Introdución ao traballo colaborativo con revit

20

0

20

9,31

5,25

EOCO110PO

Revit–nivel usuario

40

40

40

8,82

5,25

SI

EOCO111PO

Ferramenta de xestión primavera (modalidade teleformación)

45

0

45

9,19

5,25

SI

EOCO117PO

Python en arcgis

40

40

40

8,76

5,25

SI

EOCO118PO

Avanzado de python en arcgis

40

40

40

8,82

5,25

SI

EOCO12

Modelado 3d con Autodesk Fusion 360

30

0

30

9,31

5,25

EOCO121PO

Piloto de drons de á fixa con parrot disco prol-ag (0-5 kg) avanzado

80

80

80

8,72

5,25

SI

EOCO122PO

Piloto de drons con phatom 4 prol (0-5 kg) e matrice 200 (5-15 kg) avanzado

78

78

78

8,72

5,25

SI

EOCO123PO

Piloto de drons con phatom 4 prol (0-5 kg) e matrice 600 (15-25 kg) avanzado

78

78

78

8,72

5,25

SI

EOCO124PO

Piloto de drons con dji phatom 4 prol (0-5 kg) e matrice 200 e 600 avanzado

87

87

87

8,71

5,25

SI

EOCO126PO

Impermeabilización de piscinas e zonas húmidas en edificación

24

24

0

9,98

5,25

SI

EOCO127PO

Operacións con manipulador telescópico. Perfeccionamento II

20

20

0

12,73

5,25

SI

EOCO128PO

PRL para traballos de soldadura

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO129PO

PRL para traballos de soldadura. Parte específica

6

6

0

9,73

5,25

SI

EOCO13

Modelado 3D con Autodesk Inventor

30

0

30

9,31

5,25

EOCO130PO

PRL para montador de escaiola, placa de xeso laminado e asimilados

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO131PO

PRL para montador de escaiola, placa de xeso laminado e asimilados. Parte específica

6

6

0

9,73

5,25

SI

EOCO132PO

PRL para traballos de mantemento de maquinaria e vehículos

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO133PO

PRL para traballos de mantemento de maquinaria e vehículos. Parte específica

6

6

0

9,73

5,25

SI

EOCO134PO

PRL para cimentacións especiais, sondaxes e perforacións

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO135PO

PRL para traballos de execución de túneles e sostemento das escavacións subterráneas II

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO136PO

PRL para operarios de taller de materiais: pedras industriais e naturais

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO137PO

PRL para traballos en redes de abastecemento e saneamento e actividades en pozos

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO138PO

PRL para mandos intermedios en empresas de construción

20

20

0

9,55

5,25

SI

EOCO139PO

Allplan BIM para proxectos de arquitectura e enxeñaría

50

50

50

9,05

5,25

SI

EOCO14

Modelado con masas conceptuais en revit

25

0

25

9,31

5,25

EOCO140PO

Láser escáner aplicado a BIM

50

50

50

9,05

5,25

SI

EOCO141PO

Autocad civil 3D aplicado a enxeñaría civil

50

50

50

9,05

5,25

SI

EOCO142PO

Autocad civil 3D aplicado a xeoloxía e topografía

50

50

50

9,05

5,25

SI

EOCO143PO

Infraworks: 3D smart projects para enxeñaría civil

60

60

60

8,97

5,25

SI

EOCO144PO

Análise e xestión de riscos por riadas e inundacións

50

50

50

9,05

5,25

SI

EOCO145PO

Teledetección aplicada ao ambiente

50

50

50

9,05

5,25

SI

EOCO146PO

Código técnico da edificación (CTE)

40

40

40

9,16

5,25

SI

EOCO147PO

Aplicación da tecnoloxía BIM aos prefabricados

50

50

50

9,05

5,25

SI

EOCO148PO

Aplicación práctica básica de revit para prefabricados

60

60

60

8,97

5,25

SI

EOCO149PO

Aplicación práctica avanzada de revit para prefabricados

60

60

60

8,97

5,25

SI

EOCO15

Parametrización de familias con revit

25

0

25

9,31

5,25

EOCO150PO

Tecnoloxía satelital para a mellora de rendementos agrícolas

30

30

30

9,31

5,25

EOCO21

Revit: maquetación de planos

40

0

40

9,31

5,25

SI

EOCQ001PO

Mecánica básica aplicada a maquinaria de construción

45

6

39

9,49

5,25

EOCQ002PO

Operacións de guindastre autocargante

75

75

0

9,87

5,25

SI

EOCQ003PO

Operador de guindastre móbil (carné tipo A teórico-práctico)

300

300

0

13,79

5,25

SI

EOCQ004PO

Operacións de guindastre móbil (carné tipo A teórico)

75

75

0

10,15

5,25

EOCQ005PO

Operador de guindastre móbil (carné tipo B)

450

450

0

13,79

5,25

SI

EOCQ006PO

Operacións de máquina retrocargadora

130

130

0

13,79

5,25

SI

EOCQ007PO

Operacións de maquinaria autopropulsada de construción

120

120

0

13,79

5,25

SI

EOCQ008PO

Operacións de maquinaria de compactación. Perfeccionamento

30

30

0

13,79

5,25

SI

EOCQ010PO

Mantemento de primeiro nivel de maquinaria de movemento de terras

60

60

0

13,79

5,25

SI

EOCQ012PO

Seguridade nas operacións de maquinaria de movemento de terras

45

45

0

9,61

5,25

EOCQ015PO

Operacións de minicargadora-miniescavadora

50

50

0

10,17

5,25

SI

EOCQ016PO

Operacións de manexo e mantemento da motoniveladora

270

270

0

13,79

5,25

SI

EOCQ018PO

Operacións de manexo e mantemento da pa cargadora

130

130

0

13,79

5,25

SI

EOCQ02

Operacións de mantemento preventivo e correctivo xeral de maquinaria de movemento de terras

160

160

0

10,21

5,25

EOCQ021PO

Operador de manipulador telescópico. Perfeccionamento I

55

55

0

14,85

5,25

SI

EOCQ022PO

PRL para operadores de vehículos e maquinaria de movemento de terras

20

20

0

9,87

5,25

SI

EOCQ023PO

PRL para operadores de vehículos e maquinaria de movemento de terras (parte específica)

6

6

0

9,96

5,25

SI

EOCQ024PO

PRL para operadores de equipamentos manuais (parte específica)

6

6

0

10,12

5,25

SI

EOCQ025PO

Riscos do padeeiro en actividades extractivas de exterior

20

20

0

9,82

5,25

SI

EOCQ026PO

PRL para operadores de equipamentos manuais

20

20

0

9,79

5,25

SI

EOCQ027PO

PRL para traballos de operadores de equipamentos manuais

20

20

0

9,82

5,25

SI

EOCQ028PO

Operador de guindastre móbil (carné tipo B previo A)

150

75

75

13,79

5,25

EOCQ030PO

Control da actividade do camión formigoneira

40

40

40

9,16

5,25

SI

EOCQ031PO

Operacións con retrocargadora. Perfeccionamento

20

20

0

13,79

5,25

SI

FCOE001PO

Alemán A1 (Marco común europeo)

100

100

100

8,78

5,25

SI

FCOE002PO

Alemán A2 (Marco común europeo)

100

100

100

9,06

5,25

SI

FCOE004PO

Chinés A1 (Marco común europeo)

100

100

100

9,06

5,25

FCOE005PO

Frances A1 (Marco común europeo)

100

100

100

9,06

5,25

FCOE006PO

Frances A2 (Marco común europeo)

100

100

100

9,06

5,25

SI

FCOE08

Francés para profesionais

60

60

0

9,01

5,25

FCOE09

Inglés inicial

31

31

31

9,01

5,25

SI

FCOE10

Inglés intermedio

36

36

36

9,01

5,25

SI

FCOE11

Inglés avanzado

40

40

40

9,01

5,25

SI

FCOI001PO

Manexo do programa SPSS para análises estatísticas

30

30

30

9,25

5,25

FCOI29

Teletraballo: ferramentas e rendibilidade

30

30

30

8,42

5,25

SI

FCOI31

Teletraballo. Organización e prevención de riscos laborais

30

0

30

8,42

5,25

SI

FCOM02

Manipulación de alimentos. Protocolo COVID-19

15

15

15

8,67

5,25

FCOO002PO

Normativa comunitaria no sector agrario

30

30

30

9,26

5,25

SI

FCOO03

Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero

10

10

10

9,09

5,25

SI

FCOO05

Técnicas de procura de emprego eficaz

20

20

0

9,34

5,25

FCOO14

Perspectiva de xénero. Igualdade e desenvolvemento persoal

21

0

21

9,15

5,25

FCOV010PO

SPC: análise estatística en calidade

50

50

0

9,20

5,25

FCOV011PO

Regulamento europeo de protección de datos

10

10

10

9,12

5,25

FCOV05

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N2

180

180

180

7,70

5,25

FCOV06

Comunicación en linguas estranxeiras (inglés) N3

180

180

180

7,70

5,25

FMEC003PO

Fabricación e montaxe de construcións metálicas

45

45

0

9,81

5,25

FMEC006PO

Montaxe de estadas

70

8

62

9,43

5,25

SI

FMEC007PO

Oxicorte e corte con plasma para manexo de chatarra

60

15

45

10,14

5,25

FMEC008PO

Soldadura autóxena

20

20

0

11,02

5,25

FMEC010PO

Soldadura de tubaxe de polietileno

30

30

0

9,60

5,25

FMEC012PO

Soldadura, procesos de certificación

100

100

0

9,89

5,25

SI

FMEC013PO

Soldadura MAG

40

40

0

9,75

5,25

SI

FMEC016PO

Tubaxe industrial

80

80

0

9,74

5,25

FMEC018PO

Operacións de caldeiras industriais

50

50

0

10,36

5,25

FMEC019PO

Deseño de caldeiraría industrial

80

80

0

9,75

5,25

FMEC020PO

Instalación de sistemas de tubaxes plásticas

36

30

6

9,16

5,25

FMEH002PO

Mecanizado máquina ferramenta

90

90

0

10,09

5,25

FMEH005PO

Cambio rápido de moldes e útiles. SMED

50

50

50

8,93

5,25

FMEM001PO

Autodesk Inventor I

60

60

0

9,88

5,25

FMEM003PO

Catia V5

60

60

0

9,85

5,25

FMEM009PO

Fundamentos de robótica

50

50

50

9,26

5,25

SI

FMEM015PO

Riscos mecánicos

6

6

0

10,14

5,25

FMEM020PO

PLC avanzado

80

80

80

9,88

5,25

SI

FMEM021PO

ROS (Robot Operating System)

30

30

30

9,65

5,25

FMEM022PO

Hidráulica básica

20

20

20

9,38

5,25

HOTA003PO

Optimización da xestión de hoteis

25

25

25

9,54

5,25

SI

HOTA006PO

Servizo de lavandaría pasador/a de ferro

15

15

15

9,71

5,25

HOTR013PO

Sistema de liña fría en cociña

60

60

60

10,25

5,25

HOTR023PO

Coctelaría

50

20

30

10,22

5,25

HOTR024PO

Corte e cata de xamón

30

30

0

9,89

5,25

HOTR029PO

O servizo de comidas en centros sanitarios e sociosanitarios

100

100

100

9,71

5,25

HOTR035PO

Enoloxía, licores e augardentes

20

20

20

10,09

5,25

HOTR037PO

Esculpido de froitas e verduras

12

12

0

10,03

5,25

HOTR043PO

Inglés. Restauración

110

110

110

9,34

5,25

HOTR052PO

Habilidades e competencias na xestión do servizo de sala en restauración

50

15

35

10,18

5,25

HOTR054PO

Pastelaría: sobremesas para restauración

20

20

20

9,78

5,25

HOTR055PO

Planificación de menús e dietas especiais

20

20

20

9,99

5,25

SI

HOTR056PO

Preelaboración e conservación de alimentos

40

40

40

10,10

5,25

HOTR057PO

Preparación de aperitivos

40

15

25

10,18

5,25

HOTR058PO

Preparación de buffet

40

15

25

10,18

5,25

HOTR062PO

Salsas frías e quentes

40

15

25

10,13

5,25

HOTR076PO

Cociña básica

80

80

80

8,73

5,25

HOTR077PO

Cociña para restauración colectiva I

70

70

70

8,82

5,25

HOTR081PO

Cociña italiana

65

65

65

9,95

5,25

HOTR083PO

Cociña vexetariana

50

50

50

9,95

5,25

HOTT004PO

Xestión de sistemas de distribución global (GDS)

40

40

40

9,52

5,25

HOTT007PO

Protocolo en eventos turísticos

40

40

40

9,81

5,25

IEXM001PO

Formación preventiva operador en actividades extractivas de interior

20

20

0

10,24

5,25

IEXM002PO

Formación preventiva operador mantemento mecánico e/ou eléctrico en actividades de exterior

20

20

0

10,24

5,25

IEXM003PO

Operadores de mantemento mecánico e/ou eléctrico (interior/exterior)-mixta

20

20

0

10,24

5,25

IEXM005PO

Formación preventiva operador en actividades extractivas de exterior

20

20

0

10,24

5,25

IEXM006PO

Formación preventiva de operador de camión en actividades extractivas de exterior (inicial)

20

20

0

9,19

5,25

IEXM007PO

Formación preventiva de operador de camión en actividades extractivas de exterior (reciclaxe)

6

6

0

9,19

5,25

IEXM01

Capacitación técnica de artilleiro básico

30

30

0

9,94

5,25

IEXM02

Xestión de residuos nas actividades mineiras

60

60

60

9,94

5,25

IEXM03

Modelización xeolóxica

30

30

30

9,94

5,25

IEXM04

Planificación de explotacións mineiras

30

30

30

9,94

5,25

IFCD001PO

Ajax e Java para desenvolvemento de interfaces web RIA

100

100

100

9,81

5,25

IFCD002PO

Análise en código BDD e TDD

10

10

10

10,03

5,25

IFCD003PO

Analista programador Cobol

210

210

210

9,64

5,25

IFCD004PO

Análise e programación en Java

140

140

140

9,78

5,25

IFCD005PO

Analysis & design db2: deseño de base de datos relacionais

15

15

15

9,99

5,25

IFCD006PO

Aplicacións Java (J2EE)

30

30

30

9,77

5,25

IFCD01

Administración de bases de datos Oracle

200

200

200

10,65

5,25

SI

IFCD010PO

Iniciación á creación de páxinas web

40

40

40

9,33

5,25

SI

IFCD011PO

Desenvolvemento de páxinas web css e joomla

100

100

100

9,58

5,25

IFCD012PO

Data mining: principios e aplicacións

80

80

80

9,76

5,25

SI

IFCD015PO

Aplicacións de Oracle para datamining e big data

150

150

150

9,99

5,25

IFCD016PO

Desenvolvemento de aplicacións con Java Server Face

20

20

20

9,90

5,25

IFCD021PO

Deseño web con flash animacións

40

40

40

9,66

5,25

IFCD023PO

Experto web e multimedia para e-commerce II

90

90

90

9,63

5,25

IFCD024PO

Xestión con maven de proxecto Java

15

15

15

10,10

5,25

IFCD028PO

Xeración de contidos dixitais en ipad con Ibooks Author

16

16

16

9,75

5,25

IFCD029PO

Enxeñaría de software avanzada

150

150

150

9,67

5,25

IFCD03

Administración de sistemas Solaris e Oracle Linux con shellscript

250

250

250

10,65

5,25

SI

SI

IFCD030PO

Deseño de probas de sotfware

35

35

35

9,75

5,25

IFCD031PO

Desenvolvemento de servizos web

30

30

30

9,57

5,25

SI

IFCD033PO

Java

60

60

60

9,69

5,25

IFCD035PO

Mensaxaría ms Exchange Server: planificación e deseño

25

25

25

10,01

5,25

IFCD038PO

Ms project

50

50

50

9,71

5,25

IFCD039PO

Creación, programación e deseño de páxinas web dinámicas

25

25

25

9,67

5,25

IFCD044PO

Programación web con php (software libre)

150

150

150

9,59

5,25

SI

IFCD05

Desenvolvemento de aplicacións móviles Java me

100

100

100

10,63

5,25

SI

IFCD050PO

Spring para desenvolvemento de aplicacións en Java

20

20

20

10,05

5,25

IFCD051PO

Vmware vsphere 5

100

100

100

9,70

5,25

IFCD06

Desenvolvemento de aplicacións web con php e mysql

80

80

80

10,57

5,25

SI

SI

IFCD062PO

Html5 e css3

12

12

12

9,90

5,25

IFCD063PO

Iniciación angular. Js

24

24

24

9,57

5,25

IFCD068PO

Programación en asp.net

40

40

40

9,28

5,25

IFCD07

Desenvolvemento de aplicacións web Java: webservices con J2EE

140

140

140

10,13

5,25

SI

SI

IFCD070PO

Sistema operativo Linux

30

30

30

9,19

5,25

IFCD073PO

Desenvolvemento de aplicacións móbiles para Android

180

140

40

9,48

5,25

SI

IFCD074PO

Software craftsmanship

400

400

0

9,37

5,25

IFCD075PO

Html5 para desenvolvedores GIS

40

40

40

9,97

5,25

IFCD076PO

Introdución á programación coa API de Google Maps

40

40

40

9,64

5,25

IFCD08

Desenvolvemento de aplicacións web sobre Oracle Database

160

160

160

10,22

5,25

SI

IFCD089PO

Introdución aprendizaxe automática (machine-learning)

6

6

6

8,82

5,25

IFCD09

Programación orientada a obxectos con Java

80

80

80

10,28

5,25

SI

IFCD090PO

Confección de páxinas web con Joomla

25

25

25

9,03

5,25

IFCD092PO

Desenvolvemento de aplicacións baseadas en deep learning usando tensorflow/keras

150

150

150

8,33

5,25

IFCD10

Virtualización, computación na nube e alta dispoñibilidade con Oracle Solaris

185

185

185

10,56

5,25

IFCD109

Sandboxes. Xeración de contornas innovadoras

30

30

30

10,02

5,25

IFCD11

Administración e desenvolvemento de servidor de aplicacións red hat jboss

210

210

210

10,23

5,25

SI

IFCD110

Servizos na nube (cloud) con AWS

40

40

40

10,02

5,25

IFCD111

Microsoft Azure

30

0

30

10,02

5,25

IFCD12

Administrador servidor de aplicacións Oracle Weblogic

150

150

150

10,62

5,25

SI

IFCD15

Programación Java se 8 (Oracle)

160

160

160

13,79

5,25

SI

IFCD16

Administración avanzada de Oracle database: alta dispoñibilidade na nube

150

150

150

10,99

5,25

SI

IFCD25

Desenvolvedor spark big data cloudera

200

200

0

10,88

5,25

SI

IFCD26

CMS e e-commerce

100

100

0

9,92

5,25

IFCD74

Desenvolvedor de servizos cloud salesforce B2C commerce en arquitectura SFRA. B2C customer sucess manager

32

32

32

10,02

5,25

IFCD88

Google Analytics e Google Metatags

30

30

30

10,02

5,25

IFCD94

Ferramentas do big data e goberno do dato

60

0

60

10,02

5,25

IFCD95

Hacking ético

45

0

45

10,02

5,25

IFCM001PO

Analítica web

15

15

15

9,63

5,25

IFCM004PO

Especialista en seguridade na internet

30

30

30

9,43

5,25

SI

IFCM005PO

Especialista en tecnoloxías de rede Cisco: preparación para a certificación CCNA

160

160

160

9,64

5,25

IFCM006PO

Xestión de recursos web 2.0

60

60

60

9,44

5,25

SI

IFCM007PO

Google e as súas aplicacións

30

30

30

9,31

5,25

SI

IFCM008PO

Google adwords e as súas aplicacións publicitarias

30

30

30

9,30

5,25

SI

IFCM009PO

Ferramentas de xestión do solo. Sistemas de información xeográfica con software (GVSIG)

210

210

210

9,97

5,25

IFCM010PO

Introdución aos SIG. GVSIG usuario

150

150

150

10,05

5,25

IFCM012PO

A sinatura dixital

20

20

20

9,17

5,25

IFCM014PO

Managing Cisco network segurity (MCNS)

50

50

50

9,69

5,25

IFCM018PO

Programación de aplicacións Android

60

60

60

9,67

5,25

SI

IFCM019PO

Programación de aplicacións Iphone

60

60

60

9,76

5,25

SI

IFCM021PO

Redes Cisco CCNA

200

200

200

9,57

5,25

IFCM024PO

Deseño de redes lan

40

40

40

9,56

5,25

IFCM026PO

Seguridade informática e sinatura dixital

50

50

50

9,47

5,25

SI

IFCM027PO

Sistema de información xeográfico (SIX)-GVSIG usuario

210

210

210

9,57

5,25

IFCM029PO

Switching de Cisco. CCNP

32

32

32

9,63

5,25

IFCM030PO

Centrais e terminais telefónicos

30

30

30

9,25

5,25

IFCM031PO

Tradución especializada de software

40

40

40

9,80

5,25

IFCM036PO

Html 5 e CSS 3

40

40

40

9,43

5,25

IFCM037PO

Ferramentas Google

30

30

30

9,77

5,25

IFCM040PO

Implantación e xestión dunha rede informática

180

180

0

9,36

5,25

IFCM042PO

Máster en NFV e SDN para redes 5g

368

368

0

9,35

5,25

IFCM06

Sistemas de información xeográfica aplicados á seguridade con software libre

100

0

100

10,00

5,25

IFCM07

Sistemas de información xeográfica aplicados á xestión agraria con software libre

150

0

150

10,00

5,25

IFCT005PO

Administración de bases de datos en Oracle

40

40

40

9,80

5,25

IFCT006PO

Administración de Citrix Xenapp

40

40

40

9,71

5,25

IFCT010PO

Análise con UML (modelización)

40

40

40

9,55

5,25

IFCT011PO

Programación en .net

210

210

210

9,64

5,25

IFCT013PO

Ajax para aplicacións de escritorio en servidores web

40

40

40

9,71

5,25

IFCT014PO

Aplicacións web: implementación do estándar Scorm 1.2 en plataformas virtuais de aprendizaxe

55

55

55

9,68

5,25

SI

IFCT015PO

Arcgis (sistemas de información xeográfica)

16

16

16

9,88

5,25

IFCT017PO

Autocad

90

0

90

10,12

5,25

SI

IFCT020PO

Autocad 2D

110

70

40

9,73

5,25

IFCT021PO

Autocad 3D

70

70

70

9,49

5,25

SI

IFCT022PO

Autocad iniciación

30

30

30

9,44

5,25

SI

IFCT028PO

Comunicación dixital e networking na internet

30

30

30

9,25

5,25

SI

IFCT029PO

Creación de blogs e redes sociais

60

60

60

9,19

5,25

SI

IFCT030PO

Creación, programación e deseño de páxinas web

60

60

60

9,36

5,25

SI

IFCT031PO

Creación, programación e deseño de páxinas web con html5 e CSS3

210

210

210

9,57

5,25

SI

IFCT033PO

Desenvolvemento de compoñentes web Java EE5

40

40

40

9,71

5,25

IFCT034PO

Desenvolvemento de aplicacións con Java

120

120

120

9,61

5,25

SI

IFCT035PO

Desenvolvemento de aplicacións móbiles baseado en phonegap

60

60

60

9,67

5,25

IFCT036PO

Desenvolvemento de videoxogos html5

40

40

40

10,02

5,25

IFCT041PO

Deseño do servizo

20

20

20

9,54

5,25

IFCT043PO

Deseño web con Dreamweaver e Flash

100

100

100

9,32

5,25

IFCT047PO

Elaboración de contidos multimedia Scorm para e-learning

60

60

60

9,67

5,25

IFCT048PO

Aplicacións con Android e html 5

120

120

120

9,61

5,25

SI

IFCT049PO

Experto en virtualización con vmware e Microsoft

170

170

170

9,63

5,25

IFCT051PO

Fundamentos de xestión de servizos con ITIL

25

25

25

9,84

5,25

IFCT052PO

Xestión de sistemas con vmware: virtualización de aplicacións

126

126

126

9,66

5,25

IFCT053PO

Ferramentas de xestión web (xestión de contidos)

40

40

40

9,52

5,25

SI

IFCT058PO

Introdución a Ajax

25

25

25

9,87

5,25

IFCT059PO

Introdución a C++. C avanzado

24

24

24

10,11

5,25

IFCT060PO

Introdución á tecnoloxía de impresión en 3D

40

40

40

9,65

5,25

IFCT061PO

Introdución aos sistemas de información integrados (ERP)

90

90

90

9,95

5,25

IFCT063PO

ITIL essential

24

24

24

9,87

5,25

IFCT064PO

ITIL foundation

20

20

20

9,90

5,25

IFCT068PO

Metodoloxías áxiles en proxectos de mantemento de software

25

25

25

9,87

5,25

IFCT077PO

Patróns de deseño e struts

36

36

36

9,69

5,25

IFCT079PO

Procesamento de datos con Java

210

210

210

9,64

5,25

IFCT095PO

Python e django

40

40

40

9,80

5,25

SI

IFCT098PO

Routing de Cisco. CCNP

32

32

32

10,37

5,25

IFCT101

Business intelligence e transformación dixital

30

0

30

10,40

5,25

IFCT101PO

Planificación da seguridade informática na empresa

80

80

80

9,42

5,25

SI

IFCT102

Ciberseguridade no teletraballo

15

0

15

10,40

5,25

SI

IFCT103PO

Servidores web

150

150

150

9,64

5,25

IFCT104

Ciberseguridade para microempresas

15

0

15

10,40

5,25

IFCT105PO

Sistema operativo gnu_linux: ubuntu

30

30

30

9,84

5,25

IFCT106PO

Protección de equipos na rede

10

10

10

9,65

5,25

IFCT107PO

Sistemas e servidores web

150

150

150

9,59

5,25

IFCT108PO

Tecnoloxía xml

150

150

150

9,59

5,25

IFCT109

Xestión da ciberseguridade

20

20

0

10,40

5,25

IFCT109PO

Software de virtualización e as súas aplicacións: xen sobre linux, vmware, virtual pc

20

20

20

9,90

5,25

IFCT114PO

Linux

40

40

40

9,77

5,25

IFCT115

Seguridade e privacidade da mocidade na rede

20

20

20

10,40

5,25

IFCT115PO

Virtualiz. do escrit. e usuario final con vmware e Microsoft. Prod., Técnicas e funcionalidades

170

170

170

9,66

5,25

IFCT116

Xestión da seguridade informática na empresa

60

0

60

10,40

5,25

SI

IFCT118PO

Virtualización do escritorio con aplicacións microsoft

25

25

25

10,01

5,25

IFCT119

Big data e business intelligence

60

0

60

10,40

5,25

IFCT119PO

Virtualización e cloud computing. Virtualizacion do escritorio con vmware e Microsoft

76

76

76

9,78

5,25

IFCT120PO

Virtualización de servidores con system center

25

25

25

10,01

5,25

IFCT121

Ciberseguridade. Riscos e ameazas na rede

10

0

10

10,40

5,25

IFCT124PO

Wordpress no sector de publicidade

120

0

120

9,19

5,25

SI

IFCT133PO

Ciberseguridade

25

25

25

10,37

5,25

SI

IFCT135PO

Ciberseguridade para usuarios

10

10

10

9,76

5,25

IFCT143

Enxeñaría social, phishing e hacking web

20

20

0

10,40

5,25

IFCT146PO

Modelado 3D para o proceso cerámico

60

60

0

9,32

5,25

IFCT153

Análise de datos con Excel: Power Query, Power Pivot e Power BI

60

0

60

10,40

5,25

IFCT153PO

Introdución ao big data e business intelligence

200

150

50

9,90

5,25

IFCT154

Rede team. Seguridade ofensiva

50

0

50

10,40

5,25

IFCT154PO

Tecnoloxías gráficas para a xeración de videoxogos

180

180

0

9,68

5,25

IFCT155

Blue team. Seguridade defensiva

50

0

50

10,40

5,25

IFCT156

Purple team

50

0

50

10,40

5,25

IFCT156PO

Data science

600

600

0

9,29

5,25

IFCT157

Deseño tridimensional con blender

90

0

90

10,40

5,25

IFCT157PO

Autocad map 3D nivel usuario

40

40

40

9,64

5,25

IFCT158

Seguridade informática en contornas de teletraballo

100

0

100

10,40

5,25

IFCT158PO

Microstation V8I-nivel usuario

40

40

40

9,64

5,25

IFCT159

Introdución ao big data e intelixencia artificial

40

40

40

10,40

5,25

IFCT159PO

Infoarquitectura 3D con 3DS max-nivel usuario

40

40

40

9,64

5,25

IFCT160

Directrices de seguridade para garantir a protección de redes e sistemas de información na contorna empresarial

20

20

20

10,40

5,25

IFCT164PO

Modelado 3D e infografía con blender

150

150

150

8,33

5,25

IFCT165PO

Big data para enxeñarías

80

80

80

8,03

5,25

IFCT166PO

Algoritmos de big data para enxeñarías

80

80

80

8,53

5,25

IFCT170PO

Architecting on amazon web services

21

21

0

15,35

5,25

IFCT178PO

Developing on amazon web services

21

21

0

15,35

5,25

IFCT179PO

Devops on amazon web services

21

21

0

15,35

5,25

IFCT180PO

Systems operations on amazon web services

21

21

0

15,35

5,25

IFCT185PO

Administración de servidores Linux

100

100

100

8,45

5,25

IFCT186PO

Swift 4

50

50

50

8,71

5,25

IFCT34

Administrador big data cloudera

150

150

0

10,88

5,25

SI

IFCT35

Analista de datos big data cloudera

150

150

0

10,88

5,25

SI

IFCT37

Ferramentas web 2.0

100

100

0

8,80

5,25

IFCT38

Community manager, ferramentas, analítica e informes

100

100

0

10,41

5,25

IFCT39

Posicionamento web e márketing dixital en buscadores

100

100

100

10,41

5,25

IFCT85

Tecnoloxías para a comercialización e a xestión do cliente na era pos-COVID

50

0

50

10,40

5,25

IFCT95

Administrador de servizos cloud: salesforce

40

40

40

10,40

5,25

SI

IFCT97

Especialista en márketing cloud & email journey builder_salesforce

40

40

40

10,40

5,25

IMAI001PO

Illamentos para a rehabilitación

60

60

60

10,33

5,25

SI

IMAI003PO

Cálculo e deseño de instalacións de gas

20

20

0

9,71

5,25

IMAI006PO

Electromecánica de mantemento de bombas e equipamentos de presión

60

60

0

10,15

5,25

IMAI007PO

Electroneumohidráulica

32

10

22

10,32

5,25

IMAI008PO

Fontanaría

60

60

0

9,79

5,25

SI

IMAI009PO

Mantemento industrial

150

120

30

10,87

5,25

IMAI013PO

Instalación de climatización eficiente

60

60

60

10,07

5,25

SI

IMAI017PO

Mantemento eléctrico e mecánico de instalacións industriais

90

90

90

10,70

5,25

IMAI018PO

Instalación e mantemento industrial

210

210

210

10,50

5,25

SI

IMAI02

Mantemento industrial no sector agrario

200

200

200

10,16

5,25

IMAI020PO

Mantemento pneumático básico

60

20

40

10,87

5,25

IMAI028PO

Mantemento de centros de transformación e repartición para empresas instaladoras e mantedoras

40

20

20

10,25

5,25

IMAI031PO

Instalación e supervisión dun desenvolvemento domótico

180

140

40

9,04

5,25

IMAI035PO

Sensórica aplicada á agricultura e á explotación de instalacións para a avicultura

30

30

30

9,19

5,25

IMAQ001PO

Electroneumática

30

10

20

10,36

5,25

IMAQ002PO

Mantemento hidráulico

60

20

40

10,59

5,25

IMAQ003PO

Mantemento industrial preventivo

75

50

25

10,46

5,25

IMAQ004PO

Mantemento industrial avanzado

210

180

30

10,53

5,25

IMAR001PO

Aire acondicionado e climatización

60

30

30

10,02

5,25

IMAR002PO

Instalacións de calefacción, climatización e AQS

60

20

40

10,08

5,25

IMAR007PO

Montaxe e instalación de frío industrial

40

40

0

10,00

5,25

IMAR008PO

Mantedor de climatización

100

0

100

9,53

5,25

IMAR009PO

Instalación de climatización

130

0

130

9,53

5,25

IMAR04EXP

Electricidade básica aplicada a instalacións de frío e climatización

240

240

0

9,56

5,25

IMAR08EXP

Montaxe e automatización de instalacións frigoríficas e de climatización

275

275

0

9,56

5,25

IMAR16

Mantemento e conservación de instalacións frigoríficas de amoníaco e CO2. Nivel básico

30

18

12

9,56

5,25

IMPE003PO

Manicura e estética do pé

60

60

0

9,19

5,25

SI

IMPE005PO

Maquillaxe e asesoría de noivas

30

30

0

8,70

5,25

SI

IMPE008PO

Personal shopper

40

40

40

9,40

5,25

IMPE009PO

Personal shopper en comercio

80

80

80

9,60

5,25

IMPE015PO

Hixiene e hidratación da pel do rostro e corpo

50

50

50

9,19

5,25

SI

IMPE016PO

Estética oncolóxica

120

120

0

9,19

5,25

SI

IMPQ004PO

Recollidos

30

30

0

8,70

5,25

SI

IMPQ008PO

Barber shop; afeitados e deseños de barba e bigote

24

24

0

9,19

5,25

SI

IMPQ009PO

Corte de cabaleiros; old school

24

24

0

9,19

5,25

SI

IMPQ010PO

Tricoloxía aplicada á barbaría

30

30

0

9,19

5,25

SI

IMST002PO

Fotografía dixital (avanzado)

50

30

20

10,07

5,25

IMST003PO

Fotografía dixital (básico)

40

20

20

10,04

5,25

IMST005PO

Fotografía dixital (medio)

40

20

20

10,17

5,25

IMST006PO

Técnicas creativas avanzadas en fotografía dixital

40

40

0

9,67

5,25

IMST010PO

Deseño e animación con Flash CS6

60

60

60

9,19

5,25

IMST013PO

Photoshop

50

0

50

9,19

5,25